ANKIETA REKRUTACYJNA NR.. Proszę wypełnić drukowanymi literami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA REKRUTACYJNA NR.. Proszę wypełnić drukowanymi literami"

Transkrypt

1 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Realizator: Ośrodek Szkoleń i Korepetycji EDUKACJA Tomasz Kadylak Partnerzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie, Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec Tytuł projektu: Komputer bez tajemnic ANKIETA REKRUTACYJNA NR.. Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania (dokładny adres) Płeć Gmina Województwo Telefon kontaktowy Adres Status osoby niepełnosprawnej Wykształcenie wyższe pomaturalne ponadgimnazajalne (podkreśl właściwe: zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące) gimnazjalne podstawowe brak Status na rynku pracy osoba pracująca, w tym (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): rolnik samozatrudniony zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie zatrudniony w małym przedsiębiorstwie zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie zatrudniony w administracji publicznej zatrudniony w organizacji pozarządowej osobabezrobotna (podkreśl poniżej, jeżeli dotyczy) osoba długotrwale bezrobotna (zarejestrowana w PUP dłużej niż 12 m-cy) osoba nieaktywna zawodowo (podkreśl poniżej, jeżeli dotyczy) osoba ucząca się 1. Proszę zaznaczyć poziom swoich umiejętności w zakresie: L.p. Zaznacz od 0 do 6 (0 oznacza nie potrafię, 5 oznacza potrafię bardzo dobrze 1. Obsługi systemu Windows (budowa, konserwacja, zabezpieczenie, przenoszenie danych, ochrona antywirusowa, instalowanie i odinstalowanie programów. 2. Obsługa Internetu, poczty elektronicznej, wyszukiwanie informacji

2 3. Obsługa programów tekstowych (np. Word, Open Office notatnik itp.) 4. Obsługa arkusza kalkulacyjnego (Excel, Open Office) Obsługa programów graficznych: Gimp, Paint, Picture Manager, Piccaso 6. Obsługa programów np. GaduGadu, Skype, itp Przesyłanie danych z pendrive, płyt, kart pamięci, innych urządzeń z komputera i do komputera 8. Obsługa aparatu cyfrowego: zasady i techniki wykonywania zdjęć, kompozycji obrazu, 9. Obsługa kamery (nagrywanie, edytowanie i zapisywanie filmów) 10. Obsługa drukarki i innych urządzeń drukujących (np plotera, skanera) 2. Proszę zaznaczyć 2 z poniższych modułów z którego zakresu chciał(a)by Pan/Pani się dokształcić/nabyć umiejętności: urządzeń cyfrowych (obsługa, aparatu, plotera, drukarki) edytor tekstu arkusz kalkulacyjny tworzenie albumów komputerowych i obsługa programów graficznych obsługa kamery i tworzenie filmów 3. Z jakich źródeł dowiedział/a się Pan/Pani o naborze osób do projektu Komputer bez tajemnic? ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie *, Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec *, Ośrodka Szkoleń i Korepetycji Edukacja * z ogłoszeń, ulotek i plakatów wywieszonych na terenie gminy Smołdzino od pracowników GOPS w Smołdzinie od członków Stowarzyszenia Słowiniec od znajomych z innych źródeł, proszę podać jakich:. WYRAŻAM ZGODĘ NA GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I PRZEKAZYWANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ ANKIECIE (ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DZ. U. Z 2002 R. NR 101 POZ. 926, ZE ZM., DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REKRUTACJI REALIZACJI, MONITOROWANIA I EWALUACJI PROJEKTU Komputer bez tajemnic NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE WW. DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ. data i czytelny podpis

3 ZAŁĄCZNIKI: 1. Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania 2. podpisany regulamin rekrutacji i uczestnictwa zał. nr 1 OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana/y oświadczam, iż zamieszkuję na terenie gminy Smołdzino pod wskazanym adresem zamieszkania: miejscowość: ulica:. nr domu/lokalu: kod pocztowy i miejscowość: NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE WW. DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ.. data i czytelny podpis

4 zał. nr 2 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Komputer bez tajemnic 1 Projekt Komputer bez tajemnic realizowany jest w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt jest realizowany przez Ośrodek Szkoleń i Korepetycji EDUKACJA Tomasz Kadylak w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie. i Stowarzyszeniem Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Realizatorach Projektu należy przez to rozumieć Ośrodek Szkoleń i Korepetycji EDUKACJA Tomasz Kadylak w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie i Stowarzyszeniem Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec Liderze Projektu należyprzez to rozumieć Ośrodek Szkoleń i Korepetycji EDUKACJA Tomasz Kadylak, Projekcie należy przez to rozumieć projekt Komputer bez tajemnic realizowany w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie realizowanym przez Realizatorów Projektu w terminie od 2 stycznia 2013 roku do 31 maja 2013roku. 2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Szkoleń i Korepetycji EDUKACJA Tomasz Kadylak a Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 3. Celem ogólnym projektu jest podniesienie potencjału zawodowego 24 osób (w tym 7M bezrobotnych i 7M zatrudnionych oraz 5K bezrobotnych i 5 zatrudnionych) powyżej 50 roku życia z z terenu gminy Smołdzinie w okresie I-V.2013roku. 4. Udział uczestników w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny. 5. Biuro Lidera Projektu znajduje się w siedzibie Lidera przy AL. 3-go Maja 77/9, Słupsk Zakres wsparcia merytorycznego dla uczestnika w ramach Projektu obejmuje: 16 godz. podstawowej obsługi komputera, 18 godz. obsługi Internetu, 6 godz. obsługi komunikatorów internetowych, dodatkowe 2 moduły (wybrane na podstawie ankiet rekrutacyjnych zawierających preferencje modułowe) z zakresu: 15 godz. obsługi aparatu cyfrowego, drukarki,

5 plotera, 15 godz. obsługi edytora tekstów, 15 godz. obsługi arkusza kalkulacyjnego, 15 godz. obsługi programów graficznych i tworzenia albumów, 15 godz. obsługi kamery i tworzenia filmów, zapoznanie z technikami zapamiętywania 6.. Wobec każdego uczestnika/czki sfinansowaniu podlega również: koszt zakupu pomocy dydaktycznych, koszt zakupu testów wiedzy, certyfikatów 4 : 1. Uczestnikiem/czką projektu może być osoba, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim i spełnia kryteria opisane w ust Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy gminy Smołdzino w wieku lata, bezrobotne i zatrudnione. 3. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych w 4 niniejszego regulaminu oraz warunków określonych w regulaminie rekrutacji.docelowa grupa uczestników projektu stanowi 24 osoby (5 kobiet bezrobotnych i 5 zatrudnionych oraz 7 mężczyzn bezrobotnych i 7 zatrudnionych) w wieku lata (100%) Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zobowiązana jest do podpisania deklaracji uczestnictwa oraz innych dokumentów wymaganych przez realizatorów Projektu. 2. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do podpisywania list obecności i potwierdzeń otrzymywanych materiałów w czasie realizowanych działań projektowych. 3. Uczestnik/czka projektu nie może bez usprawiedliwienia opuścić zaplanowanych działań projektowych. Nieusprawiedliwione opuszczenie zajęć będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w Projekcie. 4. Realizator Projektu dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika/czki spowodowane chorobąlub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawąusprawiedliwienia nieobecności na zajęciach jest pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych. 5. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, która nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostaje wykluczona z udziału w projekcie. 6. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników/czek Projektu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników/czek Projektu podejmuje w takim przypadku Lider projektu na pisemny wniosek koordynatora projektu. 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania uczestnik/czka zobowiązany/a jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. 8. W przypadku skreślenia z listy uczestników/czek Projektu lub rezygnacji z udziału w Projekcie uczestnik/czka zostanie zobowiązany/a do zwrotu pobranych materiałów dydaktycznych, a w przypadku nierozliczenia przez Instytucję Pośredniczącą kosztów związanych z jego uczestnictwem w projekcie do zwrotu poniesionych na niego wydatków Za dzień rozpoczęcia udziału uczestnika/czki w projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji udziału w Projekcie. 2. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do: a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach projektowych, b) wypełniania w trakcie udziału w działaniach ankiet ewaluacyjnych, monitoringowych i testów sprawdzających, c) bieżącego informowania Realizatorów Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika/czki w projekcie.

6 7 Rekrutacja Proces rekrutacji będzie odbywał się w okresie od 2 do 16 stycznia 2013r. Termin przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych upływa 16 stycznia 2013 roku. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się na dwóch poziomach: 1) formalnym dostarczenie niezbędnych dokumentów zgłoszeniowych, tj. ankiety rekrutacyjnej, oświadczenia dot. miejsca zamieszkania, kserokopii dowodu osobistego, podpisanego regulaminurekrutacji i uczestnictwa w projekcie (zgoda na udział w projekcie). 2)merytorycznym spełnienie kryteriów wymienionych w 4 oraz ranking wyników ankiet rekrutacyjnych. 8 Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji potencjalnych uczestniczek/ków projektu aż do momentu wyłonienia grupy spełniającej wymogi projektu. 9 Osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna wypełnić ankietę rekrutacyjną w formacie zgodnym z podanym na stronach internetowych Ośrodka Szkoleń i Korepetycji EDUKACJA Tomasz Kadylak Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec pod adresem i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie pod adresem a także dostępnym w wersji papierowej w siedzibach realizatorów projektu oraz na terenie gminy Smołdzino. Zgłoszenia przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza nie zostaną uwzględnione w dalszym procesie rekrutacji. 10 Ankieta rekrutacyjna powinna być wypełniona w języku polskim, w sposób czytelny (komputerowo lub pismem odręcznym, drukowanym). Odrzucane będą formularze niekompletne, nieczytelne lub zawierające niewypełnione rubryki. 11 Ankieta rekrutacyjnawraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 16 stycznia 2013 roku do siedziby partnera projektu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, Smołdzino W przypadku wysyłania dokumentów pocztą o przyjęciu decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do siedziby Partnera projektu (GOPS), a nie data stempla pocztowego. 12 Koszt przygotowania (w przypadku wydrukowania ze stron internetowych) i dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych ponosi osoba starająca się o udział w projekcie i nie podlega on zwrotowi. 13 Osoba, której zgłoszenie zostało odrzucone z przyczyn formalnych ma możliwości uzupełnienia braków, jednak jako za datę przyjęcia będzie wyznaczał komplet złożonych dokumentów. 14 Po weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych, Komisja Rekrutacyjna sporządzi ranking punktowy osób spośród tych, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne uczestnictwa.

7 15 Osoby z największą ilością punktów 24 osoby, w tym 5 kobiet bezrobotnych i 5 zatrudnionych z największą ilością punktów z listy kobiet i 7 mężczyzn bezrobotnych i 7 zatrudnionych z największą ilością punktów ( z listy mężczyzn zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie. W przypadku otrzymania takiej samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie utworzona również lista rezerwowa kandydatek/tów. Dopuszczalne jest zastąpienie uczestnika/czki projektu rezygnującego z udziału w projekcie, pierwszą w kolejności osobą z listy rezerwowej. 16 Kandydaci/tki zgłaszający chęć udziału w projekcie zostaną poinformowani o decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie mailowej lub w przypadku braku takiej możliwości w formie pisemnej bez możliwości odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 17 Przy rekrutacji uczestników/czek projektu obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Akceptuję warunki niniejszego regulaminu.... (miejscowość i data) projektu Czytelny podpis uczestnika/czki

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo