Spis treœci. WypowiedŸ pisemna ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. WypowiedŸ pisemna ISBN 978-83-927254-6-6"

Transkrypt

1 WYDANIE SZÓSTE 1

2 Copyright by Rados³aw Swigon Spis treœci Konsultacja jêzykowa: Roy Haworth (Wielka Brytania) John Cowell (Wielka Brytania) Jeffrey Dobek (Stany Zjednoczone) Wspó³praca: Ma³gorzata Bucior Izabela Kosiak Micha³ Laskowski Podziêkowania dla nauczycieli jêzyka angielskiego i uczniów z XV Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Bydgoszczy za pomoc przy weryfikacji materia³u. Wydawnictwo ENSET Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ ani ca³oœæ publikacji niemo e byæ reprodukowana bez wczeœniejszej zgody wydawcy. Pamiêtaj! Powielanie (np. poprzez kserowanie) i rozpowszechnianie (czyli m. in. przekazywanie uczniom) utworów objêtych prawem autorskim jest nielegalne. Postêpuj etycznie i zgodnie z prawem. Nie zabijaj ksi¹ ek! Wydawnictwo prowadzi sprzeda wysy³kow¹. Ksi¹ ki mo na zamówiæ poprzez stronê internetow¹ Bydgoszcz 2011 Wydanie VI ISBN Druk i oprawa: Zak³ad Produkcyjno-Handlowy Maktech ul. Nieca³a 4, Bydgoszcz Przedmowa Struktura egzaminu A. Standardy wymagañ - katalog tematów egzamin pisemny B. Poziom podstawowy C. Poziom rozszerzony egzamin ustny D. Poziom podstawowy i rozszerzony Co i jak oceniaj¹ egzaminatorzy wypowiedÿ pisemna A. Poziom podstawowy - krótka forma u ytkowa B. Poziom podstawowy - d³u sza forma u ytkowa C. Poziom rozszerzony wypowiedÿ ustna D. Poziom podstawowy i rozszerzony WypowiedŸ pisemna Poziom podstawowy 3. Notatka, wiadomoœæ A. Jak napisaæ notatkê lub wiadomoœæ B. Przydatne zwroty C. Przyk³adowe zadanie Pocztówka A. Jak napisaæ pocztówkê B. Przydatne zwroty C. Przyk³adowe zadanie Zaproszenie A. Jak napisaæ zaproszenie B. Przydatne zwroty C. Przyk³adowe zadanie Og³oszenie A. Jak napisaæ og³oszenie B. Przydatne zwroty C. Przyk³adowe zadanie List prywatny A. Jak napisaæ list prywatny B. Przydatne zwroty C. Przyk³adowe zadanie List formalny A. Jak napisaæ list formalny B. Przydatne zwroty Wspólne zwroty dla wszystkich rodzajów listów Reklamacja List czytelnika

3 List motywacyjny Zapytanie Oferta Zaproszenie C. Przyk³adowe zadanie Propozycje tematów (liczba tematów) A. Notatka, wiadomoœæ (10) B. Pocztówka (5) C. Zaproszenie (5) D. Og³oszenie (5) E. List prywatny (10) F. List formalny Reklamacja (4) List czytelnika (4) List motywacyjny (4) Inne rodzaje listu formalnego (4) Poziom rozszerzony 10. Recenzja A. Jak napisaæ recenzjê B. Przydatne zwroty C. Przyk³adowe zadanie Rozprawka A. Jak napisaæ rozprawkê B. Przydatne zwroty C. Przyk³adowe zadanie Opis A. Jak napisaæ opis B. Przydatne zwroty C. Przyk³adowe zadanie Opowiadanie A. Jak napisaæ opowiadanie B. Przydatne zwroty C. Przyk³adowe zadanie Propozycje tematów (liczba tematów) A. Recenzja (8) B. Rozprawka (10) C. Opis (9) D. Opowiadanie (8) WypowiedŸ ustna 15. Rozmowa z egzaminatorem Zwroty wspólne A. Powitania i po egnania B. Spotkania C. Rozmowy telefoniczne D. Pewnoœæ i prawdopodobieñstwo E. Zainteresowania Funkcje jêzykowe w rozmowie A. Informacje B. Instrukcje C. Wskazywanie drogi D. Rady E. Opis wydarzeñ - co, gdzie, kiedy F. Odczucia, reakcje G. Proponowanie H. Przyjmowanie propozycji I. Odrzucanie propozycji J. Proœby K. Skargi L. Przepraszanie M.Pozwalanie N. Opinia Opis ilustracji A. Jak opisaæ ilustracjê B. Przydatne zwroty C. Przyk³adowe zadanie Materia³ stymuluj¹cy Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego A. Rozmowa wstêpna B. Zadanie 1. - rozmowa C. Zadanie 2. i 3. - ilustracja i materia³ stymuluj¹cy D. Pytania dotycz¹ce przebiegu egzaminu Przyk³adowe zestawy egzaminacyjne Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw

4 Podstawowe zagadnienia gramatyczne Czasy gramatyczne 21. Czas teraÿniejszy - simple present Czas teraÿniejszy - present continuous Czas przesz³y - simple past Czas przysz³y - simple future Czasowniki modalne 25. Can, could, may, might, must, would, should Inne wa ne zagadnienia 26. Przedimek - stosowanie przedimków Rzeczownik - liczba mnoga rzeczowników Rzeczownik - forma dzier awcza rzeczowników Przymiotnik - stopniowanie przymiotników Przymiotnik - porównania od/ni, tak...jak, im...tym Przyimek - patrz: str Przys³ówek - tworzenie przys³ówków Spójnik - rodzaje spójników Zaimek - zaimki osobowe i dzier awcze Zaimek - zaimki wskazuj¹ce i pytaj¹ce Zestawienie niezbêdnych s³ów i zwrotów 36. Cz³owiek A. Dane personalne B. Wygl¹d zewnêtrzny C. Cechy charakteru D. Uczucia i emocje E. Przydatne zwroty F. Problemy etyczne - poziom rozszerzony Dom A. Miejsce zamieszkania B. Opis domu i pomieszczeñ C. Wyposa enie pomieszczeñ D. Wynajmowanie, kupno i sprzeda mieszkania E. Przydatne zwroty Szko³a A. Przedmioty nauczania B. Oceny i wymagania, ycie szko³y, kszta³cenie pozaszkolne C. Przydatne zwroty D. System oœwiaty - poziom rozszerzony Praca A. Popularne zawody i zwi¹zane z nimi czynnoœci B. Warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza; 6 7 rynek pracy - poziom rozszerzony C. Przydatne zwroty, curriculum vitae ( yciorys) ycie rodzinne i towarzyskie A. Okresy ycia, ycie B. Cz³onkowie rodziny - patrz: pkt 36A (str. 126) Czynnoœci ycia codziennego - patrz: pkt 37E (str. 134) C. Formy spêdzania czasu wolnego D. Œwiêta i uroczystoœci (styl ycia) E. Konflikty i problemy - poziom rozszerzony ywienie A. Artyku³y spo ywcze B. Przygotowanie potraw C. Posi³ki D. Lokale gastronomiczne E. Diety - poziom rozszerzony Zakupy i us³ugi A. Rodzaje sklepów B. Towary C. Sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z us³ug D. Reklamacja, œrodki p³atnicze, banki, ubezpieczenia - poziom rozszerzony Podró owanie i turystyka A. Œrodki transportu B. Baza noclegowa, informacja turystyczna C. Wycieczki, zwiedzanie D. Wypadki i awarie Kultura A. Podstawowe dziedziny kultury oraz uczestnictwo w kulturze (kino, teatr, literatura, muzea, muzyka, radio...) B. Twórcy i ich dzie³a, patrz: pkt 50D (str. 204) 45. Sport A. Popularne dyscypliny sportu B. Sprzêt sportowy, imprezy sportowe C. Sport wyczynowy, sporty ekstremalne - poziom rozszerzony Zdrowie A. Higieniczny tryb ycia, podstawowe schorzenia i ich objawy B. Leczenie chorób C. Niepe³nosprawni, uzale nienia D. Przyczyny schorzeñ, system ochrony zdrowia - poziom rozszerzony Nauka, technika A. Odkrycia naukowe, wynalazki B. Obs³uga i korzystanie z podstawowych urz¹dzeñ technicznych (telefon, komputer, Internet) C. Wspó³czesne œrodki przekazu i przetwarzania informacji - poziom rozszerzony Œwiat przyrody A. Klimat, pogoda B. Œwiat roœlin C. Œwiat zwierz¹t

5 D. Krajobraz E. Zagro enie i ochrona œrodowiska naturalnego F. Klêski ywio³owe G. Przestrzeñ kosmiczna - poziom rozszerzony Pañstwo i spo³eczeñstwo A. Struktura pañstwa, urzêdy (oraz kontynenty, pañstwa i miasta) B. Organizacje miêdzynarodowe C. Konflikty wewnêtrzne i miêdzynarodowe D. Przestêpczoœæ E. Polityka spo³eczna, partie i politycy, koœcio³y i religie, gospodarka - poziom rozszerzony Elementy wiedzy o krajach obszaru jêzykowego, którego jêzyk jest zdawany. A. Wielka Brytania B. Stany Zjednoczone C. Australia D. Zestawienie wybranych twórców anglojêzycznych i ich dzie³ - g³ównie poziom rozszerzony Wielka Brytania (literatura, muzyka, film) Stany Zjednoczone (literatura, muzyka, film) Inne publikacje Przedmowa Niniejsza publikacja przeznaczona jest g³ównie dla uczniów, którzy bêd¹ przystêpowaæ do matury z jêzyka angielskiego - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (obowi¹zuj¹cej od roku 2012). Zaprezentowany materia³ obejmuje swoj¹ tematyk¹: strukturê egzaminu, sposób jego oceniania przez egzaminatorów, szczegó³ow¹ charakterystykê form wypowiedzi pisemnej i ustnej, podstawowe zagadnienia gramatyczne oraz zestawienie kilku tysiêcy wyrazów i zwrotów u³o onych wed³ug obowi¹zuj¹cego katalogu zagadnieñ maturalnych. Ca³oœci dope³nia ponad sto przyk³adowych zadañ oraz wiele cennych wskazówek od egzaminatorów. Ksi¹ ka mo e byæ zatem doskona³ym uzupe³nieniem podrêcznika szkolnego. yczê Wam, drodzy uczniowie, zdania egzaminu maturalnego nie na szóstkê, jak to kiedyœ bywa³o, lecz na 100 procent! Autor 8 9

6 4. Pocztówka (postcard) A Jak napisaæ pocztówkê ü Pocztówka jest rodzajem krótkiego listu, najczêœciej nieformalnego. ü Tekst ma najczêœciej charakter pozdrowieñ, relacji z wycieczki lub pobytu poza sta³ym miejscem zamieszkania. ü Wa ne jest przekazanie pe³nej treœci - zrealizowanie zadañ ze wszystkich podanych podpunktów. ü U ywaj jêzyka nieformalnego, potocznego - stosuj formy œci¹gniête, np. napisz I m, she s zamiast I am czy she is. ü Œrednia d³ugoœæ to zazwyczaj od 7 do 11 zdañ. ü Nie zapomnij podaæ danych nadawcy (na egzaminie - XYZ) oraz daty. ü U ywaj zwrotów charakterystycznych dla tej formy wypowiedzi. B Przydatne zwroty Dear Peter, / Hi Peter, / Peter, Drogi Piotrze, / Czeœæ Piotrze, / Piotrze, Greetings from... Pozdrowienia z... I m in... now. / I m in the mountains. / I m at the seaside. / I m on the beach now. Jestem teraz w... / Jestem w górach. / Jestem nad morzem. / Jestem teraz na pla y. I m having a great time here! Œwietnie siê tu bawiê! I m sunbathing now. Teraz siê opalam. I m staying at a small hotel. Mieszkam w ma³ym hotelu. The weather is great/bad. Pogoda jest œwietna/kiepska. It s raining/snowing/hailing now. Pada deszcz/œnieg/grad <teraz>. It s warm/cold. It s 20 degrees Celsius. Jest ciep³o/zimno. Jest 20 stopni Celsjusza. It s cloudy/sunny/windy. Jest pochmurno/s³onecznie/wietrznie. Great views! Wspania³e widoki! I spent some time in... / 5 days in... / a lot of time in... Spêdzi³em/am trochê czasu w... / 5 dni w... / sporo czasu w... I ve visited... I ve seen... historic monuments (buildings) / museums / castles / palaces... Odwiedzi³em/am... Widzia³em/am... historyczne zabytki / muzea / zamki / pa³ace... I saw... / I met... / I bought... / I was in... (I ve been to...) / We were in... (We ve been to...) Widzia³em/am... / Spotka³em/am... / Kupi³em/am / By³em/am w... / Byliœmy w... How is everything? / How is Mike? / How is my dog? Co u Was/Ciebie s³ychaæ? (dos³. jak wszystko?) /Co s³ychaæ u Micha³a? /Jak siê ma mój pies? I ll ring you when I m back. Zadzwoniê, kiedy wrócê. I wish you were here. Szkoda, e Ciebie/Was tu nie ma. Hope to hear from you soon! Mam nadziejê, e wkrótce dostanê od Ciebie/Was jak¹œ wiadomoœæ. Give my love to... Mike / Kate... / your mum/dad/sister/brother... Przeka pozdrowienia... Micha³owi / Kasi... / swojej mamie/tacie/siostrze/bratu... Your friend, / Take care, / Keep well, / See you, Twój przyjaciel/kolega, / Trzymaj siê, Pozdrawiam, / Do zobaczenia, C Przyk³adowe zadanie Przebywasz na wakacjach w Anglii. Napisz pocztówkê do swojego kolegi/swojej kole anki z USA, w której: napiszesz, co do tej pory zwiedzi³eœ/aœ, opiszesz pogodê, napiszesz, kiedy wracasz do Polski, poprosisz o przekazanie pozdrowieñ jego/jej rodzicom. Podpisz siê jako XYZ. W zadaniu nie jest okreœlony limit s³ów. Hi Peter, Greetings from London! So far, I ve visited the British Museum and been to the theatre. The weather is great - quite warm and sunny. Going back to Poland next Wednesday. Give my love to your parents. Hope to hear from you soon! Take care, XYZ Ü Patrz równie : propozycje tematów maturalnych, pkt 9B, str

7 12. Opis (description) A Jak napisaæ opis ü Opis jest przedstawieniem wygl¹du, przebiegu jakiegoœ wydarzenia, dzia³ania czegoœ, czy charakterystyki osoby lub przedmiotu. Opisy mo na wiêc podzieliæ na: Opis osoby, przedmiotu, krajobrazu, zjawisk przyrodniczych, miejsca, uroczystoœci. Opis sytuacji. Opis prze yæ wewnêtrznych. ü Zbierzmy jak najwiêcej informacji o tym, co zamierzamy opisaæ. ü Do opisu mo emy dodaæ elementy opowiadania oraz swoje komentarze. ü Postarajmy siê spojrzeæ na przedmiot opisu z ró nych punktów widzenia. ü Stosujmy ciekawy, niebanalny jêzyk opisu. Unikajmy czêsto spotykanych przymiotników takich jak old, nice, good. Wykorzystujmy porównania i przenoœnie. ü U ywajmy zwrotów opisuj¹cych odczucia i emocje. ü Jeœli opisujemy osobê zapamiêtajmy, e: We wstêpie podajemy ogólne informacje na temat opisywanej osoby (kim jest dla nas dana osoba, gdzie i kiedy j¹ spotkaliœmy itp.) W rozwiniêciu opisujemy wygl¹d zewnêtrzny (zazwyczaj przechodzimy od informacji ogólnych do szczegó³owych), cechy charakteru, osobowoœæ, zainteresowania itp. - czêsto w osobnych akapitach. W zakoñczeniu umieszczamy w³asne komentarze i odczucia na temat opisywanej osoby. ü Jeœli opisujemy miejsce lub budynek, zapamiêtajmy, e: We wstêpie podajemy nazwê miejsca/budynku oraz powody, dla których dane miejsce lub budynek opisujemy. W rozwiniêciu umieszczamy g³ówne informacje na jego temat. W zakoñczeniu przedstawiamy w³asne refleksje zwi¹zane z opisywanym miejscem/ budynkiem i ewentualnie nasze rekomendacje. ü Jeœli opisujemy uroczystoœci lub œwiêta, zapamiêtajmy, e: We wstêpie podajemy nazwê œwi¹t czy rodzaj uroczystoœci oraz czas, miejsce i powód celebrowania. W rozwiniêciu opisujemy przygotowania i sam¹ uroczystoœæ - zazwyczaj w osobnych akapitach. W zakoñczeniu umieszczamy w³asne komentarze i odczucia innych ludzi zwi¹zane z danym wydarzeniem. B Przydatne zwroty Opis osoby (aby zwroty by³y bardziej czytelne, zastosowano zaimek he) I first met him... Po raz pierwszy spotka³em/am go... When you meet him, the first thing you notice is... Kiedy siê go spotyka, pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ siê zauwa a jest... He is in his early/late thirties. Ma trzydzieœci kilka lat/prawie czterdzieœci lat. He looks about fifty. Wygl¹da na oko³o piêædziesi¹t lat. He does not look as old as he is. Nie wygl¹da na swój wiek. She is in the prime of life. <Ona> jest w kwiecie wieku. He looks as if he was... Wygl¹da jakby by³... He is the kind of person you... Jest tak¹ osob¹, któr¹... He is not only..., but also... Jest nie tylko... ale równie... In times of trouble he is the person to turn to. W razie k³opotów jest osob¹, do której mo na siê zwróciæ. He is a person you can always rely on. Jest osob¹, na której zawsze mo esz polegaæ. He is the most... unusual/extraordinary person. Jest najbardziej... niezwyk³¹ osob¹. He manages to be both... and... Udaje mu siê byæ zarówno... jak i... He is successful in... Odnosi sukcesy w... He is admired/respected... Jest podziwiany/powa any(szanowany)... He is full of... contrasts/life... Jest pe³en... kontrastów/ ycia... After some time, he became... / he changed. Po pewnym czasie, sta³ siê... / zmieni³ siê. He passed away in... Odszed³ (=umar³) w... Ü Patrz równie : zestawienie niezbêdnych s³ów i zwrotów, cz³owiek, pkt 36, str

8 Why not? - Czemu nie? Let s do it this way! - Zróbmy to w ten sposób! OK, I ll... and you ll... - Dobrze, ja... a ty... <czas przysz³y>. I Odrzucanie propozycji No, I can t! - Nie, nie mogê! I won t... - Nie... <czas przysz³y> No, I won t do it! - Nie, nie zrobiê tego! I will never do it! - Nigdy tego nie zrobiê! No, thanks. It s OK. - Nie, dziêki. Jest OK. I don t agree with you. - Nie zgadzam siê z tob¹. You re wrong! - Nie masz racji! I think it s a bad idea to... - Myœlê, e z³ym pomys³em jest... Let s do it this way. - Zróbmy to w ten sposób. The problem is that... - Problem polega na tym, e... You shouldn t... - Nie powinieneœ... J Proœby Can you... / Could you... / Will you... / Would you...? Forma grzecznoœciowa, t³umaczona jako Czy móg³byœ/mog³abyœ...? Zauwa my, e w jêzyku angielskim zwracamy siê na ty. Can you close the door? - Czy mo esz zamkn¹æ drzwi? Could you open the window? - Czy móg³byœ/mog³abyœ otworzyæ okno? Will you wait for me? - Czy mo esz na mnie zaczekaæ? Would you mind opening the window? - Czy mo na otworzyæ okno? Would you mind if I opened the window? - Czy móg³bym otworzyæ okno? Sure! / Of course! / Certainly! - Pewnie! / Oczywiœcie! I d love to! - Z przyjemnoœci¹! That s very kind of you! - Bardzo mi³o z twojej strony! Sorry, I can t. - Przykro mi, ale nie mogê. I m afraid I can t help you. - Obawiam siê, e nie mogê tobie pomóc. Of course not! - Oczywiœcie e nie! I m sorry, but I have to... - Przykro mi, ale muszê... I would do it if... - Zrobi³bym to, jeœli... I d love to, but... - Z przyjemnoœci¹, ale... Please don t. - Proszê, nie. K Skargi I d like to complain about... the radio/tv set/bike/shoes/skis/book... Chcia³bym oddaæ do reklamacji... radio/telewizor/rower/buty/narty/ksi¹ kê... I bought it/them... yesterday/last week/on Monday/on 16 th May... Kupi³em to/je... wczoraj/w zesz³ym tygodniu/w poniedzia³ek/16 maja... It doesn t work. / It s broken. It s out of order. Nie dzia³a. / Jest zepsute. I ve got a problem. / The problem is that... Mam problem. Problem polega na tym, e... I d like my money back. Chcia³bym dostaæ zwrot pieniêdzy. Ü Patrz równie : list formalny, przydatne zwroty, reklamacja, pkt 8B, str. 30. L Przepraszanie I m terribly sorry! - Bardzo przepraszam! Please forgive me. - Proszê mi wybaczyæ. It won t happen again. - To ju siê wiêcej nie powtórzy. It was silly of me. - To by³o g³upie z mojej strony. I have lost your... dictionary/book/pen/cd... Zgubi³em twój/twoj¹...s³ownik/ksi¹ kê/d³ugopis/p³ytê CD... I ve broken/scratched/damaged your... - Zepsu³em/Porysowa³em/Uszkodzi³em twój... I ll never lend you anything! - Nigdy ju ci nic nie po yczê! It was my best... - To by³ mój najlepszy... I hate you! - Nienawidzê ciebie! What have you done?! - Co zrobi³eœ?! What are you going to do about it? - Co teraz <z tym problemem> zrobisz? Oh, never mind! - Nie ma sprawy; trudno. OK, that s all right. Don t worry about it. - Dobrze, nie ma sprawy. Nie przejmuj siê tym. It s not your fault. It s OK. - To nie twoja wina. Jest OK. It s nothing! Forget it! - Nie ma sprawy! Zapomnij o tym! OK, but promise me... - Dobrze, ale obiecaj mi... M Pozwalanie Can I... / Could I... open the window/door? - Czy mogê... otworzyæ okno/drzwi? Do you mind if I... open the window? - Czy nie masz nic przeciwko, abym... otworzy³ okno? You can t... smoke in here. - Nie mo esz... tutaj paliæ. You are not allowed to... park here. - Nie masz pozwolenia... tutaj parkowaæ. You mustn t... touch this button. - Nie wolno tobie... dotykaæ tego przycisku. Dogs/Cats are not allowed here. - Psy/Koty nie maj¹ tutaj wstêpu

9 Zestaw 2 Zadanie 1. Wraz z koleg¹/kole ank¹ z Anglii chcesz zorganizowaæ zabawê. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. rodzaj zabawy miejsce zabawy atrakcje podzia³ obowi¹zków w jej przygotowaniu Zadanie 2. Zadanie 3. Popatrz na zdjêcie nr 1, 2 i 3. Chcesz iœæ ze swoim ch³opakiem/swoj¹ dziewczyn¹ z Australii na romantyczn¹ kolacjê do restauracji. Masz do wyboru trzy miejsca. Wybierz tê restauracjê, która bêdzie najbardziej odpowiednia i uzasadnij swój wybór. Wyjaœnij, dlaczego odrzucasz pozosta³e mo liwoœci. Zdjêcie 1 Zdjêcie 2 Opisz poni sz¹ ilustracjê i odpowiedz na pytania egzaminuj¹cego. Zdjêcie 3 Pytania do ilustracji (wy³¹cznie w zestawie dla egzaminuj¹cego). 1. Why do you think this woman is doing her shopping in a big supermarket? 2.How could a shopping centre affect local shops? 3. Describe your last visit to a shop. Pytania do materia³u stymuluj¹cego (wy³¹cznie w zestawie dla egzaminuj¹cego). Egzaminator wybiera dwa pytania. 1. Why do so many people go to fast food restaurants? 2.What kind of food should we eat to be healthy? 3. What are the disadvantages of eating out? 4. Would you like to own your own restaurant? Why/Why not? 86 87

10 sprzedawaæ / kupowaæ sprzedawanie/kupowanie dóbr/us³ug sprzedawca / kupuj¹cy potocznie: wyjœæ na zero wymieniaæ / dzier awiæ towary zysk / strata / wydatki to sell / to buy selling/buying goods/services seller / buyer to break even to reach break-even point to exchange / to lease commodities, goods profit / loss / expenditures 50. Elementy wiedzy o krajach anglojêzycznych Ü Patrz równie : system oœwiaty, pkt 38D, str A Wielka Brytania / Zjednoczone Królestwo (Great Britain / the United Kingdom) Stolica (capital): Londyn (London). G³ówne miasta (main cities): Anglia (England): London, Birmingham, Leeds, Sheffield, Manchester, Liverpool. Szkocja (Scotland): Glasgow, Edinburgh. Walia (Wales): Cardiff. Pó³nocna Irlandia (Northern Ireland): Belfast. G³ówne rzeki (main rivers): od po³udnia: the Thames (pol. Tamiza), the Avon, the Severn, the Trent, the Tweed, the Dee. añcuchy górskie - pisownia oryginalna (mountain ranges): od po³udnia: the Cambrian Mountains (Walia), the Pennine Chain (Anglia),the Southern Uplands (Szkocja), the Grampian Mountains (Szkocja), the Highlands (Szkocja). Powierzchnia (area): 244,1 tys. km 2 Ludnoœæ (population): 60,8 mln mieszk. (2007). Jednostka monetarna (monetary unit): funt szterling (pound sterling). Rz¹d (government): Parlament (Parliament): Izba Lordów, Izba Gmin (the House of Lords, the House of Commons); premier (the Prime Minister); królowa (the Queen); rodzina królewska (the Royal Family). Partie (parties): the Conservative Party (the Conservatives, the Tories), theliberal Democrat Party (the Liberal Democrats, the Lib-Dems), the Labour Party. Atrakcje turystyczne: Atrakcje w Londynie: The Tower of London, Tower Bridge, the British Museum, the National Gallery, Buckingham Palace, the Houses of Parliament, Big Ben, Madame Tussaud s (Museum), Westminster Abbey, St. Paul s Cathedral, Hyde Park, Speakers Corner, Downing Street, Piccadilly Circus, Canary Wharf, Tate Modern, the Tate Gallery. Inne atrakcje: Stonehenge (po³udniowa Anglia), the Lake District (pó³nocna Anglia; park narodowy), Stratford-upon-Avon (œrodkowa Anglia; William Shakespeare), Canterbury (Anglia; katedra), York (Anglia), Oxford (Anglia; uniwersytet), Cambridge (Anglia; uniwersytet), the Loch Ness monster (Szkocja; potwór z Loch Ness). B Stany Zjednoczone (the United States of America) Stolica (capital): Waszyngton (Washington, D.C.) G³ówne miasta (main cities): New York, Los Angeles (LA), Chicago, Houston, Philadelphia, San Diego. G³ówne rzeki (main rivers): od zachodu: the Sacramento, the Rio Grande, the Colorado, the Missouri, the Mississippi, the Hudson. añcuchy górskie - pisownia oryginalna (mountain ranges): the Rocky Mountains (the Rockies; zachód), the Appalachian Mountains (the Appalachians; wschód). Powierzchnia (area): 9,2 mln km 2 Ludnoœæ (population): 309,0 mln mieszk. (2010). Jednostka monetarna (monetary unit): dolar amerykañski (United States dollar, US dollar). 50 autonomicznych stanów (states). Nazwy wybranych stanów: od zachodu: Oregon, California, Utah, Colorado, Texas, Iowa, Alabama, North Carolina, Florida. Rz¹d (government): Kongres (Congress); Senat, Izba Reprezentantów (the Senate, the House of Representatives); prezydent (the president). Atrakcje turystyczne: Atrakcje w Nowym Jorku: the Statue of Liberty, the Metropolitan Museum of Art, the Metropolitan Opera House, the Rockefeller Center, Manhattan, 5th Avenue, the Empire State Building, Central Park, the New York Stock Exchange, Ellis Island, Madison Square Gardens, the Chrysler Building. Inne atrakcje: Hollywood (zachodnie wybrze e), The Grand Canyon (zachód), Yellowstone National Park (pó³nocny zachód), Niagara Falls (pó³nocny wschód), Cape Canaveral (po³udniowy wschód - stan Floryda), Disney World (Floryda). C Australia (Australia) Stolica (capital): Canberra. G³ówne miasta (main cities): Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Darwin. G³ówne rzeki (main rivers): the Darling, the Murray. Powierzchnia (area): 7,7 mln km 2 Ludnoœæ (population): 22,3 mln mieszk. ( przewidywania). Jednostka monetarna (monetary unit): dolar australijski (Australian dollar). 6 stanów i 2 terytoria federalne. Atrakcje turystyczne: the Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge, the Royal National Park (okolice Sydney), Mount Kosciusko (po³udniowy wschód) Kakadoo National Park, the Darling Mountains

Spis treœci. WypowiedŸ pisemna ISBN 978-83-927254-6-6

Spis treœci. WypowiedŸ pisemna ISBN 978-83-927254-6-6 WYDANIE SZÓSTE 1 Copyright by Rados³aw Swigon Spis treœci Konsultacja jêzykowa: Roy Haworth (Wielka Brytania) John Cowell (Wielka Brytania) Jeffrey Dobek (Stany Zjednoczone) Wspó³praca: Ma³gorzata Bucior

Bardziej szczegółowo

Kalendarium maturzysty

Kalendarium maturzysty Matura 2012 Kalendarium maturzysty język angielski poziom podstawowy Zestaw tematyczny: Człowiek TYDZIEŃ 1-2 3-14 października dane personalne wygląd zewnętrzny cechy charakteru uczucia i emocje problemy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. ISBN 978-83-927254-5-9 ISBN 978-83-924324-8-7 p³yta CD (dodatek bezp³atny)

Spis treœci. ISBN 978-83-927254-5-9 ISBN 978-83-924324-8-7 p³yta CD (dodatek bezp³atny) WYDANIE TRZECIE 1 Copyright by Rados³aw Swigon Konsultacja jêzykowa: Roy Haworth (Wielka Brytania) Wspó³praca: Michelle Bebee Eliza Saroma W nagraniu udzia³ wziêli: Roy Haworth, Michelle Bebee. Nagrania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Umiejętności wg UNIT 1 Przeważnie poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika be i have got w czasie Present Simple;

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Young Champions of English ZAPROSZENIE

Young Champions of English ZAPROSZENIE Young Champions of English ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W VII KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1) Cele konkursu: Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Z językiem obcym na Ty

Regulamin Konkursu Z językiem obcym na Ty Regulamin Konkursu Z językiem obcym na Ty 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu ropczycko sędziszowskiego. 2. W Konkursie może wziąć udział po 2 uczestników z danej szkoły

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 1 Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 Ocena 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1 Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa IV Steps in English 1 Ogólne zasady: 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania lub braku zadania lub braku podręczników raz na semestr. Każde następne

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy brak wymagań

Poziom podstawowy brak wymagań PROGRAM SZKOLENIA Temat szkolenia Język Angielski poziom A1/A2 Liczba godzin 120 h po 45 min Data realizacji szkolenia.06.2014 28..2014 Miejsce szkolenia ul. Słoneczna 32/9, 33-0 Tarnów / ul. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PRE TEST, UNIT TEST, POST TEST, ankieta ewaluacyjna

PRE TEST, UNIT TEST, POST TEST, ankieta ewaluacyjna PROGRAM SZKOLENIA Temat szkolenia Język Angielski poziom A2/B1 Liczba godzin 120 h po 45 min Data realizacji szkolenia 15.05.2014 Miejsce szkolenia ul. Heleny Marusarz 9b, 33-0 Tarnów Opiekun merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 ZADANIA ZAMKNI TE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze s uchu 1.1. B 1.2. C 1.3. Zdaj

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. ISBN ISBN p³yta CD (dodatek bezp³atny)

Spis treœci. ISBN ISBN p³yta CD (dodatek bezp³atny) 1 Copyright by Rados³aw Swigon Konsultacja jêzykowa: Roy Haworth (Wielka Brytania) Wspó³praca: Michelle Bebee Eliza Saroma W nagraniu udzia³ wziêli: Roy Haworth, Michelle Bebee. Nagrania dokonano w studiu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016)

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) New English Zone 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE

DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE II EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 1. Organizator Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa

Bardziej szczegółowo

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY Elementary A1 face2face Elementary Units 1-3 to be l. mnoga zaimki wskazujące have got dopełniacz Saksoński przyimki miejsca Present Simple zaimki w dopełnieniu przysłówki przyimki czasu

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V WELCOME Opis miejsc Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń opisuje swój dom,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo źprożźss. ory Wydanie I ISBN: Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Skład: źprożźss, ory

Copyright by Wydawnictwo źprożźss. ory Wydanie I ISBN: Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Skład: źprożźss, ory Copyright by Wydawnictwo źprożźss ory 2010 Wydanie I ISBN: 978-83-930208-3-6 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Skład: źprożźss, ory Wydawnictwo EPROFESS ory www.eprofess.pl email: wydawnictwo@eprofess.pl

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

English Plus 1 Kryteria oceny

English Plus 1 Kryteria oceny English Plus 1 Kryteria oceny Poziom III.0 (dla kl. I i pierwszego okresu klasy II) STARTER UNIT CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Opis miejsc Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje swoją

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Przedmiotowy System Oceniania język angielski klasa II LO New Matura Solutions Intermediate UNIT 1 słownictwo z Unitu 1; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasami present simple, present continuous;

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Angielski dla klasy I gimnazjum

Angielski dla klasy I gimnazjum Angielski dla klasy I gimnazjum Ocena dopuszczająca 1. przedstawić się, 2. liczyć do 20 3. przeliterować swoje imię i nazwisko 4. podać swój numer telefonu 5. odpowiedzieć na proste pytanie 1. proste pytania,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów Jak napisać list formalny po angielsku? list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów towarzyskich; takie listy muszą być napisane

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2. Rozdział Starter: Join Discovery Web!

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2. Rozdział Starter: Join Discovery Web! WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2 Znajomość środków Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter: Join

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Korespondencja osobista List

Korespondencja osobista List - Adres Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standardowy zapis adresu w Polsce: nazwa ulicy + numer ulicy kod pocztowy + miejscowość. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI

VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI Umiejętności STARTER UNIT opisuje czynność wykonywaną przez siebie w momencie mówienia i to, jak jest ubrany opisuje swoją rodzinę i miejsce zamieszkania mówi o rzeczach, które

Bardziej szczegółowo

Spis treści .3. Wstęp... 5

Spis treści .3. Wstęp... 5 Spis treści Wstęp... 5 2 7 11 16 21 25 29 Lekcja 1 Podstawowe zwroty i wyrażenia... 9 Zaimki osobowe... 11 Czasowniki to be i to have... 14 Bezokolicznik... 16 Szyk zdania... 16 Czasy... 19 Czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

KLASA V. Starter unit

KLASA V. Starter unit KLASA V Starter unit 1. Znam i potrafię zastosować wyrazy i zwroty z zakresu: - przedmioty osobiste ucznia, - liczebniki główne i porządkowe, - nazwy ubrań, - artykuły spożywcze i dania, - części ciała,

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo