Spis treœci. ISBN ISBN p³yta CD (dodatek bezp³atny)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. ISBN 978-83-927254-5-9 ISBN 978-83-924324-8-7 p³yta CD (dodatek bezp³atny)"

Transkrypt

1 WYDANIE TRZECIE 1

2 Copyright by Rados³aw Swigon Konsultacja jêzykowa: Roy Haworth (Wielka Brytania) Wspó³praca: Michelle Bebee Eliza Saroma W nagraniu udzia³ wziêli: Roy Haworth, Michelle Bebee. Nagrania dokonano w studiu Pro-Media, ul. Sienkiewicza 9, Tarnobrzeg, tel , Realizator dÿwiêku: Jaros³aw Pi¹tkowski Ilustracje (str. 10, 20, 31, 39, 51, 59, 69, 80, 98, 108, 115, 122, 128, 141, 154, 163, ich kopie w spisie treœci oraz ikona nagranej wymowy): Eliza Saroma, Studio PROUM, Ilustracje na ok³adce: przód, od góry - Tower Bridge (Londyn), budynek opery (Sydney), budka telefoniczna (Londyn), Statua Wolnoœci (Nowy Jork), Big Ben (Londyn); ty³, od góry - angielska taksówka, Bia³y Dom (Waszyngton), autobus piêtrowy (Londyn), Wielki Kanion (USA). Wiêkszoœæ s³ów i zwrotów pochodzi z ksi¹ ki Przewodnik po nowej maturze z jêzyka angielskiego, wydanie IV, ENSET Wydawnictwo ENSET Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ ani ca³oœæ publikacji nie mo e byæ reprodukowana bez wczeœniejszej zgody wydawcy. Bydgoszcz 2011 Wydanie III Pamiêtaj! Powielanie (np. poprzez kserowanie) i rozpowszechnianie (czyli m. in. przekazywanie uczniom) utworów objêtych prawem autorskim jest nielegalne. Postêpuj etycznie i zgodnie z prawem. Nie zabijaj ksi¹ ek! ISBN ISBN p³yta CD (dodatek bezp³atny) Druk i oprawa: Zak³ad Produkcyjno-Handlowy Maktech ul. Nieca³a 4, Bydgoszcz Spis treœci Tematyczny indeks hase³ Oznaczenie symboli... 8 Przedmowa Cz³owiek A. Dane personalne...10 B. Wygl¹d zewnêtrzny...11 C. Cechy charakteru...14 D. Uczucia i emocje...15 E. Przydatne zwroty...16 F. Opis osoby...17 G. Problemy etyczne*...18 H. Dialog: spotkanie na ulicy Dom A. Miejsce zamieszkania B. Opis domu i pomieszczeñ C. Wyposa enie pomieszczeñ D. Wynajmowanie, kupno i sprzeda mieszkania* E. Przydatne zwroty F. Dialog: wynajêcie mieszkania G. Dialog: sprzeda domu H. Dialog: przeprowadzka Szko³a A. Przedmioty nauczania...31 B. Oceny i wymagania, ycie szko³y, kszta³cenie pozaszkolne C. Przydatne zwroty...34 D. System oœwiaty*...35 Wielka Brytania...35 Stany Zjednoczone...35 E. Dialog: zebranie z rodzicami

3 4. Praca A. Popularne zawody i zwi¹zane z nimi czynnoœci...39 B. Warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy*...43 C. Przydatne zwroty...45 yciorys (curriculum vitae)...46 D. Dialog: rozmowa telefoniczna w sprawie pracy...47 E. Dialog: rozmowa kwalifikacyjna ycie rodzinne i towarzyskie A. Okresy ycia, ycie...51 B. Cz³onkowie rodziny - patrz: pkt 1A (str. 10) Czynnoœci ycia codziennego - patrz: pkt 2E (str. 25) C. Formy spêdzania czasu wolnego...54 D. Œwiêta i uroczystoœci (styl ycia)...56 E. Konflikty i problemy* ywienie A. Artyku³y spo ywcze...59 B. Przygotowanie potraw Przyk³adowy przepis...63 C. Posi³ki...64 D. Lokale gastronomiczne...66 E. Diety*...67 F. Dialog: zamawianie posi³ku Zakupy i us³ugi A. Rodzaje sklepów...69 B. Towary...70 C. Sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z us³ug...70 D. Reklamacja*, œrodki p³atnicze*, banki*, ubezpieczenia*...74 E. Dialog: kupowanie produktu...76 F. Dialog: reklamacja towaru...77 G. Dialog: zak³adanie konta w banku Podró owanie i turystyka A. Œrodki transportu...80 Pojazdy...80 Droga Poci¹g, autobus, dworzec...83 Samolot...84 Statek...84 Komunikacja miejska...85 Wyra enia...85 B. Baza noclegowa, informacja turystyczna...86 C. Wycieczki, zwiedzanie...88 D. Wypadki i awarie...89 E. Dialog: kupowanie biletu...90 F. Dialog: wynajêcie pokoju hotelowego G. Dialog: wskazywanie drogi...93 H. Dialog: zatrzymanie przez policjê...94 I. Dialog: zepsuty samochód Kultura A. Podstawowe dziedziny kultury oraz uczestnictwo w kulturze...98 Kino...98 Teatr...99 Literatura Muzea Muzyka Radio i telewizja B. Twórcy i ich dzie³a, patrz: pkt 15D (str. 157) C. Dialog: zaproszenie do kina Sport A. Popularne dyscypliny sportu B. Sprzêt sportowy, imprezy sportowe C. Sport wyczynowy*, sporty ekstremalne* D. Dialog: zapisanie siê do klubu sportowego

4 11. Zdrowie A. Higieniczny tryb ycia, podstawowe schorzenia i ich objawy B. Leczenie chorób C. Niepe³nosprawni, uzale nienia D. Przyczyny schorzeñ*, system ochrony zdr.* E. Dialog: rozmowa z lekarzem Nauka i technika A. Odkrycia naukowe, wynalazki B. Obs³uga i korzystanie z podstawowych urz¹dzeñ technicznych Telefon/Komputer/Internet C. Wspó³czesne œrodki przekazu i przetwarzania informacji* D. Dialog: rozmowa telefoniczna Œwiat przyrody A. Klimat, pogoda Prognoza pogody B. Œwiat roœlin C. Œwiat zwierz¹t Owady Ryby, p³azy i gady Ptaki Ssaki D. Krajobraz E. Zagro enie i ochrona œrod. naturalnego F. Klêski ywio³owe G. Przestrzeñ kosmiczna* Pañstwo i spo³eczeñstwo A. Struktura pañstwa, urzêdy Kontynenty, pañstwa i miasta B. Organizacje miêdzynarodowe C. Konflikty wewnêtrzne i miêdzynarodowe D. Przestêpczoœæ E. Polityka spo³eczna*, partie i politycy*, koœcio³y i religie*, gospodarka* F. Dialog: wybory Elementy wiedzy o krajach anglojêzycznych A. Wielka Brytania B. Stany Zjednoczone C. Australia D. Zestawienie wybranych twórców anglojêzycznych i ich dzie³* Wielka Brytania Literatura Muzyka Film Stany Zjednoczone Literatura Muzyka Film Dodatkowe s³ownictwo A. Zwroty grzecznoœciowe B. Liczebniki C. Przyimki D. Spójniki E. Zaimki F. Okreœlanie czasu Godziny Dni tygodnia Miesi¹ce G. S³ownictwo brytyjskie i amerykañskie - ró nice H. Podstawowe czasowniki nieregularne I. Pozosta³e czasowniki nieregularne *zagadnienia oznaczone gwiazdk¹ obowi¹zuj¹ na poziomie rozszerzonym matury z jêzyka angielskiego. Indeks hase³ Formularz zamówienia Inne publikacje

5 Oznaczenie symboli sth = something (coœ, czegoœ...), nale y wstawiæ zamiast sth rzeczownik sb = somebody (ktoœ, kogoœ...), nale y wstawiæ zamiast sb osobê someone = nale y wstawiæ zamiast someone osobê one s = (czyjeœ), nale y wstawiæ zamiast one s zaimek (np. my-mój, your-twój, his-jego, her-jej, our-nasz, your-wasz, their-ich) USA: = American English, u ycie amerykañskie potocznie = u ycie potoczne, zazwyczaj w mowie oneself = nale y wstawiæ odpowiedni¹ formê zaimka (dla I-myself, you-yourself, he-himself, she-herself, we-ourselves, you-yourselves, they-themselves) Przedmowa Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chc¹ poszerzyæ zasób swojego s³ownictwa. S³ownik zawiera kilka tysiêcy s³ów i zwrotów u³o onych tematycznie, których wymowa nagrana jest na p³ycie kompaktowej w formacie mp3. Wyrazy czyta Roy Haworth rodowity Anglik, nauczyciel akademicki. Mo liwoœæ wys³uchania wszystkich wyrazów na pewno u³atwi opanowanie ich wymowy. Umieszczenie czêsto wystêpuj¹cych ze sob¹ s³ów w obrêbie jednego has³a umo liwi szybsze ich zapamiêtanie. U³atwieniem dla przysz³ych maturzystów jest u³o enie tematów zgodne z katalogiem zagadnieñ maturalnych. Ponadto w s³owniku znalaz³ siê dwujêzyczny, tematyczny indeks hase³, który zdecydowanie uproœci znalezienie s³ownictwa na dany temat. Ca³oœci dope³niaj¹ przyk³adowe dialogi dotycz¹ce typowych sytuacji z ycia codziennego oraz dodatkowe zestawienia gramatyczne. yczê powodzenia w nauce jêzyka angielskiego. Autor A 36a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:37 = nazwa pliku / d³ugoœæ nagrania minuty:sekundy ê 01:45 = d³ugoœæ nagrania do tego miejsca (minuty:sekundy) 8 9

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. ISBN 978-83-927254-4-2 ISBN 978-83-921161-8-9 p³yta CD (dodatek bezp³atny) Przedmowa... 5 Struktura egzaminu... 6

Spis treœci. ISBN 978-83-927254-4-2 ISBN 978-83-921161-8-9 p³yta CD (dodatek bezp³atny) Przedmowa... 5 Struktura egzaminu... 6 WYDANIE TRZECIE 1 Copyright by Rados³aw Swigon Konsultacja jêzykowa: Roy Haworth (Wielka Brytania) Jeffrey Dobek (Stany Zjednoczone) Wspó³praca: Izabela Kosiak Ewelina Pêkalska Magdalena Wójtowicz Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ANIA PA STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 1.1. W sk ad Komisji wchodzà przewodniczàcy i 9 cz onków.

REGULAMIN DZIA ANIA PA STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 1.1. W sk ad Komisji wchodzà przewodniczàcy i 9 cz onków. Dziennik Ustaw Nr 191 12907 Poz. 1870 i 1871 2. Osobom przygotowujàcym analizy i opracowania na potrzeby egzaminów przys uguje wynagrodzenie w wysokoêci do 250 % stawki. 3. WysokoÊç wynagrodzenia osób

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I etap edukacyjny: klasy I III Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet WSTÊP Nauka jêzyka angielskiego jest dziœ niezbêdn¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ. Jest on miêdzynarodowym sposobem porozumiewania siê w biznesie, nauce, polityce, œwiecie rozrywki, a co nie mniej istotne daje

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: PKO BP S.A. X O/Warszawa 85 10201013 1226719223.

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 17 (486) 12 wrzeœnia 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZÓW Haczów Dydnia VI Powia wiatowe Zawody. Sportowo-P o-pozarnicz arnicze w Domaradzu asp. sztab. E. Rozenbajgier

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo