D e p a r t a m e n t R o z w o j u R e g i o n a l n e g o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "09-03-2015. D e p a r t a m e n t R o z w o j u R e g i o n a l n e g o"

Transkrypt

1 Możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw i ich pracowników ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

2 Osie priorytetowe EFS w euro % alokacji Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy ,00 34,3% Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo ,00 23,3% Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja ,00 24,5% Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ,00 6,8% Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna ,00 11,2% ,00 100%

3 OŚ PRIORYTETOWA 8 AKTYWNI NA RYNKU PRACY EFS Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 8iv 8v Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się

4 Priorytet Inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Cel szczegółowy 1: Zapewnienie dostępu do usług rozwojowych dla MŚP i ich pracowników. Cel szczegółowy 2: Poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym. Alokacja : ,00 euro (EU)

5 Priorytet Inwestycyjny 8v Potencjalni beneficjenci: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz ich pracownicy, osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

6 Typy i przykłady przedsięwzięć: Priorytet Inwestycyjny 8v Cel 1: Wsparcie funkcjonowania systemu usług rozwojowych dla MŚP: - działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności. - wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

7 Typy i przykłady przedsięwzięć: Cel 2: Priorytet Inwestycyjny 8v Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach: - kompleksowe programy outplacementowe obejmujące m.in. szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, studia podyplomowe, poradnictwo psychologiczne, subsydiowane zatrudnienie, dodatek relokacyjny, wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, doradztwo, wsparcie pomostowe

8 Priorytet Inwestycyjny 8v Uwarunkowania dot. realizacji projektów: Ograniczenie wsparcia EFS wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Wsparcie będzie koncentrować się przede wszystkim na sektorach o najwyższym potencjale do generowania miejsc pracy (tzw. sektorach szybkiego wzrostu), które będą wskazywane w oparciu o regionalne badania i analizy oraz inteligentne specjalizacje określone w RSI; Pomoc będzie koncentrować się również na pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. w wieku powyżej 50 r. ż. i o niskich kwalifikacjach; Przewidziany w ramach programów typu outplacement minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie;

9 Priorytet Inwestycyjny 8v Uwarunkowania dot. realizacji projektów: Oparcie systemu dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wspieranie adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników na podejściu popytowym - centralnym podmiotem wsparcia jest przedsiębiorstwo i jego potrzeby; Wdrożenie Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (PSF), gwarantującego odbiorcom wsparcia możliwość samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także szybką reakcję na występujące potrzeby (tzw. usługi szyte na miarę) -OPERATOR; Dofinansowanie wyłącznie usług wpisanych do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) prowadzonego przez PARP;

10 Priorytet Inwestycyjny 8v Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF): System podażowy Instytucja szkoleniowa Oferta Przedsiębiorca System popytowy Przedsiębiorca Potrzeba Instytucja szkoleniowa

11 Priorytet Inwestycyjny 8v Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF): MŚP IZ RPO Wybór Operatora Operator / Beneficjent MŚP RUR Umowa o dofinansowanie projektu Umowa wsparcia MŚP

12 Priorytet Inwestycyjny 8v Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF): gwarantuje przedsiębiorstwu możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w RUR, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa; jest zintegrowany z RUR wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem RUR, po uzyskaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (numer ID wsparcia); W przypadku braku w ofercie RUR usługi odpowiadającej na potrzeby przedsiębiorcy (np. wąski zakres, specjalistyczny charakter usługi), przedsiębiorca ma możliwość generowania popytu na konkretną usługę poprzez zgłoszenie w RUR zapotrzebowania na jej realizację giełda usług ; Brak ograniczeń geograficznych odnoszących się do podmiotów świadczących usługi rozwojowe przedsiębiorca ma swobodę wyboru usług świadczonych na terenie całego kraju, niezależnie od obszaru realizacji projektu PSF;

13 Priorytet Inwestycyjny 8v Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF): Umowa wsparcia zawierana pomiędzy Operatorem (Beneficjentem) a przedsiębiorcą nie jest umową dotacyjną; Mechanizm finansowania zostanie oparty na refundacji kosztów usługi połączonej z promesą lub na systemie voucherów szkoleniowych; Przedsiębiorca pokrywa koszty usługi rozwojowej na poziomie miniumum 50% wartości usługi, przy czym IZ RPO może określić wyższy poziom dofinansowania usługi rozwojowej w szczególności w odniesieniu do branż, sektorów, typów działalności, rodzajów przedsiębiorstw, kategorii pracowników których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej; Pomoc de minimis oraz pomoc publiczna udzielana zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach krajowych i unijnych.

14 Priorytet Inwestycyjny 8v Rejestr Usług Rozwojowych (RUR): Ogólnodostępna, internetowa baza zawierająca informacje nt. usług (m.in szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego typu podmioty (publiczne lub niepubliczne). RUR = zmodyfikowana Regulamin RUR reguluje zasady i warunki funkcjonowania Rejestru Usług Rozwojowych oraz prawa i obowiązki Użytkowników RUR: - Karta Podmiotu - Karta Usługi - System Oceny Usług Rozwojowych

15 Priorytet Inwestycyjny 8v Rejestr Usług Rozwojowych (RUR): Użytkownicy RUR: - Podmiot świadczący usługi rozwojowe - Uczestnik instytucjonalny, w tym w szczególności Przedsiębiorca - Uczestnik indywidualny, w tym w szczególności Pracownik - Administrator Regionalny RUR/IZ RPO rejestracja => weryfikacja (Podmiotu) => realizacja usługi rozwojowej => ocena - Polityka Ochrony Danych Osobowych w Rejestrze Usług Rozwojowych

16 Priorytet Inwestycyjny 8v Rejestr Usług Rozwojowych (RUR): Wszystkie informacje o postępach w pracach nad RUR dostępne są na stronie: Zapytania dot. RUR można kierować do Informatorium PARP od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 numery telefonów (91-93) oraz * * koszt połączenia jak za połączenie lokalne Pytania można zadawać również drogą elektroniczną na adres: lub

17 Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników. Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r. ż., osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Cel szczegółowy 2: Zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa. Alokacja : ,00 euro (UE)

18 Priorytet Inwestycyjny 8i Typy i przykłady przedsięwzięć (Cel 1): - Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: realizacja programów staży i praktyk zawodowych, wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie. - Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej: wsparcie finansowe w postaci grantu relokacyjnego, realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES.

19 Priorytet Inwestycyjny 8i Typy i przykłady przedsięwzięć (Cel 1): - Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej: działania szkoleniowo-doradcze bezzwrotne dotacje dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (udzielane przez PUPy)

20 Priorytet Inwestycyjny 8i Potencjalni beneficjenci: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: osoby bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy), poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, powyżej 29 roku życia, w szczególności: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby niskowykwalifikowane, osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa oraz członkowie ich rodzin, zarejestrowani jako osoby bezrobotne, pracodawcy.

21 Priorytet Inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Cel szczegółowy: Wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania. Alokacja : ,00 euro (UE)

22 Typy i przykłady przedsięwzięć: Priorytet Inwestycyjny 8iii Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej: działania szkoleniowo-doradcze instrumenty finansowe (pożyczki preferencyjne), bezzwrotne dotacje dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy (udzielane przez podmioty inne niż PUPy) wsparcie pomostowe (wsparcie doradczo-szkoleniowe, wsparcie finansowe oraz usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu) dla osób prowadzących działalność gospodarczą

23 Priorytet Inwestycyjny 8iii Potencjalni beneficjenci: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Podmiot wdrażający instrument finansowy. Grupy docelowe: osoby bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy), poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, powyżej 29 roku życia, planujące rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby niskowykwalifikowane.

24 Priorytet Inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3. Alokacja : ,00 euro (UE)

25 Typy i przykłady przedsięwzięć: Priorytet Inwestycyjny 8iv Cel 1: Wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych: - finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher), - działania aktywizacyjno-szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie działań polegających na finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3).

26 Typy i przykłady przedsięwzięć: Priorytet Inwestycyjny 8iv Cel 2: Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3: - wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych, - rozwój nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez wsparcie dla dziennych opiekunów i niań, - działania ukierunkowane na istniejące formy opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc opieki.

27 Priorytet Inwestycyjny 8iv Potencjalni beneficjenci: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych, żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni, nianie, pracodawcy.

28 Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się Cel szczegółowy 1: Wydłużenie aktywności zawodowej osób, w szczególności powyżej 50 roku życia. Cel szczegółowy 2: Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia. Alokacja : ,00 euro (EU)

29 Priorytet Inwestycyjny 8vi Typy i przykłady przedsięwzięć (Cel 1): Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe: programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, w tym pracujących w warunkach szkodliwych, ukierunkowane na kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy,

30 Priorytet Inwestycyjny 8vi c.d. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób, w szczególności powyżej 50 roku życia, wyłączonych z rynku pracy z uwagi na stan zdrowia, ukierunkowane na znalezienie/podjęcie nowej pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników, finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.

31 Priorytet Inwestycyjny 8vi Potencjalni beneficjenci: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności powyżej 50 roku życia, osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia, w szczególności powyżej 50 roku życia, pracodawcy.

32 Kierunkowe zasady wyboru projektów: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy (PI 8i). Szczegóły dotyczące zasad wyboru projektów, zasad otrzymania wsparcia, odpowiedzialnych instytucji oraz kwot określone zostaną w dokumentach implementacyjnych Programu, m.in. w wytycznych kierunkowych IZ RPO, Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, itp. Obowiązek zachowanie zgodności z wytycznymi horyzontalnymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

33 Dziękuję za uwagę Damian Openchowski Biuro Programowania RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania skierowane do przedsiębiorców 1 1 Oś Priorytetowa GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu POWIATOWE URZĘDY PRACY, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ INNE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 20 listopada 2014 r. NOWA PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, dnia 23.04.2015 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między

Bardziej szczegółowo

Instytucja ogłaszająca konkurs (wraz z hiperłączem do strony instytucji) Dodatkowe informacje

Instytucja ogłaszająca konkurs (wraz z hiperłączem do strony instytucji) Dodatkowe informacje Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2015 rok * (wersja z data zatwierdzenia harmonogramu)

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław czerwiec, 2015 r.

Wrocław czerwiec, 2015 r. Rola Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 Wrocław czerwiec, 2015 r. PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typy projektów mogących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Środa z Funduszami Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Program spotkania Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z perspektywy 2007 2013 Fundusze Europejskie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/357/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo