REGULAMIN sieci Net-NG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN sieci Net-NG"

Transkrypt

1 REGULAMIN sieci Net-NG prowadzonej przez NetGate Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje 1. OPERATOR NetGate s.c. ul. Spółdzielcza 5 w Kłodzku, NIP , REGON , uprawniona do świadczenia usług telekomunikacyjnych na podstawie zgłoszenia działalności do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Warszawie (kontynuacja koncesji nr 49/96/I). 2. ABONENT osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw. 3. USŁUGA wskazana w treści Regulaminu usługa dostępu do sieci komputerowej OPERATORA. 4. REGULAMIN niniejszy regulamin sieci OPERATORA. 5. CENNIK Cennik usług OPERATORA dostępny na STRONIE WWW OPERATORA oraz w biurze OPERATORA. 6. UMOWA Umowa o świadczenie usługi dostępu do sieci OPERATORA, której stronami są OPERATOR i ABONENT. 7. STRONA WWW OPERATORA : strona internetowa o adresie 2. Przedmiot Regulaminu i po stanowienia wstępne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym REGULAMINIE określają sposób korzystania z USŁUGI oraz USŁUGI DOSTĘPU, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym. 2. Zapoznanie się z REGULAMINEM jako integralną częścią łączącej strony UMOWY jest niezbędne jakiekolwiek zachowania ABONENTA sprzeczne z treścią REGULAMINU będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści REGULAMINU oraz z obowiązujących przepisów prawa. ROZDZIAŁ II. ZAWARCIE UMOWY NA DOSTĘP DO SIECI OPERATORA, JEJ ZMIANA LUB ROZWIĄZANIE 1. Zawarcie UMOWY

2 1. Podstawą do korzystania z usług OPERATORA jest zawarcie UMOWY o świadczenie usługi polegającej na dostępie do jego sieci. 2. UMOWA jest zawierana między ABONENTEM a OPERATOREM, reprezentowanym przez jednego lub obu współwłaścicieli. 3. W momencie podpisana UMOWY ABONENT oświadcza, że ma prawo decydować o sposobie wykonania przyłącza w lokalu ABONENTA. 4. Z chwilą podpisania UMOWY ABONENT oświadcza, że znana jest mu treść niniejszego REGULAMINU, a w związku z tym spełnia wymagania zawarte w pkt. 3 Rozdziału II REGULAMINU i jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z tytułu podania nieprawidłowych informacji. 5. ABONENT i OPERATOR mogą przenieść prawa i obowiązki wynikające z UMOWY na osoby trzecie, po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony. 2. Zmiany i rozwiązanie UMOWY 1. Wszelkie zmiany treści UMOWY wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 2. Rozwiązanie UMOWY może nastąpić w każdym momencie, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia chyba, że UMOWA stanowi inaczej. 3. Okres wypowiedzenia UMOWY nie zwalnia ABONENTA z regulowania opłat za dostęp do sieci OPERATORA. 4. Rozwiązanie UMOWY musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności sto dniowa zwłoka w zapłacie jakichkolwiek opłat upoważnia OPERATORA do natychmiastowego rozwiązania UMOWY. Takie rozwiązanie UMOWY nie zwalnia ABONENTA z konieczności uregulowania zaległości względem OPERATORA wraz z odsetkami. 6. ABONENT może być ponownie przyłączony do sieci OPERATORA po uprzednim uregulowaniu zaległości w płatnościach wraz z odsetkami oraz wniesieniu opłaty za ponowne przyłączenie przewidzianej w CENNIKU. 3. Ochrona danych osobowych 1. ABONENT wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas zawierania UMOWY w celach służących świadczeniu przez OPERATORA USŁUGI i USŁUGI DOSTĘPU oraz wystawiania dowodów księgowych. 2. ABONENT oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. 3. OPERATOR zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi i nie udostępniania tych danych innym podmiotom. 4. O ile ABONENT (dot. podmiotów gospodarczych) nie zgłosi zastrzeżenia, OPERATOR ma prawo do opublikowania podstawowych danych ABONENTA na liście referencyjnej. 4. Dokumenty księgowe

3 1. Faktury VAT za Aktywację USŁUGI DOSTĘPU wraz z abonamentem za bieżący miesiąc wystawiane są w ciągu siedmiu dni roboczych licząc od dnia uruchomienia. 2. Faktury VAT za abonament miesięczny wystawiane są do piątego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczą. 3. Faktury VAT za abonament oraz pozostałe usługi są do odebrania w siedzibie OPERATORA. Rozdział III. ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OPERATORA 1. Wykonanie przyłącza 1. Wykonanie przyłącza następuje na podstawie zawartej UMOWY lub na podstawie zgłoszenia chęci przyłączenia się ABONENTA do sieci OPERATORA. 2. ABONENT jest zobowiązany do przygotowania miejsca w mieszkaniu (lokalu), które umożliwi bezkolizyjne i sprawne wykonanie przyłącza, a także zapobieganie powstaniu szkód w majątku ABONENTA. 3. Prace związane z wykonaniem przyłącza mogą mieć miejsce jedynie w obecności ABONENTA lub innej pełnoletniej osoby, mającej prawo podpisać protokół odbioru wykonania przyłącza. 4. Wszelkie usterki powstałe podczas wykonania przyłącza w/lub poza lokalem ABONENTA powinny zostać zgłoszone natychmiast po ich wystąpieniu. OPERATOR nie będzie naprawiać usterek zgłoszonych przez ABONENTA po wykonaniu przyłącza i podpisaniu protokołu odbioru wykonania przyłącza. 5. Jeżeli wykonanie przyłącza wymaga dodatkowych nakładów materiałowych i czasowych OPERATOR upoważniony jest do pobrania dodatkowej opłaty według kosztorysu przedstawionego ABONENTOWI i zaakceptowanego przez niego przed wykonaniem przyłącza. Opłatę tę ABONENT uiści wraz z opłatą instalacyjną. 6. Wszelkie urządzenia instalowane w komputerze/lokalu ABONENTA, a nie wyszczególnione na fakturze są własnością OPERATORA i powinny być zwrócone po zakończeniu trwania UMOWY. 2. Instalacja końcowa. 1. Instalacja końcowa obejmuje następujące czynności: 1. zamontowanie Routera, innego urządzenia dostępowego lub karty sieciowej w komputerze ABONENTA, 2. podłączenie fizyczne komputera ABONENTA do sieci OPERATORA, 3. konfiguracja połączeń sieciowych systemu operacyjnego ABONENTA do pracy w sieci OPERATORA,

4 2. Czynności składające się na instalacje końcową są jednorazowe. 3. Opłaty i rozliczenia 1..ABONENT jest zobowiązany do uiszczania opłat zgodnie z CENNIKIEM: 1. jednorazowej opłaty instalacyjnej, 2. miesięcznej opłaty abonamentowej, 3. opłat związanych z dodatkowymi płatnymi usługami. 2. OPERATOR nie pobiera żadnych zaliczek związanych z wykonaniem przyłącza. 3. CENNIK nie zawiera i nie określa opłat związanych z dodatkowymi pracami, o jakich była mowa w punkcie 1.5 Rozdziału III. 4. ABONENT zobowiązany jest uiszczać regularnie należności z tytułu abonamentu miesięcznego z góry tj. do piętnastego dnia miesiąca, którego dotyczy płatność. 5. OPERATOROWI przysługuje uprawnienie do naliczania odsetek w przypadku nieterminowego regulowania przez ABONENTA jakichkolwiek opłat dniowa zwłoka w płatnościach upoważnia OPERATORA do zawieszenia połączenia zalegającego ABONENTA. Ponowne przyłączenie do sieci OPERATORA będzie możliwe dopiero po zapłaceniu całej zaległej kwoty. 7. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy Domen itp.) 4. Obowiązki, uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności OPERAT ORA: 1. OPERATOR zobowiązuje się podłączyć komputer ABONENTA do swojej sieci komputerowej, umożliwiając mu tym samym korzystanie z USŁUG oferowanych przez OPERATORA. 2. OPERATOR zastrzega sobie prawo do wysyłania pięciu niezamówionych reklam w miesiącu na skrzynkę ową lub ekran monitora ABONENTA oraz dowolną ilość komunikatów związanych z funkcjonowaniem sieci OPERATORA. 3. OPERATOR zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwera poczty oraz stron WWW w celach konserwacyjnych na okres nie dłuższy niż 24 godziny. OPERATOR zobowiązuje się powiadomić ABONENTÓW 24 godziny przed takim wyłączeniem poprzez zamieszczenie informacji na STRONIE WWW OPERATORA. 4. Informacje związane z funkcjonowaniem sieci będą przekazywane ABONENTOM poprzez umieszczane ich na STRONIE WWW OPERATORA. 5. OPERATOR zobowiązany jest do stałej kontroli technicznej wszystkich urządzeń tworzących sieć, zainstalowanych poza lokalami ABONENTÓW. 6. OPERATOR zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych urządzeń, o których mowa w pkt OPERATOR ma prawo obciążyć ABONENTA kosztami naprawy lub wymiany urządzeń, którego usterka powstała na skutek umyślnego działania lub braku

5 właściwego zabezpieczenia przez ABONENTA na szkodę majątku OPERATORA lub innych osób korzystających z usług OPERATORA. 8. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za trudności w dostępie do sieci wynikłe z powodu przeciążenia łącz w szczególności międzynarodowych lub awarii komputera ABONENTA. 5. ABONENT ma prawo do: 1. Całodobowego dostępu do sieci OPERATORA. 2. dostępu do strony WWW użytkowników sieci wewnętrznej OPERATORA oraz do usług w niej świadczonych. 3. darmowego konta poczty elektronicznej w domenie net.ng.pl 4. dostępu do wszystkich zasobów sieci lokalnej za pośrednictwem protokołu TCP/IP. 6. ABONENT ma obowiązek: 1. właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów i udostępnianych w sieci lokalnej zasobów, 2. nadzorować bezpieczeństwo swojego konta, komputera i dostępu do sieci OPERATORA poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swoich zasobów oraz oprogramowania firewall, 3. stosować się do poleceń Administratorów sieci OPERATORA, 4. przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione, 5. zapoznawać się z komunikatami OPERATORA dotyczącymi funkcjonowania sieci. 7. ABONENTOWI nie wolno: 1. ingerować w procedury systemu sieci NetGate, 2. podejmować prób naruszenia zabezpieczeń sieci OPERATORA, innych osób (podmiotów) podłączonych do sieci OPERATORA oraz do sieci Internet, 3. obciążać sieci poprzez wysyłanie nadmiernej ilości danych do nieistniejących odbiorców lub do odbiorców, którzy sobie tego nie życzą, 4. wykonywać żadnego rodzaju ataków sieciowych, 5. udostępniać swojego konta osobom trzecim, 6. udostępniać haseł do swoich kont osobom trzecim, 7. utrzymywać na serwerach OPERATORA serwisów o treści erotycznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie 8. umieszczać na serwerach OPERATORA serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki) wykorzystywane są przez inne serwisy nieutrzymywane przez OPERATORA,

6 9. rozpowszechniać informacji powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszać dobrego imienia innych osób lub łamać zasady współżycia społecznego. W przypadku wykrycia ww. działań ABONENT może być czasowo lub trwale wyłączony, a informacje będą przechowywane w celu udostępnienia państwowym organom ścigania, 10. działać na szkodę innych użytkowników sieci OPERATORA. 8. Odłączenie od sieci, zawieszenie lub odwieszenie usługi 1. ABONENTOWI podczas trwania Umowy przysługuje jeden raz w przeciągu roku kalendarzowego możliwość czasowego bezpłatnego odłączenia się od sieci OPERATORA na okres 14 dni pod warunkiem, że okres ten będzie okresem ciągłym. 2. W przypadku czasowego bezpłatnego odłączenia się lub zawieszenia usługi, łącze do ABONENTA jest blokowane. 3. Zawieszenie USŁUGI przysługuje wyłącznie klientom, którym upłynął termin UMOWY podpisanej na czas określony. Za maksymalny okres zawieszenia przyjmuje się okres 3 miesięcy, po tym czasie konto ABONENTA może zostać skasowane. 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego REGULAMINU lub UMOWY, ABONENT może zostać odłączony bez prawa powrotu do sieci lub z prawem powrotu po okresie jaki ustali OPERATOR. 5. Do sieci ponownie może się przyłączyć użytkownik, który: 1. korzystał z odłączenia czasowego na własną prośbę, 2. został odłączony decyzją OPERATORA z prawem powrotu. 6. Ponowne przyłączenie do sieci ABONENTA odłączonego za nieprzestrzeganie REGULAMINU obarczone jest opłatą zgodną z aktualnym CENNIKIEM. 9. Rezygnacja z usługi 1. Jeśli rezygnacja z usługi dostępu do sieci Net-NG nastąpi przed upływem terminu końca UMOWY podpisanej na czas określony, a ABONENT poniósł jedynie Promocyjną opłatę instalacyjną to zobowiązany jest on do uiszczenia Opłaty instalacyjnej zgodnej z CENNIKIEM oraz KARY UMOWNEJ w wysokości 6 krotnego miesięcznego abonamentu. 2. W dniu rozwiązania UMOWY, ABONENT zobowiązany jest do zwrotu powierzonego mu sprzętu OPERATORA ( karta sieciowa, router lub inne urządzenie), za które nie ponosił dodatkowych opłat wykazanych na fakturze. Rozdział IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Zgłoszenie awarii przez ABONENTA polega na poinformowaniu OPERATORA o jej wystąpieniu w sposób umożliwiający identyfikację ABONENTA - pisemnie, faxem, em - wraz z podaniem daty i godziny wystąpienia awarii. 2. OPERATOR o ile to możliwe zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki nie później, niż w terminie kolejnych 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin licząc od zgłoszenia awarii, w dni

7 robocze oraz w terminie kolejnych 72 godzin jeżeli awaria nastąpi w dzień wolny od pracy. Awaria mająca miejsce w piątek po godzinie 16:00 jest traktowana jak awaria w dzień wolny od pracy. 3. W przypadku przekroczenia gwarantowanego czasu usunięcia awarii liczonego od momentu zgłoszenia awarii, Abonentowi przysługuje prawo do wystąpienia o pomniejszenie miesięcznego abonamentu za usługę za miesiąc, w którym wystąpiła awaria, o 1/30 wartości abonamentu za każdą rozpoczętą dobę, po przekroczeniu gwarantowanego czasu usunięcia awarii. 4. Abonentowi przysługuje prawo do obniżenia abonamentu wyłącznie w przypadku zgłoszenia awarii w sposób jak w Rozdziale IV punkt Łączna wartość pomniejszeń miesięcznego abonamentu wynikających z Gwarancji Jakości Świadczonych Usług oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych nie może przekroczyć wartości miesięcznej opłaty abonamentowej. Pomniejszenia te wyczerpują w całości odpowiedzialność OPERATORA wobec ABONENTA. ABONENT nie może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych pomniejszeń. 6. Od wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji ABONENT ma 7 dni na zgłoszenie reklamacji w sposób jak w Rozdziale IV punkt 1. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. 7. Zgłoszenia dotyczące obniżenia abonamentu, które wpłyną do OPERATORA danego miesiąca, zostaną uwzględnione w opłacie za miesiąc następny. Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. OPERATOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści REGULAMINU. 2. Treść REGULAMINU dostępna jest w siedzibie OPERATORA oraz na STRONIE WWW OPERATORA 3. Jeżeli w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian w REGULAMINIE nie wpłynie pisemny sprzeciw od ABONENTA, REGULAMIN w nowym brzmieniu uważa się za zaakceptowany przez ABONENTA. 4. Regulamin obowiązuje od dnia r.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10.

Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10. Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10.2013) Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz,

1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz, 1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz, świadcząca usługi internetowe. 1.2 ABONENT Osoba fizyczna,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ PÓŁNOC W CZĘSTOCHOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres świadczenia usług dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Zabrze, 12 sierpnia 2005

Zabrze, 12 sierpnia 2005 BIG SERWIS S.C. Flakus Andrzej, Robert Borszcz 41-800 Zabrze, ul. Łangowskiego 2 tel. (32) 2765666, fax (32) 3760281 tel. kom. 0 601 41 24 50-51 e-mail: biuro@bigserwis.pl REGULAMIN Świadczenia usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7'

Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: ISP Firma Studio 7 Magdalena Walczak, ul.jagiełły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI ROZDZIAŁ I:

REGULAMIN SIECI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 384 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin NET-COM Tomasz Łaguna do sieci NET-COM" Usługa świadczona przez Firmę NET-COM" Tomasz Łaguna

Regulamin NET-COM Tomasz Łaguna do sieci NET-COM Usługa świadczona przez Firmę NET-COM Tomasz Łaguna Regulamin NET-COM Tomasz Łaguna do sieci NET-COM" Usługa świadczona przez Firmę NET-COM" Tomasz Łaguna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 385 2 kodeksu cywilnego. 1.2. Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. WROCŁAW, DNIA 1.06.2011 WRAZ ZE ZMIANAMI Z 24.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Ujście, dnia 01.06.2014 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne i słowniczek. Pojęcia użyte w tekście Regulaminu Świadczenia Usług, zwanego dalej "Regulaminem", oznaczają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE I. SŁOWNICZEK W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo