Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Zamawiający: Poznań, r. American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający ) zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zapewnienie dojazdu uczestników szkoleń w ramach projektu Technologia w służbie rynku pracy. Podstawę przeprowadzenia postępowania stanowi Regulamin udzielania zamówień w projektach współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach zasady konkurencyjności, dostępny na stronie internetowej Przedmiotem postępowania jest zapewnienie dojazdu uczestników szkoleń projektu pn. Technologia w służbie rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nieregularny transport osób) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest zapewnienie dojazdu na szkolenia w obie strony uczestnikom projektu z miejscowości Myszków do miejscowości Częstochowa. 3. Informacje istotne dla Wykonawcy: 1. Szkolenia odbywać się będą dla 2 grup: 11-osobowej i 4-osobowej w dni robocze, w okresie lipiec i sierpień 2014r., 25 dni na każdą grupę (25 przejazdów w obie strony dla 11-osobowej grupy i 25 przejazdów w obie strony dla 4-osobowej grupy). Zajęcia odbywać się będą w godz. 09:30 16:30. Dokładne daty będą ustalone osobno.

2 2. Miejsca dowozu i odbioru uczestników będą podawane każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnych szkoleń. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników projektu na dane szkolenie, termin może ulec zmianie. 4. Warunki udziału w postępowaniu. a) Wykonawca posiada licencję na krajowy przewóz osób i spełnia wszystkie konieczne wymogi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), co poświadcza składając kopię licencji, b) O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (co poświadcza składając oświadczenie stanowiące załącznik 3), c) nie podlega wykluczeniu na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w projektach współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach zasady konkurencyjności, d) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące okresem ubezpieczenia okres wykonania zamówienia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z krajowym przewozem osób, co poświadcza składając kopię polisy. 5. Oferty prosimy składać w formie pisemnej w oddziale Zamawiającego, mieszczącym się pod adresem: ul. 27 Grudnia 7/18, Poznań osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie do dnia r. do godziny 12:00 (za datę wpływu uznaje się datę rzeczywistego wpływu oferty do Zamawiającego). 6. W dniu r. o godzinie 12:10 nastąpi otwarcie złożonych ofert. 7. Kryteria oceny ofert: Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególny ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad: cena (waga 100%)

3 Ofertę cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcom stało się niemożliwe z innych przyczyn. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Wraz z upływem terminu składania ofert rozpoczyna się 30-dniowy termin związania ofertą. 10. Osoba uprawniona do kontaktu: Maja Glapiak Koordynatorka projektu, tel.: , Podpisanie Umowy: Wykonawca stawi się i podpisze Umowę w wyznaczonym miejscu i terminie. Załączony wzór Umowy nie podlega negocjacjom. Zawarcie Umowy następuje z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę w sposób wskazany przez Zamawiającego. 12. Umowa: W Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego zawarty jest wzór Umowy, którą Wykonawca powinien zaakceptować i potwierdzić stosownym oświadczeniem pisemnym zawartym w ofercie. Załącznik nr 2 - wzór umowy stanowi integralną część Zapytania ofertowego. 13. Załączniki: Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej; Załącznik nr 2 - Wzór umowy; Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań.

4 Załącznik nr 1 Formularz oferty cenowej FORMULARZ OFERTY CENOWEJ ZAMAWIAJĄCY: American Systems sp. z o. o. ul. Grunwaldzka Kutno miejsce i data PEŁNA NAZWA OFERENTA: (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON, FAX, E- MAIL) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem postępowania jest zapewnienie dojazdu uczestników szkoleń projektu pn Technologia w służbie rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Cena netto całej wykonania usługi: Wyrażona liczbowo: (słownie: ) Podatek od towarów i usług VAT: Wyrażony liczbowo: (słownie: )

5 ŁĄCZNIE CENA WYKONANIA CAŁEJ USŁUGI: Wyrażona liczbowo: (słownie: ) (miejscowość, data) (podpis oferenta)

6 UMOWA nr Załącznik nr 2 - Wzór umowy Zawarta w Poznaniu w dniu roku pomiędzy: American Systems sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, przy ul. Grunwaldzkiej 5, NIP , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, reprezentowaną przez Tomasza Juńczyka Pełnomocnika zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą, zwanych dalej każdy z osobna Stroną, a łącznie Stronami, o następującej treści: Preambuła Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu Technologia w służbie rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest przewóz uczestników projektu pn Technologia w służbie rynku pracy na szkolenia na trasie Myszków Częstochowa oraz po zakończeniu szkoleń na trasie Częstochowa Myszków. 2. Szkolenia odbywać się będą dla 2 grup: 11-osobowej i 4 osobowej w dni robocze, w okresie lipiec i sierpień 2014r., 25 dni na każdą grupę. Zajęcia odbywać się będą w godz. 09:30 16:30. Dokładne daty będą ustalone osobno.

7 3. Dokładne miejsca rozpoczęcia i zakończenia przewozu uczestników projektu będzie podawane Wykonawcy osobie i w sposób wskazane w 3 ust. 3 lit. b - przez Zamawiającego każdorazowo na 2 dni przed rozpoczęciem poszczególnych szkoleń. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników projektu na dane szkolenie, termin przewozu może ulec zmianie. 2 Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności. 3 Należyta staranność 1. Przedmiot niniejszej umowy winien być wykonany z należytą starannością, z zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z wymogami wskazanymi przez Zamawiającego, z Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej, oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. W przypadku spadku temperatury na dworze poniżej 5 C, Wykonawca zobowiązuje się ogrzewać środki transportu w czasie przewożenia uczestników projektu oraz w przypadku gdy temperatura powietrza wynosi co najmniej 30 C, Wykonawca zobowiązuje się używać klimatyzacji w środkach transportu w czasie przewożenia uczestników projektu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 4. Strony zobowiązują się do regularnej wymiany informacji dotyczących okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy. 5. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w ramach realizacji niniejszej Umowy: a) Ze strony Zamawiającego: b) Maja Glapiak Koordynatorka projektu, tel.: , c) Ze strony Wykonawcy: - tel.

8 6. Zmiana osób wskazanych w ust. 5, lub wyznaczenie przez którąkolwiek ze Stron dodatkowych osób do kontaktu wymaga dla swej skuteczności powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej, na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy. 4 Wynagrodzenie 1. Łącznie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: ) w tym podatek od towarów i usług VAT. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w 1 niniejszej Umowy, płatne będzie każdorazowo za dany miesiąc, przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcą faktury VAT lub rachunku w terminie 21 dni. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty zaliczki na poczet wykonania zobowiązania w wysokości 100% całego wynagrodzenia, określonego w ust Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej, niż z momentem wpłynięcia na konto Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu na etapie, na którym uczestniczył w nim Wykonawca. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Zamawiający zastrzega, iż wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec opóźnieniu ze względu na nieterminowe dokonanie przelewu transzy przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy prowadzony dla Projektu. 7. Przyjmuje się, że zapłata zostaje dokonana w dniu wydania przez Zamawiającego jego bankowi dyspozycji przelania wynagrodzenia. 8. Bez względu na przyczynę i sposób rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zamawiający jest zobowiązany każdorazowo do zapłaty za etap pracy, który został przeprowadzony należycie, zgodnie z postanowieniami umowy do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 5 Przechowywanie dokumentów 1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania posiadanej przez niego dokumentacji związanej z realizacją Zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Wykonawca zobowiązany jest przy tym do poinformowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem, jak również o każdej jego zmianie. 2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej oraz innego uprawnionego podmiotu zobowiązany jest do udzielenia dokładnych wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej umowy oraz do przedłożenia wszelkich wymaganych przez te podmioty dokumentów.

9 6 Rozwiązanie umowy 1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiązania umowy między Zamawiającego a Instytucją Pośredniczącą, w oparciu o którą Zamawiający realizuje Projekt. 2. Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu obejmującego usługi świadczone na podstawie niniejszej umowy przez Wykonawcę. 3. Zamawiający ma również prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z obowiązków, które zostały na niego nałożone w niniejszej umowie, niezależnie od obowiązku zwrotu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy określonych kosztów lub zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kar umownych - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 7 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie konflikty powstałe podczas wykonywania postanowień niniejszej umowy Strony postarają się rozwiązać polubownie na zasadzie porozumienia. Wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

10 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań Dane Wykonawcy OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Oświadczam, że nie jestem osoba powiązaną z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w projektach współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach zasady konkurencyjności. Miejscowość i data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.skrzydladlabiznesu.pl Poznań, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund. Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: 25.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r. dotyczy: procedury wyboru wykonawcy na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r. Przygotowanie i dostawę serwisu kawowego i organizacje konferencji dla uczestników szkoleń prowadzonej z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/OWES/2013 W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJĘ USŁUG KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM I. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu Łódź, dnia 29.06.2014 r. OGŁOSZENIE NR 1/MI-IV/2014 Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 106 zwany dalej Zamawiającym zaprasza

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 , 13.03.2014r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę 120 kompletów wyprawki dla uczestnika szkolenia projektu: Konkurencyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Sprzątaczka w Klubie Dziecięcym

Sprzątaczka w Klubie Dziecięcym Daleszyce, 7.01.2014 r. ( miejscowość, data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KD/2014 zgodne z zasadą efektywnego zarządzania finansami Lokalna Grupa Działania Białe Ługi (zwana dalej Zamawiającym), jako beneficjent

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo