Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh"

Transkrypt

1 PRACE PRZEGL DOWE Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh Maciej Kuligowski 1, Jacek Nowak Zak³ad Fermentacji i Biosyntezy, Instytut Technologii ywnoœci Pochodzenia Roœlinnego, Wydzia³ Nauk o ywnoœci i ywieniu, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Poznañ The possibility of modeling functional properties of legume food products through the tempeh type fermentation Summary Tempeh is a fermented food, originally produced from soy beans, which is characterized by many interesting nutritional, health and functional proprieties. Using various raw material and fermentation condition together with the selection of suitable microorganisms, health beneficial functional proprieties of tempeh can be obtained. This gives a possibility to manufacture the products of specific (desirable for customers) features. The knowledge about modeling chemical composition, as well as biological activities and health effects of tempeh type products is still insufficient and requires more studies. Adres do korespondencji Maciej Kuligowski, Zak³ad Fermentacji i Biosyntezy, Instytut Technologii ywnoœci Pochodzenia Roœlinnego, Wydzia³ Nauk o ywnoœci i ywieniu, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, ul. Wojska Polskiego 31, Poznañ. 4 (79) Key words: tempeh, microorganisms, legumes, functional properties. Wstêp W krajach Dalekiego Wschodu powsta³o wiele nieznanych w tradycyjnej kulturze europejskiej artyku³ów ywnoœciowych. Szczególnie interesuj¹ce s¹ produkty fermentowane wytwarzane w krajach azjatyckich. W Europie do wytwarzania ywnoœci 1Autor jest stypendyst¹ w ramach Dzia³ania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanym z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej i z bud etu pañstwa.

2 Maciej Kuligowski, Jacek Nowak fermentowanej stosuje siê g³ównie dro d e i bakterie fermentacji mlekowej, natomiast grzyby strzêpkowe wykorzystuje siê w znacznie mniejszym stopniu, g³ównie do produkcji serów pleœniowych, niektórych wêdlin (1) i win (m.in. typu tokaj) (2). W krajach Azji pleœnie stanowi¹ podstawê wytwarzania wielu ró nych produktów, np. sosu sojowego (shoyu), miso, oncom, angkak i tempeh (3). Szczególne znaczenie zyska³ tempeh, którego œwiatowa kariera zaczê³a siê po II wojnie œwiatowej. Produkt ten umo liwi³ przetrwanie niewoli japoñskiej uwiêzionym o³nierzom, g³ównie z armii USA. Przetrzymywani na wyspach Pacyfiku, w niekorzystnych warunkach sanitarnych, cierpieli na rozmaite dolegliwoœci, zwi¹zane g³ównie z nieodpowiednim ywieniem. Korzystaj¹c z dostêpnych Ÿróde³ pokarmu stwierdzili, e tempeh posiada wysokie wartoœci od ywcze i zdolnoœæ do powstrzymywania biegunek (4). 2. Technologia wytwarzania Tempeh jest tradycyjnym indonezyjskim produktem wytwarzanym z nasion soi, którego proces produkcji (rys.) opiera siê na moczeniu i gotowaniu nasion, sch³odzeniu i obsuszeniu powierzchniowym, a nastêpnie fermentacji, w rezultacie której uzyskuje siê pokryte bia³¹, gêst¹ grzybni¹ ciasto. Tak przygotowany tempeh poddaje siê ró nym rodzajom obróbki termicznej, m.in. gotowaniu, sma eniu i pieczeniu (4,5). W pierwszym okresie obróbki hydrotermicznej nasion soi, w trakcie moczenia, dochodzi do rozwoju bakterii fermentacji mlekowej, które zakwaszaj¹ œrodowisko. W przemys³owej i laboratoryjnej praktyce stosuje siê wodê z dodatkiem kwasu mlekowego lub octowego (6,7). Moczenie ma na celu zwiêkszenie wilgotnoœci nasion, co umo liwia rozwój mikroorganizmów poprzez zwiêkszenie dostêpnoœci wolnej wody, oraz wyp³ukanie saponin charakteryzuj¹cych siê gorzkim smakiem (4). W trakcie gotowania, ginie wiêkszoœæ wegetatywnych form drobnoustrojów, osuszenie zewnêtrznych warstw nasion stanowi barierê dla wzrostu niepo ¹danych mikroorganizmów. Po obróbce hydrotermicznej nasiona soi zaszczepia siê inokulum, a nastêpnie, w tradycyjnej technologii, nasiona zawijane s¹ w liœcie bananowca, zast¹pione w przemys³owej produkcji perforowanymi woreczkami lub pojemnikami z blachy perforowanej, w których przeprowadza siê fermentacjê. Tradycyjne inokulum dla tempeh przygotowywano z liœci hibiskusa (Hibiscus sp.) lub liœci drzewa tikowego (Tectona grandis) i gotowanego ry u (5,8). Liœcie hibiskusa zawieraj¹ na swojej powierzchni formy wegetatywne i zarodniki ró nych szczepów mikroorganizmów, m.in. zarodniki grzybów strzêpkowych z rodzaju Rhizopus (9). Obecnie na skalê przemys³ow¹ u ywa siê czystych kultur startowych Rhizopus oligosporus. Dostêpne s¹ równie kultury startowe, które zosta³y wyizolowane z tempeh i zawieraj¹, podobnie jak tradycyjne inokulaty indonezyjskie, ró ne szczepy mikroorganizmów. Temperatura i czas fermentacji uzale nione s¹ od preferencji i wyposa enia technicznego producenta. W trakcie fermentacji dochodzi do znacz¹cych zmian, 114 PRACE PRZEGL DOWE

3 Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych Rys. Schemat technologii wytwarzania tempeh. BIOTECHNOLOGIA 4 (79)

4 Maciej Kuligowski, Jacek Nowak z których zauwa alna przez konsumenta jest zmiana struktury nasion oraz nastêpuj¹ca z wyd³u eniem czasu fermentacji alkalizacja produktu, prowadz¹ca do powstania intensywnego zapachu amoniaku. Proces ten nastêpuje na skutek aktywnoœci enzymatycznej grzybów strzêpkowych rozk³adaj¹cych bia³ka, a do powstania wolnego amoniaku (10). Szybki rozwój grzybów strzêpkowych nastêpuje dziêki odpowiedniej wilgotnoœci i temperaturze. Szczepy R. oligosporus mog¹ wzrastaæ w temperaturze dochodz¹cej nawet do 42 C (3), jednak najczêœciej fermentacjê przeprowadza siê w temperaturze C (4,11). Czas fermentacji jest uzale niony od temperatury i po ¹danego stopnia przerostu produktu grzybni¹. Najczêœciej proces fermentacji przeprowadza siê w woreczkach perforowanych lub na perforowanych tacach, lecz prowadzone s¹ równie badania nad wykorzystaniem do fermentacji tempeh obrotowych bêbnów i fermentorów, co ma zapewniæ równomierny przep³yw tlenu i ciep³a przez poddan¹ procesowi masê nasion (12,13). Po zakoñczeniu procesu fermentacji tempeh jest pakowany i czêsto pasteryzowany, w celu przed³u enia jego trwa³oœci. Na wyspach indonezyjskich wytwarza siê wyroby z tempeh, który poddano d³u szym okresom fermentacji, nadaj¹c tak powsta³ym produktom ró ne nazwy: koro oko³o 20 h fermentacji, murni h fermentacji, semangit od 3 do 5 dni oraz bosok od 6 do 8 dni. Tempeh bosok s³u y do wyrobu ciastek nazywanych mendol, charakteryzuj¹cych siê intensywnym aromatem (4,14). Poza wyspami Pacyfiku mo na nabyæ wy³¹cznie tempeh wytworzony poprzez zastosowanie najkrótszego okresu fermentacji, najczêœciej w postaci sch³odzonego lub pasteryzowanego produktu (3). 3. Wp³yw tempeh na zdrowie Najczêstsz¹ przyczyn¹ niechêci do konsumpcji nasion roœlin str¹czkowych jest powodowanie przez zawarte w nich sacharydy dysfunkcji przewodu pokarmowego. Mimo wysokiej wartoœci ywieniowej (zw³aszcza zawartoœci bia³ka i witamin z grupy B), w³aœciwoœci nasion roœlin motylkowych powoduj¹ce wytwarzanie gazów w przewodzie pokarmowym ludzi i po³¹czony z tym dyskomfort psychiczny, wp³ywaj¹ na ich malej¹c¹ konsumpcjê (15). Jednym z efektów technologii zastosowanej w produkcji tempeh, jest obni enie gazotwórczego oddzia³ywania w organizmie cz³owieka, za który s¹ odpowiedzialne nale ¹ce do oligosacharydów stachioza i rafinoza. Nowak i wsp. stwierdzili wystêpowanie w nasionach soi wiêkszej iloœci rafinozy, natomiast Egounlety i wsp. uzyskali wyniki œwiadcz¹ce o przewadze stachiozy w tym surowcu. W obydwu pracach opisane s¹ jednak znacz¹ce obni enia iloœci rafinozy i stachiozy w procesie fermentacji surowca sojowego. Nowak i wsp. uzyskali 13% redukcjê rafinozy i 66% stachiozy, a Eugently i wsp. odpowiednio 55 i 84% (16,17). W badaniach nad wykorzystaniem cukrów z rodziny rafinozy jako jedynego Ÿród³a wêgla wskazuje siê na brak mo liwoœci ich wykorzystania przez jeden z najczêœciej stosowanych do przygotowania tempeh w badaniach laboratoryjnych 116 PRACE PRZEGL DOWE

5 Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych szczep R. oligosporus NRRL Wykazano jednak, e cukry te metabolizowane s¹ przez niektóre szczepy R. oryzae, R. stolonifer i jeden ze szczepów R. oligosporus (18). W niektórych doniesieniach wskazuje siê na brak mo liwoœci rozk³adu cukrów z rodziny rafinozy przez szczepy R. oligosporus, przypisuj¹c tê rolê szczepom bakterii, towarzysz¹cym grzybom strzêpkowym w trakcie fermentacji (4,19). Wydaje siê jednak, e poszczególne szczepy R. oligosporus charakteryzuj¹ siê odmiennymi zdolnoœciami wywo³ywania zmian w fermentowanym surowcu, co nie umniejsza roli mikroorganizmów towarzysz¹cych pleœniom, zw³aszcza w tradycyjnej technologii sporz¹dzania inokulum i przy stosowaniu mieszanych kultur mikroorganizmów. Nasiona roœlin str¹czkowych charakteryzuj¹ siê du ¹ zawartoœci¹ zwi¹zków antyod ywczych, m.in. inhibitorów trypsyny i soli kwasu fitynowego, które zmniejszaj¹ biologiczne wykorzystanie bia³ek i sk³adników mineralnych. Proces produkcji tempeh redukuje iloœæ inhibitorów trypsyny o oko³o 80% (17). Zwi¹zki te odpowiedzialne s¹ za zmniejszenie iloœci przyswajanych bia³ek poprzez inhibicjê aktywnoœci enzymów trawiennych. Inhibitory trypsyny mog¹ pe³niæ równie pozytywn¹ rolê, jako antyoksydantom przypisuje siê im profilaktyczn¹ rolê w zmniejszeniu ryzyka wystêpowania nowotworów oraz zmniejszaniu hipercholesterolemii (20). Naukowcy badaj¹cy w tempeh zawartoœæ kwasów fitynowych, zmniejszaj¹cych biodostêpnoœæ niektórych pierwiastków, takich jak: fosfor, cynk, magnez, elazo, wapñ oraz inaktywuj¹cych niektóre enzymy trawienne, podaj¹ ró ne dane na temat mo liwej redukcji ich iloœci w trakcie fermentacji. Eugently i wsp. wykazali oko³o 30% redukcjê fitynianów po 36 godzinach fermentacji, Astuti i wsp. opublikowali dane o 60% redukcji fitynianów, a niektórzy naukowcy poœrednio okreœlali brak wp³ywu fitynianów na zawartoœæ mikroelementów w tkankach zwierz¹t karmionych tempeh (21), u których stwierdzono wzrost stê enia elaza w porównaniu do zwierz¹t ywionych niefermentowan¹ soj¹ (5,17,22). Tempeh charakteryzuje siê równie wiêksz¹ ni produkt wyjœciowy wartoœci¹ od ywcz¹, z uwagi na czêœciowe nadtrawienie i uwolnienie sk³adników od ywczych przez aparat enzymatyczny grzybów strzêpkowych (3). Wiêkszoœæ sk³adników prozdrowotnych zawartych w tempeh pochodzi z surowca roœlinnego, a ich zwiêkszona iloœæ w fermentowanym produkcie jest spowodowana uwalnianiem z trwa³ych po³¹czeñ z innymi sk³adnikami ywnoœci przez aparat enzymatyczny Rhizopus, do którego uwolnienia mog³oby nie dojœæ w przewodzie pokarmowym cz³owieka z uwagi na doœæ ubogi zestaw enzymów tam wystêpuj¹cych. Przyk³adem tego typu mechanizmów zwiêkszania dostêpnoœci zwi¹zków s¹ m.in. procesy prowadz¹ce do zwiêkszenia iloœci ³atwo przyswajalnych jonów elaza. Enzymy Rhizopus przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia biodostêpnoœci elaza, gdy uwalniaj¹ jony tego pierwiastka z kompleksów bia³kowych, iloœæ dostêpnych jonów elaza wzrasta o oko³o 40% (5). Interesuj¹ce s¹ równie zmiany zachodz¹ce podczas fermentacji tempeh w iloœci izoflawonów, takich jak daidzeina i genisteina, zaliczanych do fitoestrogenów, które w soi wystêpuj¹ w postaci zwi¹zanej z sacharydami jako glikozydy, a w tempeh w postaci uwolnionych z matrycy aglikonów. Na podstawie badañ przeprowadza- BIOTECHNOLOGIA 4 (79)

6 Maciej Kuligowski, Jacek Nowak nych nad wydalaniem fitoestrogenów mo na stwierdziæ, e uwolnione z matrycy polisacharydowej w trakcie fermentacji tempeh izoflawony s¹ bardziej przyswajalne przez organizm cz³owieka w porównaniu do izoflawonów zawartych w niefermentowanej soi (4,23). Œwiadczy to o potencjalnie du ym znaczeniu tempeh w dostarczaniu fitoestrogenów, których oddzia³ywanie na organizm cz³owieka jest bardzo wielokierunkowe. Poprzez wp³yw na syntezê bia³ek i ró nicowanie komórek, zwi¹zki te mog¹ korzystnie oddzia³ywaæ na zapobieganie wystêpowaniu nowotworów. W dotychczasowych badaniach wykazano w³aœciwoœci antyutleniaj¹ce, antybakteryjne i antywirusowe fitoestrogenów. Izoflawony reguluj¹ procesy tworzenia i resorpcji tkanki kostnej, zwiêkszaj¹c wskaÿnik gêstoœci mineralnej koœci, przez co zapobiegaj¹ procesom osteoporozy, powoduj¹ równie zmniejszenie nasilenia symptomów menopauzy (23-25). Genisteina wykazuje zdolnoœæ do hamowania wzrostu komórek nowotworowych prostaty u mê czyzn (24). Wysokie stê enie fitoestrogenów w p³ynach ustrojowych cz³owieka wp³ywa na obni enie ryzyka wystêpowania choroby wieñcowej serca oraz nowotworów piersi i prostaty (23,26). Nakajima i wsp. opracowali metodê wytwarzania tempeh o zwiêkszonej iloœci izoflawonów, poprzez dodanie do poddanych obróbce hydrotermicznej nasion zarodków, które zwykle s¹ usuwane w procesie ob³uszczania (27). Nasiona roœlin str¹czkowych s¹ bogatym Ÿród³em b³onnika pokarmowego, który korzystnie wp³ywa na funkcjonowanie uk³adu pokarmowego m.in. poprzez stymulacjê rozwoju bakterii probiotycznych, odpowiedzialnych za zmniejszenie ryzyka wystêpowania nowotworów jelit oraz zwiêkszenie aktywnoœci uk³adu immunologicznego (28,29). Po zakoñczeniu procesu wytwarzania tempeh z nasion soi, w gotowym produkcie zawartoœæ b³onnika by³a wy sza w stosunku do surowca wyjœciowego, wzrasta³a z 3,7 do 5,7% (30), zaobserwowano równie, e iloœæ b³onnika w tempeh by³a uzale niona od d³ugoœci czasu fermentacji, co jest zwi¹zane z wytwarzaniem przez grzyby strzêpkowe struktur komórkowych (4,31). Od 1969 r. pojawiaj¹ siê doniesienia o antybakteryjnej aktywnoœci izolatów z tempeh. Jako najbardziej wra liwe na oddzia³ywanie antybakteryjnych substancji zawartych w tempeh okreœlano ró ne szczepy mikroorganizmów, Wang i wsp. stwierdzili, e s¹ to bakterie Streptococcus cremoris (32), natomiast Kobayasi i wsp. opracowali metodê pozyskiwania czynnika antybakteryjnego syntetyzowanego podczas wzrostu R. oligosporus na pod³o u z hydrolizatu kazeiny, i wykazali, e najbardziej wra liwe na dzia³anie czynnika antybakteryjnego s¹ bakterie Bacillus subtilis, nie stwierdzili ponadto aktywnoœci wobec S. cremoris (33). W póÿniejszych badaniach Kiers, który charakteryzowa³ aktywnoœæ antybakteryjn¹ ekstraktów z tempeh, stwierdzi³ niewielk¹ aktywnoœæ antybakteryjn¹ tylko jednego ze szczepów Rhizopus wobec B. subtilis, a pozosta³e wykorzystane szczepy wykaza³y aktywnoœæ wobec Bacillus stearothermpohilus (34). Do badañ aktywnoœci stosowano metodê kr¹ ków bibu³owych nas¹czonych badanym ekstraktem. Kobayasi i wsp. (33) uzyskali w badaniach wyniki sugeruj¹ce, e czynnikiem antybakteryjnym syntetyzowanym przez R. oligosporus jest peptyd o masie cz¹steczkowej 5500 Da. W literaturze œwiatowej 118 PRACE PRZEGL DOWE

7 Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych nie znaleziono doniesieñ o obecnoœci takich peptydów w tempeh. Dodatkowo du a masa cz¹steczkowa czynnika antybakteryjnego utrudnia prawdopodobnie jego wnikanie w g³¹b po ywki agarowej przy stosowaniu tradycyjnych metod oznaczania aktywnoœci antybakteryjnej, takich jak metoda studzienkowa czy kr¹ ków bibu³owych. Kuligowski i Nowak stwierdzili niewielk¹ aktywnoœæ antybakteryjn¹ ekstraktów z tempeh fasolowego wykorzystuj¹c metodê nefelometryczn¹ i pomiar zmian impedancji elektrycznej, nie uzyskuj¹c potwierdzenia tej aktywnoœci metod¹ kr¹ ków bibu³owych i metod¹ studzienkow¹ (praca w druku). Wydaje siê, e w trakcie fermentacji i wzrostu grzybów strzêpkowych z rodzaju R. oligosporus nastêpuje synteza czynnika antybakteryjnego, który jest aktywny wobec niektórych Gram (+) szczepów bakterii (33,34). Interesuj¹ca jest mo liwoœæ inhibicji przez czynnik antybakteryjny wzrostu bakterii Staphylococcus aureus, które mog¹ wywo³ywaæ ró norodne schorzenia, m.in. zatrucia pokarmowe, spowodowane toksyn¹ wytwarzan¹ przez niektóre szczepy nale ¹ce do tego gatunku (33,35). Jednak w dotychczasowych badaniach nie wykazano obecnoœci w produktach typu tempeh zwi¹zków charakteryzuj¹cych siê aktywnoœci¹ antybakteryjn¹ wobec bakterii S. aureus. Pomimo obecnoœci w tempeh czynnika antybakteryjnego, nie wykazano zdolnoœci izolatów z tempeh do inhibicji wzrostu bakterii Escherichia coli, które najczêœciej wywo³uj¹ biegunki u ludzi i zwierz¹t (34). Jednak istniej¹ doniesienia o pozytywnym wp³ywie spo ywania tempeh w zapobieganiu i leczeniu biegunek u ludzi i zwierz¹t. Efekt taki zaobserwowano u królików (36,37), œwiñ (38) oraz u ludzi (39). Wykazano, e izolaty z tempeh maj¹ wp³yw na inhibicjê adhezji komórek enterotoksycznego szczepu E. coli wobec komórek nab³onka jelita, w ró nym stopniu w zale noœci od zastosowanego do fermentacji szczepu R. oligosporus. Mechanizm zmniejszania adhezji jest prawdopodobnie zwi¹zany z czêœciow¹ agregacj¹ komórek bakterii, u³atwiaj¹c¹ ich usuwanie z powierzchni nab³onka jelit. Brak jest jednak danych umo liwiaj¹cych stwierdzenie, która z substancji zawartych w tempeh ma wp³yw na ten proces (34). Oprócz pozytywnych zmian obserwowanych po procesie produkcji w tempeh, niektóre operacje technologiczne mog¹ mieæ wp³yw na obni enie wartoœci od ywczej wytwarzanego produktu. W trakcie moczenia nasion dochodzi do wyp³ukania witamin rozpuszczalnych w wodzie, a gotowanie mo e powodowaæ ich termiczny rozk³ad. Iloœæ witamin rozpuszczalnych w t³uszczach zmniejsza siê o 15%, a rozpuszczalnych w wodzie o oko³o 50% (40,41). Pomimo to, iloœæ niektórych witamin w tempeh jest wiêksza od ich iloœci w nasionach soi. Denter i wsp. zaobserwowali zdolnoœæ wytwarzania karotenoidów u wszystkich 14 wykorzystanych do badañ szczepów R. oligosporus, z których tylko u 6 wykazano syntezê -karotenu. Najwiêkszy wzrost zawartoœci -karotenu nastêpowa³ pomiêdzy 36 a 48 h fermentacji. Istotna by³a równie synteza ergosterolu przez szczepy Rhizopus, którego obecnoœci nie stwierdzono w nasionach soi. Najwy sze stê enie ergosterolu w 34 h fermentacji zanotowali Denter i wsp. 750 g/g ss (41). Produkowali oni tempeh z wykorzystaniem szczepu R. oligosporus MS35, przy którego zastosowaniu Wiesel i wsp. w 36 h BIOTECHNOLOGIA 4 (79)

8 Maciej Kuligowski, Jacek Nowak fermentacji uzyskali iloœæ ergosterolu na poziomie 190 g/g ss. W badaniach Dentera i wsp. oraz Wiesela i wsp. stosowano identyczne warunki fermentacji. W obu przeprowadzonych badaniach, przy zastosowaniu czystych kultur grzybów strzêpkowych, zaobserwowano wzrost zawartoœci: karotenoidów i ergosterolu oraz niewielkie obni enie zawartoœci witaminy K 1. Wiesel i wsp. zaobserwowali równie wzrost zawartoœci: ryboflawiny, pirydoksyny, niacyny, biotyny, kwasu foliowego, oraz nieznaczne obni enie iloœci witaminy E i tiaminy. Jednak po zastosowaniu do fermentacji mieszanych kultur grzybów strzêpkowych i bakterii obserwowano wiêksze iloœci zawartych w tempeh witamin: ryboflawiny i kwasu foliowego, oraz zmniejszenie iloœci niacyny (42). Stwierdzono równie w produkcie zwiêkszenie zawartoœci witaminy B 12. W tempeh przygotowanym poprzez fermentacjê z u yciem czystych kultur szczepu R. oligosporus NRRL 2710 iloœæ cyjanokobalaminy wynosi³a 0,03-0,06 g/100 g, natomiast w tempeh zakupionym w Indonezji i przygotowanym tradycyjn¹ metod¹ iloœæ witaminy B 12 wynosi³a 4,6 g/100 g tempeh. Tak znacz¹ce ró nice w zawartoœci cyjanokobalaminy mog¹ byæ spowodowane namno eniem w trakcie moczenia nasion bakterii Klebsiella pneumonia, która intensywnie syntetyzuje witaminê B 12 (43) lub wzrostem i aktywnoœci¹ metaboliczn¹ bakterii Citrobacter freundii i Brevibacterium epidermidis syntetyzuj¹cych cyjanokobalaminê w trakcie fermentacji (42). Niewykluczone jest synergistyczne oddzia³ywanie wielu szczepów mikroorganizmów na syntezê witamin w przypadku zastosowania tradycyjnej technologii wytwarzania tempeh. W niektórych doniesieniach wskazuje siê na w³aœciwoœci funkcjonalne tempeh zwi¹zane z obecnoœci¹ sk³adników, którym od niedawna przypisuje siê pozytywny wp³yw na organizm cz³owieka. Przyczyni³ siê do tego znacz¹co rozwój metod analitycznych, pozwalaj¹cych na stwierdzenie obecnoœci biologicznie aktywnych zwi¹zków oraz postêp nauk medycznych, które wskazuj¹ na ró norodny wp³yw na organizmy ludzi poszczególnych sk³adników ywnoœci. Na przyk³ad pozytywna rola tempeh w profilaktyce chorób serca mo e byæ zwi¹zana z obecnoœci¹ inhibitorów ACE. ACE jest to enzym wystêpuj¹cy w organizmie cz³owieka, który odpowiada za wytwarzanie angiotensyny II, zwi¹zku o silnym dzia³aniu zwiêkszaj¹cym ciœnienie krwi. Angiotensyna II wp³ywa na bezpoœrednie obkurczanie têtnic i stymulacjê wytwarzania aldosteronu, hormonu sterydowego, zwi¹zanego z nadciœnieniem têtniczym, który oddzia³uje na gospodarkê wodno-elektrolitow¹ poprzez zwiêkszenie zwrotnego wch³aniania sodu z utrat¹ potasu w nerkach i negatywny wp³yw na czynnoœæ œródb³onka naczyñ (43,44,46). Inhibitory ACE, jak i inne peptydy o w³aœciwoœciach antyoksydacyjnych i antyzakrzepowych powstaj¹ g³ównie podczas proteolizy przeprowadzanej przez enzymy wytwarzane w trakcie fermentacji tempeh przez R. oligosporus NRRL 2710 (47). Intensywna proteoliza mo e doprowadziæ do powstania biologicznie czynnych aminokwasów, takich jak kwas -aminomas³owy, który jest neuroprzekaÿnikiem we wspó³czulnym uk³adzie nerwowym. W badaniach wykazano, e pe³ni on wa n¹ rolê w obni aniu ciœnienia krwi i zapobieganiu niektórym symptomom menopauzy, ta- 120 PRACE PRZEGL DOWE

9 Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych kim jak bezsennoœæ, depresja i nerwica wegetatywna (48). Poprzez modyfikacjê warunków fermentacji, polegaj¹cej na zastosowaniu po 20 h fermentacji 5-godzinnego przetrzymywania w inkubatorze wype³nionym azotem, Aoki i wsp. uzyskali zwiêkszenie iloœci kwasu -aminomas³owego z 30 mg/100 g s.s. w tradycyjnym tempeh do 370 mg/100 g s.s. w tempeh wytworzonym w zmodyfikowanych warunkach (7). W badaniach, do produkcji tempeh, oprócz nasion soi, wykorzystywano równie nasiona innych roœlin str¹czkowych i ziarna zbó. Stosowano m.in. fasolê (14), groch (16), wspiêgê chiñsk¹ (17), ³ubin (49), ciecierzycê (50), owies (51), sorgo (52), kukurydzê (53), jêczmieñ (54) i grykê (55). Zastosowanie innych ni soja surowców do wytwarzania tempeh mo e doprowadziæ do powstania produktów bogatych w inne sk³adniki funkcjonalne. Wykorzystanie do fermentacji nasion bobu spowodowa³o 2-krotny wzrost zawartoœci L-dihydroksy-fenyloalaniny (L-DOPA), prekursora dopaminy, która jest neurotransmiterem odpowiedzialnym za przekazywanie impulsów miêdzy komórkami nerwowymi i prekursorem w biosyntezie noradrenaliny i adrenaliny. L-DOPA ma zastosowanie w leczeniu objawów choroby Parkinsona. Obecnie poszukuje siê naturalnych Ÿróde³ tego zwi¹zku, tak aby zapobiegaæ uci¹ liwym skutkom ubocznym wywo³ywanym przez podawanie syntetycznej L-dihydroksy- -fenyloalaniny (56). Po poddaniu innych ni soja surowców fermentacji typu tempeh obserwowano podobne zmiany w fermentowanym surowcu, jak w przypadku zastosowania nasion soi. Przy zastosowaniu wspiêgi chiñskiej (Vigna unguiculata) czy grochu, obserwowano degradacjê cukrów z rodziny rafinozy w podobnym zakresie jak w soi (16,17), a w przypadku wykorzystania jako surowca jêczmienia stwierdzono zwiêkszenie iloœci ergosterolu (54). Podczas fermentacji fasoli wzrost ph surowca by³ analogiczny jak przy fermentacji nasion soi (14). Fermentacjê typu tempeh stosowano te do poprawy wartoœci od ywczej ziaren zbó, wykorzystuj¹c do tego celu tylko ziarna lub mieszaniny ziarno-soja (51,53). W niektórych doniesieniach wskazuje siê na mo liwoœæ zwiêkszenia bezpieczeñstwa zdrowotnego niektórych artyku³ów ywnoœciowych poprzez poddanie fermentacji z udzia³em R. oligosporus nasion zbó, zaka- onych bardzo czêsto mykotoksynami wytwarzanymi przez grzyby strzêpkowe. Wykazano bowiem, e szczep R. oligosporus NRRL 2710 mo e rozk³adaæ zearalenon i ochratoksynê, które wywo³uj¹ u ludzi i zwierz¹t zmiany nowotworowe narz¹dów wewnêtrznych. Fermentacja typu tempeh mo e obni yæ poziom tych zwi¹zków w produkcie, szczególnie przy niewielkiej iloœci mykotoksyn w surowcu (57). Podczas analizy literatury naukowej wskazuje siê jednak na brak wszechstronnych badañ iloœciowych i jakoœciowych zmian w sk³adzie chemicznym innych ni soja surowców w trakcie fermentacji typu tempeh. Dotychczasowy stan wiedzy nie pozwala równie na porównanie w³aœciwoœci funkcjonalnych tempeh wytworzonego z ró nych nasion. Na przyk³ad informacje dotycz¹ce wystêpowania w³aœciwoœci antybakteryjnych w fermentowanych produktach typu tempeh, w opublikowanych do tej pory doniesieniach, opisano wy³¹cznie w produktach wytworzonych z soi oraz grochu (58). BIOTECHNOLOGIA 4 (79)

10 Maciej Kuligowski, Jacek Nowak 4. Podsumowanie Rozwój badañ nad produktami typu tempeh œwiadczy o du ym zainteresowaniu mo liwoœciami ich prozdrowotnego oddzia³ywania. W przeprowadzonych dalszych badaniach powinna znaleÿæ siê odpowiedÿ, w jakim stopniu istnieje mo liwoœæ modelowania produktów o okreœlonych cechach funkcjonalnych wytwarzanych za pomoc¹ fermentacji typu tempeh. Jako narzêdzia modelowania mo na wykorzystaæ sterowanie sk³adem surowca poprzez zastosowanie odpowiednich nasion roœlin lub ich mieszanin, oraz wykorzystanie ró nych gatunków mikroorganizmów, stosowanych zarówno oddzielnie, jak i w rozmaitych mieszanych uk³adach mikroorganizmów. Interesuj¹ce, jak siê wydaje, s¹ mo liwoœci opracowania synergistycznych lub metabiotycznych uk³adów mikroorganizmów o dok³adnie poznanym sk³adzie i mniejszej zmiennoœci, ni przypadkowe mikroorganizmy stosowane w tradycyjnie przygotowywanych na Wyspach Indonezyjskich inokulatach. Pomimo zmiennoœci mikroorganizmów, w licznie przeprowadzonych badaniach, jak siê wydaje, potwierdza siê tezê o wiêkszej zawartoœci sk³adników funkcjonalnych w tempeh wyprodukowanym za pomoc¹ tradycyjnych technologii, w porównaniu do tempeh wytworzonego za pomoc¹ czystych kultur startowych. Zastosowanie nowych surowców otwiera interesuj¹ce mo liwoœci wytwarzania produktów o niespotykanych walorach smakowych i zdrowotnych, co przy niechêci konsumentów do czêsto modyfikowanej genetycznie soi (59), mo e w przysz³oœci okazaæ siê komercyjnym sukcesem. W Europie istnieje zapotrzebowanie na ywnoœæ niemodyfikowan¹ genetycznie, ale bêd¹c¹ produktem rozwoju nowoczesnej biotechnologii (60). Literatura 1. Czarnecki Z., Czarnecka M., (2006), Tradycyjne wykorzystanie mikroorganizmów w produkcji ywnoœci, w: Gawêcki J., Libudzisz Z., Mikroorganizmy w ywnoœci i ywieniu, 31-40, Wyd. AR, Poznañ. 2. Pour A., Nikfardjam M. S., Laszlo G., Dietrich H., (2006), Food Chemistry, 96, Nowak J., (2006), ywnoœæ fermentowana w kuchniach ró nych narodów, w: Gawêcki J., Libudzisz Z., Mikroorganizmy w ywnoœci i ywieniu, 81-92, Wyd. AR, Poznañ. 4. Nout M. J. R., Kiers J. L., (2005), Journal of Applied Microbiology, 98, Astuti M., Meliala A., Dalais F. S., Wahlqvist M. L., (2000), Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 9 (4), Denter J., Rehm H. J., Bisping B., (1998), International Journal of Food Microbiology, 45, Aoki H., Uda I., Tagami K., Furuya Y., Endo Y., Fujimoto K., (2003), Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 67 (5), Rusmini S., Ko S. D., (1974), Applied Microbiology, 28 (3), Ogawa Y., Tokumasu S., Tubaki K., (2004), Mycoscience, 45, Sparringa R. A., Owens J. D., (1999), Enzyme and Microbial Technology, 25, Piskorz J., Nowak J., Szebiotko K., (1994), Acta Biotechnologica, 14 (1), Reu J. C., (1995), Solid substrate fermentation of soya beans to tempe, Process innovations and product characteristics, Agriculture University of Wageningen, Wageningen 13. Miszkiewicz H., Bizukojc M., Rozwandowicz A., Bielecki S., (2005), Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 8 (2). 122 PRACE PRZEGL DOWE

11 Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych 14. Miszkiewicz H., (2005), Zmiany w³aœciwoœci prozdrowotnych nasion roœlin str¹czkowych w procesie fermentacji przy udziale Rhizopus oligosporus, w: Ko³akowski E., Bednarski W., Bielecki S., Enzymatyczne modyfikacje sk³adników ywnoœci, Wyd. AR, Szczecin, Gawêcki J., Zielke M., (1998), ywnoœæ wartoœæ od ywcza i jakoœæ zdrowotna, w: Gawêcki J., ywienie cz³owieka. Podstawy nauki o ywieniu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, Nowak J., Szebiotko K., (1992), Food Microbiology, 9, Egounlety M., Aworh O. C., (2003), Journal of Food Engineering, 56, Rehms H., Barz W., (1995), Applied Microbiology and Biotechnology, 44, Graffham A. J., Gordon M. H., Westby A., Owens J. D., (1995), Letters in Applied Microbiology, 21, Ahn H. J., Kim J. H., Jo C., Kim M. J., Byun M. W., (2004), Food Chemistry, 88, Kasaoka S., Astuti M., Uehara M., Suzuki K., Goto S., (1997), Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45, Czarnecka M., Roszyk H., Czaczyk K., Nowak J., (2003), Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, VIII (1), Duncan A. M., Phipps W. R., Kurzer M. S., (2003), Best Practice & Research Clinical Endocrinology and Metabolism, 17 (2), Adlercreutz H., (1999), Environmental Toxicology and Pharmacology, 7, Albertazzi P., Purdie D. W., (2002), Maturitas, 42, Jasiñska I., Michniewicz J., (2005), Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, X (2), Nakajima N., Nozaki N., Ishihara K., Ishikawa A., Tsuj H., (2005), Journal of Bioscience and Bioengineering, 100 (6), Ziemlañski Œ., Budzyñska Topolowska J., (1997), Wegetarianizm w œwiecie nauki o ywnoœci i ywieniu, Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego ywienia, Warszawa, Libudzisz Z., (2006), ywnoœæ probiotyczna, w: Gawêcki J., Libudzisz Z., Mikroorganizmy w ywnoœci i ywieniu, , Wyd. AR, Poznañ. 30. Steinkraus K. H., Hwa Y. B., Buren J. P., Povvidenti M. I., Hand D. B., (1960), Food Research, 25, Murata K., Ikehata H., Miyamoto T., (1967), Journal of Food Science, 22, Wang H. L., Ruttle D. I., Hesseltine C. W., (1969), Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, 131, Kobayasi S., Okazaki N., Koseki T., (1992), Biotechnology, and Biochemistry, 56 (1), Kiers J. L., Nout M. J. R., Rombouts F. M., Nabuurs M. J. A., Meulen J., (2002), Letters in Applied Microbiology, 35, Trojanowska K., Giebel H., Go³êbiowska B., (1996), Mikrobiologia ywnoœci, Wyd. AR, Poznañ, Karyadi D., Lukito W., (1996), Nutrition Reviews, 54, S94-S Karmini M., Affandi E., Hermana, Karyadi D., Winarno F., (1997), The inhibitory effect of tempe on Escherichia coli infection, in: International Tempe Symposium, Bali, Indonesia: Indonesian Tempe Foundation. 38. Kiers J. L., Meijer J. C., Nout M. J. R., Rombouts F. M., Nabuurs M. J. A., Meulen J., (2003), Journal of Applied Microbiology, 95, Karyadi D., Lukito W., (2000), Nutrition, 16, Keuth S., Bisping B., (1993), Journal of Applied Bacteriology, 75, Denter J., Rehm H. J., Bisping B., (1998), International Journal of Food Microbiology, 45, Wiesel I., Rehm H. J., Bisping B., (1997), Applied Microbiology and Biotechnology, 47, Okada N., (1989), JARQ, 22, Leeuw P., (1999), The American Journal of Cardiology, 84 (2A), 5K-6K. 45. Anonim, Humoralne uk³ady presyjne, 46. Januszewicz A., (2001), Zarys budowy i funkcji uk³adu renina-angiotensyna, Medycyna Praktyczna, 47. Gibbs B. F., Zougman A., Masse R., Mulligan C., (2004), Food Research International, 37, Aoki H., Furuya Y., Endo Y., Fujimoto K., (2003), Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 67 (8), BIOTECHNOLOGIA 4 (79)

12 Maciej Kuligowski, Jacek Nowak 49. Fudiyansyah N., Petterson D. S., Bell R. R., Fairbrother A. H., (1995), International Journal of Food Science and Technology, 30, Reyes-Moreno C., Romero-Urias C. A., Milan-Carrillo J., Gomes-Garza R. M., (2000), Food Science and Technology International, 6, Nowak J., (1992), Acta Biotechnologica, 12, Mugula J. K. Lyimo M., (2000), International Journal of Food Sciences and Nutrition, 51, Cuevas-Rodriguez E. O., Milan-Carrillo J., Mora-Escobedo R., Cardenas-Valenzuela O. G., Reyes-Moreno C., (2004), Lebensmittel Wissenschaft und Technologie, 37, Feng X. M., Eriksson A. R. B., Schurer J., (2005), International Journal of Food Microbiology, 104, Handoyo T., Maeda T., Urisu A., Adachi T., Morita N., (2006), Food Research International, 39, Randhir R., Vattem D., Shetty K., (2004), Innovative Food Science and Emerging Technologies, 5, Varga J., Peteri Z., Tabori K., Teren J., Vagvolgyi C., (2005), International Journal of Food Microbiology, 99, Nowak J., Steinkraus K. H., (1988), Nutrition Reports International, 38, Twardowski T., Zimny J., Twardowska A., (2003), Biobezpieczeñstwo biotechnologii, Agencja Edytor, Poznañ, Anonim, (2006), European Biotechnology, 5, PRACE PRZEGL DOWE

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi PRACE PRZEGL DOWE Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi Monika Pietrowska Zak³ad Radiobiologii Doœwiadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/3 HENRYK MARCAK* Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach Wprowadzenie Empirycznie zosta³a sprawdzona zale noœæ

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE Wprowadzone w życie na mocy art. ustawy z dnia września 91 r. o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Po yczki grupowe jako g³ówny element mikrofinansów

Po yczki grupowe jako g³ówny element mikrofinansów Przemys³aw Pluskota * Przemys³aw Pluskota Po yczki grupowe jako g³ówny element mikrofinansów Po yczki grupowe jako g³ówny element mikrofinansów Wstêp Celem artyku³u jest przedstawienie sposobu udzielania

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 3, 267 287 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Free time activities and adolescents risk behaviours Krzysztof Bobrowski

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Witold P ATEK* Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce STRESZCZENIE. Przyk³ad pañstw,

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Zygmunt Mazur, Marek Dudek Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Uwagi wstępne Przygotowanie produkcji nowych wyrobów w ma³ych firmach przebiega odmiennie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo