ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA DLA UN1263 FARBA, UN1263 MATERIA POKREWNY DO FARBY, UN1866 YWICA W ROZTWORZE, zapalna, UN1120 BUTANOLE, UN1993 MATERIA ZAPALNY CIEK Y I.N.O., klasa 3 - bezbarwna ciecz o zapachu ostrym, przenikliwym; - bezbarwna ciecz o zapachu przyjemny s³odki - wysoko lepkie ciecze w kolorze ó³tym, be owym, bia³ym, popielatym, czarnym lub czerwonym i zapachu ostrym, przenikliwym Substancja ³atwopalna. W wyniku rozk³adu termicznego powstaje tlenek wêgla, tlenki azotu, pary izocyjanianów i œladowe iloœci cyjanowodoru oraz inne toksyczne gazy. OCHRONA DRÓG ODDECH: Maska przeciwgazowa z poch³aniaczem typu A. OCHRONA R K: OCHRONA OCZU: Okulary ochronne, butelka z wod¹ do przemywania umieœciæ w opakowaniu awaryjnym. gleby. Przy du ych wyciekach teren obwa³owaæ. Rozlany materia³ posypaæ piaskiem, zebraæ mechanicznie resztki do opakowania awaryjnego. W przypadku przedostania siê wyrobu do zbiorników, kanalizacji lub gleby - powiadomiæ stra po arn¹ lub policjê. proszkow¹, pianow¹, œniegow¹ lub mg³¹ wodn¹. zastosowaæ sztuczne oddychanie. Wezwaæ lekarza. wody z myd³em.

2 INSTRUKCJA DLA UN 3082 MATERIA ZAGRA AJ CY ŒRODOWISKU, CIEK Y, I.N.O., klasa 9 ó³ta, klarowna ciecz o zapachu ostrym, przenikliwym; wysoko lepkie ciecze w kolorze ó³ty, be owym, popielatym, lub czerwonym i zapachu ostrym, przenikliwym W wyniku rozk³adu termicznego powstaje tlenek wêgla oraz inne toksyczne gazy. Dzia³a szkodliwie na organizmy wodne. Mo e powodowaæ d³ugo utrzymuj¹ce siê zmiany w œrodowisku wodnym. OCHRONADRÓG ODDECH: Maska przeciwgazowa z poch³aniaczem typua. W przypadku przedostania siê wyrobu do zbiorników, kanalizacji lub glebypowiadomiæ stra po arn¹ lub policjê. proszkow¹, pianow¹ (odporn¹ na dzia³anie alkoholu), œniegow¹ lub mg³¹ wodn¹. W przypadku po aru mo e powstawaæ tlenek wêgla i inne toksyczne gazy.

3 INSTRUKCJA DLA UN 3269 YWICA POLIESTROWA W ZESTAWIE, klasa 3 - ciecz o kolorze s³omkowym i zapachu s³odkawym do przenikliwego; - pasta w kolorze be owym lub popielatym i zapachu s³odkawym do przenikliwego. Substancja ³atwopalna. W wyniku rozk³adu termicznego powstaje tlenek wêgla i inne toksyczne gazy. OCHRONADRÓG ODDECH: Maska przeciwgazowa z poch³aniaczem typua. W przypadku przedostania siê wyrobu do zbiorników, kanalizacji lub glebypowiadomiæ stra po arn¹ lub policjê. proszkow¹, pianow¹, œniegow¹ lub mg³¹ wodn¹.

4 INSTRUKCJA DLA UN 1760 MATERIA CIEK Y R CY, I.N.O. (3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina), klasa 8 - ó³ta, klarowna ciecz o zapachu ostrym, przenikliwym;. Substancja o w³aœciwoœciach silnie utleniaj¹cych. W wyniku rozk³adu termicznego powstaje tlenek wêgla, tlenki azotu oraz inne toksyczne gazy. Dzia³a szkodliwie na drogi oddechowe i skórê. Wywo³uje oparzenia. D³ugotrwa³y kontakt powoduje uczulenia. wymioty i biegunki. Dzia³a szkodliwie na organizmy wodne. Mo e powodowaæ d³ugo utrzymuj¹ce siê zmiany OCHRONADRÓG ODDECH: Maska przeciwgazowa z poch³aniaczem typua. W przypadku przedostania siê wyrobu do zbiorników, kanalizacji lub gleby powiadomiæ stra po arn¹ lub policjê. proszkow¹, pianow¹ (odporn¹ na dzia³anie alkoholu), œniegow¹ lub mg³¹ wodn¹.

5 INSTRUKCJA DLA adunek: UN 3105 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D, CIEK Y. UN 3107 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E, CIEK Y. UN 3108 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E, STA Y. Klasa 5.2. Kod klasyfikacyjny : P1. Ciek³y, bezbarwny, lekko dra ni¹cy zapach wyczuwalny ju przy niewielkich iloœciach (UN 3105, UN 3107). Czerwona lub bia³a pasta, znikomy zapach (UN 3108). Rodzaje zagro enia: Substancje utleniaj¹ce i r¹ce; Ogrzanie grozi wybuchem; Wywo³uje oparzenia; Dzia³a szkodliwie w przypadku nara enia drog¹ oddechow¹, kontaktu ze skór¹ i po spo yciu; W razie uwolnienia do œrodowiska zebraæ ile tylko mo liwe do czystego kontenera dla powtórnego u ycia lub likwidacji; gleby. Œrodki ochrony osobistej: Rêkawice ochronne; Okulary ochronne; Kombinezon kwasoodporny; Buty kwasoodporne; Aparat do p³ukania oka. Podstawowe obowi¹zki kierowcy w przypadku awarii lub wypadku: Niezw³ocznie powiadomiæ Policjê i Stra Po arn¹; Wy³¹czyæ silnik; Nie u ywaæ nieos³oniêtego p³omienia, nie paliæ; Oznakowaæ miejsce wypadku oraz ostrzec innych u ytkowników drogi i osoby postronne; nawietrzn¹; Dodatkowe i specjalne obowi¹zki kierowcy: W razie uwolnienia niewielkich iloœci substancji do œrodowiska zebraæ ile tylko mo liwe do 1 czystego pojemnika dla powtórnego u ycia lub likwidacji przy u yciu sorbenta (np. piasku) ; gleby; W przypadku po aru: Niezw³ocznie powiadomiæ Stra Po arn¹ i Policjê; Nie gasiæ pal¹cego siê ³adunku; proszkow¹; Nie wdychaæ oparów pal¹cej siê substancji. Pierwsza Pomoc: Natychmiast wezwaæ lekarza; W przypadku wdychania oparów przenieœæ na œwie e powietrze, umo liwiæ odpoczynek w pozycji pó³le ¹cej, rozluÿniæ ubranie; W przypadku kontaktu ze skór¹ natychmiast usun¹æ ca³¹, ska on¹ odzie i w miarê mo liwoœci zmyæ du ¹ iloœci¹ wody z myd³em; W przypadku kontaktu z okiem przep³ukaæ du ¹ iloœci¹ wody przy u yciu aparatu do p³ukania oka. Informacje dodatkowe: Producent: Oxytop sp. z o. o., tel , Telefony awaryjne: ; ; ; Telefon alarmowy operatorów sieci komórkowych: Na wyposa eniu pojazdu dodatkowo znajduj¹ siê: szufelka, szczotka-zmiotka, pojemnik na odpady, sorbent lub piasek do poch³aniania odpadów.

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) . ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) Nazwa produktu: UNIVEX 3-3 Numer arkusza danych: 677229 1. 0. 0 Wykorzystanie substancji/preparatu: Pianotwórczy koncentrat gaœniczy Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Dotyczy Oznakowanie : Wymagane Symbole: KARTA CHARAKTERYSTYKI PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 1/10 Symbole : Zawiera: benzyn Zwroty R: Zwroty S: T- Toksyczny, F+-

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) . ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Numer arkusza danych: R-409A-r 1. 0. 0 Head Office:: Wilhelmsen Ships Service AS Address:: Strandveien

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : D555-AE2 Z 263 /... Z Środek 263 czyszczący w aerozolu 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur Strona 1 z 9 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu - DIX.ŻEL do udrażniania rur 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOS RN Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Nr KCh/PS/31 Data wydania 28.10.2005 Wydanie : 6 Strona : 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC Zgodne z 93/112/EEC, ISO 11014-1 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. nr 140, poz.1171) 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I PRODUCENTA Nazwa produktu : Bulldock 025 EC

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 61 89 61 740, fax +48 61 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl, http://www.denbraven.pl

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Dostawca produktu: PELOX Biochemie u. Umwelttechnik GmbH & Co. KG D-30900 Wedemark/Bissendorf; Langer Acker 22

Dostawca produktu: PELOX Biochemie u. Umwelttechnik GmbH & Co. KG D-30900 Wedemark/Bissendorf; Langer Acker 22 Karta charakterystyki mieszaniny strona 1/6 Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej zgodna z Rozporządzeniem REACH SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BÅTFERNISSA

KARTA CHARAKTERYSTYKI BÅTFERNISSA Aktualizacja 23/05/2012 Weryfikacja 2 Data zastępuje 23/05/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI BÅTFERNISSA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

1. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

1. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 1. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU SPIS TREŚCI 1. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU... 1 SPIS TREŚCI... 1 1.1. INFORMACJA O PRODUKCIE I JEGO PRODUCENCIE... 2 1.2 ZAGROŻENIA... 2 1.3 SKŁAD CHEMICZNY... 2 1.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Nr 6/11 RAPIDO ANTISTATIC

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Nr 6/11 RAPIDO ANTISTATIC 2011-08-12 2011-08-12 1/7 1. Identyfikacja substancji / preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Nazwa preparatu: Pianka do mebli. 1.2. Zastosowanie: Preparat jest przeznaczony do odświeżania i czyszczenia

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

UWAGA CZAD! Sk d si bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

UWAGA CZAD! Sk d si bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? UWAGA CZAD! Sk d si bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Czad (tlenek w gla) jest gazem silnie truj cym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco ejszym od powietrza, co powoduje, e atwo si z nim miesza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa INCIDIN EXTRA N Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data przygotowania: 11.05.2015

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data przygotowania: 11.05.2015 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data przygotowania: 11.05.2015 I - Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa produktu: AMONIAK roztwór 25% 1.2. Typ produktu:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona 1 z 17 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Etanol absolutny paliwowy Bioetanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS 64-17-5

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Strona / stron:1 / 6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja Przedsiębiorstwa. Nazwa produktu: BARKIET SYSTEM PROTEKTOR BLASK, 01696. Nazwa techniczna / chemiczna: Środek pielęgnujący. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo