Człowiek najlepsza inwestycja. E-learning. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja. E-learning. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja E-learning

2 Plan prezentacji 1. Pojęcie e-learningu 2. Tryby e-learningu 3. Zalety i wady e-learningu 4. Aspekty prawne e-learningu w uczelni 5. Systemy e-learningowe 6. Platforma e-learningowa Moodle

3 Czym jest e-learning? E-learning jest formą nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych oraz Internetu za pomocą komputerów osobistych. E-learning jest też nazywany nauczaniem na odległość, w którym brak jest fizycznego kontaktu z nauczycielem. Liczba kursów dostarczanych w trybie e-learningu rośnie bardzo dynamicznie z roku na rok, nawet o kilkadziesiąt procent.

4 Czym jest e-learning? Pierwsze próby w zakresie e-learningu sięgają lat 60.XX w., gdy pracownicy Uniwersytetu Stanforda (USA) zaczęli wykorzystywać komputery do nauki matematyki i czytania w szkole podstawowej. Początkowo celem e-learningu było tylko przekazywanie wiedzy, w przeciwieństwie do obecnie stosowanego podejścia pedagogicznego (ang. Computer-supported collaborative learning) zakładającego, że nabywanie wiedzy odbywa się, poprzez interakcje socjalne realizowane przez komputer podłączony do Internetu.

5 Czym jest e-learning? W pierwszej fazie e-learning dostarczany był uczniom w postaci pakietów z elektroniczną wersją tradycyjnych materiałów do wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz książek elektronicznych wzbogaconych o elementy multimedialne (animacje, krótkie filmiki). Do materiałów były dołączane zadania, które należało przesłać do nauczyciela celem sprawdzenia i oceny. Tak zwany e-learning 2.0 kładzie nacisk na nauczanie grupowe z wykorzystaniem takich narzędzi jak: fora dyskusyjne, czaty, blogi, wiki, podcasty, Google Docs. Zakłada się, że wiedzę zdobywa się poprzez uczenie i interakcje w grupie.

6 Dla kogo jest e-learning? dla osób mieszkających daleko od ośrodka szkoleniowego (szkoły, uniwersytety), rodziców wychowujących dzieci, pracujących zawodowo, osób zajmujących się domem, niepełnosprawnych, studiujących równolegle różne kierunki, osób często zmieniających miejsce pobytu, np. z powodu podróży służbowych, sportowców.

7 Tryby e-learningu E-learning może być realizowany w jednym z trybów: Synchronicznym gdy nauczyciel i uczeń kontaktują się ze sobą w z góry określonych terminach. Asynchronicznym gdy uczeń sam dobiera termin i czas trwania sesji nauczania, nauczyciel nie uczestniczy w tych sesjach. Mieszanym (ang. blendedlearning) gdy zajęcia częściowo odbywają się w trybie stacjonarnym i w trybie e- learning owym.

8 Tryb synchroniczny W trybie nauczania synchronicznego aktywności i wymiana idei odbywają się w tym samym czasie. Wykorzystywane są do tego narzędzia komunikacyjne typu: wideokonfenrecja, np. zdalny lub rozproszony wykład, rozmowa przez Skype, czat. Tworzona jest tzw. wirtualna klasa, gdzie uczestnicy mają dostępne różne narzędzia komunikacyjne,np. mogą pisać po wspólnej wirtualnej tablicy. Tryb synchroniczny daje możliwość natychmiastowego kontaktu z nauczycielem, w celu uzyskania porad, wskazówek i odpowiedzi na nurtujące pytania.

9 Tryb asynchroniczny W trybie nauczania asynchronicznego student uczy się w swoim tempie, w dogodnym dla siebie czasie. Student może ponownie obejrzeć lub odsłuchać wybrany fragment wykładu, przemyśleć na spokojnie pytania zadane w materiałach kursu, bez obawy, że wstrzyma resztę klasy lub też na odwrót, może przejść do następnej partii materiału bez czekania, aż reszta uczestników kursu zakończy zadania. W trybie asynchronicznym student może zakończyć kurs w dopasowanym do jego możliwości czasie (szybciej lub później od standardowo przyjętego terminu trwania kursu). Nauczanie w trybie asynchronicznym daje możliwość łączenia pracy zawodowej, wyczynowego i amatorskiego uprawiona sportu z nauką.

10 Modele e-learningu Wg raportu OECD z 2005 roku e-learning może być realizowany na różne sposoby: 1. Udostępnianie na stronach www lub rozsyłanych drogą ową: slajdów PowetPointa, notatek do wykładów. 2. Wykorzystanie platform e-leaningowychdo zarządzania materiałami dostępnymi dla studentów. 3. Wykorzystanie platform e-learningowychdo realizacji kluczowych zadań w procesie nauczania (dyskusje, projekty grupowe, ocenianie), ale bez znacznego ograniczenia ilości godzin kontaktowych. 4. Model mieszany, tak jak powyżej, ale ze zmniejszeniem ilości godzin kontaktowych nauczyciela z uczniami. 5. Model nauczania całkowicie zdalnego. OECD (2005) E-Learning in Tertiary Education: Where Do We Stand? Paris: OECD

11 Zalety e-learningu Jak podaje firma IBM: Zastosowanie e-learningu, obniża koszty szkoleń o 50 do 70 procent. Eliminowane są koszty logistyczne związane z podróżami, dietami, hotelami, a także nieproduktywny czas pracownika spędzany podczas podróży. Minimalizowane są koszty materiałów. Eliminowane są koszty sal wykładowych oraz wynagrodzenia trenerów. Koszt przygotowania kursu sieciowego jest wyższy w porównaniu ze szkoleniem tradycyjnym, lecz jest on jednorazowy i amortyzuje się w miarę przeszkalania kolejnych grup pracowników. Źródło:

12 Zalety e-learningu Nauczanie w trybie e-learningu 2.0 ponadto przygotowuje uczniów/studentów do współczesnego rynku pracy, gdzie wymagane są: umiejętność pracy w grupie (również rozproszonej geograficznie), biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi, umiejętność stałego i samodzielnego podnoszenia kwalifikacji.

13 Wady e-learningu Konieczność posiadania infrastruktury informatycznej. Istnieje jednak możliwość outsourcingu e-learningu, dzięki czemu problemy techniczne bierze na siebie zewnętrzna firma. Duży koszt początkowy związany z wdrożeniem systemu e-learningowego do zarządzania szkoleniami (tzw. LMS). Wydatki te zwracają się po pewnym czasie wraz ze wzrostem ilości uczestników kursów. Kontakt z pozostałymi uczestnikami kursu e-learningowego odbywa się jedynie poprzez komputer. Motywacja kursantów może być mniejsza w porównaniu z kursami stacjonarnymi, gdyż wymagana jest większa samodyscyplina. Brak kontaktu z nauczycielem. Uczący się nie jest na bieżąco monitorowany przez nauczyciela. Trudniej jest w związku z tym na bieżąco dostosowywać przekazywane treści dydaktyczne do percepcji ucznia.

14 Akty prawne regulujące e-learning na polskich uczelniach 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 25 września 2007 r. 2. Nowelizacja z dnia 31 października 2007 r. 3. Nowelizacja z dnia 2 listopada 2011 r.

15 Aspekty prawne e-learningu w uczelni Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćna wszystkich kierunkach studiów, przy uwzględnieniu ich specyfiki na wszystkich poziomach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnia jest zobowiązana zorganizować cykl szkoleń dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów prowadzi się w sposób pozwalający na porównanie uzyskanych efektów kształcenia z zakładanymi efektami kształcenia.

16 Aspekty prawne e-learningu w uczelni Uczelnia prowadząca zajęcia dydaktyczne w trybie na odległość musi spełnić łącznie następujące warunki: 1. posiadać kadrę nauczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 2. zapewnić dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania, które umożliwiają synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi; 3. zapewnić materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej; 4. zapewnić każdemu słuchaczowi możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia dydaktyczne w siedzibie uczelni; 5. zapewnić bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w tym również poprzez przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu w siedzibie uczelni; 6. zapewnić bieżącą kontrolę aktywności prowadzących zajęcia.

17 Aspekty prawne e-learningu w uczelni Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych wprogramach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia. Kształcenie w zakresie zdobywania umiejętności praktycznych, wtym zajęcia laboratoryjne, terenowe iwarsztatowe, powinno odbywać się w warunkach rzeczywistych, na zajęciach dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Metody itechniki kształcenia na odległość, wtym wirtualne laboratoria, mogą mieć w tym zakresie jedynie charakter wspomagający.

18 E-learning w firmach Szkolenie pracowników staje się stałym elementem organizacji firmy, a e-learning posiada szereg niezaprzeczalnych zalet. Pozwala przeszkolić wielu pracowników w tym samym czasie, nawet jeśli są rozrzuceni po całym kraju, nie odrywając ich od stanowisk pracy. Pracownicy poddani elektronicznemu szkoleniu podlegają zunifikowanemu, jednakowemu w skali całej firmy, programowi szkoleniowemu, a ich umiejętności są poddawane zobiektyzowanej ocenie. Po wdrożeniu systemu do zdalnego nauczania, firma może przybliżyć się do modelu "organizacji uczącej się" -pracownicy otrzymują na biurko szkolenie niezbędne do efektywnej pracy. Zintegrowanie systemu szkoleń z działem HR pozwala firmie na planowanie i śledzenie kompetencji pracowników oraz elastyczną politykę kadrową.

19 Informatyczny system nauczania zdalnego Rozumiany jest jako narzędzie informatyczne, które sprawuje kontrolę nad kilkoma w różny sposób wyodrębnionymi procesami: zarządzanie kontami studentów, zarządzanie kursami, ułatwienie komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu nauczania, raportowanie i prowadzenie statystyk, wspomaganie nauczania w obrębie pojedynczego tematu/kursu, wykorzystanie symulatorów w celu nabycia różnego rodzaju zawodowych umiejętności.

20 Learning Management System (LMS) Na język polski można przetłumaczyć jako System Zarządzania Procesem Nauczania. Systemy klasy LMS pozwoliły uczelniom (przedsiębiorstwom) na planowanie i śledzenie potrzeb edukacyjnych swoich studentów (pracowników). można stwierdzić, że systemy LMS są strategicznym rozwiązaniem przeznaczonym do planowania, dostarczania i zarządzania wszystkimi zdarzeniami szkoleniowymi, uwzględniając wirtualne klasy i kierowane przez instruktora zajęcia.

21 Wybrane platformy e-learningowe Blackboard Learning System (www.blackboard.com) Moodle (www.moodle.org) Sakai (www.sakaiproject.org) WBTExpress (www.4system.com)

22 Najbardziej rozpowszechnioną w Polsce platformą e-learningową jest Moodle. Moodle jest Systemem Zarządzania Kursami (CMS), znanym jako System Zarządzania Nauczaniem (LMS) lub Wirtualnym Środowiskiem Nauczania (VLE). Jest to darmowa aplikacja internetowa, którą nauczyciele mogą wykorzystywać do tworzenia witryn edukacyjnych. W Polsce istnieją 1464 instalacje Moodle (stan na ). Na świecie Moodle jest wykorzystywany w 215 krajach. Źródło:

23 Moodle na Polskich uczelniach Z Moodle w Polsce korzystają: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Uniwersytet Szczeciński Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Częstochowska Politechnika Gdańska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uniwersytet Śląski

24 Przykładowa strona kursu w Moodle Źródło: demo.moodle.net/course/view.php?id=5

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD

NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD 1 Współczesne systemy kształcenia na odległość 1 Wprowadzenie: e-learning działania wspomagające proces nauczania przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela e-edukacja w kraju Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela Małgorzata Bartoszewicz Hanna Gulińska W artykule omówiono doświadczenia pracowników Zakładu

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

E-learning w bibliotece. E-learning w bibliotece. KONFERENCJA METODYCZNA E-LEARNING W BIBLIOTECE 18.10.2012 r.

E-learning w bibliotece. E-learning w bibliotece. KONFERENCJA METODYCZNA E-LEARNING W BIBLIOTECE 18.10.2012 r. E-learning w bibliotece E-learning w bibliotece nauczanie zdalne zdalne e-kursy e-edukacja edukacja elektroniczna e-nauczanie blended learning distance learning kształcenie na na odległość wirtualna edukacja

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012 Plan spotkania Miejsce TIiK w procesie edukacji - analiza zapisów w podstawie programowej. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych

Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Organizacja e-learningu w Polsce wybrane zagadnienia. Dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski, Katowice

Organizacja e-learningu w Polsce wybrane zagadnienia. Dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski, Katowice Organizacja e-learningu w Polsce wybrane zagadnienia Dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski, Katowice Określenia e-nauczanie zdalne nauczanie (distance eduaction, distance learning) Inne określenia lenia:

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE dr Zbigniew E. Zieliński dr inż. Zbigniew Lis, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce zzielins@ws-kielce.edu.pl,zlis@wsh-kielce.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ Agnieszka Heba Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ WSTĘP W nowoczesnym społeczeństwie, w którym wiedza odgrywa bardzo istotną rolę, możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich I część raportu z badań fokusowych Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo