Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A."

Transkrypt

1 Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Piaseczno, dnia 11 sierpnia 2014 roku

2 1. Informacje podstawowe Nazwa: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (zwana dalej Spółką ) Forma prawna: spółka akcyjna Siedziba: ul. Puławska 40A, Piaseczno Podstawowy przedmiot działalności naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne telefonów komórkowych, tabletów i akcesoriów do urządzeń telekomunikacyjnych; sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego Organ prowadzący rejestr - Rejestr Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer KRS Spółki: Zarząd: Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku w skład Zarządu wchodzą następujące osoby : - Jerzy Maciej Zygmunt (Prezes) - Robert Frączek (Wiceprezes) - Aleksandra Kunka (Wiceprezes) W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki Rada Nadzorcza: Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: - Aleksander Lesz (Przewodniczący Rady Nadzorczej) - Jerzy Kurczyna (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) - Jakub Zygmunt (Sekretarz Rady Nadzorczej) - Tomasz Jobda (Członek Rady Nadzorczej) - Hubert Maciąg (Członek Rady Nadzorczej) W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: C&R Auditors Sp. z o.o. ul. Spójni Warszawa 1.9. Notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu (na rynku NewConnect) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - informacje ogólne: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca Warszawa Oznaczenie (symbol) : CCS Kontakty z inwestorami: Robert Frączek Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40 A Piaseczno Czas trwania Spółki: nieograniczony Kapitał zakładowy Spółki wynosi (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych i dzieli się na (piętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela Okres objęty niniejszym Raportem: roku roku. 2

3 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. Bilans wg stanu na dzień wg stanu na dzień Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty - - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie - - III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek - - IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych Inne inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenie międzyokresowe - - B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług b) inne Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ c) inne d) dochodzone na drodze sądowej - - III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

4 Pasywa Bilans wg stanu na dzień wg stanu na dzień A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - - III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - - VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - - B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy - - II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki - - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe d) inne - - III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług b) inne Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług e) zaliczki otrzymane na dostawy - - f) zobowiązania wekslowe - - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenie międzyokresowe Pasywa razem

5 Rachunek zysków i strat narastająco narastająco II kwartał II kwartał 2 kwartały 2 kwartały A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk(strata) na sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(j.i.-j.ii.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk(strata) brutto (I-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) Liczba akcji na koniec okresu (tys. sztuk) Wartość księgowa na jedną akcję 0,88 0,88 0,83 0,83 Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,35 0,03 0,07 5

6 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym II kwartał narastająco 2 kwartały II kwartał narastająco 2 kwartały I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału podstawowego Kapitał podstawowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego Kapitał zapasowy na koniec okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zmiana zysku z lat ubiegłych Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto 4.1. Zysk netto na początek okresu Zysk netto za okres II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku Rachunek przepływów pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z dział. operacyjnej II kwartał narastająco 2 kwartały II kwartał narastająco 2 kwartały I. Zysk (netto) II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z dział. inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z dział. finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/+/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu

7 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Zasady przyjęte przy sporządzaniu niniejszego Raportu wynikają w szczególności z następujących regulacji prawnych: a) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 451/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dnia 29 kwietnia 2013 roku; b) Ustawa o rachunkowości; c) Krajowe standardy rachunkowości; d) zasady (polityki) rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości. Spółka nie wprowadziła żadnych zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad stosowanych w roku 2013 i w pierwszym kwartale roku Poniżej przedstawione zostały przyjęte i obowiązujące zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Wartości niematerialne i prawne W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 1.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty. Rozpoczęcie amortyzacji następuje począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania. Środki trwałe W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 7

8 Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. W Spółce stosowane są następujące stawki amortyzacyjne: Budynki (inwestycje w obce środki trwałe) Urządzenia techniczne Środki transportu Pozostałe środki trwałe - 10 lat - od 4 do 10 lat - od 3 do 5 lat - od 1 do 5 lat Dla poszczególnych środków trwałych ustalono indywidualnie stawki amortyzacyjne bilansowe oparte na ekonomicznym okresie życia środka trwałego. Stosuje się metodę liniową amortyzacji. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 1.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania. Leasing Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdyż warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania tytułu własności składnika aktywów na korzystającego. Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu są traktowane jak aktywa Spółki i są wyceniane wg ich wartości godziwej w momencie rozpoczęcia umowy, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu są amortyzowane zgodnie z zasadami amortyzacji aktywów trwałych będących własnością Spółki przez okres trwania leasingu. Aktywa finansowe Udziały w jednostkach zależnych jako inwestycje długoterminowe - są wyceniane według ceny nabycia, skorygowanej o odpis aktualizujący, jeśli nastąpiła trwała utrata ich wartości, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach są wyceniane zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 i art. 35 ustawy o rachunkowości. Akcje nabyte w celu ich odsprzedaży w krótkim terminie (przeznaczone do obrotu) są klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Pożyczki udzielone wyceniane są w kwocie należnej, pomniejszanej o odpis aktualizujący na należności wątpliwe, jeżeli wycena ta nie odbiega istotnie od wyceny wg skorygowanej ceny nabycia. Udzielone pożyczki oraz należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3 ust 1 pkt. 23 ustawy o rachunkowości (powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pieniężnych, towarów lub usług), kwalifikuje się do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych. Zapasy Materiały i towary na dzień bilansowy wycenia się według rzeczywistych cen zakupu, nie wyższych niż ich cena sprzedaży netto. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 30 do 90 dni, są ujmowane i wykazywane wg kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu aktualizującego 8

9 na nieściągalne należności. Odpis aktualizujący na należności wątpliwe oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Należności z tytułu dostaw i usług objęte umową faktoringu pełnego (bez regresu tj. gdy wraz z cesją wierzytelności na faktora przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika) są prezentowane po pomniejszeniu o kwoty otrzymane od faktora. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie. Wyceniane są wg wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP, ustalonym na ten dzień dla danej waluty. Różnice kursowe 1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: a) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; b) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt a), a także w przypadku pozostałych operacji. 2. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenione zostały po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień: - do przeliczenia danych bilansowych według stanu na r. zastosowano następujące kursy: 1 EUR = 4,3292 PLN wynikające z tabeli kursów walut NBP Nr 124/A/NBP/2013 z dnia r. - do przeliczenia danych bilansowych według stanu na r. zastosowano następujące kursy: 1EUR = 4,1609 PLN wynikające z tabeli kursów walut NBP Nr 124/A/NBP/2014 z dnia r. Różnice kursowe, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Rezerwy Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne wycenia się w wysokości oszacowanej metodami statystycznymi. Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. 9

10 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy. Opodatkowanie Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Aktywa z tytułu podatku dochodowego Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych różnic, między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. Kapitał własny Kapitał podstawowy jest wykazywany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe są rozliczane zgodnie z decyzjami zaprotokołowanymi w uchwałach Walnego Zgromadzenia. Zobowiązania Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także te zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty z tego tytułu dotyczyły okresu finansowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych, na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty. Przychody Przychody ze sprzedaży stanowią wartość sprzedanych produktów, towarów i usług z wyłączeniem podatku od towarów i usług. Przychody ze sprzedaży towarów są uznawane w momencie wysyłki towarów przez 10

11 Spółkę, z uwagi na fakt, że jest to moment, w którym się te przychody realizują, a korzyści płynące z przeniesienia prawa własności towarów oraz ryzyko związane z własnością przechodzi na klienta. Koszty Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku wyników w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składają się: 1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), 2. wynik operacji finansowych, 3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim związanych, na podstawie odrębnych przepisów. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy dotyczy obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku odroczonego. Podatek odroczony w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza według metody pośredniej. 4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. W wyniku dogłębnej analizy dotychczasowych obszarów działania Spółki, przeprowadzonej w ubiegłych miesiącach dokonano wyboru optymalnych obszarów działania, mających istotne znaczenie dla utrzymania tempa rozwoju i progresji wyników finansowych w najbliższej oraz dalszej przyszłości. W wyniku analizy dotychczasowej współpracy i rentowności współpracy z obecnymi klientami Spółki podjęto decyzje o ograniczeniu lub zakończeniu współpracy z niektórymi partnerami. Celem do którego dąży Zarząd jest uzyskanie jak największej części przychodów z bardzo stabilnych źródeł takich jak usługi (tzw. sprzedaż produktów) oraz dystrybucja do wybranej grupy partnerów i kanałów dystrybucyjnych, a także zakupy towarów głównie od producentów bez pośrednictwa dystrybutorów, co pozwoli na osiągnięcie stabilizacji działalności Spółki na znacznie wyższym poziomie niż dotychczas osiągnięty oraz utrzymanie niezakłóconego tempa rozwoju Spółki. Efekty dotychczasowych działań, w drugim kwartale bieżącego roku nie były jeszcze znaczące. Co prawda przychody Spółki były istotnie wyższe niż w pierwszym kwartale, pozostają one jednak na zdecydowanie niższym, niż docelowo oczekiwany przez Zarząd, poziomie. Zarząd oczekuje, że wprowadzone modyfikacje przyniosą znacząco większe wymierne efekty już w najbliższych miesiącach. W II kwartale 2014 roku nastąpiło zmniejszenie wartości przychodów netto ze sprzedaży Spółki w porównaniu do II kwartału 2013 roku. 11

12 Wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki, w II kwartale 2014 roku wyniosła złote, podczas gdy wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki w II kwartale 2013 roku wyniosła złote. Zatem wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki w II kwartale 2014 roku była znacząco niższa niż w II kwartale 2013 roku. Niemniej jednak, porównując do I kwartału 2014 roku wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki była wyższa o ponad 10 milionów złotych. Zysk na sprzedaży w II kwartale 2014 roku wyniósł złote, podczas gdy w II kwartale 2013 roku wynosił złotych. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w II kwartale 2014 roku złote, podczas gdy w tym samym okresie 2013 roku było to złote. Zysk netto w II kwartale 2014 roku wyniósł złotych, podczas gdy w II kwartale 2013 roku wynosił złote. Zmniejszenie wartości przychodów netto ze sprzedaży spowodowane było zmniejszeniem skali sprzedaży towarów, a więc w dystrybucyjnym obszarze działalności Spółki. Jedną z przyczyn zmniejszenia skali sprzedaży towarów była decyzja Spółki o ograniczeniu ilości partnerów, z którymi jednostka kontynuuje współpracę. W zakresie usług serwisowych świadczonych przez Spółkę, porównując II kwartał 2014 roku do II kwartału 2013 roku, zgodnie z przyjętymi założeniami biznesowymi, mieliśmy do czynienia ze wzrostem ilości świadczonych usług, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów tejże działalności na kontrolowalnym poziomie. Dla porównania, w II kwartale 2014 roku Spółka wykonała o około napraw więcej niż w II kwartale 2013 roku. Wartym podkreślenia jest fakt, iż w kwietniu 2014 roku audytorzy firmy Samsung przeprowadzili kolejny szczegółowy audyt należącego do Spółki Centrum Serwisowego. W wyniku przeprowadzonego audytu Spółka utrzymała najwyższą ocenę ( A ) jaką przyznał Samsung naszemu Centrum Serwisowemu kilka lat temu. Nota otrzymana przez nasze Centrum Serwisowe w trakcie audytu stanowiła 99% wszystkich możliwych do uzyskania punktów i była najwyższa w Polsce. Po raz kolejny potwierdzonym zostało, że nasze Centrum Serwisowe jest jednym z najlepszych centrów serwisowych na świecie. Podsumowując, aktywność Zarządu Spółki w dalszym ciągu ukierunkowana była na utrzymanie poziomu stabilizacji działalności Spółki na wyższym poziomie niż dotychczas osiągany oraz stworzenie podstaw do dalszego niezakłóconego rozwoju Spółki przy jednoczesnym wdrażaniu nowych projektów biznesowych (w tym na przygotowaniach do rozpoczęcia współpracy z kolejnymi producentami sprzętu telekomunikacyjnego). W zakresie usług świadczonych przez Spółkę aktywność Zarządu ukierunkowana była w dalszym ciągu na pozyskanie nowych zleceń oraz nowych zleceniodawców. W szczególności zleceń dotyczących wykonywania usług na najwyższych poziomach zaawansowania technicznego i technologicznego. W wyniku tych działań znacząco wzrosła ilość napraw dokonywanych w Centrum Serwisowym należącym do Spółki. W tym samym czasie kontynuowane są nadal działania zmierzające do dywersyfikacji zleceń serwisowych, w tym poszukiwanie zleceń spoza terytorium Polski. W drugim kwartale 2014 roku kontynuowane były też intensywne prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego dla Spółki. W dystrybucyjnym obszarze działalności Spółki aktywność Zarządu ukierunkowana była na doprowadzenie do zawarcia umów dystrybucyjnych z dalszymi producentami sprzętu telekomunikacyjnego oraz rozszerzenie dystrybucji towarów do wybranych w wyniku przeprowadzonych uprzednio analiz kanałów dystrybucji, jak i kluczowych odbiorców. 12

13 Zdaniem Zarządu Spółki wszystkie te działania powinny pozwolić Spółce na dalszy dynamiczny wzrost w bliskiej przyszłości, gdyż podjęte działania usunęły lub zmierzają do usunięcia podstawowych barier mogących stać na drodze tego rozwoju i ukierunkowane są na wdrożenie nowych projektów biznesowych przy zastosowaniu odmiennej metodologii działania. 5. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz. Spółka nie publikowała prognoz dotyczących roku Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki. W II kwartale 2014 roku Spółka, kontynuowała rozwój nowoczesnych technologii diagnostycznych i naprawczych dotyczących urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych. Rozwój tychże technologii jest ciągłym procesem wewnętrznym i stanowi istotne, nieustannie doskonalone, know-how Spółki. Ponadto, w minionym kwartale Spółka kontynuowała prace nad rozwojem nowoczesnego systemu informatycznego umożliwiającego bardziej zaawansowany monitoring i analitykę dotyczące wykonywanych usług i ich jakości, wspieranie rosnącej ilości napraw oraz transakcji handlowych oraz umożliwiającego sprawne prowadzenie gospodarki magazynowej. 7. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 1) Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. składa się z Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. (jednostka dominująca) oraz z jednostek powiązanych. Jednostki powiązane zostały wymienione w poniższej tabeli. Spółka % posiadanych głosów Fresh Mobile Concepts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% Cyfrowe Centrum Serwisowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lit. UAB Skaitmeninis priežiūros centras ) Cyfrowe Centrum Serwisowe - Ukraina Sp. z o.o. (ukr. Товариство з обмеженою відповідальністю Цифровий сервісний центр Україна ) 100% 100% CCS Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 51% a) Fresh Mobile Concepts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: - siedziba spółki - ul. Puławska 40A, Piaseczno; 13

Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku. Piaseczno, dnia 13 sierpnia 2015 roku 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPótKI Cyfrowe Centrum Serwisowe SA za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPótKI Cyfrowe Centrum Serwisowe SA za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPótKI Cyfrowe Centrum Serwisowe SA za rok 2014 Zarząd Spółki ma przyjemność przedstawić sprawozdanie jednostkowe z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.10.2014 r. - 31.12.2014 r. Data raportu: 13 luty 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ VENO S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ VENO S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ VENO S.A. za okres od 6 września 2007 do 30 czerwca 2008 1/34 RAPORT ZAWIERA: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WYBRANE JEDNOSTKOWE INFORMACJE FINANSOWE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r.

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skład Grupy kapitałowej ELZAB Skład Grupy Kapitałowej ELZAB wg stanu na koniec 2009 r. był następujący: Podmiot dominujący ELZAB S.A. Podmioty

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ŁÓDŹ, 20 KWIETNIA 2011 ROKU Spis treści: ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010... 1 Spis treści:... 2 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486 Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku Warszawa, 14 luty 2013 Szanowni Inwestorzy, Przedstawiam Państwu Raport z

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. II KWARTAŁ Wrocław, dn. 14 sierpnia 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo