Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A."

Transkrypt

1 Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Piaseczno, dnia 11 sierpnia 2014 roku

2 1. Informacje podstawowe Nazwa: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (zwana dalej Spółką ) Forma prawna: spółka akcyjna Siedziba: ul. Puławska 40A, Piaseczno Podstawowy przedmiot działalności naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne telefonów komórkowych, tabletów i akcesoriów do urządzeń telekomunikacyjnych; sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego Organ prowadzący rejestr - Rejestr Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer KRS Spółki: Zarząd: Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku w skład Zarządu wchodzą następujące osoby : - Jerzy Maciej Zygmunt (Prezes) - Robert Frączek (Wiceprezes) - Aleksandra Kunka (Wiceprezes) W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki Rada Nadzorcza: Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: - Aleksander Lesz (Przewodniczący Rady Nadzorczej) - Jerzy Kurczyna (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) - Jakub Zygmunt (Sekretarz Rady Nadzorczej) - Tomasz Jobda (Członek Rady Nadzorczej) - Hubert Maciąg (Członek Rady Nadzorczej) W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: C&R Auditors Sp. z o.o. ul. Spójni Warszawa 1.9. Notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu (na rynku NewConnect) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - informacje ogólne: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca Warszawa Oznaczenie (symbol) : CCS Kontakty z inwestorami: Robert Frączek Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40 A Piaseczno Czas trwania Spółki: nieograniczony Kapitał zakładowy Spółki wynosi (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych i dzieli się na (piętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela Okres objęty niniejszym Raportem: roku roku. 2

3 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. Bilans wg stanu na dzień wg stanu na dzień Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty - - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie - - III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek - - IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych Inne inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenie międzyokresowe - - B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług b) inne Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ c) inne d) dochodzone na drodze sądowej - - III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

4 Pasywa Bilans wg stanu na dzień wg stanu na dzień A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - - III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - - VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - - B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy - - II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki - - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe d) inne - - III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług b) inne Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług e) zaliczki otrzymane na dostawy - - f) zobowiązania wekslowe - - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenie międzyokresowe Pasywa razem

5 Rachunek zysków i strat narastająco narastająco II kwartał II kwartał 2 kwartały 2 kwartały A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk(strata) na sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(j.i.-j.ii.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk(strata) brutto (I-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) Liczba akcji na koniec okresu (tys. sztuk) Wartość księgowa na jedną akcję 0,88 0,88 0,83 0,83 Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,35 0,03 0,07 5

6 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym II kwartał narastająco 2 kwartały II kwartał narastająco 2 kwartały I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału podstawowego Kapitał podstawowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego Kapitał zapasowy na koniec okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zmiana zysku z lat ubiegłych Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto 4.1. Zysk netto na początek okresu Zysk netto za okres II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku Rachunek przepływów pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z dział. operacyjnej II kwartał narastająco 2 kwartały II kwartał narastająco 2 kwartały I. Zysk (netto) II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z dział. inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z dział. finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/+/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu

7 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Zasady przyjęte przy sporządzaniu niniejszego Raportu wynikają w szczególności z następujących regulacji prawnych: a) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 451/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dnia 29 kwietnia 2013 roku; b) Ustawa o rachunkowości; c) Krajowe standardy rachunkowości; d) zasady (polityki) rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości. Spółka nie wprowadziła żadnych zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad stosowanych w roku 2013 i w pierwszym kwartale roku Poniżej przedstawione zostały przyjęte i obowiązujące zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Wartości niematerialne i prawne W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 1.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty. Rozpoczęcie amortyzacji następuje począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania. Środki trwałe W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 7

8 Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. W Spółce stosowane są następujące stawki amortyzacyjne: Budynki (inwestycje w obce środki trwałe) Urządzenia techniczne Środki transportu Pozostałe środki trwałe - 10 lat - od 4 do 10 lat - od 3 do 5 lat - od 1 do 5 lat Dla poszczególnych środków trwałych ustalono indywidualnie stawki amortyzacyjne bilansowe oparte na ekonomicznym okresie życia środka trwałego. Stosuje się metodę liniową amortyzacji. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 1.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania. Leasing Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdyż warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania tytułu własności składnika aktywów na korzystającego. Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu są traktowane jak aktywa Spółki i są wyceniane wg ich wartości godziwej w momencie rozpoczęcia umowy, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu są amortyzowane zgodnie z zasadami amortyzacji aktywów trwałych będących własnością Spółki przez okres trwania leasingu. Aktywa finansowe Udziały w jednostkach zależnych jako inwestycje długoterminowe - są wyceniane według ceny nabycia, skorygowanej o odpis aktualizujący, jeśli nastąpiła trwała utrata ich wartości, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach są wyceniane zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 i art. 35 ustawy o rachunkowości. Akcje nabyte w celu ich odsprzedaży w krótkim terminie (przeznaczone do obrotu) są klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Pożyczki udzielone wyceniane są w kwocie należnej, pomniejszanej o odpis aktualizujący na należności wątpliwe, jeżeli wycena ta nie odbiega istotnie od wyceny wg skorygowanej ceny nabycia. Udzielone pożyczki oraz należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3 ust 1 pkt. 23 ustawy o rachunkowości (powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pieniężnych, towarów lub usług), kwalifikuje się do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych. Zapasy Materiały i towary na dzień bilansowy wycenia się według rzeczywistych cen zakupu, nie wyższych niż ich cena sprzedaży netto. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 30 do 90 dni, są ujmowane i wykazywane wg kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu aktualizującego 8

9 na nieściągalne należności. Odpis aktualizujący na należności wątpliwe oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Należności z tytułu dostaw i usług objęte umową faktoringu pełnego (bez regresu tj. gdy wraz z cesją wierzytelności na faktora przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika) są prezentowane po pomniejszeniu o kwoty otrzymane od faktora. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie. Wyceniane są wg wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP, ustalonym na ten dzień dla danej waluty. Różnice kursowe 1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: a) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; b) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt a), a także w przypadku pozostałych operacji. 2. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenione zostały po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień: - do przeliczenia danych bilansowych według stanu na r. zastosowano następujące kursy: 1 EUR = 4,3292 PLN wynikające z tabeli kursów walut NBP Nr 124/A/NBP/2013 z dnia r. - do przeliczenia danych bilansowych według stanu na r. zastosowano następujące kursy: 1EUR = 4,1609 PLN wynikające z tabeli kursów walut NBP Nr 124/A/NBP/2014 z dnia r. Różnice kursowe, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Rezerwy Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne wycenia się w wysokości oszacowanej metodami statystycznymi. Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. 9

10 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy. Opodatkowanie Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Aktywa z tytułu podatku dochodowego Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych różnic, między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. Kapitał własny Kapitał podstawowy jest wykazywany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe są rozliczane zgodnie z decyzjami zaprotokołowanymi w uchwałach Walnego Zgromadzenia. Zobowiązania Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także te zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty z tego tytułu dotyczyły okresu finansowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych, na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty. Przychody Przychody ze sprzedaży stanowią wartość sprzedanych produktów, towarów i usług z wyłączeniem podatku od towarów i usług. Przychody ze sprzedaży towarów są uznawane w momencie wysyłki towarów przez 10

11 Spółkę, z uwagi na fakt, że jest to moment, w którym się te przychody realizują, a korzyści płynące z przeniesienia prawa własności towarów oraz ryzyko związane z własnością przechodzi na klienta. Koszty Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku wyników w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składają się: 1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), 2. wynik operacji finansowych, 3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim związanych, na podstawie odrębnych przepisów. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy dotyczy obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku odroczonego. Podatek odroczony w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza według metody pośredniej. 4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. W wyniku dogłębnej analizy dotychczasowych obszarów działania Spółki, przeprowadzonej w ubiegłych miesiącach dokonano wyboru optymalnych obszarów działania, mających istotne znaczenie dla utrzymania tempa rozwoju i progresji wyników finansowych w najbliższej oraz dalszej przyszłości. W wyniku analizy dotychczasowej współpracy i rentowności współpracy z obecnymi klientami Spółki podjęto decyzje o ograniczeniu lub zakończeniu współpracy z niektórymi partnerami. Celem do którego dąży Zarząd jest uzyskanie jak największej części przychodów z bardzo stabilnych źródeł takich jak usługi (tzw. sprzedaż produktów) oraz dystrybucja do wybranej grupy partnerów i kanałów dystrybucyjnych, a także zakupy towarów głównie od producentów bez pośrednictwa dystrybutorów, co pozwoli na osiągnięcie stabilizacji działalności Spółki na znacznie wyższym poziomie niż dotychczas osiągnięty oraz utrzymanie niezakłóconego tempa rozwoju Spółki. Efekty dotychczasowych działań, w drugim kwartale bieżącego roku nie były jeszcze znaczące. Co prawda przychody Spółki były istotnie wyższe niż w pierwszym kwartale, pozostają one jednak na zdecydowanie niższym, niż docelowo oczekiwany przez Zarząd, poziomie. Zarząd oczekuje, że wprowadzone modyfikacje przyniosą znacząco większe wymierne efekty już w najbliższych miesiącach. W II kwartale 2014 roku nastąpiło zmniejszenie wartości przychodów netto ze sprzedaży Spółki w porównaniu do II kwartału 2013 roku. 11

12 Wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki, w II kwartale 2014 roku wyniosła złote, podczas gdy wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki w II kwartale 2013 roku wyniosła złote. Zatem wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki w II kwartale 2014 roku była znacząco niższa niż w II kwartale 2013 roku. Niemniej jednak, porównując do I kwartału 2014 roku wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki była wyższa o ponad 10 milionów złotych. Zysk na sprzedaży w II kwartale 2014 roku wyniósł złote, podczas gdy w II kwartale 2013 roku wynosił złotych. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w II kwartale 2014 roku złote, podczas gdy w tym samym okresie 2013 roku było to złote. Zysk netto w II kwartale 2014 roku wyniósł złotych, podczas gdy w II kwartale 2013 roku wynosił złote. Zmniejszenie wartości przychodów netto ze sprzedaży spowodowane było zmniejszeniem skali sprzedaży towarów, a więc w dystrybucyjnym obszarze działalności Spółki. Jedną z przyczyn zmniejszenia skali sprzedaży towarów była decyzja Spółki o ograniczeniu ilości partnerów, z którymi jednostka kontynuuje współpracę. W zakresie usług serwisowych świadczonych przez Spółkę, porównując II kwartał 2014 roku do II kwartału 2013 roku, zgodnie z przyjętymi założeniami biznesowymi, mieliśmy do czynienia ze wzrostem ilości świadczonych usług, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów tejże działalności na kontrolowalnym poziomie. Dla porównania, w II kwartale 2014 roku Spółka wykonała o około napraw więcej niż w II kwartale 2013 roku. Wartym podkreślenia jest fakt, iż w kwietniu 2014 roku audytorzy firmy Samsung przeprowadzili kolejny szczegółowy audyt należącego do Spółki Centrum Serwisowego. W wyniku przeprowadzonego audytu Spółka utrzymała najwyższą ocenę ( A ) jaką przyznał Samsung naszemu Centrum Serwisowemu kilka lat temu. Nota otrzymana przez nasze Centrum Serwisowe w trakcie audytu stanowiła 99% wszystkich możliwych do uzyskania punktów i była najwyższa w Polsce. Po raz kolejny potwierdzonym zostało, że nasze Centrum Serwisowe jest jednym z najlepszych centrów serwisowych na świecie. Podsumowując, aktywność Zarządu Spółki w dalszym ciągu ukierunkowana była na utrzymanie poziomu stabilizacji działalności Spółki na wyższym poziomie niż dotychczas osiągany oraz stworzenie podstaw do dalszego niezakłóconego rozwoju Spółki przy jednoczesnym wdrażaniu nowych projektów biznesowych (w tym na przygotowaniach do rozpoczęcia współpracy z kolejnymi producentami sprzętu telekomunikacyjnego). W zakresie usług świadczonych przez Spółkę aktywność Zarządu ukierunkowana była w dalszym ciągu na pozyskanie nowych zleceń oraz nowych zleceniodawców. W szczególności zleceń dotyczących wykonywania usług na najwyższych poziomach zaawansowania technicznego i technologicznego. W wyniku tych działań znacząco wzrosła ilość napraw dokonywanych w Centrum Serwisowym należącym do Spółki. W tym samym czasie kontynuowane są nadal działania zmierzające do dywersyfikacji zleceń serwisowych, w tym poszukiwanie zleceń spoza terytorium Polski. W drugim kwartale 2014 roku kontynuowane były też intensywne prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego dla Spółki. W dystrybucyjnym obszarze działalności Spółki aktywność Zarządu ukierunkowana była na doprowadzenie do zawarcia umów dystrybucyjnych z dalszymi producentami sprzętu telekomunikacyjnego oraz rozszerzenie dystrybucji towarów do wybranych w wyniku przeprowadzonych uprzednio analiz kanałów dystrybucji, jak i kluczowych odbiorców. 12

13 Zdaniem Zarządu Spółki wszystkie te działania powinny pozwolić Spółce na dalszy dynamiczny wzrost w bliskiej przyszłości, gdyż podjęte działania usunęły lub zmierzają do usunięcia podstawowych barier mogących stać na drodze tego rozwoju i ukierunkowane są na wdrożenie nowych projektów biznesowych przy zastosowaniu odmiennej metodologii działania. 5. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz. Spółka nie publikowała prognoz dotyczących roku Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki. W II kwartale 2014 roku Spółka, kontynuowała rozwój nowoczesnych technologii diagnostycznych i naprawczych dotyczących urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych. Rozwój tychże technologii jest ciągłym procesem wewnętrznym i stanowi istotne, nieustannie doskonalone, know-how Spółki. Ponadto, w minionym kwartale Spółka kontynuowała prace nad rozwojem nowoczesnego systemu informatycznego umożliwiającego bardziej zaawansowany monitoring i analitykę dotyczące wykonywanych usług i ich jakości, wspieranie rosnącej ilości napraw oraz transakcji handlowych oraz umożliwiającego sprawne prowadzenie gospodarki magazynowej. 7. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 1) Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. składa się z Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. (jednostka dominująca) oraz z jednostek powiązanych. Jednostki powiązane zostały wymienione w poniższej tabeli. Spółka % posiadanych głosów Fresh Mobile Concepts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% Cyfrowe Centrum Serwisowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lit. UAB Skaitmeninis priežiūros centras ) Cyfrowe Centrum Serwisowe - Ukraina Sp. z o.o. (ukr. Товариство з обмеженою відповідальністю Цифровий сервісний центр Україна ) 100% 100% CCS Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 51% a) Fresh Mobile Concepts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: - siedziba spółki - ul. Puławska 40A, Piaseczno; 13

14 - podstawa prawna działalności spółki - Akt założycielski spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. został sporządzony w dniu 27 grudnia 2006 roku, a spółka wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 czerwca 2007 roku pod numerem KRS ; - kapitał zakładowy spółki wynosi (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów; - jednostka dominująca posiada 100 (sto) udziałów spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. o wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej (sto tysięcy) złotych, co uprawnia jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników; - przedmiotem działalności spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o., zdefiniowanym w akcie założycielskim spółki, jest: naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego, naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, działalność centrów telefonicznych (call center), działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność agencji reklamowych, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, działalność pozostałych agencji transportowych. Wykonywany przez spółkę Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. przedmiot działalności to naprawa, odnawianie (refurbishment), sprzedaż i logistyka urządzeń elektronicznych i akcesoriów do tychże urządzeń. b) Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o. (lit. UAB Skaitmeninis priežiūros centras ): - siedziba spółki Wilno, Republika Litwy; - podstawa prawna działalności spółki - Akt założycielski spółki został sporządzony w dniu 10 listopada 2005 roku. Spółka została wpisana do litewskiego rejestru osób prawnych z dniem 30 listopada 2005 roku pod numerem ; - kapitał zakładowy spółki wynosi (jeden milion sto tysięcy dwieście) litów litewskich i dzieli się na (jedenaście tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 100 (sto) litów litewskich na każdą akcję; - jednostka dominująca posiada (jedenaście tysięcy dwie) akcje spółki o wartości nominalnej 100 (sto) litów litewskich na każdą akcję i łącznej wartości nominalnej (jeden milion sto tysięcy dwieście) litów litewskich, co uprawnia jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu; 14

15 - przedmiotem działalności spółki określonym w statucie spółki jest: inna naprawa, gdzie indziej niesklasyfikowana, produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach, działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej, pozostała sprzedaż hurtowa, produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego, produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich, naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, działalność centrów telefonicznych, działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, reklama. Nadto, zgodnie ze statutem spółki przedmiotem działalności gospodarczo komercyjnej spółki może być również inna działalność gospodarczo-komercyjna przewidziana w klasyfikatorze działalności gospodarczej i niebędąca sprzeczną z ustawodawstwem oraz innymi aktami normatywnymi Republiki Litewskiej. Wykonywany przez spółkę przedmiot działalności to serwis naprawczy oraz sprzedaż urządzeń telekomunikacyjnych i akcesoriów do tychże urządzeń. c) Cyfrowe Centrum Serwisowe - Ukraina sp. z o.o. (ukr. Товариство з обмеженою відповідальністю «Цифровий сервісний центр Україна): - siedziba spółki Kijów, Republika Ukrainy; - podstawa prawna działalności spółki - Akt założycielski spółki został sporządzony w dniu 15 czerwca 2007 roku, a spółka została wpisana do ukraińskiego jednolitego rejestru państwowego osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod numerem ; - jednostka dominująca posiada udziały spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe - Ukraina sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej (dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy pięćset) hrywien, co uprawnia jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców; - przedmiotem działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe Ukraina sp. z o.o. określonym w statucie spółki jest produkcja, działalność handlowa i pośrednicząca, wykonanie prac i świadczenie usług, działalność handlowa, marketingowa i zagraniczna działalność gospodarcza oraz wszelka pozostała działalność, która może być traktowana jako korzystna lub niezbędna dla rozwoju biznesu, zatwierdzona przez walne zgromadzenie udziałowców spółki, która nie jest zakazana i nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem Ukrainy, w szczególności: naprawa telefonów komórkowych, kamer, aparatów fotograficznych, nieelektrycznych sprzętów gospodarstwa domowego oraz pozostałych sprzętów gospodarstwa domowego i przedmiotów osobistych; handel detaliczny urządzeniami łączności, w tym aparatami telefonicznymi, telefonami komórkowymi oraz pozostałymi towarami przemysłowymi; handel detaliczny urządzeniami fotograficznymi, optycznymi i urządzeniami precyzyjnymi; handel detaliczny prowadzony poza sklepami, w tym handel detaliczny przez Internet, telefon, telewizję, przez automaty handlowe; produkcja, montaż, obsługa techniczna i naprawa przyrządów optycznych i urządzeń fotograficznych; handel hurtowy produktami niespożywczymi, w tym towarami fotograficznymi i optycznymi, a także handel hurtowy pozostałymi towarami; działalność reklamowa; montaż, naprawa i obsługa techniczna urządzeń przesyłowych (w tym profesjonalnych urządzeń przesyłowych); montaż, instalacja naprawa i obsługa techniczna aparatury do odbioru, rejestracji i odtworzenia dźwięku i obrazu 15

16 (w tym do zastosowania profesjonalnego); działalność centrali telefonicznych; organizowanie szkoleń, przeprowadzanie seminariów, szkoleń, podwyższanie kwalifikacji kadr wszystkich poziomów, w tym zagranicą, świadczenie usług szkoleniowych dla dorosłych i pozostałych usług szkoleniowych; działalność w zakresie pośrednictwa, w tym pośrednictwo w zawieraniu czynności prawnych w sferze komunikacji, odbioru, rejestracji i odtworzenia dźwięku i obrazu, a także w specjalizowanym handlu towarami; naprawa i obsługa techniczna urządzeń biurowych, komputerów; naprawa i urządzeń radiowo telewizyjnych, audio i wideo, pozostałego domowego sprzętu elektrycznego; handel detaliczny elektrycznymi artykułami gospodarstwa domowego, urządzeniami radiowymi i telewizyjnymi, urządzeniami biurowymi i komputerami; działalność w zakresie handlu, pośrednictwa handlowego, skupu, pozostała działalność handlowa; świadczenie usług marketingowych, w zakresie analizy rynku towarów; handel wyrobami własnej produkcji i pozostałymi wyrobami; świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzania transakcji handlu zagranicznego; przekazywanie urządzeń i innego mienia spółki w dzierżawę lub leasing; udzielania i otrzymywania pożyczek i/lub kredytów, pozostała działalność finansowa; przekazywanie w dzierżawę, wynajem lub leasing urządzeń i innego mienia, nieruchomości i działek gruntu. Nadto, zgodnie ze statutem, spółka może prowadzić również wszelkie pozostałe rodzaje działalności gospodarczej, niezakazane wprost przez obowiązujące prawo Ukrainy i odpowiadające przedmiotowi działalności spółki. Wykonywany przez spółkę przedmiot działalności to rekrutacja, szkolenie i outsourcing techników-elektroników. d) CCS Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: - siedziba spółki ul. Bukowińska 24A/56, Warszawa; - podstawa prawna działalności spółki umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona w dniu 26 marca 2014 r., a spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 maja 2014 r. pod numerem KRS ; - kapitał zakładowy spółki wynosi (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 400 (czterysta) udziałów; - jednostka dominująca posiada 204 (dwieście cztery) udziały spółki CCS Energia sp. z o.o. o wartości nominalnej 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej (pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, co uprawnia jednostkę dominującą do wykonywania 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników; - przedmiotem działalności spółki CCS Energia sp. z o.o., zdefiniowanym w umowie spółki jest: produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, handel energią elektryczną, handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, pozostałe doradztwo w zakresie 16

17 prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, pozostałe badania i analizy techniczne, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu tele(komunikacyjnego). Na dzień sporządzenia raportu spółka CCS Energia sp. z o.o. pozostaje w początkowej fazie działalności operacyjnej, polegającej na organizacji dystrybucji i instalacji rozwiązań technicznych i elektronicznych zapewniających optymalizację zużycia energii. 2) Podmioty określone w niniejszej części podlegają konsolidacji w ramach Grupy Kapitałowej. 3) Do Grupy Kapitałowej dołaczyła spółka CCS Energia sp. z o.o. Za wyjątkiem powstania i uruchomienia działalności spółki CCS Energia sp. z o.o., w roku obrotowym 2014 nie wystąpiły zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej, które należałoby uznać za istotne, 8. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, według stanu na dzień przekazania raportu: Imię i nazwisko Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Jerzy Maciej Zygmunt , ,72 Robert Frączek , ,85 Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU S.A , , , ,03 Pozostali , ,96 (Dane procentowe, w powyższej tabeli, zaokrąglone zostały do drugiego miejsca po przecinku). 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Spółkę. Na dzień sporządzenia raportu Spółka zatrudniała 204,75 osób (w przeliczeniu na pełne etaty). 10. Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za II kwartał 2014 roku. Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. z siedzibą w Piasecznie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, niniejszy jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 kwietnia2014 roku do 30 czerwca 2014 roku, zawarte w nim dane i informacje oraz dane porównywalne, zostały sporządzone i przedstawione zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Spółkę, oraz, że jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. 17

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku. Piaseczno, dnia 13 listopada 2014 roku 1. Informacje podstawowe. 1.1.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 - JEDNOSTKOWY I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans (Wartości w PLN) AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 A. Aktywa trwałe 255 269 231,40

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku. Piaseczno, dnia 7 listopada 2013 roku 1. Informacje podstawowe. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2014 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2014 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2014 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2014 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. III KWARTAŁ ROKU 2013 Bydgoszcz, 13.11.2013 r. Raport Europejskiego Funduszu Energii S.A. za III kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku. Piaseczno, dnia 14 maja 2015 roku 1. Informacje podstawowe. 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 OBEJMUJĄCE: 1. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2. SKONSOLIDOWANY BILANS 3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny I 2016

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny I 2016 Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny I 2016 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: Teliani Valley Polska S.A. Forma Prawna : Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. III KWARTAŁ 2014 r. POZNAŃ 14 LISTOPADA 2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. III KWARTAŁ 2014 r. POZNAŃ 14 LISTOPADA 2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. III KWARTAŁ 2014 r. POZNAŃ 14 LISTOPADA 2014 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za III kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny III 2014

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny III 2014 Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny III 2014 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: Teliani Valley Polska S.A. Forma Prawna : Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo