Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o."

Transkrypt

1 Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTR Spotka z 0.o. Siedzibe: 3(l ()19 Krak6u.', ul.tr{azou'iecka 1-1/2 tc]. (r)1t) , , tt (r)1q c mail: q:ww. aud\'tor-krzllir)w.pl PINIA NIEZALEZNEG BIEGT"EG REWIDENTA L Dla Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. ll. Pzeprowadzili6my badanie zalqczonego sprawozdania finansowego Krakowskiego parku Technologicznego Sp. z 0.0., z siedzibq w Krakowie (31-864) pzy Al. Jana pawlq ll nr 37, na ktore sktada siq: 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2/ bilanspozqdzony na dzieir roku, kt6ry po skonie aktywow i pasywow zamyka sig sumq ,4221, 3/ rachunek zyskow istrat za rok obrotowy od 01.01,2007 roku do 31, roku wykazuiqcy zysk netto w wysoko6ci ,44 zl, 4/ dodatkoweinformacjeiobjasnienia. Za spozqdzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Kierownik badanej jednostki. Naszym zadaniem bylo zbadanie iwyra2enie opinii o zetelnosci, prawidlowosci ijasnosci tego sprawozdania finansowego oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawq lego spozqdzenia. lll. Badanie sprawozdania finansowego pzeprowadzilismy stosownie do postanowiei: 1l rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. zzo02r.nrt6,poz. 694), z norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta, wydanych pzez Krajowq Radg Bieglych Rewident6w w Polsce, Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i pzeprowadzilismy w taki sposob, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, pozwalajqcq na wyrazenie oprnii o sprawozdaniu. W szczeqolnosci oa-?k0 BP V /Krak<iw nr: KFIS: S4d Rejonowv dla Krakowa-Srodmieicia W)'loko6i kapitalu zaldadowego: ,00 zl REGN: NIP: KIBR:,159../

2 lv. danie obejmowalo sprawdzenre poprawnosci zastosowanych pzez jednostkg zasad (porityki) rachunkowosci i znaczqcych szacunkow, sprawdzenie - w pzewa2aiqcej mieze w spos6b wyrywkowy - dowodow i zapisow ksiggowych, z kt6rych wynikaie riczby i informacje zawarte w sprawoz_ daniu finansowym, jak i calosciowq oceng sprawozdania finansowego. Uwa2amy, 2e badanie dostarczyro wystarczaiqcej podstawy do wyra2enia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuiqce dane liczbowe i objasnienia slowne: a) pzedstawia zetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maiqtkowej ifinan. sowej badanej jednostki na dzieh roku, jak te2 jej wyniku finansowego za rok obro_ towy od roku do roku, b) spozedzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonymi w powolanej wy2ej ustawie zasadami (politykq) rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonvch ksiqg rachunkowych, c) iest zgodne z wplywaiqcymi na kesc sprawozdania finansowego pzeprsami prawa i postanowieniami umowy badanej jednostki. sprawozdanie z dzialalnosci jednostkijest kompletne w rozumieniu art, 4g ust. 2 ustawy o rachun_ kowosci, a zawarte w nim informacje, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania finansowego, sqz nim zgodne. Vf, Imiq i nazwisko, numer ewidencyjny oraz podpis bieglego rewidenta pneprowadzajqcego I ub kierujqcego bada niem : Biegly Rewident Nr KtfiRBgB/i676 Inij i nazwiskoraz podpis osoby reprezentujqcej podmiot uprawniony, kt6ry zawarl umowq o badanie: Vll. Siedziba Krak6w, dnia r. D YTK BIEGIYCH RFWIDtNI0Vv SPolko ;, c Krak0\.{, ul tu1arc\,ii.clia,14,/2

3 Kancelaria B iegtyeh Rewident6vr AUDYTR Spotka u o"o. Sicdziba: 3tl-019 Iirakrit', ul.\,lazol iecka.1-1/2 tcl. ((ll2) , , fx (tj1) '7 e m?il: dudltoraalaudvtor kralow.pl u \], w.dudl,tor krako\:.pl RAPRT Z BADAN IA SPRAWZDANIA FINANSWEG uzupetnrajacy optnte BTEGLEG REWIDENTA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r, Krakowskiego Parku Technologicznego Sp, z o.o. z siedzib4w Krakowie (31-864) przy ul. Al. Jana PawNa ll nr 37 PK BP V /Krak6s' nr: KRS: 00001?421q Sqd Rejonory dla Krakoq-a-srodmieicia Wysoko6c kapitalu zaktadowego: ,00 zl REGN: NIP: _/2 li'

4 SPIS TRESCI A czisc oclr,rn... SPIS TRESCI 1. Dine identyfikujqce badanq jednostkg ; 2. Podstawa prawna dzialalnosci badanej jednostki......q 3. Informacje o sprawozdaniu finansowym badanej jednostki za popzedni rok obrotowy.5! Dane identyfikujqce zbadane sprawozdanie finansowe Dane identyfikuiqce podmiot uprawniony ibieglego rewidenta pzeprowadzaiqcego w jego imieniu badanie sprawozdania finansowego wiadczenia i dostqpnosi danych..., B ANALIZA SYTUACJI I/AJATKWEJ I EKNMICZN - FINANSWEJ BADANEJ JEDNSTKI. t\ t --,-^. "" """"'"7 a-a-eaa, ^,;;. u. ul[sri sl[)lecolowa.... r0 1. ocena prawidlowosci stosowanego systemu ksiggowosci i dzialania powiqzanej z nim 2. Dzialanie systemu kontroli wewngtznej r0 3. Wycena aktywow i pasywow oraz ustalenie wyniku finansowego.... n 4. Kompletnos6 i poprawnosi spoaqdzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji iobjasnien, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wlasnym, rachunku pzeplywdw pieniq2nych oraz sprawozdania z dzialalnosci badanej jednoitki... rr 5. Informacje i ustalenia koricowe raportu, r2 7. Informacje koncowe, Kancelaria Bieglych Rewident6w AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459 Biegly Rewident nr 898i 1 mgr Zbignrew q

5 czesc ocolna. 't Dane identyfikujqce badanq jednostkg. Nazwa: Krakowski Park Technorogiczny sp6lka z ograniczonq odpowiedzrarnosciq (zwana rwnie2 w dalszej czg5ci Raportu,,badanq jednostkq lub Sp6lkq,) Adtes siedziby: Ul. Al. Jana pawla ll nr 32, Krakow Kapitaf (fundusz) podstawowy badanej jednostki: Na dzieh r. kapital (fundusz) podstawowy badanej jednostki wynosil ,00 zt i skladal siq z: udziatow po 1000,00 zl ka2dy. udzialy w kapitale zakradowym spolki zostaf objgte pzez wspornikow i opracone w nastgpulqcy spos6b: - Skarb Panstwa obiql 15 udzialow po 1000,00 zl ka2dy, oplaconych got6wkq, oraz il20 udzialow pokrytych aportem w postaci prawa wlasno6ci gruntu, Gmina Krakow objqla 78 udzialow-po 1000,00 zl ka2dy, oplaconych got6wk4 wojewodztwo Maloporskie objgro.233 udziary po zl ka2dy, optrconyln gotowkq, Politechnika Krakowska objgla " 233 udzialy po 1000,00 zl kazdy, oplaconych goiowk4 Uniwersytet Jagiellonski objql 233 udznly po 1000,00 zl ka2dy, oplaconych gotowkq,' Akademia Gorniczo - Hutnicza objgla 233 udziaiy po 1000,0d ka2dy, oiaco-nych goio*t q, Mittal Steel Poland s.a. w Katowicach obigly 30 udzialow po zl nray, oplconyci-r gotowkq Pzedmiot dzialalnosci: Wykonywanym pzedmiotem dzialalnosci badanej lednostki jest wg zakresie prowadzenja dziaiainoici gospodarczej i zarzqdzania" ,,Doradztwo Informacja o jednostkach powi4zanych : W roku obrotowym 2007 z badanqjednostkq byly powiqzane: 1. skarb Paristwa jednostka dominuiqca posiada 52,18 % udziarow kapitare zakladowym badanej jednostki, 2. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. posiada 1,85% udzial6w kapitale zakladowym Malopolskich Parkow Pzemyslowych sp. z 0,o., 3. Krakowski Park Technorogiczny sp. z o.o. posiada 36% udzialow kapitare zakradowym Centrum Kongresowo-Targowym,,pojitechnika,, s0. z o,o. Skfad osobowy Zanqdu i Rady Nadzorczej (imiona, nazwiska i funkcje kierownicwa badanej jednostki oraz zmiany w tym zakresie i ichdaty w badanym roku obrotowym oraz do dnia zakonczenia badania): W sklad na dziei 31 nia2007 r. wchodzili: lmie i Nazwisko Fu n kcja Kzysztof Poradzisz Prezes Zazqdu Adam Juliusz SEsiadek tnii^o--.., prezes Zaza.du Rafal Tomasz Zyla Uzlonek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji Czlonka Zazadu Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spdlka z o.o. Nr KIBR 459 Strona i Biegly Rewident nr 898/1676 mgr Zbignrew Frqgzek

6 - Kzysztof Poradzisz - Prezes ZarzEdu zoslal zawieszony z dniem 2T T r., - Tamara Garlej - Styczyriska - wiceprezes Zazqdu zostala zawreszo na r., odwolana ze stanowiska z dniem 12.05,2002 r., - Adam Sqsiadek - Wrceprezes Zarz4du od r., - Rafal Tomaszyla - czlonek- Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji cztonka Zarzqdu od r, do r. i ponownie od r.' Zmiany uchwalone, lecz jeszcze nie wpisane do KRS: Uchwalq nr 1/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wsp6lnikow Krakowskiego parku Technologicznego sp. z o.o. z dnia + stycziia 2008 r. odwolano Prezesa Zazqdu Spolki Krzysztofa poradzisza. W sklad lmig i Nazwisko Rafal Tomasz Zyla Andzej klejak El2bieta Bodio Jakub Czerwinski Marek Stanislaw Szazynski nostki na dzien 31 nia 2007 r wchodzili; Funkcia Przewodniczqcy Rady Nadzorcze j Wicepzqwodniczqcy Rady Nadzorczei Czlonek Rady Nadzorczej Czlonek Rady Nadzorczej Czlonek Rady Nadzorczei w dniu 7 mala 2007 r. zwyczajne Zgromadzenie wspolnikow Krakowskieqo parku Technologicznego sp. z o.o. odwolalo ze skladu Rady Nadzorczej paniq Agnieszkg zi.tinst q. powolano Jakuba Czenruiiskiego w dniu 30 lipca 20a7 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspolnikow Krakowskiego parku Technologicznego sp. z o.o. odwolano ze skladu Rady Nadzorcej pana Dariusza Krstera i powolano Pana Marka Stanislawa Szazynskiego. Podstawa prawna dzialalnosci badanej jednostki. a, t, Akt zawiqzania: Badana jednostka zostala zawiqzana w dniu 1g.12.'1gg7 r. w formie Aktu Notarialnego Rep, A przed notariuszem El2bietq stelmach w Kancelarii Notarialnei w Krakowie. Rejestracja sqdowa, podatkowa i statystyczna: 1) numer KRS: Badana jednostka zostala wpisana w dniu r. do Krajowego Rejestru sqdoweoo - Relestru Pzedsigbiorcow - prowadzonego przez sqd Rejonowy dla Krakowa - srodmiesc]a w Krakowie, Xl wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego z siedzibq w Krakowie pzy ul. Pzy Rondzie 7. 2l numer ewidencyjny NIP: Potwierdzenie zgloszenia rejestracyjnego podatnika podatku od toward i uslug oraz podatku akcyzowego VAT-S zostalo wydane w dniu 2g r., przez l)zqd Skarbowy Krakow - SrddmieScie. 3) numerstatystycznyregn: Zaswiadczenre o numeze identyfikacyjnym REGN zostalo wydane pzez Uzqd statystyczny w Krakowie. Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spoika z o.o. Nr KIBR 459 Biegiy Rewident nr 898/1676

7 J. Informacje o sprawozdaniu finansowym badanej jednostki za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006: 1) bylo badane przez podmiot uprawniony, dzialajqcy pod firmq: Zaklad Rachunkowosci Slowazyszenia Ksiggowych w poisce,,rnterfrn, spolka z o o z siedzibqpzy ur. Malej 1-3, Krak6w i uzyskalo opinig be zastze2err, 2) zostalo zatwrerdzone pzez zwyczajne Zgromadzenie wspolnikow Krakowskiego parku Technologicznego sp, z o.o. w dniu z maja 2007 r. w formie Uchwaly nr 4/2007i zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 1 g4g 048,12 zl, zosrar przeznaczony kapitar rezerwowy, 3) zostalogloszone w Monitoze sqdowym i Gospodarczym Nr - '184/2007 (2T81) z dnia 27 wneinia 2007 r, 4. 4l zostalo zlozone w sqdzie Rejeskowym dla Krakowa-srodmiescia w dniu.18.05,2007 r., 5) zostalo przekazane do Uzgdu skarbowego Krakow-sr6dmie6cie w dniu r. Dane identyfikuj4ce zbadane sprawozdanie finansowe Na zbadane roczne sprawozdanie finansowe sklada sig : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans spozqdzony na drelr r., ktory po stronie aktyw6w ipasywow zamyka sig sumq ,42 zt, - rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujqcy zysk netto w wysokosci ,44 zl, - dodatkoweinformacjeiobja6nienia. 5' Dane identyfikuiqce podmiot uprawniony i biegfego rewidenta pzeprowadzaiqcego w jego imieniu badanie sprawozdania finansowego Nazwa: Kancelaria Bieglych Rewjdentow AUDyTR Spolka z o, o Adresiedziby: 30-0'19 Krakow, ul,mazowiecka Wpis do rejestru sqdowego: Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDyTR Spolka z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego - Rejestru pzedsigbiorcow - pod numerem KRS: g, proi,aozon.go pzez Sqd Rejonowy dla Krakowa - srodmiescia w Krakowre, Xr wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego z siedzrbqw Krakowie, ul. pzy Rondzie Z. Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Sp6lka z o.o. Nr KIBR 459 t^r^ Biegly Rewident nr 898/1 mgr Zbjgntew 7

8 5.4. Wpis na li5cie podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdafi finansowych: Kancelaria Bieglych Rewidentdw AUDyTR Spolka z 0.0., lest wpisana pod numerem 459 na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, na podstawie Uchwaly nr 11/55/95 Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia 24 maja 1995 r. opublikowanej w Biuletynie Nr 22 z sierpnia '1995 r. Krajowej lzby Bieglych Rewidentow Dane. identyfikuiqce biegrego rewidenta badaiqcego sprawozdanie finansowe: mgr Zbigniew Frqczek - biegly rewident nr ewidencyjny KIBR BgB/1626, zwany w dalszel czgsci raportu "bieglym". 6wiadczenia i dostgpnosc danych Kancelaria Bieglych Rewident6w AUDYTR spolka z o,o. z siedzibq w Krakowie oswiadcza, ie jest niezareina od badanej jednostki i wypelnia ustawowe zasady bezstronnosci i niezaleinoici okreslone w art. 66, ust. 3 ustawy o rachunkowosci. Biegly o6wiadcza, 2e jest niezareiny od badanej jednostki i wypernia ustawowe warunki do wyraienia bezstronnej i niezare2nej opinii o przediiawionym do zbadania sprawozdaniu finansowym, okre6lone w art. 66, ust. 2 ustawy o rachunkowoici, Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459 Eiegly Rewident nr 898/1676 mgr Zbigniew FrEczek

9 e 1. ANALTZA SYTUACJ MAJATKWEJ I EKNMTCZNFINANSWEJ BADANEJ JEDNSTKI. Wykaz wgzlowych wskainik6w, obliczonych na podstawie wybranych danych finansowych i sprawozdari finansowych, cirarakteryzuiqcych w sjos6b'syrt;ty.;;; dzialalnosc badanej jednostki ijej wyniki, rentownoi6 oraz sytuaciq ina;q[kowi ifinansowq. Nazwa wskainika Rok obrotowy sposob obliczenia J.m Suma bilansowa rys. zl 20384,3 4916,3 2. Wynik finansowy netto tys. zi 1949,0 3. Kapital (fundusz) wlasny rys. zi 6 532, ,6,1 Kapitaf (fundusz) podstawowy tys. zl 2 175,0 175,0 5 Rentowno56 kapitaf u (f unduszu) wlasnego (RE) Wynk linansowy nelto x 100/ kapital (fundusz) wtasny o/o 2,37 44,52 6. Rentowno56 kapitalu (f unduszu) podstawowego Wynik finansowy nefto x 100 / kapitat (fundusz) pooslfrwow o/ 7, ,74 7. Rentowno56 majqtku (RA) Wynik finansowy nefto x 100/ akwa rczen lo 0,76 39,64 B. Pzychody netto ze sprzedaiy produktow oraz towar6w i material6w rys. zt?55? 9. Zyskowno5i netto sprzedaiy Wynik finansowy nella x 1 A0/ paychody nedo ze sprzedaiy ptadudow araz lowarbw i naterialow 6,00 54,84 Kancelaria Bieglych Rewident0w AUDYTR, Spdlka z o.o. Nr KIBR 459 Biegly Rewident nr 898/1676 mgr Zbigniew FrEczek'

10 Wska2nik plynno6ci I stopnia akwa obrclowe ogblem / zobowiezania k'ikoterninowe 11 Wskainik plynno6ci ll stopnia (awa obrclowe ogolen. zapasy) / zobowjezania kbtkoterninowe zzl 0,34 6,22 zllzl 0,34 6,22 4) Wska2nik plynnosci lll stopnia inwestyc ktblkolefininov/e / zobawiezania zllzl kolkoernnowe 0,06 1,98 13, Szybko5c obrotu naleinosciami w dniach nalezno'ci z lytulu dostaw i ustug ogoten x 365/ pftychody nefta ze spftedazy procluldow aaz lov/arcw imateial,w dni , Stopien splaty zobowiqzan w dniach zoboiliezania z tylulu doslaw i uslug og\len x 365/ watlosc sprzedanvch Iowarow i naterialow + koszly wr4warzenia sprzedanych produklbw 0nt 94,59 105, Pokrycie aktyw6w wlasnym i tnrvalych zobowiqzaniami kapitaf em dlugoterminowymi zllzl 1,68 Kapilal (fundusz) wlasny + zobowjqzania dtugolerninawe/ ahlwa trwate to. Trwalo5i struktury finansowania Kapital (fundusz) wlasny + rczent/y djugoleminowe + zodowtazanb cllugatemtnowd akwa Gze n zllzl 0,32 0, Wynik finansowy na 1 udzial Wynik tinansow netla / Iczba udzialaw zl 71, ,42 '18, WartoS6 ksiggowa badanej jednostki aklrya G?en- zobawqzania irczevy na zodowazan4 rys. zr 6532,1 4377,6 19. Warto5d ksiggowa na 1 udzial Kapila! wlasny/ zl udzja!6w 3003, ,89 liczba Wenitowanych Kancelarla Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459

11 Akty zmieniaiqce w badanym roku obrotowym ido dnia zakoiczenia badania wysokos6 kap.italu podstawowego badanej jednostki, wpisane i nie wpisane do Krajowego il.;.rtiu Sqdowego: Uchwalq nr 31200r Nadzwyczajnego Zgromadzenia wsp6rnik6w Krakowskiego parku Technologicznego sp. z o.o, z siedzibq w Krakowie w sprawie zmian w uchware zi,v.ri*go Zgromadzenia wsp6rnikow nr z dnia T mla 2007 r. w sprawie podwyzszrniu t zakladowego sp6lki aitui,, zmian w umowre spolki nastqpilo podwy2szenie kapitatu zat<taoowego Spolki o kwotg ,00 zl., to jest z kwoty ,00'zl. do kwoty Z fzs, ii Podwy2szenie kapitalu zakradowego sqgtki zostaro dokonane pzez utwozenie 2000 nowych udzialow po 1 000,00 zl ka2dy. Udziaiy zostaly pokryte wkladami pienig2nymi oraz niepienig2nymi Zmiana zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestze Sqdowym w dniu r. Interpretacja iwlrioski plynqce z anarizy sytuacji maiqtkowej iekonomiczno - finansowej badanej jednostki. J.t. Analiza porownawcza wska2nikow.za rok 2007 i 2006, obriczonych na podstawie wybranych danych finansowych i sprawozdari finansowych, charakteryzuiqcych w sposob.ynt.ty..nf dzialalnosc badanej jednostki i jej wyniki, rentownosc oraz'ryiru.lg malqit<owq i nnunro*q, p0twrerdza 'rub ze nie wyst?puie zagrozenia mo2riwosci kontyn uowania isioinego'ograniczenij rozmiaru dotychczasowej dzialalnosci gospodarczej. Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Sp6lka z o.o. Nr KIBR 459 Eiegly Rewident nr 898/l mgr Zbigniew FrEczek

12 czesc szczecot owa ocena prawidfowosci stosowanego systemu ksiggowosci i dziafania powiqzanej z nim kontroli wewngtrznej. Badana jednostka posiadaktualnq zatwrerdzon4 przez jej Kierownika, pisemnq dokumentacjg 0prsuJEcq przy1qte pzez niqzasady (politykg) rachunkowosci Ksiggi rachunkowe otwarto poprawnie (zachowano zasadeformalnej ciqglosci) oraz zapewniono kompletnosc i poprawnosc dokonanych w nichzapisow i ich powiqzanie z d0kumentami oraz sprawozdaniem finansowym. t.j. 1 i 1.5. l.o Dokumenty ksiggowe odpowiadaiq wymogom ustawy o rachunkowosci, zawieraiq stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do uiqcia w ksiggach rachunkowych pzez wskazanie miesiqca oraz sposobulqcia dowodu w ksiqgach rachunkowych (dekietacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazanta. Ksiqgi rachunkowe prowadzone sq w sposob zetelny, bezblgdny i sprawdzalny oraz zachodzi zgodnosc migdzy zapisami kont, danymi dziennika oraz zestawienia obrotow i sald. lvetody zabezpieczenia dostgpu do danych i systemu ich przetwazania za pomocq komputera sq zasadne i prawidlowe. Uzgodnione dane z ksiqg rachunkowych sq przeniesione poprawnie do poszczegornych wzor6w sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku zyskow istrat, zestawienia imian w kapitale (funduszu) wlasnym, rachunku pzeplywow pienigznych. Badana jednostka zachowala obowiqzek pzeprowadzenia inwentaryzacji z uwzglgdnieniem jej cz?stosci, pzedmiotu I terminu. Roznice inwentaryzacyjne zostaly prawrdlowo ustalone i rozliczone w ksiqgach badanego okresu. lnwentaryzacjq mo2na uznac za poprawne. Ksiqgi rachunkowe, dokumentacja ksiggowa, zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz dokumentacja opisuiqca przyjgte zasady (poritykg) rachunkowosci pzechowywane i chronione sq prawidlowo pzez okres pzewidziany w ustawje o rachunkowoscj. wyniki pzeprowadzonego dra potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego badania ksiqg rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansowym pozwalaiq uznai ksiqgi rachunkowe za ogdlnie spelniajqce warunek prawidlowosci. Dzialanie systemu kontroli wewnqtznej. w badanej jednostce system. kontrori wewngtrznej zorganizowany i wykonywany jest funkcjonalnie przez ZazEd Spolki ipracownika ksiggowo6ci paniqteree Stazyk. ' Badanie systemu kontroli wewnqtznej bylo przeprowadzone w tit<im zitresie, w jakim wiq2e sig ono ze sprawozdaniem finansowym. Nie mialo ono na celu uiawnienia wszvstkich ewentualnych nieprawidlowosci lub istotnych slabosci tego systemu. przeprowadzone badanie nie ujawnilo niedociqgniqc w dzialaniu systemu kontroli wewnqtznej. Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459,{'t _Strona r0 / i Bregly Rewident nr 898/ t6z6'_j mgr zbigniew F rqcaek tf/ (j

13 Wycenaktyw6w i pasyw6w oraz ustalenie wyniku finansowego. 3,1. Na dzien bilansowy badana jednostka aktywa i pasywa wycenila w sposob nastqpujqcy: 1) srodki tnvale oraz wartosci niematerialne i prawne - wedlug cen nabycia lub kosztow wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, 2) srodki trwale w budowie - w wysoko6ci ogolu kosztow pozostajqcych w bezposrednim zwi4zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, 3) udzialy w innych jednostkach oraz rnne inwestycje zariczone do aktywow trwarych - wedlug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci, 4) udzialy w jednostkach podpozqdkowanych - wedrug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytulu trwalej utraty warlosci, 5) nale2no6cj - w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem ostroznosci. 6) zobowiqzania - w kwocie wymagajqcej zaplaty, 7) kapitaly (fundusze) wlasne - w wartosci nominalnej, B) pozostale aktywa i pasywa - w wartosci nominalnej , Badana jednostka wycenila na dzien bilansowy aktywa i pasywa wyrazone w warutach obcych po Srednim kursie stosowanym pzez Narodowy Bank polski na dzieri bilansowv. Ustalenie wyn iku finansowego netto, Badana jednostka spozqdzila rachunek zyskow i strat w wariancie kalkulacyjnym. w badanym roku obrotowym badana jednostka nie dokonywala zmian w prezentacji bilansu i rachunku zyskow i strat. Kompletnosi i poprawnosi spozqdzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, ' dodatkowych informacji i objasnieri oraz sprawozdania z dziatilnoici badanej jednosti"i Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania oraz w dodatkowych informacjach i objasnieniach. Badana jednostka spozqdzila poprawnie informacjg dodatkow4 obejmuiqcq wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objasnienia, bane zawarte w informacji dodatkowej sq kompletne, zetelne i powiqzane z bilansem, rachunkiem zvsk6w i strat oraz ksiggami rachunkowymi. PoprawnoSi i kompletnosi spozqdzenia sprawozdania z dzialalnosci badanej jednostki. Kierownictwo badanej jednostki spozqdzilo poprawnie sprawozdanie z dzialalnoscijednostki w badanym roku obrotowym. Sprawozdanie to jest kompletne ilest powiqzane oraz zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym. Kancelaria Bieglych Rewidenlow AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459 -Skona ll l/ Biegly Rewidenl nr Bg8lteZ0-h I ngr Zbpniew Frqciek 'L\J,. ) i_---- '..)

14 Informacje i ustalenia koicowe raportu , Podstawq pzeprowadzenia badania byla umowa z dnia 0g.01,2008 r. o badanie i ocenq sprawozdania finansowego. Umowg zawarto w wykonaniuchwaly nr $nv n00r i;d; Nadzorczej Krakowskiego parku Technorogiczn"go Sp. z o.o. z dnia 2z ristopada z0o1 r., organu wla6ciwego { do wyboru podmiotuprawnionego do pzeprowadzenia badania sprawozdania fi nansowego. Badanie pzeprowadzono w siedzibie badanel iednostki w dniach od r. do r. Na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego biegly stwierdza, ze w Jednostce badanej nie wystgpujq zagro2enia co do mozliwosci kontynuowania dziaialnoscj gospodarczej w roku nastgpujqcym po roku badanym. Informacje koricowe. o.t Raport zawiera 12 stron kolejno ponumerowanych i opatrzonych podpisem bieglego. Raport spozqdzono w 4 jednobrzmiqcych egzemprazach, z ktorych 3 egz. otzymuje badana jednostka. a 1 egz. otzymuje jednostka badaiaca. lmie i nazwisko, numer ewidencyjny oraz podpis bieglego rew i d enta p neprowadzaj qcego badi n i e sprawozdan i a fi nan sowego I u b k i eruj Ecego badaniem lmiona, nazwiska i podpisy os6b reprezentujecych podmiot uprawniony, kt6ry zawarl umowe o badanie Biegly Rewident n Siedziba podmiotu Krakow, dnia 3'1.03 'AU xelrctrnrie uprawntonego z adresem YTR!ti BE'^./toENTow! J, i lvlazcwlecka 44la Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spdlka z o.o. Nr KIBR 459 Strona 12 Biegly Rewident nr 898/1626 mgr Zbjgniew FrEczek

15 KRAKWSKI PARK TE CHNLGICZNY 3I-864 KRAKW, AL. JANA PAWLA II 37 NIP s7-834 SPRAWZDANIE FINANSWE ZA27 RK KRAKW 28

16 Krakowski Park Technologiczny Sp, z o,o, BILANS na dziei Aklywa Aktywa trwale 't ,22 26t'1268,35 L Wartosci niematerialne i prawne 0,0c 0,00 1 Koszty zakonczonych prac rozwojowych 2. Wadosc firmy 3. lnne wadosci niematerialne i prawne 4. Zaliczki na poczet wartosci niernaterialnych i prawnych ll. Rzeczowe aktywa trwale , ,35 1 Srodkitrwale , a) grunty wlasne c grunty wlasne D) budynki, lokale iobiekty in2ynierii lqdowej lwodnej C blrdynk ibudowle ,2C c) urzqdzenia techniczne i maszyny 13152, o) Srodkitransportu 30019, inne srodki trwale 25095,8: ,89 2 Srodki t.wale w budowie , ,98 3. Zaliczk na srodk trwale w budowle llt. Inwestycje dlugoterminowe ,0c 630,00 1 NierirchomoSc c 2 Waalosc niemaleaalne i prawne 3 Dlugoterminowe aktylva f inansowe 0.0c 6300c a) w jednostkach powiezanych udzialy lub akcje inne papiery wartosc owe udzielone po2yczkl inne krotkoterminowe aktylva f inansowe b) w pozostalych jednostkach 0,0c 6300c udzialy lub akcje 0,0c 6300c inne paplery wartosciowe udzie one pozyczki inne krotkoterminowe akt),va tmale A Inne inweslycje dlugoterminowe Dlugoterminowe.ozliczenia miedzyokresowe 1 Akt) ra z tyt.odroczonego podatku dochodowego 2 Inne rozliczenia miedzyokresowe NaleinoSci dluqoterminowe 0,00 0,00 od jednostek powla.zanych 2 od pozostafych Jednostek 00c 000

17 Aktywa obrotowe , ,20 L Zapasy 0,00 0,00 1 l\,4 ate rialy 2. Polprodukty iprodukty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 00c 0,00 5. Zaliczki na poczet dostaw 0,0c 0,00 lt. Nalezno6ci kr6tkoterminowe ,6s I ,31 1 Nale2nosci od jednostek powiqzanych 0,00 0,0c z tyt doslaw i uslug o okresie splaty 0,00 0,0c do 12 mcy 0,00 0,0c powy2el '12 mcy ol Inne 2. NaleznoSci od oozostalvch iednostek , a) z tyt dostaw i uslug o okresie splaty do 12 mcy e 1 powyzej 12 mcy b) z tyt.podatk6w,dotacj,cel ubezp eczen spolecznych i zdrowotnych oraz ,87 1B 565,67 c) Lnne d) dochodzone na drodze sa-dowej t. lnwestycje kr6tkoterminowe ,9C ,87 krotkoterminowe aktwa finansowe , ,87 a) w jednostkach powiazanych udzialy lub akcje nne papiery wartoscrowe udzielone pozyczki nne krothoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach udzialy lub akcje nne papiery wartosciowe udzielone pozyczki nne krotkoterm nowe aktwva f nansowe c) Srodki p eniezne iinne aktywa pieniq2ne , ,87 S'odki p eriezne w kasie i -a rachjrl a" , ,87 Inne Sfodk p eniezne 2 Inne inwestycje kroikoterm nowe Krotkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe I463, ,02 4 9't6 316,51 I r A lt- Y1

18 Pasywa Kapital wlasny , ,07 I Kapital podstawowy , ,00. Nalezne, lecz nie wniesione, wkiady na poczet kapitalu podstawowego t. Udzlaly(aLcje) wlasne (w elkosc ujemna) Kapital zapasowy , ,0c Kapital rezemowy z aklualizacji wyceny Pozostale kapitaly reze wowe , ,90 vlt.zysk (strata)z lat ubieglych VIII.Zysk (strata) netto 't ,44, ,'r7 tx. dpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielko66 ujemna) Zobowiqzania i rezerwy na zobowiezania , ,48 t. Rezerwv na zobowiazania 0,00 1 Reze wa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 2. Reze.wa na Swiadczenia emerytalne ipodobne dlugoterminowe kr6tkoterrninowe 3 Pozostale rezerwy 0,0c dlugoterrrrnowe krotkoterminowe. ZobowiEzania dlugoterminowe 0,00 0,00 Wobec Iednostek powiazanych 2 Wobec pozostalych jednostek a) b) z tyt.em sji dllz.ych oapierow walosc owlcq cj inne zobowiezania f inansowe Inne l. Zobowiazania kr6tkoterminowe , ,1 1 Wobec jednostek powiqzanych z tyt.dostaw iuslug o okresie wymagalnosci powyzej 12 mcy lnne 2 Wobec pozostalych jednostek kredyty ipo2yczki ,47 z tyt emisjr dluznych papierow wartosc owych c) inne zobowiqzania f inansowe z tyt.dostaw i uslug o okresie wymagalnoscl , ,34 do 12 rncy , powyzej 12 mcy Zaliczk otrzymane na dostawy r) Zobowiqzania wekslowe s) Zobowiezania z tytulu podatkow cel, ubezp spol ,07 h) Zobowiqzania z tytulu wynagrodzen 0,0c r) ln ne Fundusze specjalne Rozliczenia miedzyokresowe i przychody przyszlych okresow ,5? ,3 1 Ujemna wartosi fifmy 2. lnne rozliczenia miqdzyokresowe ,3 otugotermtnowe kfotkoterminowe 3480, ,0c Spor dzn -Starzyk Zatzqdu dnia sra0ek D

19 KRAKWSKI PARK TECHNLGICZNY Sp z o.o. RAcHUNEK zyskw I srrat (wana.l ka ku acyjny) za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 Przychody netto ze sprzeda2y produktow.towar6w imaterialow, w Przych6d netto ze sprzedazy produktow Przychody netto ze sprzedazy towarow i matenalow Koszty sprzedanych p.odukt6w,towar6w i materialow, w tym Koszt w)4worzenia sprzedanych produktow Warto6c sorzedanvch towarow i materialow Zysk{strata)brutto na spfteda2y (A-B) Zysk (Strata)ze speeda2y (C-D-E) zysk ze zbycia niefinansowych akt) dow tmalych ,1 Pozostale koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywow tmalych wartosci aktylvow nief nansowych (Strata) z dzialalnosci operacyjnej (F+G-H) 1 s Dywidendy i udzialy w zyskach wtym: Zysk ze zbycia nwestycj Zysk (Strata) na dziatalno6ci gospodarczej (l+j-k) Wynik zdarzeh nadzwyczajnych (M.1.-M.ll.) '17 Zysk (Strata) brutto (L+/- M) ,1 Poz.obow.zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) dnra Starzyk Zarzqd

20 I. WPRWADZENIE D SPRA.WZDANIA FINANSWEG Nazwa pelna Adres siedziby Identyfikator RBGN Identyfikator NIP rgan rejestrowy Numer w rejestrze Akt zalozycielski Forma Prawna Przedmiot dzialalnosci kres sprawozdarvczy Krakorvski Park Technologiczny Sp. z o.o. Al. Jana Parvla Il Krak6w S4d Rejonorvy dla Krakowa-Sr6dnr iescia u,krakowie IX Wydziai Gospodarczy Krajorvego Rejestru S4dowego KRS Rep. A Nr: Sp61ka z ograniczon4 odpou'iedzialno(cii1 Zarzqdzanie Specjalnq Strctq Krakou,skim Parkiem Technologicznyrn do 31. I roku Ekononricznq Sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone przy zalo2eniu kontynuorvania dzialalnosci gospodarczej. brakjest okolicznoici r,"'skazuj4cych na zagrozenia kontynuorvania dzialalnoici. PRZYJqTE ZASADY RACHUNKWSCI, WYCENY I PREZENTACJI W 2007 roku rachunkowosi KPT Sp. z o.o. prowadzona byla zgodnie z Ustarvq o rachunkorvoici z dnia 29 wrzesnia 1994 roku wraz z p62niejszymi zmianami oraz Zakladowym Planem Kont. Sp6lka sporz4dza rachunek zysk6w i strat u' wariancie kalkulacljnl rn. Srodki trwale zostaly wycenione na dzief bilansorvy w cenie nabvcia pomniejszone o nartoii umorzenla. Srodki trr,',ale sq amofiyzowane metod4 liniow4 n'g stawek okreslanych rv ustarvie o podatku dochodorvym od os6b prawnych. Jeden z samochod6rv osoborvych bqdqcych na stanie firmy \ r ylt op# \ f

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r. RADA GMNY ZAPOLCE ul. Plac Straiacki 5 98-6 ZAPOLCE pow.zdunskowolski, woj.tbdzkie UCHWALA NRV/23/5 RADY GMN ZAPOLCE z dnia 27 marca 205 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania go za 204 rok Gminnego

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku l0l 448 834.02 102'11'1 68',1-14 842 625, 23 867 050.'15 23 025'765,3 16 716 591,11 78 969 436,4 4 738 4t4-6 $tub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

ST lfl:r/o ~f A JafJ~k

ST lfl:r/o ~f A JafJ~k Uchwała 383/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

za okres 01.01-31.12.2014

za okres 01.01-31.12.2014 OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 01.01-31.12.2014 BIOMAX Sp6lka Akcyjna Gdafisk, czerwiec 2015 Spis tre5ci: oplnra ruteznu2teco BIEGLEGo REWIDENTA...3 RAPORTZ BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42 STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH OO.O31 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5 NIP 526-2A4-2A 72 BILAI{S sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2OO5 r. 3l-12-2.).14 31-12-2005 A. AKTYWA TRWAIE 0.00 0,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 14/2016 (4899) poz. 1538 1538 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1538. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. [BMSiG-1056/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 101/2016 (4986) poz. 12996 12996 Poz. 12996. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZACHARZEWSKI w Łomży. [BMSiG-11890/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM BRACTWO WIĘZIENNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008

STOWARZYSZENIE EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM BRACTWO WIĘZIENNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008 STOWARZYSZENIE EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM BRACTWO WIĘZIENNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008 SPIS TREŚCI I OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej Fundacja REPI) z siedzibą w Tarnowie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo