Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o."

Transkrypt

1 Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTR Spotka z 0.o. Siedzibe: 3(l ()19 Krak6u.', ul.tr{azou'iecka 1-1/2 tc]. (r)1t) , , tt (r)1q c mail: q:ww. aud\'tor-krzllir)w.pl PINIA NIEZALEZNEG BIEGT"EG REWIDENTA L Dla Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. ll. Pzeprowadzili6my badanie zalqczonego sprawozdania finansowego Krakowskiego parku Technologicznego Sp. z 0.0., z siedzibq w Krakowie (31-864) pzy Al. Jana pawlq ll nr 37, na ktore sktada siq: 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2/ bilanspozqdzony na dzieir roku, kt6ry po skonie aktywow i pasywow zamyka sig sumq ,4221, 3/ rachunek zyskow istrat za rok obrotowy od 01.01,2007 roku do 31, roku wykazuiqcy zysk netto w wysoko6ci ,44 zl, 4/ dodatkoweinformacjeiobjasnienia. Za spozqdzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Kierownik badanej jednostki. Naszym zadaniem bylo zbadanie iwyra2enie opinii o zetelnosci, prawidlowosci ijasnosci tego sprawozdania finansowego oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawq lego spozqdzenia. lll. Badanie sprawozdania finansowego pzeprowadzilismy stosownie do postanowiei: 1l rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. zzo02r.nrt6,poz. 694), z norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta, wydanych pzez Krajowq Radg Bieglych Rewident6w w Polsce, Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i pzeprowadzilismy w taki sposob, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, pozwalajqcq na wyrazenie oprnii o sprawozdaniu. W szczeqolnosci oa-?k0 BP V /Krak<iw nr: KFIS: S4d Rejonowv dla Krakowa-Srodmieicia W)'loko6i kapitalu zaldadowego: ,00 zl REGN: NIP: KIBR:,159../

2 lv. danie obejmowalo sprawdzenre poprawnosci zastosowanych pzez jednostkg zasad (porityki) rachunkowosci i znaczqcych szacunkow, sprawdzenie - w pzewa2aiqcej mieze w spos6b wyrywkowy - dowodow i zapisow ksiggowych, z kt6rych wynikaie riczby i informacje zawarte w sprawoz_ daniu finansowym, jak i calosciowq oceng sprawozdania finansowego. Uwa2amy, 2e badanie dostarczyro wystarczaiqcej podstawy do wyra2enia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuiqce dane liczbowe i objasnienia slowne: a) pzedstawia zetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maiqtkowej ifinan. sowej badanej jednostki na dzieh roku, jak te2 jej wyniku finansowego za rok obro_ towy od roku do roku, b) spozedzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonymi w powolanej wy2ej ustawie zasadami (politykq) rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonvch ksiqg rachunkowych, c) iest zgodne z wplywaiqcymi na kesc sprawozdania finansowego pzeprsami prawa i postanowieniami umowy badanej jednostki. sprawozdanie z dzialalnosci jednostkijest kompletne w rozumieniu art, 4g ust. 2 ustawy o rachun_ kowosci, a zawarte w nim informacje, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania finansowego, sqz nim zgodne. Vf, Imiq i nazwisko, numer ewidencyjny oraz podpis bieglego rewidenta pneprowadzajqcego I ub kierujqcego bada niem : Biegly Rewident Nr KtfiRBgB/i676 Inij i nazwiskoraz podpis osoby reprezentujqcej podmiot uprawniony, kt6ry zawarl umowq o badanie: Vll. Siedziba Krak6w, dnia r. D YTK BIEGIYCH RFWIDtNI0Vv SPolko ;, c Krak0\.{, ul tu1arc\,ii.clia,14,/2

3 Kancelaria B iegtyeh Rewident6vr AUDYTR Spotka u o"o. Sicdziba: 3tl-019 Iirakrit', ul.\,lazol iecka.1-1/2 tcl. ((ll2) , , fx (tj1) '7 e m?il: dudltoraalaudvtor kralow.pl u \], w.dudl,tor krako\:.pl RAPRT Z BADAN IA SPRAWZDANIA FINANSWEG uzupetnrajacy optnte BTEGLEG REWIDENTA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r, Krakowskiego Parku Technologicznego Sp, z o.o. z siedzib4w Krakowie (31-864) przy ul. Al. Jana PawNa ll nr 37 PK BP V /Krak6s' nr: KRS: 00001?421q Sqd Rejonory dla Krakoq-a-srodmieicia Wysoko6c kapitalu zaktadowego: ,00 zl REGN: NIP: _/2 li'

4 SPIS TRESCI A czisc oclr,rn... SPIS TRESCI 1. Dine identyfikujqce badanq jednostkg ; 2. Podstawa prawna dzialalnosci badanej jednostki......q 3. Informacje o sprawozdaniu finansowym badanej jednostki za popzedni rok obrotowy.5! Dane identyfikujqce zbadane sprawozdanie finansowe Dane identyfikuiqce podmiot uprawniony ibieglego rewidenta pzeprowadzaiqcego w jego imieniu badanie sprawozdania finansowego wiadczenia i dostqpnosi danych..., B ANALIZA SYTUACJI I/AJATKWEJ I EKNMICZN - FINANSWEJ BADANEJ JEDNSTKI. t\ t --,-^. "" """"'"7 a-a-eaa, ^,;;. u. ul[sri sl[)lecolowa.... r0 1. ocena prawidlowosci stosowanego systemu ksiggowosci i dzialania powiqzanej z nim 2. Dzialanie systemu kontroli wewngtznej r0 3. Wycena aktywow i pasywow oraz ustalenie wyniku finansowego.... n 4. Kompletnos6 i poprawnosi spoaqdzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji iobjasnien, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wlasnym, rachunku pzeplywdw pieniq2nych oraz sprawozdania z dzialalnosci badanej jednoitki... rr 5. Informacje i ustalenia koricowe raportu, r2 7. Informacje koncowe, Kancelaria Bieglych Rewident6w AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459 Biegly Rewident nr 898i 1 mgr Zbignrew q

5 czesc ocolna. 't Dane identyfikujqce badanq jednostkg. Nazwa: Krakowski Park Technorogiczny sp6lka z ograniczonq odpowiedzrarnosciq (zwana rwnie2 w dalszej czg5ci Raportu,,badanq jednostkq lub Sp6lkq,) Adtes siedziby: Ul. Al. Jana pawla ll nr 32, Krakow Kapitaf (fundusz) podstawowy badanej jednostki: Na dzieh r. kapital (fundusz) podstawowy badanej jednostki wynosil ,00 zt i skladal siq z: udziatow po 1000,00 zl ka2dy. udzialy w kapitale zakradowym spolki zostaf objgte pzez wspornikow i opracone w nastgpulqcy spos6b: - Skarb Panstwa obiql 15 udzialow po 1000,00 zl ka2dy, oplaconych got6wkq, oraz il20 udzialow pokrytych aportem w postaci prawa wlasno6ci gruntu, Gmina Krakow objqla 78 udzialow-po 1000,00 zl ka2dy, oplaconych got6wk4 wojewodztwo Maloporskie objgro.233 udziary po zl ka2dy, optrconyln gotowkq, Politechnika Krakowska objgla " 233 udzialy po 1000,00 zl kazdy, oplaconych goiowk4 Uniwersytet Jagiellonski objql 233 udznly po 1000,00 zl ka2dy, oplaconych gotowkq,' Akademia Gorniczo - Hutnicza objgla 233 udziaiy po 1000,0d ka2dy, oiaco-nych goio*t q, Mittal Steel Poland s.a. w Katowicach obigly 30 udzialow po zl nray, oplconyci-r gotowkq Pzedmiot dzialalnosci: Wykonywanym pzedmiotem dzialalnosci badanej lednostki jest wg zakresie prowadzenja dziaiainoici gospodarczej i zarzqdzania" ,,Doradztwo Informacja o jednostkach powi4zanych : W roku obrotowym 2007 z badanqjednostkq byly powiqzane: 1. skarb Paristwa jednostka dominuiqca posiada 52,18 % udziarow kapitare zakladowym badanej jednostki, 2. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. posiada 1,85% udzial6w kapitale zakladowym Malopolskich Parkow Pzemyslowych sp. z 0,o., 3. Krakowski Park Technorogiczny sp. z o.o. posiada 36% udzialow kapitare zakradowym Centrum Kongresowo-Targowym,,pojitechnika,, s0. z o,o. Skfad osobowy Zanqdu i Rady Nadzorczej (imiona, nazwiska i funkcje kierownicwa badanej jednostki oraz zmiany w tym zakresie i ichdaty w badanym roku obrotowym oraz do dnia zakonczenia badania): W sklad na dziei 31 nia2007 r. wchodzili: lmie i Nazwisko Fu n kcja Kzysztof Poradzisz Prezes Zazqdu Adam Juliusz SEsiadek tnii^o--.., prezes Zaza.du Rafal Tomasz Zyla Uzlonek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji Czlonka Zazadu Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spdlka z o.o. Nr KIBR 459 Strona i Biegly Rewident nr 898/1676 mgr Zbignrew Frqgzek

6 - Kzysztof Poradzisz - Prezes ZarzEdu zoslal zawieszony z dniem 2T T r., - Tamara Garlej - Styczyriska - wiceprezes Zazqdu zostala zawreszo na r., odwolana ze stanowiska z dniem 12.05,2002 r., - Adam Sqsiadek - Wrceprezes Zarz4du od r., - Rafal Tomaszyla - czlonek- Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji cztonka Zarzqdu od r, do r. i ponownie od r.' Zmiany uchwalone, lecz jeszcze nie wpisane do KRS: Uchwalq nr 1/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wsp6lnikow Krakowskiego parku Technologicznego sp. z o.o. z dnia + stycziia 2008 r. odwolano Prezesa Zazqdu Spolki Krzysztofa poradzisza. W sklad lmig i Nazwisko Rafal Tomasz Zyla Andzej klejak El2bieta Bodio Jakub Czerwinski Marek Stanislaw Szazynski nostki na dzien 31 nia 2007 r wchodzili; Funkcia Przewodniczqcy Rady Nadzorcze j Wicepzqwodniczqcy Rady Nadzorczei Czlonek Rady Nadzorczej Czlonek Rady Nadzorczej Czlonek Rady Nadzorczei w dniu 7 mala 2007 r. zwyczajne Zgromadzenie wspolnikow Krakowskieqo parku Technologicznego sp. z o.o. odwolalo ze skladu Rady Nadzorczej paniq Agnieszkg zi.tinst q. powolano Jakuba Czenruiiskiego w dniu 30 lipca 20a7 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspolnikow Krakowskiego parku Technologicznego sp. z o.o. odwolano ze skladu Rady Nadzorcej pana Dariusza Krstera i powolano Pana Marka Stanislawa Szazynskiego. Podstawa prawna dzialalnosci badanej jednostki. a, t, Akt zawiqzania: Badana jednostka zostala zawiqzana w dniu 1g.12.'1gg7 r. w formie Aktu Notarialnego Rep, A przed notariuszem El2bietq stelmach w Kancelarii Notarialnei w Krakowie. Rejestracja sqdowa, podatkowa i statystyczna: 1) numer KRS: Badana jednostka zostala wpisana w dniu r. do Krajowego Rejestru sqdoweoo - Relestru Pzedsigbiorcow - prowadzonego przez sqd Rejonowy dla Krakowa - srodmiesc]a w Krakowie, Xl wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego z siedzibq w Krakowie pzy ul. Pzy Rondzie 7. 2l numer ewidencyjny NIP: Potwierdzenie zgloszenia rejestracyjnego podatnika podatku od toward i uslug oraz podatku akcyzowego VAT-S zostalo wydane w dniu 2g r., przez l)zqd Skarbowy Krakow - SrddmieScie. 3) numerstatystycznyregn: Zaswiadczenre o numeze identyfikacyjnym REGN zostalo wydane pzez Uzqd statystyczny w Krakowie. Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spoika z o.o. Nr KIBR 459 Biegiy Rewident nr 898/1676

7 J. Informacje o sprawozdaniu finansowym badanej jednostki za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006: 1) bylo badane przez podmiot uprawniony, dzialajqcy pod firmq: Zaklad Rachunkowosci Slowazyszenia Ksiggowych w poisce,,rnterfrn, spolka z o o z siedzibqpzy ur. Malej 1-3, Krak6w i uzyskalo opinig be zastze2err, 2) zostalo zatwrerdzone pzez zwyczajne Zgromadzenie wspolnikow Krakowskiego parku Technologicznego sp, z o.o. w dniu z maja 2007 r. w formie Uchwaly nr 4/2007i zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 1 g4g 048,12 zl, zosrar przeznaczony kapitar rezerwowy, 3) zostalogloszone w Monitoze sqdowym i Gospodarczym Nr - '184/2007 (2T81) z dnia 27 wneinia 2007 r, 4. 4l zostalo zlozone w sqdzie Rejeskowym dla Krakowa-srodmiescia w dniu.18.05,2007 r., 5) zostalo przekazane do Uzgdu skarbowego Krakow-sr6dmie6cie w dniu r. Dane identyfikuj4ce zbadane sprawozdanie finansowe Na zbadane roczne sprawozdanie finansowe sklada sig : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans spozqdzony na drelr r., ktory po stronie aktyw6w ipasywow zamyka sig sumq ,42 zt, - rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujqcy zysk netto w wysokosci ,44 zl, - dodatkoweinformacjeiobja6nienia. 5' Dane identyfikuiqce podmiot uprawniony i biegfego rewidenta pzeprowadzaiqcego w jego imieniu badanie sprawozdania finansowego Nazwa: Kancelaria Bieglych Rewjdentow AUDyTR Spolka z o, o Adresiedziby: 30-0'19 Krakow, ul,mazowiecka Wpis do rejestru sqdowego: Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDyTR Spolka z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego - Rejestru pzedsigbiorcow - pod numerem KRS: g, proi,aozon.go pzez Sqd Rejonowy dla Krakowa - srodmiescia w Krakowre, Xr wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego z siedzrbqw Krakowie, ul. pzy Rondzie Z. Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Sp6lka z o.o. Nr KIBR 459 t^r^ Biegly Rewident nr 898/1 mgr Zbjgntew 7

8 5.4. Wpis na li5cie podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdafi finansowych: Kancelaria Bieglych Rewidentdw AUDyTR Spolka z 0.0., lest wpisana pod numerem 459 na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, na podstawie Uchwaly nr 11/55/95 Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia 24 maja 1995 r. opublikowanej w Biuletynie Nr 22 z sierpnia '1995 r. Krajowej lzby Bieglych Rewidentow Dane. identyfikuiqce biegrego rewidenta badaiqcego sprawozdanie finansowe: mgr Zbigniew Frqczek - biegly rewident nr ewidencyjny KIBR BgB/1626, zwany w dalszel czgsci raportu "bieglym". 6wiadczenia i dostgpnosc danych Kancelaria Bieglych Rewident6w AUDYTR spolka z o,o. z siedzibq w Krakowie oswiadcza, ie jest niezareina od badanej jednostki i wypelnia ustawowe zasady bezstronnosci i niezaleinoici okreslone w art. 66, ust. 3 ustawy o rachunkowosci. Biegly o6wiadcza, 2e jest niezareiny od badanej jednostki i wypernia ustawowe warunki do wyraienia bezstronnej i niezare2nej opinii o przediiawionym do zbadania sprawozdaniu finansowym, okre6lone w art. 66, ust. 2 ustawy o rachunkowoici, Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459 Eiegly Rewident nr 898/1676 mgr Zbigniew FrEczek

9 e 1. ANALTZA SYTUACJ MAJATKWEJ I EKNMTCZNFINANSWEJ BADANEJ JEDNSTKI. Wykaz wgzlowych wskainik6w, obliczonych na podstawie wybranych danych finansowych i sprawozdari finansowych, cirarakteryzuiqcych w sjos6b'syrt;ty.;;; dzialalnosc badanej jednostki ijej wyniki, rentownoi6 oraz sytuaciq ina;q[kowi ifinansowq. Nazwa wskainika Rok obrotowy sposob obliczenia J.m Suma bilansowa rys. zl 20384,3 4916,3 2. Wynik finansowy netto tys. zi 1949,0 3. Kapital (fundusz) wlasny rys. zi 6 532, ,6,1 Kapitaf (fundusz) podstawowy tys. zl 2 175,0 175,0 5 Rentowno56 kapitaf u (f unduszu) wlasnego (RE) Wynk linansowy nelto x 100/ kapital (fundusz) wtasny o/o 2,37 44,52 6. Rentowno56 kapitalu (f unduszu) podstawowego Wynik finansowy nefto x 100 / kapitat (fundusz) pooslfrwow o/ 7, ,74 7. Rentowno56 majqtku (RA) Wynik finansowy nefto x 100/ akwa rczen lo 0,76 39,64 B. Pzychody netto ze sprzedaiy produktow oraz towar6w i material6w rys. zt?55? 9. Zyskowno5i netto sprzedaiy Wynik finansowy nella x 1 A0/ paychody nedo ze sprzedaiy ptadudow araz lowarbw i naterialow 6,00 54,84 Kancelaria Bieglych Rewident0w AUDYTR, Spdlka z o.o. Nr KIBR 459 Biegly Rewident nr 898/1676 mgr Zbigniew FrEczek'

10 Wska2nik plynno6ci I stopnia akwa obrclowe ogblem / zobowiezania k'ikoterninowe 11 Wskainik plynno6ci ll stopnia (awa obrclowe ogolen. zapasy) / zobowjezania kbtkoterninowe zzl 0,34 6,22 zllzl 0,34 6,22 4) Wska2nik plynnosci lll stopnia inwestyc ktblkolefininov/e / zobawiezania zllzl kolkoernnowe 0,06 1,98 13, Szybko5c obrotu naleinosciami w dniach nalezno'ci z lytulu dostaw i ustug ogoten x 365/ pftychody nefta ze spftedazy procluldow aaz lov/arcw imateial,w dni , Stopien splaty zobowiqzan w dniach zoboiliezania z tylulu doslaw i uslug og\len x 365/ watlosc sprzedanvch Iowarow i naterialow + koszly wr4warzenia sprzedanych produklbw 0nt 94,59 105, Pokrycie aktyw6w wlasnym i tnrvalych zobowiqzaniami kapitaf em dlugoterminowymi zllzl 1,68 Kapilal (fundusz) wlasny + zobowjqzania dtugolerninawe/ ahlwa trwate to. Trwalo5i struktury finansowania Kapital (fundusz) wlasny + rczent/y djugoleminowe + zodowtazanb cllugatemtnowd akwa Gze n zllzl 0,32 0, Wynik finansowy na 1 udzial Wynik tinansow netla / Iczba udzialaw zl 71, ,42 '18, WartoS6 ksiggowa badanej jednostki aklrya G?en- zobawqzania irczevy na zodowazan4 rys. zr 6532,1 4377,6 19. Warto5d ksiggowa na 1 udzial Kapila! wlasny/ zl udzja!6w 3003, ,89 liczba Wenitowanych Kancelarla Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459

11 Akty zmieniaiqce w badanym roku obrotowym ido dnia zakoiczenia badania wysokos6 kap.italu podstawowego badanej jednostki, wpisane i nie wpisane do Krajowego il.;.rtiu Sqdowego: Uchwalq nr 31200r Nadzwyczajnego Zgromadzenia wsp6rnik6w Krakowskiego parku Technologicznego sp. z o.o, z siedzibq w Krakowie w sprawie zmian w uchware zi,v.ri*go Zgromadzenia wsp6rnikow nr z dnia T mla 2007 r. w sprawie podwyzszrniu t zakladowego sp6lki aitui,, zmian w umowre spolki nastqpilo podwy2szenie kapitatu zat<taoowego Spolki o kwotg ,00 zl., to jest z kwoty ,00'zl. do kwoty Z fzs, ii Podwy2szenie kapitalu zakradowego sqgtki zostaro dokonane pzez utwozenie 2000 nowych udzialow po 1 000,00 zl ka2dy. Udziaiy zostaly pokryte wkladami pienig2nymi oraz niepienig2nymi Zmiana zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestze Sqdowym w dniu r. Interpretacja iwlrioski plynqce z anarizy sytuacji maiqtkowej iekonomiczno - finansowej badanej jednostki. J.t. Analiza porownawcza wska2nikow.za rok 2007 i 2006, obriczonych na podstawie wybranych danych finansowych i sprawozdari finansowych, charakteryzuiqcych w sposob.ynt.ty..nf dzialalnosc badanej jednostki i jej wyniki, rentownosc oraz'ryiru.lg malqit<owq i nnunro*q, p0twrerdza 'rub ze nie wyst?puie zagrozenia mo2riwosci kontyn uowania isioinego'ograniczenij rozmiaru dotychczasowej dzialalnosci gospodarczej. Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Sp6lka z o.o. Nr KIBR 459 Eiegly Rewident nr 898/l mgr Zbigniew FrEczek

12 czesc szczecot owa ocena prawidfowosci stosowanego systemu ksiggowosci i dziafania powiqzanej z nim kontroli wewngtrznej. Badana jednostka posiadaktualnq zatwrerdzon4 przez jej Kierownika, pisemnq dokumentacjg 0prsuJEcq przy1qte pzez niqzasady (politykg) rachunkowosci Ksiggi rachunkowe otwarto poprawnie (zachowano zasadeformalnej ciqglosci) oraz zapewniono kompletnosc i poprawnosc dokonanych w nichzapisow i ich powiqzanie z d0kumentami oraz sprawozdaniem finansowym. t.j. 1 i 1.5. l.o Dokumenty ksiggowe odpowiadaiq wymogom ustawy o rachunkowosci, zawieraiq stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do uiqcia w ksiggach rachunkowych pzez wskazanie miesiqca oraz sposobulqcia dowodu w ksiqgach rachunkowych (dekietacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazanta. Ksiqgi rachunkowe prowadzone sq w sposob zetelny, bezblgdny i sprawdzalny oraz zachodzi zgodnosc migdzy zapisami kont, danymi dziennika oraz zestawienia obrotow i sald. lvetody zabezpieczenia dostgpu do danych i systemu ich przetwazania za pomocq komputera sq zasadne i prawidlowe. Uzgodnione dane z ksiqg rachunkowych sq przeniesione poprawnie do poszczegornych wzor6w sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku zyskow istrat, zestawienia imian w kapitale (funduszu) wlasnym, rachunku pzeplywow pienigznych. Badana jednostka zachowala obowiqzek pzeprowadzenia inwentaryzacji z uwzglgdnieniem jej cz?stosci, pzedmiotu I terminu. Roznice inwentaryzacyjne zostaly prawrdlowo ustalone i rozliczone w ksiqgach badanego okresu. lnwentaryzacjq mo2na uznac za poprawne. Ksiqgi rachunkowe, dokumentacja ksiggowa, zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz dokumentacja opisuiqca przyjgte zasady (poritykg) rachunkowosci pzechowywane i chronione sq prawidlowo pzez okres pzewidziany w ustawje o rachunkowoscj. wyniki pzeprowadzonego dra potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego badania ksiqg rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansowym pozwalaiq uznai ksiqgi rachunkowe za ogdlnie spelniajqce warunek prawidlowosci. Dzialanie systemu kontroli wewnqtznej. w badanej jednostce system. kontrori wewngtrznej zorganizowany i wykonywany jest funkcjonalnie przez ZazEd Spolki ipracownika ksiggowo6ci paniqteree Stazyk. ' Badanie systemu kontroli wewnqtznej bylo przeprowadzone w tit<im zitresie, w jakim wiq2e sig ono ze sprawozdaniem finansowym. Nie mialo ono na celu uiawnienia wszvstkich ewentualnych nieprawidlowosci lub istotnych slabosci tego systemu. przeprowadzone badanie nie ujawnilo niedociqgniqc w dzialaniu systemu kontroli wewnqtznej. Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459,{'t _Strona r0 / i Bregly Rewident nr 898/ t6z6'_j mgr zbigniew F rqcaek tf/ (j

13 Wycenaktyw6w i pasyw6w oraz ustalenie wyniku finansowego. 3,1. Na dzien bilansowy badana jednostka aktywa i pasywa wycenila w sposob nastqpujqcy: 1) srodki tnvale oraz wartosci niematerialne i prawne - wedlug cen nabycia lub kosztow wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, 2) srodki trwale w budowie - w wysoko6ci ogolu kosztow pozostajqcych w bezposrednim zwi4zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, 3) udzialy w innych jednostkach oraz rnne inwestycje zariczone do aktywow trwarych - wedlug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci, 4) udzialy w jednostkach podpozqdkowanych - wedrug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytulu trwalej utraty warlosci, 5) nale2no6cj - w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem ostroznosci. 6) zobowiqzania - w kwocie wymagajqcej zaplaty, 7) kapitaly (fundusze) wlasne - w wartosci nominalnej, B) pozostale aktywa i pasywa - w wartosci nominalnej , Badana jednostka wycenila na dzien bilansowy aktywa i pasywa wyrazone w warutach obcych po Srednim kursie stosowanym pzez Narodowy Bank polski na dzieri bilansowv. Ustalenie wyn iku finansowego netto, Badana jednostka spozqdzila rachunek zyskow i strat w wariancie kalkulacyjnym. w badanym roku obrotowym badana jednostka nie dokonywala zmian w prezentacji bilansu i rachunku zyskow i strat. Kompletnosi i poprawnosi spozqdzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, ' dodatkowych informacji i objasnieri oraz sprawozdania z dziatilnoici badanej jednosti"i Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania oraz w dodatkowych informacjach i objasnieniach. Badana jednostka spozqdzila poprawnie informacjg dodatkow4 obejmuiqcq wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objasnienia, bane zawarte w informacji dodatkowej sq kompletne, zetelne i powiqzane z bilansem, rachunkiem zvsk6w i strat oraz ksiggami rachunkowymi. PoprawnoSi i kompletnosi spozqdzenia sprawozdania z dzialalnosci badanej jednostki. Kierownictwo badanej jednostki spozqdzilo poprawnie sprawozdanie z dzialalnoscijednostki w badanym roku obrotowym. Sprawozdanie to jest kompletne ilest powiqzane oraz zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym. Kancelaria Bieglych Rewidenlow AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459 -Skona ll l/ Biegly Rewidenl nr Bg8lteZ0-h I ngr Zbpniew Frqciek 'L\J,. ) i_---- '..)

14 Informacje i ustalenia koicowe raportu , Podstawq pzeprowadzenia badania byla umowa z dnia 0g.01,2008 r. o badanie i ocenq sprawozdania finansowego. Umowg zawarto w wykonaniuchwaly nr $nv n00r i;d; Nadzorczej Krakowskiego parku Technorogiczn"go Sp. z o.o. z dnia 2z ristopada z0o1 r., organu wla6ciwego { do wyboru podmiotuprawnionego do pzeprowadzenia badania sprawozdania fi nansowego. Badanie pzeprowadzono w siedzibie badanel iednostki w dniach od r. do r. Na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego biegly stwierdza, ze w Jednostce badanej nie wystgpujq zagro2enia co do mozliwosci kontynuowania dziaialnoscj gospodarczej w roku nastgpujqcym po roku badanym. Informacje koricowe. o.t Raport zawiera 12 stron kolejno ponumerowanych i opatrzonych podpisem bieglego. Raport spozqdzono w 4 jednobrzmiqcych egzemprazach, z ktorych 3 egz. otzymuje badana jednostka. a 1 egz. otzymuje jednostka badaiaca. lmie i nazwisko, numer ewidencyjny oraz podpis bieglego rew i d enta p neprowadzaj qcego badi n i e sprawozdan i a fi nan sowego I u b k i eruj Ecego badaniem lmiona, nazwiska i podpisy os6b reprezentujecych podmiot uprawniony, kt6ry zawarl umowe o badanie Biegly Rewident n Siedziba podmiotu Krakow, dnia 3'1.03 'AU xelrctrnrie uprawntonego z adresem YTR!ti BE'^./toENTow! J, i lvlazcwlecka 44la Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spdlka z o.o. Nr KIBR 459 Strona 12 Biegly Rewident nr 898/1626 mgr Zbjgniew FrEczek

15 KRAKWSKI PARK TE CHNLGICZNY 3I-864 KRAKW, AL. JANA PAWLA II 37 NIP s7-834 SPRAWZDANIE FINANSWE ZA27 RK KRAKW 28

16 Krakowski Park Technologiczny Sp, z o,o, BILANS na dziei Aklywa Aktywa trwale 't ,22 26t'1268,35 L Wartosci niematerialne i prawne 0,0c 0,00 1 Koszty zakonczonych prac rozwojowych 2. Wadosc firmy 3. lnne wadosci niematerialne i prawne 4. Zaliczki na poczet wartosci niernaterialnych i prawnych ll. Rzeczowe aktywa trwale , ,35 1 Srodkitrwale , a) grunty wlasne c grunty wlasne D) budynki, lokale iobiekty in2ynierii lqdowej lwodnej C blrdynk ibudowle ,2C c) urzqdzenia techniczne i maszyny 13152, o) Srodkitransportu 30019, inne srodki trwale 25095,8: ,89 2 Srodki t.wale w budowie , ,98 3. Zaliczk na srodk trwale w budowle llt. Inwestycje dlugoterminowe ,0c 630,00 1 NierirchomoSc c 2 Waalosc niemaleaalne i prawne 3 Dlugoterminowe aktylva f inansowe 0.0c 6300c a) w jednostkach powiezanych udzialy lub akcje inne papiery wartosc owe udzielone po2yczkl inne krotkoterminowe aktylva f inansowe b) w pozostalych jednostkach 0,0c 6300c udzialy lub akcje 0,0c 6300c inne paplery wartosciowe udzie one pozyczki inne krotkoterminowe akt),va tmale A Inne inweslycje dlugoterminowe Dlugoterminowe.ozliczenia miedzyokresowe 1 Akt) ra z tyt.odroczonego podatku dochodowego 2 Inne rozliczenia miedzyokresowe NaleinoSci dluqoterminowe 0,00 0,00 od jednostek powla.zanych 2 od pozostafych Jednostek 00c 000

17 Aktywa obrotowe , ,20 L Zapasy 0,00 0,00 1 l\,4 ate rialy 2. Polprodukty iprodukty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 00c 0,00 5. Zaliczki na poczet dostaw 0,0c 0,00 lt. Nalezno6ci kr6tkoterminowe ,6s I ,31 1 Nale2nosci od jednostek powiqzanych 0,00 0,0c z tyt doslaw i uslug o okresie splaty 0,00 0,0c do 12 mcy 0,00 0,0c powy2el '12 mcy ol Inne 2. NaleznoSci od oozostalvch iednostek , a) z tyt dostaw i uslug o okresie splaty do 12 mcy e 1 powyzej 12 mcy b) z tyt.podatk6w,dotacj,cel ubezp eczen spolecznych i zdrowotnych oraz ,87 1B 565,67 c) Lnne d) dochodzone na drodze sa-dowej t. lnwestycje kr6tkoterminowe ,9C ,87 krotkoterminowe aktwa finansowe , ,87 a) w jednostkach powiazanych udzialy lub akcje nne papiery wartoscrowe udzielone pozyczki nne krothoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach udzialy lub akcje nne papiery wartosciowe udzielone pozyczki nne krotkoterm nowe aktwva f nansowe c) Srodki p eniezne iinne aktywa pieniq2ne , ,87 S'odki p eriezne w kasie i -a rachjrl a" , ,87 Inne Sfodk p eniezne 2 Inne inwestycje kroikoterm nowe Krotkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe I463, ,02 4 9't6 316,51 I r A lt- Y1

18 Pasywa Kapital wlasny , ,07 I Kapital podstawowy , ,00. Nalezne, lecz nie wniesione, wkiady na poczet kapitalu podstawowego t. Udzlaly(aLcje) wlasne (w elkosc ujemna) Kapital zapasowy , ,0c Kapital rezemowy z aklualizacji wyceny Pozostale kapitaly reze wowe , ,90 vlt.zysk (strata)z lat ubieglych VIII.Zysk (strata) netto 't ,44, ,'r7 tx. dpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielko66 ujemna) Zobowiqzania i rezerwy na zobowiezania , ,48 t. Rezerwv na zobowiazania 0,00 1 Reze wa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 2. Reze.wa na Swiadczenia emerytalne ipodobne dlugoterminowe kr6tkoterrninowe 3 Pozostale rezerwy 0,0c dlugoterrrrnowe krotkoterminowe. ZobowiEzania dlugoterminowe 0,00 0,00 Wobec Iednostek powiazanych 2 Wobec pozostalych jednostek a) b) z tyt.em sji dllz.ych oapierow walosc owlcq cj inne zobowiezania f inansowe Inne l. Zobowiazania kr6tkoterminowe , ,1 1 Wobec jednostek powiqzanych z tyt.dostaw iuslug o okresie wymagalnosci powyzej 12 mcy lnne 2 Wobec pozostalych jednostek kredyty ipo2yczki ,47 z tyt emisjr dluznych papierow wartosc owych c) inne zobowiqzania f inansowe z tyt.dostaw i uslug o okresie wymagalnoscl , ,34 do 12 rncy , powyzej 12 mcy Zaliczk otrzymane na dostawy r) Zobowiqzania wekslowe s) Zobowiezania z tytulu podatkow cel, ubezp spol ,07 h) Zobowiqzania z tytulu wynagrodzen 0,0c r) ln ne Fundusze specjalne Rozliczenia miedzyokresowe i przychody przyszlych okresow ,5? ,3 1 Ujemna wartosi fifmy 2. lnne rozliczenia miqdzyokresowe ,3 otugotermtnowe kfotkoterminowe 3480, ,0c Spor dzn -Starzyk Zatzqdu dnia sra0ek D

19 KRAKWSKI PARK TECHNLGICZNY Sp z o.o. RAcHUNEK zyskw I srrat (wana.l ka ku acyjny) za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 Przychody netto ze sprzeda2y produktow.towar6w imaterialow, w Przych6d netto ze sprzedazy produktow Przychody netto ze sprzedazy towarow i matenalow Koszty sprzedanych p.odukt6w,towar6w i materialow, w tym Koszt w)4worzenia sprzedanych produktow Warto6c sorzedanvch towarow i materialow Zysk{strata)brutto na spfteda2y (A-B) Zysk (Strata)ze speeda2y (C-D-E) zysk ze zbycia niefinansowych akt) dow tmalych ,1 Pozostale koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywow tmalych wartosci aktylvow nief nansowych (Strata) z dzialalnosci operacyjnej (F+G-H) 1 s Dywidendy i udzialy w zyskach wtym: Zysk ze zbycia nwestycj Zysk (Strata) na dziatalno6ci gospodarczej (l+j-k) Wynik zdarzeh nadzwyczajnych (M.1.-M.ll.) '17 Zysk (Strata) brutto (L+/- M) ,1 Poz.obow.zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) dnra Starzyk Zarzqd

20 I. WPRWADZENIE D SPRA.WZDANIA FINANSWEG Nazwa pelna Adres siedziby Identyfikator RBGN Identyfikator NIP rgan rejestrowy Numer w rejestrze Akt zalozycielski Forma Prawna Przedmiot dzialalnosci kres sprawozdarvczy Krakorvski Park Technologiczny Sp. z o.o. Al. Jana Parvla Il Krak6w S4d Rejonorvy dla Krakowa-Sr6dnr iescia u,krakowie IX Wydziai Gospodarczy Krajorvego Rejestru S4dowego KRS Rep. A Nr: Sp61ka z ograniczon4 odpou'iedzialno(cii1 Zarzqdzanie Specjalnq Strctq Krakou,skim Parkiem Technologicznyrn do 31. I roku Ekononricznq Sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone przy zalo2eniu kontynuorvania dzialalnosci gospodarczej. brakjest okolicznoici r,"'skazuj4cych na zagrozenia kontynuorvania dzialalnoici. PRZYJqTE ZASADY RACHUNKWSCI, WYCENY I PREZENTACJI W 2007 roku rachunkowosi KPT Sp. z o.o. prowadzona byla zgodnie z Ustarvq o rachunkorvoici z dnia 29 wrzesnia 1994 roku wraz z p62niejszymi zmianami oraz Zakladowym Planem Kont. Sp6lka sporz4dza rachunek zysk6w i strat u' wariancie kalkulacljnl rn. Srodki trwale zostaly wycenione na dzief bilansorvy w cenie nabvcia pomniejszone o nartoii umorzenla. Srodki trr,',ale sq amofiyzowane metod4 liniow4 n'g stawek okreslanych rv ustarvie o podatku dochodorvym od os6b prawnych. Jeden z samochod6rv osoborvych bqdqcych na stanie firmy \ r ylt op# \ f

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY za rok obrotowy 2005 I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu w roku obrotowym było: -działalność

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

ul. Smolna Warszawa Klient: XYZ Sp. z o.o. Nr Klienta: 0000 Termin: Normalny

ul. Smolna Warszawa   Klient: XYZ Sp. z o.o. Nr Klienta: 0000 Termin: Normalny 1 RAPORT O FIRMIE Klient: XYZ Sp. z o.o. Nr Klienta: 0000 Termin: Normalny Sp. z o.o. 00-001 Warszawa Dobrowolna 81 A Tel. 4822 8263416 Fax 4822 8568184 www.infocredit.pl e-mail: sklep@infocredit.pl DATA

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 209/2013 (4326) poz. 15151 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15151. Produkcja Maszyn Rolniczych AGROMET Tomasz St. Matelski w Goryszewie. [BMSiG8912/2013] I. WPROWADZENIE DO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r. BURMISTRZMIASTA Golubia-Dobrzynia woj.kujawsko-pomorskie ZARZADZENIE Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz MSIG 207/2015 (4838) poz. 16244 16244 Poz. 16244. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO w Częstochowie. [BMSiG-14177/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 230/2016 (5115) poz. 31757 31757 Poz. 31757. PRES MEBEL w Częstochowie [BMSiG-18907/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa: PRES MEBEL. Siedziba: 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo