Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o."

Transkrypt

1 Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTR Spotka z 0.o. Siedzibe: 3(l ()19 Krak6u.', ul.tr{azou'iecka 1-1/2 tc]. (r)1t) , , tt (r)1q c mail: q:ww. aud\'tor-krzllir)w.pl PINIA NIEZALEZNEG BIEGT"EG REWIDENTA L Dla Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. ll. Pzeprowadzili6my badanie zalqczonego sprawozdania finansowego Krakowskiego parku Technologicznego Sp. z 0.0., z siedzibq w Krakowie (31-864) pzy Al. Jana pawlq ll nr 37, na ktore sktada siq: 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2/ bilanspozqdzony na dzieir roku, kt6ry po skonie aktywow i pasywow zamyka sig sumq ,4221, 3/ rachunek zyskow istrat za rok obrotowy od 01.01,2007 roku do 31, roku wykazuiqcy zysk netto w wysoko6ci ,44 zl, 4/ dodatkoweinformacjeiobjasnienia. Za spozqdzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Kierownik badanej jednostki. Naszym zadaniem bylo zbadanie iwyra2enie opinii o zetelnosci, prawidlowosci ijasnosci tego sprawozdania finansowego oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawq lego spozqdzenia. lll. Badanie sprawozdania finansowego pzeprowadzilismy stosownie do postanowiei: 1l rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. zzo02r.nrt6,poz. 694), z norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta, wydanych pzez Krajowq Radg Bieglych Rewident6w w Polsce, Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i pzeprowadzilismy w taki sposob, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, pozwalajqcq na wyrazenie oprnii o sprawozdaniu. W szczeqolnosci oa-?k0 BP V /Krak<iw nr: KFIS: S4d Rejonowv dla Krakowa-Srodmieicia W)'loko6i kapitalu zaldadowego: ,00 zl REGN: NIP: KIBR:,159../

2 lv. danie obejmowalo sprawdzenre poprawnosci zastosowanych pzez jednostkg zasad (porityki) rachunkowosci i znaczqcych szacunkow, sprawdzenie - w pzewa2aiqcej mieze w spos6b wyrywkowy - dowodow i zapisow ksiggowych, z kt6rych wynikaie riczby i informacje zawarte w sprawoz_ daniu finansowym, jak i calosciowq oceng sprawozdania finansowego. Uwa2amy, 2e badanie dostarczyro wystarczaiqcej podstawy do wyra2enia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuiqce dane liczbowe i objasnienia slowne: a) pzedstawia zetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maiqtkowej ifinan. sowej badanej jednostki na dzieh roku, jak te2 jej wyniku finansowego za rok obro_ towy od roku do roku, b) spozedzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonymi w powolanej wy2ej ustawie zasadami (politykq) rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonvch ksiqg rachunkowych, c) iest zgodne z wplywaiqcymi na kesc sprawozdania finansowego pzeprsami prawa i postanowieniami umowy badanej jednostki. sprawozdanie z dzialalnosci jednostkijest kompletne w rozumieniu art, 4g ust. 2 ustawy o rachun_ kowosci, a zawarte w nim informacje, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania finansowego, sqz nim zgodne. Vf, Imiq i nazwisko, numer ewidencyjny oraz podpis bieglego rewidenta pneprowadzajqcego I ub kierujqcego bada niem : Biegly Rewident Nr KtfiRBgB/i676 Inij i nazwiskoraz podpis osoby reprezentujqcej podmiot uprawniony, kt6ry zawarl umowq o badanie: Vll. Siedziba Krak6w, dnia r. D YTK BIEGIYCH RFWIDtNI0Vv SPolko ;, c Krak0\.{, ul tu1arc\,ii.clia,14,/2

3 Kancelaria B iegtyeh Rewident6vr AUDYTR Spotka u o"o. Sicdziba: 3tl-019 Iirakrit', ul.\,lazol iecka.1-1/2 tcl. ((ll2) , , fx (tj1) '7 e m?il: dudltoraalaudvtor kralow.pl u \], w.dudl,tor krako\:.pl RAPRT Z BADAN IA SPRAWZDANIA FINANSWEG uzupetnrajacy optnte BTEGLEG REWIDENTA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r, Krakowskiego Parku Technologicznego Sp, z o.o. z siedzib4w Krakowie (31-864) przy ul. Al. Jana PawNa ll nr 37 PK BP V /Krak6s' nr: KRS: 00001?421q Sqd Rejonory dla Krakoq-a-srodmieicia Wysoko6c kapitalu zaktadowego: ,00 zl REGN: NIP: _/2 li'

4 SPIS TRESCI A czisc oclr,rn... SPIS TRESCI 1. Dine identyfikujqce badanq jednostkg ; 2. Podstawa prawna dzialalnosci badanej jednostki......q 3. Informacje o sprawozdaniu finansowym badanej jednostki za popzedni rok obrotowy.5! Dane identyfikujqce zbadane sprawozdanie finansowe Dane identyfikuiqce podmiot uprawniony ibieglego rewidenta pzeprowadzaiqcego w jego imieniu badanie sprawozdania finansowego wiadczenia i dostqpnosi danych..., B ANALIZA SYTUACJI I/AJATKWEJ I EKNMICZN - FINANSWEJ BADANEJ JEDNSTKI. t\ t --,-^. "" """"'"7 a-a-eaa, ^,;;. u. ul[sri sl[)lecolowa.... r0 1. ocena prawidlowosci stosowanego systemu ksiggowosci i dzialania powiqzanej z nim 2. Dzialanie systemu kontroli wewngtznej r0 3. Wycena aktywow i pasywow oraz ustalenie wyniku finansowego.... n 4. Kompletnos6 i poprawnosi spoaqdzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji iobjasnien, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wlasnym, rachunku pzeplywdw pieniq2nych oraz sprawozdania z dzialalnosci badanej jednoitki... rr 5. Informacje i ustalenia koricowe raportu, r2 7. Informacje koncowe, Kancelaria Bieglych Rewident6w AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459 Biegly Rewident nr 898i 1 mgr Zbignrew q

5 czesc ocolna. 't Dane identyfikujqce badanq jednostkg. Nazwa: Krakowski Park Technorogiczny sp6lka z ograniczonq odpowiedzrarnosciq (zwana rwnie2 w dalszej czg5ci Raportu,,badanq jednostkq lub Sp6lkq,) Adtes siedziby: Ul. Al. Jana pawla ll nr 32, Krakow Kapitaf (fundusz) podstawowy badanej jednostki: Na dzieh r. kapital (fundusz) podstawowy badanej jednostki wynosil ,00 zt i skladal siq z: udziatow po 1000,00 zl ka2dy. udzialy w kapitale zakradowym spolki zostaf objgte pzez wspornikow i opracone w nastgpulqcy spos6b: - Skarb Panstwa obiql 15 udzialow po 1000,00 zl ka2dy, oplaconych got6wkq, oraz il20 udzialow pokrytych aportem w postaci prawa wlasno6ci gruntu, Gmina Krakow objqla 78 udzialow-po 1000,00 zl ka2dy, oplaconych got6wk4 wojewodztwo Maloporskie objgro.233 udziary po zl ka2dy, optrconyln gotowkq, Politechnika Krakowska objgla " 233 udzialy po 1000,00 zl kazdy, oplaconych goiowk4 Uniwersytet Jagiellonski objql 233 udznly po 1000,00 zl ka2dy, oplaconych gotowkq,' Akademia Gorniczo - Hutnicza objgla 233 udziaiy po 1000,0d ka2dy, oiaco-nych goio*t q, Mittal Steel Poland s.a. w Katowicach obigly 30 udzialow po zl nray, oplconyci-r gotowkq Pzedmiot dzialalnosci: Wykonywanym pzedmiotem dzialalnosci badanej lednostki jest wg zakresie prowadzenja dziaiainoici gospodarczej i zarzqdzania" ,,Doradztwo Informacja o jednostkach powi4zanych : W roku obrotowym 2007 z badanqjednostkq byly powiqzane: 1. skarb Paristwa jednostka dominuiqca posiada 52,18 % udziarow kapitare zakladowym badanej jednostki, 2. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. posiada 1,85% udzial6w kapitale zakladowym Malopolskich Parkow Pzemyslowych sp. z 0,o., 3. Krakowski Park Technorogiczny sp. z o.o. posiada 36% udzialow kapitare zakradowym Centrum Kongresowo-Targowym,,pojitechnika,, s0. z o,o. Skfad osobowy Zanqdu i Rady Nadzorczej (imiona, nazwiska i funkcje kierownicwa badanej jednostki oraz zmiany w tym zakresie i ichdaty w badanym roku obrotowym oraz do dnia zakonczenia badania): W sklad na dziei 31 nia2007 r. wchodzili: lmie i Nazwisko Fu n kcja Kzysztof Poradzisz Prezes Zazqdu Adam Juliusz SEsiadek tnii^o--.., prezes Zaza.du Rafal Tomasz Zyla Uzlonek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji Czlonka Zazadu Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spdlka z o.o. Nr KIBR 459 Strona i Biegly Rewident nr 898/1676 mgr Zbignrew Frqgzek

6 - Kzysztof Poradzisz - Prezes ZarzEdu zoslal zawieszony z dniem 2T T r., - Tamara Garlej - Styczyriska - wiceprezes Zazqdu zostala zawreszo na r., odwolana ze stanowiska z dniem 12.05,2002 r., - Adam Sqsiadek - Wrceprezes Zarz4du od r., - Rafal Tomaszyla - czlonek- Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji cztonka Zarzqdu od r, do r. i ponownie od r.' Zmiany uchwalone, lecz jeszcze nie wpisane do KRS: Uchwalq nr 1/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wsp6lnikow Krakowskiego parku Technologicznego sp. z o.o. z dnia + stycziia 2008 r. odwolano Prezesa Zazqdu Spolki Krzysztofa poradzisza. W sklad lmig i Nazwisko Rafal Tomasz Zyla Andzej klejak El2bieta Bodio Jakub Czerwinski Marek Stanislaw Szazynski nostki na dzien 31 nia 2007 r wchodzili; Funkcia Przewodniczqcy Rady Nadzorcze j Wicepzqwodniczqcy Rady Nadzorczei Czlonek Rady Nadzorczej Czlonek Rady Nadzorczej Czlonek Rady Nadzorczei w dniu 7 mala 2007 r. zwyczajne Zgromadzenie wspolnikow Krakowskieqo parku Technologicznego sp. z o.o. odwolalo ze skladu Rady Nadzorczej paniq Agnieszkg zi.tinst q. powolano Jakuba Czenruiiskiego w dniu 30 lipca 20a7 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspolnikow Krakowskiego parku Technologicznego sp. z o.o. odwolano ze skladu Rady Nadzorcej pana Dariusza Krstera i powolano Pana Marka Stanislawa Szazynskiego. Podstawa prawna dzialalnosci badanej jednostki. a, t, Akt zawiqzania: Badana jednostka zostala zawiqzana w dniu 1g.12.'1gg7 r. w formie Aktu Notarialnego Rep, A przed notariuszem El2bietq stelmach w Kancelarii Notarialnei w Krakowie. Rejestracja sqdowa, podatkowa i statystyczna: 1) numer KRS: Badana jednostka zostala wpisana w dniu r. do Krajowego Rejestru sqdoweoo - Relestru Pzedsigbiorcow - prowadzonego przez sqd Rejonowy dla Krakowa - srodmiesc]a w Krakowie, Xl wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego z siedzibq w Krakowie pzy ul. Pzy Rondzie 7. 2l numer ewidencyjny NIP: Potwierdzenie zgloszenia rejestracyjnego podatnika podatku od toward i uslug oraz podatku akcyzowego VAT-S zostalo wydane w dniu 2g r., przez l)zqd Skarbowy Krakow - SrddmieScie. 3) numerstatystycznyregn: Zaswiadczenre o numeze identyfikacyjnym REGN zostalo wydane pzez Uzqd statystyczny w Krakowie. Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spoika z o.o. Nr KIBR 459 Biegiy Rewident nr 898/1676

7 J. Informacje o sprawozdaniu finansowym badanej jednostki za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006: 1) bylo badane przez podmiot uprawniony, dzialajqcy pod firmq: Zaklad Rachunkowosci Slowazyszenia Ksiggowych w poisce,,rnterfrn, spolka z o o z siedzibqpzy ur. Malej 1-3, Krak6w i uzyskalo opinig be zastze2err, 2) zostalo zatwrerdzone pzez zwyczajne Zgromadzenie wspolnikow Krakowskiego parku Technologicznego sp, z o.o. w dniu z maja 2007 r. w formie Uchwaly nr 4/2007i zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 1 g4g 048,12 zl, zosrar przeznaczony kapitar rezerwowy, 3) zostalogloszone w Monitoze sqdowym i Gospodarczym Nr - '184/2007 (2T81) z dnia 27 wneinia 2007 r, 4. 4l zostalo zlozone w sqdzie Rejeskowym dla Krakowa-srodmiescia w dniu.18.05,2007 r., 5) zostalo przekazane do Uzgdu skarbowego Krakow-sr6dmie6cie w dniu r. Dane identyfikuj4ce zbadane sprawozdanie finansowe Na zbadane roczne sprawozdanie finansowe sklada sig : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans spozqdzony na drelr r., ktory po stronie aktyw6w ipasywow zamyka sig sumq ,42 zt, - rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujqcy zysk netto w wysokosci ,44 zl, - dodatkoweinformacjeiobja6nienia. 5' Dane identyfikuiqce podmiot uprawniony i biegfego rewidenta pzeprowadzaiqcego w jego imieniu badanie sprawozdania finansowego Nazwa: Kancelaria Bieglych Rewjdentow AUDyTR Spolka z o, o Adresiedziby: 30-0'19 Krakow, ul,mazowiecka Wpis do rejestru sqdowego: Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDyTR Spolka z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego - Rejestru pzedsigbiorcow - pod numerem KRS: g, proi,aozon.go pzez Sqd Rejonowy dla Krakowa - srodmiescia w Krakowre, Xr wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego z siedzrbqw Krakowie, ul. pzy Rondzie Z. Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Sp6lka z o.o. Nr KIBR 459 t^r^ Biegly Rewident nr 898/1 mgr Zbjgntew 7

8 5.4. Wpis na li5cie podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdafi finansowych: Kancelaria Bieglych Rewidentdw AUDyTR Spolka z 0.0., lest wpisana pod numerem 459 na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, na podstawie Uchwaly nr 11/55/95 Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia 24 maja 1995 r. opublikowanej w Biuletynie Nr 22 z sierpnia '1995 r. Krajowej lzby Bieglych Rewidentow Dane. identyfikuiqce biegrego rewidenta badaiqcego sprawozdanie finansowe: mgr Zbigniew Frqczek - biegly rewident nr ewidencyjny KIBR BgB/1626, zwany w dalszel czgsci raportu "bieglym". 6wiadczenia i dostgpnosc danych Kancelaria Bieglych Rewident6w AUDYTR spolka z o,o. z siedzibq w Krakowie oswiadcza, ie jest niezareina od badanej jednostki i wypelnia ustawowe zasady bezstronnosci i niezaleinoici okreslone w art. 66, ust. 3 ustawy o rachunkowosci. Biegly o6wiadcza, 2e jest niezareiny od badanej jednostki i wypernia ustawowe warunki do wyraienia bezstronnej i niezare2nej opinii o przediiawionym do zbadania sprawozdaniu finansowym, okre6lone w art. 66, ust. 2 ustawy o rachunkowoici, Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459 Eiegly Rewident nr 898/1676 mgr Zbigniew FrEczek

9 e 1. ANALTZA SYTUACJ MAJATKWEJ I EKNMTCZNFINANSWEJ BADANEJ JEDNSTKI. Wykaz wgzlowych wskainik6w, obliczonych na podstawie wybranych danych finansowych i sprawozdari finansowych, cirarakteryzuiqcych w sjos6b'syrt;ty.;;; dzialalnosc badanej jednostki ijej wyniki, rentownoi6 oraz sytuaciq ina;q[kowi ifinansowq. Nazwa wskainika Rok obrotowy sposob obliczenia J.m Suma bilansowa rys. zl 20384,3 4916,3 2. Wynik finansowy netto tys. zi 1949,0 3. Kapital (fundusz) wlasny rys. zi 6 532, ,6,1 Kapitaf (fundusz) podstawowy tys. zl 2 175,0 175,0 5 Rentowno56 kapitaf u (f unduszu) wlasnego (RE) Wynk linansowy nelto x 100/ kapital (fundusz) wtasny o/o 2,37 44,52 6. Rentowno56 kapitalu (f unduszu) podstawowego Wynik finansowy nefto x 100 / kapitat (fundusz) pooslfrwow o/ 7, ,74 7. Rentowno56 majqtku (RA) Wynik finansowy nefto x 100/ akwa rczen lo 0,76 39,64 B. Pzychody netto ze sprzedaiy produktow oraz towar6w i material6w rys. zt?55? 9. Zyskowno5i netto sprzedaiy Wynik finansowy nella x 1 A0/ paychody nedo ze sprzedaiy ptadudow araz lowarbw i naterialow 6,00 54,84 Kancelaria Bieglych Rewident0w AUDYTR, Spdlka z o.o. Nr KIBR 459 Biegly Rewident nr 898/1676 mgr Zbigniew FrEczek'

10 Wska2nik plynno6ci I stopnia akwa obrclowe ogblem / zobowiezania k'ikoterninowe 11 Wskainik plynno6ci ll stopnia (awa obrclowe ogolen. zapasy) / zobowjezania kbtkoterninowe zzl 0,34 6,22 zllzl 0,34 6,22 4) Wska2nik plynnosci lll stopnia inwestyc ktblkolefininov/e / zobawiezania zllzl kolkoernnowe 0,06 1,98 13, Szybko5c obrotu naleinosciami w dniach nalezno'ci z lytulu dostaw i ustug ogoten x 365/ pftychody nefta ze spftedazy procluldow aaz lov/arcw imateial,w dni , Stopien splaty zobowiqzan w dniach zoboiliezania z tylulu doslaw i uslug og\len x 365/ watlosc sprzedanvch Iowarow i naterialow + koszly wr4warzenia sprzedanych produklbw 0nt 94,59 105, Pokrycie aktyw6w wlasnym i tnrvalych zobowiqzaniami kapitaf em dlugoterminowymi zllzl 1,68 Kapilal (fundusz) wlasny + zobowjqzania dtugolerninawe/ ahlwa trwate to. Trwalo5i struktury finansowania Kapital (fundusz) wlasny + rczent/y djugoleminowe + zodowtazanb cllugatemtnowd akwa Gze n zllzl 0,32 0, Wynik finansowy na 1 udzial Wynik tinansow netla / Iczba udzialaw zl 71, ,42 '18, WartoS6 ksiggowa badanej jednostki aklrya G?en- zobawqzania irczevy na zodowazan4 rys. zr 6532,1 4377,6 19. Warto5d ksiggowa na 1 udzial Kapila! wlasny/ zl udzja!6w 3003, ,89 liczba Wenitowanych Kancelarla Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459

11 Akty zmieniaiqce w badanym roku obrotowym ido dnia zakoiczenia badania wysokos6 kap.italu podstawowego badanej jednostki, wpisane i nie wpisane do Krajowego il.;.rtiu Sqdowego: Uchwalq nr 31200r Nadzwyczajnego Zgromadzenia wsp6rnik6w Krakowskiego parku Technologicznego sp. z o.o, z siedzibq w Krakowie w sprawie zmian w uchware zi,v.ri*go Zgromadzenia wsp6rnikow nr z dnia T mla 2007 r. w sprawie podwyzszrniu t zakladowego sp6lki aitui,, zmian w umowre spolki nastqpilo podwy2szenie kapitatu zat<taoowego Spolki o kwotg ,00 zl., to jest z kwoty ,00'zl. do kwoty Z fzs, ii Podwy2szenie kapitalu zakradowego sqgtki zostaro dokonane pzez utwozenie 2000 nowych udzialow po 1 000,00 zl ka2dy. Udziaiy zostaly pokryte wkladami pienig2nymi oraz niepienig2nymi Zmiana zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestze Sqdowym w dniu r. Interpretacja iwlrioski plynqce z anarizy sytuacji maiqtkowej iekonomiczno - finansowej badanej jednostki. J.t. Analiza porownawcza wska2nikow.za rok 2007 i 2006, obriczonych na podstawie wybranych danych finansowych i sprawozdari finansowych, charakteryzuiqcych w sposob.ynt.ty..nf dzialalnosc badanej jednostki i jej wyniki, rentownosc oraz'ryiru.lg malqit<owq i nnunro*q, p0twrerdza 'rub ze nie wyst?puie zagrozenia mo2riwosci kontyn uowania isioinego'ograniczenij rozmiaru dotychczasowej dzialalnosci gospodarczej. Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Sp6lka z o.o. Nr KIBR 459 Eiegly Rewident nr 898/l mgr Zbigniew FrEczek

12 czesc szczecot owa ocena prawidfowosci stosowanego systemu ksiggowosci i dziafania powiqzanej z nim kontroli wewngtrznej. Badana jednostka posiadaktualnq zatwrerdzon4 przez jej Kierownika, pisemnq dokumentacjg 0prsuJEcq przy1qte pzez niqzasady (politykg) rachunkowosci Ksiggi rachunkowe otwarto poprawnie (zachowano zasadeformalnej ciqglosci) oraz zapewniono kompletnosc i poprawnosc dokonanych w nichzapisow i ich powiqzanie z d0kumentami oraz sprawozdaniem finansowym. t.j. 1 i 1.5. l.o Dokumenty ksiggowe odpowiadaiq wymogom ustawy o rachunkowosci, zawieraiq stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do uiqcia w ksiggach rachunkowych pzez wskazanie miesiqca oraz sposobulqcia dowodu w ksiqgach rachunkowych (dekietacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazanta. Ksiqgi rachunkowe prowadzone sq w sposob zetelny, bezblgdny i sprawdzalny oraz zachodzi zgodnosc migdzy zapisami kont, danymi dziennika oraz zestawienia obrotow i sald. lvetody zabezpieczenia dostgpu do danych i systemu ich przetwazania za pomocq komputera sq zasadne i prawidlowe. Uzgodnione dane z ksiqg rachunkowych sq przeniesione poprawnie do poszczegornych wzor6w sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku zyskow istrat, zestawienia imian w kapitale (funduszu) wlasnym, rachunku pzeplywow pienigznych. Badana jednostka zachowala obowiqzek pzeprowadzenia inwentaryzacji z uwzglgdnieniem jej cz?stosci, pzedmiotu I terminu. Roznice inwentaryzacyjne zostaly prawrdlowo ustalone i rozliczone w ksiqgach badanego okresu. lnwentaryzacjq mo2na uznac za poprawne. Ksiqgi rachunkowe, dokumentacja ksiggowa, zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz dokumentacja opisuiqca przyjgte zasady (poritykg) rachunkowosci pzechowywane i chronione sq prawidlowo pzez okres pzewidziany w ustawje o rachunkowoscj. wyniki pzeprowadzonego dra potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego badania ksiqg rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansowym pozwalaiq uznai ksiqgi rachunkowe za ogdlnie spelniajqce warunek prawidlowosci. Dzialanie systemu kontroli wewnqtznej. w badanej jednostce system. kontrori wewngtrznej zorganizowany i wykonywany jest funkcjonalnie przez ZazEd Spolki ipracownika ksiggowo6ci paniqteree Stazyk. ' Badanie systemu kontroli wewnqtznej bylo przeprowadzone w tit<im zitresie, w jakim wiq2e sig ono ze sprawozdaniem finansowym. Nie mialo ono na celu uiawnienia wszvstkich ewentualnych nieprawidlowosci lub istotnych slabosci tego systemu. przeprowadzone badanie nie ujawnilo niedociqgniqc w dzialaniu systemu kontroli wewnqtznej. Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459,{'t _Strona r0 / i Bregly Rewident nr 898/ t6z6'_j mgr zbigniew F rqcaek tf/ (j

13 Wycenaktyw6w i pasyw6w oraz ustalenie wyniku finansowego. 3,1. Na dzien bilansowy badana jednostka aktywa i pasywa wycenila w sposob nastqpujqcy: 1) srodki tnvale oraz wartosci niematerialne i prawne - wedlug cen nabycia lub kosztow wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, 2) srodki trwale w budowie - w wysoko6ci ogolu kosztow pozostajqcych w bezposrednim zwi4zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, 3) udzialy w innych jednostkach oraz rnne inwestycje zariczone do aktywow trwarych - wedlug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci, 4) udzialy w jednostkach podpozqdkowanych - wedrug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytulu trwalej utraty warlosci, 5) nale2no6cj - w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem ostroznosci. 6) zobowiqzania - w kwocie wymagajqcej zaplaty, 7) kapitaly (fundusze) wlasne - w wartosci nominalnej, B) pozostale aktywa i pasywa - w wartosci nominalnej , Badana jednostka wycenila na dzien bilansowy aktywa i pasywa wyrazone w warutach obcych po Srednim kursie stosowanym pzez Narodowy Bank polski na dzieri bilansowv. Ustalenie wyn iku finansowego netto, Badana jednostka spozqdzila rachunek zyskow i strat w wariancie kalkulacyjnym. w badanym roku obrotowym badana jednostka nie dokonywala zmian w prezentacji bilansu i rachunku zyskow i strat. Kompletnosi i poprawnosi spozqdzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, ' dodatkowych informacji i objasnieri oraz sprawozdania z dziatilnoici badanej jednosti"i Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania oraz w dodatkowych informacjach i objasnieniach. Badana jednostka spozqdzila poprawnie informacjg dodatkow4 obejmuiqcq wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objasnienia, bane zawarte w informacji dodatkowej sq kompletne, zetelne i powiqzane z bilansem, rachunkiem zvsk6w i strat oraz ksiggami rachunkowymi. PoprawnoSi i kompletnosi spozqdzenia sprawozdania z dzialalnosci badanej jednostki. Kierownictwo badanej jednostki spozqdzilo poprawnie sprawozdanie z dzialalnoscijednostki w badanym roku obrotowym. Sprawozdanie to jest kompletne ilest powiqzane oraz zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym. Kancelaria Bieglych Rewidenlow AUDYTR, Spolka z o.o. Nr KIBR 459 -Skona ll l/ Biegly Rewidenl nr Bg8lteZ0-h I ngr Zbpniew Frqciek 'L\J,. ) i_---- '..)

14 Informacje i ustalenia koicowe raportu , Podstawq pzeprowadzenia badania byla umowa z dnia 0g.01,2008 r. o badanie i ocenq sprawozdania finansowego. Umowg zawarto w wykonaniuchwaly nr $nv n00r i;d; Nadzorczej Krakowskiego parku Technorogiczn"go Sp. z o.o. z dnia 2z ristopada z0o1 r., organu wla6ciwego { do wyboru podmiotuprawnionego do pzeprowadzenia badania sprawozdania fi nansowego. Badanie pzeprowadzono w siedzibie badanel iednostki w dniach od r. do r. Na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego biegly stwierdza, ze w Jednostce badanej nie wystgpujq zagro2enia co do mozliwosci kontynuowania dziaialnoscj gospodarczej w roku nastgpujqcym po roku badanym. Informacje koricowe. o.t Raport zawiera 12 stron kolejno ponumerowanych i opatrzonych podpisem bieglego. Raport spozqdzono w 4 jednobrzmiqcych egzemprazach, z ktorych 3 egz. otzymuje badana jednostka. a 1 egz. otzymuje jednostka badaiaca. lmie i nazwisko, numer ewidencyjny oraz podpis bieglego rew i d enta p neprowadzaj qcego badi n i e sprawozdan i a fi nan sowego I u b k i eruj Ecego badaniem lmiona, nazwiska i podpisy os6b reprezentujecych podmiot uprawniony, kt6ry zawarl umowe o badanie Biegly Rewident n Siedziba podmiotu Krakow, dnia 3'1.03 'AU xelrctrnrie uprawntonego z adresem YTR!ti BE'^./toENTow! J, i lvlazcwlecka 44la Kancelaria Bieglych Rewidentow AUDYTR, Spdlka z o.o. Nr KIBR 459 Strona 12 Biegly Rewident nr 898/1626 mgr Zbjgniew FrEczek

15 KRAKWSKI PARK TE CHNLGICZNY 3I-864 KRAKW, AL. JANA PAWLA II 37 NIP s7-834 SPRAWZDANIE FINANSWE ZA27 RK KRAKW 28

16 Krakowski Park Technologiczny Sp, z o,o, BILANS na dziei Aklywa Aktywa trwale 't ,22 26t'1268,35 L Wartosci niematerialne i prawne 0,0c 0,00 1 Koszty zakonczonych prac rozwojowych 2. Wadosc firmy 3. lnne wadosci niematerialne i prawne 4. Zaliczki na poczet wartosci niernaterialnych i prawnych ll. Rzeczowe aktywa trwale , ,35 1 Srodkitrwale , a) grunty wlasne c grunty wlasne D) budynki, lokale iobiekty in2ynierii lqdowej lwodnej C blrdynk ibudowle ,2C c) urzqdzenia techniczne i maszyny 13152, o) Srodkitransportu 30019, inne srodki trwale 25095,8: ,89 2 Srodki t.wale w budowie , ,98 3. Zaliczk na srodk trwale w budowle llt. Inwestycje dlugoterminowe ,0c 630,00 1 NierirchomoSc c 2 Waalosc niemaleaalne i prawne 3 Dlugoterminowe aktylva f inansowe 0.0c 6300c a) w jednostkach powiezanych udzialy lub akcje inne papiery wartosc owe udzielone po2yczkl inne krotkoterminowe aktylva f inansowe b) w pozostalych jednostkach 0,0c 6300c udzialy lub akcje 0,0c 6300c inne paplery wartosciowe udzie one pozyczki inne krotkoterminowe akt),va tmale A Inne inweslycje dlugoterminowe Dlugoterminowe.ozliczenia miedzyokresowe 1 Akt) ra z tyt.odroczonego podatku dochodowego 2 Inne rozliczenia miedzyokresowe NaleinoSci dluqoterminowe 0,00 0,00 od jednostek powla.zanych 2 od pozostafych Jednostek 00c 000

17 Aktywa obrotowe , ,20 L Zapasy 0,00 0,00 1 l\,4 ate rialy 2. Polprodukty iprodukty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 00c 0,00 5. Zaliczki na poczet dostaw 0,0c 0,00 lt. Nalezno6ci kr6tkoterminowe ,6s I ,31 1 Nale2nosci od jednostek powiqzanych 0,00 0,0c z tyt doslaw i uslug o okresie splaty 0,00 0,0c do 12 mcy 0,00 0,0c powy2el '12 mcy ol Inne 2. NaleznoSci od oozostalvch iednostek , a) z tyt dostaw i uslug o okresie splaty do 12 mcy e 1 powyzej 12 mcy b) z tyt.podatk6w,dotacj,cel ubezp eczen spolecznych i zdrowotnych oraz ,87 1B 565,67 c) Lnne d) dochodzone na drodze sa-dowej t. lnwestycje kr6tkoterminowe ,9C ,87 krotkoterminowe aktwa finansowe , ,87 a) w jednostkach powiazanych udzialy lub akcje nne papiery wartoscrowe udzielone pozyczki nne krothoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach udzialy lub akcje nne papiery wartosciowe udzielone pozyczki nne krotkoterm nowe aktwva f nansowe c) Srodki p eniezne iinne aktywa pieniq2ne , ,87 S'odki p eriezne w kasie i -a rachjrl a" , ,87 Inne Sfodk p eniezne 2 Inne inwestycje kroikoterm nowe Krotkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe I463, ,02 4 9't6 316,51 I r A lt- Y1

18 Pasywa Kapital wlasny , ,07 I Kapital podstawowy , ,00. Nalezne, lecz nie wniesione, wkiady na poczet kapitalu podstawowego t. Udzlaly(aLcje) wlasne (w elkosc ujemna) Kapital zapasowy , ,0c Kapital rezemowy z aklualizacji wyceny Pozostale kapitaly reze wowe , ,90 vlt.zysk (strata)z lat ubieglych VIII.Zysk (strata) netto 't ,44, ,'r7 tx. dpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielko66 ujemna) Zobowiqzania i rezerwy na zobowiezania , ,48 t. Rezerwv na zobowiazania 0,00 1 Reze wa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 2. Reze.wa na Swiadczenia emerytalne ipodobne dlugoterminowe kr6tkoterrninowe 3 Pozostale rezerwy 0,0c dlugoterrrrnowe krotkoterminowe. ZobowiEzania dlugoterminowe 0,00 0,00 Wobec Iednostek powiazanych 2 Wobec pozostalych jednostek a) b) z tyt.em sji dllz.ych oapierow walosc owlcq cj inne zobowiezania f inansowe Inne l. Zobowiazania kr6tkoterminowe , ,1 1 Wobec jednostek powiqzanych z tyt.dostaw iuslug o okresie wymagalnosci powyzej 12 mcy lnne 2 Wobec pozostalych jednostek kredyty ipo2yczki ,47 z tyt emisjr dluznych papierow wartosc owych c) inne zobowiqzania f inansowe z tyt.dostaw i uslug o okresie wymagalnoscl , ,34 do 12 rncy , powyzej 12 mcy Zaliczk otrzymane na dostawy r) Zobowiqzania wekslowe s) Zobowiezania z tytulu podatkow cel, ubezp spol ,07 h) Zobowiqzania z tytulu wynagrodzen 0,0c r) ln ne Fundusze specjalne Rozliczenia miedzyokresowe i przychody przyszlych okresow ,5? ,3 1 Ujemna wartosi fifmy 2. lnne rozliczenia miqdzyokresowe ,3 otugotermtnowe kfotkoterminowe 3480, ,0c Spor dzn -Starzyk Zatzqdu dnia sra0ek D

19 KRAKWSKI PARK TECHNLGICZNY Sp z o.o. RAcHUNEK zyskw I srrat (wana.l ka ku acyjny) za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 Przychody netto ze sprzeda2y produktow.towar6w imaterialow, w Przych6d netto ze sprzedazy produktow Przychody netto ze sprzedazy towarow i matenalow Koszty sprzedanych p.odukt6w,towar6w i materialow, w tym Koszt w)4worzenia sprzedanych produktow Warto6c sorzedanvch towarow i materialow Zysk{strata)brutto na spfteda2y (A-B) Zysk (Strata)ze speeda2y (C-D-E) zysk ze zbycia niefinansowych akt) dow tmalych ,1 Pozostale koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywow tmalych wartosci aktylvow nief nansowych (Strata) z dzialalnosci operacyjnej (F+G-H) 1 s Dywidendy i udzialy w zyskach wtym: Zysk ze zbycia nwestycj Zysk (Strata) na dziatalno6ci gospodarczej (l+j-k) Wynik zdarzeh nadzwyczajnych (M.1.-M.ll.) '17 Zysk (Strata) brutto (L+/- M) ,1 Poz.obow.zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) dnra Starzyk Zarzqd

20 I. WPRWADZENIE D SPRA.WZDANIA FINANSWEG Nazwa pelna Adres siedziby Identyfikator RBGN Identyfikator NIP rgan rejestrowy Numer w rejestrze Akt zalozycielski Forma Prawna Przedmiot dzialalnosci kres sprawozdarvczy Krakorvski Park Technologiczny Sp. z o.o. Al. Jana Parvla Il Krak6w S4d Rejonorvy dla Krakowa-Sr6dnr iescia u,krakowie IX Wydziai Gospodarczy Krajorvego Rejestru S4dowego KRS Rep. A Nr: Sp61ka z ograniczon4 odpou'iedzialno(cii1 Zarzqdzanie Specjalnq Strctq Krakou,skim Parkiem Technologicznyrn do 31. I roku Ekononricznq Sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone przy zalo2eniu kontynuorvania dzialalnosci gospodarczej. brakjest okolicznoici r,"'skazuj4cych na zagrozenia kontynuorvania dzialalnoici. PRZYJqTE ZASADY RACHUNKWSCI, WYCENY I PREZENTACJI W 2007 roku rachunkowosi KPT Sp. z o.o. prowadzona byla zgodnie z Ustarvq o rachunkorvoici z dnia 29 wrzesnia 1994 roku wraz z p62niejszymi zmianami oraz Zakladowym Planem Kont. Sp6lka sporz4dza rachunek zysk6w i strat u' wariancie kalkulacljnl rn. Srodki trwale zostaly wycenione na dzief bilansorvy w cenie nabvcia pomniejszone o nartoii umorzenla. Srodki trr,',ale sq amofiyzowane metod4 liniow4 n'g stawek okreslanych rv ustarvie o podatku dochodorvym od os6b prawnych. Jeden z samochod6rv osoborvych bqdqcych na stanie firmy \ r ylt op# \ f

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z 2002

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29 I RDO Telefon: +48 22 543 16 00 Telefax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl Internet: www.bdo.pl BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu 12, 02-676 Warszawa Polska Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

zdzrar,alnoscl SPRAWOZDAT{In ZARZADU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r.

zdzrar,alnoscl SPRAWOZDAT{In ZARZADU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r. KFa/eKCr\fidg K[ F'-&FaK TKm H rut} Lc]r$ E mxf.j\f SPRAWOZDAT{In ZARZADU zdzrar,alnoscl KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r. l. Dane wstgpne Informacje ogdlne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI SEDZIN S.A. SEDZIN SA-R 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A. 1. Informacje ogólne Elektrocieplownia "Sedzin" SA Ul. Malobadzka 141,42-500 Sedzin Podstawowym przedmiotem dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE za rok obrotowy 2008 S POT.ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44,I/YJAS

Bardziej szczegółowo

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia. PREZYDENT MIASTA KONINA 62-00 Konin, plac Wolnosci 1, tel.{0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Konin, dnia 23 kwietnia 201 roku BU.303. 206.201 Urz^d Miejski

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo