OG/328/2013 Katowice, dn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OG/328/2013 Katowice, dn. 10.09.2013r."

Transkrypt

1 OG/328/2013 Katowice, dn r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na zadanie pn.: Dostawa fabrycznie nowego serwera bazodanowego wraz z macierzą dyskową Działając zgodnie z postanowieniami Rozdz. VI p.2 SIWZ Zamawiający informuje, Ŝe otrzymał zapytania, na które udziela następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Czy Zamawiający będzie wymagał 3 letniego wsparcia dla oprogramowania AIX oraz Power VM Standard Edition? Pytanie 2: W SIWZ pojawia się w jednym miejscu nazwa platformy Power 7+, w innym zaś Power 7. Czy zamawiający ma na myśli jednolitą platformę Power 7 + dla całego zadania? Wyjaśnienie :1 Zamawiający nie wymaga 3 letniego wsparcia dla oprogramowania AIX oraz Power VM Standard. Wyjaśnienie:2 Zamawiający wymaga by dostarczony przez Wykonawcę sprzęt komputerowy odpowiadał opisowi : serwer IBM System POWER 710 z procesorem POWER7+ (Obudowa typu RACK) na podstawie Rozdz. VI p.3 SIWZ, modyfikuje się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 3.1 W rozdziale II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 2.: w miejsce: POWER 7 wpisuje się: : POWER W załączniku nr 6 do SIWZ Wzór umowy par.1 pkt.1.: w miejsce: POWER 7 wpisuje się: : POWER 7+ Integralną część niniejszej modyfikacji stanowi: Aktualny załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy k/o: OG

2 Aktualny (po modyfikacji) Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy WZÓR U M O W Y nr OG/ / /2013 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, Katowice, zwanym dalej Zamawiającym, zarejestrowanym pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP , REGON , będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego ,00 zł wpłacono w całości, którą reprezentują: z jednej strony, a, zwanego dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: z drugiej strony, o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest: Dostawa Serwera IBM System POWER 710 z procesorem POWER7+ w obudowie typu RACK przeznaczonej do montaŝu w szafie serwerowej wraz z usługą montaŝu w szafie, instalacji, konfiguracji serwera i macierzy oraz instalacji bazy i migracji danych. a) Serwer IBM System POWER 710 z procesorem POWER7+ (Obudowa typu RACK) Nazwa ILOŚĆ Serwer IBM System p710 z procesorami POWER7+ 1 AIX Partition Specify 1 300GB 10K RPM SFF SAS Disk Drive 2 PrimaryOS-AIX 1 System Serial Port Converter Cable 1 Rack Indicator - Not Factory Integrated 1 Power VM Standard Edition 6 PCIe2 LP 4-port l GbE Adapter 2 PCIe LP 8Gb 2-Port Fibre Channel Adapter 2 System AC Power Supply, 1925 W 2 Power Cord 2.7M (9-foot), Drawer to IBM PDU, 250V/10A 2 New AIX License Core Counter 6

3 Language Group Specify Polish 1 Storage Backplane 3 SFF Drives/SATA DVD/HH Tape 1 32GB (2x16GB) Memory DIMMs, 1066 MHz, 4Gb DDR3 DRAM 2 6-core 4.2 GHz POWER7+ Processor Module 1 One Processor Activation for Processor Feature #EPCG 3 Zero-priced Processor Activation for #EPCG 3 S&H-a 1 AIX Standard Edition Version b) Macierz dyskowa V3700 (Obudowa typu RACK) Nazwa Ilość IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure 1 146GB2.5ln 15K rpm 6Gb SAS HDD 12 8Gb FC 4 Port Host Interface Card 2 2.8m, 10A/230V, C13to CEE7-VII (Europe) 2 c) Usługa instalacji i konfiguracji serwera i macierzy, instalacji bazy danych Oracle 11g oraz migracja danych wraz z konfiguracją. montaŝ dostarczonych urządzeń w szafie serwerowej, instalacja systemu operacyjnego serwera AIX w wersji wspieranej przez bazę danych Oracle 11g, instalacja i konfiguracja macierzy oraz przestrzeni dyskowej zgodnie z dobrymi praktykami Oracle, instalacja i konfiguracja bazy danych Oracle 11g, instalacja poprawek do bazy danych Oracle 11g, przeniesienie danych z istniejącego systemu bazy danych Oracle 10g. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniem wynikającym z oferty, stanowiącej integralną część umowy. 1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy w zakresie dostawy Wykonawca będzie zobowiązany do: 1.1. dostarczenia fabrycznie nowego sprzętu pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, 1.2. elementy, z których zbudowane są serwer i macierz powinny być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane, 1.3. parametry sprzętu muszą odpowiadać parametrom określonym przez Zamawiającego w 1 umowy, 1.4. kaŝde sprzęt/urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE (Wymagana klasa bezpieczeństwa dla zestawów komputerowych CE"), 1.5. kaŝdy dostarczony sprzęt/urządzenie musi posiadać poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną jednoznacznie identyfikującą sprzęt/urządzenie, 1.6. przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji, 1.7. przekazania dokumentacji potwierdzającej udzielenie gwarancji, 1.8. wykonania instalacji, 1.9. przekazania licencji na oprogramowanie. 2. Zamawiający jest zobowiązany zbadać przedmiot umowy w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia jego otrzymania. 3. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający w terminie 28 dni złoŝy Wykonawcy pisemną reklamację. 2 3

4 3 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu /urządzeń dostarczonego Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy, w tym równieŝ za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory uŝytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, iŝ jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, Ŝe Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upowaŝniony do korzystania w ramach zwykłego uŝytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. 3. W dniu odbioru sprzętu /urządzenia wykonawca zobowiązany jest wydać zamawiającemu pod rygorem odmowy zapłaty, wszelkie dokumenty związane z przedmiotem umowy tj certyfikaty CE, karty gwarancyjne Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy Za wykonanie przedmiotu umowy w tym za udzielenie licencji Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty w następującej wysokości: 1.1. netto..zł (słownie... ) 1.2. brutto...zł (słownie...) w tym: 1.3. Dostawa sprzętu: Wartość netto:...zł/wartość brutto:......zł 1.4. Usługa instalacji i konfiguracji serwera i macierzy, instalacji bazy danych Oracle 11g oraz migracji danych wraz z konfiguracją Wartość netto:...zł/wartość brutto: zł 2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu Umowy oraz dostarczeniu stosownych, wymaganych przepisami prawa certyfikatów, itp. 3. Osobą upowaŝnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru ilościowojakościowego przedmiotu Umowy jest p. Maciej Surowiec tel Osobą upowaŝnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu Umowy jest p... tel Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu zamówienia, w terminie 30 dni od jej doręczenia Zamawiającemu W razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust.1 p.1.2 umowy. 2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w szczególności w przypadku: 2.1. nie wykonania w całości przedmiotu umowy, 2.2. nie uwzględnienia pisemnej reklamacji jakości dostarczonego serwera. 3. Zamawiający ma prawo obciąŝyć Wykonawcę karami umownymi za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust.1 p.1.2 umowy za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia poza terminem granicznym wskazanym w 4 niniejszej umowy. 4. Zamawiający ma prawo obciąŝyć Wykonawcę karami umownymi za kaŝdy rozpoczęty dzień opóŝnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust.1 p.1.2 umowy za kaŝdy rozpoczęty 4

5 dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie, gdy przekroczenie terminu wyznaczonego na realizację zamówienia trwa dłuŝej niŝ 14 dni. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do obciąŝenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust.1 p.1.2 umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu.. miesięcznej gwarancji jakości zgodnej z gwarancją producenta, jednak nie krótszej niŝ 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu Umowy oraz dostarczenia wymaganych certyfikatów, szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji oraz kart gwarancyjnych. 2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe przystąpi do naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu dostarczonego w ramach umowy na wolny od wad w ciągu 7 dni od dokonanego na piśmie zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną w tym koszty transportu. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się takŝe do zapewnienia serwisu w okresie gwarancyjnym. (Warunki korzystania z serwisu określone zostaną w kartach gwarancyjnych bądź innych dokumentach wystawionych przez Wykonawcę. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji jakości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Zamawiający moŝe realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezaleŝnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 4. Bieg terminu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu Umowy. 5. Wykonawca nie moŝe powierzyć obowiązków wynikających z gwarancji innej firmie bez zgody Zamawiającego. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT na dostawy przedmiotu zamówienia, niŝ w dniu złoŝenia oferty. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie zamawiającego, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 8 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 5

6 1. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy. 2. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania. 12 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 6

OG/328/2013 Katowice, dn. 5.03.2013r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2013 Katowice, dn. 5.03.2013r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2013 Katowice, dn. 5.03.2013r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego według Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą... NIP:... Reprezentowanym przez:... zwanym dalej WYKONAWCĄ. Umowa współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

... z siedzibą... NIP:... Reprezentowanym przez:... zwanym dalej WYKONAWCĄ. Umowa współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 1 do IDW Umowa zawarta w dniu.. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/127/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2...

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2... Załącznik nr 5 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY W dniu... r. w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z

Bardziej szczegółowo

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez:

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-4/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Dział III Wzór umowy ...

Dział III Wzór umowy ... Dział III Wzór umowy UMOWA DOSTAWY Nr /2013 zawarta w dniu... 2013 r., pomiędzy: Gminą-Miasto Płock, 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 1, NIP 774-31-35-712, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 32/1108/DN PRZETARG

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo