REGULACYJNE I CYWILNOPRAWNE ASPEKTY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO. Marlena Wach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULACYJNE I CYWILNOPRAWNE ASPEKTY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO. Marlena Wach"

Transkrypt

1

2 REGULACYJNE I CYWILNOPRAWNE ASPEKTY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO Marlena Wach Warszawa 2013

3 Stan prawny na 14 sierpnia 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Stanisław Piątek Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga Puton Opracowanie redakcyjne Ewa Adamska Łamanie Violet Design Układ typograficzny Marta Baranowska Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na POLSKA IZBA KSI KI Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN ISSN Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax księgarnia internetowa

4 Szczególne podziękowania dla rodziców, męża, dzieci i wszystkich osób mi życzliwych, na których pomoc mogłam liczyć. Publikacja została wydana przy wsparciu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

5

6 Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 25 Rozdział I Analiza rynku koniecznym elementem regulacji usług / Usługa telekomunikacyjna / Regulacja rynku telekomunikacyjnego / Określanie rynków właściwych / Regulacja ex post i ex ante / Analiza hurtowego rynku roamingu międzynarodowego w Polsce / Rynek produktowy na szczeblu detalicznym / Dostęp i wykonywanie połączeń w roamingu międzynarodowym / Usługi transmisji danych / Sieć trzeciej generacji / Dostęp i wykonywanie połączeń w sieciach stacjonarnych / Rynek produktowy na szczeblu hurtowym / Rynek geograficzny / Analiza rynku, określenie znaczącej i kolektywnej pozycji rynkowej / 75 Rozdział II Regulacja roamingu międzynarodowego w ujęciu prawa UE / Roaming międzynarodowy źródła oraz metoda regulacji / Pierwsze rozporządzenie roamingowe 2007 / 85 7

7 Spis treści Drugie rozporządzenie roamingowe 2009 / Analiza funkcjonowania zmienionego rozporządzenia roamingowego / Trzecie rozporządzenie roamingowe 2012 / Podsumowanie zmiany regulacji roamingu międzynarodowego / 119 Rozdział III Świadczenie usług roamingu międzynarodowego / Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych / Zakres swobody kontraktowej / Dostęp telekomunikacyjny / Stosunki prawne w umowie roamingowej / Relacje w roamingu hurtowym, umowy międzyoperatorskie / Elementy umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej / Zastępstwo pośrednie / Wykonywanie usługi roamingu przy pomocy osoby trzeciej / Hurtowy dostęp do usług roamingu w rozporządzeniu 531/2012 / Stosunek prawny dostawca usług roamingu użytkownik / Analiza regulaminów i cenników operatorów / Uprawnienia użytkownika i obowiązki operatora macierzystego / Podsumowanie / 210 Rozdział IV Wpływ regulacji, BEREC, orzecznictwa na kształt usługi roamingu / Orzecznictwo krajowe / Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE / Propozycja Komisji dotycząca rozwiązania strukturalnego / Stanowiska przedstawicieli rynku / Stanowiska BEREC / Konsultacje dotyczące hurtowego dostępu do usług roamingu / 256

8 Spis treści Konsultacje dotyczące odrębnej sprzedaży detalicznej usług roamingu / Opinia BEREC do art. 5 rozporządzenia 531/2012 / Rozporządzenie wykonawcze 1203/2012 / Podsumowanie / 297 Rozdział V Regulacje roamingu w wybranych jurysdykcjach / Regulacja roamingu w Stanach Zjednoczonych / Rozwój usług roamingu międzynarodowego w Szwajcarii / Roaming wewnątrzkrajowy i międzynarodowy w Rosji / Porozumienia dwustronne dotyczące roamingu / Podsumowanie / 354 Rozdział VI Skutki regulacji i dalsze działania / Prawo konkurencji a regulacje sektorowe roamingu / Działania Komisji i organów regulacyjnych / Dlaczego usługa roamingu budzi tyle kontrowersji? / Zmiany rozporządzenia roamingowego / Wpływ regulacji na stosunki cywilnoprawne w roamingu międzynarodowym / Rezultat regulacji. Czy istnieje inna droga dla usług roamingu? / Zagadnienia de lege lata i de lege ferenda / 425 Zakończenie / 435 Bibliografia / 447 Spis tabel / 457 Spis schematów / 459 Nota biograficzna / 461

9

10 Wykaz skrótów Akty prawne decyzja 2002/627/WE dyrektywa 96/19/WE dyrektywa 1999/5/WE dyrektywa 2002/19/WE lub dyrektywa o dostępie dyrektywa 2002/20/WE lub dyrektywa o zezwoleniach decyzja 2002/627/WE z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiająca Europejską Grupę Regulatorów Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (Dz. Urz. UE L 200 z , s. 38) dyrektywa 96/19/WE Komisji z dnia 13 marca 1996 r. zmieniająca dyrektywę 90/388/EWG w sprawie wprowadzenia pełnej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych (Dz. Urz. WE L 74 z , s. 13) dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz. Urz. WE L 91 z , s. 10) dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz. Urz. WE L 108 z , s. 7) dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnianie sieci i usługi łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (Dz. Urz. WE L 108 z , s. 21) 11

11 Wykaz skrótów dyrektywa 2002/21/WE lub dyrektywa ramowa dyrektywa 2002/22/WE lub dyrektywa o usłudze powszechnej dyrektywa 2002/58/WE lub dyrektywa o prywatności dyrektywa 2002/77/WE dyrektywa 2009/136/WE dyrektywa 2009/140/WE dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. WE L 108 z , s. 33) dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz. Urz. WE L 108 z , s. 51) dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 201 z , s. 37) dyrektywa 2002/77/WE Komisji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 249 z , s. 21) dyrektywa 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. Urz. UE L 337 z , s. 11) dyrektywa 2009/140/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych 12

12 Wykaz skrótów k.c. Konstytucja RP k.p.a. nota w spr. rynków nowela unijna I nowela unijna II nowela unijna III opinia BEREC do art. 5 Porozumienie EOG połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 337 z , s. 37). ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) nota wyjaśniająca do zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716) ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 86, poz. 554) ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445), która implementowała zmiany dyrektyw w zakresie łączności elektronicznej z 2009 r., tj. dyrektywy 2009/136/ WE oraz dyrektywy 2009/140/WE opinia BEREC z dnia 27 września 2012 r. dotycząca implementacji art. 5 rozporządzenia 531/2012, wydana w zw. z art. 5 oraz art. 4 ust. 4 tego rozporządzenia, BoR (12) 109 Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisane w Porto w dniu 2 maja 1992 r. (Dz. Urz. WE L 1 z , s. 3) 13

13 Wykaz skrótów 14 p.p.s.a. pr. tel. pr. tel. z 2000 r. rozporządzenie 1/2003 rozporządzenie 717/2007 lub rozporządzenie roamingowe 2007 rozporządzenie 544/2009 lub rozporządzenie roamingowe 2009 rozporządzenie 1211/2009 rozporządzenie 531/2012 lub rozporządzenie roamingowe 2012 rozporządzenie wykonawcze 1203/2012 r.r.w. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.) rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. UE L 1 z , s. 1) rozporządzenie nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej (Dz. Urz. UE L 171 z , s. 32) rozporządzenie nr 544/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 (Dz. Urz. UE L 167 z , s. 2) rozporządzenie nr 1211/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz. Urz. UE L 337 z , s. 1) rozporządzenie nr 531/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 172 z , s. 10) rozporządzenie nr 1203/2012 Komisji (UE) z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odrębnej sprzedaży detalicznych usług roamingu regulowanego wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 347 z , s. 1) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2004 r. w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz. U. Nr 242, poz. 2420)

14 Wykaz skrótów TFUE TUE TWE lub Traktat u.o.d.o. u.o.k.k. u.p.z. u.s.d.g. u.z.n.k. wytyczne BEREC do art. 3 wytyczne BEREC do art. 4 i 5 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83 z , s. 47) Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83 z , s. 13) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 321E z , s. 37) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) wytyczne BEREC z dnia 27 września 2012 r. dotyczące zastosowania art. 3 rozporządzenia 531/2012 w zakresie hurtowego dostępu do usług roamingu (BEREC Guidelines on the Application of Article 3 of the Roaming Regulation Wholesale Roaming Access), BoR (12) 107 wytyczne BEREC z dnia 5 lipca 2013 r. dotyczące zastosowania art. 4 i 5 rozporządzenia 531/2012 odnośnie do odrębnej sprzedaży detalicznych usług roamingowych (BEREC Guidelines on Roaming Regulation No 531/2012, Third Roaming Regulation Article 4 and 5 on Separate Sale of Roaming Services), BoR (13) 82 15

15 Wykaz skrótów wytyczne BEREC do rozporządzenia 531/ wytyczne ERG 2008 wytyczne ERG 2009 wytyczne KE 2002/C165/03 wytyczne KE zalecenie KE 2003/311/WE zalecenie KE 2007/879/WE wytyczne BEREC z dnia 25 lutego 2013 r. dotyczące rozporządzenia 531/2012 z wyłączeniem art. 3, 4 oraz 5 odnoszących się do hurtowego dostępu oraz oddzielnej sprzedaży usług roamingu (BEREC Guidelines on Roaming Regulation No 531/2012, Third Roaming Regulation, Excluding Articles 3, 4 and 5 on Wholesale Access and Separate Sale of Services), BoR (13) 15 wytyczne ERG z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie stosowania rozporządzenia 717/2007, ERG (07) 86 wytyczne ERG z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie stosowania rozporządzenia 544/2009, ERG (09) 24 wytyczne Komisji Europejskiej 2002/C165/03 w sprawie analizy rynku i ustalania znaczącej pozycji rynkowej w ramach porządku regulacyjnego Wspólnoty dla sieci i usług łączności elektronicznej (Commission Guidelines on Market Analysis and the Assessment of Significant market power under the Community Regulatory Framework for Electronic Communications Networks and Services) (Dz. Urz. WE C 165 z , s. 6) wytyczne Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie analizy rynku i oceny znaczącej pozycji rynkowej w związku z ramami regulacyjnymi sieci i usług łączności elektronicznej, o których mowa w załączniku XI Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz. Urz. UE C 101 z , s. 1) zalecenie 2003/311/WE Komisji Europejskiej z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 114 z , s. 45) zalecenie 2007/879/WE Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych

16 Wykaz skrótów zalecenie KE w sprawie notyfikacji zalecenie KE w sprawie MTR/ FTR rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowane jako dokument nr (2007) 5406) (Dz. Urz. UE L 344 z , s. 65) zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 października 2008 r. w sprawie notyfikacji, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 301 z , s. 23) zalecenie 2009/396/WE Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (Dz. Urz. UE L 124 z , s. 67; sprost.: Dz. Urz. UE L 338 z , s. 64) Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne Biul. SN Biul. UKE Biul. URTiP DGP Dz. U. Dz. Urz. Dz. Urz. UE Dz. Urz. WE ECR EPS KPP M.P. Biuletyn Sądu Najwyższego Biuletyn Urzędu Komunikacji Elektronicznej Biuletyn Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich European Court Reports Europejski Przegląd Sądowy Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Polski 17

17 Wykaz skrótów M. Praw. Monitor Prawniczy ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNCP/ OSNCPiUS Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PEwP Prawo Europejskie w Praktyce PiET Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji PiP Państwo i Prawo PiR Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów PPH Przegląd Prawa Handlowego PS Przegląd Sądowy PT Prawo Teleinformatyczne PUE Prawo Unii Europejskiej PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rzeczposp. Rzeczpospolita TiTI Telekomunikacja i Techniki Informacyjne Wok. Wokanda Zb. Orz. Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ECR) Instytucje, organizacje 18 APEC APEC TEL ARCEP Asia-Pacific Economic Cooperation APEC Telecommunications and Information Working Group Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Poste (Urząd Regulacji Komunikacji Elektronicznej i Poczty we Francji)

18 Wykaz skrótów AREGNET ATICM ASEAN BEREC CEPT CRASA ECTRA EEA (EOG) EFTA ERG ETS ETSI EU EWG FCC GCC GSM GSMA IIRSA Arab Regulators Network Arab Telecommunications and Information Council of Ministers Association of Southeast Asian Nations Body of European Regulators for Electronic Communications (Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji) Communications Regulators Association of Southern Africa European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs (Europejski Komitet do spraw Regulacji Telekomunikacji) European Economic Area (Europejski Obszar Gospodarczy) European Free Trade Association (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) European Regulators Group (Europejska Grupa Regulatorów) d. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej European Telecommunications Standards Institute (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) European Union (Unia Europejska) Europejska Wspólnota Gospodarcza Federal Communications Commission (Federalna Komisja Łączności w USA) Gulf Cooperation Council Global System for Mobile Communication (światowy system łączności mobilnej) GSM Association Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America 19

19 Wykaz skrótów 20 IREG ITU ITU-T KE MAiC MI MZT NRA NSA OECD OFCOM OFTG PE RM RATT SA SADC SAM SATA SN SO SOKiK SPI TK TSUE UE International Roaming Expert Group (Grupa Ekspercka ds. Roamingu Międzynarodowego) International Telecommunication Union (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny) International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny Sektor Standaryzacji Telekomunikacji) Komisja Europejska Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Infrastruktury Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny National Regulatory Authority (Krajowy Urząd Regulacyjny) Naczelny Sąd Administracyjny Organisation for Economic Cooperation and Development Office of Communications (Urząd Komunikacji w Wielkiej Brytanii) Orange France Telecom Group Parlament Europejski Rada Ministrów Regional Alliance Task Team Sąd Apelacyjny Southern Africa Development Community Sąd Antymonopolowy Southern Africa Telecommunication Association Sąd Najwyższy Sąd Okręgowy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sąd Pierwszej Instancji Trybunał Konstytucyjny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Unia Europejska

20 Wykaz skrótów UKE UOKiK URT URTiP WE WTO WSA Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Regulacji Telekomunikacji Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Wspólnota Europejska World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu) Wojewódzki Sąd Administracyjny Inne API APN ARP ARPU CAMEL DAE DECT application program interface (interfejs programowy aplikacji) access point name (nazwa internetowego punktu dostępowego dla UE, wspólny identyfikator, ustawiany ręcznie lub automatycznie w urządzeniu mobilnym klienta korzystającego z roamingu i rozpoznawany przez sieć macierzystą i sieć odwiedzaną, którego celem jest wskazanie, że klient korzystający z roamingu pragnie skorzystać z lokalnych usług transmisji danych w roamingu) alternative roaming provider (alternatywny dostawca usług roamingu) average revenue per user (średni zwrot na użytkownika) customized applications for mobile networks enhanced logic standard (zindywidualizowane aplikacje dla sieci komórkowych o zaawansowanym standardzie logicznym funkcjonalność sieci GSM i UMTS umożliwiająca abonentom będącym w roamingu korzystanie z usług udostępnianych w ich macierzystej sieci) Digital Agenda for Europe (europejska agenda cyfrowa) digital enhanced cordless telecommunication (system cyfrowej łączności bezprzewodowej) 21

21 Wykaz skrótów 22 DSP EPG ETNS FNP FTC GPS GPRS GSM HLR Hz ICT IGW IMEI IMR IOT IP ISDN LBO domestic service provider (operator krajowy) electronic programme guide (elektroniczny przewodnik po programach) european telephony numbering space (przestrzeń numerowa telefonii europejskiej) fix number portability (przenośność numeru stacjonarnego) fixed termination cost (stawka za zakończenie połączenia w sieci stacjonarnej) global positioning system (system nawigacji satelitarnej) general packet radio service (technika związana z pakietowym przesyłaniem danych w sieciach GSM) global system for mobile communication (światowy system łączności mobilnej) home location register (rejestr abonentów macierzystych) Hertz (jednostka miary częstotliwości fal elektromagnetycznych) information and communications technology (technologie informacyjno-komunikacyjne) international gateway (bramka międzynarodowa miejsce przekazywania połączeń międzynarodowych do innych sieci) international mobile equipment identity (międzynarodowa identyfikacja urządzenia mobilnego) international mobile roaming (usługa międzynarodowego roamingu w sieci telefonii komórkowej) inter-operator tariff (taryfa międzyoperatorska) Internet protocol (protokół internetowy) integrated services digital network (cyfrowa sieć z integracją usług) local breakout (dostęp do lokalnych usług transmisji danych w roamingu w sieci odwiedzanej)

22 Wykaz skrótów LTE MHz MMS MNO MNP MSC MTR MVNO NR NRA OTA PSTN SIM SLA SMP SMS SP STIRA TAP long term evolution (standard bezprzewodowego przesyłu danych) Megahertz (jednostka miary częstotliwości fal elektromagnetycznych) multimedia messaging service (serwis wiadomości multimedialnych) mobile network operator (operator sieci mobilnej) mobile number portability (przenośność numeru mobilnego) mobile switching centre (cyfrowa centrala telefoniczna będąca elementem sieci szkieletowej telefonii komórkowej) mobile termination rate (stawka za zakończenie połączenia w sieci ruchomej) mobile virtual network operator (operator wirtualnej sieci mobilnej) national roaming (roaming krajowy) national regulatory authority (regulator krajowy) over the air (funkcja oferowana przez niektóre modele telefonów komórkowych pozwalająca na pobranie danych) public switched telephone network (publiczna komutowana sieć telefoniczna) subscriber identity module (moduł identyfikacji abonenta) service level agreement (gwarancja jakości świadczonych usług) significant market power (znacząca pozycja rynkowa) short message service (usługa krótkiej wiadomości) service provider (dostawca usług) standard terms of international roaming agreements (standardowe postanowienia umów roamingu międzynarodowego) transferred accounts procedure (procedura przesyłania informacji zarejestrowanych na koncie klienta) 23

23 Wykaz skrótów UMTS VoIP WIR WLR universal mobile telecommunications system (uniwersalny system telekomunikacji ruchomej) voice over Internet protocol (głos przez protokół internetowy) wholesale international roaming (hurtowy roaming międzynarodowy) wholesale line rental (usługa hurtowego dostępu do sieci)

24 Wstęp Następujące słowa wypowiedziane przez komisarz w Komisji Europejskiej Neelie Kroes w deklaracji politycznej w dniu 12 lipca 2012 r. będą miały istotne znaczenie dla rozważań zawartych w pracy 1 : Nadmierna interwencja ogranicza elastyczność 2. ( ) Powinniśmy mieć świadomość zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich skutków uregulowań prawnych 3. ( ) Stabilność i spójność regulacyjna w dłuższej perspektywie czasowej jest wartością samą w sobie 4. Zagadnienie roamingu uregulowane jest bezpośrednio w prawie unijnym, czyli w rozporządzeniu 717/2007, zmienionym rozporządzeniem 544/2009 oraz zastąpionym rozporządzeniem 531/2012. Jednakże w zakresie nieuregulowanym danym rozporządzeniem zastosowanie do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usługi roamingu, znajduje na rynku polskim ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Ustawa pr. tel. implementowała do polskiego porządku prawnego dyrektywy z 2002 r. dotyczące łączności elektronicznej 5. Kolejne nowelizacje pr. tel. były wynikiem zmian w prawodawstwie krajowym, orzeczeń sądów polskich oraz TSUE (d. ETS) czy też zostały wymuszone przez Komisję Europejską jako rezultat przeglądu 1 Poprawa warunków dla inwestycji w sieci szerokopasmowe deklaracja polityczna wiceprzewodniczącej Kroes, Bruksela , press-release_memo _pl.htm. 2 Too much intervention constrains flexibility. Interwencja regulacyjna nie jest ani wymagana, ani gwarantowana. Może być ona nawet szkodliwa tak: S. Bishop, M. Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement, Londyn 2010, s We should be aware of both direct and indirect effects of regulation. 4 Regulatory stability and consistency over time is a value in itself. 5 Por. E. Galewska, Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Warszawa 2007, s

25 Wstęp prawidłowości dostosowania przepisów pr. tel. do dyrektyw. W Polsce dnia 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (nowela unijna III), która implementowała zmiany dyrektyw w zakresie łączności elektronicznej z 2009 r., tj. dyrektywy 2009/136/WE oraz dyrektywy 2009/140/WE. Dostosowanie pr. tel. do dyrektyw UE ma istotne znaczenie dla kształtowania się praw i obowiązków stron umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jedną z takich właśnie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora użytkownikowi końcowemu 6 (abonentowi) jest usługa roamingu. Wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych określono w art. 1 ust. 2 pkt 1 pr. tel. Celem ustawy jest stworzenie warunków dla rozwoju konkurencji. Służy temu stosowanie nie tylko regulacji ex post, ale także ex ante 7. Ramy regulacyjne łączności elektronicznej z 2002 r. wprowadziły zasadę nakładania obowiązków regulacyjnych ex ante jedynie w sytuacji braku skutecznej konkurencji, przewidując przeprowadzanie przez krajowe organy regulacyjne okresowej analizy rynkowej i okresowego przeglądu obowiązków, które prowadzą do nałożenia obowiązków ex ante na operatorów wskazanych jako mający znaczącą pozycję rynkową. Proces ten obejmuje następujące fazy: zdefiniowanie właściwych rynków zgodnie z zaleceniem Komisji w sprawie właściwych rynków produktów i usług sektora łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE 8 (zalecenie KE 2003/311/WE), analizę zdefiniowanych rynków zgodnie z wytycznymi KE 2002/C165/03 w sprawie analizy rynkowej i oceny znaczącej pozycji rynkowej zgodnie z unijnymi ramami regulacyjnymi sieci i usług łączności elektronicznej 9, wyznaczenie operatorów mających znaczącą pozycję rynkową oraz nałożenie obowiązków ex ante na tak wyznaczonych operatorów. 6 Użytkownik końcowy oraz użytkownik to podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, z tym że w przypadku użytkownika końcowego odbywa się to dla zaspokojenia własnych potrzeb. W niniejszej książce jako użytkownika końcowego należy także rozumieć użytkownika, gdy mowa jest o świadczeniu usług detalicznych w roamingu. 7 M. Rogalski (red.), Prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2011, s Dz. Urz. WE L 114 z , s Dz. Urz. WE C 165 z , s

26 Wstęp W zaleceniu KE 2003/311/WE jako właściwy rynek, który może zostać objęty regulacją ex ante, określono krajowy rynek hurtowy usług roamingu międzynarodowego w publicznych sieciach telefonii ruchomej. Jednakże działania podjęte przez krajowe organy regulacyjne, indywidualnie oraz w ramach Europejskiej Grupy Regulatorów (ERG) oraz jej następcy Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), ustanowionego rozporządzeniem 1211/ , w ramach analizy krajowych rynków hurtowych usług roamingu międzynarodowego wykazały, że organy te nie były w stanie skutecznie oddziaływać na wysoki poziom opłat hurtowych w roamingu ogólnounijnym z uwagi na trudności ze wskazaniem przedsiębiorstw mających znaczącą pozycję rynkową. Trudności te wynikały ze szczególnych uwarunkowań roamingu międzynarodowego, w tym z jego transgranicznego charakteru. Po wejściu w życie rozporządzenia 717/2007 rynek usług roamingu został wycofany ze zmienionego zalecenia KE 2007/879/WE 11. Ponadto krajowe organy regulacyjne odpowiedzialne za ochronę i wspieranie interesów klientów usług łączności ruchomej zwyczajowo zamieszkałych na terytorium podlegającym ich właściwości nie są w stanie kontrolować postępowania operatorów sieci odwiedzanych znajdujących się w innych państwach członkowskich, od których uzależnieni są klienci przy korzystaniu z usług roamingu międzynarodowego. Przeszkoda ta mogłaby także zmniejszyć skuteczność środków podejmowanych przez państwa członkowskie na podstawie pozostawionych im kompetencji stanowienia przepisów w zakresie ochrony konsumentów. W związku z tym na państwa członkowskie wywierana była presja, aby podjęły środki w celu rozwiązania kwestii wysokiego poziomu opłat za usługi roamingu międzynarodowego. Przewidziany jednakże w ramach regulacyjnych łączności elektronicznej z 2002 r. mechanizm podejmowania interwencji regulacyjnej ex ante przez krajowe organy regulacyjne nie okazał się wystarczającym narzędziem, 10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz. Urz. UE L 337 z , s. 1). 11 Zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 344 z , s. 65). 27

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wstęp... 19 Rozdział 1 Administracyjne prawo regulacji na przykładzie sektora telekomunikacyjnego... 27 1. Pojęcie administracyjnego prawa regulacji... 27 2. Wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

zmianie ulegają postanowienia:

zmianie ulegają postanowienia: Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa, 4 października 2011r. SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Krzysztof Ołpiński - naczelnik Wydziału Danych Operatorów w Departamencie Analiz

Bardziej szczegółowo

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2008 r., znak: DZC-WAP-5174-1/08 (238) doręczonego do PIIT w dniu 3 grudnia 2008 r., Polska Izba

Bardziej szczegółowo

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015 Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nowych zasad roamingu międzynarodowego 1 obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) Cel regulacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA

USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA KOMENTARZ Damian Wąsik Warszawa 2015 Stan prawny na 2 stycznia 2015 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Kinga Puton Opracowanie redakcyjne Dagmara

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Maksymalny poziom opłaty dodatkowej dla połączeń wykonywanych, wysłanych SMS i transmisji danych w roamingu

Tabela 1 Maksymalny poziom opłaty dodatkowej dla połączeń wykonywanych, wysłanych SMS i transmisji danych w roamingu Informacja dla konsumentów w zakresie nowych zasad roamingu międzynarodowego obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Celem regulacji roamingu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Połączenia do numerów niegeografi cznych.

Połączenia do numerów niegeografi cznych. 120 Połączenia do numerów niegeografi cznych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r., C 397/14 Spis treści I. Wprowadzenie II. Przedmiot sprawy III. Motywy

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe Odpowiedzialność za długi spadkowe Komentarz do zmian 2015 Elżbieta Skowrońska-Bocian KOMENTARZE PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 30 października 2015 r. Wydawca Klaudia Szawłowska-Milczarek Redaktor

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNOPRAWNE Aleksandra Wiktorowska Warszawa 2013 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r. Recenzent Prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak Wydawca Izabella

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe Regulacja na rynku telekomunikacyjnym Zagadnienia podstawowe Pojęcie regulacji sektorowej (wg. J. Walulika) Regulacja sektorowa to funkcja państwa polegająca na ciągłym, interwencyjnym oddziaływania państwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku.

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w cennikach usług dotyczących usług mobilnych

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej Komentarz Adam Bartosiewicz KOMENTARZE PRAKTYCZNE ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej Komentarz Adam Bartosiewicz KOMENTARZE PRAKTYCZNE Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia

Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia 21.11.2016 1 Zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju cyfrowej gospodarki i cyfryzacji usług administracji publicznej 21 listopada 2016 roku zostało zawarte

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM KOMENTARZ Agnieszka Michnik Warszawa 2013 Stan prawny na 1 czerwca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne Anna

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy regulacji ruchu stosowane przez Operatora i opisane w Regulaminie nie wpływają na prywatność oraz ochronę danych osobowych Abonenta.

Mechanizmy regulacji ruchu stosowane przez Operatora i opisane w Regulaminie nie wpływają na prywatność oraz ochronę danych osobowych Abonenta. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w regulaminach ofert i cennikach usług

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia PORADNIKI KADROWE Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia Paula Dąbrowska Kamila Milczarek Katarzyna Pietruszyńska Joanna Stępniak Barbara Tomaszewska Paulina Zawadzka-Filipczyk Paweł Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej m g r M a t e u s z C h o ł o d e c k i

Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej m g r M a t e u s z C h o ł o d e c k i WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ZAKŁAD PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej m g r M a t e u s z C h o ł o d e c k i 1 Układ prezentacji 1) Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o.

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRAWA I ORZECZNICTWA. Wojciech Dziomdziora* Uwagi do projektu rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym

PRZEGLĄD PRAWA I ORZECZNICTWA. Wojciech Dziomdziora* Uwagi do projektu rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym 59 PRZEGLĄD PRAWA I ORZECZNICTWA * Uwagi do projektu rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym Spis treści I. Wprowadzenie II. Zakres projektu rozporządzenia III. Jednolite zezwolenie unijne

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki:

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki: Miejscowość Warszawa Data 29 listopada 2013r. Szanowni Państwo! W wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171 poz. 1800 z późn. zm.) T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 172/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.6.2012 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów... 13

Spis treści. Od autorów... 13 Od autorów... 13 Henryk Babis Rozdział 1 Monopole jako geneza przekształceń i wdrażania polityki konkurencji na rynku pocztowym... 15 1. Wprowadzenie... 15 2. Charakterystyka struktur rynkowych... 17 2.1.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAJNOWSZE ZMIANY Józef Edmund Nowicki DOSTĘPNE TYLKO W PAKIECIE Z KSIĄŻKĄ Prawo zamówień publicznych. Komentarz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 grudnia 2013 r. Uwzględnia nowelizację

Bardziej szczegółowo

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE USTAWY 1.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.) DATA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIANY PRZEDMIOT ZMIAN 21.01.2013 Zmiany dotyczą

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ewa Marcisz W Y DA N I E 2 Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją Heleny Tendery-Właszczuk Kraków 2009 4 Autorzy Wojciech Bąba rozdz. 4 Czesław Kłak rozdz. 1 Helena Tendera-Właszczuk rozdz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Od autorów str. 19 CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP A. Wprowadzenie str. 23 B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Otwartość uczestników na nowe technologie i typy usług Wdrażanie nowych technologii, w tym LTE Rosnąca konkurencyjność rynku Kompleksowe prawodawstwo Stopień

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Działalność gospodarcza i swoboda (wolność) działalności gospodarczej Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce IX Sympozjum EBHC 2014-12-15 Autor: Jakub Adamski Food for thought o The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016)

obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016) obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016) 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej Pakuj w internety jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Tęczowa 13/210, 53-601

Bardziej szczegółowo

Prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne Komentarze Becka Stanisław Piątek Prawo telekomunikacyjne Komentarz 3. wydanie C H BECK KOMENTARZE BECKA Prawo telekomunikacyjne Polecamy nasze publikacje: Jerzy Wratny KODEKS PRACY, wyd. 5 Zygmunt Niewiadomski

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, 06/02/2007. SG-Greffe (2007) D/200545

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, 06/02/2007. SG-Greffe (2007) D/200545 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 06/02/2007 SG-Greffe (2007) D/200545 Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa Polska Fax: + 48 22 53 49 253 Szanowna

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w Regulaminach usług: Biznesowy VPN, Miejski Ethernet, Ethernet VPN, IP VPN, Dostęp do Internetu Frame Relay, Transmisji Danych Frame Relay/ATM. Wprowadzane

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r.

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. PL ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U nr 171 poz. 1800) Akty wykonawcze

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U nr 171 poz. 1800) Akty wykonawcze Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) Akty wykonawcze M.P. 2012 nr 0 poz. 71 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym MEMORANDUM Warszawa, październik 2012 r. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym Niniejsze Memorandum zostało zawarte w dniu..

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w ramach Usługi nc+ Mobile, uregulowanej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

PUBLIC LIMITE PL. Bruksela, 18 grudnia 2008 r. (19.12) (OR. fr) RADA UNII EUROPEJSKIEJ AD 43/08 LIMITE CONF-TR 12

PUBLIC LIMITE PL. Bruksela, 18 grudnia 2008 r. (19.12) (OR. fr) RADA UNII EUROPEJSKIEJ AD 43/08 LIMITE CONF-TR 12 Conseil UE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 18 grudnia 2008 r. (19.12) (OR. fr) PUBLIC AD 43/08 LIMITE CONF-TR 12 DOKUMENT AKCESYJNY Dotyczy: WSPÓLNE STANOWISKO UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 10: Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Oferta referencyjna Orange Polska S.A. dotycząca hurtowego dostępu do usług roamingu. obowiązuje od 01 lipca 2014 r.

Oferta referencyjna Orange Polska S.A. dotycząca hurtowego dostępu do usług roamingu. obowiązuje od 01 lipca 2014 r. Oferta referencyjna Orange Polska S.A. dotycząca hurtowego dostępu do usług roamingu obowiązuje od 01 lipca 2014 r. WSTĘP Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

a. wykonywanie połączeń głosowych lub odbierania połączeń głosowych w Strefie Euro

a. wykonywanie połączeń głosowych lub odbierania połączeń głosowych w Strefie Euro POLITYKA KORZYSTANIA Z ROAMINGU W STREFIE EURO, DALEJ POLITYKA 1. Operator realizuje na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii

Bardziej szczegółowo

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Janusz Klink Paweł Bardowski M. Jolanta Podolska Tadeus Uhl PLAN PREZENTACJI 1. Wprowadzenie 2. Ramy regulacyjne 3. Parametry sieciowe

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net (obowiązuje od 8.02.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa

Bardziej szczegółowo

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r.

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Fundacja Republikańska ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20 Stanowisko w sprawie aukcji 800/2600

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały:

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Komisja do Spraw Unii Europejskiej SUE-21-1-16 Druk nr 410 Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Mariusz Krzysztofek Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 października 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych kraków, 1 października 2013 agenda wprowadzenie prawo cywilne prawo telekomunikacyjne megaustawa świadczenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/3 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Spis treści 1. Cel dokumentu... 3 2. Zastosowane nazwy i skróty... 4 3. Opis procesu... 5 4. Informowanie... 9 5. Proces zamówienia usługi migracji LLU

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094 KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski B 365094 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. PODATKI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA MIĘDZY- NARODOWĄ POZYCJĘ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo