Architektura komputerów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura komputerów"

Transkrypt

1 Wykład jest przygotowany dla IV semestru kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Studia I stopnia Dr inż. Małgorzata Langer Architektura komputerów Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania osób niepełnosprawnych Zadanie nr 30 Dostosowanie kierunku Elektronika i Telekomunikacja do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy Łódź, ul. Żeromskiego 116, tel

2 Podstawowa architektura komputera w aspekcie jego budowy Projektant komputera wybiera architekturę maszyny w oparciu o koszt i korzyści płynące z możliwej zoptymalizowanej organizacji przy wykorzystaniu dostępnych elementów sprzętu (hardware) i oprogramowania (software). Każdy element może być wdrożony w różnych postaciach zależnie od postawionych wymagań i dostępnej (lub wybranej) technologii W SZCZEGÓLNOŚCI BUDOWA KOMPUTERA MUSI ODZWIERCIEDLIĆ WSZYSTKIE MINIMALNE WYMAGANIA POSTAWIONE PRZEZ ASPEKT ORGANIZACJI PRACY (poprzedni wykład)

3 Parametry podstawowe dla konstrukcji komputera Wybrany zestaw instrukcji Długość słowa Ustalone formaty instrukcji i danych Sposób zaprojektowania (i technologia) rejestrów i pamięci Ścieżka przepływu danych i instrukcji Projekt jednostki arytmetycznej i logicznej Mechanizm I/O Generowanie sygnałów sterujących Projekt jednostki sterującej

4 Wykonanie programu Po załadowaniu kodu obiektu do pamięci, można rozpocząć jego wykonywanie poprzez ustawienie licznika programu na adres startu i aktywację (przycisku, rozkazu, ) START Instrukcje są wtedy pobierane z pamięci i kolejno wykonywane, aż pojawi się instrukcja HLT, albo wcześniej wystąpi błąd (i wtedy: co dalej? ) Wykonywanie instrukcji składa się z dwóch etapów: - pobieranie instrukcji - wykonanie instrukcji

5 Pobieranie instrukcji Słowo z instrukcją musi zostać pobrane z pamięci do rejestru instrukcji (IR) W tym celu zawartość licznika programu (PC) przeniesiona zostaje do MAR i wykonana zostaje operacja odczytu pamięci słowo zostaje przeniesione do MBR Następnie instrukcja zostaje przeniesiona do IR, a wewnętrzna logika sterowania musi dodać 1 do zawartości PC, aby wskazywał instrukcję następną Taka sekwencja pobierania instrukcji jest niezmienna obowiązuje dla wszystkich instrukcji

6 Wykonywanie instrukcji Po zdekodowaniu kodu instrukcji (opcode) następuje faza wykonywania, unikalna dla każdej instrukcji Najczęściej jest to sekwencja operacji, jeżeli potrzeba, z wczytywaniem danych, obliczaniem adresu, itp. Po fazie wykonywania maszyna wraca do fazy pobierania Jeżeli instrukcja używa trybu pośredniego adresowania, potrzebna jest faza dodatkowa do obliczenia efektywnego adresu tzw. Faza opóźniająca (defer phase) POBIERANIE, WYKONYWANIE ORAZ OPÓŹNIENIE (ewentualnie) SKŁADAJĄ SIĘ NA CYKL INSTRUKCJI

7 Ścieżki przepływu pomiędzy rejestrami Faza pobierania i obliczania adresu (A) adres; (I) instrukcja; 1 zwiększenie o 1

8 Struktura magistrali Połączenia rejestrów mogłyby być realizowane jako każdy indywidualnie ze wszystkimi potrzebnymi NIEREALNE! Lub przy pomocy MAGISTRALI (bus), która łączy wszystkie rejestry Single bus magistrala pojedyncza wszystkie dane i adresy płyną przez jedną magistralę Multibus wiele magistral każda przeznaczona do wyznaczonych transferów, np. oddzielna dla danych a inna dla adresów MULTIBUS pozwala na równoległy przepływ operacje wykonywane równolegle

9 Przykładowa struktura magistrali w ASC [S.G.Shiva; Computer Organization, Design and Architecture] Przy wykonywaniu np dodawania BUS1 i BUS2 podadzą składniki a wynik zostanie podany na BUS3

10 Czas przesyłu Dane wchodzą do rejestru przy dodatnim (rosnącym) zboczu zegara Sygnał zegarowy jest generowany przez jednostkę sterującą (oraz inne sygnały sterujące do wyboru źródła i przeznaczenia) Zegar musi mieć podłączenie do wszystkich rejestrów Czas potrzebny na przeniesienie jednostki danych ze źródła do przeznaczenia poprzez ALU jest czasem TRANSFERU REJESTRU Częstotliwość zegara musi być maksymalnie taka, aby podczas okresu zegara zakończył się najwolniejszy transfer CZAS TRANSFERU REJESTRU DECYDUJE O PRĘDKOŚCI PRZETWARZANIA

11 Praca przy pojedynczej magistrali W takiej strukturze konieczne są rejestry buforowe. Przy dodawaniu, albo jeden ze składników, albo wynik, musi być zapisany w buforze, zanim można go przesłać do rejestru przeznaczenia Przy pojedynczej magistrali konieczne są więc dodatkowe transfery NIEKTÓRE OPERACJE BĘDĄ WYMAGAŁY WIĘCEJ CZASU Praca komputera z pojedynczą magistralą jest WOLNIEJSZA niż z multibus

12 ALU jednostka arytmetyczna i logiczna ALU jest strukturą, która wykonuje wszystkie działania arytmetyczne i logiczne W PROSTYM KOMPUTERZE zestaw instrukcji musi obejmować przynajmniej: - dodawanie dwóch liczb - obliczanie uzupełnienia dwójkowego do liczby - przesuwanie zawartości akumulatora o jeden bit w prawo, lub w lewo - bezpośredni transfer dowolnego ze swoich wejść na wyjście, aby umożliwić operacje przesyłu danych, typu IR MBR oraz MAR IR

13 Minimalny zestaw instrukcji: Założenie 1: Jednostka sterująca maszyny dostarczy odpowiednie sygnały sterujące do ALU, aby wykonać operacje (identyfikowane jako nazwy instrukcji) Założenie 2: Mamy 3 magistrale BUS1 i BUS2 na wejścia, BUS3 wyjście ALU; pozycje bitów numerowane są od lewej (15) do prawej (0) ADD: BUS3 BUS1 + BUS2 COMP: BUS3 BUS SHR: BUS3 BUS1 15 BUS SHL: BUS3 BUS TRA1: BUS3 BUS1 TRA2: BUS3 BUS2

14 ADD Obwód dodawania musi się składać z 15 sumatorów pełnych i jednego pół-sumatora dla najmniej znaczącego bitu (0) Wyjście sumy każdego bitu jest bramkowane w bramce AND z sygnałem sterującym ADD Wyjście przeniesienia z każdego bitu jest wejściem na wejście bitu przeniesienia kolejnego bardziej znaczącego bitu. (Pół-sumator nie posiada wejścia na bit przeniesienia, a najbardziej znaczący sumator (15) bit przeniesienia podaje jako znacznik błędu do rejestru stanu PSR) Zawartość bitów akumulatora na magistrali BUS1 dodawana jest do zawartości MBR na BUS2 i zawartość zapisana zostaje w akumulatorze

15 Obwód dla pojedynczego bitu Bit 0 dla SHR nie jest podłączony do bitu mniej znaczącego BUS3, więc sygnał jest tracony

16 COMP Logiczny obwód to 16 bramek NOT, po jednej dla każdego bitu BUS1 Otrzymujemy w ten sposób uzupełnienie jedynkowe do liczby. Wyjście z każdej bramki NOT jest bramkowane na bramce AND z sygnałem COMP Wynik pośredni jest zawartością akumulatora i wynik zostaje zapisany w akumulatorze Dwójkowe uzupełnienie to uzupełnienie jedynkowe i dodanie 1 do wyniku (TCA uzupełnienie dwójkowe z zapisem w akumulatorze)

17 SHR Przesuwanie w prawo odbywa się poprzez połączenie każdego bitu BUS1 do sąsiadującego mniej znaczącego bitu BUS3 Transfer jest bramkowany przez sygnał sterujący SHR Najmniej znaczący bit z BUS1 (BUS1 0 ) jest tracony w procesie przesuwania Najbardziej znaczący bit BUS3 15 jest wypełniony bitem znaku

18 SHL Przesuwanie w lewo odbywa się poprzez połączenie każdego bitu BUS1 do sąsiadującego bardziej znaczącego bitu BUS3 Transfer jest bramkowany przez sygnał sterujący SHL Najbardziej znaczący bit z BUS1 (BUS1 15 ) jest tracony w procesie przesuwania Najmniej znaczący bit z BUS3 (BUS3 0 ) zostaje wypełniony zerem

19 TRA1 i TRA2 TRA1 każdy bit z BUS1 zostaje przeniesiony na odpowiadający mu bit BUS3, zawsze z bramkowaniem sygnałem TRA1 TRA2 każdy bit z BUS2 zostaje przeniesiony na odpowiadający mu bit BUS3, zawsze z bramkowaniem sygnałem TRA2

20 Schemat logiczny ALU dla typowego bitu

21 Rejestr stanu - PSR Bity PSR są uaktualniane równocześnie z aktualizacją akumulatora C N Z O I Zapisywane są następujące bity: - C bit przeniesienia (C out ) przy dodawaniu bit przeniesienia z najbardziej znaczącej pozycji N znak ujemny (bit BUS3 15 ) - Z bit zera (gdy wszystkie bity BUS3 są zerami) - O bit przepełnienia (gdy podczas dodawania suma przekracza (2 15 1), czyli gdy oba bity znaku składników są jedynkami, a wyniku zerem lub odwrotnie), (lub przy SHL, gdy zmienia się bit znaku) - I przerwanie bit podawany z układu sterującego

22 CPU Central Processing Unit Jest to połączenie ALU i jednostki sterującej Jego funkcją jest GENEROWANIE SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH potrzebnych przez inne bloki urządzenia, WE WCZEŚNIEJ OKREŚLONEJ KOLEJNOŚCI, tak, aby spowodować sekwencję działań wywoływanych przez każdą instrukcję Schemat blokowy Uwaga: CLOCK jest podłączony do wszystkich rejestrów

23 CPU DATA przerzutnik ułatwiający handshake (nawiązanie kontaktu) między CPU a urządzeniami I/O RUN przerzutnik ustawiany sygnałem START (np. z zewnętrznego panelu sterującego) aby uaktywnić dowolną mikrooperację STATE dwubitowy rejestr stanu umożliwiający rozróżnienie trzech faz (pobierz, opóźnij, wykonaj)

24 SYGNAŁY CPU Wejścia zewnętrzne: z rejestrów (PSR, IR, indeksowych), urządzeń I/O Wejścia wewnętrzne: zawartości (bity przerzutników) danych, rejestru stanu (STATE), rejestru RUN, zegar (CLOCK) Sygnały generowane na potrzeby wewnętrzne: sygnały zmiany stanu (pobierz, opóźnij, wykonaj, reset dla DATA, reset dla RUN) WYJŚCIA: - do pamięci (READ, WRITE) - do ALU (TRA1, TRA2, ADD, COMP, SHR, SHL) - do I/O (INPUT, OUTPUT) - do magistrali

25 Sygnały CPU do struktury magistrali ACC do BUS1 MAR do BUS1 IR 7-0 do BUS1 PC do BUS1 1 do BUS1-1 do BUS1 INDEX do BUS2 MBR do BUS2 1 do BUS2 SWITCHBANK do BUS2 BUS3 do ACC BUS3 do INDEX BUS3 do MAR BUS3 do MBR BUS3 do PC BUS3 do MONITOR BUS3 do IR DIL do ACC ACC do DOL

26 WEJŚCIE / WYJŚCIE Nawet najprostszy komputer musi posiadać przynajmniej jedno urządzenie wejściowe (np. klawiatura) i jedno wyjściowe (np. wyświetlacz, lub drukarka) Najprostszym jest programowane urządzenie I/O RWD podczas wykonywania tej instrukcji CPU wydaje komendę urządzeniu wejściowemu do przesłania słowa danych i czeka Kiedy urządzenie wejściowe ma gotowe słowo w buforze danych, informuje o tym CPU CPU bramkuje wtedy przepływ danych do ACC poprzez DIL (data input line)

27 WEJŚCIE / WYJŚCIE WWD CPU bramkuje wyjściowe słowo danych z ACC do DOL (data output line), wydaje komendę urządzeniu wyjściowemu do przyjęcia danych i czeka Gdy urządzenie wyjściowe poprzez swoje bramki umieści słowo danych w swoim buforze informuje CPU o akceptacji danych. CPU może przystąpić do wykonywania następnej instrukcji Wymieniane sygnały informacyjne handshaking W obu operacjach największy czas zabiera czekanie urządzenia I/O są zawsze znacznie wolniejsze od CPU WNIOSEK: Programowane urządzenia I/O są co prawda bardzo proste, ale bardzo wolne. W takim schemacie CPU nie może podczas czekania robić nic innego (nie otrzymało sygnału o zakończeniu instrukcji)

28 Rodzaje jednostek sterujących Każdy cykl instrukcji składa się z trzech faz, a każda z faz składa się z sekwencji mikrooperacji Mikrooperacja może oznaczać jedno z następujących działań: - pojedynczy transfer rejestru (zawartość jednego rejestru przeniesiona do innego rejestru) -złożony transfer rejestru, zatrudniający ALU (np. suma z dwóch rejestrów przeniesiona do trzeciego rejestru przeznaczenia) - operacja zapisu do pamięci lub odczytu z pamięci Jednostki sterujące mogą być: - wykonaną strukturą bramek, przerzutników i połączeń, która generuje sygnały sterujące (HCU hardwared control unit) - programowalną jednostką, gdzie mikrooperacje dla każdej instrukcji są zapisane w pamięci (MCU microprogrammed control unit) sygnały sterujące są generowane poprzez dekodowanie mikroinstrukcji

29 HCU może być: SYNCHRONICZNE każda operacja jest sterowana zegarem; stan jednostki sterującej można określić znając stan zegara Częstotliwość zegara musi być taka, że odległość między kolejnymi pulsami musi pozwolić na wykonanie najwolniejszej mikrooperacji. ASYNCHRONICZNE zakończenie jednej operacji wyzwala początek następnej; nie istnieje sygnał zegarowy Konstrukcja jest nieco bardziej skomplikowana, ale ograniczone funkcjonalnie asynchroniczne HCU mogą być znacznie szybsze od ich synchronicznych odpowiedników

30 Pamięć a prędkość procesora Czas dostępu pamięci równy jest dwóm czasom transferu rejestru Podczas odczytu, jeżeli adres jest bramkowany do MAR razem z instrukcją READ, dane będą dostępne w MBR na koniec następnego czasu transferu rejestru Podczas zapisywania, jeżeli dane i adres są odpowiednio dostarczone do MAR i MBR, z sygnałem sterującym WRITE, pamięć kończy zapisywanie danych z końcem drugiego czasu transferu rejestru Zawartość MAR nie może zostac zmieniona aż do zakończenia instrukcji READ lub WRITE

31 Charakterystyki czasowe pamięci

32 Cykl maszynowy W synchronicznych układach sterujących czas pomiędzy kolejnymi impulsami zegara takt - (czas transferu rejestru) jest określony przez operację transferu najwolniejszego rejestru. W przypadku ASC jest to sumator w ALU. Takt, inaczej czas transferu rejestru, nazywany jest czasem cyklu procesora, lub małym cyklem Przejście pomiędzy stanami pobierz, opóźnij, wykonaj konstrukcyjnie uważa się za dodatkowy mały cykl (CP 4 ) Główny cykl procesora składa się z kilku cykli małych Cykl instrukcji składa się z jednego lub więcej głównych cyklów procesora

33 MCU Mikroprogramy odpowiadające każdej instrukcji przechowywane są w pamięci ROM (Read Only Memory) Nazwa CROM oznacza pamięć sterującą Control ROM; µcu microcontrol unit µcu jest zwykle prostym HCU, którego funkcją jest wykonywanie mikroprogramów zawartych w CROM W CROM mikroprogram zapisywany jest w postaci binarnej Czas wymagany do wykonania instrukcji jest funkcją ilości mikroinstrukcji w danej sekwencji (każda mikroinstrukcja pobierana jest w dwóch taktach (czas transferu najwolniejszego rejestru + czas dostępu CROM) EMULACJA dowolnego procesora w złożonych systemach komputerowych polega na wpisaniu do pamięci mikroprogramów i tym samym utworzenie namiastki CROM

34 Schemat blokowy MCU

35 KONIEC CZĘŚCI PIĄTEJ Dr inż. Małgorzata Langer Architektura komputerów Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania osób niepełnosprawnych Zadanie nr 30 Dostosowanie kierunku Elektronika i Telekomunikacja do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy Łódź, ul. Żeromskiego 116, tel

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51

MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51 INSTYTUT AUTOMATYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ HENRYK MROCZEK MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51 ŁÓDŹ 1995 Spis treści 1.Charakterystyka ogólna 3 2.Opis budowy i działania 7 2.1 Architektura 7 2.2

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne zadanie nazywamy programem. Jednym z elementów systemu

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052)

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami zastosowania mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym

Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym zamawiajajcym (programom) - program sterujący (ang. control

Bardziej szczegółowo

16. Szeregowy interfejs SPI

16. Szeregowy interfejs SPI 16. Szeregowy interfejs SPI Szeregowy interfejs SPI (Serial Peripherial Interface) służy do dwukierunkowej (full-duplex), synchronicznej transmisji danych pomiędzy mikrokontrolerem, a zewnętrznymi układami

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów 1

Architektura komputerów 1 Literatura Architektura komputerów 1 dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki tel. (61) 665 23 76 e-mail: Piotr.Zielniewicz@cs.put.poznan.pl P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2003 J. Biernat, Architektura

Bardziej szczegółowo

ATmega 128. Wojciech Glądała Tomasz Kopeć Łukasz Przepióra Tomasz Tokarski Piotr Zych

ATmega 128. Wojciech Glądała Tomasz Kopeć Łukasz Przepióra Tomasz Tokarski Piotr Zych ATmega 128 Wojciech Glądała Tomasz Kopeć Łukasz Przepióra Tomasz Tokarski Piotr Zych CECHY o Wysoka wydajność, niski pobór mocy AVR 8 bitowy mikrokontroler o Zaawansowana architektura RISC o 133 rozkazy

Bardziej szczegółowo

33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci:

33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci: 33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. OK Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci: wewnętrzną pamięć danych zewnętrzną pamięć danych pamięć programu.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej TI 312[01] Spis treści 1. Bramki logiczne... 3 2. Kodery i dekodery... 5 3. Multipleksery i demultipleksery... 8 4. Przerzutniki, liczniki, rejestry... 12 5. Płyty główne... 17 6. Rodzaje płyt głównych...

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Desktop Laptop Palmtop Mikrokomputery przeznaczone

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Tranzystory buduje się na bazie trzech warstw półprzewodnikowych w strukturach: PNP lub NPN.

Tranzystory buduje się na bazie trzech warstw półprzewodnikowych w strukturach: PNP lub NPN. 4. PROCESOR. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Mikroprocesor - potocznie nazywany procesorem, często określany skrótem CPU (ang. Central Processing Unit) jest układem cyfrowym o wysokim stopniu integracji, wykonujący

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ĆWICZENIA W STL

PODRĘCZNIK ĆWICZENIA W STL PODRĘCZNIK ĆWICZENIA W STL Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne pod względem przedstawionego

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH Jędrzej Ułasiewicz - Komputery i systemy równoległe 1 SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH 1. Podstawy...2 1.1 Klasyfikacja systemów równoległych...3 1.1.1 Taksonomia Flynna...3 1.1.2 Maszyna SISD - Single Instruction,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interfejsu USB w oparciu o programowalne układy logiczne (Field Programmable Gate Array)

Projektowanie interfejsu USB w oparciu o programowalne układy logiczne (Field Programmable Gate Array) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej raca inżynierska Jakub Moroń Mirosław Firlej kierunek studiów: fizyka techniczna kierunek dyplomowania: fizyka jądrowa rojektowanie interfejsu SB w oparciu o programowalne

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student Systemy Operacyjne Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student 1 Literatura: A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

6.3. Instrukcje programowania

6.3. Instrukcje programowania 6.3. Instrukcje programowania 6.3.1. Podstawowe instrukcje Instrukcje logiki bitowej Podstawowymi elementami instrukcji logicznych są styki i cewki. Styki odczytują stan bitu, a cewki nadpisują stan operacji

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo