MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWE MIKROPROCESORÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWE MIKROPROCESORÓW"

Transkrypt

1 MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWE MIKROPROCESORÓW Projektowanie urządzeń cyfrowych przy użyciu układów TTL polegało na opracowaniu algorytmu i odpowiednim doborze i zestawieniu układów realizujących różnorodne funkcje kombinacyjne i sekwencyjne. W systemach mikrokomputerowych funkcje te są głównie realizowane w sposób programowy. Podstawowe cechy programowe mikroprocesorów są wspólne i dlatego znajomość jednego systemu umożliwia szybkie poznanie innego. Do podstawowych części składowych mikroprocesorów uczestniczących w przetwarzaniu danych zalicza się: rejestr akumulatora (ewentualnie kilka rejestrów), rejestry ogólnego przeznaczenia, rejestr bitów warunków, jednostka arytmetyczno-logiczna.

2 MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWE MIKROPROCESORÓW Akumulator pośredniczy zazwyczaj w przekazywaniu danych 2 lub do układów We-Wy oraz otrzymuje dane powstałe w wyniku operacji arytmetyczno-logicznych. Rejestry ogólnego przeznaczenia służą do przechowywania pośrednich wyników, stałych, a także do przechowywania pośrednich adresów. Rejestr bitów warunków zawiera bieżącą informację o stanie procesora oraz o stanie wyników przeprowadzonych operacji. Jednostka arytmetyczno-logiczna umożliwia prowadzenie operacji arytmetycznych i logicznych na danych znajdujących się w akumulatorach, rejestrach ogólnego przeznaczenia oraz w pamięciach. Układy funkcjonalne procesora związane ze sterowaniem to licznik rozkazów, który zawiera adres pamięci, pod którym znajduje się następna instrukcja programu, rejestr instrukcji zawierający kod aktualnie wykonywanej instrukcji, wskażnik stosu wskazujący aktualnie dostępną lokację stosu, jednostka dekodująca i sterująca oraz wzmacniacze adresów i danych. Poszczególne typy mikroprocesorów różnią się zbiorami wykonywanych instrukcji oraz sposobami adresowania (pobierania danych i operandów). Podstawowe struktury programów tworzone z poszczególnych instrukcji są identyczne dla wszystkich procesorów niezależnie od wielkości komputera (mikrokomputera).

3 DZIAŁANIE MIKROPROCESORA (PRZYPOMNIENIE) Wykonywanie instrukcji Każda instrukcja w mikroprocesorze jest wykonywana w następujących fazach: pobieranie instrukcji (ang. FETCH), dekodowanie instrukcji, wykonanie instrukcji.

4 DZIAŁANIE MIKROPROCESORA Wykonywanie instrukcji Faza pobierania instrukcji rozpoczyna się od podania zawartości licznika rozkazów na szynę adresową (rys. 3.18a). Jednocześnie z mikroprocesora jest generowany do pamięci programu sygnał Czytaj". Po czasie równym co najmniej czasowi dostępu do pamięci od wejść adresowych, informacja 8-bitowa z pamięci pojawia się na szynie danych. Informacja ta jest wpisywana do rejestru instrukcji. W ten sposób kończy się faza pobierania instrukcji. Teraz rozpoczyna się faza dekodowania i wykonywania instrukcji. Zawartość licznika rozkazów jest dekodowana (zwykle przez układy PLA (ang. programmable logic arrays) i odpowiednie sygnały sterujące są generowane przez układ sterowania inicjuje to wykonanie instrukcji. Licznik programu zwiększa zawartość o 1 przygotowując adres następnej instrukcji.

5 DZIAŁANIE MIKROPROCESORA Wykonywanie instrukcji - Pobieranie instrukcji - Dekodowanie - wykonywanie

6 Definicje: Struktura rozkazu Długość rozkazu słowo lub kilka słów; Kod rozkazu liczba binarna charakterystyczna dla rodzaju operacji (funkcji rozkazu); Pole rozkazu pole kodu operacji + pole argumentów. Rozkaz bez argumentów: Kod operacji Rozkaz z jednym argumentem: Kod operacji Argument Rozkaz z dwoma argumentami: Kod operacji Argument 1 Argument 2

7 Wykonywanie instrukcji Format instrukcji 1 - bajtowej Przykład instrukcji 2 i 3 - bajtowych Instrukcja 1-bajtowa określa kod instrukcji, tzn. rodzaj operacji wykonywanej przez mikroprocesor. Instrukcja ta składa się z dwóch części. Pierwsza określa niezbędne do wykonania operacje przez poszczególne podzespoły mikroprocesora, druga natomiast adres bloku mikroprocesora (np. akumulator, rejestr itp.) Zazwyczaj instrukcje mikroprocesora są 1-, 2- lub 3-bajtowe. Pierwszy bajt instrukcji określa zawsze kod operacyjny. drugi bajt stanowi operand albo adres operandu (adres strony zerowej pamięci), Podczas wykonywania instrukcji 2- lub 3- bajtowej urządzenie sterujące wykonuje rozkazy kolejnych odwołań do pamięci w celu odczytania drugiego i trzeciego bajtu instrukcji.

8 MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWE MIKROPROCESORÓW Instrukcje Podstawowymi instrukcjami w różnych typach mikroprocesorów są: instrukcje przesuwania danych, instrukcje arytmetyczno-logiczne, instrukcje skoków, instrukcje systemowe. Instrukcje przesuwania danych powodują przesunięcie danych między rejestrami procesora a pamięcią, między rejestrami mikroprocesora itp. Instrukcje arytmetyczno-logiczne modyfikują dane zgodnie z sygnałami arytmetycznymi lub logicznymi: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, zmniejszenia (zwiększenia) o stałą, operacji AND, OR, EXCLUSIVE OR, uzupełnienia, przesunięcia itp.

9 MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWE MIKROPROCESORÓW Rys. Instrukcja dostępu do pamięci

10 INSTRUKCJE Rys. Wykonywanie instrukcji dodawania Rys. Instrukcja przesuwania

11 INSTRUKCJE Instrukcje skoków powinny umożliwiać realizację skoków bezwarunkowych w dowolne miejsce pamięci oraz skoków warunkowych. W skład tej grupy instrukcji zalicza się instrukcje bezwarunkowego i warunkowego wywołania i powrotu z podprogramu. Do instrukcji systemowych można zaliczyć instrukcje umożliwiające: realizację operacji przerwania programowego, powrotu z obsługi przerwania, maskowania i zezwalania na przerwanie oraz czekanie na przerwanie; - ustawianie lub zerowanie wskaźników (instrukcje testujące); - realizację operacji oczekiwania; - realizację operacji We-Wy.

12 INSTRUKCJE Sposoby adresowania Dużą część programu zajmują zwykle operacje przesuwania danych, do których można zaliczyć: przesuwanie danych do mikrokomputera z wejść i z mikrokomputera do wyjść (operacje We-Wy); przesuwanie danych w pamięci (operacje: pamięć -> pamięć); przesuwanie danych w rejestrach (operacje: rejestr-> rejestr); przesuwanie danych między pamięcią a rejestrami (operacje: rejestr pamięć). Operacja przesuwania danych wymaga określenia miejsca położenia źródła i miejsca przeznaczenia. Do określenia położenia źródła i miejsca przeznaczenia są stosowane różne sposoby adresowania. Umożliwiają one określenie położenia operandu występującego w instrukcji.

13 SPOSOBY ADRESOWANIA Wyróżnia się następujące podstawowe sposoby adresowania: natychmiastowe (ang. immediate), implikowane (ang. implied), bezpośrednie (ang. direct), pośrednie (ang. indirect), indeksowe (ang. indexed), względne (ang. relative), rejestrowe pośrednie (ang. register indirect). Są również możliwe kombinacje adresowania z wymienionych powyżej, a więc: pośrednie indeksowe (ang. indexed indirect), indeksowe pośrednie (ang. indirect indexed), implikowane bezpośrednio (ang. implied immediate).

14 SPOSOBY ADRESOWANIA Rys.1 Adresowanie bezpośrednie Rys.2 Adresowanie pośrednie Adresowanie implikowane odnosi się do instrukcji 1-bajtowych, w których informacja o źródle lub przeznaczeniu danych znajduje się w kodzie instrukcji. Przykładowo dla mikroprocesora 8080 instrukcja ADD H oznacza dodaj do akumulatora zawartość rejestru H i wynik umieść w akumulatorze". Adresowanie bezpośrednie odnosi się do instrukcji, w których adres operandu jest zawarty w bajcie rozkazowym lub następuje bezpośrednio po nim (rys. 1). Adresowanie bezpośrednie odnosi się zwykle do instrukcji 3-bajtowych, w których dwa ostatnie bajty zawierają adres operandu umieszczonego w pamięci. W niektórych mikroprocesorach jest możliwe określenie adresu jednym bajtem, odnoszącym się do zerowej strony pamięci. Adresowanie bezpośrednie jest stosowane przez programistę wówczas, gdy zna on położenie (adres) operandu. Adresowanie pośrednie dotyczy instrukcji, w których jest zawarty adres. pośredni, pod którym znajduje się adres operandu (rys. 2). Ta metoda adresowania może być stosowana w przypadku, gdy program nie ma przyporządkowanego na stałe obszaru pamięci, w którym działa, a adres. operandu jest obliczany w trakcie programu

15 SPOSOBY ADRESOWANIA Adresowanie natychmiastowe dotyczy instrukcji 2- lub 3-bajtowych, w których pierwszy bajt zawiera kod instrukcji, a bajty następne zawierają. operand (rys. 4.46). Adresowanie natychmiastowe jest stosowane przez programistę do ładowania danych stałych, znanych podczas pisania programu. Adresowanie indeksowe polega na wyznaczaniu adresu operandu przez sumowanie zawartości rejestru indeksowego (mikroprocesora) i adresu zawartego wewnątrz instrukcji (rys. 4.48); jest stosowane w tych mikroprocesorach, które zawierają rejestry indeksowe. Adresowanie indeksowe jest stosowane w tym przypadku, gdy konieczny jest dostęp do danych, umieszczonych kolejno w pamięci. Założono, że należy uzyskać sekwencyjny dostęp do danych w pamięci, zawartych między adresami N1 i N2. W tym przypadku instrukcja zawiera N1, a w rejestrze indeksowym umieszcza się wartość N2 N 1+1. Tworząc pętlę, ze zmniejszającą się wartością rejestru indeksowego i warunkiem na wyzerowanie rejestru, można uzyskać sekwencyjny dostęp do danych, umieszczonych w bloku pamięci.

16 Przesunięcie SPOSOBY ADRESOWANIA Rys.1 Adresowanie względne Rys.2 Adresowanie rejestrowe Adresowanie względne (rys. 1) jest stosowane w programach, które mogą pracować w dowolnym miejscu pamięci. Jest stosowane przy wykonywaniu instrukcji skoku. Adres operandu jest tworzony przez dodanie zawartości licznika rozkazów do wartości przesunięcia zawartego w instrukcji. Przesunięcie może być dodatnie lub ujemne. Adresowanie rejestrowe pośrednie polega na bezpośrednim wskazaniu w instrukcji numeru rejestru mikroprocesora, w którym znajduje się operand (rys. 2).

17 SPOSOBY ADRESOWANIA Rys.1. Adresowanie rejestrowe pośrednie Rys.2. Adresowanie pośrednie indeksowe Adresowanie rejestrowe pośrednie stanowi modyfikację adresowania indeksowego bez adresu bazowego (rys. 1). W tym sposobie adresowania adres operandu jest zawarty w rejestrze mikroprocesora, który jest wskazany w instrukcji. Sposób ten umożliwia dostęp do operandu w różnych miejscach pamięci bez zmiany programów. Adresowanie pośrednie indeksowe adres operandu jest sumą zawartości rejestru indeksowego i adresu bazowego zawartego w pamięci i wskazanego w instrukcji (rys. 2).

18 SPOSOBY ADRESOWANIA Rys. 1. Adresowanie indeksowe pośrednie Adresowanie indeksowe pośrednie adres operandu jest zawarty w miejscu pamięci określonym przez sumowanie zawartości rejestru indeksowego i adresu bazowego z instrukcji (rys. 1).

19 Podstawowe struktury programów Programy systemów mikroprocesorowych są realizowane z kilku podstawowych struktur, a mianowicie: 1. prostego, sekwencyjnego ciągu instrukcji; 2. rozgałęzień warunkowych programu; 3. pętli programu; 4. podprogramów które mogą zawierać wcześniej wymienione struktury. Prosta sekwencja ciągu instrukcji składa się z instrukcji umieszczonych kolejno w pamięci i wykonywanych kolejno jedna po drugiej. Na rysunku 42 przedstawiono przykładową prostą sekwencję ciągu instrukcji mikroprocesora Rozgałęzienia warunkowe programu powstają w wyniku badania zawartości rejestru wskaźników i wykonania zmiany zawartości licznika rozkazów. Skokowa zmiana zawartości licznika rozkazów jest uwarunkowana określonym stanem wskaźników: zero, przeniesienia; znaku, parzystości i innych.

20 Podstawowe struktury programów Rys. Prosta sekwencja instrukcji: a) lista instrukcji; b) tablica zawartości pamięci; c) schemat czynnościowy. Prosta sekwencja ciągu instrukcji składa się z instrukcji umieszczonych kolejno w pamięci i wykonywanych kolejno jedna po drugiej. Na rysunku przedstawiono przykładową prostą sekwencję ciągu instrukcji mikroprocesora Rozgałęzienia warunkowe programu powstają w wyniku badania zawartości rejestru wskaźników i wykonania zmiany zawartości licznika rozkazów. Skokowa zmiana zawartości licznika rozkazów jest uwarunkowana określonym stanem wskaźników: zero, przeniesienia; znaku, parzystości i innych. W wyniku powstania określonego stanu tych wskaźników następuje wpisanie do licznika rozkazów adresu skoku i wykonanie programu według nowej sekwencji.

21 Podstawowe struktury programów Rozgałęzienia warunkowe są realizowane na podstawie instrukcji skoków warunkowych. Przykładowo, w mikroprocesorach korzysta się z następujących instrukcji skoków warunkowych: skocz, jeśli bit zero jest równy 1, skocz, jeśli bit przeniesień jest równy 1, skocz, jeśli wartość akumulatora jest dodatnia itp. Przykład programu napisanego w języku Assembler 8080, ilustrujący rozgałęzienie warunkowe, przedstawiono na rys. obok. Rys. Rozgałęzienie warunkowe programu: a) lista instrukcji; b) tablica zawartości pamięci; c) schemat czynnościowy.

22 Podstawowe struktury programów Rys. Pętla warunkowa programu: a) lista instrukcji; b) tablica zawartości pamięci; c) schemat czynnościowy Pętla warunkowa programu polega na wielokrotnym wykonywaniu pewnego fragmentu programu aż do wystąpienia zmiany badanego wskaźnika. Na rysunku przedstawiono przykład pętli programowej. Wyjście z tej pętli jest uwarunkowane wyzerowaniem akumulatora

23 Podstawowe struktury programów Rys. Przykłady pętli warunkowych programu: a) badanie warunku poprzedza wykonanie funkcji; b) wykonanie funkcji poprzedza badanie warunku; c) badanie warunku następuje po wykonaniu funkcji 1 a przed wykonaniem funkcji 2. Na rysunku przedstawiono trzy podstawowe typy pętli warunkowych. W przypadku gdy funkcja występuje przed badaniem warunku, należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie wartości wskaźników. Należy też skontrolować, które operacje i w jaki sposób zmieniają wskaźniki.

24 Podstawowe struktury programów Rys. Metoda korzystania z podprogramu. W wielu przypadkach pewne sekwencje programowe powtarzają się w programie wielokrotnie. Wielokrotny ich zapis w pamięci jest nieekonomiczny i dlatego stosuje się w głównym ciągu programu instrukcje wywoływanie ich jako określonych podprogramów. Podczas wywoływania podprogramu automatycznie jest chroniona w stosie zawartość niektórych rejestrów procesora (licznik rozkazów itp.). Pozostałą część rejestrów można chronić programowo. Na końcu każdego podprogramu jest umieszczona instrukcja lub grupa instrukcji powrotu do programu głównego, które wyprowadzają ze stosu przechowywaną zawartość licznika rozkazów i pozostałych rejestrów. Na rysunku przedstawiono przykład korzystania przez główny ciąg programu z podprogramu mnożenia. W programie tym ustawia się wstępnie w rejestrach B, C dane, na których dokonuje się operacji mnożenia. W przypadku mikroprocesora 8080 wywołanie podprogramu jest determinowane instrukcją CALL, po której zostaje wprowadzony adres wywoływanego podprogramu.

25 Podstawowe struktury programów (obsługa podprogramów cd) Przykładowo, wywołanie podprogramu umieszczonego pod adresem 14 5FH wymaga następującego ciągu danych: CALL CD instrukcja wywołania 5F 14 adres podprogramu Po instrukcji CALL zostaje automatycznie wysłana do stosu zawartość licznika rozkazów. Zawartość pozostałych rejestrów jest wysyłana do stosu na podstawie następujących instrukcji: PUSH B przesłanie zawartości pary rejestrów BC do stosu, PUSH D przesłanie zawartości pary rejestrów DE do stosu, PUSH H przesłanie zawartości pary rejestrów HL do stosu, PUSH PSW przesłanie zawartości pary rejestrów akumulatora i rejestru wskaźników. Powrót do programu głównego jest określony instrukcją RET (Powrót). W wyniku tej instrukcji do licznika rozkazów jest ładowana zawartość umieszczona na szczycie stosu. Jest to zazwyczaj adres instrukcji w głównym ciągu programu następujący po instrukcji CALL. Przed powrotem do głównego ciągu instrukcji należy załadować rejestry procesora wartościami, które były w nich w chwili wywołania programu obsługi. W celu prawidłowego załadowania rejestrów należy ładować rejestry w odwrotnej kolejności, niż były one uprzednio chronione.

26 Podstawowe struktury programów (obsługa podprogramów cd) W mikroprocesorach Intela x86 do ładowania rejestrów mikroprocesora zawartością stosu służy grupa instrukcji POP. Na rysunku przedstawiono przykład podprogramu (PP1), który chroni zawartość wszystkich rejestrów mikroprocesora na czas wykonywania żądanych operacji (właściwego podprogramu). Rys. Przykład podprogramu PP1 zawierającego grupę instrukcji ochrony zawartości rejestrów mikroprocesora i grupę instrukcji załadowania rejestrów procesora przechowywaną w stosie informacją. Przed powrotem do głównego programu podprogram PP1 ładuje rejestry mikroprocesora przechowywaną w stosie informacją. Przechowywanie zawartości rejestrów mikroprocesora w stosie w czasie wykonywania podprogramu PP1 stwarza możliwości łatwego programowania głównego programu.

27 Podstawowe struktury programów (obsługa podprogramów cd) Rys. Stany stosu w kolejnych fazach wykonywania i wywoływania podprogramów PP1 SP-wskaźnik stosu; PC-licznik rozkazów; PSW,A,B,C,D,E,H,L rejestry mikroprocesora. Diagram przedstawia stan stosu w poszczególnych fazach wywoływania podprogramu oraz ochronę zawartości rejestrów i powrotu do głównego programu. Z tego rysunku wynika, że nieprawidłowa kolejność wyprowadzania zawartości rejestrów ze stosu spowoduje zmianę zawartości rejestrów. Korzystanie z podprogramów może być wielopoziomowe, tzn. każdy program może korzystać z innego podprogramu. Jedynym ograniczeniem dla liczby poziomów jest pojemność stosu,

SYSTEM MIKROPROCESOROWY

SYSTEM MIKROPROCESOROWY SYSTEM MIKROPROCESOROWY CPU ROM RAM I/O AB DB CB Rys 4.1. System mikroprocesorowy MIKROPROCESOR RDZEŃ MIKROPROCESORA PODSTAWOWE ZESPOŁY FUNKCJONALNE MIKROPROCESORA Mikroprocesor zawiera następujące, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 3 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) 2 Plan wykładu Podstawowe komponenty komputera Procesor CPU Cykl rozkazowy Typy instrukcji Stos Tryby adresowania

Bardziej szczegółowo

Rozszerzalne kody operacji (przykład)

Rozszerzalne kody operacji (przykład) Tryby adresowania natychmiastowy (ang. immediate) bezpośredni (ang. direct) pośredni (ang. indirect) rejestrowy (ang. register) rejestrowy pośredni (ang. register indirect) z przesunieciem (indeksowanie)

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa I Wykład 2

Technika mikroprocesorowa I Wykład 2 Technika mikroprocesorowa I Wykład 2 Literatura: www.zilog.com Z80 Family, CPU User Manual Cykle magistrali w mikroprocesorze Z80 -odczyt kodu rozkazu, -odczyt-zapis pamięci, -odczyt-zapis urządzenia we-wy,

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie. Dariusz Chaberski

Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie. Dariusz Chaberski Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy mikroprocesor C A D A D pamięć programu C BIOS dekoder adresów A C 1 C 2 C 3 A D pamięć danych C pamięć operacyjna karta

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Logiczny model komputera i działanie procesora. Część 1.

Logiczny model komputera i działanie procesora. Część 1. Logiczny model komputera i działanie procesora. Część 1. Klasyczny komputer o architekturze podanej przez von Neumana składa się z trzech podstawowych bloków: procesora pamięci operacyjnej urządzeń wejścia/wyjścia.

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROCESORA,

ARCHITEKTURA PROCESORA, ARCHITEKTURA PROCESORA, poza blokami funkcjonalnymi, to przede wszystkim: a. formaty rozkazów, b. lista rozkazów, c. rejestry dostępne programowo, d. sposoby adresowania pamięci, e. sposoby współpracy

Bardziej szczegółowo

Architektura typu Single-Cycle

Architektura typu Single-Cycle Architektura typu Single-Cycle...czyli budujemy pierwszą maszynę parową Przepływ danych W układach sekwencyjnych przepływ danych synchronizowany jest sygnałem zegara Elementy procesora - założenia Pamięć

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Jednostka ALU Przestrzeń adresowa Tryby adresowania

Architektura Systemów Komputerowych. Jednostka ALU Przestrzeń adresowa Tryby adresowania Architektura Systemów Komputerowych Jednostka ALU Przestrzeń adresowa Tryby adresowania 1 Jednostka arytmetyczno- logiczna ALU ALU ang: Arythmetic Logic Unit Argument A Argument B A B Ci Bit przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski Budowa i zasada działania komputera 1 dr Artur Bartoszewski Jednostka arytmetyczno-logiczna 2 Pojęcie systemu mikroprocesorowego Układ cyfrowy: Układy cyfrowe służą do przetwarzania informacji. Do układu

Bardziej szczegółowo

UTK Można stwierdzić, że wszystkie działania i operacje zachodzące w systemie są sterowane bądź inicjowane przez mikroprocesor.

UTK Można stwierdzić, że wszystkie działania i operacje zachodzące w systemie są sterowane bądź inicjowane przez mikroprocesor. Zadaniem centralnej jednostki przetwarzającej CPU (ang. Central Processing Unit), oprócz przetwarzania informacji jest sterowanie pracą pozostałych układów systemu. W skład CPU wchodzą mikroprocesor oraz

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia

Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Definicja Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz Operacjami wejścia/wyjścia nazywamy całokształt działań potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Adresowanie. W trybie natychmiastowym pole adresowe zawiera bezpośrednio operand czyli daną dla rozkazu.

Adresowanie. W trybie natychmiastowym pole adresowe zawiera bezpośrednio operand czyli daną dla rozkazu. W trybie natychmiastowym pole adresowe zawiera bezpośrednio operand czyli daną dla rozkazu. Wada: rozmiar argumentu ograniczony do rozmiaru pola adresowego Adresowanie bezpośrednie jest najbardziej podstawowym

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne

Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne Spis treści 5 Spis treœci Co to jest mikrokontroler? Wprowadzenie... 11 Budowa systemu komputerowego... 12 Wejścia systemu komputerowego... 12 Wyjścia systemu komputerowego... 13 Jednostka centralna (CPU)...

Bardziej szczegółowo

Lista instrukcji procesora 8051 część 2 Skoki i wywołania podprogramów, operacje na stosie, operacje bitowe

Lista instrukcji procesora 8051 część 2 Skoki i wywołania podprogramów, operacje na stosie, operacje bitowe Lista instrukcji procesora 8051 część 2 Skoki i wywołania podprogramów, operacje na stosie, operacje bitowe Ryszard J. Barczyński, 2009 2013 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego

Bardziej szczegółowo

organizacja procesora 8086

organizacja procesora 8086 Systemy komputerowe Procesor 8086 - tendencji w organizacji procesora organizacja procesora 8086 " # $ " % strali " & ' ' ' ( )" % *"towego + ", -" danych. Magistrala adresowa jest 20.bitowa, co pozwala

Bardziej szczegółowo

Projektowanie. Projektowanie mikroprocesorów

Projektowanie. Projektowanie mikroprocesorów WYKŁAD Projektowanie mikroprocesorów Projektowanie układ adów w cyfrowych - podsumowanie Algebra Boole a Bramki logiczne i przerzutniki Automat skończony System binarny i reprezentacja danych Synteza logiczna

Bardziej szczegółowo

Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci. Dariusz Chaberski

Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci. Dariusz Chaberski Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci Dariusz Chaberski Jednostka centralna szyna sygnałow sterowania sygnały sterujące układ sterowania sygnały stanu wewnętrzna szyna danych układ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Rozkazy mikroprocesora Rozkazy mikroprocesora 8086 można podzielić na siedem funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 5 Jednostka Centralna Zadania realizowane przez procesor Pobieranie rozkazów Interpretowanie rozkazów Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisanie danych Główne zespoły

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 4 Tryby adresowania i formaty Tryby adresowania Natychmiastowy Bezpośredni Pośredni Rejestrowy Rejestrowy pośredni Z przesunięciem stosowy Argument natychmiastowy Op Rozkaz

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory.

LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory. LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory. 1. Wymagania dla ucznia: zna pojęcia: procesor, CPU, ALU, potrafi podać typowe rozkazy; potrafi omówić uproszczony i rozszerzony schemat mikroprocesora; potraf omówić

Bardziej szczegółowo

Procesor ma architekturę rejestrową L/S. Wskaż rozkazy spoza listy tego procesora. bgt Rx, Ry, offset nand Rx, Ry, A add Rx, #1, Rz store Rx, [Rz]

Procesor ma architekturę rejestrową L/S. Wskaż rozkazy spoza listy tego procesora. bgt Rx, Ry, offset nand Rx, Ry, A add Rx, #1, Rz store Rx, [Rz] Procesor ma architekturę akumulatorową. Wskaż rozkazy spoza listy tego procesora. bgt Rx, Ry, offset or Rx, Ry, A add Rx load A, [Rz] push Rx sub Rx, #3, A load Rx, [A] Procesor ma architekturę rejestrową

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera. Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt

Architektura komputera. Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt Architektura komputera Architektura von Neumanna: Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt Zawartośd tej pamięci jest adresowana przez wskazanie miejsca, bez względu

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki cyfrowej Mikroprocesory. Mgr inż. Bogdan Pietrzak ZSR CKP Świdwin

Podstawy techniki cyfrowej Mikroprocesory. Mgr inż. Bogdan Pietrzak ZSR CKP Świdwin Podstawy techniki cyfrowej Mikroprocesory Mgr inż. Bogdan Pietrzak ZSR CKP Świdwin 1 Mikroprocesor to układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji zdolny do wykonywania

Bardziej szczegółowo

MIKROKONTROLERY I MIKROPROCESORY

MIKROKONTROLERY I MIKROPROCESORY PLAN... work in progress 1. Mikrokontrolery i mikroprocesory - architektura systemów mikroprocesorów ( 8051, AVR, ARM) - pamięci - rejestry - tryby adresowania - repertuar instrukcji - urządzenia we/wy

Bardziej szczegółowo

Lista instrukcji mikroprocesora 8086. Programowanie w assemblerze

Lista instrukcji mikroprocesora 8086. Programowanie w assemblerze Lista instrukcji mikroprocesora 8086 Programowanie w assemblerze Lista instrukcji mikroprocesora 8086 Lista instrukcji mikroprocesora 8086 Lista instrukcji mikroprocesora 8086 Lista instrukcji mikroprocesora

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler ATmega32. Język symboliczny

Mikrokontroler ATmega32. Język symboliczny Mikrokontroler ATmega32 Język symboliczny 1 Język symboliczny (asembler) jest językiem niskiego poziomu - pozwala pisać programy złożone z instrukcji procesora. Kody instrukcji są reprezentowane nazwami

Bardziej szczegółowo

architektura komputerów w 1 1

architektura komputerów w 1 1 8051 Port P2 Port P3 Transm. szeregowa Timery T0, T1 Układ przerwań Rejestr DPTR Licznik rozkazów Pamięć programu Port P0 Port P1 PSW ALU Rejestr B SFR akumulator 8051 STRUKTURA architektura komputerów

Bardziej szczegółowo

Lista rozkazów mikrokontrolera 8051 część pierwsza: instrukcje przesyłania danych, arytmetyczne i logiczne

Lista rozkazów mikrokontrolera 8051 część pierwsza: instrukcje przesyłania danych, arytmetyczne i logiczne Lista rozkazów mikrokontrolera 8051 część pierwsza: instrukcje przesyłania danych, arytmetyczne i logiczne Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego

Bardziej szczegółowo

Mikrooperacje. Mikrooperacje arytmetyczne

Mikrooperacje. Mikrooperacje arytmetyczne Przygotowanie: Przemysław Sołtan e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Mikrooperacje Mikrooperacja to elementarna operacja wykonywana podczas jednego taktu zegara mikroprocesora na informacji przechowywanej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. System komputerowy. Magistrala systemowa. Architektura komputera. Cezary Bolek

Wstęp do informatyki. System komputerowy. Magistrala systemowa. Architektura komputera. Cezary Bolek Wstęp do informatyki Architektura komputera Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki System komputerowy systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania DSP 1

Przykładowe pytania DSP 1 Przykładowe pytania SP Przykładowe pytania Systemy liczbowe. Przedstawić liczby; -, - w kodzie binarnym i hexadecymalnym uzupełnionym do dwóch (liczba 6 bitowa).. odać dwie liczby binarne w kodzie U +..

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki. System komputerowy

Architektura komputera. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki. System komputerowy Wstęp do informatyki Architektura komputera Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki System komputerowy systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM,

Bardziej szczegółowo

Metody obsługi zdarzeń

Metody obsługi zdarzeń SWB - Przerwania, polling, timery - wykład 10 asz 1 Metody obsługi zdarzeń Przerwanie (ang. Interrupt) - zmiana sterowania, niezależnie od aktualnie wykonywanego programu, spowodowana pojawieniem się sygnału

Bardziej szczegółowo

Przerwania, polling, timery - wykład 9

Przerwania, polling, timery - wykład 9 SWB - Przerwania, polling, timery - wykład 9 asz 1 Przerwania, polling, timery - wykład 9 Adam Szmigielski aszmigie@pjwstk.edu.pl SWB - Przerwania, polling, timery - wykład 9 asz 2 Metody obsługi zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Magistrala systemowa (System Bus)

Magistrala systemowa (System Bus) Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM, RAM Jednostka centralna Układy we/wy In/Out Wstęp do Informatyki

Bardziej szczegółowo

4 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK MP.01 Rok akad. 2011/2012 2 / 24

4 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK MP.01 Rok akad. 2011/2012 2 / 24 Wymagania proceduralnych języków wysokiego poziomu ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH modele programowe procesorów ASK MP.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad.

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe Programowanie niskopoziomowe ASSEMBLER Teodora Dimitrova-Grekow http://aragorn.pb.bialystok.pl/~teodora/ Program ogólny Rok akademicki 2011/12 Systemy liczbowe, budowa komputera, procesory X86, organizacja

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera Komputer computer computare

Budowa komputera Komputer computer computare 11. Budowa komputera Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów. Kodowanie informacji System komputerowy

Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów. Kodowanie informacji System komputerowy 1 Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów Kodowanie informacji System komputerowy Kodowanie informacji 2 Co to jest? bit, bajt, kod ASCII. Jak działa system komputerowy? Co to jest? pamięć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym

Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym Cele: przydział zasobów pamięciowych wykonywanym programom, zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych procesów (ochrona pamięci), efektywne wykorzystanie dostępnej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ. Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej oraz operacji arytmetycznych w formatach Q

LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ. Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej oraz operacji arytmetycznych w formatach Q LABORAORIUM PROCESORY SYGAŁOWE W AUOMAYCE PRZEMYSŁOWEJ Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej oraz operacji arytmetycznych w formatach Q 1. Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej. Kody stałopozycyjne mają ustalone

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych

Architektura systemów komputerowych Studia stacjonarne inżynierskie, kierunek INFORMATYKA Architektura systemów komputerowych Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Procesor część I 1. ALU 2. Cykl rozkazowy 3. Schemat

Bardziej szczegółowo

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Budowa procesora 80386 Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Pierwszy prawdziwy procesor 32-bitowy. Zawiera wewnętrzne 32-bitowe rejestry (omówione zostaną w modułach następnych), pozwalające przetwarzać

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński - Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86

Księgarnia PWN: Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński - Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86 Księgarnia PWN: Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński - Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86 Spis treści Wprowadzenie... 11 1. Architektura procesorów rodziny x86... 17 1.1. Model procesorów

Bardziej szczegółowo

Dodatek B. Zasady komunikacji z otoczeniem w typowych systemach komputerowych

Dodatek B. Zasady komunikacji z otoczeniem w typowych systemach komputerowych Dodatek B. Zasady komunikacji z otoczeniem w typowych systemach komputerowych B.1. Dostęp do urządzeń komunikacyjnych Sterowniki urządzeń zewnętrznych widziane są przez procesor jako zestawy rejestrów

Bardziej szczegółowo

Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania

Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania brak kanału v GS =v t (cutoff ) kanał otwarty brak kanału kanał otwarty kanał zamknięty w.2, p. kanał zamknięty Co było na ostatnim wykładzie? Układy cyfrowe Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki mikroprocesorowej. Dr inż. Grzegorz Kosobudzki p.311a A-5. Tel

Podstawy techniki mikroprocesorowej. Dr inż. Grzegorz Kosobudzki p.311a A-5. Tel Podstawy techniki mikroprocesorowej Dr inż. Grzegorz Kosobudzki p.311a A-5. Tel. 071 3203746 grzegorz.kosobudzki@pwr.wroc.pl 2 Terminy zajęć Wykłady: niedziela 7.30 12.00 s.312 Kolokwium przedostatnie

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

1.2 Schemat blokowy oraz opis sygnałów wejściowych i wyjściowych

1.2 Schemat blokowy oraz opis sygnałów wejściowych i wyjściowych Dodatek A Wyświetlacz LCD. Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Wyświetlacz ciekłokrystaliczny HY-62F4 zastosowany w ćwiczeniu jest wyświetlaczem matrycowym zawierającym moduł kontrolera i układ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 5 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) c.d. 2 Architektura CPU Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) Rejestry Układ sterujący przebiegiem programu

Bardziej szczegółowo

UTK jednostki wykonawczej EU (Ex ecution Unit), jednostki steruj c ej CU,

UTK jednostki wykonawczej EU (Ex ecution Unit), jednostki steruj c ej CU, Podstawowa budowa procesora sprowadza si ę do jednostki wykonawczej EU (Execution Unit), która przetwarza informacje wykonując wszelkie operacje arytmetyczne i logiczne oraz jednostki sterują cej CU, która

Bardziej szczegółowo

Układy kombinacyjne. cz.2

Układy kombinacyjne. cz.2 Układy kombinacyjne cz.2 Układy kombinacyjne 2/26 Kombinacyjne bloki funkcjonalne Kombinacyjne bloki funkcjonalne - dekodery 3/26 Dekodery Są to układy zamieniające wybrany kod binarny (najczęściej NB)

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 8: Procedury Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Wstęp Linkowanie z bibliotekami zewnętrznymi Operacje na stosie

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych 2

Architektura Systemów Komputerowych 2 Architektura Systemów Komputerowych 2 Pytania egzaminacyjne z części pisemnej mgr inż. Leszek Ciopiński Wykład I 1. Historia i ewolucja architektur komputerowych 1.1. Czy komputer Z3 jest zgodny z maszyną

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów wer. 7

Architektura komputerów wer. 7 Architektura komputerów wer. 7 Wojciech Myszka 2013-10-29 19:47:07 +0100 Karty perforowane Kalkulator IBM 601, 1931 IBM 601 kalkulator Maszyna czytała dwie liczby z karty, mnożyła je przez siebie i wynik

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych

Architektura Systemów Komputerowych Architektura Systemów Komputerowych Wykład 6: Budowa jednostki centralnej - CPU Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Procesor jednocyklowy Procesor

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 8 Jan Kazimirski 1 Assembler x86 2 Podstawowe instrukcje x86 Instrukcje transferu danych Arytmetyka binarna i dziesiętna Instrukcje logiczne Instrukcje sterujące wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 11: Procedury zaawansowane Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Wstęp Ramki stosu Rekurencja INVOKE, ADDR, PROC,

Bardziej szczegółowo

Projekt prostego procesora

Projekt prostego procesora Projekt prostego procesora Opracowany przez Rafała Walkowiaka dla zajęć z PTC 2012/2013 w oparciu o Laboratory Exercise 9 Altera Corporation Rysunek 1 przedstawia schemat układu cyfrowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego (2) Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Algorytm mnożenia sekwencyjnego (wariant 1)

Algorytm mnożenia sekwencyjnego (wariant 1) Przygotowanie: Przemysław Sołtan e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Algorytm mnożenia sekwencyjnego (wariant 1) //Poczynając z mniej znaczących bitów mnożnika, przesuwamy formowany //rezultat w stronę

Bardziej szczegółowo

Lista Rozkazów: Język komputera

Lista Rozkazów: Język komputera Lista Rozkazów: Język komputera Większość slajdów do tego wykładu to tłumaczenia i przeróbki oficjalnych sladjów do podręcznika Pattersona i Hennessy ego Lista rozkazów Zestaw rozkazów wykonywanych przez

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do architektury komputerów systemy liczbowe, operacje arytmetyczne i logiczne

Wprowadzenie do architektury komputerów systemy liczbowe, operacje arytmetyczne i logiczne Wprowadzenie do architektury komputerów systemy liczbowe, operacje arytmetyczne i logiczne 1. Bit Pozycja rejestru lub komórki pamięci służąca do przedstawiania (pamiętania) cyfry w systemie (liczbowym)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Architektura co to jest? Architektura Model komputera. Od układów logicznych do CPU. Automat skończony. Maszyny Turinga (1936)

Wstęp do informatyki. Architektura co to jest? Architektura Model komputera. Od układów logicznych do CPU. Automat skończony. Maszyny Turinga (1936) Wstęp doinformatyki Architektura co to jest? Architektura Model komputera Dr inż Ignacy Pardyka Slajd 1 Slajd 2 Od układów logicznych do CPU Automat skończony Slajd 3 Slajd 4 Ile jest automatów skończonych?

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych Ćwiczenie nr 3 Wyświetlanie i wczytywanie danych 3.1 Wstęp Współczesne komputery przetwarzają dane zakodowane za pomocą ciągów zerojedynkowych. W szczególności przetwarzane liczby kodowane są w systemie

Bardziej szczegółowo

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Układy arytmetyczne Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Plan prezentacji Metody zapisu liczb ze znakiem Układy arytmetyczne: Układy dodające Półsumator Pełny sumator Półsubtraktor Pełny subtraktor Układy

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów Wykład 2

Architektura komputerów Wykład 2 Architektura komputerów Wykład 2 Jan Kazimirski 1 Elementy techniki cyfrowej 2 Plan wykładu Algebra Boole'a Podstawowe układy cyfrowe bramki Układy kombinacyjne Układy sekwencyjne 3 Algebra Boole'a Stosowana

Bardziej szczegółowo

CPU architektura i rejestry

CPU architektura i rejestry CPU architektura i rejestry C51 (AT83C51SND1C) - ogólny widok wnętrza Źródło: Materiały informacyjne firmy Atmel 2 C51 (AT83C51SND1C) - przestrzeń pamięci kodu Źródło: Materiały informacyjne firmy Atmel

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka PAMIĘCI Część 1 Przygotował: Ryszard Kijanka WSTĘP Pamięci półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów systemów cyfrowych. Służą do przechowywania informacji w postaci cyfrowej. Liczba informacji,

Bardziej szczegółowo

CYKL ROZKAZOWY = 1 lub 2(4) cykle maszynowe

CYKL ROZKAZOWY = 1 lub 2(4) cykle maszynowe MIKROKONTROLER RODZINY MCS 5 Cykl rozkazowy mikrokontrolera rodziny MCS 5 Mikroprocesory rodziny MCS 5 zawierają wewnętrzny generator sygnałów zegarowych ustalający czas trwania cyklu zegarowego Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Temat 1. Algebra Boole a i bramki 1). Podać przykład dowolnego prawa lub tożsamości, które jest spełnione w algebrze Boole

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych 1 dr Artur Bartoszewski Procesor część I 1. ALU 2. Cykl rozkazowy 3. Schemat blokowy CPU 4. Architektura CISC i RISC 2 Jednostka arytmetyczno-logiczna 3 Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

J. Duntemann Zrozumieć Assembler Leo J. Scanlon Assembler 8086/8088/80286 S. Kruk Programowanie w Języku Assembler

J. Duntemann Zrozumieć Assembler Leo J. Scanlon Assembler 8086/8088/80286 S. Kruk Programowanie w Języku Assembler ASSEMBLER J. Duntemann Zrozumieć Assembler Leo J. Scanlon Assembler 8086/8088/80286 S. Kruk Programowanie w Języku Assembler Geneza (8086, 8088). Rejestry Adresowanie pamięci Stos Instrukcje Przerwania

Bardziej szczegółowo

Programowalne układy logiczne

Programowalne układy logiczne Programowalne układy logiczne Mikroprocesor Szymon Acedański Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 6 grudnia 2014 Zbudujmy własny mikroprocesor Bardzo prosty: 16-bitowy, 16 rejestrów

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów wer. 3

Architektura komputerów wer. 3 Architektura komputerów wer. 3 Wojciech Myszka, Maciej Panek listopad 2014 r. Karty perforowane Kalkulator IBM 601, 1931 IBM 601 kalkulator Maszyna czytała dwie liczby z karty, mnożyła je przez siebie

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolera 8051

Programowanie mikrokontrolera 8051 Programowanie mikrokontrolera 8051 Podane poniżej informacje mogą pomóc w nauce programowania mikrokontrolerów z rodziny 8051. Opisane są tu pewne specyficzne cechy tych procesorów a także podane przykłady

Bardziej szczegółowo

drklaus 1 Model funkcjonalny komputera struktura, funkcje, komputer dr inż. Rafał KLAUS STRUKTURA I DZIAŁANIE KOMPUTERA

drklaus 1 Model funkcjonalny komputera struktura, funkcje, komputer dr inż. Rafał KLAUS STRUKTURA I DZIAŁANIE KOMPUTERA Szablon wykładu należy uzupełnić podczas spotkania z wykładowcą STRUKTURA I DZIAŁANIE KOMPUTERA dr inż. Rafał Klaus Instytut Informatyki Politechnika Poznańska rafal.klaus@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rklaus

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe System mikroprocesorowy 1. Przedstaw schemat blokowy systemu mikroprocesorowego.

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Sterowniki programowalne

Bardziej szczegółowo

. III atyka, sem, Inform Symulator puterów Escape rchitektura kom A

. III atyka, sem, Inform Symulator puterów Escape rchitektura kom A Symulator Escape Konfiguracja ogólna Enable MUL and DIV Complete Set of Comp.Oper Sign Extension of B/H/W Memory Oper on B/H/W Program Program Dane Dane Załaduj konfigurację symulatora (File -> OpenFile)

Bardziej szczegółowo

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych Układy logiczne Bramki logiczne A B A B AND NAND A B A B OR NOR A NOT A B A B XOR NXOR A NOT A B AND NAND A B OR NOR A B XOR NXOR Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych 2 Podstawowe tożsamości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego (2) Definicja systemu operacyjnego (1) Miejsce,

Bardziej szczegółowo

2 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK MP.02 Rok akad. 2011/ / 24

2 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK MP.02 Rok akad. 2011/ / 24 ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH modele programowe komputerów ASK MP.02 c Dr inż. Ignacy Pardyka 1 UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach 2 Literatura Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka

Bardziej szczegółowo

Zwory na płycie z łączem szeregowym ustawienie zworek dla programowania.

Zwory na płycie z łączem szeregowym ustawienie zworek dla programowania. I. OPIS STANOWISKA DO BADANIA SILNIKÓW KROKOWYCH LINIOWYCH Pracą silnika można sterować za pomocą sterownika lub przez łącze szeregowe RS485/232 z komputera. Rysunek przedstawiający sposób podłączenia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Rafał Klaus Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia i ich zastosowań w przemyśle" POKL

dr inż. Rafał Klaus Zajęcia finansowane z projektu Rozwój i doskonalenie kształcenia i ich zastosowań w przemyśle POKL Architektura komputerów wprowadzenie materiał do wykładu 3/3 dr inż. Rafał Klaus Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

1259 (10) = 1 * * * * 100 = 1 * * * *1

1259 (10) = 1 * * * * 100 = 1 * * * *1 Zamiana liczba zapisanych w dowolnym systemie na system dziesiętny: W systemie pozycyjnym o podstawie 10 wartości kolejnych cyfr odpowiadają kolejnym potęgom liczby 10 licząc od strony prawej i numerując

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy. Rozdział 1 Wprowadzenie do systemów komputerowych

Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy. Rozdział 1 Wprowadzenie do systemów komputerowych Systemy operacyjne Struktura i zasady budowy Rozdział 1 Wprowadzenie do systemów komputerowych Zadaniem systemu operacyjnego jest pośredniczenie pomiędzy aplikacjami, programami narzędziowymi i użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED

Ćwiczenie 2. Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED Ćwiczenie 2 Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED 2-1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studentów ze sposobem obsługi wielopozycyjnego 7-segmentowego wyświetlacza LED multipleksowanego programowo

Bardziej szczegółowo

UKŁADY MIKROPROGRAMOWALNE

UKŁADY MIKROPROGRAMOWALNE UKŁAD MIKROPROGRAMOWALNE Układy sterujące mogą pracować samodzielnie, jednakże w przypadku bardziej złożonych układów (zwanych zespołami funkcjonalnymi) układ sterujący jest tylko jednym z układów drugim

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery czyli o czym to będzie...

Mikrokontrolery czyli o czym to będzie... Mikrokontrolery czyli o czym to będzie... Ryszard J. Barczyński, 2017 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego PNPiM Poznamy: Cechy

Bardziej szczegółowo

Budowa Mikrokomputera

Budowa Mikrokomputera Budowa Mikrokomputera Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Podstawowe elementy komputera Procesor Pamięć Magistrala (2/16) Płyta główna (ang. mainboard, motherboard) płyta drukowana komputera,

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler ATmega32. Tryby adresowania Rejestry funkcyjne

Mikrokontroler ATmega32. Tryby adresowania Rejestry funkcyjne Mikrokontroler ATmega32 Tryby adresowania Rejestry funkcyjne 1 Rozrónia si dwa główne tryby: adresowanie bezporednie i porednie (jeli jeden z argumentów jest stał, ma miejsce take adresowanie natychmiastowe)

Bardziej szczegółowo