Skandynawskie Linie Lotnicze (SAS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skandynawskie Linie Lotnicze (SAS)"

Transkrypt

1 Skandynawskie Linie Lotnicze (SAS) Regulamin Programu SAS Credits Spis treści 1 Część 1. Regulamin Programu SAS Credits Treść i zakres Regulaminu Ogólne informacje na temat Programu SAS Credits Gromadzenie i okres ważności Punktów SAS Stan Punktów na koncie SAS Credits Realizacja Punktów SAS Credits Zasady dotyczące zwrotu / zmiany rezerwacji Zasady dotyczące ważności kodów CMP Zatwierdzenie warunków przewozu Kolejność ważności interpretacji/ informacji na temat Użytkownika Ograniczenie odpowiedzialności Informacje dane firmowe, osobiste itp Obowiązki SAS Obowiązki Klienta Zobowiązania wzajemne / powiadomienia Szczegółowe informacje na temat CAP SAS Corporate Site Obowiązywanie Programu i wystąpienie z Programu Zachowanie poufności i przetwarzanie danych osobowych Zmiany i uzupełnienia Inne warunki Definicje Część 2. Zakres Programu... 6 Cała sieć połączeń obsługiwanych przez SAS... 7 SKandynawskie Linie Lotnicze (SAS) Oddział w Polsce Al. Jana Pawła II 29, Warszawa, tel.: , faks:

2 1 Część 1. Regulamin Programu SAS Credits Organizatorem Programu SAS Credits zwanego dalej Programem jest Scandinavian Airlines System (SAS), Oddział w Polsce, siedziba oddziału: Warszawa, Al. Jana Pawła II 29, KRS , NIP , zwany dalej SAS. Uczestnikami Programu SAS Credits są mające siedzibę na terytorium Polski podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jako osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak również inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, z wyłączeniem konsumentów, korzystające z usług SAS w zakresie lotniczych przewozów pasażerskich, zwane dalej Klientami. 1.1 Treść i zakres Regulaminu Niniejszy Regulamin reguluje warunki, zgodnie, z którymi Klienci będą zbierać i wykorzystywać Punkty w ramach programu SAS Credits w zamian za zrealizowane przeloty obsługiwane przez przewoźników lotniczych z Grupy SAS wskazanych w Części 2 poniżej. Punkty SAS są przyznawane w zależności od wartości realizacji podróży lotniczych w ramach Grupy SAS. 1.2 Ogólne informacje na temat Programu SAS Credits Program SAS Credits umożliwia Klientowi zbieranie Punktów za wszystkie zrealizowane przez Klienta przeloty obsługiwane przez Grupę SAS. Patrz Część 2, Tabela 1 i 2. Prawo uczestnictwa w Programie przysługuje Klientom, którzy nie korzystają z innych programów premiowych i rabatowych SAS na podstawie odrębnej umowy. Klient otrzyma kod CMP, który należy podawać każdorazowo podczas rezerwacji, aby zdobyć punkty SAS. Wszystkie przeloty należy rezerwować za pośrednictwem autoryzowanych biur podróży IATA lub bezpośrednio w SAS. Kod CMP Klienta będzie również potrzebny do wykorzystania punktów zdobytych w ramach programu SAS Credits. Klient uczestniczący w programie SAS Credits otrzymuje upust w wysokości 2 % od taryf publikowanych (z wyłączeniem klas rezerwacyjnych O,G na przelotach europejskich oraz K, L, T, G na przelotach międzykontynentalnych) na rejsy operowane przez linie wchodzące w skład grupy SAS (SAS, Wideroe, Blue1). 1.3 Gromadzenie i okres ważności Punktów SAS SAS rejestruje fakt uzyskania przez Klienta Punktów za zrealizowany przelot w ramach Grupy SAS na podstawie wprowadzonego w momencie rezerwacji kodu CMP. Punkty nie są przyznawane z mocą wsteczną. Lista linii lotniczych Grupy SAS znajduje się w Części 2, w Tabeli 2. Bilet opłacony punktami SAS Credits należy zarezerwować przynajmniej na 72 godziny przed wylotem (3 dni robocze). Klient nie otrzyma Punktów za przelot, który jest już objęty rabatem lub premią na podstawie innej umowy pomiędzy SAS a Klientem. Kod CMP można stosować wyłącznie w odniesieniu do przelotu opłaconego przez Klienta. Klient otrzyma Punkty w wysokości 6% wartości zrealizowanych podróży w klasie Business, 4% w klasie Economy Extra oraz 2% w klasie Economy (ceny biletu tj. bez podatków, opłat lotniskowych i serwisowych). Związek pomiędzy klasą serwisową a rezerwacyjną przedstawiono w Tabeli 1. Punkty będą przyznawane Klientowi wyłącznie za przeloty służbowe Klienta (tzn. przeloty opłacone przez Klienta), a nie za przeloty prywatne. Kod CMP nie może być stosowany w odniesieniu do prywatnych przelotów pracownika lub wykonawcy Klienta. Punkty są ważne przez trzy lata od daty ich zdobycia. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny. 1.4 Stan Punktów na koncie SAS Credits Klient może sprawdzić ilość Punktów na koncie logując się na stronie internetowej SAS Corporate Site. W tym celu wymagany jest specjalny identyfikator logowania; SAS zapewni taki dostęp wyznaczonemu przedstawicielowi Klienta w momencie rejestracji w programie SAS Credits. 1.5 Kod CMP i hasło SAS przekaże Klientowi kod CMP i hasło do logowania na stronie internetowej SAS Corporate Site w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia uczestnictwa w Programie. Klient zapewni, aby Użytkownicy kodu CMP: nie ujawniali kodu CMP i hasła do logowania na stronie internetowej i przechowywali te dane w bezpiecznym miejscu; podawali kod CMP podczas realizacji punktów SAS; bezzwłocznie informowali SAS o podejrzeniu stosowania kodu CMP przez osobę nieupoważnioną; przestrzegali postanowień niniejszego Regulaminu;

3 Klient: zwróci SAS wszelkie koszty poniesione w związku z niewłaściwym zastosowaniem w wyniku niespełnienia przez Użytkownika warunków korzystania z kodu CMP, dopłaci różnicę w przypadku zamiany punktów SAS na usługi transportu lotniczego, którego wartość przekracza liczbę posiadanych punktów przyjmuje odpowiedzialność za Użytkownika, który zapoznał się z i zrozumiał niniejsze warunki. 1.6 Realizacja Punktów SAS Credits Punkty można wymieniać na bilety SAS zgodnie z Częścią 2. W momencie rezerwacji należy podać kod CMP i stan punktów SAS dla Klienta. Bilety opłacone punktami SAS należy nabyć za pośrednictwem autoryzowanego biura podróży IATA. Klient może zarezerwować przelot, który zostanie opłacony Punktami, po uzbieraniu minimum 300 Punktów SAS. 1.7 Zasady dotyczące zwrotu / zmiany rezerwacji Następujące zasady mają zastosowanie w przypadku zwrotu i zmiany rezerwacji niezrealizowanego przelotu, za który zapłacono Punktami SAS: Zwrotu za przelot, który został zarezerwowany i opłacony Punktami SAS, można dokonać zgodnie z zasadami użytej przy sprzedaży taryfy lotniczej. W przypadku dozwolonego zwrotu zrealizowane Punkty zostaną ponownie przekazane na konto Klienta. Zmiany rezerwacji biletów można dokonać zgodnie z zasadami użytej przy sprzedaży taryfy lotniczej. Punktów SAS nie można stosować do uregulowania opłaty z tytułu zmiany rezerwacji. 1.8 Zasady dotyczące ważności kodów CMP SAS może unieważnić kod CMP ze skutkiem natychmiastowym i zablokować funkcję rejestracji i rezerwacji w przypadku: niewłaściwego stosowania kodu CMP i/lub stosowania kodu CMP niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; niedokonania płatności lub niewywiązania się przez Klienta z innych zobowiązań; zalegania z płatnością, niewypłacalności lub ogłoszenia upadłości przez Klienta. 1.9 Zatwierdzenie warunków przewozu Korzystając z kodu CMP, Klient akceptuje fakt, iż wszystkie przeloty obsługiwane przez SAS podlegają Ogólnym Warunków Przewozu SAS i niniejszemu Regulaminowi Kolejność ważności interpretacji/ informacji na temat Użytkownika W przypadku różnic zdań między Użytkownikiem a Klientem, w pierwszej kolejności uwzględniana będzie zazwyczaj opinia Klienta. Klient zobowiązuje się zapewnić, iż ma zawsze prawo, w każdym przypadku, do uzyskania informacji o stronach korzystających z kodu CMP bez zgody Użytkownika Ograniczenie odpowiedzialności Zobowiązania SAS związane z programem SAS Credits i informacjami przekazywanymi w związku z tym Programem są ograniczone postanowieniami niniejszego Regulaminu. SAS zarejestruje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby kontaktowej ze strony Klienta. Przystępując do Programu w imieniu Klienta, osoba kontaktowa wyraża zgodę na otrzymywanie od SAS i partnerów SAS materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres Klienta oraz na przekazywanie danych kontaktowych osoby kontaktowej rzeczonym partnerom w tym celu, pod warunkiem, że Klient czy osoba kontaktowa nie odmówią wcześniej wyrażenia zgody na otrzymywanie takich materiałów. Do partnerów SAS należą na przykład hotele, wypożyczalnie samochodów, firmy obsługujące karty kredytowe i inne linie lotnicze Informacje dane firmowe, osobiste itp. Przystępując do Programu Klient zobowiązuje się zapewnić, że Użytkownik zapozna się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących ofert specjalnych.

4 Klient zobowiązuje się zapewnić, że Użytkownik zostanie poinformowany i wyrazi zgodę na przetwarzanie przez SAS swoich danych osobowych w celu umożliwienia zarządzania Punktami SAS, na przykład w celu sprawdzenia i zrealizowania zleceń i przelotów z wykorzystaniem kodu CMP oraz w celach marketingowych. Korzystając z kodu CMP Użytkownik wyraża zgodę na rejestrację i przetwarzanie przez SAS danych osobowych Użytkownika oraz danych dotyczących jego przelotów zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Zarejestrowane dane osobowe można również ujawniać partnerom SAS w celu koordynowania ofert i działalności. Przystępując do niniejszego Programu Klient wyraża zgodę na ujawnianie danych firmowych partnerom SAS w celach marketingowych. Skandynawskie Linie lotnicze (SAS) są podmiotem prawnym, który pełni rolę Administartora danych osobowych w ramach Programu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownikowi przysługują uprawnienia określone w art Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych zarejestrowanych przez SAS, zakresu ich przetwarzania jak również prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania poprzez przekazanie pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem na adres: Scandinavian Airlines System (SAS) - Oddział w Polsce Warszawa, Al. Jana Pawła II 29 Z dopiskiem SAS Credits 1.13 Obowiązki SAS SAS będzie przyznawać Klientowi Punkty SAS w okresie obowiązywania Programu. Punkty SAS będą przeliczane na podstawie Wartości zrealizowanych przelotów na SAS. Punkty SAS obejmują przeloty obsługiwane przez linie należące do Grupy SAS, które zostały zrealizowane w okresie obowiązywania Programu, pod warunkiem, że takie przeloty: zostały zrealizowane przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem; oraz wskazano i zarejestrowano ważny kod CMP. SAS udostępni Klientowi miesięczne zestawienie Wartości zrealizowanych biletów, które będzie dostępne na stronie internetowej SAS Corporate Site. Odpowiedzialność SAS z tytułu błędnego lub nieodpowiedniego obliczenia Punktów SAS jest ograniczona do naprawienia błędu. SAS jest zwolniony z wszelkiej innej odpowiedzialności wobec Klienta, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. SAS nie ponosi odpowiedzialność wobec Klienta czy Użytkownika z tytułu kosztów pośrednich czy szkód wtórnych Obowiązki Klienta Do obowiązków Klienta należy zapewnienie, że kod CMP Klienta zostanie przekazany każdemu Użytkownikowi oraz, że kod ten będzie podawany podczas rezerwacji przelotu obsługiwanego przez linie Grupy SAS, za który mają zostać naliczone Punkty SAS. Klient musi zapewnić, że zaangażowani pracownicy biur podróży zostaną poinformowani o konieczności podawania ważnego kodu CMP w celu właściwego naliczenia Wartości zakupu. Wartość zrealizowanych podróży zostanie naliczona na konto Klienta wyłącznie po podaniu ważnego kodu CMP podczas rezerwacji za pośrednictwem biura podróży lub w punkcie sprzedaży SAS i zarejestrowaniu kodu w rezerwacji pasażera. Klient nie może zezwolić innym osobom poza Użytkownikiem na korzystanie z przekazanego kodu CMP. Do obowiązków Klienta należy również zapewnienie, że kod CMP jest ujawniany wyłącznie osobom upoważnionym. Klient jest odpowiedzialny wobec SAS za wszelkie niewłaściwe wykorzystanie przekazanego kodu CMP. Jeżeli Klient uzyska informację, że przekazany mu kod CMP został wykorzystany przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przez inną osobę niż Użytkownik lub jeżeli Klient ma powód, aby przypuszczać, iż takie wykorzystanie miało miejsce, zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym osoby kontaktowe wskazane przez SAS zgodnie z przedstawionym poniżej artykułem Zobowiązania wzajemne / powiadomienia. Klient zwolni SAS z odpowiedzialności i zwróci SAS wszelkie koszty poniesione przez SAS w wyniku naruszenia przez Klienta czy Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu Zobowiązania wzajemne / powiadomienia Powiadomienia wynikające z uczestnictwa w Programie należy dostarczać za pośrednictwem kuriera, listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany poniżej lub na inny adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5 Powiadomienie uznaje się za dostarczone do odbiorcy: w przypadku przesłania za pośrednictwem kuriera w momencie przekazania za potwierdzeniem odbioru; w przypadku przesłania listem poleconym piątego dnia po przekazaniu do wysłania pocztą; w przypadku przesłania faksem po otrzymaniu potwierdzenia; w przypadku przesłania pocztą elektroniczną - po wysłaniu. Informacje na temat zmiany adresu należy przekazać w sposób opisany w niniejszym artykule. Dane kontaktowe: (poniedziałek piątek 9-17) Szczegółowe informacje na temat CAP SAS Corporate Site. W celu uzyskania dostępu do CAP (zdefiniowano poniżej), Klient zobowiązany jest przekazać SAS imię i nazwisko, numer telefonu i faksu oraz adres jednej z osób kontaktowych wskazanych przez Klienta ( Superużytkownik ), zgodnie z danymi kontaktowymi. Po zatwierdzeniu, SAS przekaże Superużytkownikowi hasło umożliwiające dostęp do CAP za pośrednictwem Internetu. Superużytkownik może zmienić to hasło na własne, niepowtarzalne hasło natychmiast po otrzymaniu. SAS nie może ponownie wykorzystać rzeczonego hasła w późniejszym terminie, a Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za przechowywanie hasła w bezpiecznym miejscu i zapewnienie, że hasło nie zostanie wykorzystane w niewłaściwy sposób. SAS nie jest odpowiedzialny za świadczenie innych usług, zapewnienie sprzętu czy udzielenie pomocy (w zakresie sprzętu komputerowego czy oprogramowania) w celu zapewnienia dostępu do CAP poza przekazaniem wspomnianego powyżej hasła. SAS ma prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu Klienta do CAP w przypadku niewłaściwego wykorzystania tej strony. Na stronie firmowej, Klient może za pośrednictwem swoich Superużytkowników: o zapewnić dostęp do CAP kilku osobom, o uzyskać dostęp do danych statystycznych i stanu Punktów SAS. Zgodnie z założeniem SAS, CAP będzie dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, chociaż funkcjonowanie strony nie będzie monitorowane poza normalnymi godzinami pracy Obowiązywanie Programu i wystąpienie z Programu Klient przystępuje do Programu w momencie otrzymania od SAS potwierdzenia przyjęcia wniosku/rejestracji Klienta oraz przekazania kodu CMP, co następuje nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku/rejestracji przez Klienta. Program obowiązuje pomiędzy SAS a Klientem zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu od momentu złożenia przez Klienta wniosku/rejestracji oraz potwierdzenia przez SAS pocztą elektroniczną do odwołania. SAS zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Programu ze skutkiem natychmiastowym w stosunku do Klientów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu. SAS zastrzega sobie również prawo do zaprzestania realizacji programu w każdym czasie, bez podania przyczyny za 6 miesięcznym uprzedzeniem. W przypadku zaprzestania realizacji Programu z 6 miesięcznym uprzedzeniem, Klientowi przysługują Punkty SAS zdobyte na podstawie zrealizowanych Wartości podróży dokonanych w momencie otrzymania uprzedzenia o zaprzestaniu realizacji Programu. SAS może zaprzestać realizacji Programu ze ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient nie wywiąże się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub jeżeli Klient ogłosi upadłość, zostanie postawiony w stan likwidacji lub w przypadku zaprzestania działalności przez Klienta. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, SAS może zaprzestać realizacji Programu w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient świadomie zezwoli Użytkownikowi na wykorzystanie kodu CMP do celów prywatnych lub zezwoli innej osobie niż Użytkownikowi na wykorzystanie kodu CMP niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub jeżeli SAS ma powody, aby przypuszczać, iż takie niewłaściwe wykorzystanie miało miejsce, przy czym Klient jest lub powinien być świadoma takiego wykorzystania. W takim przypadku, Klient zostaje pozbawiona prawa do przyznania Punktów SAS za daną Wartość zakupu. Każda ze Stron ma prawo do zaprzestania realizacji Programu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku uznania, że Program w całości lub w części narusza obowiązujące przepisy prawa konkurencji. Klienci nie mają prawa ubiegać się o odszkodowanie w przypadku uznania, że realizacja Programu narusza obowiązujące prawa konkurencji Zachowanie poufności i przetwarzanie danych osobowych Zarówno SAS jak i Klient może ujawnić stronie trzeciej informacje dotyczące szczegółów realizacji Programu, łącznie z przekazanym kodem CMP wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem przypadków, gdy takie ujawnienie wynika w wymogów, które mają zastosowanie zgodnie z art. Obowiązki Klienta. Obowiązki wynikające z niniejszego artykułu ( Zachowanie poufności i przetwarzanie danych osobowych) nie mają jednak zastosowania do informacji, które (a) są ogólnodostępne, pod warunkiem, że takie informacje nie zostaną udostępnione publicznie w wyniku naruszenia przez Stronę obowiązku zachowania poufności wynikającego z niniejszej artykułu (Zachowanie poufności i przetwarzanie danych osobowych), (b) znajdowały się w posiadaniu Strony, co może zostać potwierdzone na piśmie lub w inny sposób, przed uzyskaniem ich od drugiej Strony, pod warunkiem, że informacje te zostały uzyskane od osoby, która, jak można przypuszczać, nie była związana obowiązkiem zachowania poufności, lub (c) informacji, które Strona jest zobowiązana ujawnić w związku z obowiązkowymi przepisami ustawowymi lub decyzją sądu bądź organu publicznego. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez rok od daty zaprzestania realizacji Programu.

6 1.19 Zmiany i uzupełnienia Treść niniejszego Regulaminu może zostać zmieniona wyłącznie według uznania SAS w odniesieniu do zakresu produktów SAS, struktury cen czy przelotów za miesięcznym uprzedzeniem. W przypadku podjęcia takich kroków, Regulamin zostanie aktualizowany i zamieszczony na stronie SAS Corporate Site Inne warunki Uprawnienia Klienta wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej zgody SAS. SAS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające na skutek działania siły wyższej, z polskich lub zagranicznych aktów ustawodawczych, działań podjętych przez organy władzy polskie lub zagraniczne, działań wojennych, strajku, blokady, bojkotu, strajku okupacyjnego i innych podobnych okoliczności. Zastrzeżenie dotyczące strajku, blokady, bojkotu i strajku okupacyjnego ma również zastosowanie w sytuacji, gdy SAS jest przedmiotem lub wykonawcą takich działań. W przypadku strat wynikających z innych przyczyn, SAS nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, pod warunkiem, że będzie postępował z zachowaniem ostrożności. SAS nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z zaprzestania działalności przez biuro podróży czy punkt sprzedaży. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia ją uzasadniającego. Reklamacje mogą dotyczyć niezgodnego z regulaminem sposobu prowadzenia Programu. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia. Rozstrzygniecie to jest ostateczne. Niniejszy Program nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszelkie zobowiązania prawne i podatkowe związane z otrzymaniem świadczeń przewidzianych Programem obciążają Klienta. Wszelkie spory wynikające na tle realizacji Programu będą rozstrzygane przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Oddziału SAS w Polsce Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Przekazanie biletów nagrodowych nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług. Nie jest więc możliwe uzyskanie faktury VAT za bilet nagrodowy. Jeśli uczestnikiem programu jest osoba prawna to zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. otrzymanie nagrody oznaczać będzie dla niego nieodpłatne świadczenie, stanowiące przychód podlegający opodatkowaniu. Wartość tego przychodu powinna być ustalana na podstawie art. 12 ust. 6 u.p.d.o.p., a obowiązki jego wyliczenia spoczywają na uczestniku Definicje Terminy wykorzystane w niniejszym Regulaminie zdefiniowano poniżej: Kod CMP : Company Mandatory Prefix kod identyfikacyjny, na podstawie którego SAS identyfikuje Klienta. CAP : internetowy system raportowania udostępniony przez SAS. Wartość zrealizowanych przelotów : wartość zrealizowanych przelotów obsługiwanych przez SAS, bez podatku VAT, innych podatków, opłaty transakcyjnej. Wartość zrealizowanych przelotów obejmuje przelot obsługiwany przez SAS i jest obliczana na podstawie ceny biletu (bez podatków i opłat) za zrealizowany przelot zgodnie z umowami rozliczeniowymi pomiędzy liniami lotniczymi. Użytkownik : Osoba fizyczna podróżująca z biletem elektronicznym lub papierowym. Użytkownicy są pracownikami Klienta wskazanymi przez niego oraz w stosownych przypadkach, wykonawcy (lub pracownicy wykonawców), tymczasowo zatrudnieni przez Klienta, w zamian za których przeloty obsługiwane przez SAS, Klientowi przyznawane są punkty wynikające z uczestnictwa w Programie. Wspólnicy Klienta są Użytkownikami wyłącznie, jeżeli są również jej pracownikami lub są zatrudnieni przez Klienta na okres przejściowy jako wykonawcy. Opłata transakcyjna : Opłata dodawana do ceny, która obejmuje koszty sprzedaży biletów na przelot za pośrednictwem autoryzowanych kanałów sprzedaży SAS. Punkty SAS to punkty, które Klient otrzymuje za przeloty zrealizowane z wykorzystaniem kodu CMP. 2 Część 2. Zakres Programu Tabela 1: Skandynawskie Linie Lotnicze (SAS), Wideroe, Blue 1, Klasa rezerwacji odpowiadająca klasie serwisowej Trasa Klasa obsługi Klasa rezerwacji Przeloty krajowe wewnątrz Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji Przeloty międzynarodowe Business* Economy Extra Economy Business** Economy Extra Economy C,D,J, Z Y,S,B E,M,H,Q,V,W,U,K,L,T,O,G A,C,D,J,Z Y,S,B E,M,H,Q,V,W,U,K,L,T,O,G (*) Taki sam serwis pokładowy jak w przypadku klasy Economy (**) W Skandynawii, taki sam serwis pokładowy jak w przypadku klasy Economy Extra. Tabela 2: Gromadzenie / Realizacja Punktów SAS w Grupie SAS

7 Grupa SAS Obszary / sieć SAS (SK) Cała sieć połączeń obsługiwanych przez SAS Wideroe (WF) Cała sieć połączeń obsługiwanych przez Wideroe Blue1 (KF) Cała sieć połączeń obsługiwanych przez Blue1 SAS nie przyjmuje odpowiedzialności za zmiany w rozkładach lotów w okresie obowiązywania Programu. Obowiązujące klasy rezerwacji mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania Programu.

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref 1. Warunki ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia i korzystania ze sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM Niniejszy Regulamin Afilianta (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady współpracy pomiędzy: Affizzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców (Licencja Dostawcy) Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy") 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin BeeOffice. Definicje

Regulamin BeeOffice. Definicje REGULAMIN Regulamin BeeOffice Definicje Abonament Aplikacja Zewnętrzna BCC BeeOffice Dni robocze Dokumentacja Opłata wnoszona przez Klienta za korzystanie z BeeOffice w określonym zakresie i przez określony

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego Regulamin 2013-08-26 Regulamin Serwisu dla konta prywatnego CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1 T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo