Skandynawskie Linie Lotnicze (SAS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skandynawskie Linie Lotnicze (SAS)"

Transkrypt

1 Skandynawskie Linie Lotnicze (SAS) Regulamin Programu SAS Credits Spis treści 1 Część 1. Regulamin Programu SAS Credits Treść i zakres Regulaminu Ogólne informacje na temat Programu SAS Credits Gromadzenie i okres ważności Punktów SAS Stan Punktów na koncie SAS Credits Realizacja Punktów SAS Credits Zasady dotyczące zwrotu / zmiany rezerwacji Zasady dotyczące ważności kodów CMP Zatwierdzenie warunków przewozu Kolejność ważności interpretacji/ informacji na temat Użytkownika Ograniczenie odpowiedzialności Informacje dane firmowe, osobiste itp Obowiązki SAS Obowiązki Klienta Zobowiązania wzajemne / powiadomienia Szczegółowe informacje na temat CAP SAS Corporate Site Obowiązywanie Programu i wystąpienie z Programu Zachowanie poufności i przetwarzanie danych osobowych Zmiany i uzupełnienia Inne warunki Definicje Część 2. Zakres Programu... 6 Cała sieć połączeń obsługiwanych przez SAS... 7 SKandynawskie Linie Lotnicze (SAS) Oddział w Polsce Al. Jana Pawła II 29, Warszawa, tel.: , faks:

2 1 Część 1. Regulamin Programu SAS Credits Organizatorem Programu SAS Credits zwanego dalej Programem jest Scandinavian Airlines System (SAS), Oddział w Polsce, siedziba oddziału: Warszawa, Al. Jana Pawła II 29, KRS , NIP , zwany dalej SAS. Uczestnikami Programu SAS Credits są mające siedzibę na terytorium Polski podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jako osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak również inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, z wyłączeniem konsumentów, korzystające z usług SAS w zakresie lotniczych przewozów pasażerskich, zwane dalej Klientami. 1.1 Treść i zakres Regulaminu Niniejszy Regulamin reguluje warunki, zgodnie, z którymi Klienci będą zbierać i wykorzystywać Punkty w ramach programu SAS Credits w zamian za zrealizowane przeloty obsługiwane przez przewoźników lotniczych z Grupy SAS wskazanych w Części 2 poniżej. Punkty SAS są przyznawane w zależności od wartości realizacji podróży lotniczych w ramach Grupy SAS. 1.2 Ogólne informacje na temat Programu SAS Credits Program SAS Credits umożliwia Klientowi zbieranie Punktów za wszystkie zrealizowane przez Klienta przeloty obsługiwane przez Grupę SAS. Patrz Część 2, Tabela 1 i 2. Prawo uczestnictwa w Programie przysługuje Klientom, którzy nie korzystają z innych programów premiowych i rabatowych SAS na podstawie odrębnej umowy. Klient otrzyma kod CMP, który należy podawać każdorazowo podczas rezerwacji, aby zdobyć punkty SAS. Wszystkie przeloty należy rezerwować za pośrednictwem autoryzowanych biur podróży IATA lub bezpośrednio w SAS. Kod CMP Klienta będzie również potrzebny do wykorzystania punktów zdobytych w ramach programu SAS Credits. Klient uczestniczący w programie SAS Credits otrzymuje upust w wysokości 2 % od taryf publikowanych (z wyłączeniem klas rezerwacyjnych O,G na przelotach europejskich oraz K, L, T, G na przelotach międzykontynentalnych) na rejsy operowane przez linie wchodzące w skład grupy SAS (SAS, Wideroe, Blue1). 1.3 Gromadzenie i okres ważności Punktów SAS SAS rejestruje fakt uzyskania przez Klienta Punktów za zrealizowany przelot w ramach Grupy SAS na podstawie wprowadzonego w momencie rezerwacji kodu CMP. Punkty nie są przyznawane z mocą wsteczną. Lista linii lotniczych Grupy SAS znajduje się w Części 2, w Tabeli 2. Bilet opłacony punktami SAS Credits należy zarezerwować przynajmniej na 72 godziny przed wylotem (3 dni robocze). Klient nie otrzyma Punktów za przelot, który jest już objęty rabatem lub premią na podstawie innej umowy pomiędzy SAS a Klientem. Kod CMP można stosować wyłącznie w odniesieniu do przelotu opłaconego przez Klienta. Klient otrzyma Punkty w wysokości 6% wartości zrealizowanych podróży w klasie Business, 4% w klasie Economy Extra oraz 2% w klasie Economy (ceny biletu tj. bez podatków, opłat lotniskowych i serwisowych). Związek pomiędzy klasą serwisową a rezerwacyjną przedstawiono w Tabeli 1. Punkty będą przyznawane Klientowi wyłącznie za przeloty służbowe Klienta (tzn. przeloty opłacone przez Klienta), a nie za przeloty prywatne. Kod CMP nie może być stosowany w odniesieniu do prywatnych przelotów pracownika lub wykonawcy Klienta. Punkty są ważne przez trzy lata od daty ich zdobycia. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny. 1.4 Stan Punktów na koncie SAS Credits Klient może sprawdzić ilość Punktów na koncie logując się na stronie internetowej SAS Corporate Site. W tym celu wymagany jest specjalny identyfikator logowania; SAS zapewni taki dostęp wyznaczonemu przedstawicielowi Klienta w momencie rejestracji w programie SAS Credits. 1.5 Kod CMP i hasło SAS przekaże Klientowi kod CMP i hasło do logowania na stronie internetowej SAS Corporate Site w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia uczestnictwa w Programie. Klient zapewni, aby Użytkownicy kodu CMP: nie ujawniali kodu CMP i hasła do logowania na stronie internetowej i przechowywali te dane w bezpiecznym miejscu; podawali kod CMP podczas realizacji punktów SAS; bezzwłocznie informowali SAS o podejrzeniu stosowania kodu CMP przez osobę nieupoważnioną; przestrzegali postanowień niniejszego Regulaminu;

3 Klient: zwróci SAS wszelkie koszty poniesione w związku z niewłaściwym zastosowaniem w wyniku niespełnienia przez Użytkownika warunków korzystania z kodu CMP, dopłaci różnicę w przypadku zamiany punktów SAS na usługi transportu lotniczego, którego wartość przekracza liczbę posiadanych punktów przyjmuje odpowiedzialność za Użytkownika, który zapoznał się z i zrozumiał niniejsze warunki. 1.6 Realizacja Punktów SAS Credits Punkty można wymieniać na bilety SAS zgodnie z Częścią 2. W momencie rezerwacji należy podać kod CMP i stan punktów SAS dla Klienta. Bilety opłacone punktami SAS należy nabyć za pośrednictwem autoryzowanego biura podróży IATA. Klient może zarezerwować przelot, który zostanie opłacony Punktami, po uzbieraniu minimum 300 Punktów SAS. 1.7 Zasady dotyczące zwrotu / zmiany rezerwacji Następujące zasady mają zastosowanie w przypadku zwrotu i zmiany rezerwacji niezrealizowanego przelotu, za który zapłacono Punktami SAS: Zwrotu za przelot, który został zarezerwowany i opłacony Punktami SAS, można dokonać zgodnie z zasadami użytej przy sprzedaży taryfy lotniczej. W przypadku dozwolonego zwrotu zrealizowane Punkty zostaną ponownie przekazane na konto Klienta. Zmiany rezerwacji biletów można dokonać zgodnie z zasadami użytej przy sprzedaży taryfy lotniczej. Punktów SAS nie można stosować do uregulowania opłaty z tytułu zmiany rezerwacji. 1.8 Zasady dotyczące ważności kodów CMP SAS może unieważnić kod CMP ze skutkiem natychmiastowym i zablokować funkcję rejestracji i rezerwacji w przypadku: niewłaściwego stosowania kodu CMP i/lub stosowania kodu CMP niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; niedokonania płatności lub niewywiązania się przez Klienta z innych zobowiązań; zalegania z płatnością, niewypłacalności lub ogłoszenia upadłości przez Klienta. 1.9 Zatwierdzenie warunków przewozu Korzystając z kodu CMP, Klient akceptuje fakt, iż wszystkie przeloty obsługiwane przez SAS podlegają Ogólnym Warunków Przewozu SAS i niniejszemu Regulaminowi Kolejność ważności interpretacji/ informacji na temat Użytkownika W przypadku różnic zdań między Użytkownikiem a Klientem, w pierwszej kolejności uwzględniana będzie zazwyczaj opinia Klienta. Klient zobowiązuje się zapewnić, iż ma zawsze prawo, w każdym przypadku, do uzyskania informacji o stronach korzystających z kodu CMP bez zgody Użytkownika Ograniczenie odpowiedzialności Zobowiązania SAS związane z programem SAS Credits i informacjami przekazywanymi w związku z tym Programem są ograniczone postanowieniami niniejszego Regulaminu. SAS zarejestruje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby kontaktowej ze strony Klienta. Przystępując do Programu w imieniu Klienta, osoba kontaktowa wyraża zgodę na otrzymywanie od SAS i partnerów SAS materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres Klienta oraz na przekazywanie danych kontaktowych osoby kontaktowej rzeczonym partnerom w tym celu, pod warunkiem, że Klient czy osoba kontaktowa nie odmówią wcześniej wyrażenia zgody na otrzymywanie takich materiałów. Do partnerów SAS należą na przykład hotele, wypożyczalnie samochodów, firmy obsługujące karty kredytowe i inne linie lotnicze Informacje dane firmowe, osobiste itp. Przystępując do Programu Klient zobowiązuje się zapewnić, że Użytkownik zapozna się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących ofert specjalnych.

4 Klient zobowiązuje się zapewnić, że Użytkownik zostanie poinformowany i wyrazi zgodę na przetwarzanie przez SAS swoich danych osobowych w celu umożliwienia zarządzania Punktami SAS, na przykład w celu sprawdzenia i zrealizowania zleceń i przelotów z wykorzystaniem kodu CMP oraz w celach marketingowych. Korzystając z kodu CMP Użytkownik wyraża zgodę na rejestrację i przetwarzanie przez SAS danych osobowych Użytkownika oraz danych dotyczących jego przelotów zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Zarejestrowane dane osobowe można również ujawniać partnerom SAS w celu koordynowania ofert i działalności. Przystępując do niniejszego Programu Klient wyraża zgodę na ujawnianie danych firmowych partnerom SAS w celach marketingowych. Skandynawskie Linie lotnicze (SAS) są podmiotem prawnym, który pełni rolę Administartora danych osobowych w ramach Programu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownikowi przysługują uprawnienia określone w art Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych zarejestrowanych przez SAS, zakresu ich przetwarzania jak również prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania poprzez przekazanie pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem na adres: Scandinavian Airlines System (SAS) - Oddział w Polsce Warszawa, Al. Jana Pawła II 29 Z dopiskiem SAS Credits 1.13 Obowiązki SAS SAS będzie przyznawać Klientowi Punkty SAS w okresie obowiązywania Programu. Punkty SAS będą przeliczane na podstawie Wartości zrealizowanych przelotów na SAS. Punkty SAS obejmują przeloty obsługiwane przez linie należące do Grupy SAS, które zostały zrealizowane w okresie obowiązywania Programu, pod warunkiem, że takie przeloty: zostały zrealizowane przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem; oraz wskazano i zarejestrowano ważny kod CMP. SAS udostępni Klientowi miesięczne zestawienie Wartości zrealizowanych biletów, które będzie dostępne na stronie internetowej SAS Corporate Site. Odpowiedzialność SAS z tytułu błędnego lub nieodpowiedniego obliczenia Punktów SAS jest ograniczona do naprawienia błędu. SAS jest zwolniony z wszelkiej innej odpowiedzialności wobec Klienta, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. SAS nie ponosi odpowiedzialność wobec Klienta czy Użytkownika z tytułu kosztów pośrednich czy szkód wtórnych Obowiązki Klienta Do obowiązków Klienta należy zapewnienie, że kod CMP Klienta zostanie przekazany każdemu Użytkownikowi oraz, że kod ten będzie podawany podczas rezerwacji przelotu obsługiwanego przez linie Grupy SAS, za który mają zostać naliczone Punkty SAS. Klient musi zapewnić, że zaangażowani pracownicy biur podróży zostaną poinformowani o konieczności podawania ważnego kodu CMP w celu właściwego naliczenia Wartości zakupu. Wartość zrealizowanych podróży zostanie naliczona na konto Klienta wyłącznie po podaniu ważnego kodu CMP podczas rezerwacji za pośrednictwem biura podróży lub w punkcie sprzedaży SAS i zarejestrowaniu kodu w rezerwacji pasażera. Klient nie może zezwolić innym osobom poza Użytkownikiem na korzystanie z przekazanego kodu CMP. Do obowiązków Klienta należy również zapewnienie, że kod CMP jest ujawniany wyłącznie osobom upoważnionym. Klient jest odpowiedzialny wobec SAS za wszelkie niewłaściwe wykorzystanie przekazanego kodu CMP. Jeżeli Klient uzyska informację, że przekazany mu kod CMP został wykorzystany przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przez inną osobę niż Użytkownik lub jeżeli Klient ma powód, aby przypuszczać, iż takie wykorzystanie miało miejsce, zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym osoby kontaktowe wskazane przez SAS zgodnie z przedstawionym poniżej artykułem Zobowiązania wzajemne / powiadomienia. Klient zwolni SAS z odpowiedzialności i zwróci SAS wszelkie koszty poniesione przez SAS w wyniku naruszenia przez Klienta czy Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu Zobowiązania wzajemne / powiadomienia Powiadomienia wynikające z uczestnictwa w Programie należy dostarczać za pośrednictwem kuriera, listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany poniżej lub na inny adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5 Powiadomienie uznaje się za dostarczone do odbiorcy: w przypadku przesłania za pośrednictwem kuriera w momencie przekazania za potwierdzeniem odbioru; w przypadku przesłania listem poleconym piątego dnia po przekazaniu do wysłania pocztą; w przypadku przesłania faksem po otrzymaniu potwierdzenia; w przypadku przesłania pocztą elektroniczną - po wysłaniu. Informacje na temat zmiany adresu należy przekazać w sposób opisany w niniejszym artykule. Dane kontaktowe: (poniedziałek piątek 9-17) Szczegółowe informacje na temat CAP SAS Corporate Site. W celu uzyskania dostępu do CAP (zdefiniowano poniżej), Klient zobowiązany jest przekazać SAS imię i nazwisko, numer telefonu i faksu oraz adres jednej z osób kontaktowych wskazanych przez Klienta ( Superużytkownik ), zgodnie z danymi kontaktowymi. Po zatwierdzeniu, SAS przekaże Superużytkownikowi hasło umożliwiające dostęp do CAP za pośrednictwem Internetu. Superużytkownik może zmienić to hasło na własne, niepowtarzalne hasło natychmiast po otrzymaniu. SAS nie może ponownie wykorzystać rzeczonego hasła w późniejszym terminie, a Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za przechowywanie hasła w bezpiecznym miejscu i zapewnienie, że hasło nie zostanie wykorzystane w niewłaściwy sposób. SAS nie jest odpowiedzialny za świadczenie innych usług, zapewnienie sprzętu czy udzielenie pomocy (w zakresie sprzętu komputerowego czy oprogramowania) w celu zapewnienia dostępu do CAP poza przekazaniem wspomnianego powyżej hasła. SAS ma prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu Klienta do CAP w przypadku niewłaściwego wykorzystania tej strony. Na stronie firmowej, Klient może za pośrednictwem swoich Superużytkowników: o zapewnić dostęp do CAP kilku osobom, o uzyskać dostęp do danych statystycznych i stanu Punktów SAS. Zgodnie z założeniem SAS, CAP będzie dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, chociaż funkcjonowanie strony nie będzie monitorowane poza normalnymi godzinami pracy Obowiązywanie Programu i wystąpienie z Programu Klient przystępuje do Programu w momencie otrzymania od SAS potwierdzenia przyjęcia wniosku/rejestracji Klienta oraz przekazania kodu CMP, co następuje nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku/rejestracji przez Klienta. Program obowiązuje pomiędzy SAS a Klientem zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu od momentu złożenia przez Klienta wniosku/rejestracji oraz potwierdzenia przez SAS pocztą elektroniczną do odwołania. SAS zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Programu ze skutkiem natychmiastowym w stosunku do Klientów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu. SAS zastrzega sobie również prawo do zaprzestania realizacji programu w każdym czasie, bez podania przyczyny za 6 miesięcznym uprzedzeniem. W przypadku zaprzestania realizacji Programu z 6 miesięcznym uprzedzeniem, Klientowi przysługują Punkty SAS zdobyte na podstawie zrealizowanych Wartości podróży dokonanych w momencie otrzymania uprzedzenia o zaprzestaniu realizacji Programu. SAS może zaprzestać realizacji Programu ze ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient nie wywiąże się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub jeżeli Klient ogłosi upadłość, zostanie postawiony w stan likwidacji lub w przypadku zaprzestania działalności przez Klienta. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, SAS może zaprzestać realizacji Programu w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient świadomie zezwoli Użytkownikowi na wykorzystanie kodu CMP do celów prywatnych lub zezwoli innej osobie niż Użytkownikowi na wykorzystanie kodu CMP niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub jeżeli SAS ma powody, aby przypuszczać, iż takie niewłaściwe wykorzystanie miało miejsce, przy czym Klient jest lub powinien być świadoma takiego wykorzystania. W takim przypadku, Klient zostaje pozbawiona prawa do przyznania Punktów SAS za daną Wartość zakupu. Każda ze Stron ma prawo do zaprzestania realizacji Programu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku uznania, że Program w całości lub w części narusza obowiązujące przepisy prawa konkurencji. Klienci nie mają prawa ubiegać się o odszkodowanie w przypadku uznania, że realizacja Programu narusza obowiązujące prawa konkurencji Zachowanie poufności i przetwarzanie danych osobowych Zarówno SAS jak i Klient może ujawnić stronie trzeciej informacje dotyczące szczegółów realizacji Programu, łącznie z przekazanym kodem CMP wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem przypadków, gdy takie ujawnienie wynika w wymogów, które mają zastosowanie zgodnie z art. Obowiązki Klienta. Obowiązki wynikające z niniejszego artykułu ( Zachowanie poufności i przetwarzanie danych osobowych) nie mają jednak zastosowania do informacji, które (a) są ogólnodostępne, pod warunkiem, że takie informacje nie zostaną udostępnione publicznie w wyniku naruszenia przez Stronę obowiązku zachowania poufności wynikającego z niniejszej artykułu (Zachowanie poufności i przetwarzanie danych osobowych), (b) znajdowały się w posiadaniu Strony, co może zostać potwierdzone na piśmie lub w inny sposób, przed uzyskaniem ich od drugiej Strony, pod warunkiem, że informacje te zostały uzyskane od osoby, która, jak można przypuszczać, nie była związana obowiązkiem zachowania poufności, lub (c) informacji, które Strona jest zobowiązana ujawnić w związku z obowiązkowymi przepisami ustawowymi lub decyzją sądu bądź organu publicznego. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez rok od daty zaprzestania realizacji Programu.

6 1.19 Zmiany i uzupełnienia Treść niniejszego Regulaminu może zostać zmieniona wyłącznie według uznania SAS w odniesieniu do zakresu produktów SAS, struktury cen czy przelotów za miesięcznym uprzedzeniem. W przypadku podjęcia takich kroków, Regulamin zostanie aktualizowany i zamieszczony na stronie SAS Corporate Site Inne warunki Uprawnienia Klienta wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej zgody SAS. SAS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające na skutek działania siły wyższej, z polskich lub zagranicznych aktów ustawodawczych, działań podjętych przez organy władzy polskie lub zagraniczne, działań wojennych, strajku, blokady, bojkotu, strajku okupacyjnego i innych podobnych okoliczności. Zastrzeżenie dotyczące strajku, blokady, bojkotu i strajku okupacyjnego ma również zastosowanie w sytuacji, gdy SAS jest przedmiotem lub wykonawcą takich działań. W przypadku strat wynikających z innych przyczyn, SAS nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, pod warunkiem, że będzie postępował z zachowaniem ostrożności. SAS nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z zaprzestania działalności przez biuro podróży czy punkt sprzedaży. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia ją uzasadniającego. Reklamacje mogą dotyczyć niezgodnego z regulaminem sposobu prowadzenia Programu. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia. Rozstrzygniecie to jest ostateczne. Niniejszy Program nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszelkie zobowiązania prawne i podatkowe związane z otrzymaniem świadczeń przewidzianych Programem obciążają Klienta. Wszelkie spory wynikające na tle realizacji Programu będą rozstrzygane przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Oddziału SAS w Polsce Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Przekazanie biletów nagrodowych nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług. Nie jest więc możliwe uzyskanie faktury VAT za bilet nagrodowy. Jeśli uczestnikiem programu jest osoba prawna to zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. otrzymanie nagrody oznaczać będzie dla niego nieodpłatne świadczenie, stanowiące przychód podlegający opodatkowaniu. Wartość tego przychodu powinna być ustalana na podstawie art. 12 ust. 6 u.p.d.o.p., a obowiązki jego wyliczenia spoczywają na uczestniku Definicje Terminy wykorzystane w niniejszym Regulaminie zdefiniowano poniżej: Kod CMP : Company Mandatory Prefix kod identyfikacyjny, na podstawie którego SAS identyfikuje Klienta. CAP : internetowy system raportowania udostępniony przez SAS. Wartość zrealizowanych przelotów : wartość zrealizowanych przelotów obsługiwanych przez SAS, bez podatku VAT, innych podatków, opłaty transakcyjnej. Wartość zrealizowanych przelotów obejmuje przelot obsługiwany przez SAS i jest obliczana na podstawie ceny biletu (bez podatków i opłat) za zrealizowany przelot zgodnie z umowami rozliczeniowymi pomiędzy liniami lotniczymi. Użytkownik : Osoba fizyczna podróżująca z biletem elektronicznym lub papierowym. Użytkownicy są pracownikami Klienta wskazanymi przez niego oraz w stosownych przypadkach, wykonawcy (lub pracownicy wykonawców), tymczasowo zatrudnieni przez Klienta, w zamian za których przeloty obsługiwane przez SAS, Klientowi przyznawane są punkty wynikające z uczestnictwa w Programie. Wspólnicy Klienta są Użytkownikami wyłącznie, jeżeli są również jej pracownikami lub są zatrudnieni przez Klienta na okres przejściowy jako wykonawcy. Opłata transakcyjna : Opłata dodawana do ceny, która obejmuje koszty sprzedaży biletów na przelot za pośrednictwem autoryzowanych kanałów sprzedaży SAS. Punkty SAS to punkty, które Klient otrzymuje za przeloty zrealizowane z wykorzystaniem kodu CMP. 2 Część 2. Zakres Programu Tabela 1: Skandynawskie Linie Lotnicze (SAS), Wideroe, Blue 1, Klasa rezerwacji odpowiadająca klasie serwisowej Trasa Klasa obsługi Klasa rezerwacji Przeloty krajowe wewnątrz Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji Przeloty międzynarodowe Business* Economy Extra Economy Business** Economy Extra Economy C,D,J, Z Y,S,B E,M,H,Q,V,W,U,K,L,T,O,G A,C,D,J,Z Y,S,B E,M,H,Q,V,W,U,K,L,T,O,G (*) Taki sam serwis pokładowy jak w przypadku klasy Economy (**) W Skandynawii, taki sam serwis pokładowy jak w przypadku klasy Economy Extra. Tabela 2: Gromadzenie / Realizacja Punktów SAS w Grupie SAS

7 Grupa SAS Obszary / sieć SAS (SK) Cała sieć połączeń obsługiwanych przez SAS Wideroe (WF) Cała sieć połączeń obsługiwanych przez Wideroe Blue1 (KF) Cała sieć połączeń obsługiwanych przez Blue1 SAS nie przyjmuje odpowiedzialności za zmiany w rozkładach lotów w okresie obowiązywania Programu. Obowiązujące klasy rezerwacji mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania Programu.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy Regulamin Sprzedaży premiowej Akuna Start Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Akuna Start organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje:

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje: REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA 1 Definicje: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki promocji; 2) Organizator Promocji -

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CPV 62110000-6, Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, samolotami rejsowymi, usługi przewozów pasażerskich lotniczych zagranicznych. Przewidywana liczba zakupu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Program Plusgrade - Regulamin

Program Plusgrade - Regulamin Program Plusgrade - Regulamin Regulamin Poniższy regulamin ( Regulamin ) stosuje się do nowej funkcjonalności o nazwie Plusgrade LP ( Plusgrade ) umożliwiającej wszystkim pasażerom posiadającym potwierdzony

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla uczestników Programu Partnerskiego partnerleasing ( Regulamin )

Regulamin konkursu dla uczestników Programu Partnerskiego partnerleasing ( Regulamin ) Regulamin konkursu dla uczestników Programu Partnerskiego partnerleasing ( Regulamin ) Obowiązuje od 01.02.2013 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu dla uczestników Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą., posiadającą wpis w.., prowadzonym przez., pod numerem. NIP:., REGON:. reprezentowaną przez:

UMOWA. z siedzibą., posiadającą wpis w.., prowadzonym przez., pod numerem. NIP:., REGON:. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarta w dniu..2014 r. między: UMOWA Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, z siedzibą przy ul. Ogarnej 101, 80-826 Gdańsk, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Regulamin Uczestnictwa w Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3, której Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat grupadelegat.pl Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin Giełdy Długów, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez Firmę Windykacyjną Delegat z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego " Centrum Asystentki i Asystenta (dalej Program ) jest Aero.pl Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prenumerata Miesiąca - Dołącz do Prenumeratorów miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Regulamin Promocji Prenumerata Miesiąca - Dołącz do Prenumeratorów miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA Regulamin Promocji Prenumerata Miesiąca - Dołącz do Prenumeratorów miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Prenumerata Miesiąca - Dołącz do Prenumeratorów jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP dla Ciebie 1 Organizator i uczestnicy sprzedaży premiowej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa przedmiot i zasady uczestnictwa w akcji sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY

1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY 1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY 1. Definicje 1.1. Organizator firma JAI KUDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy (62-090), przy ul. Łanowej 7. 1.2. Program AQUALITY program lojalnościowy, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS 1. Warunki ogólne Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego ( Uczestnik ). Państwa dane osobowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta OCHNIK. 1 Definicje Poniższe pojęcia występujące w Regulaminie Programu Lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL

Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 1 Definicje 1. Voucher imienny dokument upoważniający Beneficjenta do nabycia dowolnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL

REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL I.# II.# III.# IV.# V.# VI.# VII.# VIII.# IX.# X.# XI.# XII.# XIII.# Postanowienia#ogólne# Definicje# Rodzaj#i#zakres#usług#świadczonych#przez#serwis# Warunki#zawierania#umów#o#świadczenie#usług#drogą#elektroniczną#

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Drugiej Edycji Programu Partnerskiego Zielona Strefa

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu PROMUJESZ-ZYSKUJESZ 1. Regulamin Programu PROMUJESZ-ZYSKUJESZ (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 399,

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,, URODZINY MEDIAEXPERT (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10 Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr../10 Zawarta w Warszawie dnia..2010 r. pomiędzy: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MSWIA z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HOUSE OF ASIA

REGULAMIN KONKURSU HOUSE OF ASIA REGULAMIN KONKURSU HOUSE OF ASIA 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu pt. " House of Asia ", zwanego dalej "Konkursem", jest De Care Group Spółka z o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa z siedzibą: Pieńków

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 4000 zł, a nawet 5000zł

REGULAMIN PROMOCJI. Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 4000 zł, a nawet 5000zł REGULAMIN PROMOCJI Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 4000 zł, a nawet 5000zł I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROMOCJI 1. Organizatorem promocji pod nazwą Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 4000 zł,

Bardziej szczegółowo