INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2014 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE ul. Kajki 10/12, Olsztyn INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2014 ROK OLSZTYN, marzec 2015

2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku CZĘŚCI OGÓLNA INFORMACIA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania Kolegium Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (dalej jako SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z zmianami) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami; dalej jako Kpa) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze. zm.; dalej jako -Op). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), 15 powiatów, tj. bartoszycki, działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto na prawach powiatu - Olsztyn wraz z gminami objętymi tym obszarem. Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

3 2. Obsada kadrowa Kolegium 2.1 Kolegium składa się z 43 członków: 19 etatowych i 24 pozaetatowych. Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie : wyższe prawnicze : 18 wyższe administracyjne Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie : wyzsze prawnicze : 20 wyższe administracyjne : 0 wyższe inne: Wśród członków etatowych Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie jest: 13 radców prawnych, 2 ma stopień naukowy doktora przy czym jednej z nich w październiku 2014 roku nadano tytuł doktora habilitowanego. Pomniejszony skład osobowy członków etatowych wynika z powołania jednego z członków na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Wśród członków pozaetatowych jest 7 radców prawnych, 1 ma stopień naukowy doktora. Biuro Kolegium składa się z 13 pracowników: (skład na 31 grudnia 2014 r.) kierownik biura -1, wykształcenie wyższe, vny księgowy - 1, Mykształcenie wyższe, księgowy -1, wykształcenie średnie, pracownicy biura - 8 (w tym: 4 starszych inspektorów - wykształcenie wyższe, 2 inspektor wykształcenie średnie i 1 wykształcenie wyższe, 1 referent - wykształcenie wyższe), informatyk -1, wykształcenie wyższe, sprzątaczka -1, wykształcenie podstawowe. Stan zatrudnienia wykazano na rok

4 3. Lokal i wyposażenie Kolegium Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie mieści się w lokalu o powierzchni 414,7 m przy ul. Kajki 10/12, w budynku biurowym. Kolegium posiada także lokal biurowy przy ul. Kajki 7 o powierzchni 45,1 m, który stanowi miejsce pracy dla trzech członków etatowych. Powierzchnia lokalowa nie jest wystarczająca na potrzeby instytucji, zarówno w zakresie pomieszczeń biurowych, jak i pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie dysponuje samochodem służbowym Honda Accord rocznik Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny: Kolegium dysponuje serwerem zakupionym w 2006 roku oraz ewidencyjnym programem komputerowym zakupionym w 2006 r. Stanowiska pracy są wyposażone w sprzęt komputerowy zakupiony w latach W posiadaniu Kolegium znajduje się 5 kserokopiarek tj.: 1 zakupiona w 2003 r., stanowiąca wyposażenie lokalu biurowego przy ul Kajki 7, oraz 4 kserokopiarki stanowiące wyposażenie siedziby Kolegium: 1 zakupiona w roku 2012, 1 zakupiona w 2011 roku oraz 2 zamortyzowane. CZĘŚĆ II WPŁYW SPRAW 1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją: w tym spraw: 1.1 pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego wpływ spraw w roku objętym informacją Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją: 2.1. Liczba spraw administracyjnych ogółem 5721 lp. rodzaj sprawy liczba spraw 1. objętych proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej działalność gospodarcza 4 J. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata 2828 (stypendia, pomoc materialna itp.), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

5 5. gospodarka nieruchomościami (bez opłat za użytkowanie wieczyste), 181 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne 6. ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i 322 utrzymanie porządku i czystości w gminach 7. prawo wodne rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo 0 9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy prawo górnicze i geologiczne egzekucja administracyjna inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie działu VIII 124 Kpa 2.2. Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 153, poz ze zm.).) Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste Liczba postanowień sygnalizacyjnych 0 CZĘŚĆ III ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH 1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją 6612 lp. określenie rodzaju rozstrzygnięcia liczba spraw 1. akty wydane przez SKO jako organ II instancji 4273 w tym: akty wydane przez SKO w trybie art Kpa oraz jako organ 11instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej 47 akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy o Ppsa 9 2. akty wydane przez SKO jako organ I instancji postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na 92 bezczynność organu, w tym: uznające zażalenia za uzasadnione pozostałe Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia spraw przez SKO jako organ II instancji lp. określenie rodzaju rozstrzygnięcia liczba spraw 1. decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art pkt 1 Kpa oraz 1535

6 art pkt 1 Op) 2. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy 509 oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art pkt 2 Kpa, art pkt 2a Op) 3. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do 1815 ponownego rozpatrzenia (art Kpa, art Op) 4. decyzje umarzające postępowanie odwoławcze/zażaleniowe (art pkt 3 39 Kpa, art pkt 3 Op) 5. pozostałe Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia spraw przez SKO jako organ I instancji lp. określenie rodzaju rozstrzygnięcia liczba spraw 1. postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego 0 2. do jego przeprowadzenia (art Kpa, art Op) decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art Kpa, art Op) 3 O 3. decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 11 nieważności decyzji (art w zw. z art. 61 a 1 Kpa, art Op) 4. decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje 700 stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art Kpa, art Op) 5. decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art Kpa, art Op) 6. decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art Kpa, art. 245 Op) 7. decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające 6 wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa, wydane po wznowieniu postępowania (art. 151 Kpa, art. 245 Op) 8. decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez sko (art Kpa, art. 208 Op) 9. pozostałe Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO 1338 w roku objętym informacją CZĘŚĆ IV ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste ogółem 275 załatwionych w roku objętym informacją 184 w tym ugody Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO 91

7 CZĘŚĆ V SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy o ppsa Liczba spraw ogółem w roku objętym informacją 446 w tym : 1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowane do WSA 439 w roku objętym informacją - wskaźnik zaskarżalności 6,75 % 1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku objętym informacją 1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie w trybie art Ppsa 1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w roku objętym informacją 1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym przepisami Ppsa Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez WSA prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem 463 w tym: lp. rodzaj rozstrzygnięcia liczba spraw 1. skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez WSA 457 w tym : uwzględnienie skargi skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez WSA w tym: 6 uznające skargę za uzasadnioną 0 3. Orzeczenia NSA dot. skarg kasacyjnych Kolegium w roku objętym informacją: 8

8 CZĘŚĆ VI INFORMACJE DODATKOWE 1) Podsumowanie Analiza wpływu spraw lata : - rok 1997 wpływ 2331 spraw, - rok 1998 wpływ 2346 spraw, - rok 1999 wpływ 4029 spraw, rok 2000 wpływ 5627 spraw, rok 2001 wpływ 5171 spraw, rok 2002 wpływ 4669 spraw, rok 2003 wpływ 4689 spraw, rok 2004 wpływ 5330 spraw, - rok 2005 wpływ 4743 spraw, rok 2006 wpływ 5120 spraw, rok 2007 wpływ 5863 spraw, - rok 2008 wpływ 7483 spraw, - rok 2009 wpływ 5595 spraw rok 2010 wpływ 6198 spraw, - rok 2011 wpływ 6353 spraw, - rok 2012 wpływ 6265 spraw, rok 2013 wpływ 7404 spraw, rok 2014 wpływ 6266 spraw. Sukcesywnie w Kolegium odbywały się spotkania dyskusyjne zwoływane przez Prezesa, na których poruszano zagadnienia związane z orzecznictwem i funkcjonowaniem samorządowych kolegiów odwoławczych. W roku sprawozdawczym odbyły się dwa Zgromadzenia Ogólne Członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Dnia 21 marca 2014 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne, na którym została przedłożona roczna informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w roku Dnia 25 kwietnia 2014 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne w celu wyboru kandydata na prezesa Kolegium. Do konkursu przystąpiło 4 kandydatów: Pan Bogdan Muzyczuk dotychczasowy prezes, Pan Marek Wachowski członek etatowy od 1995 r., Pani Kamila

9 Wiśniewska-Hałka członek etatowy od 2006 r. i Pan Adam Kokoryn członek etatowy od 2000 r. Wniosek Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o powołanie prezesa spośród 2 kandydatów; Pana Bogdana Muzyczuka i Pana Marka Wachowskiego został przedłożony do Prezesa Rady Ministrów dnia 6 maja 2014 r. Z dniem 10 listopada 2014 r. Prezes Rady Ministrów na prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie powołał Pana Marka Wachowskiego. 2) Informacje o zaległościach Sytuacja olsztyńskiego Kolegium w zakresie terminowości nie uległa w roku sprawozdawczym poprawie. Niezmienne czynniki wpływające na to, iż nie wszystkie sprawy wpływające do instytucji mogą być załatwione w ustawowych terminach to: niewystarczająca kadra orzecznicza, brak możliwości korzystania z orzecznictwa członków pozaetatowych i utrzymujący się od kilku lat duży wpływ spraw. W roku sprawozdawczym odbyło się 479 posiedzeń (wraz z rozprawami), wysłano 6796 spraw, na jeden etat orzeczniczy zostało załatwionych 339 spraw, czyli około 1,4 sprawy dziennie. Należy zauważyć, że praca członka etatowego to nie tylko uczestniczenie w posiedzeniach i rozprawach odbywających się w Kolegium oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych, ale także reprezentowanie Kolegium na rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, przygotowywanie odpowiedzi na skargi, przygotowywanie skarg kasacyjnych wnoszonych przez Kolegium, samokształcenie i doskonalenie warsztatu prawniczego. Należy także pamiętać o różnym stopniu skomplikowania wpływających spraw. Z roku na rok wpływa coraz więcej obszernych i złożonych, co skutkuje tym, że członek coraz więcej czasu potrzebuje na zapoznanie się z aktami spraw przed posiedzeniem, ich analizę i przygotowanie projektów decyzji. Kolegium podobnie jak w latach ubiegłych nie mogło korzystać z pełnego wsparcia orzeczniczego członków pozaetatowych, w związku z tym, że środki przeznaczone na ich wynagrodzenia w budżecie roku 2014 ( kwota 20 tys. zł) zostały wydatkowane w ciągu 2 pierwszych miesięcy. Ograniczenia w tym zakresie wynikały z ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (DzU z 2013 roku, poz. 1645) zwanej ustawą okołobudżetową, która nie pozwalała zaplanować środków większych niż plan na 2013 r. W związku z tą sytuacją Kolegium wystąpiło o przyznanie z rezerwy celowej kwoty 120 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków pozaetatowych. Minister Finansów dwiema decyzjami przyznał na ten cel kwotę 71 tyś. zł. Przyznana kwota nie odzwierciedlała

10 potrzeb Kolegium i była niewystarczająca do zaangażowania takiej liczby członków pozaetatowych, która by pozwoliła na odczuwalną poprawę jakości w zakresie terminowości. 3) Informacje o skargach kasacyjnych Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie wniosło w roku sprawozdawczym 6 skarg kasacyjnych. Sprawy te nie zostały do dnia przygotowania informacji rozpatrzone. 4) Informacje o przeprowadzonych kontrolach W roku sprawozdawczym w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie były przeprowadzone trzy kontrole. Pierwsza przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w okresie od 20 stycznia 2014 r. do 25 lutego 2014 r. Przedmiotem kontroli było wykonanie budżetu państwa w 2013 roku w części nr 86/51. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uzyskało pozytywną ocenę wykonania budżetu. Podstawą tej oceny było dokonywanie przez Kolegium wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, w sposób gospodarny i celowy, a także prawidłowe i terminowe sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Druga kontrola przeprowadzona została przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w okresie od 22 września 2014 r. do 3 listopada 2014 r. Jej zakres obejmował organizację i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w tym badanie prawidłowości stosowania przepisów regulaminu organizacyjnego, terminowość załatwiania spraw i stanu zaległości, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w którym postępowanie administracyjne trwało dłużej niż 6 miesięcy oraz badania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków kolegium. W toku kontroli dokonano ustaleń w zakresie: zasad wynagradzania członków etatowych, zasad wynagradzania członków pozaetatowych, zatrudnienia pracowników biura, czasu pracy z uwzględnieniem pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, oceny akt osobowych pracowników, terminowość rozpatrywanych spraw, wypełniania obowiązku informowania stron postępowania o braku możliwości załatwienia spraw w ustawowych terminach z art. 36 Kpa i art. 140 Ordynacji podatkowej oraz przestrzegania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na Prezesa Kolegium i członków Kolegium. Minister Administracji i Cyfryzacji pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił organizację i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W wystąpieniu pokontrolnym zostały wydane zalecenia, które Kolegium przyjęło do realizacji. Trzecia przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Olsztynie w dniu 21 listopada 2014 r. W jej wyniku, ustalono, iż w Samorządowym Kolegium Odwoławczym:

11 stosowane są przepisy kancelaryjno-archiwalnych, akta znajdują się w dobrym stanie fizycznym, dokumentacja jest porządkowana na bieżąco w sposób prawidłowy, pomieszczenie archiwalne jest dobrze oświetlone i dobrze utrzymane. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 5) Postanowienia sygnalizacyjne Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w roku sprawozdawczym nie skorzystał z uprawnień przewidzianych w art. 20 ust 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. 6) Działalność pozaorzecznicza kolegium Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w okresie sprawozdawczym nie organizowało szkoleń i nie prowadziło działalności pozaorzeczniczej. 7) Wykonanie budżetu, zatrudnienie Zatrudnienie od 1 stycznia - 31 grudnia 2014 r. a) biuro Kolegium Zgodnie z ustawią budżetową limit zatrudnienia określono na 14 etatów - obsada pracowników biura 13 osób. Biuro Kolegium składa się z 13 pracowników: (skład na 31 grudnia 2014 r.) kierownik biura - 1, wykształcenie wyższe, główny księgowy -1, wykształcenie wyższe, księgowy -1, wykształcenie średnie, - pracownicy biura - 8 (w tym: 4 starszych inspektorów - wykształcenie wyższe, 2 inspektor - wykształcenie średnie i 1 wykształcenie wyższe, 1 referent - wykształcenie wyższe), informatyk -1, wykształcenie wyższe, sprzątaczka - 1, wykształcenie podstawowe. b) Członkowie etatowi: Limit zatrudnienia wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów

12 odwoławczych (DzU. z 1999 r. Nr 74, poz. 828) dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Uchwałą nr 111/19/41/2011 Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia liczby członków zwiększono skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie i liczy on łącznie 45 członków. Skład Kolegium na dzień 31 grudnia 2014 r. to: 19 członków etatowych z prezesem i wiceprezesem oraz 24 członków pozaetatowych. Pomniejszony skład osobowy członków etatowych wynika z powołaniem jednego z członków na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Wykonanie budżetu Plan budżetu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie według ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (DzU z 2014 r. poz. 162) wynosił tyś. zł. Plan budżetu został zwiększony z rezerw celowych wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenie członków pozaetatowych, 2) sfinansowanie zasądzonych kosztów postępowania sądowego, kasacyjnego i wpisów od skarg kasacyjnych. Wykonano budżet w 100 % w kwocie tyś. zł. 1 - dot. spraw, które wpłynęły do SKO w latach poprzedzającym okres objęty informacją, ale nie zostały załatwione przez SKO, 2 - patrz pkt ł. ppkt 1.2,

13 J - dot. spraw, które wpłynęły do SKO w roku objętym informacją, a do których zastosowanie mają przepisy Ppsa tj. m.in. skargi, skargi kasacyjne, zażalenia i inne, wykonywane w trybie tej ustawy, patrz m. in. przypal, 4 - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone przed SKO jako organem II instancji (w tym art. 134 Kpa) oraz inne wydane w tym postępowaniu np. zawieszenie postępowania - art i 98 Kpa lub art i art Op; 5 - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie prowadzone po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydane przez SKO w trybie art Kpa oraz decyzje (postanowienia) kończące postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone przez SKO jako organ II instancji w tiybie art. 221 Op, 6 - decyzje (postanowienia) wydane przez SKO jako organ I instancji np. w postępowaniu dot. stwierdzenia nieważności (art Kpa oraz art Op) lub wznowienia postępowania (art Kpa oraz art Op), postanowienia wydane w trybie art. 65 1, art i 3 Kpa, art Op, oraz inne wydane w tych postępowaniach np. zawieszenie postępowania - art i 98 Kpa lub art i art Op ; 7 - np. postanowienia dot sporów kompetencyjnych (art pkt 1 Kpa), wyznaczenia organu wskutek wyłączenia (art Kpa oraz art. 130 i 132 Op), dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu (art.31 2 Kpa), odmowy przywrócenia terminu (art i 2 Kpa), odmowy udostępnienia akt (art Kpa oraz art Op), wniosku o wyjaśnienie, uzupełnienie oraz sprostowanie (art.il3 Kpa oraz art.213 i 215 Op), wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji (art pkt 2 Op), opłat i kosztów postępowania (dział IXKpa); 8 - dot. również postanowień zgodnie z art. 144 Kpa oraz art.239 Op, 9 - dot. również postanowień zgodnie z art. 126 Kpa oraz art. 219 Op, 10 - dot. spraw, które nie zostały rozpatrzone przez SKO w roku objętym informacją, 11- liczba skarg skierowanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby podjętych przez kolegium w roku objętym informacją rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu, 12 - obejmuje inne sprawy prowadzone przez kolegium w trybie przepisów Ppsa np. wezwanie do naruszenia usunięcia naruszenia prawa (art. 52 3), wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (art. 156), wniosek o uzupełnienie wyroku (art. 157), wystąpienie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (art pkt 4 w zw. z art. 4), wniosek o zawieszenie postępowania przed sądem i o podjęcie zawieszonego postępowania (art ) czy wznowienie postępowania (art.270) itp.

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14 KR SKO z dnia 24 listopada 2008r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 2011 za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Sporządził: Alicja Wilczyńska Data sporządzenia: 2010-03-08 Osoba odpowiedzialna: Paulina Chomiak Data udostępnienia: 2010-03-24 Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE. za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE. za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej. za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2011 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej. za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2011 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/28 KR SKO z dnia 24 listopada 28 r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za okres od 1 styczeń do 31 grudzień 211 roku CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2012 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2012 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2012 roku 1. CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 014 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2008 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie Załącznik do uchwały nr I/1/08 Zgromadzenia Ogólnego SKO w Tarnowie z dnia 18 marca 2008r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2009 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2009 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2009 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE ul. Kajki 10/12, Olsztyn

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE ul. Kajki 10/12, Olsztyn SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2015 ROK OLSZTYN, marzec 2016 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2014 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2014 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2014 roku 1. CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 2009r. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 2009r. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14 KR SKO z dnia 24 listopada 2008r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 2009r za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

IIUCIniU Nr I do UChwlł)r Nr lando]

IIUCIniU Nr I do UChwlł)r Nr lando] IIUCIniU Nr I do UChwlł)r Nr land] KR SK z dnia 24 listopada 2008 r. Samorządowego Informacja o działalności Kolegium dwoławczego w Bielsku-Białej za okres od 01 styczeń do 31 grudzień 2012 roku CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku CZĘŚĆ I Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 \2015 z dnia 30.03.2015r. Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu CZĘŚĆ I Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Informacja o działalności. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2017 z dnia 28.03.2017 r. Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za okres

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

I N F O R M A C J A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH I N F O R M A C J A o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Siedlce, luty 2010 r.

Bardziej szczegółowo

za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Kolegium Nr 1/2015 z dnia 20 marca 2015 r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Kolegium Nr 1/2011 z dnia 25 marca 2011r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI kontrola realizowana przez: 1. sądy powszechne 2. sądy administracyjne 3. sądy powszechne i sądy administracyjne Polska? model

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE..9-400 Tarnobrzeg, ul, św. Barbary 1'-' Ul, (0-15) 822 25 25, f3x {0-1S) 823 22 32 se^-io Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE (ramowy program wykładu i ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE Radom. ul. "...'eromsbego 53 Zarz ą dzenie Nr 7/2015

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE Radom. ul. ...'eromsbego 53 Zarz ą dzenie Nr 7/2015 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE 26-600 Radom. ul. "...'eromsbego 53 Zarz ą dzenie Nr 7/2015 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu z dnia 6 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Warszawa, dnia 21 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach * * * Podkomisja Stała do nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 984 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny 2014-06-30 Regulamin Organizacyjny Załącznik do Uchwały Nr 9/2013 Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 14 listopada 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa Numer statystyczny REGON: 8 PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 6/, -58 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DKSiW-WKiN.081 1.2.2015 Egz. nr.. SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DKSiW-WKiN.081 1.2.2015 Egz. nr.. SPRAWOZDANIE Z KONTROLI 4 C,/ Warszawa, dniatostycznia 2015 r. MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DKSiW-WKiN.081 1.2.2015 Egz. nr.. Pan Marek Wachowski Prezes Samorządowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego Art. 61. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów Część I KOMENTARZ Rozdział 1 Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym 3. Zastosowanie oraz wyłączenie zastosowania art. 21 k.p.a. podczas ustalania

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 października 2008 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.9.2015 Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Procedura postępowania przy ustalaniu prawa do świadczenia

Rozdział II. Procedura postępowania przy ustalaniu prawa do świadczenia Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Świadczenie wychowawcze rodzaje i charakter... 1 1. Podział świadczenia wychowawczego... 1 2. Organizacja działu związana z przyznawaniem prawa do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za rok 2012

SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za rok 2012 SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za rok 2012 W okresie objętym sprawozdaniem Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli działalności samorządowych kolegiów odwoławczych

Informacja o wynikach kontroli działalności samorządowych kolegiów odwoławczych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-4101-01/2010 Nr ewid.: 9/2011/P/10/003/KAP Informacja o wynikach kontroli działalności samorządowych kolegiów odwoławczych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00

Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00 Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00 W postępowaniu w sprawie wniosku o przyjęcie na aplikację radcowską organy samorządu radcowskiego obowiązane są stosować przepisy Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRUDZIEŃ 2009 rok Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Toruniu ROZDZIALI POSTANO~ENlAOGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 521/IV/32/2006 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA Nr 521/IV/32/2006 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA Nr 521/IV/32/2006 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Llamas na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Samorząd terytorialny

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Samorząd terytorialny Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Samorząd terytorialny Przedmiot 1 2 3 4 5 Istota samorządu terytorialnego i podstawy prawne działania Struktura i organy Wybory Funkcje i zadania Nadzór nad samorządem

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU DORĘCZENIE ODPISU WYROKU W wykonaniu zarządzenia z dnia 30 maja 2007 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza Panu - jako pełnomocnikowi skarżącego - odpis wyroku z dnia 7 maja 2007

Bardziej szczegółowo

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ]

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ] Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 110 w dniach 18.12.2012 r. -

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalnoci. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

Informacja o działalnoci. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Informacja o działalnoci Samorzdowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 200 roku Załcznik do uchwały nr1 Zgromadzenia Ogólnego Samorzdowego Kolegium Odwoławczego w

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.4.2014 Olsztyn, dnia 21 lipca 2014 roku Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

w R A D O M I U I - Część ogólna R o z d z i a ł I. Postanowienia ogólne

w R A D O M I U I - Część ogólna R o z d z i a ł I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO w R A D O M I U D Z I A Ł I - Część ogólna R o z d z i a ł I. Postanowienia ogólne 1 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Koczergi, 30 maja 2016 r. za pośrednictwem: ul. Brzeska Biała Podlaska. w Białej Podlaskiej

Koczergi, 30 maja 2016 r. za pośrednictwem: ul. Brzeska Biała Podlaska. w Białej Podlaskiej Koczergi, 30 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. M. Curie - Skłodowskiej 20-029 Lublin za pośrednictwem: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1124, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

OD. tfs NJEy~' WOMOC WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OD. tfs NJEy~' WOMOC WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SABNVa 163/08 OD. tfs NJEy~' WOMOC ORZECZENIA EGO WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz )

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ) ZMIANY W KPA z 7 kwietnia 2017 (Dz.U. 2017 poz. 935) OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca 2017 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.) Terminy KPA: Załatwianie spraw: Art. 35. 2. Niezwłocznie - powinny być załatwiane sprawy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska Janowo

Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska Janowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Olsztyn, dnia 18 listopada 2014 rok Znak: PS-I.431.1.13.2014 Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska 14 13-113 Janowo W załączeniu

Bardziej szczegółowo

[ Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ]

[ Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ] Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42, blok 2 w dniach 19.03.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji nadzoru i kontroli, sprawowanych przez Wojewodę. Warmińsko Mazurskiego nad wykonywaniem zadań przez marszałka

Raport z realizacji nadzoru i kontroli, sprawowanych przez Wojewodę. Warmińsko Mazurskiego nad wykonywaniem zadań przez marszałka Wydział Polityki Społecznej Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Raport z realizacji nadzoru i kontroli, sprawowanych przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego nad wykonywaniem zadań przez marszałka

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.

USTAWA. z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm. USTAWA z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. Stan prawny na 07.02.2012r. (Dz.U.2001.79.856 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Samorządowe kolegia odwoławcze,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 5 4 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

W OPOLU. Uchwała nr 9/33/2013. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 kwietnia 2013 r.

W OPOLU. Uchwała nr 9/33/2013. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 kwietnia 2013 r. REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU Uchwała nr 9/33/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 kwietnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 a oraz art. 25 b ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów wybrane zagadnienia

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów wybrane zagadnienia Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów wybrane zagadnienia Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania Odpowiednie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2015.1659 z dnia 2015.10.21 USTAWA z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Samorządowe kolegia odwoławcze, zwane dalej "kolegiami",

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne

Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne Kazus 1. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego Stan faktyczny Katarzyna W. przebywająca na urlopie w Brazylii została okradziona. Od

Bardziej szczegółowo

ODPIS. Sygn. akt II OPP 27/14. POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Marek Stojanowski

ODPIS. Sygn. akt II OPP 27/14. POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Marek Stojanowski Sygn. akt II OPP 27/14 ODPIS POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sędziowie NSA Włodzimierz Ryms Zofia Flasińska (spr.) Marek Stojanowski

Bardziej szczegółowo

I Możliwość prawna kontynuacji przez Miechowiankę inwestycji przy ul. Parkowej 16B w Krakowie

I Możliwość prawna kontynuacji przez Miechowiankę inwestycji przy ul. Parkowej 16B w Krakowie INFORMACJA PRAWNA I MERYTORYCZNA W PRZEDMIOCIE MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA MIECHOWIANKA SP. Z O.O. SP. K. Z DNIA 26 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego. w T-gu

Regulamin Organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego. w T-gu 2014-11-20 Regulamin Organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego. w T-gu REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W TARNOBRZEGU Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Członkowie kolegium.

Bardziej szczegółowo