INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2014 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE ul. Kajki 10/12, Olsztyn INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2014 ROK OLSZTYN, marzec 2015

2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku CZĘŚCI OGÓLNA INFORMACIA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania Kolegium Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (dalej jako SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z zmianami) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami; dalej jako Kpa) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze. zm.; dalej jako -Op). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), 15 powiatów, tj. bartoszycki, działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto na prawach powiatu - Olsztyn wraz z gminami objętymi tym obszarem. Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

3 2. Obsada kadrowa Kolegium 2.1 Kolegium składa się z 43 członków: 19 etatowych i 24 pozaetatowych. Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie : wyższe prawnicze : 18 wyższe administracyjne Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie : wyzsze prawnicze : 20 wyższe administracyjne : 0 wyższe inne: Wśród członków etatowych Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie jest: 13 radców prawnych, 2 ma stopień naukowy doktora przy czym jednej z nich w październiku 2014 roku nadano tytuł doktora habilitowanego. Pomniejszony skład osobowy członków etatowych wynika z powołania jednego z członków na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Wśród członków pozaetatowych jest 7 radców prawnych, 1 ma stopień naukowy doktora. Biuro Kolegium składa się z 13 pracowników: (skład na 31 grudnia 2014 r.) kierownik biura -1, wykształcenie wyższe, vny księgowy - 1, Mykształcenie wyższe, księgowy -1, wykształcenie średnie, pracownicy biura - 8 (w tym: 4 starszych inspektorów - wykształcenie wyższe, 2 inspektor wykształcenie średnie i 1 wykształcenie wyższe, 1 referent - wykształcenie wyższe), informatyk -1, wykształcenie wyższe, sprzątaczka -1, wykształcenie podstawowe. Stan zatrudnienia wykazano na rok

4 3. Lokal i wyposażenie Kolegium Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie mieści się w lokalu o powierzchni 414,7 m przy ul. Kajki 10/12, w budynku biurowym. Kolegium posiada także lokal biurowy przy ul. Kajki 7 o powierzchni 45,1 m, który stanowi miejsce pracy dla trzech członków etatowych. Powierzchnia lokalowa nie jest wystarczająca na potrzeby instytucji, zarówno w zakresie pomieszczeń biurowych, jak i pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie dysponuje samochodem służbowym Honda Accord rocznik Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny: Kolegium dysponuje serwerem zakupionym w 2006 roku oraz ewidencyjnym programem komputerowym zakupionym w 2006 r. Stanowiska pracy są wyposażone w sprzęt komputerowy zakupiony w latach W posiadaniu Kolegium znajduje się 5 kserokopiarek tj.: 1 zakupiona w 2003 r., stanowiąca wyposażenie lokalu biurowego przy ul Kajki 7, oraz 4 kserokopiarki stanowiące wyposażenie siedziby Kolegium: 1 zakupiona w roku 2012, 1 zakupiona w 2011 roku oraz 2 zamortyzowane. CZĘŚĆ II WPŁYW SPRAW 1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją: w tym spraw: 1.1 pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego wpływ spraw w roku objętym informacją Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją: 2.1. Liczba spraw administracyjnych ogółem 5721 lp. rodzaj sprawy liczba spraw 1. objętych proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej działalność gospodarcza 4 J. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata 2828 (stypendia, pomoc materialna itp.), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

5 5. gospodarka nieruchomościami (bez opłat za użytkowanie wieczyste), 181 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne 6. ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i 322 utrzymanie porządku i czystości w gminach 7. prawo wodne rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo 0 9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy prawo górnicze i geologiczne egzekucja administracyjna inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie działu VIII 124 Kpa 2.2. Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 153, poz ze zm.).) Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste Liczba postanowień sygnalizacyjnych 0 CZĘŚĆ III ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH 1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją 6612 lp. określenie rodzaju rozstrzygnięcia liczba spraw 1. akty wydane przez SKO jako organ II instancji 4273 w tym: akty wydane przez SKO w trybie art Kpa oraz jako organ 11instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej 47 akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy o Ppsa 9 2. akty wydane przez SKO jako organ I instancji postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na 92 bezczynność organu, w tym: uznające zażalenia za uzasadnione pozostałe Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia spraw przez SKO jako organ II instancji lp. określenie rodzaju rozstrzygnięcia liczba spraw 1. decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art pkt 1 Kpa oraz 1535

6 art pkt 1 Op) 2. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy 509 oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art pkt 2 Kpa, art pkt 2a Op) 3. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do 1815 ponownego rozpatrzenia (art Kpa, art Op) 4. decyzje umarzające postępowanie odwoławcze/zażaleniowe (art pkt 3 39 Kpa, art pkt 3 Op) 5. pozostałe Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia spraw przez SKO jako organ I instancji lp. określenie rodzaju rozstrzygnięcia liczba spraw 1. postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego 0 2. do jego przeprowadzenia (art Kpa, art Op) decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art Kpa, art Op) 3 O 3. decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 11 nieważności decyzji (art w zw. z art. 61 a 1 Kpa, art Op) 4. decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje 700 stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art Kpa, art Op) 5. decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art Kpa, art Op) 6. decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art Kpa, art. 245 Op) 7. decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające 6 wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa, wydane po wznowieniu postępowania (art. 151 Kpa, art. 245 Op) 8. decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez sko (art Kpa, art. 208 Op) 9. pozostałe Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO 1338 w roku objętym informacją CZĘŚĆ IV ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste ogółem 275 załatwionych w roku objętym informacją 184 w tym ugody Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO 91

7 CZĘŚĆ V SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy o ppsa Liczba spraw ogółem w roku objętym informacją 446 w tym : 1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowane do WSA 439 w roku objętym informacją - wskaźnik zaskarżalności 6,75 % 1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku objętym informacją 1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie w trybie art Ppsa 1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w roku objętym informacją 1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym przepisami Ppsa Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez WSA prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem 463 w tym: lp. rodzaj rozstrzygnięcia liczba spraw 1. skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez WSA 457 w tym : uwzględnienie skargi skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez WSA w tym: 6 uznające skargę za uzasadnioną 0 3. Orzeczenia NSA dot. skarg kasacyjnych Kolegium w roku objętym informacją: 8

8 CZĘŚĆ VI INFORMACJE DODATKOWE 1) Podsumowanie Analiza wpływu spraw lata : - rok 1997 wpływ 2331 spraw, - rok 1998 wpływ 2346 spraw, - rok 1999 wpływ 4029 spraw, rok 2000 wpływ 5627 spraw, rok 2001 wpływ 5171 spraw, rok 2002 wpływ 4669 spraw, rok 2003 wpływ 4689 spraw, rok 2004 wpływ 5330 spraw, - rok 2005 wpływ 4743 spraw, rok 2006 wpływ 5120 spraw, rok 2007 wpływ 5863 spraw, - rok 2008 wpływ 7483 spraw, - rok 2009 wpływ 5595 spraw rok 2010 wpływ 6198 spraw, - rok 2011 wpływ 6353 spraw, - rok 2012 wpływ 6265 spraw, rok 2013 wpływ 7404 spraw, rok 2014 wpływ 6266 spraw. Sukcesywnie w Kolegium odbywały się spotkania dyskusyjne zwoływane przez Prezesa, na których poruszano zagadnienia związane z orzecznictwem i funkcjonowaniem samorządowych kolegiów odwoławczych. W roku sprawozdawczym odbyły się dwa Zgromadzenia Ogólne Członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Dnia 21 marca 2014 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne, na którym została przedłożona roczna informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w roku Dnia 25 kwietnia 2014 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne w celu wyboru kandydata na prezesa Kolegium. Do konkursu przystąpiło 4 kandydatów: Pan Bogdan Muzyczuk dotychczasowy prezes, Pan Marek Wachowski członek etatowy od 1995 r., Pani Kamila

9 Wiśniewska-Hałka członek etatowy od 2006 r. i Pan Adam Kokoryn członek etatowy od 2000 r. Wniosek Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o powołanie prezesa spośród 2 kandydatów; Pana Bogdana Muzyczuka i Pana Marka Wachowskiego został przedłożony do Prezesa Rady Ministrów dnia 6 maja 2014 r. Z dniem 10 listopada 2014 r. Prezes Rady Ministrów na prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie powołał Pana Marka Wachowskiego. 2) Informacje o zaległościach Sytuacja olsztyńskiego Kolegium w zakresie terminowości nie uległa w roku sprawozdawczym poprawie. Niezmienne czynniki wpływające na to, iż nie wszystkie sprawy wpływające do instytucji mogą być załatwione w ustawowych terminach to: niewystarczająca kadra orzecznicza, brak możliwości korzystania z orzecznictwa członków pozaetatowych i utrzymujący się od kilku lat duży wpływ spraw. W roku sprawozdawczym odbyło się 479 posiedzeń (wraz z rozprawami), wysłano 6796 spraw, na jeden etat orzeczniczy zostało załatwionych 339 spraw, czyli około 1,4 sprawy dziennie. Należy zauważyć, że praca członka etatowego to nie tylko uczestniczenie w posiedzeniach i rozprawach odbywających się w Kolegium oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych, ale także reprezentowanie Kolegium na rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, przygotowywanie odpowiedzi na skargi, przygotowywanie skarg kasacyjnych wnoszonych przez Kolegium, samokształcenie i doskonalenie warsztatu prawniczego. Należy także pamiętać o różnym stopniu skomplikowania wpływających spraw. Z roku na rok wpływa coraz więcej obszernych i złożonych, co skutkuje tym, że członek coraz więcej czasu potrzebuje na zapoznanie się z aktami spraw przed posiedzeniem, ich analizę i przygotowanie projektów decyzji. Kolegium podobnie jak w latach ubiegłych nie mogło korzystać z pełnego wsparcia orzeczniczego członków pozaetatowych, w związku z tym, że środki przeznaczone na ich wynagrodzenia w budżecie roku 2014 ( kwota 20 tys. zł) zostały wydatkowane w ciągu 2 pierwszych miesięcy. Ograniczenia w tym zakresie wynikały z ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (DzU z 2013 roku, poz. 1645) zwanej ustawą okołobudżetową, która nie pozwalała zaplanować środków większych niż plan na 2013 r. W związku z tą sytuacją Kolegium wystąpiło o przyznanie z rezerwy celowej kwoty 120 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków pozaetatowych. Minister Finansów dwiema decyzjami przyznał na ten cel kwotę 71 tyś. zł. Przyznana kwota nie odzwierciedlała

10 potrzeb Kolegium i była niewystarczająca do zaangażowania takiej liczby członków pozaetatowych, która by pozwoliła na odczuwalną poprawę jakości w zakresie terminowości. 3) Informacje o skargach kasacyjnych Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie wniosło w roku sprawozdawczym 6 skarg kasacyjnych. Sprawy te nie zostały do dnia przygotowania informacji rozpatrzone. 4) Informacje o przeprowadzonych kontrolach W roku sprawozdawczym w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie były przeprowadzone trzy kontrole. Pierwsza przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w okresie od 20 stycznia 2014 r. do 25 lutego 2014 r. Przedmiotem kontroli było wykonanie budżetu państwa w 2013 roku w części nr 86/51. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uzyskało pozytywną ocenę wykonania budżetu. Podstawą tej oceny było dokonywanie przez Kolegium wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, w sposób gospodarny i celowy, a także prawidłowe i terminowe sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Druga kontrola przeprowadzona została przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w okresie od 22 września 2014 r. do 3 listopada 2014 r. Jej zakres obejmował organizację i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w tym badanie prawidłowości stosowania przepisów regulaminu organizacyjnego, terminowość załatwiania spraw i stanu zaległości, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w którym postępowanie administracyjne trwało dłużej niż 6 miesięcy oraz badania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków kolegium. W toku kontroli dokonano ustaleń w zakresie: zasad wynagradzania członków etatowych, zasad wynagradzania członków pozaetatowych, zatrudnienia pracowników biura, czasu pracy z uwzględnieniem pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, oceny akt osobowych pracowników, terminowość rozpatrywanych spraw, wypełniania obowiązku informowania stron postępowania o braku możliwości załatwienia spraw w ustawowych terminach z art. 36 Kpa i art. 140 Ordynacji podatkowej oraz przestrzegania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na Prezesa Kolegium i członków Kolegium. Minister Administracji i Cyfryzacji pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił organizację i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W wystąpieniu pokontrolnym zostały wydane zalecenia, które Kolegium przyjęło do realizacji. Trzecia przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Olsztynie w dniu 21 listopada 2014 r. W jej wyniku, ustalono, iż w Samorządowym Kolegium Odwoławczym:

11 stosowane są przepisy kancelaryjno-archiwalnych, akta znajdują się w dobrym stanie fizycznym, dokumentacja jest porządkowana na bieżąco w sposób prawidłowy, pomieszczenie archiwalne jest dobrze oświetlone i dobrze utrzymane. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 5) Postanowienia sygnalizacyjne Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w roku sprawozdawczym nie skorzystał z uprawnień przewidzianych w art. 20 ust 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. 6) Działalność pozaorzecznicza kolegium Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w okresie sprawozdawczym nie organizowało szkoleń i nie prowadziło działalności pozaorzeczniczej. 7) Wykonanie budżetu, zatrudnienie Zatrudnienie od 1 stycznia - 31 grudnia 2014 r. a) biuro Kolegium Zgodnie z ustawią budżetową limit zatrudnienia określono na 14 etatów - obsada pracowników biura 13 osób. Biuro Kolegium składa się z 13 pracowników: (skład na 31 grudnia 2014 r.) kierownik biura - 1, wykształcenie wyższe, główny księgowy -1, wykształcenie wyższe, księgowy -1, wykształcenie średnie, - pracownicy biura - 8 (w tym: 4 starszych inspektorów - wykształcenie wyższe, 2 inspektor - wykształcenie średnie i 1 wykształcenie wyższe, 1 referent - wykształcenie wyższe), informatyk -1, wykształcenie wyższe, sprzątaczka - 1, wykształcenie podstawowe. b) Członkowie etatowi: Limit zatrudnienia wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów

12 odwoławczych (DzU. z 1999 r. Nr 74, poz. 828) dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Uchwałą nr 111/19/41/2011 Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia liczby członków zwiększono skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie i liczy on łącznie 45 członków. Skład Kolegium na dzień 31 grudnia 2014 r. to: 19 członków etatowych z prezesem i wiceprezesem oraz 24 członków pozaetatowych. Pomniejszony skład osobowy członków etatowych wynika z powołaniem jednego z członków na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Wykonanie budżetu Plan budżetu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie według ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (DzU z 2014 r. poz. 162) wynosił tyś. zł. Plan budżetu został zwiększony z rezerw celowych wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenie członków pozaetatowych, 2) sfinansowanie zasądzonych kosztów postępowania sądowego, kasacyjnego i wpisów od skarg kasacyjnych. Wykonano budżet w 100 % w kwocie tyś. zł. 1 - dot. spraw, które wpłynęły do SKO w latach poprzedzającym okres objęty informacją, ale nie zostały załatwione przez SKO, 2 - patrz pkt ł. ppkt 1.2,

13 J - dot. spraw, które wpłynęły do SKO w roku objętym informacją, a do których zastosowanie mają przepisy Ppsa tj. m.in. skargi, skargi kasacyjne, zażalenia i inne, wykonywane w trybie tej ustawy, patrz m. in. przypal, 4 - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone przed SKO jako organem II instancji (w tym art. 134 Kpa) oraz inne wydane w tym postępowaniu np. zawieszenie postępowania - art i 98 Kpa lub art i art Op; 5 - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie prowadzone po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydane przez SKO w trybie art Kpa oraz decyzje (postanowienia) kończące postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone przez SKO jako organ II instancji w tiybie art. 221 Op, 6 - decyzje (postanowienia) wydane przez SKO jako organ I instancji np. w postępowaniu dot. stwierdzenia nieważności (art Kpa oraz art Op) lub wznowienia postępowania (art Kpa oraz art Op), postanowienia wydane w trybie art. 65 1, art i 3 Kpa, art Op, oraz inne wydane w tych postępowaniach np. zawieszenie postępowania - art i 98 Kpa lub art i art Op ; 7 - np. postanowienia dot sporów kompetencyjnych (art pkt 1 Kpa), wyznaczenia organu wskutek wyłączenia (art Kpa oraz art. 130 i 132 Op), dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu (art.31 2 Kpa), odmowy przywrócenia terminu (art i 2 Kpa), odmowy udostępnienia akt (art Kpa oraz art Op), wniosku o wyjaśnienie, uzupełnienie oraz sprostowanie (art.il3 Kpa oraz art.213 i 215 Op), wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji (art pkt 2 Op), opłat i kosztów postępowania (dział IXKpa); 8 - dot. również postanowień zgodnie z art. 144 Kpa oraz art.239 Op, 9 - dot. również postanowień zgodnie z art. 126 Kpa oraz art. 219 Op, 10 - dot. spraw, które nie zostały rozpatrzone przez SKO w roku objętym informacją, 11- liczba skarg skierowanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby podjętych przez kolegium w roku objętym informacją rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu, 12 - obejmuje inne sprawy prowadzone przez kolegium w trybie przepisów Ppsa np. wezwanie do naruszenia usunięcia naruszenia prawa (art. 52 3), wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (art. 156), wniosek o uzupełnienie wyroku (art. 157), wystąpienie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (art pkt 4 w zw. z art. 4), wniosek o zawieszenie postępowania przed sądem i o podjęcie zawieszonego postępowania (art ) czy wznowienie postępowania (art.270) itp.

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/150 - Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 Poznań, styczeń 2012 rok 2 3....Strona WPROWADZENIE 5 I. WPŁYW SKARG

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF-4101-06-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w 2014 r.

Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w 2014 r. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w 2014 r. Kraków, 2015 r. Spis treści A. Działalność pozaorzecznicza Sądu... 5 I. Współpraca zagraniczna Sądu... 5 II. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zadania regionalnych izb obrachunkowych

Rozdział 2. Zadania regionalnych izb obrachunkowych Dz.U.01.55.577 2002.01.01 zm. Dz.U.2001.154.1800 art. 9 2002.10.27 zm. Dz.U.2002.113.984 art. 54 2003.11.29 zm. Dz.U.2003.149.1454 art. 1 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.149.1454 art. 1 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku

SPRAWOZDANIE. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku SPRAWOZDANIE z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku Warszawa 2014 Szanowni Państwo! Przedkładam sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. Prezentowany dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/039 Przestrzeganie praw podatników w latach 2012-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Kontroli INFORMACJA. sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Kontroli INFORMACJA. sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Kontroli INFORMACJA sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do resortu pracy i polityki społecznej w 2013 roku Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-21-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Małgorzata Porażyńska Okręgowy Inspektor Pracy

Szanowni Państwo! Małgorzata Porażyńska Okręgowy Inspektor Pracy Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy za 2014 rok. Dokument przedstawia efekty i rezultaty ubiegłorocznych działań inspekcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo