INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2014 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE ul. Kajki 10/12, Olsztyn INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2014 ROK OLSZTYN, marzec 2015

2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku CZĘŚCI OGÓLNA INFORMACIA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania Kolegium Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (dalej jako SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z zmianami) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami; dalej jako Kpa) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze. zm.; dalej jako -Op). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), 15 powiatów, tj. bartoszycki, działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto na prawach powiatu - Olsztyn wraz z gminami objętymi tym obszarem. Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

3 2. Obsada kadrowa Kolegium 2.1 Kolegium składa się z 43 członków: 19 etatowych i 24 pozaetatowych. Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie : wyższe prawnicze : 18 wyższe administracyjne Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie : wyzsze prawnicze : 20 wyższe administracyjne : 0 wyższe inne: Wśród członków etatowych Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie jest: 13 radców prawnych, 2 ma stopień naukowy doktora przy czym jednej z nich w październiku 2014 roku nadano tytuł doktora habilitowanego. Pomniejszony skład osobowy członków etatowych wynika z powołania jednego z członków na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Wśród członków pozaetatowych jest 7 radców prawnych, 1 ma stopień naukowy doktora. Biuro Kolegium składa się z 13 pracowników: (skład na 31 grudnia 2014 r.) kierownik biura -1, wykształcenie wyższe, vny księgowy - 1, Mykształcenie wyższe, księgowy -1, wykształcenie średnie, pracownicy biura - 8 (w tym: 4 starszych inspektorów - wykształcenie wyższe, 2 inspektor wykształcenie średnie i 1 wykształcenie wyższe, 1 referent - wykształcenie wyższe), informatyk -1, wykształcenie wyższe, sprzątaczka -1, wykształcenie podstawowe. Stan zatrudnienia wykazano na rok

4 3. Lokal i wyposażenie Kolegium Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie mieści się w lokalu o powierzchni 414,7 m przy ul. Kajki 10/12, w budynku biurowym. Kolegium posiada także lokal biurowy przy ul. Kajki 7 o powierzchni 45,1 m, który stanowi miejsce pracy dla trzech członków etatowych. Powierzchnia lokalowa nie jest wystarczająca na potrzeby instytucji, zarówno w zakresie pomieszczeń biurowych, jak i pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie dysponuje samochodem służbowym Honda Accord rocznik Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny: Kolegium dysponuje serwerem zakupionym w 2006 roku oraz ewidencyjnym programem komputerowym zakupionym w 2006 r. Stanowiska pracy są wyposażone w sprzęt komputerowy zakupiony w latach W posiadaniu Kolegium znajduje się 5 kserokopiarek tj.: 1 zakupiona w 2003 r., stanowiąca wyposażenie lokalu biurowego przy ul Kajki 7, oraz 4 kserokopiarki stanowiące wyposażenie siedziby Kolegium: 1 zakupiona w roku 2012, 1 zakupiona w 2011 roku oraz 2 zamortyzowane. CZĘŚĆ II WPŁYW SPRAW 1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją: w tym spraw: 1.1 pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego wpływ spraw w roku objętym informacją Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją: 2.1. Liczba spraw administracyjnych ogółem 5721 lp. rodzaj sprawy liczba spraw 1. objętych proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej działalność gospodarcza 4 J. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata 2828 (stypendia, pomoc materialna itp.), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

5 5. gospodarka nieruchomościami (bez opłat za użytkowanie wieczyste), 181 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne 6. ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i 322 utrzymanie porządku i czystości w gminach 7. prawo wodne rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo 0 9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy prawo górnicze i geologiczne egzekucja administracyjna inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie działu VIII 124 Kpa 2.2. Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 153, poz ze zm.).) Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste Liczba postanowień sygnalizacyjnych 0 CZĘŚĆ III ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH 1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją 6612 lp. określenie rodzaju rozstrzygnięcia liczba spraw 1. akty wydane przez SKO jako organ II instancji 4273 w tym: akty wydane przez SKO w trybie art Kpa oraz jako organ 11instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej 47 akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy o Ppsa 9 2. akty wydane przez SKO jako organ I instancji postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na 92 bezczynność organu, w tym: uznające zażalenia za uzasadnione pozostałe Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia spraw przez SKO jako organ II instancji lp. określenie rodzaju rozstrzygnięcia liczba spraw 1. decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art pkt 1 Kpa oraz 1535

6 art pkt 1 Op) 2. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy 509 oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art pkt 2 Kpa, art pkt 2a Op) 3. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do 1815 ponownego rozpatrzenia (art Kpa, art Op) 4. decyzje umarzające postępowanie odwoławcze/zażaleniowe (art pkt 3 39 Kpa, art pkt 3 Op) 5. pozostałe Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia spraw przez SKO jako organ I instancji lp. określenie rodzaju rozstrzygnięcia liczba spraw 1. postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego 0 2. do jego przeprowadzenia (art Kpa, art Op) decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art Kpa, art Op) 3 O 3. decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 11 nieważności decyzji (art w zw. z art. 61 a 1 Kpa, art Op) 4. decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje 700 stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art Kpa, art Op) 5. decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art Kpa, art Op) 6. decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art Kpa, art. 245 Op) 7. decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające 6 wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa, wydane po wznowieniu postępowania (art. 151 Kpa, art. 245 Op) 8. decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez sko (art Kpa, art. 208 Op) 9. pozostałe Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO 1338 w roku objętym informacją CZĘŚĆ IV ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste ogółem 275 załatwionych w roku objętym informacją 184 w tym ugody Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO 91

7 CZĘŚĆ V SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy o ppsa Liczba spraw ogółem w roku objętym informacją 446 w tym : 1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowane do WSA 439 w roku objętym informacją - wskaźnik zaskarżalności 6,75 % 1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku objętym informacją 1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie w trybie art Ppsa 1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w roku objętym informacją 1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym przepisami Ppsa Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez WSA prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem 463 w tym: lp. rodzaj rozstrzygnięcia liczba spraw 1. skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez WSA 457 w tym : uwzględnienie skargi skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez WSA w tym: 6 uznające skargę za uzasadnioną 0 3. Orzeczenia NSA dot. skarg kasacyjnych Kolegium w roku objętym informacją: 8

8 CZĘŚĆ VI INFORMACJE DODATKOWE 1) Podsumowanie Analiza wpływu spraw lata : - rok 1997 wpływ 2331 spraw, - rok 1998 wpływ 2346 spraw, - rok 1999 wpływ 4029 spraw, rok 2000 wpływ 5627 spraw, rok 2001 wpływ 5171 spraw, rok 2002 wpływ 4669 spraw, rok 2003 wpływ 4689 spraw, rok 2004 wpływ 5330 spraw, - rok 2005 wpływ 4743 spraw, rok 2006 wpływ 5120 spraw, rok 2007 wpływ 5863 spraw, - rok 2008 wpływ 7483 spraw, - rok 2009 wpływ 5595 spraw rok 2010 wpływ 6198 spraw, - rok 2011 wpływ 6353 spraw, - rok 2012 wpływ 6265 spraw, rok 2013 wpływ 7404 spraw, rok 2014 wpływ 6266 spraw. Sukcesywnie w Kolegium odbywały się spotkania dyskusyjne zwoływane przez Prezesa, na których poruszano zagadnienia związane z orzecznictwem i funkcjonowaniem samorządowych kolegiów odwoławczych. W roku sprawozdawczym odbyły się dwa Zgromadzenia Ogólne Członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Dnia 21 marca 2014 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne, na którym została przedłożona roczna informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w roku Dnia 25 kwietnia 2014 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne w celu wyboru kandydata na prezesa Kolegium. Do konkursu przystąpiło 4 kandydatów: Pan Bogdan Muzyczuk dotychczasowy prezes, Pan Marek Wachowski członek etatowy od 1995 r., Pani Kamila

9 Wiśniewska-Hałka członek etatowy od 2006 r. i Pan Adam Kokoryn członek etatowy od 2000 r. Wniosek Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o powołanie prezesa spośród 2 kandydatów; Pana Bogdana Muzyczuka i Pana Marka Wachowskiego został przedłożony do Prezesa Rady Ministrów dnia 6 maja 2014 r. Z dniem 10 listopada 2014 r. Prezes Rady Ministrów na prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie powołał Pana Marka Wachowskiego. 2) Informacje o zaległościach Sytuacja olsztyńskiego Kolegium w zakresie terminowości nie uległa w roku sprawozdawczym poprawie. Niezmienne czynniki wpływające na to, iż nie wszystkie sprawy wpływające do instytucji mogą być załatwione w ustawowych terminach to: niewystarczająca kadra orzecznicza, brak możliwości korzystania z orzecznictwa członków pozaetatowych i utrzymujący się od kilku lat duży wpływ spraw. W roku sprawozdawczym odbyło się 479 posiedzeń (wraz z rozprawami), wysłano 6796 spraw, na jeden etat orzeczniczy zostało załatwionych 339 spraw, czyli około 1,4 sprawy dziennie. Należy zauważyć, że praca członka etatowego to nie tylko uczestniczenie w posiedzeniach i rozprawach odbywających się w Kolegium oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych, ale także reprezentowanie Kolegium na rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, przygotowywanie odpowiedzi na skargi, przygotowywanie skarg kasacyjnych wnoszonych przez Kolegium, samokształcenie i doskonalenie warsztatu prawniczego. Należy także pamiętać o różnym stopniu skomplikowania wpływających spraw. Z roku na rok wpływa coraz więcej obszernych i złożonych, co skutkuje tym, że członek coraz więcej czasu potrzebuje na zapoznanie się z aktami spraw przed posiedzeniem, ich analizę i przygotowanie projektów decyzji. Kolegium podobnie jak w latach ubiegłych nie mogło korzystać z pełnego wsparcia orzeczniczego członków pozaetatowych, w związku z tym, że środki przeznaczone na ich wynagrodzenia w budżecie roku 2014 ( kwota 20 tys. zł) zostały wydatkowane w ciągu 2 pierwszych miesięcy. Ograniczenia w tym zakresie wynikały z ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (DzU z 2013 roku, poz. 1645) zwanej ustawą okołobudżetową, która nie pozwalała zaplanować środków większych niż plan na 2013 r. W związku z tą sytuacją Kolegium wystąpiło o przyznanie z rezerwy celowej kwoty 120 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków pozaetatowych. Minister Finansów dwiema decyzjami przyznał na ten cel kwotę 71 tyś. zł. Przyznana kwota nie odzwierciedlała

10 potrzeb Kolegium i była niewystarczająca do zaangażowania takiej liczby członków pozaetatowych, która by pozwoliła na odczuwalną poprawę jakości w zakresie terminowości. 3) Informacje o skargach kasacyjnych Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie wniosło w roku sprawozdawczym 6 skarg kasacyjnych. Sprawy te nie zostały do dnia przygotowania informacji rozpatrzone. 4) Informacje o przeprowadzonych kontrolach W roku sprawozdawczym w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie były przeprowadzone trzy kontrole. Pierwsza przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w okresie od 20 stycznia 2014 r. do 25 lutego 2014 r. Przedmiotem kontroli było wykonanie budżetu państwa w 2013 roku w części nr 86/51. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uzyskało pozytywną ocenę wykonania budżetu. Podstawą tej oceny było dokonywanie przez Kolegium wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, w sposób gospodarny i celowy, a także prawidłowe i terminowe sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Druga kontrola przeprowadzona została przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w okresie od 22 września 2014 r. do 3 listopada 2014 r. Jej zakres obejmował organizację i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w tym badanie prawidłowości stosowania przepisów regulaminu organizacyjnego, terminowość załatwiania spraw i stanu zaległości, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w którym postępowanie administracyjne trwało dłużej niż 6 miesięcy oraz badania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków kolegium. W toku kontroli dokonano ustaleń w zakresie: zasad wynagradzania członków etatowych, zasad wynagradzania członków pozaetatowych, zatrudnienia pracowników biura, czasu pracy z uwzględnieniem pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, oceny akt osobowych pracowników, terminowość rozpatrywanych spraw, wypełniania obowiązku informowania stron postępowania o braku możliwości załatwienia spraw w ustawowych terminach z art. 36 Kpa i art. 140 Ordynacji podatkowej oraz przestrzegania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na Prezesa Kolegium i członków Kolegium. Minister Administracji i Cyfryzacji pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił organizację i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W wystąpieniu pokontrolnym zostały wydane zalecenia, które Kolegium przyjęło do realizacji. Trzecia przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Olsztynie w dniu 21 listopada 2014 r. W jej wyniku, ustalono, iż w Samorządowym Kolegium Odwoławczym:

11 stosowane są przepisy kancelaryjno-archiwalnych, akta znajdują się w dobrym stanie fizycznym, dokumentacja jest porządkowana na bieżąco w sposób prawidłowy, pomieszczenie archiwalne jest dobrze oświetlone i dobrze utrzymane. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 5) Postanowienia sygnalizacyjne Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w roku sprawozdawczym nie skorzystał z uprawnień przewidzianych w art. 20 ust 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. 6) Działalność pozaorzecznicza kolegium Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w okresie sprawozdawczym nie organizowało szkoleń i nie prowadziło działalności pozaorzeczniczej. 7) Wykonanie budżetu, zatrudnienie Zatrudnienie od 1 stycznia - 31 grudnia 2014 r. a) biuro Kolegium Zgodnie z ustawią budżetową limit zatrudnienia określono na 14 etatów - obsada pracowników biura 13 osób. Biuro Kolegium składa się z 13 pracowników: (skład na 31 grudnia 2014 r.) kierownik biura - 1, wykształcenie wyższe, główny księgowy -1, wykształcenie wyższe, księgowy -1, wykształcenie średnie, - pracownicy biura - 8 (w tym: 4 starszych inspektorów - wykształcenie wyższe, 2 inspektor - wykształcenie średnie i 1 wykształcenie wyższe, 1 referent - wykształcenie wyższe), informatyk -1, wykształcenie wyższe, sprzątaczka - 1, wykształcenie podstawowe. b) Członkowie etatowi: Limit zatrudnienia wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów

12 odwoławczych (DzU. z 1999 r. Nr 74, poz. 828) dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Uchwałą nr 111/19/41/2011 Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia liczby członków zwiększono skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie i liczy on łącznie 45 członków. Skład Kolegium na dzień 31 grudnia 2014 r. to: 19 członków etatowych z prezesem i wiceprezesem oraz 24 członków pozaetatowych. Pomniejszony skład osobowy członków etatowych wynika z powołaniem jednego z członków na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Wykonanie budżetu Plan budżetu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie według ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (DzU z 2014 r. poz. 162) wynosił tyś. zł. Plan budżetu został zwiększony z rezerw celowych wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenie członków pozaetatowych, 2) sfinansowanie zasądzonych kosztów postępowania sądowego, kasacyjnego i wpisów od skarg kasacyjnych. Wykonano budżet w 100 % w kwocie tyś. zł. 1 - dot. spraw, które wpłynęły do SKO w latach poprzedzającym okres objęty informacją, ale nie zostały załatwione przez SKO, 2 - patrz pkt ł. ppkt 1.2,

13 J - dot. spraw, które wpłynęły do SKO w roku objętym informacją, a do których zastosowanie mają przepisy Ppsa tj. m.in. skargi, skargi kasacyjne, zażalenia i inne, wykonywane w trybie tej ustawy, patrz m. in. przypal, 4 - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone przed SKO jako organem II instancji (w tym art. 134 Kpa) oraz inne wydane w tym postępowaniu np. zawieszenie postępowania - art i 98 Kpa lub art i art Op; 5 - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie prowadzone po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydane przez SKO w trybie art Kpa oraz decyzje (postanowienia) kończące postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone przez SKO jako organ II instancji w tiybie art. 221 Op, 6 - decyzje (postanowienia) wydane przez SKO jako organ I instancji np. w postępowaniu dot. stwierdzenia nieważności (art Kpa oraz art Op) lub wznowienia postępowania (art Kpa oraz art Op), postanowienia wydane w trybie art. 65 1, art i 3 Kpa, art Op, oraz inne wydane w tych postępowaniach np. zawieszenie postępowania - art i 98 Kpa lub art i art Op ; 7 - np. postanowienia dot sporów kompetencyjnych (art pkt 1 Kpa), wyznaczenia organu wskutek wyłączenia (art Kpa oraz art. 130 i 132 Op), dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu (art.31 2 Kpa), odmowy przywrócenia terminu (art i 2 Kpa), odmowy udostępnienia akt (art Kpa oraz art Op), wniosku o wyjaśnienie, uzupełnienie oraz sprostowanie (art.il3 Kpa oraz art.213 i 215 Op), wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji (art pkt 2 Op), opłat i kosztów postępowania (dział IXKpa); 8 - dot. również postanowień zgodnie z art. 144 Kpa oraz art.239 Op, 9 - dot. również postanowień zgodnie z art. 126 Kpa oraz art. 219 Op, 10 - dot. spraw, które nie zostały rozpatrzone przez SKO w roku objętym informacją, 11- liczba skarg skierowanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby podjętych przez kolegium w roku objętym informacją rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu, 12 - obejmuje inne sprawy prowadzone przez kolegium w trybie przepisów Ppsa np. wezwanie do naruszenia usunięcia naruszenia prawa (art. 52 3), wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (art. 156), wniosek o uzupełnienie wyroku (art. 157), wystąpienie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (art pkt 4 w zw. z art. 4), wniosek o zawieszenie postępowania przed sądem i o podjęcie zawieszonego postępowania (art ) czy wznowienie postępowania (art.270) itp.

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 014 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa Numer statystyczny REGON: 8 PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 6/, -58 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny 2014-06-30 Regulamin Organizacyjny Załącznik do Uchwały Nr 9/2013 Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 14 listopada 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DKSiW-WKiN.081 1.2.2015 Egz. nr.. SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DKSiW-WKiN.081 1.2.2015 Egz. nr.. SPRAWOZDANIE Z KONTROLI 4 C,/ Warszawa, dniatostycznia 2015 r. MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DKSiW-WKiN.081 1.2.2015 Egz. nr.. Pan Marek Wachowski Prezes Samorządowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.9.2015 Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 października 2008 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli działalności samorządowych kolegiów odwoławczych

Informacja o wynikach kontroli działalności samorządowych kolegiów odwoławczych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-4101-01/2010 Nr ewid.: 9/2011/P/10/003/KAP Informacja o wynikach kontroli działalności samorządowych kolegiów odwoławczych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalnoci. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

Informacja o działalnoci. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Informacja o działalnoci Samorzdowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 200 roku Załcznik do uchwały nr1 Zgromadzenia Ogólnego Samorzdowego Kolegium Odwoławczego w

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU DORĘCZENIE ODPISU WYROKU W wykonaniu zarządzenia z dnia 30 maja 2007 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza Panu - jako pełnomocnikowi skarżącego - odpis wyroku z dnia 7 maja 2007

Bardziej szczegółowo

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ]

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ] Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 110 w dniach 18.12.2012 r. -

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRUDZIEŃ 2009 rok Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Toruniu ROZDZIALI POSTANO~ENlAOGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 28/25 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.4.2014 Olsztyn, dnia 21 lipca 2014 roku Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

I Możliwość prawna kontynuacji przez Miechowiankę inwestycji przy ul. Parkowej 16B w Krakowie

I Możliwość prawna kontynuacji przez Miechowiankę inwestycji przy ul. Parkowej 16B w Krakowie INFORMACJA PRAWNA I MERYTORYCZNA W PRZEDMIOCIE MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA MIECHOWIANKA SP. Z O.O. SP. K. Z DNIA 26 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

[ Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ]

[ Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ] Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42, blok 2 w dniach 19.03.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji nadzoru i kontroli, sprawowanych przez Wojewodę. Warmińsko Mazurskiego nad wykonywaniem zadań przez marszałka

Raport z realizacji nadzoru i kontroli, sprawowanych przez Wojewodę. Warmińsko Mazurskiego nad wykonywaniem zadań przez marszałka Wydział Polityki Społecznej Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Raport z realizacji nadzoru i kontroli, sprawowanych przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego nad wykonywaniem zadań przez marszałka

Bardziej szczegółowo

w R A D O M I U I - Część ogólna R o z d z i a ł I. Postanowienia ogólne

w R A D O M I U I - Część ogólna R o z d z i a ł I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO w R A D O M I U D Z I A Ł I - Część ogólna R o z d z i a ł I. Postanowienia ogólne 1 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.5.2015 Kielce, dnia 02-06-2015 Pan Dariusz Dąbrowski Starosta Starachowicki Pani Bożena Wrona Przewodnicząca Rady Powiatu w Starachowicach Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Decyzja w przedmiocie przyznania odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem nieważnej decyzji administracyjnej i stwierdzeniem jej nieważności (art.

Bardziej szczegółowo

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii Wśród spraw z zakresu geodezji i kartografii dominowały sprawy oznaczone podsymbolem 6120, dotyczące ewidencji gruntów i budynków. Głównym zagadnieniem, poruszanym

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 1. Od kiedy decyzja wiąże organ podatkowy? 2. Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji 3. Ogólne zasady postępowania odwoławczego 4. Zasady wnoszenia oraz przekazywania odwołania 5.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.5.2015.MZ Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Starosty w okresie prowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego w dniu 28 września 2010 r. w hotelu Lajkonik w Zawoi g. 9.15 9. 45 - ogólne omówienie ustroju funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Nominacje dla Prezesów Samorządowych Kolegiów Odwoławczych wręczone!

Nominacje dla Prezesów Samorządowych Kolegiów Odwoławczych wręczone! Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/5492,nominacje-dla-prezesow-samorzadowych-kolegiow-odwolawczych-wreczo ne.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 13:01 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Postępowanie administracyjne to określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego. w T-gu

Regulamin Organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego. w T-gu 2014-11-20 Regulamin Organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego. w T-gu REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W TARNOBRZEGU Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Członkowie kolegium.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 Łódź, 2 listopada 2011 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.14.2014 Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Załącznik do UCHWAŁY Nr 1255 /14 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 17 października 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2013 Kielce, 27.05.2013 Pan Ryszard Pazera Wójt Gminy Masłów Pan Sylwester Wojtyna Przewodniczący Rady Gminy Masłów Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową

Bardziej szczegółowo

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 19 sierpnia 2014r. NK.1.431.1.52.2014.MZ Zakres Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Widuchowa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012-08-17

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.9.2015 Łódź, 5 sierpnia 2015 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy Wrocław, 17 marca 2009 roku WK.60/423/K-19/09 Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy ul. Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.",

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej., Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 362/2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

16. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej

16. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej 16. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej Analizując orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z zakresu dostępu do informacji publicznej, należy przede wszystkim zwrócić

Bardziej szczegółowo

3. Sprawy z zakresu edukacji

3. Sprawy z zakresu edukacji 3. Sprawy z zakresu edukacji W zakresie tego zagadnienia dużą część spraw rozpatrywanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanowiły skargi na prawidłowość wydania negatywnej opinii kuratora

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 7. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie. strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego (art. 40 ust. 1 u.p.s.

Spis treści. 7. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie. strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego (art. 40 ust. 1 u.p.s. Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 9 1. Zagadnienia ogólne 13 2. Relacje u.p.s. z k.p.a. 15 3. Decyzja administracyjna i jej rodzaje 17 3.1. Określenie organu administracji publicznej 28 3.2. Oznaczenie daty

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zadania Uszczegółowienie sposób realizacji Termin Odpowiedzialni za realizację

Rodzaj zadania Uszczegółowienie sposób realizacji Termin Odpowiedzialni za realizację Ramowy Plan Pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na 2015 r. Załącznik do uchwały Nr VIII/2014 Kolegium RIO w Białymstoku z dnia 11.12.2014 r. Rodzaj zadania Uszczegółowienie sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-005-04/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-005-04/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-005-04/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalnoci. za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Informacja o działalnoci. za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Załcznik nr do uchwały nr 2 z dnia 9.02.200r. Zgromadzenia Ogólnego Samorzdowego Kolegium Odwoławczego w Opolu Informacja o działalnoci Samorzdowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za okres od dnia stycznia

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wzory decyzji i pism w sprawach dotyczących pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej z komentarzem

Wzory decyzji i pism w sprawach dotyczących pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej z komentarzem Adam Lisowski Wzory decyzji i pism w sprawach dotyczących pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej z komentarzem (z suplementem elektronicznym) stan prawny: styczeń 2012 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I BP 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. J. przeciwko D. R. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Znak: WINB-WIK.7731.3.2011 Data rozpoczęcia kontroli: 05.04.2011r. Data zakończenia kontroli: 07.04.2011r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zadania Uszczegółowienie sposób realizacji Termin Odpowiedzialni za realizację

Rodzaj zadania Uszczegółowienie sposób realizacji Termin Odpowiedzialni za realizację Ramowy Plan Pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na 2014 r. Załącznik do uchwały Nr IX/2013 Kolegium RIO w Białymstoku z dnia 3.12.2013 r. Rodzaj zadania Uszczegółowienie sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

LKA-4101-032-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA-4101-032-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4101-032-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli I. Dane identyfikacyjne kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WYBRANE ZAGADNIENIA.

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WYBRANE ZAGADNIENIA. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WYBRANE ZAGADNIENIA. 1. Ogólne zasady gospodarowania środkami publicznymi. 2. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. 3. Uchwała budżetowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. K-PS.1.DK/0932/10/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Nr Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ogłasza nabór kandydatów do pracy na 4 stanowiska referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Dział II. Organy administracji publicznej. Rozdział 1. Art. 23.

Dział II. Organy administracji publicznej. Rozdział 1. Art. 23. Wariant II Dział II Organy administracji publicznej Rozdział 1 Organy właściwe w zakresie procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz katastrof budowlanych Art. 23. 1. Zadania administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra 2014-03-31

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 29 czerwca 2010 r. LPO-4101-03-03/2010 P/10/061 Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15

KATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15 NAZWA OBSZARU AUDYTU LP ZADANIE AUDYTOWE NAZWY JEDNOSTEK AUDYTOWANYCH MATERIALNOŚĆ KATEGORIE RYZYK WRAŻLIWOŚĆ 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15 PRIORYTET KIEROWNICTWA OCENA RYZYKA PO UWZGLĘDNIENIU 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... IX XI Rozdział I. Świadczenia rodzinne rodzaje i charaker... 1 1. Rodzaje świadczeń rodzinnych... 1 2. Organizacja działu związana z przyznawaniem prawa do świadczeń rodzinnych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

--t:ą0;'j~~--i-7i~pt)t-' J {.I(J/ (/d!ekv";; 1 'I/.. I I '/-J'7. ' '" 2013-11- l' '" 3-;--' II)-t!'}"/k~,

--t:ą0;'j~~--i-7i~pt)t-' J {.I(J/ (/d!ekv;; 1 'I/.. I I '/-J'7. ' ' 2013-11- l' ' 3-;--' II)-t!'}/k~, WOJEWODA MAZOWIECKI --t:ą0;'j~~--i-7i~pt)t-' J {.I(J/ (/d!ekv";; 1 'I/.. I I '/-J'7 ' '" 2013-11- l' '" 3-;--' wrs- V.431.1 0.2013 II)-t!'}"/k~, _- -, Warszawa, d 0_,06,11.2013 r. --, Pani Izabela Środa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK Burmistrz Krobi Krobia, dnia 17 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Krobi z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektor 1 etat w Biurze Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa 1. Wymagania podstawowe: - wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 44

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 44 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Normuje on postępowanie: przed organami

Bardziej szczegółowo