Plan działania na rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działania na rok 2011"

Transkrypt

1 Plan działania na rok 20 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ; Województwo Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul Jagiellońska 70, Kielce świętokrzyskie Faks Karolina Jarosz Z-ca Kierownika Biura PO KL - Kierownik Działu Strategii ; wew. 5 Aleksandra Lewandowska Kierownik Sekcji ds. programowania ; wew Instytucja Pośrednicząca II stopnia Adres korespondencyjny Telefon Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych Instytucja Pośrednicząca II stopnia Adres korespondencyjny Telefon Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych Nie dot. Nie dot. Numer Działania lub Poddziałania Faks Numer Działania lub Poddziałania Faks

2 KARTA DZIAŁANIA 9. Poddziałanie 9..2 LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty x Zamknięty Planowana alokacja ,00 PLN. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; b) doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym); c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki; d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych; e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery); f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Kryteria dostępu Szczegółowe kryteria wyboru projektów. Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. Realizacja projektów wyłącznie na terenie województwa jest podyktowana regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania instytucji i podmiotów działających na terenie województwa świętokrzyskiego w wyniku czego działania projektowe będą wpływały na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie świętokrzyskim Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego powyższe ograniczenie dotyczy wniosków składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne danej jednostki samorządu terytorialnego. Określenie w/w kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie Beneficjentów. Kryterium to wynika również z doświadczenia prac Komisji Oceny Projektów w latach ubiegłych, IOK chce uniknąć sytuacji, w której jeden Projektodawca składa niegraniczoną liczbę wniosków o dofinansowanie. rejestru wniosków IOK.

3 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego). Skierowanie wsparcia do osób zamieszkałych (lub innych podmiotów) na terenie woj. świętokrzyskiego jest podyktowane regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania jego mieszkańców. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wprowadzenie przedmiotowego kryterium uzasadnia fakt, iż istnieje konieczność usprawnienia kontaktu między Beneficjentem (Projektodawcą) a osobami korzystającymi ze wsparcia, jak też między Beneficjentem (Projektodawcą) a Instytucją Pośredniczącą. treści wniosku o dofinansowanie projektu. Kryteria strategiczne. Projekt zawiera elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego lub innowacyjne formy kształcenia, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem wsparcia jest podjęcie działań ukierunkowanych na rzecz doradztwa zawodowego, innowacyjnych form kształcenia dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w szkołach i placówkach oświatowych. Ta grupa uczniów i ich rodzin wymaga szczególnego wsparcia w zakresie planowania przyszłości na rynku pracy. Wg. danych (z miesiąca października br.) Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu orzekania o niepełnosprawności, w woj. świętokrzyskim liczba dzieci w wieku do 6 roku życia wynosi Dane Kuratorium (październik br.) wskazują z kolei, iż uczniów jest objęta kształceniem ogólnym w województwie. Kryterium przyjęto w związku z wynikami badania Ewaluacja działań skierowanych na rzecz kształcenia i szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z którą preferowane powinny być projekty zakładające uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych a także z rekomendacji MRR. 2. Projekt zapewnia wykorzystanie sprzętu techno-dydaktycznego oraz ICT zakupionego ze środków EFS w latach Celem wsparcia jest konieczność wykorzystania sprzętu zakupionego w latach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jak również wynika to z rekomendacji MRR zawartej w piśmie z dn r. (znak: DZF-I MKo/0). i 3. Projekt zakłada realizację programów rozwojowych w szkołach i placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Stosuje się do WAGA 0 WAGA 0 WAGA 0 3

4 Celem wsparcia jest objęcie uczniów zamieszkujących na ww. terenach, którzy mają szczególnie utrudniony dostęp do korzystania z dodatkowych zajęć, doradztwa i opieki psychologicznej. Kryterium to wynika z wciąż istniejących dysproporcji w dostępności i jakości edukacji między obszarami miejskimi i wiejskimi. 4. Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie szkoły i/lub placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne, które od 2007 r. do 200 r., nie korzystały i/lub nie otrzymały wsparcia w ramach Poddziałania 9..2 PO KL. Kryterium premiuje zgodność projektów składanych na konkurs z charakterem wsparcia w postaci programów rozwojowych szkół w ramach Priorytetu IX PO KL. Definicja programu rozwojowego podkreślająca jego kompleksowość, trwałość, określoność oraz strategiczność uprawnia do formułowania kryteriów preferujących wsparcie jak największej liczby szkół i placówek oświatowych (koncentracja przedmiotowa ograniczająca możliwość wielokrotnego aplikowania o dofinansowanie programu rozwojowego tej samej placówki) i nie koncentrowaniu wsparcia na określonych placówkach, wykazujących się aktywnością w aplikowaniu (koncentracja podmiotowa). Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. deklaracji Wnioskodawcy zawartej we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wewnętrznego rejestru wniosków IOK. WAGA 0 Poddziałanie 9..2 Projekty, których realizacja jest kontynuowana Nr umowy z KSI i tytuł projektu B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) realizowane w ramach projektu Nie dotyczy Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Beneficjent systemowy Czy typ projektu (operacji) został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK x Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić 50 organów prowadzących szkoły podstawowe Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 4

5 w latach w roku 20 ogółem w projekcie ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Kryteria dostępu Szczegółowe kryteria wyboru projektów. Liczba szkół objętych projektem wynosi co najmniej 70% wszystkich szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu (kryterium dotyczy organów prowadzących, które po raz pierwszy przystępują do realizacji projektu). Projekt zakłada zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych, poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania najmłodszych uczniów jest kluczowym elementem polityki oświatowej w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dlatego osiąganie powyższych standardów powinno zachodzić równomiernie we wszystkich szkołach. Realizacja projektu systemowego przyniesie lepsze i trwalsze efekty, gdy beneficjent systemowy obejmie większą liczbę szkół mu podlegających. Pozwoli to na jednoczesną realizację standardów określonych w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach PO KL w większości szkół podlegających danemu organowi prowadzącemu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, w związku z tym projektodawca w części III. Charakterystyka projektu wniosku powinien wskazać liczbę prowadzonych szkół oraz liczbę szkół, które przystąpią do realizacji projektu. Poddziałanie 9..3 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL /00/0-00 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) realizowane w ramach projektu Beneficjent systemowy Nie dotyczy Realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 5

6 Czy typ projektu (operacji) został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? Okres realizacji projektu TAK x Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić okres kwalifikowania ponoszonych kosztów lub inny wskazany we wniosku o dofinansowanie na poszczególne lata odrębny Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach w roku 20 ogółem w projekcie ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu Rezultaty twarde w latach w roku 20 ogółem w projekcie Liczba stypendystów dla 94 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na okres 2 m- cy; Liczba Opiekunów Stypendystów min.20 nauczycieli; Realizacja 94 Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia; Liczba stypendystów dla min. 200 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na okres 2 m- cy; Liczba Opiekunów Stypendystów min.20 nauczycieli; - Realizacja min. 200 Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia; Rezultaty miękkie Liczba stypendystów dla min. 200 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na okres 2 m- cy; Liczba Opiekunów Stypendystów min.20 nauczycieli; - Realizacja min. 200 Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia; w latach w roku 20 ogółem w projekcie Zwiększenie u uczniów motywacji do kontynuowania nauki; Zwiększenie szans uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zatrudnienie poprzez podniesienie kwalifikacji; Podniesienie poziomu zainteresowania u uczniów naukami matematycznymi, przyrodniczymi i technicznymi co będzie miało wpływ na dalszy rozwój umiejętności kluczowych Zwiększenie u uczniów motywacji do kontynuowania nauki; Zwiększenie szans uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zatrudnienie poprzez podniesienie kwalifikacji; Podniesienie poziomu zainteresowania u uczniów naukami matematycznymi, przyrodniczymi i technicznymi co będzie miało wpływ na dalszy rozwój umiejętności kluczowych Zwiększenie u uczniów motywacji do kontynuowania nauki; Zwiększenie szans uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zatrudnienie poprzez podniesienie kwalifikacji; Podniesienie poziomu zainteresowania u uczniów naukami matematycznymi, przyrodniczymi i technicznymi co będzie miało wpływ na dalszy rozwój umiejętności kluczowych Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu. W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości,4 % wartości projektu pochodzący ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konieczność zapewnienia odpowiedniego współfinansowania krajowego PO KL wynika z montażu finansowego założonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. treści wniosku o dofinansowanie projektu. 6

7 KARTA DZIAŁANIA 9.2 LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty x Typ konkursu Zamknięty Planowana alokacja ,00 PLN. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; b) doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym); c) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, Typ/typy projektów nauk przyrodniczo matematycznych; (operacji) d) efektywne programy doradztwa edukacyjno zawodowego; przewidziane do e) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego realizacji w ramach i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów konkursu nauczania na kierunkach istniejących); f) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania staże i praktyki); g) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia; h) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; i) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu. Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. Realizacja projektów wyłącznie na terenie województwa jest podyktowana regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania instytucji i podmiotów działających na terenie województwa świętokrzyskiego w wyniku czego działania projektowe będą wpływały na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie świętokrzyskim. Nie wyklucza się realizacji poszczególnych działań projektowych poza terenem woj. świętokrzyskiego (np. staże, praktyki). 2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego powyższe ograniczenie dotyczy wniosków składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne danej jednostki samorządu terytorialnego. Ograniczenie liczby składanych wniosków przyczyni się do różnorodności projektów realizowanych przez Beneficjentów i wyższej jakości składanych wniosków o dofinansowanie projektów. Określenie w/w kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie Beneficjentów. Kryterium to wynika również z doświadczenia prac Komisji 7

8 Oceny Projektów w latach ubiegłych, IOK chce uniknąć sytuacji, w której jeden Projektodawca składa niegraniczoną liczbę wniosków o dofinansowanie. rejestru wniosków IOK. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego). Skierowanie wsparcia do osób zamieszkałych (lub innych podmiotów) na terenie woj. świętokrzyskiego jest podyktowane regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania jego mieszkańców Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wprowadzenie przedmiotowego kryterium uzasadnia fakt, iż istnieje konieczność usprawnienia kontaktu między Beneficjentem (Projektodawcą) a osobami korzystającymi ze wsparcia, jak też między Beneficjentem (Projektodawcą) a Instytucją Pośredniczącą. operacji (nr) 5. W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 2% (nie większy niż 5%) wartości projektu. Konieczność zapewnienia odpowiedniego współfinansowania krajowego PO KL wynika z montażu finansowego założonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. treści wniosku o dofinansowanie projektu. Kryteria strategiczne. Projekt zakłada współpracę szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych poprzez realizację staży i praktyk zawodowych dla całej grupy docelowej wskazanej we wniosku. WAGA 0 Kryterium wzmacnia komplementarność działań podejmowanych w ramach projektu w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Jednocześnie ma na celu umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach praktycznych, które są jednym z najważniejszych elementów nauki zawodu. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie świętokrzyskim (wydanie z lipca 200 r.) potwierdza zasadność realizacji działań promujących kształcenie zawodowe we współpracy z przedsiębiorstwami. 2. Projekt jest skierowany do szkół i placówek oświatowych, które od 2007 r. do 200 r., nie korzystały i/lub nie otrzymały wsparcia w ramach Działania 9.2 PO KL. Konieczne jest zapewnienie realizacji programów rozwojowych szkół, które kompleksowo będą rozwiązywać istniejące problemy. Kryterium przyjęto w związku z wynikami badania Ewaluacja działań skierowanych na rzecz kształcenia i szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Definicja programu rozwojowego podkreślająca jego kompleksowość, trwałość, WAGA 0

9 określoność oraz strategiczność uprawnia do formułowania kryteriów preferujących wsparcie jak największej liczby szkół i placówek oświatowych (koncentracja przedmiotowa ograniczająca możliwość wielokrotnego aplikowania o dofinansowanie programu rozwojowego tej samej placówki) i nie koncentrowaniu wsparcia na określonych placówkach, wykazujących się aktywnością w aplikowaniu (koncentracja podmiotowa). deklaracji Wnioskodawcy zawartej we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wewnętrznego rejestru wniosków IOK. 3. Projekt zakłada doradztwo zawodowe skierowane do uczniów, którzy realizują obowiązek szkolny w szkołach specjalnych z wykorzystaniem zwalidowanej w ramach PIW EQUAL metody zwiększania dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w szczególności osób niepełnosprawnych. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie mogą liczyć na pomoc specjalisty ds. doradztwa zawodowego w swoich placówkach szkolnych, diagnostycznych i terapeutycznych. Ta grupa uczniów wymaga szczególnego wsparcia w zakresie planowania przyszłości na rynku pracy a biorąc pod uwagę doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z EFS w poprzednim okresie programowania należy wykorzystać dobre praktyki PIW EQUAL. Wg. danych Kuratorium Oświaty w Kielcach (z m-ca października br.) - w woj. świętokrzyskim liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 2 764, w tym przysposabiającego do pracy osób. Kryterium przyjęto w związku z rekomendacją MRR. 4.Projekt jest skierowany do szkół zawodowych kształcących w zawodach związanych z ochroną środowiska lub energetyką odnawialną (między innymi: technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji, opiekun/ka środowiska, górnik eksploatacji otworowej). Wprowadzenie przedmiotowego kryterium ma na celu wsparcie szkół z terenu woj. świętokrzyskiego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką. Kryterium jest zgodne Programem Ochrony Środowiska dla województwa świętokrzyskiego a także z Komunikatem Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu gdzie jednym z priorytetów tematycznych jest Europa efektywnie korzystająca z zasobów w której to Unia Europejska jak i państwa członkowskie będą zaangażowane do rozwiązania problemów: uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również propagowania efektywności energetycznej. informacji z Kuratorium Oświaty w Kielcach, co zostanie uszczegółowione w dokumentacji konkursowej. WAGA 0 WAGA 0 9

10 KARTA DZIAŁANIA 9.3 LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. x III kw. IV kw. Otwarty x Typ konkursu Zamknięty Planowana alokacja ,00 PLN. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych. 2. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji). 3. Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. Typ/typy projektów 4. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego (operacji) i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych przewidziane do ukierunkowane na: realizacji w ramach a) monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb konkursu regionalnego i lokalnego rynku pracy; b) podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty; c) rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu. Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu. Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. Realizacja projektów wyłącznie na terenie województwa jest podyktowana regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania instytucji i podmiotów działających na terenie województwa świętokrzyskiego w wyniku czego działania projektowe będą wpływały na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie świętokrzyskim Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego powyższe ograniczenie dotyczy wniosków składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne danej jednostki samorządu terytorialnego. Ograniczenie liczby składanych wniosków przyczyni się do różnorodności projektów realizowanych przez Beneficjentów i wyższej jakości składanych wniosków o dofinansowanie projektów. Określenie w/w kryterium ma na celu - 4 stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie Beneficjentów. Kryterium to wynika również z doświadczenia prac Komisji Oceny Projektów w latach ubiegłych, IOK chce uniknąć sytuacji, w której jeden Projektodawca składa niegraniczoną liczbę wniosków o dofinansowanie. rejestru wniosków IOK. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego). Skierowanie wsparcia do osób zamieszkałych (lub innych podmiotów) na terenie woj. świętokrzyskiego jest podyktowane regionalnym charakterem - 4-4

11 przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania jego mieszkańców. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wprowadzenie przedmiotowego kryterium uzasadnia fakt, iż istnieje konieczność usprawnienia kontaktu między Beneficjentem (Projektodawcą) a osobami korzystającymi ze wsparcia, jak też między Beneficjentem (Projektodawcą) a Instytucją Pośredniczącą. 5. Projekt jest skierowany do grupy docelowej z obszaru województwa świętokrzyskiego, w której co najmniej 50% stanowią osoby w wieku lat. Promowana jest idea kształcenia przez całe życie. Objęcie wsparciem osób w wieku lat, ma podnieść poziom posiadanego wykształcenia w tej grupie wiekowej, zapobiec dezaktualizacji posiadanych kwalifikacji. Przyczyni się to do efektywności realizowania tego typu wparcia i zarazem przyczyni się do zwiększenia znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na regionalnym rynku pracy. Przedmiotowe kryterium przyjęto także w związku z Komunikatem Komisji Europejskiej EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Rozdz. 2 Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu ). Kryteria strategiczne. Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Celem wsparcia jest konieczność wykorzystania sprzętu zakupionego w latach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jak również wynika to z rekomendacji MRR zawartej w piśmie z dn r. (znak: DZF-I MKo/0). 2. Projekt zapewnia wykorzystanie modelowych programów szkoleniowych dla osób 50+ wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. Uwzględnienie wsparcia na rzecz osób po 50 roku życia jest zgodne z założeniami rządowego programu Solidarność pokoleń, zakładającego aktywizację zawodową ww. grupy osób oraz z dobrymi praktykami PIW EQUAL. 3. Premiowane będą projekty zakładające kształcenie w zawodach związanych z ochroną środowiska lub energetyką odnawialną (między innymi: technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji, opiekun/ka środowiska, górnik eksploatacji otworowej). Wprowadzenie przedmiotowego kryterium ma na celu wsparcie osób dorosłych z terenu woj. świętokrzyskiego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką. Kryterium jest -4-4 WAGA 0-4 WAGA 0-4 WAGA 0,2

12 zgodne z Programem Ochrony Środowiska dla województwa świętokrzyskiego a także z Komunikatem Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu gdzie jednym z priorytetów tematycznych jest Europa efektywnie korzystająca z zasobów w której to Unia Europejska jak i państwa członkowskie będą zaangażowane do rozwiązania problemów: uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii jak również propagowania efektywności energetycznej. informacji z Kuratorium Oświaty w Kielcach co zostanie uszczegółowione w dokumentacji konkursowej. KARTA DZIAŁANIA 9.4 LP. Konkursu: Typ konkursu Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. III kw. x IV kw. Otwarty x Zamknięty 0,00 PLN * konkurs zostanie ogłoszony pod warunkiem dostępności środków finansowych.. Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć). 2. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. 3. Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia. 4. Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej. 5. Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych). Kryteria dostępu. Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. Realizacja projektów wyłącznie na terenie województwa jest podyktowana regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania instytucji i podmiotów działających na terenie województwa świętokrzyskiego w wyniku czego działania projektowe będą wpływały na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie świętokrzyskim. Nie wyklucza się realizacji poszczególnych działań projektowych poza terenem woj. świętokrzyskiego (np. kursów, szkoleń) Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego powyższe ograniczenie dotyczy wniosków składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne danej jednostki samorządu terytorialnego. Ograniczenie liczby składanych wniosków przyczyni się do różnorodności projektów realizowanych przez -5 Beneficjentów i wyższej jakości składanych - 5

13 wniosków o dofinansowanie projektów. Określenie w/w kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie beneficjentów. Kryterium to wynika również z doświadczenia prac Komisji Oceny Projektów w latach ubiegłych, IOK chce uniknąć sytuacji, w której jeden Projektodawca składa niegraniczoną liczbę wniosków o dofinansowanie. rejestru wniosków IOK. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. świętokrzyskiego). Skierowanie wsparcia do osób zamieszkałych (lub innych podmiotów) na terenie województwa świętokrzyskiego jest podyktowane regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania jego mieszkańców Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wprowadzenie przedmiotowego kryterium uzasadnia fakt, iż istnieje konieczność usprawnienia kontaktu między Beneficjentem (Projektodawcą) a osobami korzystającymi ze wsparcia, jak też między Beneficjentem (Projektodawcą) a Instytucją Pośredniczącą. 5. W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości 5% wartości projektu. Konieczność zapewnienia odpowiedniego współfinansowania krajowego PO KL wynika z montażu finansowego założonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kryteria strategiczne. Projekt zakłada uczestnictwo nauczycieli zatrudnionych na obszarach wiejskich w doskonaleniu zawodowym wyłącznie w krótkich formach. Kryterium wprowadzono w celu podwyższenia i uzupełniania kalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego z obszarów wiejskich a tym samym jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. 2. Grupę docelową projektu w całości stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego/ instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy wezmą udział w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach. Kryterium wprowadzono w celu podwyższenia i uzupełniania kalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego a tym samym jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny. Zaproponowane kryterium strategiczne będzie stanowić mechanizm wspierający komplementarność działań realizowanych w ramach EFS, EFRR oraz WAGA 0-4 WAGA 0-4 WAGA 0-5

14 ZPORR. Mechanizmy służące powiązaniu ze sobą działań infrastrukturalnych, np. modernizacji zaplecza dydaktycznego, budynków szkolnych i prowadzenie studiów podyplomowych, czy szkoleń będzie wpływało na większą efektywność interwencji funduszy strukturalnych. Kryterium przyjęto również na podstawie rekomendacji MRR. 4. Premiowane będą projekty, w których co najmniej 50 % grupy docelowej stanowią nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach związanych ochroną środowiska lub energetyką odnawialną (między innymi: technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji, opiekun/ka środowiska, górnik eksploatacji otworowej). Wprowadzenie przedmiotowego kryterium ma na celu komplementarność działań w ramach 9.2 i 9.4 poprzez wsparcie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących z terenu woj. świętokrzyskiego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką. Kryterium wpisuje się w Program Ochrony Środowiska dla województwa świętokrzyskiego w którym nadrzędny cel wojewódzkiej polityki ekologicznej jest zgodny z celem generalnym sformułowanym w "Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 roku" pt. Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej a także z Komunikatem Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu gdzie jednym z priorytetów tematycznych jest Europa efektywnie korzystająca z zasobów w której to Unia Europejska jak i państwa członkowskie będą zaangażowane do rozwiązania problemów: uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy propagowania efektywności energetycznej. informacji z Kuratorium Oświaty w Kielcach co zostanie uszczegółowione w dokumentacji konkursowej. WAGA 0-4 LP. Konkursu: Typ konkursu Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów KARTA DZIAŁANIA 9.5 A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty x Zamknięty ,00 PLN Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:.działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich. 2. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich. Kryteria dostępu.projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. Realizacja projektów wyłącznie na terenie województwa jest podyktowana regionalnym,2 charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania instytucji i podmiotów 4

15 działających na terenie województwa świętokrzyskiego w wyniku czego działania projektowe będą wpływały na poprawę sytuacji społecznoekonomicznej w województwie świętokrzyskim. Nie wyklucza się realizacji poszczególnych działań projektowych poza terenem woj. świętokrzyskiego (np. kursów, szkoleń). treści wniosku o dofinansowanie projektu. 2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego powyższe ograniczenie dotyczy wniosków składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne danej jednostki samorządu terytorialnego. Ograniczenie liczby składanych wniosków przyczyni się do różnorodności projektów realizowanych przez Beneficjentów i wyższej jakości składanych wniosków o dofinansowanie projektów. Określenie w/w kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie Beneficjentów. Kryterium to wynika również z doświadczenia prac Komisji Oceny Projektów w latach ubiegłych, IOK chce uniknąć sytuacji, w której jeden Projektodawca składa niegraniczoną liczbę wniosków o dofinansowanie. rejestru wniosków IOK Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego). Skierowanie wsparcia do osób zamieszkałych (lub innych podmiotów) na terenie województwa świętokrzyskiego jest podyktowane regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania jego mieszkańców. treści wniosku o dofinansowanie projektu. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wprowadzenie przedmiotowego kryterium uzasadnia fakt, iż istnieje konieczność usprawnienia kontaktu między Beneficjentem (Projektodawcą) a osobami korzystającymi ze wsparcia, jak też między Beneficjentem (Projektodawcą) a Instytucją Pośredniczącą. Kryteria strategiczne. Projekt realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców, w której nie realizowano oddolnych inicjatyw edukacyjnych w ramach Działania 9.5 PO KL w latach Celem wsparcia jest dążenie do zaktywizowania gmin, które z różnych powodów dotychczas nie przejawiały chęci wzięcia udziału w realizacji projektu lub aplikowały nieskutecznie. Kryterium pozwoli na objęcie wsparciem inicjatyw lokalnych związanych z edukacją co przyczyni się zarówno do podniesienia aktywności gmin jak i jej mieszkańców. deklaracji Wnioskodawcy zawartej we wniosku o dofinansowanie oraz wewnętrznego rejestru wniosków IOK.,2,2,2 WAGA 5,2

16 2. Projekt realizowany w partnerstwie z JST, organizacją pozarządową lub grupą nieformalną. WAGA 5 Projekty partnerskie lokalnych JST i lokalnych organizacji pozarządowych, czy grup nieformalnych (tzn. taki typ grupy społecznej charakteryzujący się płynną, elastyczną strukturą, przewagą więzi osobowych, brakiem formalnie wytyczonych zadań do zrealizowania, nieformalną kontrolą społeczną np. grupa koleżeńska, kółka zainteresowań, krąg znajomych), które pozwolą na pełną realizację zasady empowerment. Społeczność lokalna (reprezentowana przez organizacje, czy grupy) będzie mogła uczestniczyć nie tylko w formułowaniu założeń projektu (co wynika z definicji inicjatywy oddolnej), ale i w jego realizacji. Dodatkowo współpraca przedstawicieli społeczności lokalnej z JST,,2 organizacją pozarządową lub grupą nieformalną stwarza podstawy do tworzenia trwałej strategii edukacyjnej. Partnerzy muszą zawrzeć ze sobą umowę partnerską lub porozumienie. treści wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie na podstawie dostarczonego załącznika w postaci podpisanej umowy partnerskiej lub porozumienia. 3. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne. WAGA 0 Kryterium ma na celu przeciwdziałanie skutkom globalnego kryzysu gospodarczego, przekładającego się w regionie na wzrastającą liczbę osób bezrobotnych, zwolnienia w zakładach i firmach zatrudniających niejednokrotnie sporą liczbę pracowników priorytetowo traktowane są przedsięwzięcia podejmowane na rzecz osób wymagających szczególnie wsparcia tj. dotkniętych ubóstwem, czy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wskazana grupa to tzw. grupa ryzyka w ww. zakresie, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Na dzień r. - w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostawało osób, w tym 3.83 bezrobotnych niepełnosprawnych, którzy stanowili 4,8 % ogółu bezrobotnych. W porównaniu do sierpnia 2009 r. grupa ta zwiększyła się o 504 osoby (tj. o 5,2%). Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w woj. świętokrzyskim jak również Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów PO KL (wydanie z lipca 200 r.), wskazuje, że poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w woj. świętokrzyskim zmniejszył się w stosunku do innych województw. Przedmiotowe analizy określają aby szczególnie intensywnie podejść do przedmiotowej kwestii w tych regionach, gdzie,2 występuje obniżenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zalecane jest ukierunkowanie wsparcia na osoby pochodzące z terenów wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych jak również realizacja projektów ukierunkowanych na rozwój oddolnych inicjatyw lokalnych. Należy także dążyć do zapewnienia udziału w projektach osobom niepełnosprawnym biologicznie, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Kryterium przyjęto również na podstawie rekomendacji MRR. treści 6

17 wniosku o dofinansowanie projektu, w której Wnioskodawca deklaruje rekrutację beneficjentów ostatecznych na podstawie ich oświadczenia o niepełnosprawności. 7

18 INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU IX Nr Działania / Poddziałania LP. E.. Konkursu Typ konkursu Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej Szczegółowe kryteria wyboru projektów E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ E. Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Planowany termin ogłoszenia konkursu Otwarty Zamknięty x ,00 PLN I kw. II kw. x III kw. IV kw.. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; b) doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym); c) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych; d) efektywne programy doradztwa edukacyjno zawodowego; e) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących); f) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania staże i praktyki); g) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia; h) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; i) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. 2. Wypracowanie nowych rozwiązań. 3. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne TAK typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) Projekty z komponentem ponadnarodowym Nie dotyczy Kryteria dostępu. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 8

19 Wprowadzenie przedmiotowego kryterium uzasadnia fakt, iż istnieje konieczność usprawnienia kontaktu między Beneficjentem (Projektodawcą) a osobami korzystającymi ze wsparcia, jak też między typu/ów projektów Beneficjentem (Projektodawcą) (nr) a Instytucją Pośre-dniczącą. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, IOK zawęził grupę docelową do podmiotów i osób z terenu województwa świętokrzyskiego, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 9 typu/ów projektów (nr) 3. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. Potrzeba zastosowania przedmiotowego kryterium wynika z konieczności zapewnienia, iż Projektodawca posiada wystarczający potencjał (doświadczenie, know-how) do zrealizowania zadań, które zostały przedstawione we wniosku o dofinansowanie. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. Kryteria strategiczne. Projekt zakłada adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub/i wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym. Kryterium ma za zadanie zapewnienie kompleksowości wsparcia realizowanego w ramach komponentu współpracy ponadnarodowej a zarazem uwzględniając wybrane typy operacji stanowiące program rozwojowy szkoły zagwarantować poprzez adaptację lub wypracowanie nowych rozwiązań efektywność i adekwatność proponowanego wsparcia. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 2. Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucjonalnym przez co najmniej 2 instytucje z co najmniej 2 krajów, w tym z Polski z terenu woj. świętokrzyskiego, a każdy Partner musi być zaangażowany w realizację minimum jednego zadania. typu/ów projektów (nr) WAGA 0 typu/ów projektów (nr) WAGA 20

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 20 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PODDZIAŁANIE ANIE 9.1.2 PO KL Kielce, 30 stycznia 2012 r. CEL: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozpoznania cenowego Znak sprawy: POKL.9.1.2.EDU.2014.1 Wzory materiałów informacyjno promocyjnych niezbędne do przygotowania projektów

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013

Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 Kamil Żuława Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 15.02.2013 Nabór wniosków:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Zielona Góra, 21 listopada 2016 r. 2007 2014 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (EFS) LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (EFRR)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2010

Plan działania na rok 2010 Plan działania na rok 2010 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2010

Plan działania na rok 2010 Plan działania na rok 2010 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

EFS dla szkolnictwa zawodowego

EFS dla szkolnictwa zawodowego EFS dla szkolnictwa zawodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 15 września 2011 r. Działaniem 9.2 POKL objęte są zasadnicze szkoły

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

PRIORYTET IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Termin naboru wniosków: 1 marca 29 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL PYTANIA ZGŁASZANE

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Podstawowe informacje o konkursie Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Załącznik nr 4 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 9.1. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o operacji (nr)

KARTA DZIAŁANIA 9.1. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o operacji (nr) Wyciąg z Planu działania na rok 200 dla Priorytetu IX Poddziałanie 9.. KARTA DZIAŁANIA 9. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty X Typ konkursu Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL 1 Wspieranie kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ (zadanie o symbolu 2.10) Zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Kielce, luty 2016 r.

Kielce, luty 2016 r. Kielce, luty 2016 r. POROZUMIENIE Kielecki Obszar Funkcjonalny podpisane 11 maja 2015 r. określa zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane do osób niepełnosprawnych Warszawa, 18.10.2011r.

Działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane do osób niepełnosprawnych Warszawa, 18.10.2011r. Działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane do osób niepełnosprawnych Warszawa, 18.10.2011r. Osoby niepełnosprawne diagnoza sytuacji zawarta w PO KL (1) W świetle wyników Narodowego

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla edukacji

Dotacje dla edukacji Dotacje dla edukacji Fundusze Strukturalne w latach 2007-2013 Tomasz Bulzacki Eurokoordynator Zadania Eurokoordynatora 1. Konsultacje pomysłów na projekty. 2. Poszukiwanie źródeł finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Procedura konkursowa:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Oddolne inicjatywy lokalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, marzec 2011 W ramach jakich działań PO KL realizowane są

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Województwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan spotkania Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan Działania na lata Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET IX

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Wyciąg z Planu działania na rok 2011 w województwie pomorskim PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Grudzień 2010 r. 1 KARTA DZIAŁANIA 9.1 Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Wojewódzki Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.1

Bardziej szczegółowo