Plan działania na rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działania na rok 2012"

Transkrypt

1 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Województwo Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; ul Jagiellońska 70, Kielce świętokrzyskie Faks Karolina Jarosz Z-ca Kierownika Biura PO KL - Kierownik Działu Strategii (4) ; (4) wew. 5 Halina Grębosz Kierownik Sekcji ds. programowania (4) ; (4) wew Instytucja Pośrednicząca II stopnia Nie dotyczy Numer Działania lub Poddziałania Nie dotyczy Adres korespondencyjny Nie dotyczy Telefon Nie dotyczy Faks Nie dotyczy Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych Nie dotyczy Nie dotyczy

2 KARTA DZIAŁANIA 9. Poddziałanie 9.. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. X II kw. III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty X Planowana alokacja PLN Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej*. konkursu Kryteria dostępu. Projekt zakłada realizację pełnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez co najmniej okres roku szkolnego. Zgodnie z regulacjami wynikającymi z Komunikatu Komisji Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju Szczegółowe kryteria wyboru projektów sprzyjającego włączeniu społecznemu, edukacja przedszkolna ma ogromne znaczenie dla perspektywy dalszego kształcenia. Wprowadzenie kryterium ma na celu zachowanie ciągłości i efektywności oferty przedszkolnej. Ograniczy to występowanie sytuacji, w której nowo powstała placówka będzie funkcjonowała przez niepełny okres roku szkolnego. 2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze Beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosku przez jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Projektodawcę kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie Projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej Projektodawca ma prawo do ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków wyłącznie w przypadku konkursów otwartych. Wprowadzenie kryterium ma na celu umożliwienie realizowania projektów przez większą liczbę Projektodawców. W przypadku JST powyższe ograniczenie dotyczy wniosków składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne danej jednostki samorządu terytorialnego. wykazu wniosków prowadzonego przez IOK. 3. Organ prowadzący zapewnia funkcjonowanie ośrodka przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu. Organ prowadzący jest zobowiązany przedstawić we 2

3 wniosku aplikacyjnym rozwiązania, które zastosuje aby zapewnić trwałość projektu/funkcjonowania placówki, po zakończeniu finansowania ze środków EFS. Kryterium służy zapewnieniu trwałości wsparcia obszaru, na którym dzieci są pozbawione możliwości uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym. treści wniosku, w którym należy zamieścić deklarację organu prowadzącego o zapewnieniu funkcjonowania ośrodka przedszkolnego po zakończeniu finansowania z EFS wskazującą m. in. planowane źródło pokrywania kosztów funkcjonowania ośrodka. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wprowadzenie kryterium uzasadnia konieczność usprawnienia kontaktu pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą), a osobami korzystającymi ze wsparcia, jak też pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą) a Instytucją Pośredniczącą. 5. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Ograniczony do 2 lat czas realizacji projektu pozwoli Projektodawcom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe wdrażanych projektów. Jednocześnie dwuletni okres realizacji projektu jest wystarczający, aby objąć wszystkich uczestników projektu zakładanymi formami wsparcia dając również możliwość podjęcia działań zaradczych w przypadku trudności w realizacji projektu. 6. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują lub pracują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego). Skierowanie wsparcia do osób pracujących lub zamieszkałych (lub innych podmiotów) na terenie woj. świętokrzyskiego jest podyktowane regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania jego mieszkańców. Kryteria strategiczne. Projekt kieruje wsparcie na obszary, na których nie został utworzony ośrodek edukacji przedszkolnej ze środków PO KL w okresie r. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji wymaga wdrożenia elastycznych form edukacji przedszkolnej. Konieczna jest zatem aktywizacja potencjalnych Beneficjentów, którzy nie aplikowali dotąd o środki unijne. Kryterium przyjęto w związku z wynikami badania Ewaluacja działań skierowanych na rzecz kształcenia i szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. treści wniosku oraz listy zawartych z IOK umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.. PO KL. WAGA 0 2. Projekt uwzględnia w ramach cross-financingu dostosowanie WAGA 0 3

4 budynków/pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych jednocześnie zakładając udział co najmniej 20% dzieci niepełnosprawnych fizycznie w zajęciach w zakresie kształcenia specjalnego. Kryterium przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych w edukacji przedszkolnej. Kryterium przyjęto w związku z wynikami badania Ewaluacja działań skierowanych na rzecz kształcenia i szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z którą preferowane powinny być projekty zakładające uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych. Na podstawie danych GUS (za 200 r.) łączna grupa dzieci do 6 lat wynosi Z kolei z danych Kuratorium Oświaty w Kielcach (wykaz SIO z marca 20 r.) wynika, że w woj. świętokrzyskim edukacją przedszkolną objęta jest grupa dzieci. Zg. z ustawą o systemie oświaty w przypadku dzieci niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte dziecko pow. 6 lat maksymalnie do 8 roku życia). Dane GUS (za 200 r.) pokazują że w woj. świętokrzyskim grupa dzieci 7-8 lat wynosi z czego edukacją przedszkolną jest objętych jedynie 324 dzieci (dane z SIO z marca 20 r.) co stanowi,27%. Dane z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (za 200 r.) wskazują, że w woj. świętokrzyskim grupa dzieci które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności to dzieci. 3. Projekt jest komplementarny z działaniami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny. Powyższe kryterium pozwoli na prowadzenie spójnych działań infrastrukturalnych i inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój regionu świętokrzyskiego. Za działania komplementarne należy uznać takie, które zostały zrealizowane, są w realizacji lub zostały zaplanowane i znajdują się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania lub są na etapie podpisania umów, bądź znajdują się na liście rezerwowej. Projektodawca doprecyzuje, z którym Działaniem/Poddziałaniem/Osią Priorytetu osiągnie komplementarność działań. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. WAGA 0 * IP zamieś ci w dokumentacji konkursowej listę gmin, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia. 4

5 LP. Konkursu: A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. x III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty X Planowana alokacja PLN Typ/typy projektów. Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania (operacji) przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przewidziane do realizacji w ramach konkursu przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy. Kryteria dostępu. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego Szczegółowe kryteria wyboru projektów konkursu. Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze Beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosku przez jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Projektodawcę kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie Projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej Projektodawca ma prawo do ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków wyłącznie w przypadku konkursów otwartych. Wprowadzenie kryterium ma na celu umożliwienie realizowania projektów przez większą liczbę Projektodawców. W przypadku JST powyższe ograniczenie dotyczy wniosków składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne danej jednostki samorządu terytorialnego. wykazu wniosków prowadzonego przez IOK. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wprowadzenie kryterium uzasadnia konieczność usprawnienia kontaktu pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą), a osobami korzystającymi ze wsparcia, jak też pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą) a Instytucją Pośredniczącą. treści wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Projektodawca po zakończeniu realizacji projektu utrzyma wygenerowane dodatkowe miejsca dla dzieci we wspartych przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego co najmniej w zakresie standardowej oferty świadczonej przez dany ośrodek przedszkolny przynajmniej przez okres równy z okresem realizacji projektu. Kryterium ma na celu zapewnienie trwałości wsparcia udzielonego z EFS w ramach PO KL. Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjenci muszą obowiązkowo zachować trwałość nowych miejsc przedszkolnych, tzn. nie mogą ich zamknąć. Zakończenie finansowania ze środków projektowych nie powinno stanowić zagrożenia dla znaczącego 5

6 zmniejszenia jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego. Proponowane kryterium pozwoli na zachowanie jednolitych standardów świadczonych usług edukacyjnych wobec wszystkich dzieci w danym ośrodku przedszkolnym/innej formie wychowania przedszkolnego. treści wniosku, w którym należy zamieścić deklarację organu prowadzącego o zapewnieniu utrzymania powiększonej liczby miejsc dla dzieci po zakończeniu finansowania z EFS wskazującą m. in. planowane źródło pokrywania kosztów z tym związanych. 4. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Ograniczony do 2 lat czas realizacji projektu pozwoli Projektodawcom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe wdrażanych projektów. Jednocześnie dwuletni okres realizacji projektu jest wystarczający, aby objąć wszystkich uczestników projektu zakładanymi formami wsparcia dając również możliwość podjęcia działań zaradczych w przypadku trudności w realizacji projektu. treści wniosku o dofinansowanie projektu. 5. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują, uczą się lub pracują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego). Skierowanie wsparcia do osób pracujących, uczących się lub zamieszkałych (lub innych podmiotów) na terenie woj. świętokrzyskiego jest podyktowane regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania jego mieszkańców. Kryteria strategiczne. Projekt obejmuje wsparciem jedynie placówki, które do 20 r., nie korzystały i/lub nie otrzymały wsparcia w ramach Poddziałania 9.. PO KL, a jednocześnie znajdują się na obszarze jednej z 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej*. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji wymaga wdrożenia elastycznych form edukacji przedszkolnej. Konieczna jest zatem aktywizacja potencjalnych Beneficjentów, którzy nie aplikowali dotąd o środki unijne. Kryterium przyjęto w związku z wynikami badania Ewaluacja działań skierowanych na rzecz kształcenia i szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. treści wniosku oraz listy zawartych z IOK umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.. PO KL. 2. Projekt uwzględnia w ramach cross-financingu dostosowanie budynków/pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych jednocześnie zakładając udział co najmniej 20% dzieci niepełnosprawnych fizycznie w zajęciach w zakresie kształcenia specjalnego. Kryterium przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych w edukacji przedszkolnej. Kryterium przyjęto w związku z wynikami badania WAGA 0 WAGA 0 6

7 Ewaluacja działań skierowanych na rzecz kształcenia i szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z którą preferowane powinny być projekty zakładające uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych. Na podstawie danych GUS (za 200 r.) łączna grupa dzieci do 6 lat wynosi Z kolei z danych Kuratorium Oświaty w Kielcach (wykaz SIO z marca 20 r.) wynika, że w woj. świętokrzyskim edukacją przedszkolną objęta jest grupa dzieci. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w przypadku dzieci niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte dziecko pow. 6 lat maksymalnie do 8 roku życia). Dane GUS (za 200 r.) pokazują że w woj. świętokrzyskim grupa dzieci 7-8 lat wynosi z czego edukacją przedszkolną jest objętych jedynie 324 dzieci (dane z SIO z marca 20 r.) co stanowi,27%. Dane z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (za 200 r.) wskazują, że w woj. świętokrzyskim grupa dzieci które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności to dzieci. treści wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Projekt jest komplementarny z działaniami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny. Powyższe kryterium pozwoli na prowadzenie spójnych działań infrastrukturalnych i inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój regionu świętokrzyskiego. Za działania komplementarne należy uznać takie, które zostały zrealizowane, są w realizacji lub zostały zaplanowane i znajdują się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania lub są na etapie podpisania umów, bądź znajdują się na liście rezerwowej. Projektodawca doprecyzuje, z którym Działaniem/Poddziałaniem/Osią Priorytetu osiągnie komplementarność działań. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. WAGA 0 * IP zamieś ci w dokumentacji konkursowej listę gmin, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia. 7

8 Poddziałanie 9..2 LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. X II kw. III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty X Planowana alokacja PLN Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. b) doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym). c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki. d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych. e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery). f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Kryteria dostępu. Projekt zakłada włączenie doradztwa edukacyjno-zawodowego do każdego programu rozwojowego wdrażanego w szkołach ponadpodstawowych. Wprowadzenie takiego kryterium ma na celu tworzenie kompleksowych programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne poprzez obligatoryjne zastosowanie elementów poradnictwa edukacyjnego i zawodowego. Przyczyni się to do zniwelowania różnic edukacyjnych pomiędzy szkołami w zakresie jakości kształcenia oraz zwiększy kwalifikacje absolwentów szkół i dostosowania do potrzeb rynku pracy. Wymóg włączenia doradztwa edukacyjnozawodowego do każdego programu rozwojowego wdrażanego w szkołach nie ma zastosowania w przypadku szkół podstawowych. Stosuje się do 2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch Stosuje się wniosków, w których dany podmiot występuje do w charakterze Beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego Projektodawcę Instytucja 8

9 Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Projektodawcę kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie Projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej Projektodawca ma prawo do ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków wyłącznie w przypadku konkursów otwartych. Wprowadzenie kryterium ma na celu umożliwienie realizowania projektów przez większą liczbę Projektodawców. W przypadku JST powyższe ograniczenie dotyczy wniosków składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne danej jednostki samorządu terytorialnego. wykazu wniosków prowadzonego przez IOK. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (które w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego). Skierowanie wsparcia do osób (lub innych podmiotów) zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego jest podyktowane regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. Stosuje się do 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wprowadzenie kryterium uzasadnia konieczność usprawnienia kontaktu pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą), a osobami korzystającymi ze wsparcia, jak też pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą), a Instytucją Pośredniczącą. Stosuje się do 5. Każdy uczestnik biorący udział w projekcie objęty będzie wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 miesięcy. Wprowadzenie kryterium ma na celu podwyższenie efektywności i jakości realizowanego wsparcia w danym roku szkolnym przy jednoczesnym dostosowaniu poszczególnych etapów zadań merytorycznych do potrzeb zakładanej grupy Stosuje się uczestników. do Natomiast w przypadku dłuższego okresu realizacji projektu istnieje obawa, że wsparcie zostałoby skierowane w tym samym zakresie oraz dla tej samej grupy beneficjentów. 6. Projekt zakłada rozwój co najmniej trzech kompetencji kluczowych w zakresie: a) porozumiewanie się w języku ojczystym; b) porozumiewanie się w językach obcych; c) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; d) kompetencje informatyczne; e) umiejętność uczenia się; 9

10 f) kompetencje społeczne i obywatelskie; g) inicjatywność i przedsiębiorczość; h) świadomość i ekspresja kulturalna. Zgodnie ze standardami unijnymi kompetencje kluczowe są podstawowymi umiejętnościami jakie powinna posiadać osoba wykształcona. Należy realizować w szkołach takie programy, które zakładają wzrost poziomu wykształcenia w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych. Kryterium zgodne jest również z założeniami Komisji Europejskiej określonymi w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (EUROPA 2020) w ramach której jednym z priorytetów jest poprawa rezultatów procesu kształcenia, stosując zintegrowane podejście w każdym segmencie systemu ( ) uwzględniając kluczowe kompetencje ( ). Kryteria strategiczne. Projekt zakłada realizację programów rozwojowych wyłącznie w szkołach/szkole i/lub placówkach prowadzących kształcenie ogólne zlokalizowanych na obszarach wiejskich (rozumianych jako tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz części wiejskie (leżące poza miastem) gmin miejsko - wiejskich). Kryterium przyjęto z uwagi na mniejszy dostęp do oferty pozaszkolnej i pozalekcyjnej uczniów z obszarów wiejskich oraz dążenie do realizacji celu szczegółowego Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi dla Priorytetu IX PO KL. 2. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniowie zdolni. Szkoły/placówki prowadzące kształcenie ogólne poza podstawowym zakresem swojej działalności zmagają się z wieloma problemami dzieci i młodzieży. Różnorodność grup szkolnych zarówno pod względem intelektualnym, emocjonalnym powoduje, że część uczniów wymaga różnego rodzaju form wsparcia. Nauczyciele chcąc zrealizować wymagania programowe muszą koncentrować większą uwagę na uczniach z trudnościami w opanowaniu materiału programowego - co powoduje, że dzieci uzdolnione w niewystarczającym stopniu rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. Szkoły powinny zastosować odpowiednie metody i działania tak, by w sposób adekwatny rozwijać umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia wszystkich uczniów. 3. Projekt uwzględnia potrzeby placówek kształcenia specjalnego i ich uczniów. Kryterium ma na celu wsparcie projektów, które uwzględniają potrzeby placówek kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym objęte są dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności - niedostosowane społecznie, wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dostosowanej do ich potrzeb i możliwości. Rekomendacja wynika z Ewaluacji działań skierowanych na rzecz systemu kształcenia Stosuje się do WAGA 20 Stosuje się do WAGA 0 Stosuje się do WAGA 0 0

11 i szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z którą preferowane powinny być projekty zakładające uwzględnienie potrzeb placówek kształcenia specjalnego. Aby kryterium zostało uznane za spełnione, Wnioskodawca powinien scharakteryzować sytuację placówki, przedstawić problemy jakie napotyka dana placówka kształcenia specjalnego i jej uczniowie, wskazać w sposób jednoznaczny jakie działania zostaną zrealizowane w ramach projektu na rzecz uczniów. Stosuje się do

12 Poddziałanie 9..2 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy Nie dotyczy 50 organów prowadzących szkoły podstawowe Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach (w tym krajowy wkład publiczny) ,5 PLN (w tym ,73 PLN) w roku 202 (w tym krajowy wkład publiczny) PLN (w tym PLN) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,5 PLN (w tym ,73 PLN) 2

13 Poddziałanie 9..3 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach (w tym krajowy wkład publiczny) w roku 202 (w tym krajowy wkład publiczny) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,30 PLN (w tym 902,76 PLN) ,20 PLN (w tym ,4 PLN) ,50 PLN (w tym ,7 PLN) 3

14 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 202 r. B2. PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? Okres realizacji projektu Nie dotyczy Realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. TAK x Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach okres kwalifikowania ponoszonych kosztów lub inny wskazany we wniosku o dofinansowanie na poszczególne lata odrębny Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 202 (w tym krajowy wkład publiczny) ,50 PLN (w tym ,27 PLN) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,50 PLN (w tym ,7 PLN) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 202 ogółem w projekcie Szczegółowe kryteria wyboru projektów Liczba stypendystów dla min. 200 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na okres 2 m-cy. - Liczba Opiekunów Stypendystów min.20 nauczycieli. - Realizacja min. 200 Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia. Kryteria dostępu. W ramach projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości,4% wartości projektu pochodzący ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konieczność zapewnienia odpowiedniego współfinansowania krajowego PO KL wynika z montażu finansowego założonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. treści wniosku o dofinansowanie projektu. 4

15 KARTA DZIAŁANIA 9.2 LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. X II kw. III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty X Planowana alokacja PLN. Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu. 2. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. b) doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym). Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów c) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych. d) efektywne programy doradztwa edukacyjno zawodowego. e) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących). f) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania staże i praktyki zawodowe). g) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia. h) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. i) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Kryteria dostępu. Projekt zakłada włączenie doradztwa edukacyjno-zawodowego do każdego programu rozwojowego wdrażanego w szkołach ponadpodstawowych. Wprowadzenie takiego kryterium ma na celu tworzenie kompleksowych programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez obligatoryjne zastosowanie elementów poradnictwa edukacyjnego i zawodowego. Założeniem wprowadzenia niniejszego kryterium jest zniwelowanie różnic edukacyjnych pomiędzy szkołami odnośnie zakresu jakości kształcenia, zwiększenia kwalifikacji absolwentów szkół oraz dostosowanie ww. działań do potrzeb rynku pracy. 2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch,2 2 5

16 wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze Beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego Projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Projektodawcę kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie Projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej Projektodawca ma prawo do ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków wyłącznie w przypadku konkursów otwartych. Wprowadzenie kryterium ma na celu umożliwienie realizowania projektów przez większą liczbę Projektodawców. W przypadku JST powyższe ograniczenie dotyczy wniosków składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne danej jednostki samorządu terytorialnego. wykazu wniosków prowadzonego przez IOK. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego). Skierowanie wsparcia do osób (lub innych podmiotów) zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego jest podyktowane regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wprowadzenie kryterium uzasadnia konieczność usprawnienia kontaktu pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą), a osobami korzystającymi ze wsparcia oraz pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą), a Instytucją Pośredniczącą. 5. Każdy uczestnik projektu będzie objęty wsparciem przez okres nie dłuższy niż 8 miesięcy (dotyczy zakresu realizacji i 2 typu operacji łącznie). Wprowadzone kryterium ma na celu podwyższenie efektywności i jakości realizowanego wsparcia w danym roku szkolnym przy jednoczesnym dostosowaniu poszczególnych etapów zadań merytorycznych do potrzeb zakładanej grupy uczestników.,2 Dłuższy okres realizacji projektów przewidziano w sytuacji, w której oprócz zadań merytorycznych występować będą również staże i praktyki zawodowe. 6. Projekt zakłada rozwój co najmniej trzech kompetencji kluczowych w zakresie:,2,2 6

17 a) porozumiewanie się w języku ojczystym; b) porozumiewanie się w językach obcych; c) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; d) kompetencje informatyczne; e) umiejętność uczenia się; f) kompetencje społeczne i obywatelskie; g) inicjatywność i przedsiębiorczość; h) świadomość i ekspresja kulturalna. Zgodnie ze standardami unijnymi kompetencje kluczowe są podstawowymi umiejętnościami jakie powinna posiadać osoba wykształcona. Należy realizować w szkołach takie programy, które zakładają wzrost poziomu wykształcenia w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych. Kryterium zgodne jest również z założeniami Komisji Europejskiej określonymi w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (EUROPA 2020) w ramach której jednym z priorytetów jest poprawa rezultatów procesu kształcenia, stosując zintegrowane podejście w każdym segmencie systemu ( ) uwzględniając kluczowe kompetencje ( ). 7. W ramach projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 2% wartości projektu. Konieczność zapewnienia odpowiedniego współfinansowania krajowego PO KL wynika z montażu finansowego założonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W przypadku gdy projekt realizowany jest przez jednostkę samorządu terytorialnego/jednostkę organizacyjną JST (lub w partnerstwie z JST/jednostką organizacyjną JST), zakłada wkład,2 własny z budżetu JST. W przypadku gdy projekt realizowany jest przez inne podmioty, zakłada wkład własny finansowany ze źródeł prywatnych. Szczegółowe wyjaśnienia zostaną zamieszczone w dokumentacji konkursowej. 8. Maksymalny poziom środków finansowych w ramach cross-financingu wynosi 30% wartości projektu. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wymaga dostosowania warunków tego kształcenia do warunków regionalnego i lokalnego rynku pracy. Przeznaczenie do 30% środków w ramach crossfinancingu m.in. na doposażenie warsztatów szkolnych i/lub pracowni szkolnych ma na celu stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego oraz wykorzystania przedmiotowego sprzętu w dalszym procesie edukacyjnym, co zwiększy efektywność oferowanego wsparcia. Kryteria strategiczne. Projekt zakłada współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych poprzez realizację staży i praktyk zawodowych dla wszystkich uczniów wskazanych we wniosku. Kryterium wzmacnia komplementarność działań podejmowanych w ramach projektu w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Wprowadzenie niniejszego kryterium umożliwi 2,2 WAGA

18 lepsze dostosowanie edukacyjnych profili do wymogów rynku pracy, które stawiają przed absolwentami szkół konieczność posiadania praktycznych umiejętności, a także ułatwi płynne przejście do aktywności zawodowej. Jednocześnie umożliwi uczniom uczestnictwo w zajęciach praktycznych, które są jednym z najważniejszych elementów nauki zawodu. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie świętokrzyskim potwierdza zasadność realizacji działań promujących kształcenie zawodowe we współpracy z przedsiębiorstwami. Kryterium zgodne jest również z założeniami Komisji Europejskiej określonymi w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (EUROPA 2020) w ramach której jednym z priorytetów jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. 2. Grupę docelową w co najmniej 50% stanowią uczniowie niepełnosprawni. Kryterium ma na celu wsparcie projektów, które uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne osób niepełnosprawnych. Kształcenie specjalne kierowane jest do młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dostosowanej do ich potrzeb oraz możliwości. WAGA 0,2 LP. Konkursu: A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. X II kw. III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty X Planowana alokacja PLN Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu. Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu. Kryteria dostępu. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego Szczegółowe kryteria wyboru projektów konkursu. Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze Beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego Projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Projektodawcę kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie Projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej Projektodawca ma prawo do ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków wyłącznie w przypadku konkursów 8

19 otwartych. Wprowadzenie kryterium ma na celu umożliwienie realizowania projektów przez większą liczbę Projektodawców. W przypadku JST powyższe ograniczenie dotyczy wniosków składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne danej jednostki samorządu terytorialnego. wykazu wniosków prowadzonego przez IOK. 2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego). Skierowanie wsparcia do osób (lub innych podmiotów) zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego jest podyktowane regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. 3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wprowadzenie kryterium uzasadnia konieczność usprawnienia kontaktu pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą), a osobami korzystającymi ze wsparcia, jak też pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą), a Instytucją Pośredniczącą. 4. Każdy uczestnik biorący udział w projekcie objęty będzie wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 miesięcy. Wprowadzenie kryterium ma na celu podwyższenie efektywności i jakości realizowanego wsparcia w danym roku szkolnym poprzez zastosowanie instrumentów w postaci staży i praktyk zawodowych do potrzeb zakładanej grupy uczestników. 5. W ramach projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 2% wartości projektu. Konieczność zapewnienia odpowiedniego współfinansowania krajowego PO KL wynika z montażu finansowego założonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W przypadku gdy projekt realizowany jest przez jednostkę samorządu terytorialnego/jednostkę organizacyjną JST (lub w partnerstwie z JST/jednostką organizacyjną JST), zakłada wkład własny z budżetu JST. W przypadku gdy projekt realizowany jest przez inne podmioty, zakłada wkład własny finansowany ze źródeł prywatnych. Szczegółowe wyjaśnienia zostaną zamieszczone w dokumentacji konkursowej. 6. Maksymalny poziom środków finansowych w ramach cross-financingu wynosi 30% wartości projektu. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wymaga dostosowania warunków tego kształcenia do warunków regionalnego i lokalnego rynku pracy. Przeznaczenie do 30% środków w ramach crossfinancingu m.in. na doposażenie warsztatów szkolnych i/lub pracowni szkolnych ma na celu stworzenie lepszych warunków kształcenia 9

20 zawodowego oraz wykorzystania przedmiotowego sprzętu w dalszym procesie edukacyjnym, co zwiększy efektywność oferowanego wsparcia. Kryteria strategiczne. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie uczniowie kształcący się w zawodach związanych ze specjalizacjami innowacyjnymi województwa świętokrzyskiego wskazanymi w raporcie pt. Innowacyjne specjalizacje województwa świętokrzyskiego tj. efektywne wykorzystanie energii, turystyka medyczna, branża targowokongresowa, transfer wiedzy oraz wzornictwo. Wprowadzenie kryterium ma na celu wsparcie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe z terenu województwa świętokrzyskiego kształcących w zawodach związanych z dziedzinami, które zostały określone ww. raporcie Lepsze dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy wiąże się z koniecznością wyposażenia młodych ludzi w umiejętności związane z powyższymi branżami, a także kształtowanie postaw przedsiębiorczości. Wsparcie w tych obszarach spowoduje wzrost specjalizacji regionalnych i odegra ważną rolę w podnoszeniu konkurencyjności naszego województwa. 2. Projekt jest komplementarny z działaniami realizowanymi lub zrealizowanymi na terenie województwa świętokrzyskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS. Powyższe kryterium pozwoli na prowadzenie spójnych działań infrastrukturalnych i inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój regionu świętokrzyskiego. Za działania komplementarne należy uznać takie, które zostały zrealizowane, są w realizacji lub zostały zaplanowane i znajdują się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania lub są na etapie podpisania umów, bądź znajdują się na liście rezerwowej. Projektodawca doprecyzuje, z którym Działaniem/Poddziałaniem/Osią Priorytetu osiągnie komplementarność działań. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. WAGA 20 WAGA 0 20

21 KARTA DZIAŁANIA 9.4 LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. X III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty X Planowana alokacja PLN. Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć). Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów 2. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. 3. Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia. 4. Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej. 5. Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych). Kryteria dostępu. Projekt zakłada realizację krótkich form szkoleniowych (z wyłączeniem studiów podyplomowych oraz studiów wyższych) doskonalących nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, z których co najmniej 60% jest zatrudnionych na obszarach wiejskich (rozumianych jako tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz części wiejskie (leżące poza miastem) gmin miejsko - wiejskich). Powyższe kryterium ma na celu zwiększenie uczestnictwa nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu mających utrudniony dostęp do doskonalenia zawodowego w krótkich formach z uwagi na miejsce zatrudnienia na obszarach wiejskich. Kryterium jest zgodne z założeniami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa świętokrzyskiego do roku 2020, w której głównym celem jest rola edukacji umożliwiająca podnoszenie kwalifikacji oraz uzupełnienie wiedzy z uwagi na szybką dezaktualizację związaną z postępem technologicznym i organizacyjnym. 2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze Beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego Projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Projektodawcę kryterium -5 dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie Projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej Projektodawca ma prawo do ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków wyłącznie w przypadku konkursów otwartych. Wprowadzenie kryterium ma na celu umożliwienie realizowania projektów przez większą -5 2

22 liczbę Projektodawców. W przypadku JST powyższe ograniczenie dotyczy wniosków składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne danej jednostki samorządu terytorialnego. wykazu wniosków prowadzonego przez IOK. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują, pracują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego). Skierowanie wsparcia do osób (lub innych podmiotów) zamieszkałych lub pracujących na terenie woj. świętokrzyskiego jest podyktowane regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wprowadzenie kryterium uzasadnia konieczność usprawnienia kontaktu pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą), a osobami korzystającymi ze wsparcia, jak też pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą), a Instytucją Pośredniczącą. 5. W ramach projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 5% wartości projektu. Konieczność zapewnienia odpowiedniego współfinansowania krajowego PO KL wynika z montażu finansowego założonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W przypadku gdy projekt realizowany jest przez jednostkę samorządu terytorialnego/jednostkę organizacyjną JST (lub w partnerstwie z JST/jednostką organizacyjną JST), zakłada wkład własny z budżetu JST. W przypadku gdy projekt realizowany jest przez inne podmioty, zakłada wkład własny finansowany ze źródeł prywatnych. Szczegółowe wyjaśnienia zostaną zamieszczone w dokumentacji konkursowej. -5 Kryteria strategiczne. Projekt zakłada objęcie wsparciem min. 50% nauczycieli grupy docelowej w zakresie wykorzystania technik ICT w nauczaniu. Kryterium wprowadzono w celu zapewnienia komplementarności wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu IX (głównie w ramach Poddziałania 9..2 i Działania 9.2) zmierzającego do zwiększenia świadomości oraz umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania ICT w praktyce. Należy dążyć do tego, aby korzystanie z ICT stało się codzienną i powszechną praktyką niezależnie od terenu zamieszkania oraz reprezentowanej grupy społecznej i ekonomicznej. Ważną kwestią z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa na etapie szkolnym, jest ciągłe doskonalenie nauczycieli poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości programów i materiałów multimedialnych używanych do prowadzenia zajęć. Kryterium przyjęto zgodnie z diagnozą zawartą w dokumencie Perspektywa uczenia się przez całe życie, gdzie jedną z barier rozwoju edukacji -5-5 WAGA

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PODDZIAŁANIE ANIE 9.1.2 PO KL Kielce, 30 stycznia 2012 r. CEL: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 20 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozpoznania cenowego Znak sprawy: POKL.9.1.2.EDU.2014.1 Wzory materiałów informacyjno promocyjnych niezbędne do przygotowania projektów

Bardziej szczegółowo

EFS dla szkolnictwa zawodowego

EFS dla szkolnictwa zawodowego EFS dla szkolnictwa zawodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 15 września 2011 r. Działaniem 9.2 POKL objęte są zasadnicze szkoły

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj.

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. lubelskim - szkolenie dla Wnioskodawców Ewa Pachowska - Kurzepa Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik do uchwały Nr 18/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 20 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Załącznik nr 4 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2010

Plan działania na rok 2010 Plan działania na rok 2010 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia Załącznik nr 3 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

PRIORYTET IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Termin naboru wniosków: 1 marca 29 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Zielona Góra, 21 listopada 2016 r. 2007 2014 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (EFS) LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (EFRR)

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013

Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 Kamil Żuława Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 15.02.2013 Nabór wniosków:

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2010

Plan działania na rok 2010 Plan działania na rok 2010 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Województwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41 KM RPOWŚ z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41 KM RPOWŚ z dnia r. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 9.1. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o operacji (nr)

KARTA DZIAŁANIA 9.1. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o operacji (nr) Wyciąg z Planu działania na rok 200 dla Priorytetu IX Poddziałanie 9.. KARTA DZIAŁANIA 9. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty X Typ konkursu Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan spotkania Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.3.6 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA PRORYTET INWESTYCYJNY DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu IX KARTA DZIAŁANIA 9.1. Poddziałanie 9.1.1

Wyciąg z Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu IX KARTA DZIAŁANIA 9.1. Poddziałanie 9.1.1 Wyciąg z Planu działania na rok 202 dla Priorytetu IX Poddziałanie 9.. KARTA DZIAŁANIA 9. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty x Zamknięty

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Województwo Lubelskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.1 Rozwój edukacji

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE 1 Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 9. Wysoka jakość edukacji 9.1 Rozwój edukacji 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria formalne specyficzne i kryteria premiujące w ramach konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

Kryteria formalne specyficzne i kryteria premiujące w ramach konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 Kryteria formalne specyficzne i kryteria premiujące w ramach konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 Ewa Pachowska Kurzepa Departament Wdrażania EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP Załącznik do uchwały Nr 14/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Wojewódzki Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL PYTANIA ZGŁASZANE

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Procedura konkursowa:

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Załącznik Uchwały nr 41/223/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.01.2013 r. Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Wyciąg z Planu działania na rok 2011 w województwie pomorskim PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Grudzień 2010 r. 1 KARTA DZIAŁANIA 9.1 Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 23/2015 KM RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie W poszukiwaniu inspiracji, czyli prezentacja dobrych praktyk na podstawie projektów edukacyjnych zrealizowanych na obszarach wiejskich/ wiejsko--miejskich. wiejsko Kielce, 06.09.2013 r. Działanie 9.5 PO

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 1 Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo