Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885511"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Wszystkie prawa zastrze one. Reprodukcja, adaptacja lub t³umaczenie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia jest zabronione, za wyj¹tkiem przypadków przewidzianych przez prawo autorskie. Numer publikacji Sierpieñ 1999 Produkty: HP J2591A, HP J3258B, HP J3263A, HP J3264A, HP J3265B Znaki towarowe Microsoft, MS-DOS, Windows, Microsoft Windows NT s¹ znakami towarowymi lub zarejestrowanymi w U.S.A. znakami towarowymi Microsoft Corporation. Novell i NetWare s¹ zarejestrowanymi znakami towarowymi Novell Corporation. IBM LAN Server jest zarejestrowanym znakiem towarowym International Business Machines Corp. Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym Xerox Corporation. PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems, Incorporated, który mo e byæ zarejestrowany w niektórych krajach. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, licencjonowanym wy³¹cznie przez X/Open Company Limited. Gwarancja Informacje zawarte w tym dokumencie mog¹ ulec zmianom bez ostrze enia. HEWLETT-PACKARD COMPANY NIE UDZIELA ADNYCH GWARANCJI ODNONIE TEGO MATERIA U, W CZAJ C W TO, ALE NIE OGRANICZAJ C SIÊ DO IMPLIKOWANYCH GWARANCJI SPRZEDAWALNOCI I PRZYDATNOCI DO DANEGO CELU. Hewlett-Packard nie ponosi odpowiedzialnoci za zawarte tu b³êdy ani za przypadkowe lub wynik³e porednio szkody w zwi¹zku z nabyciem, dzia³aniem lub u ytkowaniem tego materia³u. produkt oznakowany jest tym symbolem, nale y korzystaæ z instrukcji, aby unikn¹æ uszkodzenia produktu. OSTRZE ENIE Oznacza niebezpieczeñstwo, które mo e prowadziæ do obra eñ. OSTRO NIE Oznacza niebezpieczeñstwo, które mo e prowadziæ do uszkodzenia sprzêtu lub danych. Nic nie nale y robiæ po pojawieniu siê oznaczeñ OSTRZE ENIE lub OSTRO NIE, a do momentu zrozumienia natury istniej¹cego niebezpieczeñstwa i podjêcia odpowiednich kroków. Obs³uga. Obs³uga, regulowanie, konserwacja i naprawa tego produktu musi byæ dokonywana tylko przez upowa niony, przeszkolony personel obs³ugowy. Zasilanie. Te produkty nie maj¹ w³¹cznika. Zasilanie nastêpuje z chwil¹ wetkniêcia wtyczki kabla zasilania lub przetwornika pr¹du przemiennego do gniazdka zasilania. Gniazdko zasilania powinno byæ umieszczone blisko sprzêtu, zapewniaj¹c zarazem ³atwy dostêp, umo liwiaj¹cy szybkie roz³¹czenie. Hewlett- Packard Company 8000 Foothills Boulevard Roseville, California Spis treci 1 Ogólny przegl¹d produktu Obs³ugiwane drukarki, plotery i wielofunkcyjne urz¹dzenia peryferyjne HP Zarz¹dzanie sieci¹ Konfiguracja sieciowa Elementy i ich funkcje Noniki transmisji Wymagania sprzêtowe DELe

3 . 1-8 Prze³¹czniki (HP JetDirect 300X i 500X) Instalacja sprzêtu Sprawdzanie instalacji sprzêtu Wybieranie jêzyka strony konfiguracji Przywracanie ustawieñ fabrycznych A Dane techniczne Specyfikacje fizyczne.. A-1 Wymogi zasilania..... A-2 Specyfikacje rodowiskowe A-4 Szum akustyczny... A-4 Emisje elektromagnetyczne.... A-4 Bezpieczeñstwo.... A-4 B Owiadczenia wymagane przepisami Obwieszczenie Federalnej Komisji Telekomunikacyjnej (FCC) (USA). B-1 Wspólnota Europejska B-1 Deklaracja zgodnoci

4 . B Ogólny przegl¹d produktu Niniejsza instrukcja sprzêtowa dotyczy nastêpuj¹cych serwerów druku firmy Hewlett-Packard: Serwery druku z trzema portami HP JetDirect 500X HP JetDirect 500X J3265A J3264A Serwery druku z jednym portem HP JetDirect 170X HP JetDirect EX Plus HP JetDirect 300X J3258B J2591A J3263A Serwery te wysy³aj¹ dane drukarek z szybkoci¹ do 360 kilobajtów na sekundê, czyli równie szybko lub szybciej ni ni wiele wewnêtrznych serwerów druku. Zewnêtrzne serwery druku zwiêkszaj¹ wydajnoæ grup roboczych, umo liwiaj¹c dogodne rozmieszczenie drukarek, ploterów lub wielofunkcyjnych urz¹dzeñ peryferyjnych HP (typu wszystko w jednym)1 w wygodnych miejscach z bezporednim pod³¹czeniem do sieci, a tak e polepszaj¹ wydajnoæ drukarek sieciowych i usprawniaj¹ zarz¹dzanie. Serwery z jednym portem umo liwiaj¹ pod³¹czenie jednej drukarki, plotera lub wielofunkcyjnego urz¹dzenia peryferyjnego do portu równoleg³ego sieci. Serwery te wyposa one s¹ w jeden dwukierunkowy port równoleg³y (standardem jest IEEE 1284) o du ej szybkoci, obs³uguj¹cy ró norodne sieciowe systemy operacyjne (ang. NOS) (Rys. 1.1). Rys.1. 1 Za pomoc¹ zewnêtrznego serwera druku HP JetDirect 300X, 170X lub EX Plus mo na pod³¹czyæ do sieci jedno urz¹dzenie peryferyjne. 1. Funkcja skanowania w wielofunkcyjnych urz¹dzeniach peryferyjnych HP nie jest obs³ugiwana przez model J2591A. 1-1 HP JetDirect 300X zapewnia pod³¹czalnoæ do sieci 10Base-T oraz 100BaseTX. HP JetDirect 170X zapewnia pod³¹czalnoæ do sieci 10Base-T. HP JetDirect EX Plus zapewnia pod³¹czalnoæ do sieci 10Base- T oraz 10Base2. Serwery druku HP JetDirect z trzema portami, wyposa one s¹ w trzy dwukierunkowe porty równoleg³e (IEEE 1284) o du ej szybkoci, obs³uguj¹ce ró norodne sieciowe systemy operacyjne. Ka dy port dzia³a niezale nie, daj¹c w efekcie trzy serwery druku w jednym (Rys. 1.2). Rys.1.2 Za pomoc¹ zewnêtrznego serwera druku HP JetDirect 500X lub EX Plus3 mo na pod³¹czyæ do sieci do trzech urz¹dzeñ peryferyjnych. Serwer HP JetDirect 500X posiada dwa modele: jeden do sieci 10Base-T, 100Base-TX i 10Base2 (J3265A), a drugi do sieci Token Ring (J3264A).

5 Serwer 500X umo liwia pod³¹czenie do sieci do trzech drukarek, ploterów lub wielofunkcyjnych urz¹dzeñ peryferyjnych HP, wyposa onych w port równoleg³y. Obs³ugiwane drukarki, plotery i wielofunkcyjne urz¹dzenia peryferyjne HP Zewnêtrzne serwery druku HP JetDirect obs³uguj¹ prawie wszystkie drukarki1, plotery, lub wielofunkcyjne urz¹dzenia peryferyjne HP2 z portem równoleg³ym, ³¹cznie z urz¹dzeniami zarówno HP jak i innych firm. Do pod³¹czenia drukarki szeregowej, nale y stosowaæ ³¹cznik równoleg³o-szeregowy. 1. Serwery druku HP JetDirect nie obs³uguj¹ drukarek GDI. 2. Modele J3263A, J3264A, J3265A i J3258B obs³uguj¹ nastêpuj¹ce wielofunkcyjne urz¹dzenia peryferyjne HP: HP LaserJet 1100A, HP LaserJet 3150, seriê HP OfficeJetPro oraz OfficeJet R40 i R Ogólny przegl¹d produktu Zarz¹dzanie sieci¹ 1 Zewnêtrzne serwery drukarki HP JetDirect obs³uguj¹ prosty protokó³ zarz¹dzania sieci¹ (SNMP), który umo liwia zdalne zarz¹dzanie i diagnostykê drukarki. Na tych serwerach rezyduje standardowy agent SNMP. Ka da standardowa aplikacja bazuj¹ca na SNMP posiada mo liwoæ dostêpu do tych serwerów i zarz¹dzania nimi. Urz¹dzenia peryferyjne pod³¹czone do zewnêtrznego serwera druku HP JetDirect widniej¹ w sieci jako inteligentne wêz³y i s¹ dostêpne poprzez rozmaite programy diagnostyczne u ywaj¹ce protoko³ów SNMP/IPX i SNMP/IP. Serwery te zbieraj¹ równie dane statystyczne sieci oraz komunikaty b³êdów, pomocne w zarz¹dzaniu i diagnostyce sieci. Konfiguracja sieciowa Serwery druku HP JetDirect 300X, 170X i 500X posiadaj¹ wbudowany serwer internetowy, dostêpny poprzez obs³ugiwan¹ przegl¹darkê sieciow¹. Wiêcej informacji mo na znaleæ w Szybkiej instrukcji obs³ugi dostarczonej z serwerem druku lub w Poradniku administratora serwerów druku HP JetDirect, dostarczanym na dysku CD ROM. Ogólny przegl¹d produktu 1-3 Elementy i ich funkcje HP JetDirect 300X (J3263A): q q q q q Dwukierunkowy port równoleg³y (IEEE 1284). Port sieciowy (Ethernet lub Fast Ethernet): RJ-45 dla 10Base-T lub 100Base-TX. Przycisk testu (wysy³a stronê konfiguracyjn¹ serwera drukarki). 2 diody DEL na przodzie wskazuj¹ aktywnoæ/stan sieci LAN. 2 diody DEL z ty³u wskazuj¹ szybkoæ 10 lub 100 Mbps. Dwukierunkowy port równoleg³y (IEEE 1284). Port sieciowy (Ethernet): RJ-45 (10Base-T) lub BNC (10Base2). Przycisk testu (wysy³a stronê konfiguracyjn¹ serwera drukarki). 2 diody DEL na przodzie wskazuj¹ aktywnoæ/stan sieci LAN. Dwukierunkowy port równoleg³y (IEEE 1284). Port sieciowy (Ethernet): RJ-45 (10Base-T). Przycisk testu (wysy³a stronê konfiguracji serwera druku). 2 diody DEL na przodzie wskazuj¹ aktywnoæ/stan sieci LAN. 3 dwukierunkowe porty równoleg³e (IEEE 1284). diody DEL na przodzie wskazuj¹ aktywnoæ/stan sieci LAN. spos&oacutrwerów druku HP JetDirect 300X (J3263A) i 500X (J3265A) znajduj¹ siê DELe wskazuj¹ce szybkoæ operacyjn¹ (10Mbps lub 100Mbps) (Rys. 1.3). (Ma to zastosowanie tylko w sieciach 10Base-T i 100Base-TX). Je eli DEL 10 (lewa) jest... Wy³. W³. W³. To serwer druku ma... ¹cze nie ustanowione. ¹cze ustanowione na 10 Mbps. str. serwer drukarki do sieci i do drukarki (drukarek). zasilanie ka dej druku. 3. inne opcje na str. 1-9) Rys.2.2 Po³¹czenia sprzêtowe do serwera druku HP JetDirect J3265A z u yciem amerykañskiego modu³u zasilania. Uwaga Przy poni szych czynnociach, liczby w kr¹ kach odpowiadaj¹ liczbom na Rys HP JetDirect 300X, 170X i EX Plus maj¹ jeden port druku. HP JetDirect 500X Token Ring i 300X nie maj¹ portu BNC. Serwery HP JetDirect 500X i 300X u ywaj¹ z³¹cza RJ-45 do pracy z szybkoci¹ 10 lub 100 Mbps. JetDirect 170X i EX Plus3 nie maja portu BNC. 5. Pod³¹cz serwer druku do sieci lub. 6. Pod³¹cz serwer druku do drukarek, i. Kiedy do serwera 500X pod³¹czana jest tylko jedna drukarka, HP zaleca pod³¹czenie jej do portu 1. Je eli w u yciu s¹ protoko³y sieciowe DLC/LLC, drukarka musi byæ pod³¹czona do portu 1 (protokó³ DLC/LLC jest obs³ugiwany tylko poprzez port 1). 7. Pod³¹cz modu³ zasilania do gniazdka zasilaj¹cego w tyle serwera druku. 8. Pod³¹cz modu³ zasilania do gniazdka ciennego. Poniewa nie ma w³¹cznika, serwer w³¹cza siê przy wetkniêciu wtyczki. 2-2 Instalacja sprzêtu 9. Sprawd DELe na przodzie serwera. DEL stanu powinien zawieciæ na zielono wiate³kiem sta³ym albo migaj¹cym. Jeli wewnêtrzny autotest nie powiedzie siê, DEL aktywnoci bêdzie siê wieciæ, a DEL stanu bêdzie zgaszona. Informacje diagnostyczne znajduj¹ siê w rozdziale Diagnostyka instrukcji oprogramowania, dostarczonej wraz z serwerem druku. 10. Poczekaj oko³o 10 sekund. W sieciach 10Base-T i 100Base-TX sprawd DELe 10 i 100 z ty³u serwera, aby upewniæ siê, e w³aciwa dioda wieci. Zobacz str W³¹cz zasilanie drukarki (drukarek), aby zacz¹æ drukowanie. 2 Sprawdzanie instalacji sprzêtu W celu sprawdzenia instalacji zewnêtrznego serwera druku HP JetDirect, nale y utworzyæ stronê konfiguracji. Strona ta jest wytwarzana z portu 1 serwera druku. Wykonaj nastêpuj¹ce kroki, by wytworzyæ stronê konfiguracji: 1. Wydrukuj stronê konfiguracji, naciskaj¹c i zwalniaj¹c przycisk Test na serwerze druku. 2. Jeli na stronie konfiguracji widnieje komunikat I/O CARD READY (Karta I/O gotowa), instalacja sprzêtu zosta³a przeprowadzona pomylnie. (Je eli nie, nale y zajrzeæ do rozdzia³u Diagnostyka w Instrukcji oprogramowania HP JetDirect dostarczonej na p³ycie CD-ROM z oprogramowaniem HP JetDirect). Przy konfiguracji oprogramowania nale y pos³u yæ siê stron¹ konfiguracji. Przyk³ady stron konfiguracji znajduj¹ siê w rozdziale Diagnostyka w Instrukcji oprogramowania HP JetDirect dostarczonej na p³ycie CD-ROM z oprogramowaniem HP JetDirect).

6 Instalacja sprzêtu 2-3 Wybieranie jêzyka strony konfiguracji Strona konfiguracji dla zewnêtrznego serwera druku HP JetDirect jest wysy³ana do druku pod³¹czonej do portu 1. Jêzyk druku jest automatycznie rozpoznawany po pierwszym w³¹czeniu serwera druku oraz po ka dym zimnym zerowaniu. Przy potrzebie zmiany rozpoznanego jêzyka drukarki, nale y pos³u yæ siê diodami DEL i przyciskiem Test, w celu wybrania odpowiedniego jêzyka drukarki (ang. skrót PDL) dla strony konfiguracji. Kiedy przycisk Test jest przytrzymywany przez trzy sekundy, diody DEL przechodz¹ przez cykl czterech konfiguracji, przedstawionych w poni szej tabeli. Kiedy uzyskasz w³aciw¹ konfiguracjê PDL, zwolnij przycisk Test, co spowoduje wydruk strony konfiguracji. Dla jêzyka opisu strony PDL... HP PCL (standard) ASCII PostScript HP-GL/2 DEL stanu jest... Wy³. Wy³. W³. W³. a DEL aktywnoci jest... (Wy³. W³. Wy³. W³. Kiedy naciniesz przycisk Test, DELe stanu i aktywnoci zapal¹ siê i pozostan¹ sta³e przez oko³o 3 do 4 sekund, nastêpnie zgasn¹, co oznacza, e przebiegaj¹ cykl jêzyków PDL. Przywracanie ustawieñ fabrycznych Po skonfigurowaniu zewnêtrznego serwera druku HP JetDirect ustawienia konfiguracji zostaj¹ zachowane w pamiêci, chyba e zosta³y zmienione rêcznie. (Zmiana ustawieñ konfiguracyjnych nie wp³ywa na oprogramowanie sprzêtowe.) Wykonaj nastêpuj¹ce kroki, aby przywróciæ ustawienia fabryczne: 1. Od³¹cz kabel zasilania od serwera druku. 2. Naciskaj¹c przycisk Test na serwerze druku, w³¹cz modu³ zasilania do serwera, przytrzymuj¹c nadal przycisk Test przez piêæ sekund. Wszystkie poprzednie ustawienia konfiguracyjne zostan¹ skasowane. 2-4 Instalacja sprzêtu A Dane techniczne Specyfikacje fizyczne Numer produktu J2591A J3263A J3264A J3265A J3258B Szerokoæ 178 mm 178 mm 280 mm 280 mm 180 mm Wysokoæ 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 33 mm G³êbokoæ* 124 mm 112 mm 127 mm 141 mm 115 mm Ciê ar 269 g 241 g 454 g 440 g 224 g *Wymiary obejmuj¹ wszelkie wystêpy dla z³¹cz, nó ek, itp. A-1 Wymogi zasilania Modu³y zasilania dla J3264A i J3265A Uwaga: Je eli dla jednego kraju/regionu podane s¹ dwie czêci, obie mog¹ byæ u ywane. Kraj Ameryka aciñska, Kanada, Taiwan, USA Nr. czêci Wejcie znamionowe V 60 Hz V 60 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50/60 Hz V 50/60 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz Wyjcie znamionowe 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma Argentyna, Australia, Nowa Zelandia Chiny Hong Kong, Irlandia, Singapur, Wielka Brytania Indie, Po³udniowa Afryka Japonia Korea Po³udniowa Kontynent Europejski A-2 Dane techniczne Modu³y zasilania dla J2591A, J3263A i J3258B Uwaga: Je eli dla jednego kraju/regionu podane s¹ dwie czêci, obie mog¹ byæ u ywane. Kraj Nr. czêci Wejcie znamionowe V 60 Hz V 60 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50/60 Hz V 50/60 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz Wyjcie znamionowe 13 V pr¹du sta³ego przy 300 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 300 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 300 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 300 ma Ameryka aciñska, * Kanada, Taiwan, USA Australia Nowa Zelandia, Argentyna Chiny Indie, Po³udniowa Afryka, Irlandia, Hong Kong, Singapur, Wielka Brytania Japonia Kontynent Europejski Korea Po³udniowa A 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 300 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 300 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma Dane techniczne A-3 Specyfikacje rodowiskowe W ruchu Temperatura Wilgotnoæ wzglêdna Wysokoæ 0 C do 55 C 15% do 95% przy 40 C, nieskraplaj¹ca 4600 m W spoczynku -40 C do 70 C 90% przy 65 C 4600 m Szum akustyczny Nie ma zastosowania Emisje elektromagnetyczne FCC part 15 Class A (USA), ICES-003 (Kanada), VCCI Class 1 (Japonia), CISPR-22/EN55022 Class A, CNS (Taiwan), AS/NZS 3548 (Australia, Nowa Zelandia), GOST (Russia) Uwaga Warunki zgodnoci z przepisami Unii Europejskiej podane s¹ w Deklaracji zgodnoci, w Za³¹czniku B. Bezpieczeñstwo Produkty s¹ zgodne z: IEC 950: (1991)+A1,A2,A3,A4/EN60950 (1992)+A1,A2,A3,A4 UL 1950 CSA 950 NOM-019-SCFI-1994 a NOM-001-SCFI-1993 A-4 Dane techniczne B Owiadczenia wymagane przepisami Obwieszczenie Federalnej Komisji Telekomunikacyjnej (FCC) (USA) Sprzêt ten poddano testom i stwierdzono, e jest on zgodny z limitami dla urz¹dzenia cyfrowego Klasy A, wed³ug Czêci 15 Przepisów FCC. Limity te przeznaczone s¹ do zapewnienia wystarczaj¹cego zabezpieczenia przed zak³óceniami, kiedy sprzêt jest uruchomiony w otoczeniu przemys³owym. Sprzêt ten wytwarza, u ywa i mo e promieniowaæ energiê na czêstotliwociach radiowych, tote jeli nie jest zainstalowany i u ywany zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi, mo e spowodowaæ zak³ócenia w ³¹cznoci radiowej.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Komisja Telekomunikacyjna wyda³a broszurê pt. (numer katalogu ) mo na nabyæ od: Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C Wspólnota Europejska Ten sprzêt jest zgodny z CISPR22/EN55022 Klasy A. Uwaga Ten produkt nale y do klasy A. W warunkach domowych mo e on spowodowaæ zak³ócenia ³¹cznoci radiowej. W takim wypadku u ytkownik mo e zostaæ zobowi¹zany do podjêcia odpowiednich kroków. B-1 Deklaracja zgodnoci Poni sza deklaracja jest zgodna z ISO/IEC Guide 22 oraz EN Identyfikuje ona produkt, nazwê i adres producenta oraz odnone specyfikacje uznawane we Wspólnocie Europejskiej. B-2 Owiadczenia wymagane przepisami Copyright 1999 Hewlett-Packard Company Wydrukowano we Francji 8/99 Numer katalogowy instrukcji * *.

HP JetDirect Serwery druku. Zewnętrzne serwery druku HP JetDirect. 300X, 500X, 170X Instrukcja instalacji sprzętu

HP JetDirect Serwery druku. Zewnętrzne serwery druku HP JetDirect. 300X, 500X, 170X Instrukcja instalacji sprzętu HP JetDirect Serwery druku Zewnętrzne serwery druku HP JetDirect 300X, 500X, 170X Instrukcja instalacji sprzętu Instrukcja instalacji sprzętu Zewnętrzne serwery druku HP JetDirect Prawa autorskie Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

HP JetDirect Serwery druku. Zewnętrzne serwery druku HP JetDirect. 300X, 500X, 170X, EX Plus. Instrukcja instalacji sprzętu

HP JetDirect Serwery druku. Zewnętrzne serwery druku HP JetDirect. 300X, 500X, 170X, EX Plus. Instrukcja instalacji sprzętu HP JetDirect Serwery druku Zewnętrzne serwery druku HP JetDirect 300X, 500X, 170X, EX Plus Instrukcja instalacji sprzętu Instrukcja instalacji sprzêtu Zewnêtrzne serwery druku HP JetDirect Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect

Serwery druku HP Jetdirect Serwery druku HP Jetdirect Dodatek do instrukcji administratora serwer druku USB HP Jetdirect 2700w (J8026A) Informacje ogólne... 2 Polecenia i parametry usługi Telnet... 2 Wbudowany serwer internetowy

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect 600N. Poradnik instalacji sprzętu. Do drukarek HP z otworami EIO

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect 600N. Poradnik instalacji sprzętu. Do drukarek HP z otworami EIO HP JetDirect Print Servers HP JetDirect 600N Poradnik instalacji sprzętu Do drukarek HP z otworami EIO Poradnik instalacji sprzętu Serwer druku HP JetDirect 600N Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne)

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) ZA CZNIK A do SIWZ Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) 1. Urz dzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3/A4 - parametry minimalne Funkcja DRUKOWANIE 1 Technologia

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de.

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de. Serwis Instrukcja obsługi avm.de/en/manuals Wsparcie avm.de/en/support Utylizacja Zgodnie z dyrektywami europejskimi adaptera FRITZ!Powerline 540E i kabli nie należy utylizować jako odpady domowe. Należy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL !!install_ar070_pol.book ページ 004 年 月 日 月 曜 日 午 前 0 時 0 分 MODEL AR-M6 AR-M76 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA Str. WPROWADZENIE... i OPROGRAMOWANIE DLA SHARP AR-M0/M70...

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Funkcja : stacja bazowa obsługująca z aktualnym oprogramowaniem firmware Pierwsza

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEBRA P110i Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....6 1.3.1 Podłączenie drukarki....6 1.3.2 Instalacja sterownika

Bardziej szczegółowo

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI Gratulujemy zakupu zestawu s³uchawkowego Ear Force Sentinel Task Force Turtle Beach. Zachwycisz siê niezwyk³¹

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo

Wieloprotoko owy serwer wydruków z trzema portami równoleg ymi do sieci Ethernet/Fast Ethernet

Wieloprotoko owy serwer wydruków z trzema portami równoleg ymi do sieci Ethernet/Fast Ethernet Wieloprotoko owy serwer wydruków z trzema portami równoleg ymi do sieci Ethernet/Fast Ethernet Podr cznik u ytkownika sprz tu Wersja 01 (maj 2000 r.) Informacje o niniejszym podr czniku I Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Centrala eq-3 MAX! Cube

Centrala eq-3 MAX! Cube INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala eq-3 MAX! Cube Nr produktu 560896 Strona 1 z 9 1. Przeznaczenie produktu Centrala MAX! Cube umożliwia przyjazną użytkownikowi konfigurację elementów systemu MAX! przy użyciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB UWAGA Za pomocą konwertera CRUSB można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Załącznik do uchwały nr UZ/355/2011 Zarządu PZU SA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1.

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1. Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji 9238694 Wydanie 1. Copyright 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK MC220L #06425 wersja 1.1 Wstęp Gigabitowe konwertery MC220L firmy TP-LINK umoŝliwiają zmianę medium przewodzącego strumień danych

Bardziej szczegółowo

Modem i sieci lokalne

Modem i sieci lokalne i sieci lokalne Numer katalogowy dokumentu: 383057-242 Pa dziernik 2005 r. Spis tre ci 1 Modem Używanie kabla modemowego...................... 2 Używanie odpowiedniego dla danego kraju adapteru kabla modemowego...................

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243029 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Podrêcznik drukowania Uwagi prawne Copyright C Nokia 2005. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z wideoserwera, natychmiast odłącz zasilanie. Chroń wideoserwer przed kontaktem z wodą.

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo