Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885511"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Wszystkie prawa zastrze one. Reprodukcja, adaptacja lub t³umaczenie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia jest zabronione, za wyj¹tkiem przypadków przewidzianych przez prawo autorskie. Numer publikacji Sierpieñ 1999 Produkty: HP J2591A, HP J3258B, HP J3263A, HP J3264A, HP J3265B Znaki towarowe Microsoft, MS-DOS, Windows, Microsoft Windows NT s¹ znakami towarowymi lub zarejestrowanymi w U.S.A. znakami towarowymi Microsoft Corporation. Novell i NetWare s¹ zarejestrowanymi znakami towarowymi Novell Corporation. IBM LAN Server jest zarejestrowanym znakiem towarowym International Business Machines Corp. Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym Xerox Corporation. PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems, Incorporated, który mo e byæ zarejestrowany w niektórych krajach. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, licencjonowanym wy³¹cznie przez X/Open Company Limited. Gwarancja Informacje zawarte w tym dokumencie mog¹ ulec zmianom bez ostrze enia. HEWLETT-PACKARD COMPANY NIE UDZIELA ADNYCH GWARANCJI ODNONIE TEGO MATERIA U, W CZAJ C W TO, ALE NIE OGRANICZAJ C SIÊ DO IMPLIKOWANYCH GWARANCJI SPRZEDAWALNOCI I PRZYDATNOCI DO DANEGO CELU. Hewlett-Packard nie ponosi odpowiedzialnoci za zawarte tu b³êdy ani za przypadkowe lub wynik³e porednio szkody w zwi¹zku z nabyciem, dzia³aniem lub u ytkowaniem tego materia³u. produkt oznakowany jest tym symbolem, nale y korzystaæ z instrukcji, aby unikn¹æ uszkodzenia produktu. OSTRZE ENIE Oznacza niebezpieczeñstwo, które mo e prowadziæ do obra eñ. OSTRO NIE Oznacza niebezpieczeñstwo, które mo e prowadziæ do uszkodzenia sprzêtu lub danych. Nic nie nale y robiæ po pojawieniu siê oznaczeñ OSTRZE ENIE lub OSTRO NIE, a do momentu zrozumienia natury istniej¹cego niebezpieczeñstwa i podjêcia odpowiednich kroków. Obs³uga. Obs³uga, regulowanie, konserwacja i naprawa tego produktu musi byæ dokonywana tylko przez upowa niony, przeszkolony personel obs³ugowy. Zasilanie. Te produkty nie maj¹ w³¹cznika. Zasilanie nastêpuje z chwil¹ wetkniêcia wtyczki kabla zasilania lub przetwornika pr¹du przemiennego do gniazdka zasilania. Gniazdko zasilania powinno byæ umieszczone blisko sprzêtu, zapewniaj¹c zarazem ³atwy dostêp, umo liwiaj¹cy szybkie roz³¹czenie. Hewlett- Packard Company 8000 Foothills Boulevard Roseville, California Spis treci 1 Ogólny przegl¹d produktu Obs³ugiwane drukarki, plotery i wielofunkcyjne urz¹dzenia peryferyjne HP Zarz¹dzanie sieci¹ Konfiguracja sieciowa Elementy i ich funkcje Noniki transmisji Wymagania sprzêtowe DELe

3 . 1-8 Prze³¹czniki (HP JetDirect 300X i 500X) Instalacja sprzêtu Sprawdzanie instalacji sprzêtu Wybieranie jêzyka strony konfiguracji Przywracanie ustawieñ fabrycznych A Dane techniczne Specyfikacje fizyczne.. A-1 Wymogi zasilania..... A-2 Specyfikacje rodowiskowe A-4 Szum akustyczny... A-4 Emisje elektromagnetyczne.... A-4 Bezpieczeñstwo.... A-4 B Owiadczenia wymagane przepisami Obwieszczenie Federalnej Komisji Telekomunikacyjnej (FCC) (USA). B-1 Wspólnota Europejska B-1 Deklaracja zgodnoci

4 . B Ogólny przegl¹d produktu Niniejsza instrukcja sprzêtowa dotyczy nastêpuj¹cych serwerów druku firmy Hewlett-Packard: Serwery druku z trzema portami HP JetDirect 500X HP JetDirect 500X J3265A J3264A Serwery druku z jednym portem HP JetDirect 170X HP JetDirect EX Plus HP JetDirect 300X J3258B J2591A J3263A Serwery te wysy³aj¹ dane drukarek z szybkoci¹ do 360 kilobajtów na sekundê, czyli równie szybko lub szybciej ni ni wiele wewnêtrznych serwerów druku. Zewnêtrzne serwery druku zwiêkszaj¹ wydajnoæ grup roboczych, umo liwiaj¹c dogodne rozmieszczenie drukarek, ploterów lub wielofunkcyjnych urz¹dzeñ peryferyjnych HP (typu wszystko w jednym)1 w wygodnych miejscach z bezporednim pod³¹czeniem do sieci, a tak e polepszaj¹ wydajnoæ drukarek sieciowych i usprawniaj¹ zarz¹dzanie. Serwery z jednym portem umo liwiaj¹ pod³¹czenie jednej drukarki, plotera lub wielofunkcyjnego urz¹dzenia peryferyjnego do portu równoleg³ego sieci. Serwery te wyposa one s¹ w jeden dwukierunkowy port równoleg³y (standardem jest IEEE 1284) o du ej szybkoci, obs³uguj¹cy ró norodne sieciowe systemy operacyjne (ang. NOS) (Rys. 1.1). Rys.1. 1 Za pomoc¹ zewnêtrznego serwera druku HP JetDirect 300X, 170X lub EX Plus mo na pod³¹czyæ do sieci jedno urz¹dzenie peryferyjne. 1. Funkcja skanowania w wielofunkcyjnych urz¹dzeniach peryferyjnych HP nie jest obs³ugiwana przez model J2591A. 1-1 HP JetDirect 300X zapewnia pod³¹czalnoæ do sieci 10Base-T oraz 100BaseTX. HP JetDirect 170X zapewnia pod³¹czalnoæ do sieci 10Base-T. HP JetDirect EX Plus zapewnia pod³¹czalnoæ do sieci 10Base- T oraz 10Base2. Serwery druku HP JetDirect z trzema portami, wyposa one s¹ w trzy dwukierunkowe porty równoleg³e (IEEE 1284) o du ej szybkoci, obs³uguj¹ce ró norodne sieciowe systemy operacyjne. Ka dy port dzia³a niezale nie, daj¹c w efekcie trzy serwery druku w jednym (Rys. 1.2). Rys.1.2 Za pomoc¹ zewnêtrznego serwera druku HP JetDirect 500X lub EX Plus3 mo na pod³¹czyæ do sieci do trzech urz¹dzeñ peryferyjnych. Serwer HP JetDirect 500X posiada dwa modele: jeden do sieci 10Base-T, 100Base-TX i 10Base2 (J3265A), a drugi do sieci Token Ring (J3264A).

5 Serwer 500X umo liwia pod³¹czenie do sieci do trzech drukarek, ploterów lub wielofunkcyjnych urz¹dzeñ peryferyjnych HP, wyposa onych w port równoleg³y. Obs³ugiwane drukarki, plotery i wielofunkcyjne urz¹dzenia peryferyjne HP Zewnêtrzne serwery druku HP JetDirect obs³uguj¹ prawie wszystkie drukarki1, plotery, lub wielofunkcyjne urz¹dzenia peryferyjne HP2 z portem równoleg³ym, ³¹cznie z urz¹dzeniami zarówno HP jak i innych firm. Do pod³¹czenia drukarki szeregowej, nale y stosowaæ ³¹cznik równoleg³o-szeregowy. 1. Serwery druku HP JetDirect nie obs³uguj¹ drukarek GDI. 2. Modele J3263A, J3264A, J3265A i J3258B obs³uguj¹ nastêpuj¹ce wielofunkcyjne urz¹dzenia peryferyjne HP: HP LaserJet 1100A, HP LaserJet 3150, seriê HP OfficeJetPro oraz OfficeJet R40 i R Ogólny przegl¹d produktu Zarz¹dzanie sieci¹ 1 Zewnêtrzne serwery drukarki HP JetDirect obs³uguj¹ prosty protokó³ zarz¹dzania sieci¹ (SNMP), który umo liwia zdalne zarz¹dzanie i diagnostykê drukarki. Na tych serwerach rezyduje standardowy agent SNMP. Ka da standardowa aplikacja bazuj¹ca na SNMP posiada mo liwoæ dostêpu do tych serwerów i zarz¹dzania nimi. Urz¹dzenia peryferyjne pod³¹czone do zewnêtrznego serwera druku HP JetDirect widniej¹ w sieci jako inteligentne wêz³y i s¹ dostêpne poprzez rozmaite programy diagnostyczne u ywaj¹ce protoko³ów SNMP/IPX i SNMP/IP. Serwery te zbieraj¹ równie dane statystyczne sieci oraz komunikaty b³êdów, pomocne w zarz¹dzaniu i diagnostyce sieci. Konfiguracja sieciowa Serwery druku HP JetDirect 300X, 170X i 500X posiadaj¹ wbudowany serwer internetowy, dostêpny poprzez obs³ugiwan¹ przegl¹darkê sieciow¹. Wiêcej informacji mo na znaleæ w Szybkiej instrukcji obs³ugi dostarczonej z serwerem druku lub w Poradniku administratora serwerów druku HP JetDirect, dostarczanym na dysku CD ROM. Ogólny przegl¹d produktu 1-3 Elementy i ich funkcje HP JetDirect 300X (J3263A): q q q q q Dwukierunkowy port równoleg³y (IEEE 1284). Port sieciowy (Ethernet lub Fast Ethernet): RJ-45 dla 10Base-T lub 100Base-TX. Przycisk testu (wysy³a stronê konfiguracyjn¹ serwera drukarki). 2 diody DEL na przodzie wskazuj¹ aktywnoæ/stan sieci LAN. 2 diody DEL z ty³u wskazuj¹ szybkoæ 10 lub 100 Mbps. Dwukierunkowy port równoleg³y (IEEE 1284). Port sieciowy (Ethernet): RJ-45 (10Base-T) lub BNC (10Base2). Przycisk testu (wysy³a stronê konfiguracyjn¹ serwera drukarki). 2 diody DEL na przodzie wskazuj¹ aktywnoæ/stan sieci LAN. Dwukierunkowy port równoleg³y (IEEE 1284). Port sieciowy (Ethernet): RJ-45 (10Base-T). Przycisk testu (wysy³a stronê konfiguracji serwera druku). 2 diody DEL na przodzie wskazuj¹ aktywnoæ/stan sieci LAN. 3 dwukierunkowe porty równoleg³e (IEEE 1284). diody DEL na przodzie wskazuj¹ aktywnoæ/stan sieci LAN. spos&oacutrwerów druku HP JetDirect 300X (J3263A) i 500X (J3265A) znajduj¹ siê DELe wskazuj¹ce szybkoæ operacyjn¹ (10Mbps lub 100Mbps) (Rys. 1.3). (Ma to zastosowanie tylko w sieciach 10Base-T i 100Base-TX). Je eli DEL 10 (lewa) jest... Wy³. W³. W³. To serwer druku ma... ¹cze nie ustanowione. ¹cze ustanowione na 10 Mbps. str. serwer drukarki do sieci i do drukarki (drukarek). zasilanie ka dej druku. 3. inne opcje na str. 1-9) Rys.2.2 Po³¹czenia sprzêtowe do serwera druku HP JetDirect J3265A z u yciem amerykañskiego modu³u zasilania. Uwaga Przy poni szych czynnociach, liczby w kr¹ kach odpowiadaj¹ liczbom na Rys HP JetDirect 300X, 170X i EX Plus maj¹ jeden port druku. HP JetDirect 500X Token Ring i 300X nie maj¹ portu BNC. Serwery HP JetDirect 500X i 300X u ywaj¹ z³¹cza RJ-45 do pracy z szybkoci¹ 10 lub 100 Mbps. JetDirect 170X i EX Plus3 nie maja portu BNC. 5. Pod³¹cz serwer druku do sieci lub. 6. Pod³¹cz serwer druku do drukarek, i. Kiedy do serwera 500X pod³¹czana jest tylko jedna drukarka, HP zaleca pod³¹czenie jej do portu 1. Je eli w u yciu s¹ protoko³y sieciowe DLC/LLC, drukarka musi byæ pod³¹czona do portu 1 (protokó³ DLC/LLC jest obs³ugiwany tylko poprzez port 1). 7. Pod³¹cz modu³ zasilania do gniazdka zasilaj¹cego w tyle serwera druku. 8. Pod³¹cz modu³ zasilania do gniazdka ciennego. Poniewa nie ma w³¹cznika, serwer w³¹cza siê przy wetkniêciu wtyczki. 2-2 Instalacja sprzêtu 9. Sprawd DELe na przodzie serwera. DEL stanu powinien zawieciæ na zielono wiate³kiem sta³ym albo migaj¹cym. Jeli wewnêtrzny autotest nie powiedzie siê, DEL aktywnoci bêdzie siê wieciæ, a DEL stanu bêdzie zgaszona. Informacje diagnostyczne znajduj¹ siê w rozdziale Diagnostyka instrukcji oprogramowania, dostarczonej wraz z serwerem druku. 10. Poczekaj oko³o 10 sekund. W sieciach 10Base-T i 100Base-TX sprawd DELe 10 i 100 z ty³u serwera, aby upewniæ siê, e w³aciwa dioda wieci. Zobacz str W³¹cz zasilanie drukarki (drukarek), aby zacz¹æ drukowanie. 2 Sprawdzanie instalacji sprzêtu W celu sprawdzenia instalacji zewnêtrznego serwera druku HP JetDirect, nale y utworzyæ stronê konfiguracji. Strona ta jest wytwarzana z portu 1 serwera druku. Wykonaj nastêpuj¹ce kroki, by wytworzyæ stronê konfiguracji: 1. Wydrukuj stronê konfiguracji, naciskaj¹c i zwalniaj¹c przycisk Test na serwerze druku. 2. Jeli na stronie konfiguracji widnieje komunikat I/O CARD READY (Karta I/O gotowa), instalacja sprzêtu zosta³a przeprowadzona pomylnie. (Je eli nie, nale y zajrzeæ do rozdzia³u Diagnostyka w Instrukcji oprogramowania HP JetDirect dostarczonej na p³ycie CD-ROM z oprogramowaniem HP JetDirect). Przy konfiguracji oprogramowania nale y pos³u yæ siê stron¹ konfiguracji. Przyk³ady stron konfiguracji znajduj¹ siê w rozdziale Diagnostyka w Instrukcji oprogramowania HP JetDirect dostarczonej na p³ycie CD-ROM z oprogramowaniem HP JetDirect).

6 Instalacja sprzêtu 2-3 Wybieranie jêzyka strony konfiguracji Strona konfiguracji dla zewnêtrznego serwera druku HP JetDirect jest wysy³ana do druku pod³¹czonej do portu 1. Jêzyk druku jest automatycznie rozpoznawany po pierwszym w³¹czeniu serwera druku oraz po ka dym zimnym zerowaniu. Przy potrzebie zmiany rozpoznanego jêzyka drukarki, nale y pos³u yæ siê diodami DEL i przyciskiem Test, w celu wybrania odpowiedniego jêzyka drukarki (ang. skrót PDL) dla strony konfiguracji. Kiedy przycisk Test jest przytrzymywany przez trzy sekundy, diody DEL przechodz¹ przez cykl czterech konfiguracji, przedstawionych w poni szej tabeli. Kiedy uzyskasz w³aciw¹ konfiguracjê PDL, zwolnij przycisk Test, co spowoduje wydruk strony konfiguracji. Dla jêzyka opisu strony PDL... HP PCL (standard) ASCII PostScript HP-GL/2 DEL stanu jest... Wy³. Wy³. W³. W³. a DEL aktywnoci jest... (Wy³. W³. Wy³. W³. Kiedy naciniesz przycisk Test, DELe stanu i aktywnoci zapal¹ siê i pozostan¹ sta³e przez oko³o 3 do 4 sekund, nastêpnie zgasn¹, co oznacza, e przebiegaj¹ cykl jêzyków PDL. Przywracanie ustawieñ fabrycznych Po skonfigurowaniu zewnêtrznego serwera druku HP JetDirect ustawienia konfiguracji zostaj¹ zachowane w pamiêci, chyba e zosta³y zmienione rêcznie. (Zmiana ustawieñ konfiguracyjnych nie wp³ywa na oprogramowanie sprzêtowe.) Wykonaj nastêpuj¹ce kroki, aby przywróciæ ustawienia fabryczne: 1. Od³¹cz kabel zasilania od serwera druku. 2. Naciskaj¹c przycisk Test na serwerze druku, w³¹cz modu³ zasilania do serwera, przytrzymuj¹c nadal przycisk Test przez piêæ sekund. Wszystkie poprzednie ustawienia konfiguracyjne zostan¹ skasowane. 2-4 Instalacja sprzêtu A Dane techniczne Specyfikacje fizyczne Numer produktu J2591A J3263A J3264A J3265A J3258B Szerokoæ 178 mm 178 mm 280 mm 280 mm 180 mm Wysokoæ 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 33 mm G³êbokoæ* 124 mm 112 mm 127 mm 141 mm 115 mm Ciê ar 269 g 241 g 454 g 440 g 224 g *Wymiary obejmuj¹ wszelkie wystêpy dla z³¹cz, nó ek, itp. A-1 Wymogi zasilania Modu³y zasilania dla J3264A i J3265A Uwaga: Je eli dla jednego kraju/regionu podane s¹ dwie czêci, obie mog¹ byæ u ywane. Kraj Ameryka aciñska, Kanada, Taiwan, USA Nr. czêci Wejcie znamionowe V 60 Hz V 60 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50/60 Hz V 50/60 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz Wyjcie znamionowe 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 800 ma Argentyna, Australia, Nowa Zelandia Chiny Hong Kong, Irlandia, Singapur, Wielka Brytania Indie, Po³udniowa Afryka Japonia Korea Po³udniowa Kontynent Europejski A-2 Dane techniczne Modu³y zasilania dla J2591A, J3263A i J3258B Uwaga: Je eli dla jednego kraju/regionu podane s¹ dwie czêci, obie mog¹ byæ u ywane. Kraj Nr. czêci Wejcie znamionowe V 60 Hz V 60 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50/60 Hz V 50/60 Hz V 50 Hz V 50 Hz V 50 Hz Wyjcie znamionowe 13 V pr¹du sta³ego przy 300 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 300 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 300 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 300 ma Ameryka aciñska, * Kanada, Taiwan, USA Australia Nowa Zelandia, Argentyna Chiny Indie, Po³udniowa Afryka, Irlandia, Hong Kong, Singapur, Wielka Brytania Japonia Kontynent Europejski Korea Po³udniowa A 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 300 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 300 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma 13 V pr¹du sta³ego przy 625 ma Dane techniczne A-3 Specyfikacje rodowiskowe W ruchu Temperatura Wilgotnoæ wzglêdna Wysokoæ 0 C do 55 C 15% do 95% przy 40 C, nieskraplaj¹ca 4600 m W spoczynku -40 C do 70 C 90% przy 65 C 4600 m Szum akustyczny Nie ma zastosowania Emisje elektromagnetyczne FCC part 15 Class A (USA), ICES-003 (Kanada), VCCI Class 1 (Japonia), CISPR-22/EN55022 Class A, CNS (Taiwan), AS/NZS 3548 (Australia, Nowa Zelandia), GOST (Russia) Uwaga Warunki zgodnoci z przepisami Unii Europejskiej podane s¹ w Deklaracji zgodnoci, w Za³¹czniku B. Bezpieczeñstwo Produkty s¹ zgodne z: IEC 950: (1991)+A1,A2,A3,A4/EN60950 (1992)+A1,A2,A3,A4 UL 1950 CSA 950 NOM-019-SCFI-1994 a NOM-001-SCFI-1993 A-4 Dane techniczne B Owiadczenia wymagane przepisami Obwieszczenie Federalnej Komisji Telekomunikacyjnej (FCC) (USA) Sprzêt ten poddano testom i stwierdzono, e jest on zgodny z limitami dla urz¹dzenia cyfrowego Klasy A, wed³ug Czêci 15 Przepisów FCC. Limity te przeznaczone s¹ do zapewnienia wystarczaj¹cego zabezpieczenia przed zak³óceniami, kiedy sprzêt jest uruchomiony w otoczeniu przemys³owym. Sprzêt ten wytwarza, u ywa i mo e promieniowaæ energiê na czêstotliwociach radiowych, tote jeli nie jest zainstalowany i u ywany zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi, mo e spowodowaæ zak³ócenia w ³¹cznoci radiowej.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Komisja Telekomunikacyjna wyda³a broszurê pt. (numer katalogu ) mo na nabyæ od: Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C Wspólnota Europejska Ten sprzêt jest zgodny z CISPR22/EN55022 Klasy A. Uwaga Ten produkt nale y do klasy A. W warunkach domowych mo e on spowodowaæ zak³ócenia ³¹cznoci radiowej. W takim wypadku u ytkownik mo e zostaæ zobowi¹zany do podjêcia odpowiednich kroków. B-1 Deklaracja zgodnoci Poni sza deklaracja jest zgodna z ISO/IEC Guide 22 oraz EN Identyfikuje ona produkt, nazwê i adres producenta oraz odnone specyfikacje uznawane we Wspólnocie Europejskiej. B-2 Owiadczenia wymagane przepisami Copyright 1999 Hewlett-Packard Company Wydrukowano we Francji 8/99 Numer katalogowy instrukcji * *.

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

drukowanie w sieci serwery druku hp jetdirect *5969-8582* Instrukcja instalacji i konfiguracji model 170x 5969-8582

drukowanie w sieci serwery druku hp jetdirect *5969-8582* Instrukcja instalacji i konfiguracji model 170x 5969-8582 drukowanie w sieci serwery druku hp jetdirect Instrukcja instalacji i konfiguracji *5969-8582* 5969-8582 model 170x Instrukcja instalacji i konfiguracji Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 170X Prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym

Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym MX-M502N/MX-M452N MX-M362N/MX-M282N Cyfrowy system wielofunkcyjny 50, 45, 36 lub 28 str./min w trybie cz.-b.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie:

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie: Instrukcja obs³ugi DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 032/245/2003 Dostawca: Nokia Poland Spółka z o.o. Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa Wyrób: stacjonarne urządzenie końcowe Nokia 32 PBX Opisany powyżej wyrób

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Automatyczne konfigurowanie urz¹dzeñ wirtualnych Tworzenie w³asnych urz¹dzeñ wirtualnych Ustawianie parametru

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Kamera obserwacyjna Nokia. Instrukcja obs³ugi

Kamera obserwacyjna Nokia. Instrukcja obs³ugi Kamera obserwacyjna Nokia Instrukcja obs³ugi DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-6 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu Council

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496. Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16

Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496. Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16 Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496 Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16 2 Spis treœci Spis treœci Wstêp 3 1. Zawartoœæ opakowania 3 2. Standardy bezpieczeñstwa 3 3. Mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo