Mój wkład w stymulację rozwoju społecznego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Przemyślu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mój wkład w stymulację rozwoju społecznego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Przemyślu"

Transkrypt

1 Mój wkład w stymulację rozwoju społecznego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Przemyślu Pedagogiczne publikacje naukowe ostatnich lat podkreślają funkcję i doniosłość rozwoju społecznego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Ma on najczęściej ukazywane dwa konteksty: kontekst rozwoju społeczno-historycznego jako efekt przemian w obszarze psychiki i form Ŝycia ludzi (od początków ludzkości po czasy współczesne), kontekst indywidualnego rozwoju danej jednostki w procesie jej spajania się z kulturą ludzkości. W oparciu o publikacje M. Kościelskiej moŝna wyróŝnić 2 równoległe pojęcia do określenia rozwój społeczny. Są to pojęcia: socjalizacja i uspołecznienie. Oznacza to, Ŝe rozwój społeczny naleŝy rozpatrywać wieloaspektowo, m.in. poprzez: aspekt emocjonalny- łącząc go z silnymi emocjami np. z lękiem lub gniewem, aspekt psychiczny- łącząc go z osobowością, zachowaniem, kontaktami interpersonalnymi. Nabywanie wiadomości i umiejętności przyswajanych przez jednostkę w trakcie jej Ŝycia i ich weryfikacja w kontaktach z innymi osobami stanowi kompetencje społeczne tej osoby. Kontakty te, weryfikacja i modelowanie własnego zachowania pod wpływem róŝnych sytuacji kształtują rozwój społeczny kaŝdego człowieka. Ograniczenia w ilości i jakości kontaktów u osób niepełnosprawnych intelektualnie od najwcześniejszych lat Ŝycia (dzieciństwo, rodzina), poprzez doświadczenia związane z edukacją aŝ po osiągnięcie pełnoletniości/ samodzielności modeluje ich rozwój społeczny. W dzisiejszych czasach (tak wiele oferujących osobom niepełnosprawnym poprzez szerzenie tolerancji, ideę integracji, róŝnorodność oferty edukacyjnej) zauwaŝamy, Ŝe rozwój społeczny tych jednostek jest jednak nadal mniejszy, niŝ ich pełnosprawnych rówieśników. Wielu z nich (pomimo oddziaływań edukacyjnych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych) nadal przejawia niedostosowanie społeczne. NaleŜałoby w tym momencie dodatkowo podkreślić wpływ wielu leków, które latami przyjmują uczniowie niepełnosprawnie intelektualnie, aby móc funkcjonować. Wielu z nich mając niepełnosprawność sprzęŝoną

2 (psychoruchową) postrzega siebie jako osoby nieatrakcyjne, o niŝszej wartości. Nie oznacza to jednak, Ŝe nauczyciele oraz specjaliści pracujący z tymi uczniami nie powinni wspomagać ich rozwoju społecznego. Stale i to w róŝny sposób odbywa się stymulacja rozwoju społecznego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Oprócz czynników intelektualnych i organicznych waŝne jest zaspokajanie potrzeb psychicznych tych uczniów. Uwarunkowania osobowościowe nadal wiąŝą się z zaspokajaniem takich potrzeb, jak: bezpieczeństwo, miłość, akceptacja, godność. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie nie tylko przygotowywany jest do stawania się członkiem społeczeństwa i do nabywania kompetencji interpersonalnych, ale równieŝ musi nabywać umiejętność rozumienia wielu sytuacji społecznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w moim miejscu pracy (jak równieŝ biorąc pod uwagę wyniki wieloletnich badań polskich pedagogów specjalnych) rozpoczęłam cykliczne spotkania o charakterze integracyjnym w 2002r. Zmieniały się grupy uczniów biorących w nich udział. Wynikało to m.in. z faktu, Ŝe prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z młodzieŝą upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim w Gimnazjum nr 8 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w SOSW nr 1 w Przemyślu, a od kilku lat prowadzę zajęcia rewalidacyjne z uczniami z upośledzeniem umysłowym z stopniu umiarkowanym i znacznym w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Mając na uwadze wielowymiarowość rozwoju społecznego naszych uczniów oraz wspólne i krzyŝujące się zakresy ich rozwoju umysłowego i społecznego postanowiłam organizować spotkania o takim charakterze, aby wzmacniać takie odczucia, jak: wysoka samoocena i samoakceptacja, poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i godności, zadowolenie. Do swoich początkowych działań zachęciłam nauczycielki ZSZ z kierunku kucharstwo. Były to Panie: Magdalena Morajda- Mazur i Anna Szpak. Nawiązałam współpracę z Dyrekcją i nauczycielkami analogicznego kierunku w Zespole Szkół Gastronomicznych i Przemysłu SpoŜywczego w Przemyślu, czyli Panią. Dyr. ElŜbietą CiŜmą-Szabagą oraz Paniami: GraŜyną Nizińską, Wandą Stadnik i Marią Stecyszyn. Spotkania te związałam z obchodzeniem tradycyjnych świąt tzn. BoŜego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych, mających tak wielki związek z emocjami i uspołecznieniem. Oczekiwania, wyobraŝenia oraz uczucia uczniów z naszego Ośrodka, jak równieŝ ich pełnosprawnych rówieśników przed pierwszym spotkaniem były ogromne. Nasi uczniowie przygotowali się starannie. Nie tylko wykonali stosowne upominki wigilijne i Ŝyczenia, ale zadbali takŝe o swój estetyczny wygląd.

3

4

5 Wspólna Wigilia zapoczątkowała kilkuletnie wizyty i rewizyty. W naszym Ośrodku były to spotkania: Wielkanocne, z okazji Dnia Kobiet, Walentynki, a nawet wspólne majówki w Klasztorze w Kalwarii Pacławskiej. Wsparcia udzielali ksiądz Adam Liwacz oraz siostra Anna Turko. Wraz z księdzem organizowaliśmy cykl zajęć bazujących na idei programu Agent. Korzystając z planu Przemyśla odszukiwaliśmy miejsca zapisane specjalnym szyfrem na kartkach i wykonywaliśmy zamieszczone na nich polecenia. Cieszyło się to przedsięwzięcie ogromnym powodzeniem, a odnalezienie miejsc oraz rozszyfrowywanie poleceń stanowiło źródło radości i satysfakcji uczestników.

6

7 Swoje działania poszerzyłam o spotkania integracyjne z młodzieŝą z Bursy Szkolnej w Przemyślu. Współdziałali ze mną: Dyrekcja Bursy Szkolnej w Przemyślu oraz Panie wychowawczynie: GraŜyna Jakielaszek, ElŜbieta Mazur i Lilianna Mokijewska. Były to zarówno wspólne zabawy taneczne, jak i udział w wieczorach literackich. Pomagały mi w tym Panie z naszego Ośrodka- Krystyna Olchowa i Barbara Wolańczyk.

8 Z chwilą, gdy rozpoczęłam zajęcia rewalidacyjne z młodzieŝą z klas Ŝycia, postanowiłam spotkania moich uczniów z pełnosprawnymi rówieśnikami związać z kultywowaniem róŝnych tradycji świeckich i kościelnych na terenie przemyskich przedszkoli. Z pomocą pośpieszyły mi: ówczesna Pani Dyrektor z Miejskiego Przedszkola nr 13 w Przemyślu ( Łucja Podbilska )oraz obecna P. Dyrektor- Barbara Kapuścińska ze wszystkimi Paniami uczącymi w tym Przedszkolu. Wraz ze swoimi uczniami z zajęć rewalidacyjnych przygotowywałam występy i spotkania związane z: BoŜym Narodzeniem (Jasełka, śpiewanie kolęd), powitaniem Wiosny lub Jesieni. Zwróciłam się o pomoc do nowych, młodych nauczycielek w naszym Ośrodku, a one chętnie pomogły mi w przygotowaniu inscenizacji oraz strojów. Były to Panie: Bernardyna Berestecka, Joanna Cupak, Dorota Mazur i Ewelina Malawska. Od kilku lat organizuję takŝe zajęcia o charakterze rewalidacyjnym w Czytelni Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. W trakcie spotkań z Panem mgr Maciejem Waltosiem moŝemy wraz z uczniami odbywać podróŝ w przeszłość oglądając: stare pocztówki, gazety oraz ksiąŝki o naszym mieście. Działania te są urozmaicone informacjami z płyt CD znajdujących się w zasobach Czytelni i Biblioteki Naukowej Towarzystwa.

9 W tym roku szkolnym (tj. 2008/2009) nawiązałam współpracę z Dyrekcją Miejskiego Przedszkola nr 4 w Przemyślu- Panią Jolantą Zaleską oraz nauczycielkami z tego Przedszkola. Szczególnie wsparła moje działania Pani Edyta Ladyca- Górska. Przygotowana przeze mnie (i współpracujące ze mną Panie J. Cupak i D. Mazur) inscenizacja w MP nr 4 zakończyła się wspólną zabawą i poczęstunkiem.

10

11

12 W maju br. wystąpią znów moi uczniowie oraz Pani Joanny Cupak w MP nr 13 w Przemyślu. Nasza inscenizacja dotyczyć będzie trwającej wiosny. Wspólne spotkanie zakończą przygotowane przez nas zagadki muzyczne. Do współpracy zaprosiłam takŝe Panią Monikę Fedyk. Kolejnym moim pomysłem jest rozpoczęcie w maju tego roku wraz z Panią J. Cupak cyklu zajęć rewalidacyjnych w Zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, w przygotowanych tam salach edukacyjnych.

13

14 Podsumowanie: W naturalnych sytuacjach, bez rywalizacji i poszukiwania zwycięzców odbywa się proces wspierania i stymulacji rozwoju społecznego naszych uczniów. Skłania to do nawiązywania kontaktów i przyjaźni, rozwija potrzebę aktywności, akceptacji i poczucia przynaleŝności. UmoŜliwia równocześnie przeŝywanie wielu miłych chwil i dąŝenie do przewagi emocji pozytywnych nad negatywnymi. Daje wiele satysfakcji i radości uczniom oraz nauczycielom. Ewa Świtek Mój przyczynek do artykułu: Jestem młodym nauczycielem, zaledwie z 8-letnim staŝem zawodowym. W swojej pracy pedagogicznej zetknęłam się z dziećmi z upośledzeniem umysłowym. Jest ono określane takŝe mianem niepełnosprawności intelektualnej. Początkowo pracowałam z uczniami niepełnosprawnymi w SOSW w Sanoku. W chwili, gdy losy rzuciły mnie do Przemyśla, podjęłam pracę w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Przemyślu (z uczniami z głębszym upośledzeniem umysłowym, w wieku lat). Było to w latach Następnie rozpoczęłam edukację uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym w SOSW nr 1 w Przemyślu w 2006r. Tu zainteresowały mnie działania starszej koleŝanki z pracy na rzecz integracji, wdraŝania tolerancji oraz stymulacji rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. ZaangaŜowałam się w tą działalność widząc postępy w zachowaniu moich podopiecznych. Dla mnie te: występy, spotkania i spacery to źródło spostrzeŝeń, doświadczeń, ale takŝe i radości z kaŝdego ich sukcesu. Te działania zmotywowały mnie do studiowania literatury pedagogicznej dotyczącej działań na rzecz rozwoju społecznego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Teoria wspierana praktyką daje wspaniałe efekty! W tym roku szkolnym wspomagam równieŝ badania rozpoczęte przez koleŝankę Ewę Świtek, dotyczące diagnozowania rozwoju społecznego uczniów z naszego Ośrodka. Są to wszyscy uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim. Później nastąpi analiza zebranych informacji i dalsze badania. Ogromną pomocą słuŝą wychowawcy z badanych klas. Nasze wspólne działania pragnę kontynuować w kolejnych latach. Joanna Cupak

15 Bibliografia: Małgorzata Kościelska, Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny, PWN Warszawa 1984 (red) Władysława i Jan Pileccy, Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniŝonej sprawności umysłowej, Wyd. Naukowe WSP Kraków 1997 Irena Polkowska, Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo w szkole Ŝycia, WSiP Warszawa 1998 Ewa Świtek, Zabawa jako forma rozwoju dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej masowej i specjalnej, Rocznik Przemyski t. XXXV, Przemyśl 1999 Ewa Świtek, Pojęcie, istota i cele rewalidacji osób niepełnosprawnych w Polsce, Biuletyn Informacyjny TPN nr 10, Przemyśl 2006 Franciszek Wojciechowski, Dziecko umysłowo upośledzone w rodzinie, WSiP Warszawa 1990

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH Wskazania ogólne 1. Edukacja uczniów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich Bengt Linquist Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne pojawiło się

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc MOC RELACJI modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc Białystok 2014 1 Copyright by Fundacja Edukacji i Twórczości ISBN 978-83-918485-9-3

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo