Organizacja pracy w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja pracy w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie"

Transkrypt

1 Organizacja pracy w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Integratio scalenie, tworzenie całości, zespolenie się; w rozumieniu społecznym to proces scalania się, zespalania się zachodzący w społeczeństwie, wyrażający się częstością kontaktów, ich intensywnością oraz wspólnota ideową. Cele integracji: integracja dzieci pełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi diagnozowanie potrzeb każdego dziecka kształtowanie umiejętności współpracy dzieci o różnych możliwościach i potrzebach nabywanie umiejętności interpersonalnych przydatnych w dorosłym życiu (tolerancja, empatia, umiejętność współdziałania, chęć niesienia pomocy, ufność, zaradność, wiara w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa) umożliwienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwoju społecznego oraz zdobycia wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami umożliwienie dzieciom nauki dostosowanej do tempa i możliwości ich rozwoju w pobliżu miejsca zamieszkania ograniczenie nauczania indywidualnego w domu tylko do wyjątkowych przypadków uzyskiwanie przez rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wsparcia, pomocy oraz specjalistycznych porad. 1

2 Integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ich rówieśnikami to naturalny sposób kreowania postaw tolerancji. Dzieci wzrastają i wychowują się w przeświadczeniu o tym, że choć ludzie różnią się między sobą, to nic nie stoi na przeszkodzie ich wspólnej zabawie i nauce. Stają się bardziej samodzielne, uczą się pozytywnych form zachowań, dobrej komunikacji, przyjaźnią się ze sobą. Praca w klasach integracyjnych opiera się na: - wczesnej i wszechstronnej diagnozie odchyleń od normy rozwojowej - akceptacji - pomocy - indywidualizacji pracy - specjalistycznej pomocy i terapii - współpracy z rodziną - wykorzystywaniu różnorodnych pomocy dydaktycznych - łączeniu teorii z praktyką - utrwalaniu zdobytych wiadomości i umiejętności - motywowaniu i aktywizowaniu do dalszej pracy (pochwały, nagrody, pozytywne oceny). Organizacja pracy w oddziałach integracyjnych liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi do 20, w tym do 5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi klasa integracyjna prowadzona jest przez dwóch nauczycieli: w klasach 1 3 przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela wspierającego ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym 2

3 w klasach 4 6 przez nauczycieli przedmiotów oraz nauczyciela wspierającego ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym Nauczyciele w równym stopniu odpowiedzialni są za postępy uczniów! wszyscy uczniowie w klasach integracyjnych realizują tę samą podstawę programową dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny zgodny z zaleceniami poradni psychologiczno pedagogicznej Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne przygotowuje zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne opracowywane są na etap edukacyjny dla dzieci z wadą słuchu, wadą wzroku lub z niepełnosprawnością intelektualną nauczyciele przygotowują zindywidualizowany program edukacyjny oparty na obowiązującej podstawie programowej, pozostałym uczniom tworzy się karty dostosowań dla uczniów klas II, III, V i VI programy przygotowywane są do końca września, dla uczniów klas I i IV programy przygotowywane są do 15 października Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne mogą być zaopiniowane przez nauczyciela ze stopniem nauczyciela mianowanego, opinię taką muszą mieć Zindywidualizowane Programy Nauczania całość dokumentacji do realizacji zatwierdza Dyrektor szkoły zaopiniowane i zatwierdzone programy są przekazywane do wiadomości rodzicom uczniów, którzy po zapoznaniu się z nimi, potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem. nauczyciele pracujący w klasach integracyjnych przygotowują różnorodne pomoce wspomagające proces dydaktyczny 3

4 na terenie szkoły uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizuje się różnorodne formy pomocy psychologiczno pedagogicznej : zajęcia dydaktyczno wyrównawcze zajęcia korekcyjno kompensacyjne (terapia pedagogiczna) zajęcia rewalidacyjne terapię logopedyczną opiekę psychologiczną zajęcia socjoterapeutyczne terapię ręki rytmikę logorytmikę zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne trening słuchu integrację sensoryczną (SI) zajęcia dla dzieci wybitnie zdolnych W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli, którzy jednocześnie prowadzą zajęcia ze wszystkimi dziećmi jeden jest nauczycielem prowadzącym, drugi wspomaga uczniów wymagających pomocy. W celu jak najlepszego poznania wszystkich uczniów funkcje te mogą być sprawowane wymiennie. Stała współpraca dwóch pedagogów w klasie integracyjnej i liczebność klasy pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności oraz stosowanie ciekawych metod aktywizujących i form pracy w grupach. 4

5 Rodzice uczniów uczęszczających do klasy integracyjnej zobowiązani są do ścisłej współpracy z nauczycielami w zakresie postępów w nauce i zachowaniu. Rodzice dzieci z dysfunkcjami przekazują wszelkie informacje dotyczące diagnozy i terapii dziecka opinie specjalistów oraz lekarzy zajmujących się dzieckiem. Rodzice zobowiązani są do wypełniania zaleceń nauczycieli i specjalistów. Rodzice uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają prawo do udziału w spotkaniach Zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z ich dzieckiem. Zespół spotyka się przynajmniej raz w roku, by jak najwłaściwiej zaplanować, koordynować i udzielać pomocy psychologiczno pedagogicznej. Współpraca z rodzicami: przekazywanie rodzicom /opiekunom prawnym informacji i wiedzy na temat integracji pomoc rodzicom /opiekunom prawnym w uzyskaniu specjalistycznego wsparcia, w nabyciu umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi, zdrowotnymi i rewalidacyjnymi zapoznanie rodziców /opiekunów prawnych z metodami i formami pracy z dzieckiem włączanie rodziców /opiekunów prawnych w organizowanie imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych pomoc rodziców /opiekunów prawnych w organizowaniu wycieczek pomoc rodziców /opiekunów prawnych w urządzaniu sali lekcyjnej inne, wynikające z bieżących potrzeb Tylko właściwa współpraca szkoły i domu, połączenie wspólne sił nauczycieli i rodziców przynosi dobre rezultaty wychowawczo dydaktyczne. Tylko dobra współpraca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości każdego dziecka, często koryguje również zaburzenia i deficyty rozwojowe. 5

6 Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do zaznajomienia się z obowiązującymi zasadami organizacji pracy w klasie integracyjnej, a po zapoznaniu się z nimi oraz z Indywidualnym Programem Edukacyjno Terapeutycznym, do poświadczenia tego faktu własnoręcznym podpisem. Kwalifikacja dzieci z orzeczeniem PPP do klasy pierwszej integracyjnej Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów: aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem do nauki w klasie integracyjnej wydanego przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej innej dokumentacji specjalistycznej Rodzice /opiekunowie prawni powinni złożyć pełną dokumentację zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczniów do Klasy Pierwszej SP 211 zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Do klasy integracyjnej przyjmowane są dzieci: a) słabo słyszące b) z niepełnosprawnością ruchową c) z autyzmem oraz z zespołem Aspergera d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim e) z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( wymienionymi w punktach a-d) f) z innymi dysfunkcjami - po decyzji Komisji Kwalifikacyjnej. Dzieci powinny spełniać kryteria dotyczące samodzielności i komunikatywności. Głębokość zaburzeń stanowi istotny czynnik decydujący o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej. W klasie integracyjnej wskazane jest jedno dziecko z daną niepełnosprawnością. Różnica wieku przyjmowanych dzieci względem planowanego rocznika nie powinna przekraczać jednego roku. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Na wniosek Dyrektora bądź członka Komisji w jej skład z głosem doradczym może wchodzić: lekarz specjalista, pielęgniarka szkolna, specjaliści Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz specjaliści Poradni Zdrowia Psychicznego. Komisja Kwalifikacyjna może zasięgnąć pisemnej opinii w/w specjalistów. 6

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy Ul. Juliusza Słowackiego 4 56-400 Oleśnica STATUT GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W OLEŚNICY Stan prawny dokumentu na dzień 01.09.2015 Strona 1 z 97 Spis

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy Ul. Juliusza Słowackiego 4 56-400 Oleśnica STATUT GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W OLEŚNICY Stan prawny dokumentu na dzień 12.11.2014 Strona 1 z 94 Spis

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej Nr 3. w Środzie Wielkopolskiej

STATUT. Szkoły Podstawowej Nr 3. w Środzie Wielkopolskiej STATUT Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.. str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu

Załącznik nr 1 do Statutu 1 Załącznik nr 1 do Statutu ROZDZIAŁ I Informacje ogólne 1.1. Każdy uczeń Zespołu Szkół Nr3 w Wyszkowie ma prawo być objęty działaniami pedagogicznymi i psychologicznymi, mającymi na celu rozpoznanie jego

Bardziej szczegółowo

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W PYRZYCACH Statut opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach Tekst jednolity SPIS TREŚCII ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. POLONII FRANCUSKIEJ W TRAWNIKACH

STATUT GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. POLONII FRANCUSKIEJ W TRAWNIKACH STATUT GIMNAZJUM PUBLICZNEGO im. POLONII FRANCUSKIEJ W TRAWNIKACH tekst jednolity na dzień 23 czerwca 2014 r. TEKST STATUTU ZMIENIONY UCHWAŁĄ NR 04/2014 RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. POLONII

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Ogólna informacja o szkole s. 2 Rozdział II. Cele i zadania Zespołu Nr 21 s. 2 Rozdział III. Organy Zespołu Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego. w Szczecinku. Tekst ujednolicony, zgodnie z zapisami uchwały nr 17/2014-2015 Rady Pedagogicznej

STATUT. Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego. w Szczecinku. Tekst ujednolicony, zgodnie z zapisami uchwały nr 17/2014-2015 Rady Pedagogicznej Tekst ujednolicony, zgodnie z zapisami uchwały nr 17/2014-2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku z dnia 31 sierpnia 2015 roku STATUT Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu

SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu S T A T U T PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ W TORUNIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkól Sportowych w Szczecinie

STATUT Zespołu Szkól Sportowych w Szczecinie STATUT Zespołu Szkól Sportowych w Szczecinie SSPIISS TREŚŚCII : Podstawa prawna, informacje wstępne ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 4 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta...str. 6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie Statut Szkoły Podstawowej nr 4 Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie 1 1 Szkoła Podstawowa nr4 Specjalna w Olsztynie dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawościami

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM W BUDZISZOWIE WIELKIM

STATUT GIMNAZJUM W BUDZISZOWIE WIELKIM 0 1 STATUT GIMNAZJUM W BUDZISZOWIE WIELKIM SSPIISS TREŚŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły...str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły...str. 5

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klas integracyjnych w Zespole Szkół nr 4 w Wołominie przy ul. 1-go Maja 19

Zasady funkcjonowania klas integracyjnych w Zespole Szkół nr 4 w Wołominie przy ul. 1-go Maja 19 ZAŁĄCZNIK 12 Zasady funkcjonowania klas integracyjnych w Zespole Szkół nr 4 w Wołominie przy ul. 1-go Maja 19 1 Klasy integracyjne to oferta szkoły dla uczniów o różnym poziomie rozwoju psychofizycznego

Bardziej szczegółowo