Program Rozwoju. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata Misja Ośrodka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rozwoju. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016. Misja Ośrodka"

Transkrypt

1 Program Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata Misja Ośrodka Naszą misją jest służenie dzieciom w poszukiwaniu możliwości ich rozwoju i stała gotowość wzbogacania ich w wiedzę i umiejętności na poziomie ich możliwości. Przygotowujemy do mądrego i aktywnego udziału w życiu społecznym, otwieramy im drzwi do samodzielności. We współpracy z rodzicami, kształtujemy ludzi otwartych, wrażliwych na potrzeby innych i potrafiących cieszyć się pięknem życia. Otaczamy ich pomocą, akceptacją i życzliwością. Pragniemy każdemu dziecku niepełnosprawnemu umożliwić wykorzystanie drzemiącego w nim potencjału rozwojowego, co jest możliwe w szczególnych warunkach, które staramy się tworzyć. Naszym celem jest przygotowanie wychowanków do aktywnego udziału w życiu społecznym.

2 Planowane kierunki działań w poszczególnych obszarach na lata L.p. Obszar: Opieka i wychowanie. 1 Monitorowanie bieżących potrzeb opiekuńczych i wychowawczych uczniów oraz ich środowiska. Projektowanie i wdrażanie działań stanowiących reakcję na aktualne potrzeby w tym zakresie. 2 Doskonalenie form współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w zakresie diagnozowania uczniów. Ośrodek posiada narzędzia, służące reagowaniu w sytuacjach zagrażających powodzeniu podjętych działań wychowawczych. Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkoły do aktualnych potrzeb uczniów i środowiska. Ośrodek współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej wykorzystuje nowe formy współpracy w zakresie diagnozowania uczniów. Wyniki diagnoz są wykorzystywane w planowaniu pracy wychowawczej z uczniami. 3 Prowadzenie bieżącego monitorowania programu wychowawczego i programu profilaktyki w celu dostosowywania do bieżących potrzeb wychowawczych Ośrodka i środowiska lokalnego. Realizacja programów, podlega corocznej ewaluacji wybranych obszarów. Ośrodek posiada aktualny i spójny z bieżącymi potrzebami wychowawczymi program wychowawczy oraz program profilaktyki. L.p. Obszar: Dydaktyka. 1 Wykorzystywanie w szerokim zakresie nowoczesnych metod nauczania, opartych na zastosowaniu technik komputerowych. 2 Doskonalenie wewnętrznego badania osiągnięć edukacyjnych uczniów na poziomie szkoły. Podniesienie poziomu atrakcyjności zajęć edukacyjnych i ich interaktywności. Podniesienie poziomu motywacji uczniów i zwiększenie skuteczności nauczania. Ośrodek dysponuje sprawnym, dostosowanym do aktualnych potrzeb, systemem sprawdzania umiejętności edukacyjnych uczniów. Wnioski wynikające z analiz osiągnięć edukacyjnych uczniów są wykorzystywane do doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

3 3 Monitorowanie i poszerzanie oferty zajęć edukacyjnych, dostosowanych do realizacji podstawy programowej. 4 Rozwijanie oferty zajęć specjalistycznych - rewalidacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych i rehabilitacji ruchowej, w ramach udzielania szeroko pojętej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 5 Doskonalenie form współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, w zakresie diagnozowania uczniów w obszarach wiążących się z dydaktyką. Ośrodek poszerza ofertę obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb uczniów. Ośrodek dysponuje ofertą zajęć edukacyjnych, umożliwiającą pełną realizację podstawy programowej i stwarzającą możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności uczniów. Ośrodek dysponuje i rozwija ofertę zajęć zapewniających wspieranie uczniów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, ukierunkowanej na specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych. Zakres i tematyka zajęć dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczniów i wynikają z obowiązujących zasad organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Ośrodek współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, wykorzystuje nowe formy współpracy w zakresie diagnozowania uczniów. Wyniki diagnoz są wykorzystywane w planowaniu pracy dydaktycznej z uczniami oraz organizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. L.p. Obszar: Organizacja pracy i zarządzanie. 1 Prowadzenie ewaluacji pracy Ośrodka przez zespoły nauczycieli powoływane przez dyrektora szkoły, jako podstawy doskonalenia jakości pracy Ośrodka. 2 Współpraca z Radą Rodziców w zakresie planowania i realizowania pracy wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka. 3 Zwiększanie udziału rodziców w przebiegu procesu edukacyjno - wychowawczego. Ośrodek doskonali metody i formy pracy. Prowadzona jest ewaluacja działań w obszarach: działania wychowawcze, działania profilaktyczne, badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nauczyciele wypracowują założenia umożliwiające wprowadzanie zmian w tych zakresie. Rada Rodziców aktywnie i świadomie uczestniczy w planowaniu i realizowaniu procesu wychowawczego i opiekuńczego Ośrodek organizuje szkolenia i zajęcia warsztatowe przeznaczone dla rodziców wychowanków, dotyczące wiedzy w zakresie rozwoju osób niepełnosprawnych

4 intelektualnie i umiejętności niezbędnych do efektywnego i świadomego sprawowania nad nimi opieki. Rodzice uczestniczą w pracy Ośrodka, wspierając rozwój swoich dzieci. 4 Organizowanie, w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, szkoleń dotyczących praktycznego wykorzystania technik komputerowych w pracy dydaktycznej. 5 Rozwijanie systemu dowożenia uczniów do Ośrodka. 6 Doskonalenie metod i form rekrutacji uczniów. 7 Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku lokalnym. Nauczyciele posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne wykorzystanie w procesie dydaktycznym posiadanego przez szkołę sprzętu komputerowego. Ośrodek doskonali system dowożenia uczniów, umożliwiając korzystanie z pełnej oferty edukacyjnej zwłaszcza uczniom z terenów wiejskich. Ośrodek posiada pojazdy spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek podnosi efektywność rekrutacji uczniów, zwiększając środki finansowe otrzymywane w ramach subwencji oświatowej. Rozwinięcie oferty edukacyjnej Ośrodka o nowe formy organizacyjne. L.p. Obszar: Promocja Ośrodka. 1 Poszukiwanie nowych form promowania Ośrodka. 2 Doskonalenie strony internetowej Ośrodka. Oferta edukacyjna Ośrodka jest znana w środowisku lokalnym. Prezentowane są osiągnięcia wychowanków Ośrodka. Promowanie Ośrodka pozytywnie wpływa na efekty rekrutacji. Strona internetowa Ośrodka zwiera aktualne informacje dotyczące jego oferty i wyników pracy. Jest źródłem informacji dla rodziców wychowanków i kreuje pozytywny wizerunek placówki.

5 L.p. Obszar: Baza materialna Ośrodka. 1 Wzbogacanie wyposażenia sali rehabilitacji ruchowej. 2 Zakup nowego samochodu, służącego do dowożenia uczniów. Ośrodek dysponuje salą rehabilitacji ruchowej, dostosowaną do potrzeb uczniów, wyposażoną w urządzenia rehabilitacyjne posiadające wymagane atesty. Ośrodek posiada nowy samochód, dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych. Usprawnienie systemu dowożenia uczniów. 3 Modernizacja placu zabaw. Ośrodek rozbudowuje posiadany plac zabaw, wzbogacając go o nowe elementy. 4 Utworzenie siłowni. Ośrodek posiada siłownię, wyposażoną w urządzenia wspierające rehabilitację uczniów. 5 Utworzenie pracowni multimedialnej. Ośrodek posiada pracownię multimedialną, umożliwiającą stosowanie metod nauczania opartych na wykorzystaniu urządzeń multimedialnych. 6 Utworzenie pracowni komputerowej. Ośrodek posiada pracownię komputerową, wyposażoną w urządzenia i programy dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. 7 Wzbogacenie wyposażenia pracowni gospodarstwa domowego. Ośrodek podnosi standard wyposażenia pracowni gospodarstwa domowego w niezbędne urządzenia i sprzęty. 8 Budowa szklarni. Ośrodek dysponuje Szklarnią, wykorzystywaną w procesie nauczania uprawy warzyw i ziół. 9 Utworzenie pracowni stolarskiej Ośrodek dysponuje pracownią stolarską, wykorzystywaną w procesie dydaktycznym 10 Likwidacja barier architektonicznych. Ośrodek posiada drogę wewnętrzną z podjazdami. Pomieszczenia sanitarne są modernizowane w zakresie dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. 11 Remont i odbudowa kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych. 12 Zakończenie termomodernizacji Ośrodka. Ośrodek posiada sprawny system kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych. Zwiększenie wydajności urządzeń grzewczych.

6 Koncepcja pracy Ośrodka Jesteśmy publiczną placówką oświatową powołaną do kształcenia, wychowywania i opieki nad dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami. Działamy zgodnie ze Statutem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach w oparciu o obowiązujące procedury. W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Wczesne wspomaganie. Naszą główną wartością jest uczeń - jego poczucie bezpieczeństwa, godność i wszechstronny rozwój. Naszym głównym celem jest wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im osiągać sukcesy w dalszej edukacji i życiu osobistym, a także działać aktywnie i twórczo we współczesnym świecie. Chcemy tworzyć właściwe warunki, niezbędne do zapewnienia naszym wychowankom komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązywania pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem. Respektujemy prawo naszych wychowanków do rozwoju we własnym tempie i uwzględniamy je podczas ustalania kierunków pracy. Koncepcja pracy Ośrodka oparta jest na połączeniu nauczania grupowego oraz indywidualnego. Członkowie rady pedagogicznej we współpracy z rodzicami tworzą plan pracy Ośrodka na każdy rok szkolny. Plan ten składa się z: planów pracy poszczególnych zespołów, planów dodatkowych zajęć o profilu sportowym, ekologicznym, integracyjnym i terapeutycznym, kalendarza ważnych imprez i uroczystości.

7 Planowanie pracy opiera się na diagnozie, wynikach wewnętrznej ewaluacji, wnioskach sformułowanych podczas realizowania procesu nauczania i wychowania oraz sugestiach rodziców i uczniów. W Ośrodku funkcjonują stałe zespoły zadaniowe rady pedagogicznej: 1. Zespół do spraw programu wychowawczego. 2. Zespół do spraw programu profilaktyki. 3. Zespół do spraw wewnątrzszkolnych zasad oceniania. 4. Zespół do spraw wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 5. Zespół do spraw promowania Ośrodka. 6. Zespół do spraw organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania. Założenia pracy dydaktyczno wychowawczej: Zajęcia dydaktyczne odbywają się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne, indywidualne programy edukacyjne, plany pracy metodą ośrodków pracy oraz indywidualne programy rewalidacyjne. Praca opiekuńczo - wychowawcza odbywa się w oparciu o indywidualne programy wychowawcze oraz plany pracy grup wychowawczych. W ramach zajęć edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych realizowane są treści programu wychowawczego i programu profilaktyki. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka odbywa się zgodnie z procedurą organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW w Żardenikach oraz zgodnie z regulaminem zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW w Żardenikach. Dla każdego ucznia powoływane są: zespoły do udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zespoły do spraw okresowej oceny sytuacji wychowawczej.

8 Ośrodek stwarza swoim uczniom warunki rozwijania zainteresowań i pasji na zajęciach pozalekcyjnych. W procesie dydaktyczno wychowawczym wykorzystywane są profesjonalnie wyposażone pracownie, teren rekreacyjny z placem zabaw, ścieżka zdrowia, boiska oraz działka ogrodnicza i sad. Po zajęciach dydaktycznych, dzieci objęte są zajęciami opiekuńczo wychowawczymi. Ośrodek oferuje opiekę wykwalifikowanej kadry przez całą dobę. Zajęcia prowadzą pedagodzy o specjalistycznym, wielokierunkowym przygotowaniu. Ośrodek zapewnia opiekę pielęgniarską, regularne wizyty w poradniach specjalistycznych, opiekę psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Wsparcie działań Ośrodka zapewnia Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin - Żardeniki, zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 WIZJA SZKOŁY Nasza Szkoła stara się przygotować uczniów do funkcjonowania w nieustannie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo

Bardziej szczegółowo

55 lat minęło... Stefan Juszczyk W kolejnych latach funkcję tą pełnili: W 1984 1999 dwóch filii przy DPS 31 sierpnia 2005

55 lat minęło... Stefan Juszczyk W kolejnych latach funkcję tą pełnili: W 1984 1999 dwóch filii przy DPS 31 sierpnia 2005 55 lat minęło... W dniu 1 września 1955 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny dla Państwowego Zakładu Wychowawczego w Damnicy, pierwszej po wojnie - placówce kształcenia specjalnego na terenie Pomorza.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016 Misja przedszkola W naszym przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo