14a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:28. dyplomata / dyplomatyczny diplomat / diplomatic. demokracja / demokratyczny democracy / democratic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:28. dyplomata / dyplomatyczny diplomat / diplomatic. demokracja / demokratyczny democracy / democratic"

Transkrypt

1 14. PAÑSTWO I SPO ECZEÑSTWO: struktura pañstwa, urzêdy, organizacje miêdzynarodowe, konflikty wewnêtrzne i miêdzynarodowe, przestêpczoœæ, polityka spo³eczna*, partie i politycy*, koœcio³y i religie*, gospodarka* A 14a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:28 Struktura pañstwa, urzêdy ambasada / ambasador embassy / ambassador dyplomata / dyplomatyczny diplomat / diplomatic dyplomacja diplomacy burmistrz mayor demokracja / demokratyczny democracy / democratic dyktatura / dyktator dictatorship / dictator monarchia / monarcha monarchy / monarch ekonomia, gospodarka economy ekonomista economist ekonomiczny, rentowny economic 141

2 Ministerstwo np. Ministerstwo Finansów naród parlament partia polityka polityka ugrupowania polityk polityczny pose³, pos³anka premier / prezydent g³owa pañstwa rada miejska radni ratusz rz¹d samorz¹d wybory / wybieraæ dyskutowaæ / g³osowaæ na kogoœ mówiæ / obiecywaæ (reformy) popieraæ coœ byæ przeciwnym czemuœ wyg³osiæ mowê / mowa ê 03:07 emigrowaæ emigracja emigrant gêsto zaludniony s³abo zaludniony hymn / flaga narodowa kraj kraj ojczysty kraje rozwiniête kraje rozwijaj¹ce siê kraje rozwiniête kraje Trzeciego Œwiata królestwo / imperium Ministry the Ministry of Finance the people Parliament party politics policy politician political Member of Parliament (M.P.) prime minister / president head of state town council, city council (town/city) councillors town hall, city hall government, the Cabinet local government election / to elect to debate / to vote for sb to speak / to promise (reforms) to support sth, to be (strongly) in favour of sth to be (strongly) against sth to make a speech / speech to emigrate emigration emigrant densely populated sparsely populated national anthem / national flag country mother country, native country developed countries developing countries the First World the Third World kingdom / empire 142

3 obywatel / obywatelstwo stan / region / województwo zagranica mieszkaæ za granic¹ citizen / citizenship state / region / province foreign country, abroad to live abroad ê 04:32 Kontynenty Afryka - Africa Ameryka Po³udniowa - South America Ameryka Pó³nocna - North America Antarktyda - Antarctica Australia - Australia Azja - Asia Europa - Europe ê 05:17 Pañstwa europejskie Anglia - England Austria - Austria Belgia - Belgium Bia³oruœ - Belarus Bu³garia - Bulgaria Chorwacja - Croatia Czechy - the Czech Republic Dania - Denmark Finlandia - Finland Francja - France Grecja - Greece Hiszpania - Spain Holandia - Holland Irlandia - Ireland (Europa Œrodkowa - Central Europe Europa Wschodnia - Eastern Europe Europa Zachodnia - Western Europe Bliski Wschód - the Middle East Daleki Wschód - the Far East) Niemcy - Germany Polska - Poland Portugalia - Portugal Rosja - Russia Rumunia - Romania S³owacja - Slovakia S³owenia - Slovenia Szwajcaria - Switzerland Szwecja - Sweden Ukraina - the Ukraine Walia - Wales Wêgry - Hungary Wielka Brytania - Great Britain, the UK W³ochy - Italy ê 06:58 Pozosta³e pañstwa (wybrane) Australia - Australia Brazylia - Brazil Chile - Chile Chiny - China Egipt - Egypt Japonia - Japan Kanada - Canada Meksyk - Mexico Nowa Zelandia - New Zealand Stany Zjednoczone - the USA 143

4 ê 07:33 Wybrane miasta Berlin - Berlin Florencja - Florence Kraków - Krakow, Cracow Londyn - London Madryt - Madrid Moskwa - Moscow Nowy Jork - New York Pary - Paris Pekin - Beijing Praga - Prague Rzym - Rome Warszawa - Warsaw Wenecja - Venice Wiedeñ - Vienna B 14b.mp3 d³ugoœæ nagrania: 01:20 Organizacje miêdzynarodowe Unia Europejska European Union, the EU Parlament Europejski European Parliament Europejska Organizacja Wspó³pracy Gospod. EFTA (European Free Trade Association) Czerwony Krzy the Red Cross Greenpeace Greenpeace NATO NATO (North Atlantic Treaty Organization) ONZ UN (United Nations) Œwiatowa Organizacja Handlu WTO (World Trade Organization) Œwiatowa Organizacja Zdrowia WHO (World Health Organization) to samoœæ narodowa poczucie to samoœci narodowej waluta europejska wspólna polityka national identity feelings of national identity European currency common policy C 14c.mp3 d³ugoœæ nagrania: 03:51 Konflikty wewnêtrzne i miêdzynarodowe armia, wojsko army iœæ do wojska to join the army, to sign up for the army materia³y pochodz¹ z ksi¹ ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, 144

5 wst¹piæ do wojska to enlist s³u yæ w wojsku to serve in the army bomba bomb bombardowaæ to bomb pod³o yæ bombê to plant a bomb broniæ / atakowaæ to defend / to attack cel target czo³g tank dowództwo / dowodziæ / dowódca command / to command / commander flota / okrêt wojenny / za³oga fleet / warship / crew konflikt zbrojny armed conflict koszary barracks obóz camp kwatera g³ówna headquarters marynarka wojenna / si³y powietrzne the Navy / the Air Force okr¹ yæ to surround partyzant / wojna partyzancka guerrilla / guerrilla warfare piechota infantry pocisk / torpeda missile / torpedo poddanie siê / poddawaæ siê surrender / to surrender pokój peace podpisaæ traktat pokojowy to sign a peace treaty uzgadniaæ warunki porozumienia to discuss the terms of a treaty porozumienie, umowa, zgoda agreement dojœæ do porozumienia to come to an agreement (on sth) sankcje sanctions sankcje handlowe/ekonomiczne trade sanctions/economic sanctions si³y specjalne / si³y zbrojne special forces / the armed forces sojusz / sojusznik alliance / an ally wojna war wypowiedzieæ wojnê (pañstwu) to declare war (on a country) byæ w stanie wojny z... to be at war with... prowadziæ wojnê przeciwko... to wage war against... wojskowy / wojsko military / the military wygraæ / przegraæ (bitwê) to win / to lose (a battle) zaginiony w akcji missing in action, lost in action zawieszenie broni ceasefire og³osiæ zawieszenie broni to declare a ceasefire 145

6 og³osiæ warunkowe zaw. broni og³osiæ bezwarunkowe zaw. broni o³nierz to declare a conditional ceasefire to declare an unconditional ceasefire soldier D 14d.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:26 Przestêpczoœæ gangster / gang gangster / gang handlarz narkotyków drug dealer sprzedawaæ narkotyki to sell drugs sprzedawca narkotyków pusher morderca / zamordowaæ murderer / to murder oszust / oszustwo fraudster / fraud podpalacz / podpalenie arsonist / arson policjant, policjantka / policja policeman, policewoman / police policjant, policjantka police officer porywacz / porywacz samolotów kidnapper / hijacker porywaæ / porywaæ samolot to kidnap / to hijack przestêpca / przestêpstwo criminal / crime pope³niæ przestêpstwo to commit a crime/an offence zmusiæ kogoœ do... to force someone to... naciskaæ, eby ktoœ coœ zrobi³ to pressure someone into doing sth szanta ysta / szanta / szanta owaæ blackmailer / blackmail / to blackmail (someone) szpieg / szpiegostwo spy / espionage terrorysta / terroryzm terrorist / terrorism wandal / niszczyæ vandal / to destroy, to do damage wandalizm vandalism w³amywacz / w³amanie / w³amaæ siê burglar / break-in / to break in w³amaæ siê do czyjegoœ domu to break into someone s home zak³adnik hostage Wziêto go jako zak³adnika. He was taken hostage. zdrajca / zdradzaæ / zdrada traitor / to betray / betrayal z³odziej thief (liczba mnoga - thieves) z³odziej kieszonkowy pickpocket przeszukaæ czyj¹œ torebkê to go through someone s handbag wyrwaæ komuœ torebkê to snatch someone s handbag materia³y pochodz¹ z ksi¹ ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, 146

7 ê 02:58 aresztowanie / aresztowaæ / w areszcie bójka, walka / biæ siê, walczyæ pobiæ zosta³ pobity broñ / pistolet / strzelaæ fa³szerstwo / fa³szowaæ / fa³szerz grzywna, mandat gwa³t / gwa³ciæ kogoœ Zosta³a zgwa³cona. gwa³ciciel komisariat policji kradzie w sklepie / z³odziej (w sklepie) molestowanie seksualne / molestowaæ okup / p³aciæ okup rabunek, napad / rabowaæ z³odziej kraœæ trucizna zatruæ siê / zatruæ kogoœ arrest / to arrest / in custody fight / to fight to beat someone up he was (badly) beaten up weapon / gun / to fire, to shoot forgery / to forge / forger fine rape / to rape someone She was raped. rapist police station shoplifting / shoplifter sexual harassment / to molest someone ransom / to pay the ransom robbery / to rob robber to steal poison to be poisoned / to poison someone daæ komuœ ³apówkê / ³apówkarstwo to bribe someone / bribery ³apówka bribe groziæ / groÿba to threaten / threat napadaæ kogoœ / bandyta to mug / mugger napad na ulicy mugging oszukiwaæ / (ujœæ z yciem) to cheat / (to cheat death) przy³apaæ kogoœ na gor¹cym uczynku to catch sb red-handed to catch sb in the act trzymaæ kogoœ w areszcie / areszt to keep sb in custody / custody z³amaæ prawo / pope³niæ przestêpstwo to break the law / to commit a crime S¹d ê 05:56 adwokat, prawnik lawyer, równie : solicitor, barrister, USA: attorney podejrzany / podejrzewaæ / dowód suspect / to suspect / evidence winny / niewinny guilty / not guilty, innocent œwiadek / byæ œwiadkiem witness / to witness 147

8 œwiadek naoczny sêdzia / sêdziowaæ wyrok, orzeczenie eye witness judge / to judge judgment (pisownia judgement jest równie poprawna) byæ aresztowanym to be under arrest Jesteœ aresztowany. You re under arrest. cela wiêzienna prison cell kara œmierci capital punishment, death penalty czekaæ na wyrok œmierci to be on death row kara wiêzienia prison sentence kara do ywocia life sentence / life imprisonment kaucja bail Zosta³ zwolniony za kaucj¹. He was released on bail. Zosta³a zwolniona bez postawienia zarzutów. She was released without charge. prawo law proces / Zosta³ skazany na... trial / He was sentenced to... przyznaæ siê do winy to plead guilty s¹d / podawaæ do s¹du court / to take sb to court sprawa case werdykt, orzeczenie / og³osiæ werdykt verdict / to announce the verdict wiêzienie / iœæ do wiêzienia / wiêzieñ prison / to go to prison / prisoner wnieœæ sprawê przeciwko komuœ to sue sb, to file a lawsuit against sb E 14e.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:59 Polityka spo³eczna*, partie i politycy*, koœcio³y i religie*, gospodarka* Polityka spo³eczna, partie i politycy Ü Patrz równie : struktura pañstwa, urzêdy, pkt 14A, str partia party Partia Pracy the Labour Party Partia Konserwatywna the Conservative Party Partia Liberalnych Demokratów the Liberal Democrat Party Partia Zielonych the Green Party Partia Republikañska the Republican Party materia³y pochodz¹ z ksi¹ ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, 148

9 Partia Demokratyczna the Democratic Party niezale ny kandydat an independent candidate kandydowaæ to stand for election polityka / polityk politics / politician polityka ugrupowania policy konserwatywny conservative liberalny liberal radykalny radical lewicowy / prawicowy left wing / right wing republikanin / demokrata republican / democrat opozycja / koalicja the opposition / coalition spotkanie na szczycie summit (conference/meeting) opieka spo³eczna, równie USA: zasi³ek welfare; równie : social services, welfare state ubezpieczenia spo³eczne social welfare izba ni sza/wy sza lower house / upper house przejêcie w³adzy takeover sesja, posiedzenie / mówca session / speaker ê 01:55 Bóg / Wierzê w Boga. Chrystus anio³ / diabe³ grzesznik / grzeszyæ ateista Koœcio³y i religie chrzeœcijañstwo Christianity buddyzm Buddhism islam Islam katolicyzm Catholicism protestantyzm Protestantism judaizm Judaism God / I believe in God. Christ angel / devil sinner / to sin atheist yd Jew muzu³manin Muslim chrzeœcijanin Christian protestant Protestant katolik (Roman) Catholic 149

10 ortodoksyjny biskup / arcybiskup kap³an, ksi¹dz / pastor mêczennik mnich papie Jan Pawe³ II Benedykt XVI pielgrzym / pielgrzymka iœæ na pielgrzymkê zakonnica klasztor eñski/mêski orthodox bishop / archbishop priest / vicar martyr monk pope John Paul II Benedict XVI pilgrim / pilgrimage to go on a pilgrimage nun convent/monastery Biblia / Koran the Bible / the Koran koœció³ / katedra / kaplica / meczet church / cathedral / chapel / mosque œwi¹tynia / synagoga temple / synagogue modlitwa / modliæ siê prayer / to pray msza mass nawracaæ na... to convert to... osoba nawrócona na... a convert to... wierzyæ w... to believe in... wyg³aszaæ kazanie to preach niebo / piek³o heaven / hell raj / czyœciec paradise / purgatory o³tarz altar sekty sects, religious sects œwiêty saint œwiêta wojna holy war, (w islamie) jihad wiara / osoba wierz¹ca faith / believer Gospodarka ê 05:36 cena price cena zbytu selling price wojna cenowa price war czysty zysk / mieæ z czegoœ zysk clear profit / to make a profit on sth gospodarka economy gospodarka planowa/rynkowa planned economy/market economy materia³y pochodz¹ z ksi¹ ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, 150

11 gospodarka wolnorynkowa free-market economy wolny rynek / Wspólny Rynek free market / the Common Market handel trade, commerce handel detaliczny/hurtowy retail/wholesale trade handel krajowy/zagraniczny domestic trade / foreign trade bilans handlowy the trade balance, the balance of trade handel internetowy e-commerce bankowoœæ internetowa e-banking import / importer import / importer eksport / eksporter export / exporter importowaæ / eksportowaæ to import / to export inwestowaæ / inwestycja to invest, to make an investment / investment konsument / konsumpcja consumer / consumption kryzys ekonomiczny recession, slump dobra koniunktura boom przychód / rozchód income / expenditure rynek / czarny rynek market / black market si³a robocza workforce sprzedawaæ / kupowaæ to sell / to buy sprzedawanie/kupowanie dóbr/us³ug selling/buying goods/services sprzedawca / kupuj¹cy seller / buyer potocznie: wyjœæ na zero to break even to reach break-even point wymieniaæ / dzier awiæ to exchange / to lease towary commodities, goods zysk / strata / wydatki profit / loss / expenditures F 14f.mp3 d³ugoœæ nagrania: 01:29 Dialog: wybory (Elections) Paul: Hi, Sally! What are you doing here? Sally: I m trying to get elected to the local council on Saturday. Paul: Wow! I see you re standing for the Greens, then. Sally: That s right! You know, I m really excited about it! I ve never done anything like this before! Paul: Don t say that too loudly or people won t vote for you! 151

12 Sally: Paul! Paul: Well, it s true! Anyway, have people shown much interest? Sally: They have! I m really surprised about it, actually. A few people have been talking to me about global warming and the greenhouse effect and quite a few people have signed the anti-whaling petitions on the table. By the way, I ll give you a nice Green Party sticker if you sign them for me. Paul: Alright then, here you go. Sally: Thanks! And here s your sticker! Paul: Oh, it s beautiful! Have you actually managed to get anybody to vote for you? Sally: Well, we re doing really well in the opinion polls right now, so we should get a few seats. Paul: And what are you planning to do for Grimsby if you do get elected? Sally: We want the council to switch over to using clean forms of energy. And we want to force the local bus companies to use clean fuels too. We re also planning a congestion charge to get people to use buses rather than cars. So, can I count on your vote, Paul? Paul: Of course you can! Good luck on Saturday! Sally: Thanks! T³umaczenie Paul: Czeœæ Sally! Co ty tu robisz? Sally: Chcia³abym zostaæ wybrana do Rady Miasta w sobotê. Paul: Wow! Widzê, e kandydujesz z Partii Zielonych. Sally: W³aœnie! Wiesz, naprawdê siê cieszê z tego wszystkiego! Nigdy wczeœniej nie robi³am takich rzeczy. Paul: Nie mów tego g³oœno, bo ludzie nie bêd¹ na ciebie g³osowaæ! Sally: Paul! Paul: Tak, to prawda! Jest jakieœ zainteresowanie? Sally: Tak! Naprawdê jestem tym zaskoczona. Kilka osób rozmawia³o ze mn¹ na temat ocieplenia klimatu i efektu cieplarnianego, i ca³kiem sporo osób podpisa³o petycjê w sprawie zaprzestania po³owów wielorybów. A tak przy okazji, dam ci fajn¹ naklejkê z logo naszej partii, jeœli podpiszesz tê petycjê. Paul: W porz¹dku, proszê bardzo. Sally: Dziêki! Twoja naklejka! Paul: No, piêkna! Uda³o ci siê namówiæ kogoœ, aby odda³ na ciebie g³os? Sally: NieŸle wypadamy w sonda ach poparcia, wiêc powinniœmy dostaæ kilka miejsc. Paul: A co planujesz zrobiæ dla <naszego miasta> Grimsby, jeœli zostaniesz wybrana? materia³y pochodz¹ z ksi¹ ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, 152

13 Sally: Bêdziemy chcieli zdecydowanie wiêcej uwagi poœwiêciæ czystym formom energii. Chcemy te przekonaæ lokalne firmy zajmuj¹ce siê transportem publicznym, aby u ywa³y czystych paliw. Planujemy wprowadziæ op³atê drogow¹, aby zmusiæ ludzi do czêstszego korzystania z autobusów zamiast z samochodów. No wiêc mogê liczyæ na twój g³os, Paul? Paul: Oczywiœcie, e mo esz! Powodzenia w sobotê! Sally: Dziêki! 153

7a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 02:26. furniture shop, USA: furniture store. sklep owocowo-warzywny / spo ywczy greengrocer s (shop) / grocer s (shop)

7a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 02:26. furniture shop, USA: furniture store. sklep owocowo-warzywny / spo ywczy greengrocer s (shop) / grocer s (shop) 7. ZAKUPY I US UGI: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z us³ug, reklamacja*, œrodki p³atnicze*, banki*, ubezpieczenia* A 7a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 02:26 Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

7a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 02:26. Rodzaje sklepów shop, USA: store. furniture shop, USA: furniture store

7a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 02:26. Rodzaje sklepów shop, USA: store. furniture shop, USA: furniture store 7. ZAKUPY I US UGI: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z us³ug, reklamacja*, œrodki p³atnicze*, banki*, ubezpieczenia* A 7a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 02:26 Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

Zbiór słownictwa ogólnego

Zbiór słownictwa ogólnego Zbiór słownictwa ogólnego z poziomu B1 i B2 język angielski Konin, dn. 23.09.2010 r. SPIS TREŚCI POZIOM B1 i B1 E mgr Agnieszka Mirecka-Katulska 1. Autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów 4 mgr Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 www.mttp.pl/25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From

Bardziej szczegółowo

GUIDE TO BECOMING A UNITED STATES CITIZEN

GUIDE TO BECOMING A UNITED STATES CITIZEN GUIDE TO BECOMING A UNITED STATES CITIZEN (Przewodnik dla ubiegających się o obywatelstwo amerykańskie) by Patrycja Rynduch & Brad E. Karlin Attorneys at Law COPYRIGHT THE KARLIN LAW FIRM, LLP (773) 661-9106

Bardziej szczegółowo

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET centre for dialogue and analysis Dossier www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET / regionalna potęga na styku Europy i Azji Turkey Turcja Poland Polska CAN POLAND AND TURKEY CREATE A PARTNERSHIP

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej

Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej RYNEK MARKET RYNEK MARKET Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej Fiscal attractiveness of Central and Eastern European countries Krzysztof Kaczmarek, Remigiusz Fijak Po dwudziestu piêciu

Bardziej szczegółowo

Œladami ydowskich miasteczek

Œladami ydowskich miasteczek WYDANIE www.chmielnik.com OKOLICZNOŒCIOWE IV Spotkania z Kultur¹ ydowsk¹ Œladami ydowskich miasteczek Piñczów-Dzia³oszyce-Szyd³ów-Chmielnik 16-18.06.2006 rok Synagoga w Piñczowie przed II Wojn¹ Synagoga

Bardziej szczegółowo

Idea samorządności jest zawarta w pierwszych trzech (dwóch) słowach Konstytucji. Jakie to słowa?

Idea samorządności jest zawarta w pierwszych trzech (dwóch) słowach Konstytucji. Jakie to słowa? 31324 Schoolcraft Rd., Livonia, MI 48154 Tel. (248) 787-9036 phelpsszlagalaw.com PYTANIA I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU NA OBYWATELSTWO STANÓW ZJEDNOCZONYCH 1. What is the supreme law of the land? the Constitution

Bardziej szczegółowo

FOOTBALL MATTERS. LESSON 1 The fans

FOOTBALL MATTERS. LESSON 1 The fans FOOTBALL MATTERS LESSON 1 The fans Marcela Mora Y Aurojo: If you walk into a football game in Argentina at the stadium, you will just be immersed, invaded by this incredible, kind of, roar almost like

Bardziej szczegółowo

UWAGI NOTES. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only.

UWAGI NOTES. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only. UWAGI Zbiór statystyczny handlu zagranicznego jest tzw. narastaj cym zbiorem otwartym, w którym ka dy nast pny zbiór po okresie sprawozdawczym zawiera korekty odnosz ce si do poprzednich miesi cy. Dane

Bardziej szczegółowo

12-13 Język specjalistyczny: Pojęcie prawa administracyjnego. Umiejętności językowe: Zadawanie pytań w czasie Present Simple.

12-13 Język specjalistyczny: Pojęcie prawa administracyjnego. Umiejętności językowe: Zadawanie pytań w czasie Present Simple. STRONY 1-6. 7-9. 10-11. SPIS TREŚCI Spis treści Język specjalistyczny: Administracja - definicja pojęcia. Umiejętności językowe: Zastosowanie czasu Present Simple do opisu powtarzalnych czynności. Język

Bardziej szczegółowo

4. PRACA: popularne zawody i zwi¹zane z nimi czynnoœci, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy*

4. PRACA: popularne zawody i zwi¹zane z nimi czynnoœci, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy* 4. PRACA: popularne zawody i zwi¹zane z nimi czynnoœci, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy* A 4a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 12:38 Popularne zawody i zwi¹zane z nimi czynnoœci aktor /

Bardziej szczegółowo

30-31. Język specjalistyczny: Władza wykonawcza w Polsce. Umiejętności językowe: Opisywanie swoich bądź czyjś umiejętności.

30-31. Język specjalistyczny: Władza wykonawcza w Polsce. Umiejętności językowe: Opisywanie swoich bądź czyjś umiejętności. STRONY SPIS TREŚCI 1-5. 6-7. Spis treści Język specjalistyczny: Administracja - definicja pojęcia. Umiejętności językowe: Przedstawianie się i zadawanie podstawowych pytań odnośnie wieku, pracy, imienia

Bardziej szczegółowo

Spr awozda nie r eport 2 0 1 2

Spr awozda nie r eport 2 0 1 2 Sprawozdanie Report 2012 Spis treści Contents WPROWADZENIE INTRODUCTION... 4 MIĘDZYNARODOWE GŁOSY POPARCIA INTERNATIONAL VOICES OF SUPPORT... 6 WYDARZENIA 2012 2012 EVENTS... 8 AUSCHWITZ W SERCACH ŚWIATA

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42.

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42. Dossier www.mttp.pl 51.8 mln inhabitants 11 languages 8 th largest producer of wine in the world 3 Nobel Peace Prize winners 49.5 years life expectancy Area: 1,219,090 km2 in2012 getting credit 11,375

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE / INTRODUCTION WPROWADZENIE DYREKTORA FESTIWALU Szanowni Pañstwo, Pragnê serdecznie Pañstwa powitaæ na 5. edycji naszego Festiwalu oraz zachêciæ do ogl¹dania filmów festiwalowych w naszych

Bardziej szczegółowo

ENGLISH FILE Upper-intermediate

ENGLISH FILE Upper-intermediate Clive Oxenden Christina Latham-Koenig New ENGLISH FILE Upper-intermediate Polish Wordlist 2 Upper-intermediate Polish wordlist This Wordlist is organized File by File. It includes all the words in the

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

Welcome! >> 1. Dear Student,

Welcome! >> 1. Dear Student, Welcome! >> 1 Dear Student, Poland has been participating in SOCRATES-Erasmus since 1998. More than 200 Polish universities take part in the programme now and co-operate with around 1300 European universities.

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

Irlandia Pó³nocna obejmuje swoim zasiêgiem szeœæ z dziewiêciu

Irlandia Pó³nocna obejmuje swoim zasiêgiem szeœæ z dziewiêciu Marzena WRÓBEL Poznañ Proces pokojowy w Irlandii Pó³nocnej w latach 90-tych i perspektywy uregulowania konfliktu Irlandia Pó³nocna obejmuje swoim zasiêgiem szeœæ z dziewiêciu hrabstw jednej z historycznych

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski Tytu³em wstêpu P amiêtam pierwsz¹ telewizyjn¹ debatê Lecha Wa³êsy szefa oficjalnie nieistniej¹cej jeszcze Solidarnoœci, z szefem oficjalnego OPZZ Alfredem Miodowiczem. Ta wa na rozmowa odby³a siê w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie

Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie 1 Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie Jakub Groszkowski Mija dwadzieścia lat od spotkań, podczas których ustalane były warunki rozpadu Czechosłowacji. Pomimo różnych modeli transformacji

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow PROBLEM WORDS LESSON 1 lend - borrow Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: So how did Aristotle Onassis start his career? Well, when he was 16 years old, he borrowed some money from a friend

Bardziej szczegółowo

News of Polonia Pasadena, California March 2009. PAC Participates in Los Angeles Religious Education Conference

News of Polonia Pasadena, California March 2009. PAC Participates in Los Angeles Religious Education Conference Page 5 News of Polonia Pasadena, California March 2009 Auschwitz survivor: Holocaust dishonesty worse than ever Contact: Frank Milewski (718) 263-2700 Ext. 105 Much of the information given the public

Bardziej szczegółowo

MARTIN KRAWIEC ATTORNEY AT LAW ETHICAL - EXPERIENCED. Jan Concrete Contractor Residential or Commercial (35 years experience)

MARTIN KRAWIEC ATTORNEY AT LAW ETHICAL - EXPERIENCED. Jan Concrete Contractor Residential or Commercial (35 years experience) News of Polonia Pasadena, California January 2010 Paul Wos - Catholic Nuns from 6 liquidation of the Warsaw Ghetto in 1943. In 1998, Yad Vashem designated Mr. Wos and his parents Righteous Among the Nations

Bardziej szczegółowo