14a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:28. dyplomata / dyplomatyczny diplomat / diplomatic. demokracja / demokratyczny democracy / democratic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:28. dyplomata / dyplomatyczny diplomat / diplomatic. demokracja / demokratyczny democracy / democratic"

Transkrypt

1 14. PAÑSTWO I SPO ECZEÑSTWO: struktura pañstwa, urzêdy, organizacje miêdzynarodowe, konflikty wewnêtrzne i miêdzynarodowe, przestêpczoœæ, polityka spo³eczna*, partie i politycy*, koœcio³y i religie*, gospodarka* A 14a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:28 Struktura pañstwa, urzêdy ambasada / ambasador embassy / ambassador dyplomata / dyplomatyczny diplomat / diplomatic dyplomacja diplomacy burmistrz mayor demokracja / demokratyczny democracy / democratic dyktatura / dyktator dictatorship / dictator monarchia / monarcha monarchy / monarch ekonomia, gospodarka economy ekonomista economist ekonomiczny, rentowny economic 141

2 Ministerstwo np. Ministerstwo Finansów naród parlament partia polityka polityka ugrupowania polityk polityczny pose³, pos³anka premier / prezydent g³owa pañstwa rada miejska radni ratusz rz¹d samorz¹d wybory / wybieraæ dyskutowaæ / g³osowaæ na kogoœ mówiæ / obiecywaæ (reformy) popieraæ coœ byæ przeciwnym czemuœ wyg³osiæ mowê / mowa ê 03:07 emigrowaæ emigracja emigrant gêsto zaludniony s³abo zaludniony hymn / flaga narodowa kraj kraj ojczysty kraje rozwiniête kraje rozwijaj¹ce siê kraje rozwiniête kraje Trzeciego Œwiata królestwo / imperium Ministry the Ministry of Finance the people Parliament party politics policy politician political Member of Parliament (M.P.) prime minister / president head of state town council, city council (town/city) councillors town hall, city hall government, the Cabinet local government election / to elect to debate / to vote for sb to speak / to promise (reforms) to support sth, to be (strongly) in favour of sth to be (strongly) against sth to make a speech / speech to emigrate emigration emigrant densely populated sparsely populated national anthem / national flag country mother country, native country developed countries developing countries the First World the Third World kingdom / empire 142

3 obywatel / obywatelstwo stan / region / województwo zagranica mieszkaæ za granic¹ citizen / citizenship state / region / province foreign country, abroad to live abroad ê 04:32 Kontynenty Afryka - Africa Ameryka Po³udniowa - South America Ameryka Pó³nocna - North America Antarktyda - Antarctica Australia - Australia Azja - Asia Europa - Europe ê 05:17 Pañstwa europejskie Anglia - England Austria - Austria Belgia - Belgium Bia³oruœ - Belarus Bu³garia - Bulgaria Chorwacja - Croatia Czechy - the Czech Republic Dania - Denmark Finlandia - Finland Francja - France Grecja - Greece Hiszpania - Spain Holandia - Holland Irlandia - Ireland (Europa Œrodkowa - Central Europe Europa Wschodnia - Eastern Europe Europa Zachodnia - Western Europe Bliski Wschód - the Middle East Daleki Wschód - the Far East) Niemcy - Germany Polska - Poland Portugalia - Portugal Rosja - Russia Rumunia - Romania S³owacja - Slovakia S³owenia - Slovenia Szwajcaria - Switzerland Szwecja - Sweden Ukraina - the Ukraine Walia - Wales Wêgry - Hungary Wielka Brytania - Great Britain, the UK W³ochy - Italy ê 06:58 Pozosta³e pañstwa (wybrane) Australia - Australia Brazylia - Brazil Chile - Chile Chiny - China Egipt - Egypt Japonia - Japan Kanada - Canada Meksyk - Mexico Nowa Zelandia - New Zealand Stany Zjednoczone - the USA 143

4 ê 07:33 Wybrane miasta Berlin - Berlin Florencja - Florence Kraków - Krakow, Cracow Londyn - London Madryt - Madrid Moskwa - Moscow Nowy Jork - New York Pary - Paris Pekin - Beijing Praga - Prague Rzym - Rome Warszawa - Warsaw Wenecja - Venice Wiedeñ - Vienna B 14b.mp3 d³ugoœæ nagrania: 01:20 Organizacje miêdzynarodowe Unia Europejska European Union, the EU Parlament Europejski European Parliament Europejska Organizacja Wspó³pracy Gospod. EFTA (European Free Trade Association) Czerwony Krzy the Red Cross Greenpeace Greenpeace NATO NATO (North Atlantic Treaty Organization) ONZ UN (United Nations) Œwiatowa Organizacja Handlu WTO (World Trade Organization) Œwiatowa Organizacja Zdrowia WHO (World Health Organization) to samoœæ narodowa poczucie to samoœci narodowej waluta europejska wspólna polityka national identity feelings of national identity European currency common policy C 14c.mp3 d³ugoœæ nagrania: 03:51 Konflikty wewnêtrzne i miêdzynarodowe armia, wojsko army iœæ do wojska to join the army, to sign up for the army materia³y pochodz¹ z ksi¹ ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, 144

5 wst¹piæ do wojska to enlist s³u yæ w wojsku to serve in the army bomba bomb bombardowaæ to bomb pod³o yæ bombê to plant a bomb broniæ / atakowaæ to defend / to attack cel target czo³g tank dowództwo / dowodziæ / dowódca command / to command / commander flota / okrêt wojenny / za³oga fleet / warship / crew konflikt zbrojny armed conflict koszary barracks obóz camp kwatera g³ówna headquarters marynarka wojenna / si³y powietrzne the Navy / the Air Force okr¹ yæ to surround partyzant / wojna partyzancka guerrilla / guerrilla warfare piechota infantry pocisk / torpeda missile / torpedo poddanie siê / poddawaæ siê surrender / to surrender pokój peace podpisaæ traktat pokojowy to sign a peace treaty uzgadniaæ warunki porozumienia to discuss the terms of a treaty porozumienie, umowa, zgoda agreement dojœæ do porozumienia to come to an agreement (on sth) sankcje sanctions sankcje handlowe/ekonomiczne trade sanctions/economic sanctions si³y specjalne / si³y zbrojne special forces / the armed forces sojusz / sojusznik alliance / an ally wojna war wypowiedzieæ wojnê (pañstwu) to declare war (on a country) byæ w stanie wojny z... to be at war with... prowadziæ wojnê przeciwko... to wage war against... wojskowy / wojsko military / the military wygraæ / przegraæ (bitwê) to win / to lose (a battle) zaginiony w akcji missing in action, lost in action zawieszenie broni ceasefire og³osiæ zawieszenie broni to declare a ceasefire 145

6 og³osiæ warunkowe zaw. broni og³osiæ bezwarunkowe zaw. broni o³nierz to declare a conditional ceasefire to declare an unconditional ceasefire soldier D 14d.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:26 Przestêpczoœæ gangster / gang gangster / gang handlarz narkotyków drug dealer sprzedawaæ narkotyki to sell drugs sprzedawca narkotyków pusher morderca / zamordowaæ murderer / to murder oszust / oszustwo fraudster / fraud podpalacz / podpalenie arsonist / arson policjant, policjantka / policja policeman, policewoman / police policjant, policjantka police officer porywacz / porywacz samolotów kidnapper / hijacker porywaæ / porywaæ samolot to kidnap / to hijack przestêpca / przestêpstwo criminal / crime pope³niæ przestêpstwo to commit a crime/an offence zmusiæ kogoœ do... to force someone to... naciskaæ, eby ktoœ coœ zrobi³ to pressure someone into doing sth szanta ysta / szanta / szanta owaæ blackmailer / blackmail / to blackmail (someone) szpieg / szpiegostwo spy / espionage terrorysta / terroryzm terrorist / terrorism wandal / niszczyæ vandal / to destroy, to do damage wandalizm vandalism w³amywacz / w³amanie / w³amaæ siê burglar / break-in / to break in w³amaæ siê do czyjegoœ domu to break into someone s home zak³adnik hostage Wziêto go jako zak³adnika. He was taken hostage. zdrajca / zdradzaæ / zdrada traitor / to betray / betrayal z³odziej thief (liczba mnoga - thieves) z³odziej kieszonkowy pickpocket przeszukaæ czyj¹œ torebkê to go through someone s handbag wyrwaæ komuœ torebkê to snatch someone s handbag materia³y pochodz¹ z ksi¹ ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, 146

7 ê 02:58 aresztowanie / aresztowaæ / w areszcie bójka, walka / biæ siê, walczyæ pobiæ zosta³ pobity broñ / pistolet / strzelaæ fa³szerstwo / fa³szowaæ / fa³szerz grzywna, mandat gwa³t / gwa³ciæ kogoœ Zosta³a zgwa³cona. gwa³ciciel komisariat policji kradzie w sklepie / z³odziej (w sklepie) molestowanie seksualne / molestowaæ okup / p³aciæ okup rabunek, napad / rabowaæ z³odziej kraœæ trucizna zatruæ siê / zatruæ kogoœ arrest / to arrest / in custody fight / to fight to beat someone up he was (badly) beaten up weapon / gun / to fire, to shoot forgery / to forge / forger fine rape / to rape someone She was raped. rapist police station shoplifting / shoplifter sexual harassment / to molest someone ransom / to pay the ransom robbery / to rob robber to steal poison to be poisoned / to poison someone daæ komuœ ³apówkê / ³apówkarstwo to bribe someone / bribery ³apówka bribe groziæ / groÿba to threaten / threat napadaæ kogoœ / bandyta to mug / mugger napad na ulicy mugging oszukiwaæ / (ujœæ z yciem) to cheat / (to cheat death) przy³apaæ kogoœ na gor¹cym uczynku to catch sb red-handed to catch sb in the act trzymaæ kogoœ w areszcie / areszt to keep sb in custody / custody z³amaæ prawo / pope³niæ przestêpstwo to break the law / to commit a crime S¹d ê 05:56 adwokat, prawnik lawyer, równie : solicitor, barrister, USA: attorney podejrzany / podejrzewaæ / dowód suspect / to suspect / evidence winny / niewinny guilty / not guilty, innocent œwiadek / byæ œwiadkiem witness / to witness 147

8 œwiadek naoczny sêdzia / sêdziowaæ wyrok, orzeczenie eye witness judge / to judge judgment (pisownia judgement jest równie poprawna) byæ aresztowanym to be under arrest Jesteœ aresztowany. You re under arrest. cela wiêzienna prison cell kara œmierci capital punishment, death penalty czekaæ na wyrok œmierci to be on death row kara wiêzienia prison sentence kara do ywocia life sentence / life imprisonment kaucja bail Zosta³ zwolniony za kaucj¹. He was released on bail. Zosta³a zwolniona bez postawienia zarzutów. She was released without charge. prawo law proces / Zosta³ skazany na... trial / He was sentenced to... przyznaæ siê do winy to plead guilty s¹d / podawaæ do s¹du court / to take sb to court sprawa case werdykt, orzeczenie / og³osiæ werdykt verdict / to announce the verdict wiêzienie / iœæ do wiêzienia / wiêzieñ prison / to go to prison / prisoner wnieœæ sprawê przeciwko komuœ to sue sb, to file a lawsuit against sb E 14e.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:59 Polityka spo³eczna*, partie i politycy*, koœcio³y i religie*, gospodarka* Polityka spo³eczna, partie i politycy Ü Patrz równie : struktura pañstwa, urzêdy, pkt 14A, str partia party Partia Pracy the Labour Party Partia Konserwatywna the Conservative Party Partia Liberalnych Demokratów the Liberal Democrat Party Partia Zielonych the Green Party Partia Republikañska the Republican Party materia³y pochodz¹ z ksi¹ ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, 148

9 Partia Demokratyczna the Democratic Party niezale ny kandydat an independent candidate kandydowaæ to stand for election polityka / polityk politics / politician polityka ugrupowania policy konserwatywny conservative liberalny liberal radykalny radical lewicowy / prawicowy left wing / right wing republikanin / demokrata republican / democrat opozycja / koalicja the opposition / coalition spotkanie na szczycie summit (conference/meeting) opieka spo³eczna, równie USA: zasi³ek welfare; równie : social services, welfare state ubezpieczenia spo³eczne social welfare izba ni sza/wy sza lower house / upper house przejêcie w³adzy takeover sesja, posiedzenie / mówca session / speaker ê 01:55 Bóg / Wierzê w Boga. Chrystus anio³ / diabe³ grzesznik / grzeszyæ ateista Koœcio³y i religie chrzeœcijañstwo Christianity buddyzm Buddhism islam Islam katolicyzm Catholicism protestantyzm Protestantism judaizm Judaism God / I believe in God. Christ angel / devil sinner / to sin atheist yd Jew muzu³manin Muslim chrzeœcijanin Christian protestant Protestant katolik (Roman) Catholic 149

10 ortodoksyjny biskup / arcybiskup kap³an, ksi¹dz / pastor mêczennik mnich papie Jan Pawe³ II Benedykt XVI pielgrzym / pielgrzymka iœæ na pielgrzymkê zakonnica klasztor eñski/mêski orthodox bishop / archbishop priest / vicar martyr monk pope John Paul II Benedict XVI pilgrim / pilgrimage to go on a pilgrimage nun convent/monastery Biblia / Koran the Bible / the Koran koœció³ / katedra / kaplica / meczet church / cathedral / chapel / mosque œwi¹tynia / synagoga temple / synagogue modlitwa / modliæ siê prayer / to pray msza mass nawracaæ na... to convert to... osoba nawrócona na... a convert to... wierzyæ w... to believe in... wyg³aszaæ kazanie to preach niebo / piek³o heaven / hell raj / czyœciec paradise / purgatory o³tarz altar sekty sects, religious sects œwiêty saint œwiêta wojna holy war, (w islamie) jihad wiara / osoba wierz¹ca faith / believer Gospodarka ê 05:36 cena price cena zbytu selling price wojna cenowa price war czysty zysk / mieæ z czegoœ zysk clear profit / to make a profit on sth gospodarka economy gospodarka planowa/rynkowa planned economy/market economy materia³y pochodz¹ z ksi¹ ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, 150

11 gospodarka wolnorynkowa free-market economy wolny rynek / Wspólny Rynek free market / the Common Market handel trade, commerce handel detaliczny/hurtowy retail/wholesale trade handel krajowy/zagraniczny domestic trade / foreign trade bilans handlowy the trade balance, the balance of trade handel internetowy e-commerce bankowoœæ internetowa e-banking import / importer import / importer eksport / eksporter export / exporter importowaæ / eksportowaæ to import / to export inwestowaæ / inwestycja to invest, to make an investment / investment konsument / konsumpcja consumer / consumption kryzys ekonomiczny recession, slump dobra koniunktura boom przychód / rozchód income / expenditure rynek / czarny rynek market / black market si³a robocza workforce sprzedawaæ / kupowaæ to sell / to buy sprzedawanie/kupowanie dóbr/us³ug selling/buying goods/services sprzedawca / kupuj¹cy seller / buyer potocznie: wyjœæ na zero to break even to reach break-even point wymieniaæ / dzier awiæ to exchange / to lease towary commodities, goods zysk / strata / wydatki profit / loss / expenditures F 14f.mp3 d³ugoœæ nagrania: 01:29 Dialog: wybory (Elections) Paul: Hi, Sally! What are you doing here? Sally: I m trying to get elected to the local council on Saturday. Paul: Wow! I see you re standing for the Greens, then. Sally: That s right! You know, I m really excited about it! I ve never done anything like this before! Paul: Don t say that too loudly or people won t vote for you! 151

12 Sally: Paul! Paul: Well, it s true! Anyway, have people shown much interest? Sally: They have! I m really surprised about it, actually. A few people have been talking to me about global warming and the greenhouse effect and quite a few people have signed the anti-whaling petitions on the table. By the way, I ll give you a nice Green Party sticker if you sign them for me. Paul: Alright then, here you go. Sally: Thanks! And here s your sticker! Paul: Oh, it s beautiful! Have you actually managed to get anybody to vote for you? Sally: Well, we re doing really well in the opinion polls right now, so we should get a few seats. Paul: And what are you planning to do for Grimsby if you do get elected? Sally: We want the council to switch over to using clean forms of energy. And we want to force the local bus companies to use clean fuels too. We re also planning a congestion charge to get people to use buses rather than cars. So, can I count on your vote, Paul? Paul: Of course you can! Good luck on Saturday! Sally: Thanks! T³umaczenie Paul: Czeœæ Sally! Co ty tu robisz? Sally: Chcia³abym zostaæ wybrana do Rady Miasta w sobotê. Paul: Wow! Widzê, e kandydujesz z Partii Zielonych. Sally: W³aœnie! Wiesz, naprawdê siê cieszê z tego wszystkiego! Nigdy wczeœniej nie robi³am takich rzeczy. Paul: Nie mów tego g³oœno, bo ludzie nie bêd¹ na ciebie g³osowaæ! Sally: Paul! Paul: Tak, to prawda! Jest jakieœ zainteresowanie? Sally: Tak! Naprawdê jestem tym zaskoczona. Kilka osób rozmawia³o ze mn¹ na temat ocieplenia klimatu i efektu cieplarnianego, i ca³kiem sporo osób podpisa³o petycjê w sprawie zaprzestania po³owów wielorybów. A tak przy okazji, dam ci fajn¹ naklejkê z logo naszej partii, jeœli podpiszesz tê petycjê. Paul: W porz¹dku, proszê bardzo. Sally: Dziêki! Twoja naklejka! Paul: No, piêkna! Uda³o ci siê namówiæ kogoœ, aby odda³ na ciebie g³os? Sally: NieŸle wypadamy w sonda ach poparcia, wiêc powinniœmy dostaæ kilka miejsc. Paul: A co planujesz zrobiæ dla <naszego miasta> Grimsby, jeœli zostaniesz wybrana? materia³y pochodz¹ z ksi¹ ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, 152

13 Sally: Bêdziemy chcieli zdecydowanie wiêcej uwagi poœwiêciæ czystym formom energii. Chcemy te przekonaæ lokalne firmy zajmuj¹ce siê transportem publicznym, aby u ywa³y czystych paliw. Planujemy wprowadziæ op³atê drogow¹, aby zmusiæ ludzi do czêstszego korzystania z autobusów zamiast z samochodów. No wiêc mogê liczyæ na twój g³os, Paul? Paul: Oczywiœcie, e mo esz! Powodzenia w sobotê! Sally: Dziêki! 153

14a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:28. Struktura pañstwa, urzêdy. dyplomata / dyplomatyczny diplomat / diplomatic

14a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 08:28. Struktura pañstwa, urzêdy. dyplomata / dyplomatyczny diplomat / diplomatic 14. PAÑSTWO I SPO ECZEÑSTWO: struktura pañstwa, urzêdy, organizacje miêdzynarodowe, konflikty wewnêtrzne i miêdzynarodowe, przestêpczoœæ, polityka spo³eczna*, partie i politycy*, koœcio³y i religie*, gospodarka*

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures)

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) Warszawa, wrzesień 2011

Bardziej szczegółowo

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures)

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) Warszawa, wrzesień 2015 roku Warsaw, September

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki Dr inż. Krzysztof Zieliński Dr inż. Arkadiusz Klimczyk PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 2. Podatki jako narzędzie polityki gospodarczej i społecznej Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN James, Nobes (2014), The economics of Taxation, Fiscal Publications Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA

BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA Wykład: BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA Budżet państwa Budżet - jest rocznym planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki państwa oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD

System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD Prof. Andrzej M. Fal Prezydent: Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa Zakład Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Countries and nationalities

Countries and nationalities Countries and nationalities 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna nazwy poszczególnych państw i narodowości, zna odmianę czasownika być, wie, dla jakich konstrukcji używać formy przymiotnika, a kiedy

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Tomasz Rogala radca prawny Warszawa, 23 maja 2017 r. Plan prelekcji I. Uwagi wstępne II. Zezwolenia na pracę III. Zezwolenia pobytowe IV. Zmiany w przepisach 1) Zniesienie wiz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

EKSPORT I IMPORT W I PÓŁROCZU 1994 R.

EKSPORT I IMPORT W I PÓŁROCZU 1994 R. ZK - n - Z/ A ms WOJEWÓDZKI URZĄD STAIYSITt ZNY W WAŁBRZYCHU EKSPORT I IMPORT W I PÓŁROCZU 1994 R. LISTOPAD 199ł r. SPIS TREŚCI Str. UWAGI WSTĘPNE 2 Tabl. 1 Struktura obrotów handlu zagranicznego według

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PREWENCYJNA

POLITYKA PREWENCYJNA V Forum Bezpieczeństwa Transportu Alkohol w ruchu drogowym polski problem? Warszawa, 30 stycznia 2014 r. POLITYKA PREWENCYJNA WOBEC NIETRZEŹWYCH UŻYTKOWNIKU YTKOWNIKÓW W DRÓG Ilona Buttler Instytut Transportu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 3. Podatki a działalność gospodarcza Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN Osiatyński J., Finanse publiczne Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 James,

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia. Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011

Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia. Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011 Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011 Wprowadzenie w życie ograniczenia palenia w miejscach publicznych

Bardziej szczegółowo

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY adw. Piotr Wojciechowski Szanowni Państwo, Inwestycja w rozwój ludzi to w dzisiejszych czasach inwestycja w rozwój biznesu. Droga do mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Nick Beare. Zeszyt c wiczen

Nick Beare. Zeszyt c wiczen Nick Beare Zeszyt c wiczen Where is it? WSKA ZÓW KA Staraj się jak najczęściej używać wyrażeń z sekcji asy nglish. Dzięki tym prostym zdaniom łatwiej nawiążesz rozmowę i wyrazisz swoje myśli. vo s q F

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy Opole 12.05.2011 Serdecznie witamy Sonda rozpoczęła się 02.11.2010 a zakończyła się 30.04.2011 Wyniki badania mają pozwolić na zobrazowanie przyszłych zmian na rynku pracy związanych z otwarciem kolejnych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA

BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA Wykład: BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA Budżet państwa Budżet - jest rocznym planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki państwa oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Sedo. MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News. Kamila Sękiewicz Sedo Europe

Sedo. MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News. Kamila Sękiewicz Sedo Europe Sedo MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News Kamila Sękiewicz Sedo Europe Treść Europejski rynek domen i jego trendy Czym jest wtórny rynek domen ZaangaŜowanie Sedo we wtórnym rynku domen w Europie

Bardziej szczegółowo

Regionalne ugrupowania integracyjne

Regionalne ugrupowania integracyjne Regionalne ugrupowania integracyjne Tradycyjna analiza dobrobytowa Katarzyna Śledziewska k.sledziewska@uw.edu.pl www.wne.uw.edu.pl/~sledziewska Plan zajęć Początki regionalizmu Tradycyjna analiza dobrobytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

Przewagi konkurencyjne młodych Polaków. Janusz Czapiński 25 maja2012 V Konferencja Krakowska

Przewagi konkurencyjne młodych Polaków. Janusz Czapiński 25 maja2012 V Konferencja Krakowska Przewagi konkurencyjne młodych Polaków Janusz Czapiński 25 maja2012 V Konferencja Krakowska Pokolenia: Baby boomers 1945-1965 (67-48 lat); X 1965-1980 (47-32 lata); Y 1981-1995 (31-17 lat); Z 1996- System

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski

CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski Krzysztof Żmijewski prof. PW Społeczna Rada Instytut im. E. Kwiatkowskiego Debata Warszawa Primum non nocere Muir Glacier, Alaska Sierpień 1941

Bardziej szczegółowo

XIV. Akcjonariusze Grupy PSB S.A. licencjonowani kupcy centrum BUDOWLANE Centrum Budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE P. P. H. U OPOCZNO MEJPOL BUDOWNICTWO, ENERGIA ODNAWIALNA, TELEFONIA, NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe. Dr Carlos Jorge Lenczewski Martins 6,0000 5,5000 5,0000 4,5000 4,0000 3,5000 3,0000 2,5000 2,

Kursy walutowe. Dr Carlos Jorge Lenczewski Martins 6,0000 5,5000 5,0000 4,5000 4,0000 3,5000 3,0000 2,5000 2, 1,0000 1995-05-16 1995-09-16 1996-01-16 1996-05-16 1996-09-16 1997-01-16 1997-05-16 1997-09-16 1998-01-16 1998-05-16 1998-09-16 1999-01-16 1999-05-16 1999-09-16 2000-01-16 2000-05-16 2000-09-16 2001-01-16

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

C E R T Y F I K A T DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen poświadcza niniejszym, że przedsiębiorstwo Lubcon Polska Sp. z o. o. ul. Piasecka 162 21-040 Świdnik Polska

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 26/2007 5 lipca 2007 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów

Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów Samochód służbowy stanowi istotny składnik pakietu wynagrodzenia i jest potężnym argumentem dla przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa: zagadnienia wstępne

Gospodarka światowa: zagadnienia wstępne Gospodarka światowa: zagadnienia wstępne Jan J. Michałek GOSPODARKA ŚWIATOWA Powstanie gospodarki światowej Rozpad zintegrowanego systemu w okresie międzywojennym Instytucjonalizacja powojennej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 22/2007

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Mężczyzn do 21 lat

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Mężczyzn do 21 lat Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Mężczyzn do 21 lat 1976 Hamburg 2. Hiszpania 3. RFN 4. POLSKA (RFN) 5. Belgia 6. Irlandia 7. Francja 8. Walia 1977 Folkestone 1. RFN 2. Holandia 3. Hiszpania 4. Anglia (Anglia)

Bardziej szczegółowo

Dylematy polityki fiskalnej

Dylematy polityki fiskalnej Dylematy polityki fiskalnej Sytuacja finansów publicznych 2000-2011 2011 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 70% 3,0% 5,3% 5,0% 6,2% Saldo sektora general government (ESA 95, % PKB) 5,4% 4,1% 3,6% 1,9% Dług

Bardziej szczegółowo

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 2 Podglad ankiety 4 3 Wizyt ankiety 7 4 Przeglad odpowiedzi 8 1. Czy jest Pan/i

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246. Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e:

Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246. Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e: Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246 Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e: zosta on uznany za s uszny zarówno w ca oêci, jak i ka de z postanowieƒ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

Kampania polska 1939 r.

Kampania polska 1939 r. MUZEUM HISTORII POLSKI Kampania polska 1939 r. Polityka - społeczeństwo - kultura PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ Marka Piotra Deszczyńskiego i Tymoteusza Pawłowskiego T. 1 Strategia Wydawnictwo Neriton Warszawa

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help Ten dobrze znany utwór czwórki z Liverpoolu pochodzi z ich piątego albumu Help! i filmu o tym samym tytule. Jest to jeden z najbardziej osobistych kawałków Johna Lennona, który w tym okresie dość często

Bardziej szczegółowo

Alkohol i prowadzenie pojazdu skala problemu w Polsce

Alkohol i prowadzenie pojazdu skala problemu w Polsce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Międzynarodowa konferencja ekspertów w zakresie wymiany dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Warszawa dn. 1. 09. 2015 r. Alkohol i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak wejście do strefy euro wpłynęłoby na konkurencyjność polskiej gospodarki? Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa

Jak wejście do strefy euro wpłynęłoby na konkurencyjność polskiej gospodarki? Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa Jak wejście do strefy euro wpłynęłoby na konkurencyjność polskiej gospodarki? Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa 1. Kryzys w strefie euro Przyczyny obecnego kryzysu Brak koordynacji tempa wzrostu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Kryteria podziału szufladkowanie

Kryteria podziału szufladkowanie Sektor gospodarczy Kryteria podziału szufladkowanie Przeznaczenie Łącza dostępowe Struktura techniczna Rodzaje sygnałów Media transmisyjne Działalność gospodarcza Sektor gospodarczy 2 / 24 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Informacje o wolontariuszu Information about the volunteer

Informacje o wolontariuszu Information about the volunteer APPLICATION FORM Informacje o wolontariuszu Information about the volunteer Family name Nazwisko Given name(s) Imię (imiona) Address Adres Home phone/ tel. domowy Mobile phone/ tel. kom. Date of birth/

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

KBC Securities. Kontrakty terminowe na GPW. Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym. Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski

KBC Securities. Kontrakty terminowe na GPW. Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym. Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski KBC Securities Kontrakty terminowe na GPW Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski Warszawa, 18.10.2013 Plan prezentacji Struktura grupy KBC Linie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

Wykład: Bezrobocie a przestępczosć

Wykład: Bezrobocie a przestępczosć Wykład: Bezrobocie a przestępczosć Podaż pracy Podaż pracy jest określona przez decyzje poszczególnych pracowników dotyczące ilości czasu, który chcą przeznaczyć na pracę. Płaca realna jest miarą bodźców

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 8 grudnia 2010 roku, Hotel SOFITEL Victoria, Warszawa 1 Rynek gazu w Europie Środkowej. Polska na przecięciu tras przesyłu gazu Północ-Południe i

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii?

Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii? Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii? Janusz Czapiński marca Odsetek palaczy. 1 6 4 Odsetek chłopców i dziewcząt w wieku 11-1 lat palących papierosy i liczba wypalanych przez nich papierosów w

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy. Prof. Leszek Balcerowicz. Forum Obywatelskiego Rozwoju

Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy. Prof. Leszek Balcerowicz. Forum Obywatelskiego Rozwoju Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy Prof. Leszek Balcerowicz Forum Obywatelskiego Rozwoju Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy Leszek Balcerowicz Listopad 2014 *Podziękowania dla

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

Copyright 2010 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 10. R U D Y C Y N K U I O Ł O W I U Tradycyjnym obszarem występowania złóŝ rud cynku i ołowiu o znaczeniu przemysłowym jest północne i północno-wschodnie obrzeŝenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Występujące

Bardziej szczegółowo

Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy. Kazimierz Borkowski PlasticsEurope Polska Poznań, 24 marca 2011

Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy. Kazimierz Borkowski PlasticsEurope Polska Poznań, 24 marca 2011 Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy Kazimierz Borkowski PlasticsEurope Polska Poznań, 24 marca 2011 O PlasticsEurope Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw

Bardziej szczegółowo

Socjofizyka... czyli wkład fizyki w analizę społeczeństw (zdrowie i zasady funkcjonowania)

Socjofizyka... czyli wkład fizyki w analizę społeczeństw (zdrowie i zasady funkcjonowania) Socjofizyka... czyli wkład fizyki w analizę społeczeństw (zdrowie i zasady funkcjonowania) Wrocław, 12.06.2012 Andrzej Jarynowski 1, Fredrik Liljeros 2.3 Krzysztof Kułakowski.4 1 Zakład Teorii Układów

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki, bezrobocie i nierówności a przestępczość

Kapitał ludzki, bezrobocie i nierówności a przestępczość Wykład: Kapitał ludzki, bezrobocie i nierówności a przestępczość Nieruchomości mafii kanadyjskiej Prosta funkcja konsumpcji WSPÓŁCZYNNIK KONSUMPCJA C = b * Yd DOCHODY DYSPOZYCYJNE Konsumpcja jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Liczba i rozmieszczenie ludności

Liczba i rozmieszczenie ludności Liczba i rozmieszczenie ludności Zmiany ludnościowe Przez zmiany ludnościowe rozumiemy wzrost, spadek lub stabilizację liczby ludności Bilans ludności jest zestawieniem podstawowych składników zmian ludnościowych

Bardziej szczegółowo

Sugerowany profil testów

Sugerowany profil testów ZWIERZĘTA FUTERKOWE Alergologia Molekularna Rozwiąż niejasne przypadki alergii na zwierzęta futerkowe Użyj komponentów alergenowych w celu wyjaśnienia problemu wielopozytywności wyników testów na ekstrakty

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Zbliżające się święta sprzyjają wzrostowi cen skupu żywca oraz zbytu mięsa wieprzowego i wołowego. W pierwszym tygodniu grudnia br. wzrosły także ceny skupu gęsi. Ceny skupu

Bardziej szczegółowo

Rola badań klinicznych faz wczesnych w procesie rejestracji produktów leczniczych

Rola badań klinicznych faz wczesnych w procesie rejestracji produktów leczniczych Rola badań klinicznych faz wczesnych w procesie rejestracji produktów leczniczych Dr Katarzyna Jarus-Dziedzic Prezes i Dyrektor Medyczny i Naukowy BioVirtus Research Site Sp. z o. o. Od cząsteczki do leku

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata. Country Risk Conference, 21.04.2016 Warszawa Panorama ryzyka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo