PROGRAMY STRATEGICZNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY STRATEGICZNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA"

Transkrypt

1 PROGRAMY STRATEGICZNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA Ruda Śląska

2 SPIS TREŚCI WSTĘP WPROWADZENIE PROGRAMY STRATEGICZNE Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku Czynniki zewnętrzne Aktualna ocena miasta Tożsamość i faza rozwojowa miasta Wewnętrzne czynniki rozwoju miasta WIZJA I KONCEPCJA STRATEGICZNEGO ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA Koncepcja strategicznego rozwoju miasta Nowelizacja Strategii STRATEGIA A PROGRAMY UNIJNE Plan Rozwoju Lokalnego Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA RUDA ŚLĄSKA MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA ZAKOŃCZENIE... 30

3 Wstęp Szanowni Mieszkańcy! Skromna publikacja, którą trzymają Państwo w rękach jest skrótowym, ale mamy nadzieję pełnym omówieniem Programów Strategicznych Miasta Ruda Śląska oraz sposobów ich realizacji. Życie miasta, organizacja przestrzeni, w jakiej żyją obywatele, a także sposób życia mieszkańców jest tym lepsza, im lepsze tych problemów zaplanowanie. Dla wielkich obszarów, dla ogromnych skupisk ludności a w przypadku Rudy Śląskiej możemy używać takich określeń plany takie układane są w perspektywie wieloletniej. Od najbardziej dalekosiężnych i ogólnych programów strategicznych poprzez kolejne ich uszczegółowienie w postaci planów dotyczących konkretnych zadań (np. rozwoju lokalnego) czy w końcu ich materializacji poprzez dobre zaplanowanie i prawidłowe realizacje rocznych miejskich budżetów. Tak właśnie odbywa się to w Rudzie Śląskiej. Centrum rozrywkowo-handlowe Ruda Śląska Plaza w dzielnicy Wirek. 3

4 Wprowadzenie Ruda Śląska, znakomicie położona w centrum Aglomeracji Górnośląskiej, swój aktualny wygląd zawdzięcza bogactwom naturalnym, które kształtowały jej oblicze gospodarcze przez ostatnie kilkaset lat. Złoża węgla kamiennego i rud metali ukształtowały tereny miasta (w dzisiejszej formie administracyjnej Ruda Śląska powstała w 1959 roku) jako ośrodek hutnictwa i górnictwa węgla kamiennego. Obecnie jednak pragniemy, by to oblicze zmieniało się bardziej pod wpływem realizacji pomysłów ludzi tu mieszkających, tak, by inni znajdowali w tym mieście swoje miejsce na ziemi. Efektem tego jest systematyczna poprawa stanu środowiska naturalnego, główne źródła przemysłowych zanieczyszczeń powietrza zostały zlikwidowane, a wiele obszarów poprzemysłowych zostało zrekultywowanych lub jest poddanych rekultywacji. Ostatnie 15 lat w życiu miasta to także okres głębokich zmian, zarówno społecznych jak i gospodarczych związanych z odrodzeniem się lokalnego samorządu, z reformami ustrojowymi i systemu gospodarczego kraju. Sprawą oczywistą jest, że na sytuację miasta wpływają procesy restrukturyzacyjne górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa oraz głębokie zmiany własnościowe w pozostałych branżach. Z jednej strony od roku 1990 stan zatrudnienia w gospodarce miasta zmniejszył się o 12 tys. osób, a z drugiej strony liczba firm sektora prywatnego wzrosła z 4 tys. do prawie 9 tysięcy. Efektem zjawisk demograficznych w tym czasie jest spadek liczby mieszkańców ze 170 tys. do 147 tys. tj. o 13% w ciągu ostatnich 15 lat. Na zjawisko to, zresztą niemal powszechne w całej Aglomeracji Górnośląskiej, złożyły się procesy demograficzne ogólnokrajowe (starzenie się społeczeństwa i spadek dzietności małżeństw) jak i specyficzne dla całego regionu migracje. To, w powiązaniu ze wzrostem przedsiębiorczości mieszkańców w ostatnim dziesięcioleciu, programy pomocowe państwa i gminy dla restrukturyzowanych gałęzi gospodarki spowodowało, że problem bezrobocia na terenie miasta nie przybrał katastrofalnego rozmiaru. W Rudzie Śląskiej poziom bezrobocia w całym 15-leciu nie przekroczył średniego wskaźnika dla kraju i województwa i był znacznie niższy niż we wszystkich miastach ościennych. Wszystkie powyższe zmiany nie zaistniałyby bez opracowanych i realizowanych przez Miasto planów strategicznych, które jak projekt Gospodarka ściekowa Ruda Śląska umożliwiający osiągnięcie europejskiego poziomu w zakresie gospodarki ściekowej realizowane są przy pomocy środków strukturalnych Unii Europejskiej. 4

5 PROGRAMY STRATEGICZNE Na aktualny stan miasta wpływały i wpływają strategiczne programy rozwojowe, które w ostatnich latach w zasadniczy sposób kształtowały kierunek rozwoju Rudy Śląskiej. Począwszy od Strategii Rozwoju Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015 (uchwalonej w 1997 i znowelizowanej w 2002 roku) a kończąc na dokumencie pod nazwą Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata uchwalonym w czerwcu 2005 roku. Dokumenty te i inne, planujące rozwój miasta obejmują wszystkie podstawowe dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Omówmy je pokrótce. Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015 zakłada, że: a. otoczeniem geograficznym, istotnym dla przyszłego rozwoju Rudy Śląskiej jest Aglomeracja Górnośląska w tym Katowicki Zespół Metropolitalny; b. otoczenie branżowe jest złożone z sektora przedsiębiorstw i banków oraz tradycyjnych sektorów gospodarczych takich jak górnictwo węgla kamiennego, energetyka oraz hutnictwo żelaza i stali; c. Ośrodkami konkurencyjnymi dla Rudy Śląskiej są niektóre ościenne miasta. Dotyczy to Katowic, Bytomia, Zabrza i Chorzowa. Pozostałe miasta i gminy ościenne takie jak Świętochłowice, Mikołów i Gierałtowice nie są gminami konkurencyjnymi. Układ funkcjonalnoprzestrzenny Aglomeracji Górnośląskiej każe postrzegać ościenne miasta i gminy również jako partnerów posiadających wspólne dziedziny współpracy i których łączy wspólnota interesów w relacji do restrukturyzujących się sektorów gospodarczych; d. Utrzymujący się wysoki stopień centralizacji państwa, zwłaszcza finansów publicznych jest głównym zagrożeniem rozwoju miasta oraz całego województwa; Znając główne założenia strategii należy rozpatrzyć czynniki, które sprzyjają jej realizacji oraz te, które ją utrudniają. Mogą być one zewnętrzne jak i wewnętrzne. Poznajmy te najważniejsze. 5

6 Czynniki zewnętrzne Zewnętrznymi, sprzyjającymi czynnikami rozwoju miasta są: a. czynnik gospodarczy, bliskość Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i inwestorów zagranicznych lokalizujących się w tej strefie; b. czynnik infrastrukturalny, związany z przebiegiem autostrady A-4, realizacją Drogowej Trasy Średnicowej i obwodnic; dopełnieniem atrakcyjności komunikacyjnej miasta jest bliskość międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach; c. czynnik terytorialny, atrakcyjność w zakresie podaży terenów do zagospodarowania, d. czynnik polityczny, łączony z potencjalnymi możliwościami rozwojowymi, które tworzy Kontrakt dla województwa katowickiego w tym tzw. północna wspólnota ponadlokalna sześciu miast; e. czynnik makro-ekonomiczny dotyczący kontynuacji procesów wzrostu gospodarczego kraju, opanowania zjawisk inflacyjnych i zwiększania dostępu do kredytu bankowego; Zewnętrzne, utrudniające, czynniki rozwoju miasta to: a. czynnik ekonomiczny, opóźnianie i przesuwanie w czasie procesów restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa i energetyki; b. czynnik infrastrukturalny, niski standard infrastruktury drogowej i słaby postęp przebudowy podstawowego układu komunikacyjnego Aglomeracji Górnośląskiej; c. czynnik polityczny, utrzymująca się centralizacja państwa, nadmierny fiskalizm i zmniejszająca się siła finansowa samorządów lokalnych; d. czynnik ustrojowy, brak samorządu regionalnego i przedłużanie się obecnego rozdrobnionego podziału kraju na małe województwa administrowane przez resortowe układy decyzyjne; e. czynnik społeczny, chroniczne niedofinansowanie sfery usług społecznych w tym edukacji, ochrony zdrowia i kultury. Aktualna ocena miasta Ruda Śląska jest postrzegana przez otoczenie jako: a. miasto rozległe obszarowo, o skomplikowanym układzie funkcjonalno-przestrzennym, z nieukształtowanymi centrami handlowo-usługowymi w dzielnicach; 6

7 b. ośrodek przemysłowy o profilu górniczo hutniczym z tradycją kulturalną wyrosłą na tych przemysłach; c. jednostka osadnicza o randze ponadlokalnej o przewadze środowisk robotniczych tworzących wspólnoty lokalne wokół parafii; d. miasto dużych perspektyw rozwojowych, dysponujące dużymi i atrakcyjnymi terenami do zagospodarowania oraz terenami zielonymi umożliwiającymi rozwój funkcji rekreacyjnej. Stereotyp Rudy Śląskiej tworzą także oceny negatywne, jak: a. mało dynamiczne społeczności lokalne i stosunkowo niski własny potencjał intelektualny; b. wyraźna luka infrastrukturalna w dziedzinie infrastruktury drogowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej; W dzielnicy Nowy Bytom realizowany jest program renowacji zabytków. 7

8 c. brak ogólnomiejskiego centrum administracyjnego, usługowego, handlowego i finansowego; d. występowanie dużej ilości terenów zdegradowanych przez eksploatację górniczą, energetykę i hutnictwo; e. ciążenie dzielnic ku dużym ościennym ośrodkom miejskim takim jak Katowice, Bytom, Zabrze i Chorzów ze względu na atrakcyjności ich centrów handlowo-usługowych. Tożsamość i faza rozwojowa miasta Cechami charakterystycznymi Rudy Śląskiej są: a. etos pracy i kultura przemysłowa ukształtowana przez górnictwo i hutnictwo; Osiedle Magnolia w dzielnicy Ruda otrzymało wyróżnienie Ministra Infrastruktury w kategorii Architektura i Budownictwo. 8

9 b. wysoki poziom identyfikacji z wartościami śląskimi i integracja wewnętrzna społeczności lokalnych większości dzielnic; c. korzystna struktura demograficzna pod względem wieku i liczebności mobilnych grup wiekowych; d. wielość dzielnic z własnymi ośrodkami centralnymi i istnienie przestrzeni historycznych z obiektami zabytkowymi; e. istnienie wolnych przestrzeni przydatnych dla rozwoju różnorodnych funkcji i przebudowy wewnętrznej miasta. W ciągu ostatnich lat ma miejsce wzrost świadomości społecznej mieszkańców i poczucia wspólnoty interesów. Towarzyszą temu wysiłki władz miejskich na rzecz utworzenia centrum administracyjnego i handlowego oraz stopniowej integracji dzielnic w jeden organizm miejski. Władze lokalne uruchomiły opcję na rzecz wypracowania nowej wizji rozwoju miasta i zaangażowania się w promocję rozwoju lokalnego. W mieście obserwuje się rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich firm. Rośnie potencjał miejsc pracy w sektorze prywatnym. Postępuje, chociaż w zbyt wolnym tempie, prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych. Powstają nowe oddziały banków. Wewnętrzne czynniki rozwoju miasta Omawiając czynniki zewnętrzne wykazano ich pochodzenie od spraw niezależnych od mieszkańców Rudy Śląskiej. Są jednak sprawy i problemy, na które mamy lub możemy mieć wpływ. Na rozwój miasta decydujący wpływ będą miały: a. czynniki decyzyjne związane ze stabilnością polityczną władz lokalnych i sprawnością zarządzania miastem; dotyczy to w szczególności promocji gospodarczej i kulturalnej miasta, wspierania rozwoju lokalnego i małej przedsiębiorczości oraz kreowania nowych, atrakcyjnych form zagospodarowania przestrzennego; b. czynniki wzmacniające siłę konkurencyjną miasta; odbudowanie siły konkurencyjnej wielkich przedsiębiorstw i podniesienie atrakcyjności lokalnego otoczenia dla inwestorów w zakresie lokalizacji, telekomunikacji, edukacji, zasobów ludzkich oraz usług bankowych; 9

10 c. inicjatywy lokalne wspierane przez władze miasta oraz Rudzką Agencję Rozwoju Inwestor, umiejętności pozyskiwania przez środowiska lokalne środków zewnętrznych oraz wola wchodzenia we wspólne przedsięwzięcia z innymi gminami i regionalnymi instytucjami wspierającymi procesy rozwojowe. Aby te wewnętrzne czynniki dały odpowiedni efekt musi nastąpić ich w miarę pełne wykorzystanie oraz racjonalne skorzystanie z wiedzy i umiejętności jego mieszkańców. Współczesna literatura używa tu sformułowania kapitał ludzki i środowiska liderskie. Wymagać to będzie: a. dobrej komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami i prowadzenia przez władze miasta skutecznej polityki informacyjnej; b. przełamania partykularnych priorytetów dzielnicowych i społeczno-zawodowych oraz uzyskania konsensusu co do kierunków rozwoju przez obecnie pozostające w rozproszeniu środowiska liderskie. Niezależnie od położenia geograficznego, czasu, największym kapitałem stanowiącym o postępie i rozwoju miasta są ludzie. Na kapitał ludzki miasta składa się: a. ludność z wyższym i średnim wykształceniem, jednakże w mieście jest ona w znacznie mniejszej liczebności aniżeli w miastach ościennych, nadto odpływa ona do konkurencyjnych ośrodków; b. kadra menedżerska przemysłu, która poddana została presji szybkiego podnoszenia swoich umiejętności i wymaga wzmocnienia napływem specjalistów z zewnątrz; c. liczna i dobrze wykształcona kadra techniczna oraz zasoby ludzkie o ukształtowanej kulturze przemysłowej; d. duży potencjał wykwalifikowanych robotników w tradycyjnych zawodach, którzy podlegać będą przekwalifikowaniom zawodowym; e. nieliczne środowisko rzemieślników i liderów małej i średniej przedsiębiorczości oraz niska dynamika rozwojowa klasy średniej; f. potencjał ludzi młodych otwartych na procesy innowacyjne i poszukujących miejsc pracy poza tradycyjnymi sektorami gospodarki miasta. 10

11 WIZJA I KONCEPCJA STRATEGICZNEGO ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA Podstawą kreowania przyszłości miasta są następujące tradycyjne wartości: a. trwałość więzi rodzinnej, parafialnej i regionalnej zakorzenionej w śląskiej tradycji; b. przemysłowa kultura i jakość pracy; c. przestrzeń historyczna poszczególnych dzielnic; d. wartości i walory przyrodnicze w tym bogate zasoby węgla kamiennego oraz tereny zielone. Przyszłość miasta powinna być również oparta na nowych wartościach jak: a. wykształcenie średnie i wyższe oraz wysokie kwalifikacje zawodowe; b. przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność; c. mobilność zawodowa i stałe doskonalenie zawodowe; d. nowe technologie i materiały konstrukcyjne; e. postawa obywatelska i aktywność w życiu publicznym; f. nowoczesne systemy zarządzania w biznesie i administracji; g. odpowiedzialność środowisk liderskich za przyszłość firm, społeczności lokalnych oraz za środowisko przyrodnicze i kulturowe miasta; h. nowe kulturalne i rekreacyjne formy spędzania czasu wolnego; i. nowe formy komunikacji i przekazu informacji; j. integracja społeczna, przestrzenna i techniczna miasta. Główne procesy rozwojowe w mieście oparte na tych przesłankach dokonywać się będą w wielu sferach. W dziedzinie kapitału ludzkiego i usług społecznych obejmą: a. kultywowanie tradycyjnych wartości śląskich, w tym więzi rodzinnych i wspólnotowych; b. zmiany świadomościowo-kulturowe dotyczące wykształcenia, mobilności zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej; c. przekształcenia programowe i organizacyjne w szkolnictwie łączone z rozwinięciem szkół średnich i stworzeniem zalążków szkolnictwa wyższego; d. przekwalifikowania zawodowe pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw; e. kreowanie środowisk liderskich. 11

12 Najważniejsze procesy rozwojowe w gospodarce miasta to: a. restrukturyzacja górnictwa, hutnictwa i energetyki; b. rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z położeniem nacisku na wzrost liczebności firm średniej wielkości; c. napływ firm i inwestorów zewnętrznych w oparciu o atrakcyjne oferty lokalizacyjno-promocyjne; d. rozwój instytucji otoczenia biznesu, w tym instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Ruda Śląska w integracji funkcjonalno-przestrzennej z Katowicami, Chorzowem, Zabrzem i Gliwicami stworzą strefę wysokiej aktywności gospodarczej. U podstaw tej strefy znajdzie się potencjał akademicki, naukowo-badawczy, systemy infrastrukturalno-logistyczne oraz wysoko kwalifikowane kadry sektora przedsiębiorstw i administracji publicznej. Wiodące procesy rozwojowe w użytkowaniu terenów i w infrastrukturze: a. uporządkowanie geodezyjne i własnościowe terenów oraz ich wyposażenie w infrastrukturę; b. modernizacja zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej i biurowo-usługowej; c. modernizacja i rozbudowa dróg; d. rozwój telekomunikacji. Na nowy bardziej korzystny układ powiązań Rudy Śląskiej z otoczeniem złoży się jej współpraca z miastami Aglomeracji Górnośląskiej. Powstaną powiązania w dziedzinie: a. restrukturyzacji górnictwa (Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Katowice); b. wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości (Bytom, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie); c. przyciągania inwestorów i kształtowania układów infrastrukturalno-logistycznych (Katowice, Chorzów, Zabrze, Gliwice). 12

13 Odrestaurowane zabytkowe osiedle robotnicze w dzielnicy Nowy Bytom. Drugi intensywny typ powiązań Rudy Śląskiej z otoczeniem stanowić będzie współpraca z instytucjami i środowiskami akademickimi, kulturalnymi i medycznymi. Przedmiotem tej współpracy będzie rozwój: a. szkolnictwa średniego i wyższego; b. środowiska twórczego i nowych imprez kulturalnych; c. specjalistycznych usług medycznych. Trzecim rodzajem powiązań zewnętrznych będzie rozwinięta sieć kontaktów międzynarodowych. Będą to powiązania z: a. miastami partnerskimi; b. instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi; c. firmami i inwestorami; d. instytucjami wspierania rozwoju lokalnego i małej przedsiębiorczości. 13

14 Społeczność lokalna i władze miasta dążą do tego, aby Ruda Śląska była postrzegana jako miasto kompletnie realizujące wszystkie funkcje miasta tj. funkcję handlowo-usługowa, edukacyjną, kulturalno-rekreacyjną. Niezależnie od znaczącej roli jaką nadal odgrywać będzie w mieście górnictwo i przemysł ciężki powstaną również zalążki przemysłu zaawansowanego technologicznie. Zrestrukturyzowane i konkurencyjne górnictwo i hutnictwo uzupełnione zostaną o alternatywne funkcje i stymulacje gospodarcze. Na silną pozycję ekonomiczną miasta złoży się zróżnicowana struktura podmiotowa sektora przedsiębiorstw, w której znaczący udział posiadać będą firmy średniej wielkości. Ruda Śląska będzie ośrodkiem subregionalnym z wykrystalizowanymi centrami administracyjnousługowymi i handlowo-usługowymi połączonymi funkcjonalnym układem komunikacyjnym spajającym wszystkie dzielnice. Będzie ważnym węzłem w układzie ciągów komunikacyjnych o znaczeniu aglomeracyjnym, krajowym i międzynarodowym oraz zwornikiem pomiędzy Katowicami i Gliwicami. Dzięki temu Ruda Śląska będzie mogła wypełnić swoją misję tj. podjęcie roli wielofunkcyjnego ośrodka o randze subregionalnej, w którym tradycyjna funkcja przemysłowa harmonijnie współistnieje z nowymi przyjaznymi dla środowiska konkurencyjnymi branżami gospodarczymi, który jest komplementarny w stosunku do Katowic w dziedzinie handlu i usług, rekreacji i edukacji, który wspólnie z Katowicami, Chorzowem, Zabrzem i Gliwicami tworzy główną oś rozwoju Aglomeracji Górnośląskiej opartą na infrastrukturze logistycznej i komunikacyjnej. Koncepcja strategicznego rozwoju miasta Każdy plan w tym również dalekosiężne strategie tworzone są na podstawie przyjętych przesłanek, założeń i danych. Tworzone są one w zbiory, mające na celu ich usystematyzowanie pod względem jednorodności tematów. W naszym przypadku zbiory te nazwane zostały polami działań. Pola strategiczne określają główne obszary aktywności podmiotów decyzyjnych; samorządowych, gospodarczych i społecznych, od których zachowań zależy w decydującym stopniu przyszłość miasta. Wybór ośmiu pól działań strategicznych w mieście określa zarazem priorytety rozwojowe miasta. 14

15 Te osiem pól strategicznych to: 1. edukacja i kapitał ludzki, gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 2. komunikacja i telekomunikacja; 3. centra usługowe; 4. promocja i rozwój przedsiębiorczości; 5. gospodarka mieszkaniowa; 6. służba zdrowia i pomoc społeczna; 7. kultura i rekreacja. Inwestowanie w ludzi i wydatne wzmocnienie potencjału edukacyjnego stanowi podstawę przyszłości miasta a zatem główny element strategii. Źródłem przyspieszenia procesów restrukturyzacji gospodarczej i urbanistycznej miasta będzie: a. inwestowanie w edukację ludzi młodych; b. wzmocnienie infrastruktury komunikacyjnej i telekomunikacyjnej; c. krystalizacja centrów usługowych; d. aktywizacja gospodarcza terenów strategicznych. Do terenów strategicznych dla rozwoju miasta zaliczono: 1. Teren po koksowni Walenty wraz z terenami znajdującymi się na zapleczu huty Pokój. 2. Teren położony po zachodniej stronie węzła drogowego A-4 (Wirek Halemba). 3. Subregionalne centrum handlowo-usługowe w Wirku. 4. Teren położony przy dworcu kolejowym Chebzie wzdłuż ulicy Zabrskiej. 5. Tereny rekreacyjne położone w południowych dzielnicach miasta (Kochłowice, Halemba). Główna opcja strategiczna dla miasta Ruda Śląska zakłada oparcie jego rozwoju na efekcie spotęgowania efektu wynikłego z połączenia 5 mocnych stron. Są nimi: 1. Dogodne położenie geograficzne oraz funkcjonowanie w istniejącym i projektowanym układzie komunikacyjnym Aglomeracji Górnośląskiej. 2. Duża podaż terenów przydatnych dla rozwoju różnorodnych funkcji, w tym dla rozwoju funkcji rekreacyjnej. 3. Ludzie o ukształtowanej kulturze przemysłowej w tym liczna kadra z wykształceniem technicznym. 15

16 Inwestycja sportowa - basen kąpielowy w dzielnicy Ruda. 4. Korzystna struktura demograficzna i korzystne zmiany w wykształceniu mieszkańców. 5. Dynamiczny rozwój małej przedsiębiorczości oraz funkcji handlowo-usługowej o znaczeniu ponadlokalnym. Dodatkowym zaakcentowaniem tych mocnych stron będzie: 1. Zwiększony napływ inwestorów zewnętrznych do Aglomeracji Górnośląskiej. 2. Włączenie województwa katowickiego w transeuropejskie systemy infrastrukturalne zwłaszcza transportowo-logistyczne. Strategia rozwoju miasta Ruda Śląska jest strategią złożoną z trzech poziomów decyzyjnych obejmujących odpowiednie pola działań strategicznych. 16

17 Na poziomie pierwszym znajdują się trzy priorytety. Są to: a. edukacja i kapitał ludzki; b. gospodarka komunalna i ochrona środowiska; c. komunikacja i telekomunikacja. Strategiczne kierunki i przedsięwzięcia edukacyjne, infrastrukturalne i ekologiczne mają za zadanie tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i tworzenia nowych miejsc pracy. Wzrost mieszkańców o wysokich kwalifikacjach, wzrost dostępności komunikacyjnej i telekomunikacyjnej oraz uzdrowienie sytuacji ekologicznej, zwłaszcza rewitalizacja terenów zdegradowanych poprawi pozycję miasta w rankingu atrakcyjności dla firm, inwestorów i instytucji oraz mieszkańców i osób odwiedzających miasto. Na drugim poziomie strategicznym perspektyw rozwojowych miasta znajdują się dwa priorytety: d. centra usługowe; e. przedsiębiorczość. Tworzą one wspólnie strategię lokalnego rozwoju gospodarczego. Z jednej strony jest to porządkowanie struktury miasta, z drugiej jest to pobudzanie przedsiębiorczości nakierowanej na: b. przyspieszenie w mieście procesów restrukturyzacyjnych; c. wzbogacenie struktury gospodarczej miasta; d. przyciąganie do miasta inwestorów zewnętrznych; e. zagospodarowanie terenów uznanych za tereny strategiczne dla rozwoju miasta. Na trzecim poziomie strategii rozwoju miasta uplasowano trzy ostatnie priorytety strategiczne: a. gospodarka mieszkaniowa; b. służba zdrowia i pomoc społeczna; c. kultura i rekreacja. Są to priorytety koncentrujące się na polepszaniu warunków życia mieszkańców. W szczególności chodzi w nich o likwidację substandardów mieszkaniowych, zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług medycznych i propagowanie zdrowego stylu życia oraz zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego mieszkańcom i osobom odwiedzającym miasto. 17

18 Nowelizacja Strategii Jak wspomnieliśmy na początku niniejszego opracowania przyjęta w 1997 roku Strategia Rozwoju Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015 została znowelizowana w 2002 roku. Dokonano wówczas aktualizacji celów, kierunków i priorytetowych projektów na lata Wybór kolejnego etapu realizacji strategii został podyktowany nową kadencją władz samorządowych oraz pierwszym okresem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W pierwszym okresie wdrażania Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku podstawowym elementem był Wieloletni program inwestycyjny miasta Ruda Śląska na lata Efekty uzyskane z jego realizacji zawierają roczne raporty przedstawiane Radzie przez Zarząd Miasta. W 2002 roku została również wykonana ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Ruda Śląska. Wstępem do aktualizacji strategii rozwoju miasta na lata stało się rozpoznanie i ocena uwarunkowań rozwojowych miasta. Praca nad aktualizacją strategii została zorganizowana w formie warsztatów strategicznych i projektowych. Aktywnie współpracowało nad nią ponad 120 osób reprezentujących środowiska samorządowe, gospodarcze i zawodowe miasta. W ostatniej fazie do prac programowych włączył się bezpośrednio Zarząd Miasta. W wyniku przeprowadzonej aktualizacji nastąpiło potwierdzenie pól i celów strategicznych długofalowej strategii rozwoju, zweryfikowane zostały niektóre kierunki strategii rozwoju pod wpływem zmieniających się uwarunkowań, utworzenie nowej listy priorytetowych projektów dla średniego okresu. STRATEGIA A PROGRAMY UNIJNE Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiają się nowe możliwości finansowania niektórych przedsięwzięć z funduszy, jakie Unia przeznacza dla poszczególnych państw członkowskich na realizację ich potrzeb wynikających z konieczności dostosowania poziomu życia w poszczególnych krajach do średniej uznawanej przez Unię za niewymagającą dofinansowywania. Kwoty te pozostają w dyspozycji administratorów programów operacyjnych (tak je nazywa UE), w ich ramach dzielone są wpierw na tzw. działania, dopiero potem trafiają do beneficjenta. 18

19 19 Koncepcja przebudowy Placu Jana Pawła II w dzielnicy Nowy Bytom.

20 Ruda Śląska jedno z najbardziej zielonych miast w Aglomeracji Górnośląskiej. 20

21 Przedsięwzięcia, o których mówimy tu omawiając działania wynikające z realizacji Strategii dla Rudy Śląskiej mieszczą się w programie pod nazwą Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju. Program ZPORR określa kierunki polityki regionalnej państwa, współfinansowanej ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Zbudowany jest z czterech priorytetów, jeden z nich, Priorytet 3 Rozwój Lokalny, umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego pozyskanie wsparcia finansowego na projekty infrastrukturalne na obszarach podlegających restrukturyzacji. Wspierane finansowo będą jednak tylko te projekty, które wynikają z Planu Rozwoju Lokalnego przygotowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i wpływają na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej miasta oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. Z powyższego wynika, że Plan Rozwoju Lokalnego stanowi niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR: Priorytet 3 Rozwój Lokalny; Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji. Został zatem sporządzony Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska, przygotowany z udziałem władz miasta, pełnomocnika ds. planu rozwoju lokalnego, horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego, konsultantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz instytucji publicznych. Celem planu jest przeciwdziałanie marginalizacji ekonomicznej i społecznej obszarów restrukturyzowanych poprzez modernizację i budowę infrastruktury lokalnej, zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą miasta, której zły stan ogranicza rozwój nowych sektorów działalności gospodarczej. Plan Rozwoju Lokalnego Plan Rozwoju Lokalnego zawiera opis aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata i , plan finansowy na lata , oczekiwane wskaźniki osiągnięć oraz opis monitoringu, zarządzania i promocji. Realizacja przedmiotowego planu służyć będzie rozwojowi miasta i poprawie warunków życia jego mieszkańców. 21

22 Warto tu zaznaczyć, że daty, jakie się pojawiają w poszczególnych okresach są odmienne od strategii, ale wynikają z konieczności spójności z datami obowiązywania unijnych budżetów, bo to w ich ramach przydzielane są fundusze strukturalne. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata stanowi dokument określający politykę gospodarczą, przestrzenną i społeczną Miasta Ruda Śląska do roku Rozwija cele określone w Strategii Zintegrowanego i Wewnętrznego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do Roku Realizacja tej polityki będzie współfinansowana z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przyczyniając się do zwiększenia potencjału gospodarczego, rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów Wspólnoty. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata Inną z dziedzin wspieranych przez politykę Unii Europejskiej jest rewitalizacja rozumiana jako proces odnowy i ponownego zagospodarowania obszarów zdegradowanych, poprzemysłowych i powojskowych w miastach. Miasto Ruda Śląska może ubiegać się o wsparcie finansowe dla projektów rewitalizacyjnych w ramach ZPORR pod warunkiem, że wynikają one z Lokalnego Programu Rewitalizacji i wpływać będą na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej, turystycznej, kulturalnej i społecznej miasta oraz tworzyć warunki dla wzrostu zatrudnienia. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata , przygotowany zatem został podobnie jak program rozwoju lokalnego z udziałem władz miasta, pełnomocnika ds. rewitalizacji, horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji, spółdzielni mieszkaniowych, konsultantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. 22

23 Wyższa Szkoła Handlowa im. Królowej Jadwigi w dzielnicy Orzegów. Strategicznym celem programu jest zmiana wizerunku Rudy Śląskiej, postrzeganej dotychczas jako niezintegrowane miasto monokultury przemysłowej, poprzez zrównoważony i harmonijny rozwój skoncentrowany na rewitalizacji przestrzeni miejskiej, uwzględniając szerokie spektrum uwarunkowań 23

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku.

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku. Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku styczeń 2015 O dokumencie ZPROF wprowadzenie Dokument Zintegrowany Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Adam Hamryszczak Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 16 grudnia 2014 r. 1 ZIT a STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje strategiczne

Rekomendacje strategiczne Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Rekomendacje strategiczne prof.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole Sposób publikacji: strona internetowa miasta 1. Który z kierunków rozwoju Opola uważa Pani/Pan za najbardziej korzystny? akademicki handlu i usług kultury

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego

Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY Intensywna promocja marki Miasto Nieefektywnie wykorzystany potencjał Zakochanych położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Opole 2013 Województwo opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom HIERARCHICZNY UKŁAD PIĘCIU POZIOMÓW PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. działalnością gospodarczą. działalnością edukacyjno-doradczą (kształcenie) inną działalnością publiczną/społeczną

ANKIETA. działalnością gospodarczą. działalnością edukacyjno-doradczą (kształcenie) inną działalnością publiczną/społeczną ANKIETA Ankieta kierowana jest do mieszkańców Jaworzna w ramach projektu Partnerstwo- Wiedza-Rozwój program kompleksowego przygotowania gminy Jaworzno do zarządzania zmianą gospodarczą. Projekt realizuje

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r.

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r. Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego Puławy, 20.03.2009 r. Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR Znaczenie Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność największych polskich miast. Michał Jabłoński

Konkurencyjność największych polskich miast. Michał Jabłoński Konkurencyjność największych polskich miast Michał Jabłoński 1 Definicja Konkurencyjność zdolność do wytwarzania trwałego wzrostu wartości dodanej i wynikającego stąd wzrostu regionalnego dobrobytu Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Gminy Zator 2014-2022

Gminy Zator 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator 2014-2022 Zator, wrzesień 2014 r. Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014 2022 Zarys Strategii broszura informacyjna Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku W sprawie: udziału Gminy Kosakowo w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program rewitalizacji powstaje na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w między innymi: szczegółową

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków dr inż. Andrzej Tyszecki Poznań, 21 listopada 2012 Aspekty prawne Obszary: lądowe i morskie Prawo: krajowe, UE i międzynarodowe Problemy: zmienność

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo