oraz nierozdysponowana rezerwa w kwocie zł, w tym: - ogólne w kwocie zł, - celowa w kwocie zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oraz nierozdysponowana rezerwa w kwocie 51.538 zł, w tym: - ogólne w kwocie 47.686 zł, - celowa w kwocie 3.852 zł"

Transkrypt

1 PROTOKOŁ NR 14/2008 z obrad XIV sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie Otwarcia obrad XIV sesji Rady Gminy Święciechowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka. Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości: - Wójta Gminy Pana Mariana Mielcarka - Sekretarz Gminy - Panią Haline Rzeźniczak - Skarbnika Gminy - Panią Bożenę Wilczyńską - Dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - Sołtysów - Radnych Rady Powiatu Leszczyńskiego Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 15 radnych (100 %), zatem Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. (Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Rady został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco: 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady. 2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 3. Interpelacje radnych. 4. Sprawozdani z wykonania budżetu gminy w roku opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wykonania sprawozdania z wykonania budżetu, - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2007, - dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na rok podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa. 5. Pozostałe projekty uchwał: - w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego - w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008, - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008, - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są t same nieruchomości bez konieczności przeprowadzania przetargu,

2 - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu garaży ich najemcom/dzierżawcom, - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Balonowej w Strzyżewicach - w sprawie nadania nazw ulic we wsi Święciechowa - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Święciechowa 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 8. Zakończenie. Ad. 1 - Do treści protokołu z obrad XIII sesji Rady odbytej 26 lutego 2008 r. ustosunkował się Przewodniczący Rady Jan Dutka. Stwierdził, że protokół odzwierciedla przebieg obrad sesji. Przyjęte podczas obrad sesji uchwały są załączone do protokołu. Wnioskował o przyjęcie protokołu. Wniosek przegłosowano i protokół przyjęto jednogłośnie. Ad. 2 - Informację dotyczącą działalności w okresie miedzysesyjnym przedstawił Pan Marian Mielcarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Do przedstawionego sprawozdania nie było uwag. Ad. 3 - Interpelacje zostały złożone przez radnych : - Jana Korytowskiego - w sprawie wykoszenia i wyczyszczenia rowu Strzyżewickiego ponieważ woda w rowie z uwagi na brak przepustowości podtapia grunty - Stanisława Tomczaka - prosił o zwrócenie uwagi Panu Czarneckiemu z Przybyszewa ponieważ jego konie pasą się luzem na skarpie stawu położonego blisko drogi i stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego - Irenę Pazoła - zgłosiła kilka pytań do radnych powiatu i Wójta Gminy : 1/ w sprawie dopłat przez Starostwo Powiatowe do Spółek Melioracyjnych 2/ w sprawie odszkodowań dla rolników którzy na swych gruntach mają postawione słupy energetyczne, 3/ modernizacji ul. Krzyckiej 4/ dosadzenia zieleni w Święciechowie - na terenach wykupionych przez powiat 5/ udzielenia pisemnej informacji na temat zadań realizowanych na terenie Święciechowy w ramach budżetu gminy Ad. 4 - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w roku 2007 (załącznik nr 3 do protokołu) Przewodniczący Rady p. Jan Dutka powiedział, że sprawozdanie było tematem posiedzeń komisji Rady jak również Komisji Rewizyjnej. W związku z tym zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu p. Jerzy Włodarczak. Poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 9 kwietnia i po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożonym materiałem dotyczącym sprawozdania stwierdziła, że realizacja budżetu była prawidłowa. W związku z tym opinia komisji jest pozytywna.

3 Takie same stanowiska zajęły pozostałe dwie komisje - Komisja Kultury i Oświaty oraz Komisja Rolnictwa. Przewodniczący Rady p.jan Dutka zwrócił się do Wójta Gminy p. Mariana Mielcarka o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2007 rok. O odczytanie Uchwały Nr SO-10/8/S/Ln/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2008 r. Wójt zwrócił się do Skarnika Gminy p. Bożeny Wilczyńskiej. Z wyżej wymienionej Uchwały wynikało, że RIO w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie za rok (Uchwała Nr SO-10/8/S/Ln/ stanowi załącznik 4 do protokołu) Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Jerzego Machowiaka o odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy za rok Z przedstawionej Uchwały wynikało, że wniosek Komisji Rewizyjnej został podjęty zgodnie z wymogami prawa i uzasadniony. (Uchwała Nr SO-10/6/A//Ln - stanowi załącznik 5 do protokołu) Przewodniczący Komisji Jerzy Machowiak dodał, że komisja zanim wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2007, szczegółowo przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz przeprowadziła kontrole w jednostkach organizacyjnych Gminy pod kątem rzetelności i celowości wydatkowania środków finansowych. Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie Uchwały RIO. W związku z tym, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła kilka błędów. Wójt Gminy zwrócił się do p. Skarbnik Gminy p.bożeny Wilczyńskiej o przedłożenie poprawek. Poprawki do sprawozdania dotyczyły : Określenie Zapisano Winno być W opisie części sprawozdania wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) strona 16 w dz. 756 w części dotyczącej wydatków pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w opisie wykazano m.in. szkolenia dotyczące zmian podatków, usług komputerowych wydatki w tym zakresie nie wystąpiły należałoby wykreślić ten opis. 2) strona 16 w dz. 758 w opisie wydatków podano: oraz nierozdysponowana rezerwa w kwocie zł, w tym: - ogólne w kwocie zł, - celowa w kwocie zł Winno być: oraz nierozdysponowana rezerwa w kwocie zł, w tym: - ogólne w kwocie zł zł zł zł

4 3) strona 19 w dz. 801 wydatki 7. Pozostałe wydatki (ze strony 16 w dz. 758) można uzupełnić opis, informując że: W planie wydatków pozostaje nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie zł zł Radni przyjęli jednogłośnie przedłożone w imieniu Wójta Gminy przez p.skarbnik poprawki do sprawozdania. Ponieważ nie było dyskusji na temat sprawozdania Przewodniczący Rady prosił radnego Zbigniewa Zajdla o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (za podjęciem uchwały glosowało 15 radnych tj. 100 % składu ustawowego Rady) Ad. 5 - Pozostałe projekty uchwał : Uchwała Nr XIV/100/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 1) w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego W uchwale nr XI/86/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego prostuje się oczywistą pomyłkę w ten sposób iż w 1 ust.1 pkt 2 kwotę ,99 zł zastępuje się kwotą ,94 zł. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/101/2008 załącznik nr 7 do protokołu stanowi 2/ zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

5 W Uchwale Nr IX/64/2007 Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego 1 ust. 2 otrzymuje brzmienia Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada 2021 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z zestawieniem uwzględnionym w projekcie uchwały. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/102/2008 stanowi załącznik nr 8 do protokołu 3/ w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu W związku ze spłatą pożyczki otrzymanej w roku 2001 z WFOŚiGW w Poznaniu Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o umorzenie pozostałości jednej raty pożyczki w kwocie zł, której termin spłaty przypadał na rok WFOŚiGW w Poznaniu pismem z dnia 31 grudnia 2007 r. kwotę zł umorzył. Spłata pożyczki zł została ujęta w budżecie na rok 2008 jako wydatki gminy. Dokonując korekty budżetu gminy na rok 2008 w związku z zaistniałą sytuacją zostaną zwiększone wydatki na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gołanice i Krzycko Małe opracowanie dokumentacji i podkłady geodezyjne. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/103/ stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 4/ zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008, projekt uchwały dotyczy zmian w Uchwale nr XIII/91/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok Prostuje się oczywistą pomyłkę w ten sposób iż w 1 ust. 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł Projekt uchwały po odczytaniu przegłosowano i przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 5/ w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008, Uchwała Nr XIV/104/2008 Rady Gminy Święciechowa stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - Bożena Wilczyńska. Projektowane zmiany budżetu gminy na rok 2008 dotyczą: I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę zł

6 dotyczą dochodów bieżących w tym: PFRON - dotacje celowe z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach wg wniosku. za rok 2007r. II półrocze /w dz.756 rozdz zł - rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne wg wniosku za rok 2007r. w dz.756 rozdz zł pozyskane z Narodowego Centrum Kultury środki finansowe na współfinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska (tj.60% kosztów od kwoty zł) zł II. Zwiększenia planu wydatków (Załącznik Nr 2 zmiany w planie wydatków) o kwotę zł zwiększenia wydatków dotyczą: wydatków bieżących w tym: 1. w dziale 010; rozdz o kwotę zł - opracowanie dokumentacji i podkłady geodezyjne kanalizacja sanitarna wsi Gołanice i Krzycko Małe 2. dziale 600; rozdz o kwotę zł - równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy zł - zasypanie rowu ul. Krzycka w Święciechowie wraz z położeniem rurociągu zł 3. dziale 700; rozdz o kwotę zł - przygotowanie sprzedaży działek (ul.strzelecka) w Święciechowie) i garaży (7 garaży) 4. w dziale 750; rozdz o kwotę zł - odnowa elewacji zewnętrznej budynku UG i wymiana drzwi wejściowych oraz malowanie korytarzy po remoncie zł - zastępstwo pracownika (urlop macierzyński) kontrola finansowa, uzupełnienie oprogramowani USC zł w tym wynagrodzenia i pochodne zł 5. w dziale 750; rozdz o kwotę zł - opłacenie składek członkowskich Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego oraz partycypacja w kosztach wykonania strategii zł - wykonanie planów odnowy miejscowości Lasocice i Gołanice zł 6. w dziale Oświata i wychowanie; rozdz Szkoły podstawowe o kwotę zł w tym: Zespół Szkół w Lasocicach zł utwardzenie kostką placu za stołówką zł Zespół Szkół w Długiem Starem zł szpachlowanie i malowanie korytarzy, szatni i klatki schodowej w budynku szkoły zł ze środków na współfinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska zł (kwota zł tj.60% kosztów NCK, a pozostałe 40 % zabezpieczono w jednostce Oraz zł dot. r.2007) w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zł rozdz Przedszkola o kwotę zł Przedszkole Samorządowe w Święciechowie zł remont pokrycia dachowego w Niechłodzie zł malowanie sal dydaktycznych (Niechłód i Gołanice) zł adaptacja pomieszczenie i wyposażenie zł 7. w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie kwotę zł - remont pomieszczeń zajmowanych przez GOPS oraz przystosowanie ogrzewania na gazowe zł 8. Wydatki bieżące w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększono rozdz : Dotację Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie o kwotę zł wykonanie dokumentacji technicznej projektu budowlanego, umożliwiającego prace zabezpieczająco wzmacniające elementów wiatraka Koźlaka zł bieżąca konserwacja i drobne naprawy stolarskie dachu wiatraka zł

7 współfinansowanie wykonania i montażu śmigieł wiatraka (przy współpracy z Stowarzyszeniem Wiatraki Wielkopolski część kosztów pokrywa Stowarzyszenie całkowity koszt wynosi zł) zł współfinansowani przy organizacji Dni Święciechowy zł Remonty sal wiejskich bieżące utrzymanie sal oraz Przybyszewo malowanie wnętrza sali Gołanice położenie kostki brukowej przy sali Wydatki bieżące w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zł 9. Zwiększono wydatki w rozd pozostała działalności o kwotę 750 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 750 zł 10. Wydatki majątkowe o kwotę zł w tym roczne wydatki majątkowe: zł - Budowa sieci wodociągowej na nowym Osiedlu w Święciechowie (wydłużenie uzupełnienie) przy sprzedanych przez gminę działkach budowlanych zł - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Święciechowie (wydłużenie) zł - przebudowa budynku po bibliotece na biura UG i salkę konferencyjną ( po zmianie zł zł - zakup i instalacja el-urzędu oraz elektronicznej skrzynki podawczej el-agent w UG zł - sala Święciechowa zakup pieca co wraz z montażem zł wieloletnie programy inwestycyjne zł przebudowa dróg wewnętrznych o znaczeniu lokalnym w Święciechowie ul. Kolbego, Plater Gen.Tadeusza Kutrzeby zł III. W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu o kwotę zł który pokryty będzie z wolnych środków gminy w kwocie zł oraz rozchody w kwocie zł. IV. W załączniku wieloletnie programy inwestycyjne (zał.4) W trakcie realizacji programu inwestycji zmianie uległ zakres, kwoty oraz lata realizacji, i tak: program budowa i modernizacja dróg gminnych (kanalizacja deszczowa, nawierzchnia, chodniki, krawężniki, pobocza, zatoki) gmina Święciechowa wprowadzono zmiany dotyczące wartości limitów wydatków w latach od 2008 do 2009, a realizację zaplanowano na rok 2008 i wartość zadania określa się w kwocie zł; w r ze środków własnych zł, a w roku zł w tym środki własne zł ; V. W załączniku Plany przychodów i wydatków funduszu celowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu stanu środków na początek roku o kwotę zł - w wierszu 1 tabeli Stan środków na początek roku, - w wierszach 6,7,8 tabeli rozchody.. zwiększenie o kwotę zł - doposażenie placu zabaw w Święciechowie, ul. Lasociceka zł - rekultywacja stawu gminnego w m.długie Nowe zł - selektywna zbiórka odpadów zł - zakupy inwestycyjne traktorek kosiarka z pługiem do śniegu zł - w wierszu 6 tabeli Stan środków na koniec roku... Projekt uchwały odczytano. Radni nie zgłosili żadnych uwag wobec czego w wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/105/2008 Rady Gminy Święciechowa stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 6/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są t same nieruchomości bez konieczności przeprowadzania przetargu,

8 Projekt uchwały odczytano. Ponieważ radni nie zgłosili żadnych uwag, w wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/106/2008 stanowi załącznik nr 12 do protokołu 7/ w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu garaży ich najemcom/dzierżawcom. Przepis art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 ze zmianami) wskazuje osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości. W ust.6 art.34 ustawodawca zawarł deklarację dla rady gminy do przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom z zastrzeżeniem art.60. W przepisie tym jest mowa o lokalu bez wskazania czy chodzi o lokal mieszkalny czy użytkowy. Zatem rada może wprowadzić takie pierwszeństwo zarówno w nabywaniu lokali mieszkalnych, gdy najem został nawiązany na czas oznaczony ( pierwszeństwo przy najmie na czas nieoznaczony wynika z ustawy) jak również w nabywaniu lokali użytkowych. Zatem korzystając z takiej deklaracji rada gminy posiada kompetencje do przyznania pierwszeństwa w nabywaniu garaży ich najemcom lub dzierżawcom. Garaż należy zaliczyć do lokali użytkowych. Gmina Święciechowa jest właścicielem 7 garaży które zostały wynajęte osobom fizycznym, a przedmiotowa uchwała pozwoli im nabyć je bez uczestnictwa w przetargu za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Ze strony radnych nie było uwag do projektu uchwały, wobec czego po odczytaniu i przegłosowaniu uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/107/2008 stanowi załącznik nr 13 do protokołu 8/ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Balonowej w Strzyżewicach Kolejny projekt uchwały dotyczył uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Balonowej w Strzyżewicach. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i drogi wewnętrzne oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Po odczytaniu i przegłosowaniu uchwałę podjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/108/2008 stanowi załącznik nr 14 do protokołu

9 9/ w sprawie nadania nazw ulic we wsi Święciechowa W związku z rozwojem budownictwa przemysłowego i usługowego w rejonie północnowschodnim wsi Święciechowa oraz potrzebą nadania numeracji nieruchomości proponuje się wprowadzenie nazewnictwa ulic w tym rejonie. Proponowane nazwy ulic związane są z charakterem zabudowy w tym rejonie. Zgodnie z uchwałą nr VIII/62/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 lipca 2003r., ogłoszoną w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego nr 148, poz z dnia r., jest to teren zabudowy przemysłu, rzemiosła, składów, handlu hurtowego, usług nieuciążliwych, uciążliwych i komunikacji. - ul. Produkcyjna - wychodząca z ulicy Leszczyńskiej biegnąca w kierunku północno-wschodnim, - ul. Składowa - wychodząca z ulicy Produkcyjnej biegnąca w kierunku północno-zachodnim - ul. Transportowa - wychodząca z ulicy Leszczyńskiej biegnąca w kierunku północno-wschodnim. W dyskusji radny Zbigniew Zajdel wnioskował o zmianę nazw ulic proponując nadanie jednej z ulic - ul. Kosmonautów lub innych związanych z Kosmosem. Wniosek radnego Zajdla większością głosów nie został przez radnych przyjęty. Ponieważ nie było innych uwag projekt uchwały odczytano i po przegłosowaniu przyjęto większością głosów przy 2 głosach przeciwnych. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/109/2008 stanowi załącznik nr 15 do protokołu 10/ ostatni projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Dotyczył ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Święciechowa. Radni przyjęli przedłożone przez Pana Jana Dutkę propozycje i w wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/110/2008 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Ad. 6 Wolne głosy i wnioski Radny Tomczak Stanisław - wnioskował o zmianę nazwy ulicy Plater w Święciechowie.

10 Radny Józef Głowiak - prosił o naprawę (załatanie dziur ) na drodze gminnej Długie Stare Długie Nowe oraz wyrównanie śmietniska w Długiem Nowem. Radny Jan Korytowski - pytał kiedy będą usunięte płyty przed torami w Strzyżewicach. Wniosek był zgłaszany przez niego od kilku lat i nic w tym zakresie nie zostało zrobione. Poinformował również, że chodnik w Strzyżewicach nadaje się do remontu zwłaszcza w miejscach gdzie były usunięte drzewa. Radny Jerzy Włodarczak - wnioskował o usunięcie pni drzew na drodze powiatowej w miejscowości Krzycko Małe Radny Jerzy Klich - na drodze powiatowej w miejscowości Długie Stare na odcinku od suszarni w kierunku leśniczówki do usunięcia są suche topole Ponadto przy ul. Wiosenna/Leszczyńska należałoby uzupełnić płytki chodnikowe. Radny Zygmunt Solski - poinformował, że w miejscowości Przybyszewo parkujące koło firmy p.bartkowiaka samochody utrudniają przejazd ciężkim sprzętem rolniczym. Do radnych powiatu zwrócił się z wnioskiem, by zajęli się tematem odszkodowań dla rolników na polach, których znajdują się słupy energetyczne (przesyłowe). Stwierdził, że dużo mówi się o prywatyzacji energetyki, o pracownikach, ale nic nie mówi się na temat odszkodowań dla rolników. Radny Edward Kurpisz wnioskował o uzupełnienia pobocza drogi przy wjeździe do Piotrowic k/posesji p.tyrały. W tym miejscu tworzą się zastoiska wodne. Sygnalizował, że w związku z transportem żwiru przez Niechłód nawierzchnia asfaltowa drogi w kier, Długich Nowych jest uszkodzona. Ad. 7 - Do wniosków i interpelacji ustosunkował się Wójt Gminy oraz Radny Powiatu Pan Marek Lorych. Pan M. Lorych poinformował, że Starostwo nie dopłaca do Spółek Wodnych. Rolnicy płacą składki i z tych składek powinny być realizowane zadania. Jeśli chodzi o słupy energetyczne - dwa lata wstecz temat został podjęty przez Izby Rolnicze. Stwierdził, że są wyroki Sądowe, gdzie rolnicy wygrywali procesy i jak na dzisiaj jest to jedyna droga, by otrzymać z Energetyki jakiekolwiek odszkodowanie. Niemniej wniosek radnego Solskiego zostanie przedłożony na sesji Rady Powiatu. Do pozostałych spraw ustosunkował się Wójt Gminy. Rów Strzyżewicki wylał w rejonie Strzyżewic dwa przepusty wykonane z rur średnicy 100 cm przy tej ulewie nie odbierały wody. Wójt zobowiązał się na ten temat rozmawiać z WZIR-em. Sprawa wypasania koni przy stawie zostanie przekazana policji. Ul. Krzycka w Święciechowie - jest aktualnie drogą gminną. W roku bieżącym w budżecie gminy zaplanowane są środki na przykrycie rowu. Można zastanowić się również nad remontem chodnika na odcinku od Rynku do zakrętu Zmian nazewnictwa ulic w Święciechowie (ul.plater) na razie nie będzie gmina robić ponieważ każda zmiana wiąże się z kosztami dla mieszkańców.

11 Śmietnisko w Długiem Nowem jest częściowo zrobione. Wniosek dotyczący naprawy chodnika w Strzyżewicach w związku z wycinką drzew należałoby przekazać do WZIR celem zobowiązania wykonawcy do naprawy szkód. Parking koło firmy Bartkowiaka jest zrobiony poza jezdnią. Radny Solski proponuje, by firma rozebrała płot przy swojej nieruchomości i parking cofnęła na swój teren. Przejazd samochodów ze żwirem przez Niechłód w najbliższym czasie zostanie zakończony. Wniosek w sprawie uzupełnienia zagłębienia przy wjeździe do Piotrowic zostanie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. To samo dot. uzupełnienia płytek chodnikowych w m. Długie Stare. Wyjaśnienia Wójta zostały przyjęte/ Ad. 8 - Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych do udziału w obchodach święta 3 Maja, które odbędą się w Święciechowie. Stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym uważa XIV sesję za zamkniętą. Protokołowala Zofia Jackowska Przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

Porządek obrad przedstawiał się następująco: PROTOKÓŁ NR 22/2009 z obrad XXII sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 28 kwietnia 2009 r. w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie. Otwarcia obrad XXII sesji Rady Giny Swieciechowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz Protokół nr XV/11 z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/166/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 grudnia 2013 r. PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2014 I KWARTAŁ 1. Analiza i opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 13/III/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Otwarcia obrad XXVIII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Jan Dutka. Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości : Pana Mariana

Otwarcia obrad XXVIII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Jan Dutka. Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości : Pana Mariana PROTOKÓŁ NR 28/2009 z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 18 grudnia 2009 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a Otwarcia obrad XXVIII Sesji Rady Gminy dokonał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r.

Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. przewodniczył Zbigniew Chwastek. Obecnych 13 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Projekt z dnia 8 września 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr /2014 r. Z posiedzenia Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury. w dniu 16 grudnia 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr /2014 r. Z posiedzenia Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury. w dniu 16 grudnia 2014 r. P r o t o k ó ł Nr /2014 r. Z posiedzenia Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury w dniu 16 grudnia 2014 r. Przewodniczący KZOiK A. Polański - otworzył posiedzenie komisji, a następnie przedstawiła proponowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo