oraz nierozdysponowana rezerwa w kwocie zł, w tym: - ogólne w kwocie zł, - celowa w kwocie zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oraz nierozdysponowana rezerwa w kwocie 51.538 zł, w tym: - ogólne w kwocie 47.686 zł, - celowa w kwocie 3.852 zł"

Transkrypt

1 PROTOKOŁ NR 14/2008 z obrad XIV sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie Otwarcia obrad XIV sesji Rady Gminy Święciechowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka. Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości: - Wójta Gminy Pana Mariana Mielcarka - Sekretarz Gminy - Panią Haline Rzeźniczak - Skarbnika Gminy - Panią Bożenę Wilczyńską - Dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - Sołtysów - Radnych Rady Powiatu Leszczyńskiego Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 15 radnych (100 %), zatem Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. (Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Rady został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco: 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady. 2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 3. Interpelacje radnych. 4. Sprawozdani z wykonania budżetu gminy w roku opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wykonania sprawozdania z wykonania budżetu, - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2007, - dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na rok podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa. 5. Pozostałe projekty uchwał: - w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego - w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008, - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008, - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są t same nieruchomości bez konieczności przeprowadzania przetargu,

2 - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu garaży ich najemcom/dzierżawcom, - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Balonowej w Strzyżewicach - w sprawie nadania nazw ulic we wsi Święciechowa - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Święciechowa 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 8. Zakończenie. Ad. 1 - Do treści protokołu z obrad XIII sesji Rady odbytej 26 lutego 2008 r. ustosunkował się Przewodniczący Rady Jan Dutka. Stwierdził, że protokół odzwierciedla przebieg obrad sesji. Przyjęte podczas obrad sesji uchwały są załączone do protokołu. Wnioskował o przyjęcie protokołu. Wniosek przegłosowano i protokół przyjęto jednogłośnie. Ad. 2 - Informację dotyczącą działalności w okresie miedzysesyjnym przedstawił Pan Marian Mielcarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Do przedstawionego sprawozdania nie było uwag. Ad. 3 - Interpelacje zostały złożone przez radnych : - Jana Korytowskiego - w sprawie wykoszenia i wyczyszczenia rowu Strzyżewickiego ponieważ woda w rowie z uwagi na brak przepustowości podtapia grunty - Stanisława Tomczaka - prosił o zwrócenie uwagi Panu Czarneckiemu z Przybyszewa ponieważ jego konie pasą się luzem na skarpie stawu położonego blisko drogi i stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego - Irenę Pazoła - zgłosiła kilka pytań do radnych powiatu i Wójta Gminy : 1/ w sprawie dopłat przez Starostwo Powiatowe do Spółek Melioracyjnych 2/ w sprawie odszkodowań dla rolników którzy na swych gruntach mają postawione słupy energetyczne, 3/ modernizacji ul. Krzyckiej 4/ dosadzenia zieleni w Święciechowie - na terenach wykupionych przez powiat 5/ udzielenia pisemnej informacji na temat zadań realizowanych na terenie Święciechowy w ramach budżetu gminy Ad. 4 - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w roku 2007 (załącznik nr 3 do protokołu) Przewodniczący Rady p. Jan Dutka powiedział, że sprawozdanie było tematem posiedzeń komisji Rady jak również Komisji Rewizyjnej. W związku z tym zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu p. Jerzy Włodarczak. Poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 9 kwietnia i po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożonym materiałem dotyczącym sprawozdania stwierdziła, że realizacja budżetu była prawidłowa. W związku z tym opinia komisji jest pozytywna.

3 Takie same stanowiska zajęły pozostałe dwie komisje - Komisja Kultury i Oświaty oraz Komisja Rolnictwa. Przewodniczący Rady p.jan Dutka zwrócił się do Wójta Gminy p. Mariana Mielcarka o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2007 rok. O odczytanie Uchwały Nr SO-10/8/S/Ln/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2008 r. Wójt zwrócił się do Skarnika Gminy p. Bożeny Wilczyńskiej. Z wyżej wymienionej Uchwały wynikało, że RIO w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie za rok (Uchwała Nr SO-10/8/S/Ln/ stanowi załącznik 4 do protokołu) Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Jerzego Machowiaka o odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy za rok Z przedstawionej Uchwały wynikało, że wniosek Komisji Rewizyjnej został podjęty zgodnie z wymogami prawa i uzasadniony. (Uchwała Nr SO-10/6/A//Ln - stanowi załącznik 5 do protokołu) Przewodniczący Komisji Jerzy Machowiak dodał, że komisja zanim wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2007, szczegółowo przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz przeprowadziła kontrole w jednostkach organizacyjnych Gminy pod kątem rzetelności i celowości wydatkowania środków finansowych. Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie Uchwały RIO. W związku z tym, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła kilka błędów. Wójt Gminy zwrócił się do p. Skarbnik Gminy p.bożeny Wilczyńskiej o przedłożenie poprawek. Poprawki do sprawozdania dotyczyły : Określenie Zapisano Winno być W opisie części sprawozdania wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) strona 16 w dz. 756 w części dotyczącej wydatków pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w opisie wykazano m.in. szkolenia dotyczące zmian podatków, usług komputerowych wydatki w tym zakresie nie wystąpiły należałoby wykreślić ten opis. 2) strona 16 w dz. 758 w opisie wydatków podano: oraz nierozdysponowana rezerwa w kwocie zł, w tym: - ogólne w kwocie zł, - celowa w kwocie zł Winno być: oraz nierozdysponowana rezerwa w kwocie zł, w tym: - ogólne w kwocie zł zł zł zł

4 3) strona 19 w dz. 801 wydatki 7. Pozostałe wydatki (ze strony 16 w dz. 758) można uzupełnić opis, informując że: W planie wydatków pozostaje nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie zł zł Radni przyjęli jednogłośnie przedłożone w imieniu Wójta Gminy przez p.skarbnik poprawki do sprawozdania. Ponieważ nie było dyskusji na temat sprawozdania Przewodniczący Rady prosił radnego Zbigniewa Zajdla o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (za podjęciem uchwały glosowało 15 radnych tj. 100 % składu ustawowego Rady) Ad. 5 - Pozostałe projekty uchwał : Uchwała Nr XIV/100/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 1) w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego W uchwale nr XI/86/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego prostuje się oczywistą pomyłkę w ten sposób iż w 1 ust.1 pkt 2 kwotę ,99 zł zastępuje się kwotą ,94 zł. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/101/2008 załącznik nr 7 do protokołu stanowi 2/ zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

5 W Uchwale Nr IX/64/2007 Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego 1 ust. 2 otrzymuje brzmienia Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada 2021 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z zestawieniem uwzględnionym w projekcie uchwały. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/102/2008 stanowi załącznik nr 8 do protokołu 3/ w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu W związku ze spłatą pożyczki otrzymanej w roku 2001 z WFOŚiGW w Poznaniu Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o umorzenie pozostałości jednej raty pożyczki w kwocie zł, której termin spłaty przypadał na rok WFOŚiGW w Poznaniu pismem z dnia 31 grudnia 2007 r. kwotę zł umorzył. Spłata pożyczki zł została ujęta w budżecie na rok 2008 jako wydatki gminy. Dokonując korekty budżetu gminy na rok 2008 w związku z zaistniałą sytuacją zostaną zwiększone wydatki na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gołanice i Krzycko Małe opracowanie dokumentacji i podkłady geodezyjne. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/103/ stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 4/ zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008, projekt uchwały dotyczy zmian w Uchwale nr XIII/91/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok Prostuje się oczywistą pomyłkę w ten sposób iż w 1 ust. 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł Projekt uchwały po odczytaniu przegłosowano i przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 5/ w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008, Uchwała Nr XIV/104/2008 Rady Gminy Święciechowa stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - Bożena Wilczyńska. Projektowane zmiany budżetu gminy na rok 2008 dotyczą: I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę zł

6 dotyczą dochodów bieżących w tym: PFRON - dotacje celowe z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach wg wniosku. za rok 2007r. II półrocze /w dz.756 rozdz zł - rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne wg wniosku za rok 2007r. w dz.756 rozdz zł pozyskane z Narodowego Centrum Kultury środki finansowe na współfinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska (tj.60% kosztów od kwoty zł) zł II. Zwiększenia planu wydatków (Załącznik Nr 2 zmiany w planie wydatków) o kwotę zł zwiększenia wydatków dotyczą: wydatków bieżących w tym: 1. w dziale 010; rozdz o kwotę zł - opracowanie dokumentacji i podkłady geodezyjne kanalizacja sanitarna wsi Gołanice i Krzycko Małe 2. dziale 600; rozdz o kwotę zł - równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy zł - zasypanie rowu ul. Krzycka w Święciechowie wraz z położeniem rurociągu zł 3. dziale 700; rozdz o kwotę zł - przygotowanie sprzedaży działek (ul.strzelecka) w Święciechowie) i garaży (7 garaży) 4. w dziale 750; rozdz o kwotę zł - odnowa elewacji zewnętrznej budynku UG i wymiana drzwi wejściowych oraz malowanie korytarzy po remoncie zł - zastępstwo pracownika (urlop macierzyński) kontrola finansowa, uzupełnienie oprogramowani USC zł w tym wynagrodzenia i pochodne zł 5. w dziale 750; rozdz o kwotę zł - opłacenie składek członkowskich Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego oraz partycypacja w kosztach wykonania strategii zł - wykonanie planów odnowy miejscowości Lasocice i Gołanice zł 6. w dziale Oświata i wychowanie; rozdz Szkoły podstawowe o kwotę zł w tym: Zespół Szkół w Lasocicach zł utwardzenie kostką placu za stołówką zł Zespół Szkół w Długiem Starem zł szpachlowanie i malowanie korytarzy, szatni i klatki schodowej w budynku szkoły zł ze środków na współfinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska zł (kwota zł tj.60% kosztów NCK, a pozostałe 40 % zabezpieczono w jednostce Oraz zł dot. r.2007) w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zł rozdz Przedszkola o kwotę zł Przedszkole Samorządowe w Święciechowie zł remont pokrycia dachowego w Niechłodzie zł malowanie sal dydaktycznych (Niechłód i Gołanice) zł adaptacja pomieszczenie i wyposażenie zł 7. w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie kwotę zł - remont pomieszczeń zajmowanych przez GOPS oraz przystosowanie ogrzewania na gazowe zł 8. Wydatki bieżące w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększono rozdz : Dotację Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie o kwotę zł wykonanie dokumentacji technicznej projektu budowlanego, umożliwiającego prace zabezpieczająco wzmacniające elementów wiatraka Koźlaka zł bieżąca konserwacja i drobne naprawy stolarskie dachu wiatraka zł

7 współfinansowanie wykonania i montażu śmigieł wiatraka (przy współpracy z Stowarzyszeniem Wiatraki Wielkopolski część kosztów pokrywa Stowarzyszenie całkowity koszt wynosi zł) zł współfinansowani przy organizacji Dni Święciechowy zł Remonty sal wiejskich bieżące utrzymanie sal oraz Przybyszewo malowanie wnętrza sali Gołanice położenie kostki brukowej przy sali Wydatki bieżące w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zł 9. Zwiększono wydatki w rozd pozostała działalności o kwotę 750 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 750 zł 10. Wydatki majątkowe o kwotę zł w tym roczne wydatki majątkowe: zł - Budowa sieci wodociągowej na nowym Osiedlu w Święciechowie (wydłużenie uzupełnienie) przy sprzedanych przez gminę działkach budowlanych zł - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Święciechowie (wydłużenie) zł - przebudowa budynku po bibliotece na biura UG i salkę konferencyjną ( po zmianie zł zł - zakup i instalacja el-urzędu oraz elektronicznej skrzynki podawczej el-agent w UG zł - sala Święciechowa zakup pieca co wraz z montażem zł wieloletnie programy inwestycyjne zł przebudowa dróg wewnętrznych o znaczeniu lokalnym w Święciechowie ul. Kolbego, Plater Gen.Tadeusza Kutrzeby zł III. W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu o kwotę zł który pokryty będzie z wolnych środków gminy w kwocie zł oraz rozchody w kwocie zł. IV. W załączniku wieloletnie programy inwestycyjne (zał.4) W trakcie realizacji programu inwestycji zmianie uległ zakres, kwoty oraz lata realizacji, i tak: program budowa i modernizacja dróg gminnych (kanalizacja deszczowa, nawierzchnia, chodniki, krawężniki, pobocza, zatoki) gmina Święciechowa wprowadzono zmiany dotyczące wartości limitów wydatków w latach od 2008 do 2009, a realizację zaplanowano na rok 2008 i wartość zadania określa się w kwocie zł; w r ze środków własnych zł, a w roku zł w tym środki własne zł ; V. W załączniku Plany przychodów i wydatków funduszu celowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu stanu środków na początek roku o kwotę zł - w wierszu 1 tabeli Stan środków na początek roku, - w wierszach 6,7,8 tabeli rozchody.. zwiększenie o kwotę zł - doposażenie placu zabaw w Święciechowie, ul. Lasociceka zł - rekultywacja stawu gminnego w m.długie Nowe zł - selektywna zbiórka odpadów zł - zakupy inwestycyjne traktorek kosiarka z pługiem do śniegu zł - w wierszu 6 tabeli Stan środków na koniec roku... Projekt uchwały odczytano. Radni nie zgłosili żadnych uwag wobec czego w wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/105/2008 Rady Gminy Święciechowa stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 6/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są t same nieruchomości bez konieczności przeprowadzania przetargu,

8 Projekt uchwały odczytano. Ponieważ radni nie zgłosili żadnych uwag, w wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/106/2008 stanowi załącznik nr 12 do protokołu 7/ w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu garaży ich najemcom/dzierżawcom. Przepis art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 ze zmianami) wskazuje osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości. W ust.6 art.34 ustawodawca zawarł deklarację dla rady gminy do przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom z zastrzeżeniem art.60. W przepisie tym jest mowa o lokalu bez wskazania czy chodzi o lokal mieszkalny czy użytkowy. Zatem rada może wprowadzić takie pierwszeństwo zarówno w nabywaniu lokali mieszkalnych, gdy najem został nawiązany na czas oznaczony ( pierwszeństwo przy najmie na czas nieoznaczony wynika z ustawy) jak również w nabywaniu lokali użytkowych. Zatem korzystając z takiej deklaracji rada gminy posiada kompetencje do przyznania pierwszeństwa w nabywaniu garaży ich najemcom lub dzierżawcom. Garaż należy zaliczyć do lokali użytkowych. Gmina Święciechowa jest właścicielem 7 garaży które zostały wynajęte osobom fizycznym, a przedmiotowa uchwała pozwoli im nabyć je bez uczestnictwa w przetargu za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Ze strony radnych nie było uwag do projektu uchwały, wobec czego po odczytaniu i przegłosowaniu uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/107/2008 stanowi załącznik nr 13 do protokołu 8/ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Balonowej w Strzyżewicach Kolejny projekt uchwały dotyczył uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Balonowej w Strzyżewicach. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i drogi wewnętrzne oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Po odczytaniu i przegłosowaniu uchwałę podjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/108/2008 stanowi załącznik nr 14 do protokołu

9 9/ w sprawie nadania nazw ulic we wsi Święciechowa W związku z rozwojem budownictwa przemysłowego i usługowego w rejonie północnowschodnim wsi Święciechowa oraz potrzebą nadania numeracji nieruchomości proponuje się wprowadzenie nazewnictwa ulic w tym rejonie. Proponowane nazwy ulic związane są z charakterem zabudowy w tym rejonie. Zgodnie z uchwałą nr VIII/62/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 lipca 2003r., ogłoszoną w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego nr 148, poz z dnia r., jest to teren zabudowy przemysłu, rzemiosła, składów, handlu hurtowego, usług nieuciążliwych, uciążliwych i komunikacji. - ul. Produkcyjna - wychodząca z ulicy Leszczyńskiej biegnąca w kierunku północno-wschodnim, - ul. Składowa - wychodząca z ulicy Produkcyjnej biegnąca w kierunku północno-zachodnim - ul. Transportowa - wychodząca z ulicy Leszczyńskiej biegnąca w kierunku północno-wschodnim. W dyskusji radny Zbigniew Zajdel wnioskował o zmianę nazw ulic proponując nadanie jednej z ulic - ul. Kosmonautów lub innych związanych z Kosmosem. Wniosek radnego Zajdla większością głosów nie został przez radnych przyjęty. Ponieważ nie było innych uwag projekt uchwały odczytano i po przegłosowaniu przyjęto większością głosów przy 2 głosach przeciwnych. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/109/2008 stanowi załącznik nr 15 do protokołu 10/ ostatni projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Dotyczył ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Święciechowa. Radni przyjęli przedłożone przez Pana Jana Dutkę propozycje i w wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr XIV/110/2008 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Ad. 6 Wolne głosy i wnioski Radny Tomczak Stanisław - wnioskował o zmianę nazwy ulicy Plater w Święciechowie.

10 Radny Józef Głowiak - prosił o naprawę (załatanie dziur ) na drodze gminnej Długie Stare Długie Nowe oraz wyrównanie śmietniska w Długiem Nowem. Radny Jan Korytowski - pytał kiedy będą usunięte płyty przed torami w Strzyżewicach. Wniosek był zgłaszany przez niego od kilku lat i nic w tym zakresie nie zostało zrobione. Poinformował również, że chodnik w Strzyżewicach nadaje się do remontu zwłaszcza w miejscach gdzie były usunięte drzewa. Radny Jerzy Włodarczak - wnioskował o usunięcie pni drzew na drodze powiatowej w miejscowości Krzycko Małe Radny Jerzy Klich - na drodze powiatowej w miejscowości Długie Stare na odcinku od suszarni w kierunku leśniczówki do usunięcia są suche topole Ponadto przy ul. Wiosenna/Leszczyńska należałoby uzupełnić płytki chodnikowe. Radny Zygmunt Solski - poinformował, że w miejscowości Przybyszewo parkujące koło firmy p.bartkowiaka samochody utrudniają przejazd ciężkim sprzętem rolniczym. Do radnych powiatu zwrócił się z wnioskiem, by zajęli się tematem odszkodowań dla rolników na polach, których znajdują się słupy energetyczne (przesyłowe). Stwierdził, że dużo mówi się o prywatyzacji energetyki, o pracownikach, ale nic nie mówi się na temat odszkodowań dla rolników. Radny Edward Kurpisz wnioskował o uzupełnienia pobocza drogi przy wjeździe do Piotrowic k/posesji p.tyrały. W tym miejscu tworzą się zastoiska wodne. Sygnalizował, że w związku z transportem żwiru przez Niechłód nawierzchnia asfaltowa drogi w kier, Długich Nowych jest uszkodzona. Ad. 7 - Do wniosków i interpelacji ustosunkował się Wójt Gminy oraz Radny Powiatu Pan Marek Lorych. Pan M. Lorych poinformował, że Starostwo nie dopłaca do Spółek Wodnych. Rolnicy płacą składki i z tych składek powinny być realizowane zadania. Jeśli chodzi o słupy energetyczne - dwa lata wstecz temat został podjęty przez Izby Rolnicze. Stwierdził, że są wyroki Sądowe, gdzie rolnicy wygrywali procesy i jak na dzisiaj jest to jedyna droga, by otrzymać z Energetyki jakiekolwiek odszkodowanie. Niemniej wniosek radnego Solskiego zostanie przedłożony na sesji Rady Powiatu. Do pozostałych spraw ustosunkował się Wójt Gminy. Rów Strzyżewicki wylał w rejonie Strzyżewic dwa przepusty wykonane z rur średnicy 100 cm przy tej ulewie nie odbierały wody. Wójt zobowiązał się na ten temat rozmawiać z WZIR-em. Sprawa wypasania koni przy stawie zostanie przekazana policji. Ul. Krzycka w Święciechowie - jest aktualnie drogą gminną. W roku bieżącym w budżecie gminy zaplanowane są środki na przykrycie rowu. Można zastanowić się również nad remontem chodnika na odcinku od Rynku do zakrętu Zmian nazewnictwa ulic w Święciechowie (ul.plater) na razie nie będzie gmina robić ponieważ każda zmiana wiąże się z kosztami dla mieszkańców.

11 Śmietnisko w Długiem Nowem jest częściowo zrobione. Wniosek dotyczący naprawy chodnika w Strzyżewicach w związku z wycinką drzew należałoby przekazać do WZIR celem zobowiązania wykonawcy do naprawy szkód. Parking koło firmy Bartkowiaka jest zrobiony poza jezdnią. Radny Solski proponuje, by firma rozebrała płot przy swojej nieruchomości i parking cofnęła na swój teren. Przejazd samochodów ze żwirem przez Niechłód w najbliższym czasie zostanie zakończony. Wniosek w sprawie uzupełnienia zagłębienia przy wjeździe do Piotrowic zostanie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. To samo dot. uzupełnienia płytek chodnikowych w m. Długie Stare. Wyjaśnienia Wójta zostały przyjęte/ Ad. 8 - Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych do udziału w obchodach święta 3 Maja, które odbędą się w Święciechowie. Stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym uważa XIV sesję za zamkniętą. Protokołowala Zofia Jackowska Przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie.

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Ponadto udział wzięli: -----------------------------

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r.

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Ponadto w sesji udział wzięli: Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r.

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Miejsce odbycia sesji: sala sesyjna, nr 104 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo