PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Program funkcjonalno użytkowy (strona tytułowa) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv 1

2 Program funkcjonalno użytkowy (strona tytułowa) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rozbudowa SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Stalowa Wola ul. Energetyków Stalowa Wola 3. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody 1 : grup robót klas robót kategorii robót Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części Roboty instalacyjne w budynkach Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu Usługi architektoniczne i podobne Usługi inżynieryjne Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty instalacyjne elektryczne Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Roboty malarskie i szklarskie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Zintegrowane usługi inżynieryjne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty na placu budowy Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów, kolei Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, Wyrównywanie terenu Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 1 grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. opublikowane w dniu 15 marca 2008 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv 2

3 Program funkcjonalno użytkowy (strona tytułowa) kategorii robót Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Izolacja cieplna Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Wznoszenie ogrodzeń Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Nakładanie powierzchni kryjących Roboty elewacyjne Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych Usługi projektowania konstrukcji nośnych 4. Nazwa Zamawiającego oraz jego adres 5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ul. Warszawska Konstancin Jeziorna Grzegorz Jaworski Zygmunt Łagowski Łukasz Marchewka Andrzej Zimka Sławomir Iwański Adam Kaczkowski Piotr Kaca Maciej Kazirodek Arkadiusz Nowek Grzegorz Wójcik Leszek Kiljanek 6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne Wschód S.A. Rozdz. I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Rozdz. II.A. Rozbudowa SE Stalowa Wola budowa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice. Rozdz. II.B. Rozbudowa SE Stalowa Wola o rozdzielnie 220 kv wraz z autotransformatorami 220/110 kv i polami rozdzielni 110 kv. Rozdz. III. Wykaz norm, wymaganych standardów PSE-Operator S.A. oraz standardowych specyfikacji technicznych. Rozdz. IV. Załączniki ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv 3

4 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv ROZDZIAŁ I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1

5 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU I: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 2 INFORMACJE OGÓLNE. 3 3 PODZIAŁ WŁASNOŚCI I AKTUALNY STAN FORMALNO-PRAWNY SE STALOWA WOLA Lokalizacja stacji/elektrowni. 3.2 Własność urządzeń i granice własności 3.3 Własność działek gruntowych 3.4 Wykaz decyzji administracyjnych dla rozbudowy SE Stalowa Wola 4 STAN FORMALNOPRAWNY LINII 220 KV 4.1 Stan formalno- prawny istniejącej linii 220 kv Abramowice - Stalowa Wola - Chmielów 4.2 Obowiązujące dokumenty planistyczne w jednostkach administracyjnych DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI, DO KTÓRYCH KONIECZNE BĘDĄ ODPOWIEDNIE WYSTĄPIENIA. 6 WYMAGANIA OGÓLNE DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7 PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

6 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 3 1 Podstawa opracowania. W związku z zawartymi porozumieniami pomiędzy Zamawiającym a Elektrownią Stalowa Wola S.A, przewidywanym uruchomieniem nowego bloku energetycznego na napięciu 220 kv przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. i koniecznością wyprowadzenia mocy z nowego bloku Zamawiający zamierza dokonać rozbudowy istniejącego układu sieciowego 220 kv w węźle Stalowa Wola. 2 Informacje ogólne. Przedmiotowy program funkcjonalno użytkowy został opracowany w rozbiciu na dwa rozdziały: a) Rozdział II.A. Rozbudowa SE Stalowa Wola budowa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice. b) Rozdział II.B. Rozbudowa SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv wraz z autotransformatorami 220/110 kv i polami stron 110 kv AT1 i AT2. W ramach rozdziału II.B. Rozbudowa SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv wraz z autotransformatorami 220/110 kv i polami rozdzielni 110 kv, przewiduje się budowę nowej rozdzielni 220 kv w stacji Stalowa Wola z izolacją gazową, w technologii GIS wraz z połączeniem z istniejącą rozdzielnią 110 kv Stalowa Wola i przyłączeniem nowego bloku o mocy 420 MW, w tym m.in.: a) budowę budynku dla rozdzielni 220 kv oraz budynku technologicznego dla umieszczenia: SOT, urządzeń łączności, układów pomiarowych, potrzeb własnych, pomieszczeń technicznych, urządzeń EAZ oraz SSiN; b) budowę w pełni wyposażonej trzy gałęziowej wnętrzowej rozdzielni 220 kv zawierającej: 2 pola generatorowe, 2 pola autotransformatorowe, 2 pola liniowe, z izolacją gazową z SF6, w układzie 3/2W, zawierającej aparaturę do pomiarów napięć na szynach, z możliwością rozbudowy o następną gałąź; c) wyposażenie w nową aparaturę pola nr 10 autotransformatora AT2 275 MVA, w rozdzielni 110 kv; d) modernizację istniejącego pola nr 21 R 110 kv; e) demontaż kompaktowego pola wyłącznikowego 220 kv i aparatury napowietrznej 220 kv (ograniczniki przepięć - 2 kpl., przekładniki napięciowe) i przekazanie na rezerwę magazynową lub ponowne wykorzystanie w nowej rozdzielni 220 kv; f) budowę stanowisk dla dwóch jednostek autotransformatorów 220/110 kv 275 MVA; g) demontaż i likwidację istniejącego autotransformatora 220/110 kv, 160 MVA i instalacja dwóch nowych autotransformatorów 220/110/15 kv, 275 MVA; h) demontaż odcinka istniejącej linii 220 kv i budowę linii napowietrznej i kablowej 110 kv dla połączenia stron 110 kv autotransformatorów AT1 i AT2, 275 MVA z rozdzielnią 110 kv; i) wykonanie nowych połączeń światłowodowych; j) wykonanie połączenia rozdzielni GIS z odejściami (linie, autotransformatory) w tym budowa nowych konstrukcji wysokich; k) budowę potrzeb własnych z wykorzystaniem zasilania z uzwojeń 15 kv autotransformatorów 220/110/15 kv 275 MVA i rezerwowo z rozdzielni 6 kv Elektrowni Stalowa Wola; l) budowę rozdzielni potrzeb własnych prądu przemiennego 0,4 kv; m) budowę rozdzielni potrzeb własnych prądu stałego (z dwoma bateriami akumulatorowymi 220 V) i rozdzielni napięcia gwarantowanego; n) instalację urządzeń i aparatury EAZ oraz obwodów wtórnych rozdzielni 220 kv i pól 110 kv autotransformatorów; o) instalację układów pomiarowych; p) instalację układów informatycznych; q) instalację systemu sterowania i nadzoru (SSiN); r) wykonanie systemu ochrony technicznej (SOT); s) budowę infrastruktury stacji (drogi, ogrodzenie, oświetlenie terenu, media, kanalizacje); t) instalację urządzeń telekomunikacyjnych, wprowadzenie traktów światłowodowych oraz wykonanie nawiązań do urządzeń łączności Elektrowni Stalowa Wola (w tym także rozbudowa traktów światłowodowych w kierunku Stalowa Wola Chmielów i Stalowa Wola Abramowice). 3

7 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 4 Zakres prac opisany w rozdziale II.A. Rozbudowa SE Stalowa Wola budowa linii 220 kv Stalowa punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice, obejmuje: a) budowę odcinka długości 12 km jednotorowej linii 220 kv od nowej rozdzielni 220 kv stacji St. Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice, b) przebudowę stanowiska 27/100 w celu likwidacji gwiazdy Abramowice St. Wola - Chmielów. W wyniku tej przebudowy powstaną dwa niezależne ciągi liniowe 220 kv relacji Abramowice - Stalowa Wola i Chmielów - Stalowa Wola c) przebudowę istniejących traktów światłowodowych 12 włóknowych relacji Abramowice St. Wola i St. Wola - Chmielów z uwagi na przebudowę stanowiska 27/100 i wprowadzenie do nowej rozdzielni 220 kv stacji St. Wola, d) budowę nowego traktu światłowodowego 48 włóknowego relacji Abramowice nowa rozdzielnia 220 kv stacja St. Wola. Zamawiający na etapie przygotowywania przedmiotowej Inwestycji opracował Studium budowy rozdzielni 220 kv w SE Stalowa Wola z uwzględnieniem jej powiązań z rozdzielnią 110 kv oraz przyłączeniem nowego bloku o mocy 420 MW, o którym mowa, powyżej. Studium to obejmowało m. in. analizę możliwości poprowadzenia nowobudowanej linii elektroenergetycznej. Zamawiający załączył Wyciąg (data opracowania październik 2009 r.) z przedmiotowego Studium, stanowiący załącznik nr 1 do PFU (część II SIWZ), wyłącznie dla celów informacyjnych. Zawarte w nim informacje nie są w żaden sposób wiążące dla Wykonawcy. 4

8 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 5 Mapa - Przebieg trasy linii na tle podziału administracyjnego na podkładzie topograficznym 5

9 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 6 3 Podział własności i aktualny stan formalno-prawny SE Stalowa Wola 3.1 Lokalizacja stacji/elektrowni. Elektrownia Stalowa Wola łącznie z infrastrukturą oraz stacją przyelektrownianą 220/110 kv Stalowa Wola zlokalizowana jest w południowo wschodniej części Polski, na obrzeżu miasta Stalowa Wola, przy ulicy Energetyków 13 i graniczy: a) od północy z ulicą Spacerową i terenami leśnymi, b) od wschodu z ulicą Spacerową, rzeką San, terenami leśnymi, ogródkami działkowymi i zielenią niską, c) od południa z rzeką Barcówka i jej dopływem - rzeką Jelnią, za którą znajdują się tereny mieszkaniowe Osiedla Energetyków oraz zieleń niska i nieużytki, d) od zachodu z ulicą Energetyków i terenami leśnymi. 3.2 Własność urządzeń i granice własności Właścicielem aparatury i urządzeń pola 220 kv, autotransformatora 220/110 kv, 160 MVA oraz aparatury i urządzeń pola nr 21 w rozdzielni 110 kv jest PSE Operator S.A. Aparatura i urządzenia pól liniowych, sprzęgłowych i pól pomiaru napięcia oraz linie 110 kv wychodzące z rozdzielni 110 kv są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Aparatura i urządzenia pól blokowych (bloki 5, 6,7,8), pól transformatorów blokowych wraz TR1 i TR2 na rozdzielni 110 kv, są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Granice własności aparatury i urządzeń pomiędzy Elektrownią Stalowa Wola S.A. i PSE Operator S.A. ustanowione są na: a) zaciskach teowych na oszynowaniu rozdzielni 110 kv - w polu nr 21 autotransformatora rozdzielni 110 kv, na zejściu do odłączników systemowych (zaciski własność PSE Operator S.A.); b) zaworze ręcznym na rurociągu zasilającym instalację zraszaczową ATR w wodę ppoż. przy rozdzielni 8RST7 w budynku maszynowni Elektrowni III (dysze oraz orurowanie do zaworu ręcznego - własność PSE Operator S.A.); c) listwach zaciskowych w celkach rozdzielni 0,4 kv C1, C2 potrzeb własnych (kable zasilające własność PSE Operator S.A.). 3.3 Własność działek gruntowych Istniejące pole 220 kv znajduje się na terenie Elektrowni Stalowa Wola S.A. na części działek ewidencyjnych o nr /134 oraz /136 Obręb nr 0003,3-Centrum Stalowa Wola. Właścicielem działek z kwalifikacją gruntów jako tereny przemysłowe jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Elektrownia Stalowa Wola S.A. W grudniu 2007 r. została zawarta umowa pomiędzy Elektrownią Stalowa Wola S.A. a PSE Operator S.A. na dzierżawę terenu pod aparaturą 220 kv w związku z zakupem przez PSE Operator S.A aparatury i urządzeń pola 220 kv (część działki nr /134 o powierzchni 122 m 2 oraz część działki nr /136 o powierzchni 506 m 2 ). Właścicielem terenu, na którym jest usytuowana aparatura i urządzenia rozdzielni 110 kv jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest PGE Dystrybucja S.A. W dniu r. został podpisany pomiędzy Elektrownią Stalowa Wola S.A. a PSE Operator S.A. akt notarialny na zakup działek nr: /148 o powierzchni 468 m 2 oraz /150 o powierzchni 4520 m 2. Teren ten został zakupiony pod budowę nowej rozdzielni 220 kv i znajduje się w obszarze Elektrowni obok składowiska i przygotowania biomasy. Ponadto w powyższym akcie notarialnym Elektrownia Stalowa Wola S.A. zobowiązała się na każde żądanie PSE Operator S.A. ustanowić służebności, które są związane z budową nowej rozdzielni 220 kv oraz wymianą aparatury i urządzeń 220 i 110 kv w stacji Stalowa Wola należących do PSE Operator S.A. 6

10 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 7 Na terenie zakupionym przez PSE Operator S.A. pod budowę rozdzielni 220 kv nie są posadowione żadne budynki ani aparatura elektroenergetyczna. Do chwili zakupu działek przez PSE Operator S.A obszar ten służył Elektrowni do składowania i przygotowania biomasy. Nieruchomości, na których są posadowione naniesienia wykazane na planie zagospodarowania terenu, w tym działki będące własnością PSE Operator S.A., zostały przedstawione w Załączniku nr 5 i 5A do PFU. 3.4 Wykaz decyzji administracyjnych dla rozbudowy SE Stalowa Wola Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr GK VI/3-7662/12/09 z dnia r. Załącznik nr 2a do PFU. Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli o warunkach zabudowy nr AP III-7331/2-44/08 z dnia r. Załącznik nr 2b do PFU. 4 Stan formalnoprawny linii 220 kv wg stanu na koniec 2010 roku 4.1 Stan formalno- prawny istniejącej linii 220 kv Abramowice - Stalowa Wola - Chmielów Dla budowy linii 220 kv Abramowice Stalowa Wola Chmielów zostały uzyskane następujące decyzje: Linia 220 kv Abramowice Stalowa Wola: Decyzje o lokalizacji szczegółowej dla województw: a) lubelskiego wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr BUA-I-4/1/63 z dnia r.; b) rzeszowskiego wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr BUA-I/7/21/62 z dnia r. Decyzje udzielające pozwolenia na budowę dla: a) powiatu Kraśnickiego tj.: Zakrzówek, Sulów, Szastarka, Polichna, Zaklików i Lipa wydane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku nr SW As 17/6/63 z dnia r.; b) Powiatu Janów Lubelski tj.: Potoczek i Potok Wielki wydana przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Janowie Lub. nr SW AS 17/5/63 z dnia r.; c) województwa lubelskiego wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr GW-I- 4/Lubl./11/63 z dnia oraz nr GW-I-4/lub/1/64 z dnia r.; d) gromady Jastkowice wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nisku nr WSW-II-0/27/63 z dnia r.; e) gminy Stalowa Wola wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr WSW- 22/12/63 z dnia r.; f) gromad Kiełczewice, Strzyżewice, Piotrowice, Bychawka, Żabia Wola wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bychawie nr SW.AS.17/2/63 z dnia r.; g) Rzeczycy Długiej i Charzewic wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu nr WSW.II 26/23/63 z dnia r.; h) powiatu lubelskiego tj.: Zemborzyce, Cmiłów, Głusk i Abramowice wydane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublinie nr SW.AS-17/18/63 z dnia r.; i) powiatu bychawskiego tj. Kiełczewice, Piotrowice, Bychawka i Żabia Wola wydane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bychawie nr SW.AS.17/2/63 z dnia r. Linia 220 kv Chmielów Stalowa Wola: Decyzja o ustaleniu lokalizacji szczegółowej na terenie województwa tarnobrzeskiego wydana przez Urząd Wojewódzki w Tarnobrzegu nr PL.III-8330/2/6/76 z dnia r. 7

11 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 8 Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę dla gmin Charzewice, Radomyśl n. Sanem, Zaleszany i Grębów wydana przez Wojewódzką Dyrekcję Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Tarnobrzegu nr WDR/AA/601W/45/76 z dnia r. Decyzja zatwierdzający plan realizacyjny dla gmin Charzewice, Radomyśl n. Sanem, Zaleszany i Grębów wydana przez Wojewódzką Dyrekcję Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Tarnobrzegu nr WDR/AA/418/206/76 z dnia r. Decyzja udzielające pozwolenia na budowę (z okresu budowy) dla gmin: a) Gorzyce wydana przez Naczelnika Gminy nr GT /77 z dnia r.; b) Grębów wydana przez Naczelnika Gminy nr GT-8032/1/77 z dnia r.; c) Radomyśl n. Sanem wydana przez Naczelnika Gminy nr GT.8221/1/77 z dnia r.; d) Nowa Dęba wydana przez Naczelnika Miasta i Gminy nr 8331/7/77 z dnia r.; e) Zaleszany wydana przez Naczelnika Gminy nr GT.403-4/77 z dnia r.; f) Charzewice wydana przez Naczelnik Gminy nr GT-8332/2/77 z dnia r. Decyzja udzielające pozwolenia na budowę (z okresu remontu) dla gmin: a) Nowa Dęba wydana przez Burmistrz Miasta i Gminy nr GP /9/96 z dnia r.; b) Gorzyce wydana przez Wójta Gminy nr PL.7351/65/96 z dnia r.; c) Grębów wydana przez Wójta Gminy nr NB.IV.7351/23/96 z dnia r. Decyzja zatwierdzająca plan realizacyjny i udzielająca pozwolenia na budowę dla gmin Radomyśl n. Sanem i Zaleszany wydana przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Stalowej Woli nr NB.III.7351(32)96 z dnia r. Linia 220 kv Abramowice - Stalowa Wola - Chmielów nie ma ustanowionej służebności przesyłu pod całą linią. 4.2 Obowiązujące dokumenty planistyczne w jednostkach administracyjnych. Miasto Stalowa Wola: Miasto Stalowa Wola posiada częściowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący obszar pomiędzy Osiedlem Śródmieście a Elektrownią Stalowa Wola oraz obszar Osiedla Zasanie. Przebieg linii 220 kv Abramowice - Stalowa Wola Chmielów jest uwzględniony w powyższym dokumencie planistycznym. W ustaleniach MPZP dopuszczono przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci elektroenergetycznych (pismo AP.II /09 z dnia r. od Prezydenta Miasta Stalowa Wola Załącznik nr 3a). Gmina Stalowa Wola posiada również aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwalonym studium miasto będzie się rozwijać na lewym brzegu Sanu, na kierunku północ - południe w układzie pasmowym. Możliwości rozwoju na kierunku południowym do granic z miastem Nisko praktycznie zostały wyczerpane (ograniczać się będą jedynie do uzupełniania już istniejącej zabudowy osiedla Hutnik). Główne tereny rozwojowe miasta wyznaczono między Rozwadowem i Charzewicami. Ponadto zakłada się uzupełnianie i intensyfikację oraz restrukturyzację istniejących inwestycji. Gmina Pysznica: Gmina Pysznica nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszar wzdłuż pasa technologicznego istniejącej linii 220kV Abramowice Stalowa Wola Chmielów, dysponuje jednak aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które obejmuje również teren planowanej linii. W studium tym istniejąca i planowana linia krzyżuje się z planowaną drogą krajowa S74 oraz znajduje się w pobliżu istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków. Gmina wyraża zgodę na przebudowę/budowę linii 220 kv pod warunkiem, że nie spowoduje to jakichkolwiek ograniczeń związanych z realizacją w/w inwestycji (pismo RI.II /09 z dnia r. z Urzędu Gminy Pysznica Załącznik nr 3c). 8

12 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 9 Gmina Pysznica należy do większych obszarowo gmin województwa podkarpackiego, usytuowana w prawobrzeżnej części doliny dolnego Sanu. Administracyjnie gmina wchodzi w skład powiatu stalowowolskiego. Najbliższym ośrodkiem o funkcji powiatowej jest sąsiadująca z gminą Stalowa Wola. W układzie komunikacji regionalnej obszar gminy oparty jest na przebiegających przez jej teren: drodze wojewódzkiej nr 855 relacji Stalowa Wola - Olbięcin; linii kolejowej normalnotorowej Stalowa Wola Południe - Zwierzyniec. Według planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego obszar gminy obejmują 2 strefy polityki przestrzennej: Strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej: Dominującym sektorem gospodarki rolnej jest gospodarka indywidualna jednak ta cechuje się dużym rozdrobnieniem. Gospodarstwa spełniają bardziej funkcję socjalną niż ekonomiczną. Niezbędne jest jednak powstanie znaczącej liczebnie grupy gospodarstw większych, wyspecjalizowanych w różnych gałęziach produkcji, zdolnych do zastosowania nowych technologii, wprowadzania postępu. Strefa obszar systemu ekologicznego, prawnie chronionego, w skład którego wchodzą lasy, doliny rzeczne, Park Krajobrazowy Lasy Janowskie wraz z otuliną. Tereny te wykorzystywane są w dużej mierze dla celów turystyczno rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym. W dniu r. otrzymano obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o postanowieniu o konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Abramowice Chmielów Załącznik nr 3d). Gmina Radomyśl: Na terenie Gminy Radomyśl, przez który będzie przebiegała planowana inwestycja liniowa nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto Wójt gminy poinformował iż dla projektowanego przebiegu linii 220 kv nie występują żadne planowane inwestycje (pismo IN-III /05/09 z dnia r. od Wójta Gminy Radomyśl Załącznik nr 3b). Gmina Radomyśl nad Sanem jest Gminą wiejską, położoną w południowo wschodniej Polsce w zlewni rzeki Wisły i jej prawobrzeżnego dopływu Sanu, stanowiących naturalne granice Gminy. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu stalowowolskiego i graniczy z gminami: Stalowa Wola, Gorzyce, Pysznica, Zaklików, Zaleszany (przez San), należącymi do województwa podkarpackiego, a także z gminami Dwikozy i Zawichost (przez Wisłę) w województwie świętokrzyskim oraz z gminami Annopol i Gościeradów w województwie lubelskim. Jest najbardziej na północ wysuniętą gminą województwa podkarpackiego. Geograficznie Gmina leży w Kotlinie Sandomierskiej, historycznie na pograniczu Galicji i Królestwa Polskiego. Centrum administracyjnym Gminy jest Radomyśl nad Sanem - miejscowość położona w centrum Gminy, licząca 450 lat. Całkowita powierzchnia Gminy Radomyśl nad Sanem wynosi ha, w tym ha to użytki rolne, które w ogólnej powierzchni stanowią 0,47 %. Lasy i grunty leśne stanowią powierzchnię ha. Pozostałe grunty stanowią powierzchnię ha. Gmina Radomyśl nad Sanem składa się z 16 sołectw, w których dominuje zabudowa indywidualna, w większości zagrodowa. Łączna liczba gospodarstw domowych w Gminie wynosi Głównymi szlakami drogowymi łączącymi Gminę z otoczeniem są drogi wojewódzkie Olbięcin - Stalowa Wola z mostem na rzece San w Brandwicy, Annopol - Gorzyce, droga krajowa Stalowa Wola - Sandomierz oraz droga powiatowa Radomyśl nad Sanem - Skowierzyn z mostem na rzece San. Gminę przecina trasa kolejowa Stalowa Wola - Lublin, mająca bardziej podrzędne znaczenie w systemie kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego. Zasadniczymi potencjałami rozwojowymi Gminy Radomyśl nad Sanem są: użytki rolne, zasoby leśne, pokłady gliny i piasku oraz walory rekreacyjno - turystyczne. Celem nadrzędnym realizacji strategii rozwoju Gminy Radomyśl jest ożywienie gospodarcze, prowadzące do tworzenia nowych miejsc pracy, ale także ingerencja w takie dziedziny, które wpłyną na wielokierunkowy rozwój, odporny na wszelkie zakłócenia koniunktury gospodarczej. Zestawienie dokumentów planistycznych stanowiących załączniki do PFU. 9

13 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) Pismo AP.II /09 z dnia r. od Prezydenta Miasta Stalowa Wola - Załącznik nr 3a 2. Pismo IN-III /05/09 z dnia r. od Wójta Gminy Radomyśl - Załącznik nr 3b 3. Pismo RI.II /09 z dnia r. z Urzędu Gminy Pysznica - Załącznik nr 3c 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia r. o postanowieniu o konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Abramowice Chmielów - Załącznik nr 3d Dla potrzeb realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego zostały opracowane niżej wymienione materiały: 1. Wyznaczona i przedstawiona na podkładzie graficznym trasa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice z zaznaczeniem obiektów krzyżowanych. 2. Zestawienie tabelaryczne obiektów krzyżowanych. 3. Wyznaczona i przedstawiona na podkładzie graficznym trasa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice z zaznaczeniem przeznaczenia terenów. 4. Zestawienie tabelaryczne dotyczące powierzchni, przeznaczenia i sposobie użytkowania terenu. W/w opracowanie stanowi materiał pomocniczy dla sporządzenia oferty, zawarty w Studium budowy rozdzielni 220 kv w SE Stalowa Wola - załącznik nr 1 do PFU. Ostateczny plan trasy linii zostanie określony przez Wykonawcę (po uzgodnieniu z Zamawiającym) na etapie Projektu Budowlano Wykonawczego budowy linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice. Obowiązkiem Wykonawcy jest po ustaleniu przebiegu trasy linii dokonać aktualizacji działek oraz obiektów krzyżowanych. 5 Dane teleadresowe instytucji, do których konieczne będą odpowiednie wystąpienia. Wykaz instytucji, do których konieczne będą odpowiednie wystąpienia w celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień przedstawiono w tabeli poniżej, a są to: Lp. Instytucja Adres Telefon/Fax Właściwy w postępowaniu o Harmonogram uzyskania poszczególnych decyzji formalnoprawnych w jednostkach administracyjnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2. Urząd Gminy Pysznica Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli ul. Grunwaldzka Rzeszów ul. Wolności Pysznica Al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów Stalowa Wola ul. Podleśna 15 ul. 1-go Sierpnia Stalowa Wola tel fax tel fax tel fax tel fax tel fax DŚ DL (ewentualnie ustanowienie MPZP dla wszystkich gmin: Stalowa Wola, Pysznica i Radomyśl) PWP wydanie PnB po przedstawieniu DŚ, PWP PoU Uzgodnienia, które można przeprowadzić równolegle do wymienionych powyżej decyzji formalnoprawnych 10

14 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 11 Lp. Instytucja Adres Telefon/Fax Właściwy w postępowaniu o Elektrownia "Stalowa Wola" S.A. PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. 9. EXATEL S.A Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Tarnobrzegu Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu Rejon Dystrybucji Gazu w Stalowej Woli 15. Urząd Gminy Pysznica Urząd Miasta Stalowa Wola Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem ul. Energetyków Stalowa Wola ul. 8-go Marca Rzeszów ul. Komisji Edukacji Narodowej Stalowa Wola ul. Perkuna Warszawa ul. Legionów Rzeszów Przemysłowa Stalowa Wola ul. Sokola 3 d Tarnobrzeg ul. Żeromskiego 14, Sandomierz ul. 1-go Sierpnia 34 A Stalowa Wola ul. Wolności Pysznica ul. Wolności 7, Stalowa Wola ul. Duży Rynek Radomyśl nad Sanem tel fax tel tel tel fax tel. sekretariat: fax wew. 206 tel fax tel tel. centrala: tel. sekretariat: fax tel tel fax tel fax tel fax uzgodnienie wyłączeń bloków na czas wyłączenia linii 220 kv, uzgodnienie rozwiązań technicznych dla kolizyjnych elementów liniowych uzgodnienie rozwiązań technicznych dla kolizyjnych elementów liniowych uzgodnienia dot. przerw w łączności światłowodowej powiadomienie o planowanej inwestycji i ewentualne uzgodnienie rozwiązań technicznych dla krzyżujących się dróg wojewódzkich oraz powiatowych powiadomienie o planowanej inwestycji i ewentualne uzgodnienie rozwiązań technicznych dla krzyżujących się kabli światłowodowych i doziemnych powiadomienie o planowanej inwestycji i ewentualne uzgodnienie rozwiązań technicznych dla krzyżującego się gazociągu średnioprężnego powiadomienie o planowanej inwestycji i ewentualne uzgodnienie rozwiązań technicznych dla krzyżujących się: dróg gminnych, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej LEGENDA: PZPW plan zagospodarowania przestrzennego województwa SUiKZP studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MPZP miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DWZ decyzja o warunkach zabudowy DL decyzja ustalająca lokalizację celu publicznego DŚ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach PnB decyzja o pozwoleniu na budowę (przebudowę) DO decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami PWP pozwolenie wodnoprawne ZUD uzgodnienie dokumentacji projektowej PoU pozwoleniu na użytkowanie (po zakończeniu inwestycji) 11

15 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 12 6 Wymagania ogólne dla realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice wraz z rozbudową SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv. Wymagania ogólne dla realizacji przedmiotu zamówienia obejmują między innymi: a) Projektowaną trasę linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice należy wprowadzić, jako dwuwariantową do planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach - zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. b) Projektowaną trasę linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice należy wprowadzić, jako jednowariantową do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach - zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. c) Przy wprowadzaniu linii do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach należy przeprowadzić procedurę strategicznej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko. W toku tego postępowania należy przedstawić stosownym organom przynajmniej dwa warianty trasy linii. Wykonawca projektując warianty trasy linii ma obowiązek uwzględniać położenie obszarów Natura d) Należy uzyskać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wymienionego zadania inwestycyjnego. W toku tego postępowania należy przedstawić stosownym organom przynajmniej dwa warianty trasy linii. e) Należy uzyskać ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice i rozbudowę stacji Stalowa Wola oraz na wykonanie przebudowy wszystkich obiektów kolidujących z projektowaną linią 220 kv wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień właścicieli obiektów, uzgodnienie projektów budowlanych z właścicielami obiektów. f) Opracowanie projektów wykonawczych dla budowy linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice i rozbudowę stacji Stalowa Wola oraz na wykonanie przebudowy wszystkich obiektów kolidujących i krzyżujących się z projektowaną linią 220 kv wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Uzgodnienie projektów wykonawczych z Zamawiającym oraz właścicielami obiektów krzyżujących się z linią lub kolidujących z linią. g) Należy uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia, opinie i zezwolenia konieczne do wybudowania linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice i rozbudowy stacji Stalowa Wola. h) Należy przeprowadzić testy i próby uruchomieniowe, obciążeniowe linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice oraz rozdzielni 220 kv w SE Stalowa Wola wraz z polami 110 kv AT 1 i 2. 12

16 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 13 i) Należy uzyskać ostateczną decyzję udzielającą Zamawiającemu prawo do użytkowania linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice oraz rozdzielni 220 kv w SE Stalowa Wola wraz z polami 110 kv AT 1 i 2. j) Należy wybudować trakt światłowodowy na odcinku punkt nacięcia linii 220 kv Stalowa Wola Chmielów Abramowice (punkt gwiazdowy) stacja Abramowice poprzez wymianę istniejącego przewodu AFl na OPGW wraz z opracowaniem projektu wykonawczego i uzyskaniem wymaganych decyzji formalno-prawnych niezbędnych do realizacji prac. k) Należy dokonać przebudowy wszystkich obiektów kolidujących i krzyżujących się z linią 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice. l) Należy pozyskać dla wszystkich działek leżących w pasie technologicznym projektowanej linii oraz na potrzeby rozbudowy SE Stalowa Wola prawo do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych zgodnie z wymaganiami ustawy z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. m) Wykonawca dokona wypłaty stosownych odszkodowań dla wszystkich właścicieli nieruchomości leżących w pasie technologicznym projektowanej linii z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości z powodu lokalizacji na ich działkach projektowanej linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice, wraz z zapłatą przez Wykonawcę wszystkich kosztów operacyjnych z tytułu wypłaty w/w odszkodowań. Szacując wysokość odszkodowania Wykonawca ma obowiązek uwzględnić podatek wynikający z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych n) Wykonawca dla wszystkich działek leżących w pasie technologicznym projektowanej linii ustanowi odpłatną służebność przesyłu dla budowy i eksploatacji nowej linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice oraz wypłaci wynagrodzenia właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami, wraz z zapłatą przez Wykonawcę wszystkich kosztów operacyjnych z tytułu wypłaty w/w wynagrodzeń i przekazania informacji na drukach PIT-8C do właściwych urzędów skarbowych. o) Wykonawca pozyska (na etapie opracowywania MPZP dla poszczególnych gmin) zgodę Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na nieleśne o ile zajdzie taka potrzeba. p) Wykonawca pozyska w formie ostatecznych decyzji administracyjnych zgody na wycinkę drzew pojedynczych kolidujących z trasą linii. q) Wykonawca pozyska w formie ostatecznych decyzji administracyjnych zgody na wycinkę lasów. Opłaty zapisane w decyzjach będzie ponosił Zamawiający. r) Wykonawca dokona wycinki lasów i drzew pojedynczych w zakresie wynikającym z opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego linii przez Wykonawcę a uzgodnionego przez Zamawiającego. s) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla stacji oraz linii w tym między innymi: dokumentację techniczną, dokumentację geodezyjną, dokumentację formalno-prawną, dokumentację z pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego, dokumentację z pomiaru natężenia hałasu, paszport linii, oraz inną dokumentację wymaganą przepisami prawa. t) Do zastosowanych rozwiązań należy przyjąć, że zakładany czas pracy rozdzielni 220 kv w SE Stalowa Wola wraz z polami R 110 kv AT 1 i 2, po rozbudowie powinien wynosić 35 lat. Czas pracy jest rozumiany, jako okres, przez jaki pole może być eksploatowane zgodnie ze swoim 13

17 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 14 przeznaczeniem. Powyższe wymaganie powinno być spełnione poprzez wykonanie odpowiedniego projektu budowlanego i wykonawczego, przestrzeganie procedur zapewnienia jakości: w projektowaniu, produkcji, montażu i sprawowanie nadzoru budowy, a także poprzez dobór odpowiednich materiałów. u) Zakup, dostawa i montaż AT1 i AT2 220/110/15 kv 275 MVA na stanowiskach realizowane będzie w ramach odrębnego zadania i nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. v) Zakup, dostawa i uruchomienie modułów monitoringu dla AT1 i AT2, łącznie z wykonaniem połączenia światłowodowego AT1 i AT2 z szafą modułów monitoringu w budynku technologicznym będzie realizowane w ramach odrębnego zadania i nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. Termin realizacji prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: dla rozbudowy SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv wraz z autotransformatorami 220/110 kv i polami stron 110 kv AT1 i AT r. dla budowy linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice r. Wymaga się, aby oferta uwzględniała wszystkie uwarunkowania dla projektowanego przebiegu trasy linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice wynikające z oględzin trasy linii w terenie oraz oględzin w terenie SE Stalowa Wola. Zamawiający umożliwi dokonanie oględzin w terenie SE Stalowa Wola Wykonawcom, którzy pozyskają Specyfikację. Oględzin projektowanej trasy linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice i punkt nacięcia - SE Abramowice, potencjalni Wykonawcy dokonają we własnym zakresie na podstawie map topograficznych, załączonych w niniejszej PFU. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji zadania do składania Zamawiającemu, co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca raportów z postępu prac z wykazywaniem odchyleń od harmonogramu umownego z programem nadrobienia ewentualnych opóźnień. Wzór raportu uzgodniony będzie z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania danych otrzymanych w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego i pozyskiwania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Przed sporządzeniem projektów wykonawczych, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego tabele danych gwarantowanych zamieszczonych w poszczególnych specyfikacjach przywołanych w PFU, celem akceptacji. W ramach działań public relations Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się i wprowadzenia w życie działań opisanych poniżej w: Materiale pomocniczym dla tworzenia programów komunikacji społecznej. 14

18 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 15 7 Program konsultacji społecznych. Inwestycja Budowa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice wraz z rozbudową SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv wraz z autotransformatorami 220/110/ kv i polami 110 kv AT1 i AT2. 1. W ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Program Konsultacji Społecznych (zwany dalej Programem), który będzie realizowany w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji. 2. W ciągu 30 dni po zapoznaniu się z Programem Zamawiający akceptuje Program lub przesyła Wykonawcy uwagi z prośbą o wniesienie poprawek, wyznaczając termin na przesłanie poprawionego dokumentu. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zatwierdzonego Programu. 4. Wykonawca w trakcie realizacji Programu może dokonywać w nim zmian po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 5. Zakres Programu powinien być dostosowany do zakresu inwestycji, jej specyfiki, regionu, na którym będzie realizowana i wszystkich innych uwarunkowań jakie powinny być brane pod uwagę. 6. Program powinien zawierać aktualną analizę otoczenia inwestycji i identyfikację szans i zagrożeń jej realizacji. Wytyczne do opracowania Programu zawarto w Załączniku 1 niniejszego rozdziału. 7. W trakcie realizacji Programu Wykonawca stosuje narzędzia komunikacji społecznej, w sposób zgodny z Załącznikiem 2 Narzędzia oraz formy działań w obszarze konsultacji społecznych niniejszego rozdziału. 8. Wykonawca może stosować również inne narzędzia konsultacji społecznych niż wymienione w ww. Załączniku pod warunkiem, że zostały one przedstawione i opisane w zatwierdzonym Programie. 9. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania raz w miesiącu raportu z działań konsultacyjnych prowadzonych w ramach Programu. 10. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania raz w miesiącu raportu z monitoringu prasy i publikacji poświęconych inwestycji, który stanowi załącznik do raportu z działań konsultacyjnych. 11. W przypadku wystąpienia protestów (konfliktów społecznych) Wykonawca stosuje się do zapisów p.10 Załącznika 2 niniejszego rozdziału. 12. W ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia raportu końcowego z konsultacji społecznych, w którym m.in. określa stopień realizacji celów konsultacji, co zrobiono, a czego nie udało się osiągnąć, jakie podjęto kroki aby uniknąć lub rozwiązać konflikty społeczne oraz rekomendacje w zakresie konsultacji dla kolejnych inwestycji. 15

19 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) Do realizacji działań w zakresie konsultacji społecznych Wykonawca zatrudni zespół specjalistów/firmę gwarantujący przeprowadzenie skutecznych konsultacji społecznych w ramach prowadzonej inwestycji. 14. Za dobór specjalistów i realizowane przez nich zadania w zakresie konsultacji społecznych odpowiada Wykonawca. 16

20 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 17 Załącznik 1 Wytyczne do Programu Konsultacji Społecznych Zawartość Programu uzależniona jest od celu, rodzaju inwestycji i etapu jej przygotowania lub realizacji. Poniższy zakres jest propozycją, którą można modyfikować w zależności od uwarunkowań prowadzenia konsultacji. 1. Określenie celu konsultacji społecznych oraz działań informacyjno-edukacyjnopromocyjnych. 2. Wyznaczenie oraz analiza otoczenia inwestycji, grup i jednostek docelowych w zakresie: środowiska wewnętrznego, otoczenia zewnętrznego, otoczenia społecznego, instytucji, organizacji, jednostek oraz innych podmiotów o znaczeniu priorytetowym. 3. Określenie grup zainteresowanych realizacją inwestycji w podziale na: beneficjentów projektu, poszkodowanych interwenientów (osoby/grupy/instytucje, którzy wezmą udział w konsultacjach) 4. Określenie, dla poszczególnych grup, narzędzi prowadzenia komunikacji i konsultacji społecznych 5. Przedstawienie harmonogramu działań: w otoczeniu społecznym inwestycji, w stosunku do stowarzyszeń oraz organizacji społecznych, w stosunku do innych grup otoczenia. 6. Przedstawienie zasad monitoringu i badania skuteczności Programu: monitoring informacji o inwestycji, monitoring otoczenia społecznego inwestycji, metody oceny skuteczności Programu. 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE

DOKUMENTY PRZETARGOWE Instytucje finansujące: UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ul. Targowa 74 04-734 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla MIĘDZYNARODOWEGO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock FOLDer informacyjny Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 40 pomiędzy SE Piła Krzewina SE Bydgo Na pasku na dole: Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 1 Skróty BEI CO2 GUS IPCC KOBIZE LCA MEI MSP NFOŚiGW OZE PGN POIiŚ RPO SEAP UE URE WFOŚiGW toe bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Baseline

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Plan zaangażowania interesariuszy Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Plan zaangażowania interesariuszy Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE NIP 781-102-07-73 REGON 639611364 e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl tel/fax. 061 297 20 66 tel. 0 604-75-14-28 Wargowo 87A 64-605 Wargowo członek Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Lp. ST TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA MŁYNARY POWIAT ELBLĄSKI WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE ZAMAWIAJĄCY WESTMOR CONSULTING MONIKA DYMKOWSKA WYKONAWCA OPRACOWANIA

MIASTO I GMINA MŁYNARY POWIAT ELBLĄSKI WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE ZAMAWIAJĄCY WESTMOR CONSULTING MONIKA DYMKOWSKA WYKONAWCA OPRACOWANIA Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2012-2027 MIASTO I GMINA MŁYNARY POWIAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZAGNAŃSK- OPRACOWANE NA LATA 2014-2030

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZAGNAŃSK- OPRACOWANE NA LATA 2014-2030 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZAGNAŃSK- OPRACOWANE NA LATA 2014-2030 Zagnańsk 2014 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań tel. + 48 61 864 93 00, fax + 48 61 864 93 01 e-mail: biuro@grontmij.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SEGMENTU STABILIZACJI/ KOMPOSTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo