PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Program funkcjonalno użytkowy (strona tytułowa) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv 1

2 Program funkcjonalno użytkowy (strona tytułowa) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rozbudowa SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Stalowa Wola ul. Energetyków Stalowa Wola 3. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody 1 : grup robót klas robót kategorii robót Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części Roboty instalacyjne w budynkach Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu Usługi architektoniczne i podobne Usługi inżynieryjne Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty instalacyjne elektryczne Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Roboty malarskie i szklarskie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Zintegrowane usługi inżynieryjne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty na placu budowy Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów, kolei Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, Wyrównywanie terenu Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 1 grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. opublikowane w dniu 15 marca 2008 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv 2

3 Program funkcjonalno użytkowy (strona tytułowa) kategorii robót Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Izolacja cieplna Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Wznoszenie ogrodzeń Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Nakładanie powierzchni kryjących Roboty elewacyjne Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych Usługi projektowania konstrukcji nośnych 4. Nazwa Zamawiającego oraz jego adres 5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ul. Warszawska Konstancin Jeziorna Grzegorz Jaworski Zygmunt Łagowski Łukasz Marchewka Andrzej Zimka Sławomir Iwański Adam Kaczkowski Piotr Kaca Maciej Kazirodek Arkadiusz Nowek Grzegorz Wójcik Leszek Kiljanek 6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne Wschód S.A. Rozdz. I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Rozdz. II.A. Rozbudowa SE Stalowa Wola budowa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice. Rozdz. II.B. Rozbudowa SE Stalowa Wola o rozdzielnie 220 kv wraz z autotransformatorami 220/110 kv i polami rozdzielni 110 kv. Rozdz. III. Wykaz norm, wymaganych standardów PSE-Operator S.A. oraz standardowych specyfikacji technicznych. Rozdz. IV. Załączniki ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv 3

4 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv ROZDZIAŁ I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1

5 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU I: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 2 INFORMACJE OGÓLNE. 3 3 PODZIAŁ WŁASNOŚCI I AKTUALNY STAN FORMALNO-PRAWNY SE STALOWA WOLA Lokalizacja stacji/elektrowni. 3.2 Własność urządzeń i granice własności 3.3 Własność działek gruntowych 3.4 Wykaz decyzji administracyjnych dla rozbudowy SE Stalowa Wola 4 STAN FORMALNOPRAWNY LINII 220 KV 4.1 Stan formalno- prawny istniejącej linii 220 kv Abramowice - Stalowa Wola - Chmielów 4.2 Obowiązujące dokumenty planistyczne w jednostkach administracyjnych DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI, DO KTÓRYCH KONIECZNE BĘDĄ ODPOWIEDNIE WYSTĄPIENIA. 6 WYMAGANIA OGÓLNE DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7 PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

6 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 3 1 Podstawa opracowania. W związku z zawartymi porozumieniami pomiędzy Zamawiającym a Elektrownią Stalowa Wola S.A, przewidywanym uruchomieniem nowego bloku energetycznego na napięciu 220 kv przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. i koniecznością wyprowadzenia mocy z nowego bloku Zamawiający zamierza dokonać rozbudowy istniejącego układu sieciowego 220 kv w węźle Stalowa Wola. 2 Informacje ogólne. Przedmiotowy program funkcjonalno użytkowy został opracowany w rozbiciu na dwa rozdziały: a) Rozdział II.A. Rozbudowa SE Stalowa Wola budowa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice. b) Rozdział II.B. Rozbudowa SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv wraz z autotransformatorami 220/110 kv i polami stron 110 kv AT1 i AT2. W ramach rozdziału II.B. Rozbudowa SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv wraz z autotransformatorami 220/110 kv i polami rozdzielni 110 kv, przewiduje się budowę nowej rozdzielni 220 kv w stacji Stalowa Wola z izolacją gazową, w technologii GIS wraz z połączeniem z istniejącą rozdzielnią 110 kv Stalowa Wola i przyłączeniem nowego bloku o mocy 420 MW, w tym m.in.: a) budowę budynku dla rozdzielni 220 kv oraz budynku technologicznego dla umieszczenia: SOT, urządzeń łączności, układów pomiarowych, potrzeb własnych, pomieszczeń technicznych, urządzeń EAZ oraz SSiN; b) budowę w pełni wyposażonej trzy gałęziowej wnętrzowej rozdzielni 220 kv zawierającej: 2 pola generatorowe, 2 pola autotransformatorowe, 2 pola liniowe, z izolacją gazową z SF6, w układzie 3/2W, zawierającej aparaturę do pomiarów napięć na szynach, z możliwością rozbudowy o następną gałąź; c) wyposażenie w nową aparaturę pola nr 10 autotransformatora AT2 275 MVA, w rozdzielni 110 kv; d) modernizację istniejącego pola nr 21 R 110 kv; e) demontaż kompaktowego pola wyłącznikowego 220 kv i aparatury napowietrznej 220 kv (ograniczniki przepięć - 2 kpl., przekładniki napięciowe) i przekazanie na rezerwę magazynową lub ponowne wykorzystanie w nowej rozdzielni 220 kv; f) budowę stanowisk dla dwóch jednostek autotransformatorów 220/110 kv 275 MVA; g) demontaż i likwidację istniejącego autotransformatora 220/110 kv, 160 MVA i instalacja dwóch nowych autotransformatorów 220/110/15 kv, 275 MVA; h) demontaż odcinka istniejącej linii 220 kv i budowę linii napowietrznej i kablowej 110 kv dla połączenia stron 110 kv autotransformatorów AT1 i AT2, 275 MVA z rozdzielnią 110 kv; i) wykonanie nowych połączeń światłowodowych; j) wykonanie połączenia rozdzielni GIS z odejściami (linie, autotransformatory) w tym budowa nowych konstrukcji wysokich; k) budowę potrzeb własnych z wykorzystaniem zasilania z uzwojeń 15 kv autotransformatorów 220/110/15 kv 275 MVA i rezerwowo z rozdzielni 6 kv Elektrowni Stalowa Wola; l) budowę rozdzielni potrzeb własnych prądu przemiennego 0,4 kv; m) budowę rozdzielni potrzeb własnych prądu stałego (z dwoma bateriami akumulatorowymi 220 V) i rozdzielni napięcia gwarantowanego; n) instalację urządzeń i aparatury EAZ oraz obwodów wtórnych rozdzielni 220 kv i pól 110 kv autotransformatorów; o) instalację układów pomiarowych; p) instalację układów informatycznych; q) instalację systemu sterowania i nadzoru (SSiN); r) wykonanie systemu ochrony technicznej (SOT); s) budowę infrastruktury stacji (drogi, ogrodzenie, oświetlenie terenu, media, kanalizacje); t) instalację urządzeń telekomunikacyjnych, wprowadzenie traktów światłowodowych oraz wykonanie nawiązań do urządzeń łączności Elektrowni Stalowa Wola (w tym także rozbudowa traktów światłowodowych w kierunku Stalowa Wola Chmielów i Stalowa Wola Abramowice). 3

7 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 4 Zakres prac opisany w rozdziale II.A. Rozbudowa SE Stalowa Wola budowa linii 220 kv Stalowa punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice, obejmuje: a) budowę odcinka długości 12 km jednotorowej linii 220 kv od nowej rozdzielni 220 kv stacji St. Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice, b) przebudowę stanowiska 27/100 w celu likwidacji gwiazdy Abramowice St. Wola - Chmielów. W wyniku tej przebudowy powstaną dwa niezależne ciągi liniowe 220 kv relacji Abramowice - Stalowa Wola i Chmielów - Stalowa Wola c) przebudowę istniejących traktów światłowodowych 12 włóknowych relacji Abramowice St. Wola i St. Wola - Chmielów z uwagi na przebudowę stanowiska 27/100 i wprowadzenie do nowej rozdzielni 220 kv stacji St. Wola, d) budowę nowego traktu światłowodowego 48 włóknowego relacji Abramowice nowa rozdzielnia 220 kv stacja St. Wola. Zamawiający na etapie przygotowywania przedmiotowej Inwestycji opracował Studium budowy rozdzielni 220 kv w SE Stalowa Wola z uwzględnieniem jej powiązań z rozdzielnią 110 kv oraz przyłączeniem nowego bloku o mocy 420 MW, o którym mowa, powyżej. Studium to obejmowało m. in. analizę możliwości poprowadzenia nowobudowanej linii elektroenergetycznej. Zamawiający załączył Wyciąg (data opracowania październik 2009 r.) z przedmiotowego Studium, stanowiący załącznik nr 1 do PFU (część II SIWZ), wyłącznie dla celów informacyjnych. Zawarte w nim informacje nie są w żaden sposób wiążące dla Wykonawcy. 4

8 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 5 Mapa - Przebieg trasy linii na tle podziału administracyjnego na podkładzie topograficznym 5

9 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 6 3 Podział własności i aktualny stan formalno-prawny SE Stalowa Wola 3.1 Lokalizacja stacji/elektrowni. Elektrownia Stalowa Wola łącznie z infrastrukturą oraz stacją przyelektrownianą 220/110 kv Stalowa Wola zlokalizowana jest w południowo wschodniej części Polski, na obrzeżu miasta Stalowa Wola, przy ulicy Energetyków 13 i graniczy: a) od północy z ulicą Spacerową i terenami leśnymi, b) od wschodu z ulicą Spacerową, rzeką San, terenami leśnymi, ogródkami działkowymi i zielenią niską, c) od południa z rzeką Barcówka i jej dopływem - rzeką Jelnią, za którą znajdują się tereny mieszkaniowe Osiedla Energetyków oraz zieleń niska i nieużytki, d) od zachodu z ulicą Energetyków i terenami leśnymi. 3.2 Własność urządzeń i granice własności Właścicielem aparatury i urządzeń pola 220 kv, autotransformatora 220/110 kv, 160 MVA oraz aparatury i urządzeń pola nr 21 w rozdzielni 110 kv jest PSE Operator S.A. Aparatura i urządzenia pól liniowych, sprzęgłowych i pól pomiaru napięcia oraz linie 110 kv wychodzące z rozdzielni 110 kv są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Aparatura i urządzenia pól blokowych (bloki 5, 6,7,8), pól transformatorów blokowych wraz TR1 i TR2 na rozdzielni 110 kv, są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Granice własności aparatury i urządzeń pomiędzy Elektrownią Stalowa Wola S.A. i PSE Operator S.A. ustanowione są na: a) zaciskach teowych na oszynowaniu rozdzielni 110 kv - w polu nr 21 autotransformatora rozdzielni 110 kv, na zejściu do odłączników systemowych (zaciski własność PSE Operator S.A.); b) zaworze ręcznym na rurociągu zasilającym instalację zraszaczową ATR w wodę ppoż. przy rozdzielni 8RST7 w budynku maszynowni Elektrowni III (dysze oraz orurowanie do zaworu ręcznego - własność PSE Operator S.A.); c) listwach zaciskowych w celkach rozdzielni 0,4 kv C1, C2 potrzeb własnych (kable zasilające własność PSE Operator S.A.). 3.3 Własność działek gruntowych Istniejące pole 220 kv znajduje się na terenie Elektrowni Stalowa Wola S.A. na części działek ewidencyjnych o nr /134 oraz /136 Obręb nr 0003,3-Centrum Stalowa Wola. Właścicielem działek z kwalifikacją gruntów jako tereny przemysłowe jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Elektrownia Stalowa Wola S.A. W grudniu 2007 r. została zawarta umowa pomiędzy Elektrownią Stalowa Wola S.A. a PSE Operator S.A. na dzierżawę terenu pod aparaturą 220 kv w związku z zakupem przez PSE Operator S.A aparatury i urządzeń pola 220 kv (część działki nr /134 o powierzchni 122 m 2 oraz część działki nr /136 o powierzchni 506 m 2 ). Właścicielem terenu, na którym jest usytuowana aparatura i urządzenia rozdzielni 110 kv jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest PGE Dystrybucja S.A. W dniu r. został podpisany pomiędzy Elektrownią Stalowa Wola S.A. a PSE Operator S.A. akt notarialny na zakup działek nr: /148 o powierzchni 468 m 2 oraz /150 o powierzchni 4520 m 2. Teren ten został zakupiony pod budowę nowej rozdzielni 220 kv i znajduje się w obszarze Elektrowni obok składowiska i przygotowania biomasy. Ponadto w powyższym akcie notarialnym Elektrownia Stalowa Wola S.A. zobowiązała się na każde żądanie PSE Operator S.A. ustanowić służebności, które są związane z budową nowej rozdzielni 220 kv oraz wymianą aparatury i urządzeń 220 i 110 kv w stacji Stalowa Wola należących do PSE Operator S.A. 6

10 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 7 Na terenie zakupionym przez PSE Operator S.A. pod budowę rozdzielni 220 kv nie są posadowione żadne budynki ani aparatura elektroenergetyczna. Do chwili zakupu działek przez PSE Operator S.A obszar ten służył Elektrowni do składowania i przygotowania biomasy. Nieruchomości, na których są posadowione naniesienia wykazane na planie zagospodarowania terenu, w tym działki będące własnością PSE Operator S.A., zostały przedstawione w Załączniku nr 5 i 5A do PFU. 3.4 Wykaz decyzji administracyjnych dla rozbudowy SE Stalowa Wola Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr GK VI/3-7662/12/09 z dnia r. Załącznik nr 2a do PFU. Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli o warunkach zabudowy nr AP III-7331/2-44/08 z dnia r. Załącznik nr 2b do PFU. 4 Stan formalnoprawny linii 220 kv wg stanu na koniec 2010 roku 4.1 Stan formalno- prawny istniejącej linii 220 kv Abramowice - Stalowa Wola - Chmielów Dla budowy linii 220 kv Abramowice Stalowa Wola Chmielów zostały uzyskane następujące decyzje: Linia 220 kv Abramowice Stalowa Wola: Decyzje o lokalizacji szczegółowej dla województw: a) lubelskiego wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr BUA-I-4/1/63 z dnia r.; b) rzeszowskiego wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr BUA-I/7/21/62 z dnia r. Decyzje udzielające pozwolenia na budowę dla: a) powiatu Kraśnickiego tj.: Zakrzówek, Sulów, Szastarka, Polichna, Zaklików i Lipa wydane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku nr SW As 17/6/63 z dnia r.; b) Powiatu Janów Lubelski tj.: Potoczek i Potok Wielki wydana przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Janowie Lub. nr SW AS 17/5/63 z dnia r.; c) województwa lubelskiego wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr GW-I- 4/Lubl./11/63 z dnia oraz nr GW-I-4/lub/1/64 z dnia r.; d) gromady Jastkowice wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nisku nr WSW-II-0/27/63 z dnia r.; e) gminy Stalowa Wola wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr WSW- 22/12/63 z dnia r.; f) gromad Kiełczewice, Strzyżewice, Piotrowice, Bychawka, Żabia Wola wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bychawie nr SW.AS.17/2/63 z dnia r.; g) Rzeczycy Długiej i Charzewic wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu nr WSW.II 26/23/63 z dnia r.; h) powiatu lubelskiego tj.: Zemborzyce, Cmiłów, Głusk i Abramowice wydane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublinie nr SW.AS-17/18/63 z dnia r.; i) powiatu bychawskiego tj. Kiełczewice, Piotrowice, Bychawka i Żabia Wola wydane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bychawie nr SW.AS.17/2/63 z dnia r. Linia 220 kv Chmielów Stalowa Wola: Decyzja o ustaleniu lokalizacji szczegółowej na terenie województwa tarnobrzeskiego wydana przez Urząd Wojewódzki w Tarnobrzegu nr PL.III-8330/2/6/76 z dnia r. 7

11 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 8 Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę dla gmin Charzewice, Radomyśl n. Sanem, Zaleszany i Grębów wydana przez Wojewódzką Dyrekcję Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Tarnobrzegu nr WDR/AA/601W/45/76 z dnia r. Decyzja zatwierdzający plan realizacyjny dla gmin Charzewice, Radomyśl n. Sanem, Zaleszany i Grębów wydana przez Wojewódzką Dyrekcję Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Tarnobrzegu nr WDR/AA/418/206/76 z dnia r. Decyzja udzielające pozwolenia na budowę (z okresu budowy) dla gmin: a) Gorzyce wydana przez Naczelnika Gminy nr GT /77 z dnia r.; b) Grębów wydana przez Naczelnika Gminy nr GT-8032/1/77 z dnia r.; c) Radomyśl n. Sanem wydana przez Naczelnika Gminy nr GT.8221/1/77 z dnia r.; d) Nowa Dęba wydana przez Naczelnika Miasta i Gminy nr 8331/7/77 z dnia r.; e) Zaleszany wydana przez Naczelnika Gminy nr GT.403-4/77 z dnia r.; f) Charzewice wydana przez Naczelnik Gminy nr GT-8332/2/77 z dnia r. Decyzja udzielające pozwolenia na budowę (z okresu remontu) dla gmin: a) Nowa Dęba wydana przez Burmistrz Miasta i Gminy nr GP /9/96 z dnia r.; b) Gorzyce wydana przez Wójta Gminy nr PL.7351/65/96 z dnia r.; c) Grębów wydana przez Wójta Gminy nr NB.IV.7351/23/96 z dnia r. Decyzja zatwierdzająca plan realizacyjny i udzielająca pozwolenia na budowę dla gmin Radomyśl n. Sanem i Zaleszany wydana przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Stalowej Woli nr NB.III.7351(32)96 z dnia r. Linia 220 kv Abramowice - Stalowa Wola - Chmielów nie ma ustanowionej służebności przesyłu pod całą linią. 4.2 Obowiązujące dokumenty planistyczne w jednostkach administracyjnych. Miasto Stalowa Wola: Miasto Stalowa Wola posiada częściowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący obszar pomiędzy Osiedlem Śródmieście a Elektrownią Stalowa Wola oraz obszar Osiedla Zasanie. Przebieg linii 220 kv Abramowice - Stalowa Wola Chmielów jest uwzględniony w powyższym dokumencie planistycznym. W ustaleniach MPZP dopuszczono przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci elektroenergetycznych (pismo AP.II /09 z dnia r. od Prezydenta Miasta Stalowa Wola Załącznik nr 3a). Gmina Stalowa Wola posiada również aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwalonym studium miasto będzie się rozwijać na lewym brzegu Sanu, na kierunku północ - południe w układzie pasmowym. Możliwości rozwoju na kierunku południowym do granic z miastem Nisko praktycznie zostały wyczerpane (ograniczać się będą jedynie do uzupełniania już istniejącej zabudowy osiedla Hutnik). Główne tereny rozwojowe miasta wyznaczono między Rozwadowem i Charzewicami. Ponadto zakłada się uzupełnianie i intensyfikację oraz restrukturyzację istniejących inwestycji. Gmina Pysznica: Gmina Pysznica nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszar wzdłuż pasa technologicznego istniejącej linii 220kV Abramowice Stalowa Wola Chmielów, dysponuje jednak aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które obejmuje również teren planowanej linii. W studium tym istniejąca i planowana linia krzyżuje się z planowaną drogą krajowa S74 oraz znajduje się w pobliżu istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków. Gmina wyraża zgodę na przebudowę/budowę linii 220 kv pod warunkiem, że nie spowoduje to jakichkolwiek ograniczeń związanych z realizacją w/w inwestycji (pismo RI.II /09 z dnia r. z Urzędu Gminy Pysznica Załącznik nr 3c). 8

12 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 9 Gmina Pysznica należy do większych obszarowo gmin województwa podkarpackiego, usytuowana w prawobrzeżnej części doliny dolnego Sanu. Administracyjnie gmina wchodzi w skład powiatu stalowowolskiego. Najbliższym ośrodkiem o funkcji powiatowej jest sąsiadująca z gminą Stalowa Wola. W układzie komunikacji regionalnej obszar gminy oparty jest na przebiegających przez jej teren: drodze wojewódzkiej nr 855 relacji Stalowa Wola - Olbięcin; linii kolejowej normalnotorowej Stalowa Wola Południe - Zwierzyniec. Według planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego obszar gminy obejmują 2 strefy polityki przestrzennej: Strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej: Dominującym sektorem gospodarki rolnej jest gospodarka indywidualna jednak ta cechuje się dużym rozdrobnieniem. Gospodarstwa spełniają bardziej funkcję socjalną niż ekonomiczną. Niezbędne jest jednak powstanie znaczącej liczebnie grupy gospodarstw większych, wyspecjalizowanych w różnych gałęziach produkcji, zdolnych do zastosowania nowych technologii, wprowadzania postępu. Strefa obszar systemu ekologicznego, prawnie chronionego, w skład którego wchodzą lasy, doliny rzeczne, Park Krajobrazowy Lasy Janowskie wraz z otuliną. Tereny te wykorzystywane są w dużej mierze dla celów turystyczno rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym. W dniu r. otrzymano obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o postanowieniu o konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Abramowice Chmielów Załącznik nr 3d). Gmina Radomyśl: Na terenie Gminy Radomyśl, przez który będzie przebiegała planowana inwestycja liniowa nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto Wójt gminy poinformował iż dla projektowanego przebiegu linii 220 kv nie występują żadne planowane inwestycje (pismo IN-III /05/09 z dnia r. od Wójta Gminy Radomyśl Załącznik nr 3b). Gmina Radomyśl nad Sanem jest Gminą wiejską, położoną w południowo wschodniej Polsce w zlewni rzeki Wisły i jej prawobrzeżnego dopływu Sanu, stanowiących naturalne granice Gminy. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu stalowowolskiego i graniczy z gminami: Stalowa Wola, Gorzyce, Pysznica, Zaklików, Zaleszany (przez San), należącymi do województwa podkarpackiego, a także z gminami Dwikozy i Zawichost (przez Wisłę) w województwie świętokrzyskim oraz z gminami Annopol i Gościeradów w województwie lubelskim. Jest najbardziej na północ wysuniętą gminą województwa podkarpackiego. Geograficznie Gmina leży w Kotlinie Sandomierskiej, historycznie na pograniczu Galicji i Królestwa Polskiego. Centrum administracyjnym Gminy jest Radomyśl nad Sanem - miejscowość położona w centrum Gminy, licząca 450 lat. Całkowita powierzchnia Gminy Radomyśl nad Sanem wynosi ha, w tym ha to użytki rolne, które w ogólnej powierzchni stanowią 0,47 %. Lasy i grunty leśne stanowią powierzchnię ha. Pozostałe grunty stanowią powierzchnię ha. Gmina Radomyśl nad Sanem składa się z 16 sołectw, w których dominuje zabudowa indywidualna, w większości zagrodowa. Łączna liczba gospodarstw domowych w Gminie wynosi Głównymi szlakami drogowymi łączącymi Gminę z otoczeniem są drogi wojewódzkie Olbięcin - Stalowa Wola z mostem na rzece San w Brandwicy, Annopol - Gorzyce, droga krajowa Stalowa Wola - Sandomierz oraz droga powiatowa Radomyśl nad Sanem - Skowierzyn z mostem na rzece San. Gminę przecina trasa kolejowa Stalowa Wola - Lublin, mająca bardziej podrzędne znaczenie w systemie kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego. Zasadniczymi potencjałami rozwojowymi Gminy Radomyśl nad Sanem są: użytki rolne, zasoby leśne, pokłady gliny i piasku oraz walory rekreacyjno - turystyczne. Celem nadrzędnym realizacji strategii rozwoju Gminy Radomyśl jest ożywienie gospodarcze, prowadzące do tworzenia nowych miejsc pracy, ale także ingerencja w takie dziedziny, które wpłyną na wielokierunkowy rozwój, odporny na wszelkie zakłócenia koniunktury gospodarczej. Zestawienie dokumentów planistycznych stanowiących załączniki do PFU. 9

13 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) Pismo AP.II /09 z dnia r. od Prezydenta Miasta Stalowa Wola - Załącznik nr 3a 2. Pismo IN-III /05/09 z dnia r. od Wójta Gminy Radomyśl - Załącznik nr 3b 3. Pismo RI.II /09 z dnia r. z Urzędu Gminy Pysznica - Załącznik nr 3c 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia r. o postanowieniu o konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Abramowice Chmielów - Załącznik nr 3d Dla potrzeb realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego zostały opracowane niżej wymienione materiały: 1. Wyznaczona i przedstawiona na podkładzie graficznym trasa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice z zaznaczeniem obiektów krzyżowanych. 2. Zestawienie tabelaryczne obiektów krzyżowanych. 3. Wyznaczona i przedstawiona na podkładzie graficznym trasa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice z zaznaczeniem przeznaczenia terenów. 4. Zestawienie tabelaryczne dotyczące powierzchni, przeznaczenia i sposobie użytkowania terenu. W/w opracowanie stanowi materiał pomocniczy dla sporządzenia oferty, zawarty w Studium budowy rozdzielni 220 kv w SE Stalowa Wola - załącznik nr 1 do PFU. Ostateczny plan trasy linii zostanie określony przez Wykonawcę (po uzgodnieniu z Zamawiającym) na etapie Projektu Budowlano Wykonawczego budowy linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice. Obowiązkiem Wykonawcy jest po ustaleniu przebiegu trasy linii dokonać aktualizacji działek oraz obiektów krzyżowanych. 5 Dane teleadresowe instytucji, do których konieczne będą odpowiednie wystąpienia. Wykaz instytucji, do których konieczne będą odpowiednie wystąpienia w celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień przedstawiono w tabeli poniżej, a są to: Lp. Instytucja Adres Telefon/Fax Właściwy w postępowaniu o Harmonogram uzyskania poszczególnych decyzji formalnoprawnych w jednostkach administracyjnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2. Urząd Gminy Pysznica Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli ul. Grunwaldzka Rzeszów ul. Wolności Pysznica Al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów Stalowa Wola ul. Podleśna 15 ul. 1-go Sierpnia Stalowa Wola tel fax tel fax tel fax tel fax tel fax DŚ DL (ewentualnie ustanowienie MPZP dla wszystkich gmin: Stalowa Wola, Pysznica i Radomyśl) PWP wydanie PnB po przedstawieniu DŚ, PWP PoU Uzgodnienia, które można przeprowadzić równolegle do wymienionych powyżej decyzji formalnoprawnych 10

14 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 11 Lp. Instytucja Adres Telefon/Fax Właściwy w postępowaniu o Elektrownia "Stalowa Wola" S.A. PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. 9. EXATEL S.A Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Tarnobrzegu Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu Rejon Dystrybucji Gazu w Stalowej Woli 15. Urząd Gminy Pysznica Urząd Miasta Stalowa Wola Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem ul. Energetyków Stalowa Wola ul. 8-go Marca Rzeszów ul. Komisji Edukacji Narodowej Stalowa Wola ul. Perkuna Warszawa ul. Legionów Rzeszów Przemysłowa Stalowa Wola ul. Sokola 3 d Tarnobrzeg ul. Żeromskiego 14, Sandomierz ul. 1-go Sierpnia 34 A Stalowa Wola ul. Wolności Pysznica ul. Wolności 7, Stalowa Wola ul. Duży Rynek Radomyśl nad Sanem tel fax tel tel tel fax tel. sekretariat: fax wew. 206 tel fax tel tel. centrala: tel. sekretariat: fax tel tel fax tel fax tel fax uzgodnienie wyłączeń bloków na czas wyłączenia linii 220 kv, uzgodnienie rozwiązań technicznych dla kolizyjnych elementów liniowych uzgodnienie rozwiązań technicznych dla kolizyjnych elementów liniowych uzgodnienia dot. przerw w łączności światłowodowej powiadomienie o planowanej inwestycji i ewentualne uzgodnienie rozwiązań technicznych dla krzyżujących się dróg wojewódzkich oraz powiatowych powiadomienie o planowanej inwestycji i ewentualne uzgodnienie rozwiązań technicznych dla krzyżujących się kabli światłowodowych i doziemnych powiadomienie o planowanej inwestycji i ewentualne uzgodnienie rozwiązań technicznych dla krzyżującego się gazociągu średnioprężnego powiadomienie o planowanej inwestycji i ewentualne uzgodnienie rozwiązań technicznych dla krzyżujących się: dróg gminnych, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej LEGENDA: PZPW plan zagospodarowania przestrzennego województwa SUiKZP studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MPZP miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DWZ decyzja o warunkach zabudowy DL decyzja ustalająca lokalizację celu publicznego DŚ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach PnB decyzja o pozwoleniu na budowę (przebudowę) DO decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami PWP pozwolenie wodnoprawne ZUD uzgodnienie dokumentacji projektowej PoU pozwoleniu na użytkowanie (po zakończeniu inwestycji) 11

15 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 12 6 Wymagania ogólne dla realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice wraz z rozbudową SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv. Wymagania ogólne dla realizacji przedmiotu zamówienia obejmują między innymi: a) Projektowaną trasę linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice należy wprowadzić, jako dwuwariantową do planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach - zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. b) Projektowaną trasę linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice należy wprowadzić, jako jednowariantową do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach - zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. c) Przy wprowadzaniu linii do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach należy przeprowadzić procedurę strategicznej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko. W toku tego postępowania należy przedstawić stosownym organom przynajmniej dwa warianty trasy linii. Wykonawca projektując warianty trasy linii ma obowiązek uwzględniać położenie obszarów Natura d) Należy uzyskać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wymienionego zadania inwestycyjnego. W toku tego postępowania należy przedstawić stosownym organom przynajmniej dwa warianty trasy linii. e) Należy uzyskać ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice i rozbudowę stacji Stalowa Wola oraz na wykonanie przebudowy wszystkich obiektów kolidujących z projektowaną linią 220 kv wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień właścicieli obiektów, uzgodnienie projektów budowlanych z właścicielami obiektów. f) Opracowanie projektów wykonawczych dla budowy linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice i rozbudowę stacji Stalowa Wola oraz na wykonanie przebudowy wszystkich obiektów kolidujących i krzyżujących się z projektowaną linią 220 kv wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Uzgodnienie projektów wykonawczych z Zamawiającym oraz właścicielami obiektów krzyżujących się z linią lub kolidujących z linią. g) Należy uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia, opinie i zezwolenia konieczne do wybudowania linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice i rozbudowy stacji Stalowa Wola. h) Należy przeprowadzić testy i próby uruchomieniowe, obciążeniowe linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice oraz rozdzielni 220 kv w SE Stalowa Wola wraz z polami 110 kv AT 1 i 2. 12

16 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 13 i) Należy uzyskać ostateczną decyzję udzielającą Zamawiającemu prawo do użytkowania linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice oraz rozdzielni 220 kv w SE Stalowa Wola wraz z polami 110 kv AT 1 i 2. j) Należy wybudować trakt światłowodowy na odcinku punkt nacięcia linii 220 kv Stalowa Wola Chmielów Abramowice (punkt gwiazdowy) stacja Abramowice poprzez wymianę istniejącego przewodu AFl na OPGW wraz z opracowaniem projektu wykonawczego i uzyskaniem wymaganych decyzji formalno-prawnych niezbędnych do realizacji prac. k) Należy dokonać przebudowy wszystkich obiektów kolidujących i krzyżujących się z linią 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice. l) Należy pozyskać dla wszystkich działek leżących w pasie technologicznym projektowanej linii oraz na potrzeby rozbudowy SE Stalowa Wola prawo do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych zgodnie z wymaganiami ustawy z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. m) Wykonawca dokona wypłaty stosownych odszkodowań dla wszystkich właścicieli nieruchomości leżących w pasie technologicznym projektowanej linii z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości z powodu lokalizacji na ich działkach projektowanej linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice, wraz z zapłatą przez Wykonawcę wszystkich kosztów operacyjnych z tytułu wypłaty w/w odszkodowań. Szacując wysokość odszkodowania Wykonawca ma obowiązek uwzględnić podatek wynikający z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych n) Wykonawca dla wszystkich działek leżących w pasie technologicznym projektowanej linii ustanowi odpłatną służebność przesyłu dla budowy i eksploatacji nowej linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice oraz wypłaci wynagrodzenia właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami, wraz z zapłatą przez Wykonawcę wszystkich kosztów operacyjnych z tytułu wypłaty w/w wynagrodzeń i przekazania informacji na drukach PIT-8C do właściwych urzędów skarbowych. o) Wykonawca pozyska (na etapie opracowywania MPZP dla poszczególnych gmin) zgodę Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na nieleśne o ile zajdzie taka potrzeba. p) Wykonawca pozyska w formie ostatecznych decyzji administracyjnych zgody na wycinkę drzew pojedynczych kolidujących z trasą linii. q) Wykonawca pozyska w formie ostatecznych decyzji administracyjnych zgody na wycinkę lasów. Opłaty zapisane w decyzjach będzie ponosił Zamawiający. r) Wykonawca dokona wycinki lasów i drzew pojedynczych w zakresie wynikającym z opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego linii przez Wykonawcę a uzgodnionego przez Zamawiającego. s) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla stacji oraz linii w tym między innymi: dokumentację techniczną, dokumentację geodezyjną, dokumentację formalno-prawną, dokumentację z pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego, dokumentację z pomiaru natężenia hałasu, paszport linii, oraz inną dokumentację wymaganą przepisami prawa. t) Do zastosowanych rozwiązań należy przyjąć, że zakładany czas pracy rozdzielni 220 kv w SE Stalowa Wola wraz z polami R 110 kv AT 1 i 2, po rozbudowie powinien wynosić 35 lat. Czas pracy jest rozumiany, jako okres, przez jaki pole może być eksploatowane zgodnie ze swoim 13

17 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 14 przeznaczeniem. Powyższe wymaganie powinno być spełnione poprzez wykonanie odpowiedniego projektu budowlanego i wykonawczego, przestrzeganie procedur zapewnienia jakości: w projektowaniu, produkcji, montażu i sprawowanie nadzoru budowy, a także poprzez dobór odpowiednich materiałów. u) Zakup, dostawa i montaż AT1 i AT2 220/110/15 kv 275 MVA na stanowiskach realizowane będzie w ramach odrębnego zadania i nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. v) Zakup, dostawa i uruchomienie modułów monitoringu dla AT1 i AT2, łącznie z wykonaniem połączenia światłowodowego AT1 i AT2 z szafą modułów monitoringu w budynku technologicznym będzie realizowane w ramach odrębnego zadania i nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. Termin realizacji prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: dla rozbudowy SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv wraz z autotransformatorami 220/110 kv i polami stron 110 kv AT1 i AT r. dla budowy linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice r. Wymaga się, aby oferta uwzględniała wszystkie uwarunkowania dla projektowanego przebiegu trasy linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice wynikające z oględzin trasy linii w terenie oraz oględzin w terenie SE Stalowa Wola. Zamawiający umożliwi dokonanie oględzin w terenie SE Stalowa Wola Wykonawcom, którzy pozyskają Specyfikację. Oględzin projektowanej trasy linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice i punkt nacięcia - SE Abramowice, potencjalni Wykonawcy dokonają we własnym zakresie na podstawie map topograficznych, załączonych w niniejszej PFU. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji zadania do składania Zamawiającemu, co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca raportów z postępu prac z wykazywaniem odchyleń od harmonogramu umownego z programem nadrobienia ewentualnych opóźnień. Wzór raportu uzgodniony będzie z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania danych otrzymanych w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego i pozyskiwania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Przed sporządzeniem projektów wykonawczych, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego tabele danych gwarantowanych zamieszczonych w poszczególnych specyfikacjach przywołanych w PFU, celem akceptacji. W ramach działań public relations Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się i wprowadzenia w życie działań opisanych poniżej w: Materiale pomocniczym dla tworzenia programów komunikacji społecznej. 14

18 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 15 7 Program konsultacji społecznych. Inwestycja Budowa linii 220 kv Stalowa Wola punkt nacięcia linii Chmielów Abramowice wraz z rozbudową SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv wraz z autotransformatorami 220/110/ kv i polami 110 kv AT1 i AT2. 1. W ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Program Konsultacji Społecznych (zwany dalej Programem), który będzie realizowany w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji. 2. W ciągu 30 dni po zapoznaniu się z Programem Zamawiający akceptuje Program lub przesyła Wykonawcy uwagi z prośbą o wniesienie poprawek, wyznaczając termin na przesłanie poprawionego dokumentu. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zatwierdzonego Programu. 4. Wykonawca w trakcie realizacji Programu może dokonywać w nim zmian po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 5. Zakres Programu powinien być dostosowany do zakresu inwestycji, jej specyfiki, regionu, na którym będzie realizowana i wszystkich innych uwarunkowań jakie powinny być brane pod uwagę. 6. Program powinien zawierać aktualną analizę otoczenia inwestycji i identyfikację szans i zagrożeń jej realizacji. Wytyczne do opracowania Programu zawarto w Załączniku 1 niniejszego rozdziału. 7. W trakcie realizacji Programu Wykonawca stosuje narzędzia komunikacji społecznej, w sposób zgodny z Załącznikiem 2 Narzędzia oraz formy działań w obszarze konsultacji społecznych niniejszego rozdziału. 8. Wykonawca może stosować również inne narzędzia konsultacji społecznych niż wymienione w ww. Załączniku pod warunkiem, że zostały one przedstawione i opisane w zatwierdzonym Programie. 9. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania raz w miesiącu raportu z działań konsultacyjnych prowadzonych w ramach Programu. 10. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania raz w miesiącu raportu z monitoringu prasy i publikacji poświęconych inwestycji, który stanowi załącznik do raportu z działań konsultacyjnych. 11. W przypadku wystąpienia protestów (konfliktów społecznych) Wykonawca stosuje się do zapisów p.10 Załącznika 2 niniejszego rozdziału. 12. W ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia raportu końcowego z konsultacji społecznych, w którym m.in. określa stopień realizacji celów konsultacji, co zrobiono, a czego nie udało się osiągnąć, jakie podjęto kroki aby uniknąć lub rozwiązać konflikty społeczne oraz rekomendacje w zakresie konsultacji dla kolejnych inwestycji. 15

19 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) Do realizacji działań w zakresie konsultacji społecznych Wykonawca zatrudni zespół specjalistów/firmę gwarantujący przeprowadzenie skutecznych konsultacji społecznych w ramach prowadzonej inwestycji. 14. Za dobór specjalistów i realizowane przez nich zadania w zakresie konsultacji społecznych odpowiada Wykonawca. 16

20 Program funkcjonalno użytkowy (Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia) 17 Załącznik 1 Wytyczne do Programu Konsultacji Społecznych Zawartość Programu uzależniona jest od celu, rodzaju inwestycji i etapu jej przygotowania lub realizacji. Poniższy zakres jest propozycją, którą można modyfikować w zależności od uwarunkowań prowadzenia konsultacji. 1. Określenie celu konsultacji społecznych oraz działań informacyjno-edukacyjnopromocyjnych. 2. Wyznaczenie oraz analiza otoczenia inwestycji, grup i jednostek docelowych w zakresie: środowiska wewnętrznego, otoczenia zewnętrznego, otoczenia społecznego, instytucji, organizacji, jednostek oraz innych podmiotów o znaczeniu priorytetowym. 3. Określenie grup zainteresowanych realizacją inwestycji w podziale na: beneficjentów projektu, poszkodowanych interwenientów (osoby/grupy/instytucje, którzy wezmą udział w konsultacjach) 4. Określenie, dla poszczególnych grup, narzędzi prowadzenia komunikacji i konsultacji społecznych 5. Przedstawienie harmonogramu działań: w otoczeniu społecznym inwestycji, w stosunku do stowarzyszeń oraz organizacji społecznych, w stosunku do innych grup otoczenia. 6. Przedstawienie zasad monitoringu i badania skuteczności Programu: monitoring informacji o inwestycji, monitoring otoczenia społecznego inwestycji, metody oceny skuteczności Programu. 17

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna Załącznik nr 8 Komunikacja społeczna Wykonawca ma obowiązek prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej w trakcie realizacji zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego, do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UMOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("Zamawiający") realizuje projekt budowy instalacji do wychwytywania,

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_LitpolLink 18/04/2011- ID:2011-055386 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) AZ-VII.6740. dn. (miejscowość i data) STAROSTA PARCZEWSKI Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1 UNP:... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Faks Adres e-mail Urząd

Bardziej szczegółowo

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opłata skarbowa: (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Ostrołęka,.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Połaniec Klikowa Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu

Bardziej szczegółowo

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) ... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony):

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1 ... Malbork, dnia... (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu Tłocznia gazu w Goleniowie. Fot. Bartosz Lewandowski, GAZ-SYSTEM S.A. Podstawowe informacje o projekcie Gazociąg Świnoujście Szczecin połączy terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów poprzez

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA Stalowa Wola miasto i gmina, w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, położone w Kotlinie Sandomierskiej, w widłach rzek: Wisły i Sanu, gdzie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej) Płock,... data WRM-III.6740... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) ST-MZ-PL/WNIOSEK/... Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica nr domu,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) załączam pełnomocnictwo załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) załączam pełnomocnictwo załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) Z 7 Wzór zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r., Dz. U. z 2013 r., Poz. 1013 (miejscowość i data) (numer rejestru

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica Załącznik nr 12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dot.: 1) wykonania Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice 1 Kto jest kim w inwestycji? INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA 2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno GMINA NOWE WARPNO Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno ogłasza że : przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na usługi od 14000 euro do kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB4/4511-340/15/AS Data 2015.11.10 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE WSTĘP W dokumencie opisano modelową zawartośd strategii komunikacyjnej, jaką należy wdrożyd przy realizacji liniowych

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r.

Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r. Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r. Zadanie Data realizacji Odpowiedzialny Zaangażowani 1 Wykreślenie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 850 17 80, 17 850 17 82, fax 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 850 17 80, 17 850 17 82, fax 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie. Raport z konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013 odzyskamy Twój potencjał OFERTA 0 Strona EnergoUtylizacja EnergoDemontaż EnergoZłom EnergoBudownictwo EnergoSystem Uprawnienia Informacje 8 9 EnergoUtylizacja Usługi związane z ponownym wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: Wrocław, dnia 24 maja 2012 r. Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/64/2012 INFORMACJA NR 5 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Opracowanie dokumentacji projektowej: 1) Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie, 2) Budowa chodnika w Rychnowie, 3) Przebudowa ulicy M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. 1. Wyraża się zgodę na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. 1. Wyraża się zgodę na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefa Dzierżoniów Na

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1 Urząd Miasta Szczecin Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 559, fax: + 48 91 42 45 586 wuiab@um.szczecin.pl www.szczecin.pl wype niamy

Bardziej szczegółowo

Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE

Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE Przedmiotem oferty jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pile przy ul. Walki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi dr inż. arch. Robert Warsza Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wydanie decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI Toruń ul. Ukośna; Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu: Działki nr 84/1, 85/1 o łącznej powierzchni 0,2919 ha objęte KW nr TO1T/00031549/6; Nieruchomość gruntowa w prawie własności: Działki nr

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo