Komunikacja społeczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikacja społeczna"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 Komunikacja społeczna Wykonawca ma obowiązek prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej w trakcie realizacji zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego, do czasu jego zakończenia. Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego rekomendowaną Zawartość Programu Komunikacji Społecznej (PKS) oraz przykładowy Zestaw narzędzi oraz form działań w obszarze komunikacji społecznej (Załącznik nr 10A). Zamawiający ma prawo uzupełnić załączone wytyczne w przypadku zaistnienia szczególnych warunków dotyczących sytuacji politycznej, społecznej czy ekonomicznej związanych z realizowaną inwestycją. Wykonawca jest zobowiązany dostosować PKS wraz z zaproponowanym zestawem narzędzi do charakteru realizowanej inwestycji (stacyjna lub sieciowa, nowa lub modernizacja) oraz do przeprowadzonej analizy dotyczącej otoczenia przedmiotowej inwestycji. Zasady przygotowania i prowadzenia komunikacji społecznej dla inwestycji: 1) W ciągu 60 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi uzgodniony z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu Program Komunikacji Społecznej (zwany dalej PKS), który będzie realizowany w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji. a. Zakres PKS powinien być dostosowany do zakresu inwestycji, jej specyfiki, regionu, na którym będzie realizowana i wszystkich innych uwarunkowań, jakie powinny być brane pod uwagę. b. PKS powinien zawierać aktualną analizę otoczenia inwestycji, identyfikację szans i zagrożeń jej realizacji, analizę grup interesariuszy oraz mapę konfliktów. Rekomendowana zawartość Programu Komunikacji Społecznej (PKS) stanowi Część 2 niniejszego materiału. c. PKS powinien być opracowany w podziale na etapy realizacji inwestycji wraz z podaniem kosztów poszczególnych działań w tym zakresie (zgodnie z załączoną tabelą). 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego PKS. 3) Wykonawca w trakcie realizacji PKS może dokonywać w nim zmian po ich uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym. 4) W trakcie realizacji PKS Wykonawca stosuje narzędzia komunikacji społecznej, w sposób zgodny z załączonym przykładowym katalogiem narzędzi oraz form działań w obszarze komunikacji społecznej, stanowiącego Cześć 3 niniejszego materiału. Wykonawca może stosować również inne narzędzia komunikacji społecznej niż wymienione w ww. katalogu pod warunkiem, że zostały one przedstawione i opisane w uzgodnionym PKS. 1

2 5) W przypadku wystąpienia protestów (konfliktów społecznych) Wykonawca stosuje się do zapisów p. 12 Części 3. 6) Do realizacji działań w zakresie komunikacji społecznej Wykonawca zatrudni zespół specjalistów/firmę gwarantujących przeprowadzenie skutecznych działań w tym zakresie w ramach prowadzonej inwestycji. a. Za dobór specjalistów i realizowane przez nich zadania w zakresie komunikacji społecznej odpowiada Wykonawca. b. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową informację na temat specjalistów/zespołu, który będzie prowadził działania w zakresie komunikacji społecznej ze szczegółowym uwzględnieniem doświadczeń w zakresie realizacji podobnych projektów komunikacyjnych. c. W uzasadnionym przypadku Zamawiający/Inżynier Kontraktu ma prawo do wnioskowania do Wykonawcy o zmianę lub uzupełnienie w/w zespołu. 7) W celu nadzoru nad realizowanymi działaniami komunikacyjnymi, akceptacji i odbioru raportów miesięcznych i innych prac komunikacji społecznej oraz do zarządzania ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi, Zamawiający powoła do Zespół ds. Komunikacji Społecznej dla inwestycji Budowa stacji 400/110kV Pelplin. Wykonawca wskaże swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach w/w Zespołu. 8) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania, raz w miesiącu, raportu z działań komunikacji społecznej prowadzonych w ramach PKS. Załącznik do raportu miesięcznego będzie stanowił raport z monitoringu prasy i publikacji poświęconych inwestycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę raportów z działań komunikacji społecznej częściej niż to wynika ze zdania poprzedniego. 9) W ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji PKS, w którym m.in. określa stopień realizacji celów komunikacji, co zrobiono, a czego nie udało się osiągnąć, jakie podjęto kroki, aby uniknąć lub rozwiązać konflikty społeczne oraz rekomendacje w zakresie komunikacji dla kolejnych inwestycji. Raport Końcowy będzie stanowił podstawę do odbioru prac w tym zakresie. Warunkiem przedstawienia do akceptacji Zamawiającego Raportu Końcowego jest pozytywna opinia Inżyniera Kontraktu. 10) Wytyczne w zakresie akceptacji raportów miesięcznych, Raportu Końcowego i odbioru prac komunikacji społecznej zostaną przekazane Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia przekazania Zamawiającemu uzgodnionego PKS. 2

3 Załącznik nr 8A Rekomendowana Wykonawcy zawartość Programu Komunikacji Społecznej (PKS) oraz przykładowy Zestaw narzędzi oraz form działań w obszarze komunikacji społecznej.. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ (PKS) Poniższy zakres jest propozycją, którą na potrzeby przygotowania PKS można modyfikować w zależności od uwarunkowań prowadzenia komunikacji społecznej. 1. Określenie celu komunikacji społecznej oraz działań informacyjno edukacyjno -promocyjnych. 2. Wyznaczenie oraz analiza otoczenia inwestycji, grup i jednostek docelowych w zakresie: i) środowiska wewnętrznego, ii) otoczenia zewnętrznego, iii) otoczenia społecznego, iv) instytucji, organizacji, jednostek oraz innych podmiotów o znaczeniu priorytetowym. 3. Analiza SWOT. 4. Określenie grup społecznych zainteresowanych realizacją inwestycji w podziale na: i) beneficjentów projektu, ii) interesariuszy (w podziale na usatysfakcjonowanych i uznających się za potencjalnie poszkodowanych), iii) interwenientów (osoby/grupy/instytucje, mogą podjąć interwencję w celu zmiany projektu, niedopuszczenia do jego realizacji lub jego obrony) 5. Zdefiniowanie mapy konfliktów w odniesieniu w/w grup społecznych. Określając interesy poszkodowanych i interwenientów należy: i) określić umiejscowienie terytorialne tych interesów względem planowanej lokalizacji inwestycji; ii) określić warunki, które jeśli zostaną spełnione, zostaną uznane za spełnienie ich aspiracji; iii) określić ich siłę oddziaływania na poszczególnych etapach procedury przygotowania i realizacji inwestycji; iv) określić profile społeczne grup, np. Ile czasu odbiorcy poświęcą na zapoznanie się z informacją? Jakie czynności zawodowe, sposoby spędzania wolnego czasu, czy zajęcia domowe mogą być okazją do dotarcia do danej grupy z informacją? Jakich dalszych działań odbiorcy mogą się spodziewać? v) zidentyfikować lokalnych liderów opinii publicznej i zebrać ( nawet w planie) informacje ułatwiające nawiązanie z nimi współpracy. vi) Zaprognozować scenariusze zarządzania możliwymi konfliktami, np.: Negocjacje Mediacje Facylitacje Instytucjonalizacja konfliktu Rada konsultacyjna, inne? 3

4 6. Określenie, dla poszczególnych grup, narzędzi prowadzenia komunikacji społecznej oraz przekazów stosowanych w komunikacji. 7. Przedstawienie harmonogramu działań (zgodnie z załączonym wzorem) wobec beneficjentów, interesariuszy i interwenientów zidentyfikowanych w otoczeniu inwestycji, 8. Przedstawienie zasad monitoringu i badania skuteczności PKS: i) monitoring informacji o inwestycji, ii) monitoring otoczenia społecznego inwestycji, iii) metody oceny skuteczności PKS. Tabela: Przykładowy harmonogram realizacji Programu Komunikacji Społecznej Harmonogram Realizacji Komunikacji Społecznej Rok Miesiąc Planowane działania PKS 2013 styczeń Luty Marzec Grupy docelowe Narzędzia Koszt 4

5 KATALOG NARZĘDZI ORAZ FORM DZIAŁAŃ W OBSZARZE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Zestawienie narzędzi oraz form działań jest propozycją, którą należy modyfikować w zależności od uwarunkowań prowadzenia komunikacji społecznej oraz w zależności od etapu przygotowania bądź realizacji inwestycji. Wykonawca wykorzystując materiały PSE Operator S.A. (mapy, zdjęcia itp.) do przygotowania narzędzi, w odpowiedni sposób je oznaczy i przedstawi do akceptacji zamawiającego. Materiały wskazane w pkt 1.1 nie podlegają kalkulacji ceny w ofercie w zakresie przygotowania tekstu, składu i praw autorskich. Wykonawcy jest jednak zobowiązania do skalkulowania w forcie kosztów druku tych materiałów w ilości, jaką uzna za niezbędną do wykorzystania przy realizowanych działaniach komunikacji społecznej. 1. Foldery i Informatory Zawartość materiałów informacyjnych zależna jest od celu, jakiemu służy ich publikacja. Plakaty i ulotki informacyjne są skutecznym sposobem na zwrócenie uwagi na konkretną sprawę dotyczącą inwestycji. Przykładem może być wydawany okresowo biuletyn, który zawierał będzie informacje o bieżących wydarzeniach w procesie inwestycyjnym czy foldery informacyjne, które są najczęściej stosowanym materiałem informacyjnym Folder o Inwestorze PSE Operator SA oraz informatory o oddziaływaniu pól elektromagnetycznych (w dwu wersjach obszernej i uproszczonej) Folder i informatory PSE Operator S.A. należy stosować w celu przybliżenia specyfiki działania PSE Operator, podkreślenia znaczenia prowadzenia inwestycji sieciowych, oraz przekazania informacji na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko. Materiał będzie służył jako źródło wiedzy dla uczestników spotkań, konferencji, briefingów etc Za aktualizację kolejnych edycji Informatorów o oddziaływaniu oraz Folderu o PSE Operator odpowiada Inwestor Folder i Informatory powinny być zamieszczone na stronie internetowej realizowanej inwestycji Foldery dedykowane przygotowaniu i realizacji inwestycji powinny zawierać m.in. następujące informacje: wprowadzenie, informacje o znaczeniu planowanej inwestycji w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym (systemowym), informacje w formie pisemnej i graficznej o planowanej trasie linii/umiejscowieniu stacji oraz trasach alternatywnych, wraz z uzasadnieniem ich wyboru, informacje o przewidywanych do zastosowania technologiach (ze szczególnym uwzględnieniem elementów zwiększających bezpieczeństwo), informacje o wpływie projektowanej linii/stacji na środowisko (pole magnetyczne, elektryczne, hałas) w ujęciu obowiązujących norm krajowych oraz na tle UE, zdjęcia podobnych linii/stacji (jeśli takie występują), informacje o procedurze lokalizacyjnej i roli społeczeństwa na poszczególnych jej etapach, odpowiedzi na pytania pojawiające się najczęściej przy realizacji inwestycji liniowych/stacyjnych, informacje na temat strony internetowej inwestycji. 5

6 informacje na temat współfinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej- POIiŚ 1.4. Wszystkie informacje w materiałach informacyjnych, zdjęcia, elementy graficzne muszą być przedstawione w sposób bardzo rzetelny, jednoznaczny (np. wysokość słupów musi być podana w skali umożliwiającej ich jednoznaczną identyfikację, co do wymiarów i zajmowanego terenu) Język stosowany w tekście Folderu powinien być zrozumiały przez odbiorców. Folder powinien umożliwić zrozumienie jego treści przez osoby z wykształceniem podstawowym Zawartość oraz treść Folderu podlega zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu i Inwestora. Folder należy realizować wg standardu PSE Operator S.A. w zunifikowanym kształcie i szacie graficznej Wykonawca zaproponuje przewidywany nakład w odniesieniu i z podaniem grup docelowych jak społeczność lokalna, pracownicy jednostki samorządu terytorialnego Za opracowanie i wydanie Folderu odpowiedzialny jest Wykonawca. 2. Strona internetowa inwestycji Strona internetowa jest źródłem rzetelnej i wiarygodnej informacji. Prezentuje kształt przedsięwzięcia inwestycyjnego, uciążliwości i zastosowane środki zaradcze. Jest to stałe dostępne miejsce, w którym umieszczane są bieżące dokumenty i inne materiały użyteczne również dla prasy (zdjęcia, wypowiedzi ekspertów, opracowania specjalistyczne lub inne materiały edukacyjne). Dziennikarze mogą kierować tu swoje pytania i szybko uzyskiwać informacje Strona internetowa inwestycji musi podlegać bieżącej aktualizacji Strona internetowa inwestycji powinna zawierać m. in.: podstawowe informacje o obecnym kształcie i stanie pracy Krajowego Systemu Przesyłowego, opis bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu w przypadku zaniechania realizacji inwestycji, jak i w przypadku jej zrealizowania, podstawowe informacje o inwestycji, jej znaczeniu, przewidywanych do zastosowania technologiach, aspektach społecznych i środowiskowych, stanie prawnym oraz wymogach unijnych itp., mapy z przebiegiem planowanej trasy linii/umiejscowieniem stacji oraz trasy alternatywne, wraz z uzasadnieniem ich wyboru, bieżące informacje o spotkaniach informacyjnych i związanych z wprowadzeniem inwestycji do dokumentów planistycznych, oraz obszaru prawa podatkowego związanego z działaniami dotyczącymi pozyskania prawa do terenu na cele budowlane, informacje o działaniach medialnych takich jak, np. konferencje prasowe, wystawy, pokazy związane z inwestycją organizowane przed RPKS/Inwestora, oraz uczestnictwie RPKS/Inwestora w życiu społeczności (święta, programy, akcje społeczne gminne/regionalne itp.), bieżące informacje na temat prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego (np. naniesione w formie graficznej informacje ukazujące zaawansowanie prac budowlanych, tj. aktualna długość wybudowanego odcinka linii, pozostała długość linii do wybudowania itd.), prezentacja rozwiązań przyjętych dla inwestycji, w celu ochrony środowiska dla inwestycji, artykuły, opinie ekspertów, wywiady z władzami (np. burmistrzem, wojewodą itp.), aktualności, harmonogram przedsięwzięcia, galerie zdjęć itd., 6

7 ankietę umożliwiającą bieżące badanie opinii publicznej na temat planowanej do realizacji, a później realizowanej, elektroenergetycznej inwestycji liniowej/stacyjnej, formularz kontaktowy dla internautów, służący do zadawania pytań RPKS/Inwestorowi, najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, repozytorium dokumentów do pobrania (np. Folder dedykowany konkretnej inwestycji, aktualna wersja Folderu i Informatora Ogólnego PSE Operator S.A.: Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, raport OOŚ), listy intencyjne informacje na temat współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ Za przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie odpowiedzialny jest Wykonawca. Materiały są konsultowane z Inwestorem Stronę internetową należy realizować wg standardu PSE Operator S.A. w zunifikowanym kształcie i szacie graficznej. 3. Publiczne pokazy/wystawy związane z planowaną do realizacji inwestycją Celem tych działań jest: zwiększenie wiedzy na temat planowanej inwestycji w jej otoczeniu, ukształtowanie przekonania o potrzebie jej realizacji, budowanie pozytywnego nastawienia do inwestycji, zapewnienie przejrzystości procesu inwestycyjnego w oczach społeczeństwa i zainteresowanej społeczności, budowanie wśród zainteresowanych poczucia bycia poinformowanym oraz pozytywnego wizerunku Inwestora Działania te prowadzone są w konwencji drzwi otwartych inwestycji, należy stosować je na etapie planowania i przygotowania inwestycji. Wyjątkiem może być tu pokaz (zorganizowany na życzenie społeczności lokalnej) pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego oraz hałasu w sąsiedztwie pracującej linii napowietrznej zorganizowany w celu unaocznienia typowych wartości wspomnianych wielkości, jakie spotyka się w otoczeniu tego rodzaju obiektów Za działania te odpowiedzialny jest Wykonawca Każdy pokaz/wystawę należy poprzedzić przygotowaniem materiałów w formie elektronicznej i przekazanych odpowiednio wcześniej (najpóźniej na 10 dni roboczych przed pokazem/wystawą) Inżynierowi Kontraktu i Inwestorowi Materiał powinien zawierać następujące elementy: agenda pokazu/wystawy, cel pokazu/wystawy, ogólny opis pokazu/wystawy: data i miejsce, czas trwania pokazu/wystawy, odbiorcy pokazu/wystawy, jak zostaną poinformowani odbiorcy, narzędzia pokazu/wystawy (np. plakaty, makiety projektu, prezentacja multimedialna itd.), opis ewentualnych konkursów z nagrodami dotyczących planowanej inwestycji dla dzieci i młodzieży, opis ewentualnych konkursów z nagrodami dla dorosłych, 7

8 osoba odpowiedzialna za organizację pokazu/wystawy treść pokazu/wystawy: powód zorganizowania pokazu/wystawy, podstawowe informacje o inwestycji, jej znaczeniu, przewidywanych do zastosowania technologiach, aspektach społecznych i środowiskowych, stanie prawnym oraz wymogach unijnych itp., warianty trasy linii/umiejscowienia stacji, analiza porównawcza wszystkich wariantów trasy linii/umiejscowienia stacji, informacje dla społeczeństwa jak mogą aktywnie uczestniczyć w kolejnych etapach procedury administracyjnej Na każdym pokazie/wystawie należy udostępnić materiały informacyjne, tj.: Folder dedykowany inwestycji oraz Informator i Folder ogólny PSE Operator S.A.: Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka Zawiadomienie uczestników, w tym departamentu odpowiedzialnego za realizację inwestycji, o pokazie/wystawie następuje najpóźniej na 15 dni roboczych przed datą pokazu/wystawy Po każdym pokazie/wystawie należy sporządzić notatkę i przesłać ją do Inwestora. 4. Punkty informacyjne na terenie gminy 4.1. Ustanowiony przez Wykonawcę punkt konsultacyjno-informacyjny w gminie powinien działać według następujących zasad: odwiedzający mogą zapoznać się z inwestycją na podstawie folderów, zdjęć, prezentacji multimedialnych, rozdawane są materiały w formie drukowanej, jak również upowszechniana jest informacja o stronie internetowej inwestycji, odwiedzający będą mogli przeprowadzić nieskrępowane rozmowy, wypełnić ankietę i prosić o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących inwestycji, odwiedzający będą mogli wpisać się na listę umożliwiającą otrzymywania regularnie informacji o postępie w realizacji inwestycji. 5. Spotkania i debaty publiczne Spotkania konsultacyjne i debaty publiczne powinny być organizowane na każdym etapie realizacji inwestycji, ale najbardziej skuteczne są w ich największa skuteczność jest w początkowej fazie inwestycji. Prowadząc działania informacyjno-konsultacyjne, można również zorganizować debaty w szerszym lub węższym kręgu, z udziałem przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych (zwłaszcza ekologicznych), mieszkańców i oczywiście mediów. Spotkania mają trzy zasadnicze cele: przedstawienie planowanej inwestycji oraz przekazanie informacji o uwarunkowaniach technicznych, ekonomicznych i środowiskowych proponowanych przebiegów tras, przedstawienie i wyjaśnienie ograniczeń i problemów związanych z przedsięwzięciem a także korzyści wynikających z jego realizacją, poznanie opinii i propozycji, możliwość przedyskutowania proponowanych rozwiązań Spotkania z władzami (administracja państwowa, samorząd, urzędy) Spotkania mają na celu uzyskanie przychylności wobec planowanej inwestycji. Polegają na bieżącym i rzetelnym informowaniu o inwestycji. Powodują włączenie władz gminy w proces komunikacji społecznej. Z punktu widzenia Inwestora służą również dopilnowaniu, aby 8

9 procedura prowadzona przez urząd/samorząd przebiegała poprawnie i zakończyła się wydaniem prawidłowo sporządzonej decyzji Wykonawca informuje Inwestora o planowanym spotkaniu na 7 dni przed planowanym terminem. Wykonawca sporządza notatkę ze spotkania i przesyła do departamentu odpowiedzialnego za realizację inwestycji Rutynowe spotkania robocze poświęcone bieżącym tematom (w tym tzw. załatwianie spraw w urzędzie) nie wymagają informowania i tworzenia notatki Spotkanie z mieszkańcami, organizacjami społecznymi (ekologicznymi) Spotkania mają na celu informowanie mieszkańców o planowanej inwestycji, wysłuchanie uwag, propozycji i udzielenie wyjaśnień, włączenie społeczności lokalnej w proces planowania inwestycji. Pozwalają również na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami zainteresowanych inwestycją organizacji. Jednorazowo w spotkaniu powinno uczestniczyć do 100 osób. Spotkanie powinien prowadzić specjalnie przeszkolony, doświadczony moderator, który nie będzie reprezentował żadnej ze stron i będzie wstanie zapobiec sytuacjom konfliktowym. Miejsce na spotkanie powinno być neutralne i ogólnie dostępne np. szkoła, hotel lub inne miejsce spotkań społeczności lokalnej. Każde spotkanie powinno być odpowiednio przygotowane technicznie należy zapewnić rzutnik, ekran, nagłośnienie jeśli jest to duże spotkanie, identyfikatory, dyktafon. Niezbędne jest również przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjnych w zależności od potrzeb (zależy od etapu inwestycji, na którym odbywa się spotkanie) Uczestnikami spotkania są moderator, przedstawiciele Inwestora, przedstawiciele wykonawcy, zaproszeni eksperci zewnętrzni Wykonawca informuje Inwestora o planowanym spotkaniu na 7 dni przed planowanym terminem. Wykonawca sporządza notatkę ze spotkania i przesyła do Inwestora Na każdym spotkaniu/debacie powinny być dostępne materiały informacyjne, tj.: Folder dedykowany inwestycji oraz Informator i Folder ogólny PSE Operator S.A Za organizację wszystkich typów spotkań/debat odpowiedzialny jest Wykonawca. 6. Kontakty ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi (w tym ekologicznymi) Kontakty te powinny odbywać się na początku procesu inwestycyjnego. Wówczas mogą przynieść bardzo cenne informacje i propozycje dotyczące samej inwestycji, jak i procesu komunikacji społecznej. Ważne jest tu nawiązanie, budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi Wykonawca jest odpowiedzialny za: zidentyfikowanie zaangażowanych organizacji (w tym przeciwników inwestycji) na obszarze gminy, powiatowym, wojewódzkim, nawiązanie i utrzymywanie kontaktu ze wspomnianymi organizacjami. 7. Współpraca z mediami Dla powodzenia inwestycji ważne jest budowanie dobrych relacji z mediami, zapewnienie im właściwej i rzetelnej informacji o inwestycji oraz budowanie pozytywnego wizerunku Inwestora, w kontekście realizowanego projektu. Za współpracę z mediami w zakresie inwestycji odpowiedzialny jest Wykonawca. Inwestor reprezentowany jest wobec mediów przez Rzecznika Prasowego, który do współpracy angażuje przedstawicieli właściwych departamentów (w tym przede wszystkim departament odpowiedzialny za realizację inwestycji) oraz ekspertów zewnętrznych współpracujących z Inwestorem Konferencje prasowe, briefingi, wywiady dla prasy, audycje telewizyjne Konferencje prasowe organizowane są wówczas, gdy do zakomunikowania są nowe i ważne informacje dotyczące inwestycji. Z zasady, konferencje organizowane 9

10 są bezpośrednio dla mediów o zasięgu ogólnokrajowym. Nie organizuje się ich w przypadku mniejszych inwestycji, wówczas gdy współpracuje się z mediami lokalnymi lub regionalnymi Konferencję prasową organizuje Wykonawca wspólnie z Rzecznikiem Prasowym Inwestora Wykonawca w terminie 10 dni przed planowanym terminem konferencji przedstawia Rzecznikowi Prasowemu do akceptacji plan konferencji, zaproszone media i materiały informacyjne do dystrybucji Rzecznik Prasowy Inwestora w porozumieniu z departamentem odpowiedzialnym za realizację inwestycji - akceptuje (lub odsyła do poprawy) przekazane materiały Po zaakceptowaniu końcowej wersji materiałów Wykonawca realizuje przygotowania do konferencji i ją przeprowadza Briefingi. Briefingi to krótkie spotkania eksperckie Inwestora, Wykonawcy i ekspertów z grupą 2-4 dziennikarzy, służą przekazaniu wiedzy dotyczącej inwestycji, w odniesieniu do konkretnej sytuacji, nowych informacji. Briefing jest okazją do rozmowy z dziennikarzami i wręczenia im nowych materiałów Briefing organizuje Wykonawca, który zaprasza do udziału ekspertów, projektantów oraz dziennikarzy Zakres i plan briefingu Wykonawca przekazuje Rzecznikowi Prasowemu Inwestora na 10 dni przed terminem briefingu Rzecznik Prasowy Inwestora, w porozumieniu z departamentem odpowiedzialnym za realizację inwestycji, akceptuje (lub odsyła do poprawy) przekazane materiały Po zaakceptowaniu końcowej wersji materiałów Wykonawca realizuje przygotowania do briefingu oraz go przeprowadza Wywiady dla prasy i audycje telewizyjne Za wywiady dla prasy i audycje telewizyjne w mediach o zasięgu ogólnokrajowym odpowiada Rzecznik Prasowy Inwestora, który realizuje je wspólnie z Wykonawcą, natomiast za kontakty z mediami regionalnymi Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem (Biurem Komunikacji ) Ogłoszenia w prasie Treść ogłoszenia przygotowuje Wykonawca i przekazuje na minimum 10 dni przed jego publikacją Rzecznikowi Prasowemu Inwestora Rzecznik Prasowy Inwestora, w porozumieniu z departamentem odpowiedzialnym za realizację inwestycji, akceptuje (lun odsyła do poprawy) przekazane materiały Po zaakceptowaniu końcowej wersji ogłoszenia Wykonawca realizuje przygotowania do jego publikacji i je publikuje. 8. Monitoring mediów 8.1. Za prowadzenie stałego monitoringu mediów odpowiada Wykonawca. Monitoring dotyczy wszelkich publikacji medialnych poświęconych inwestycji i jest prowadzony na bieżąco Wykonawca, w ramach miesięcznego raportu PKS, przedstawia raport, zawierający informacje z prowadzonego monitoringu. 9. Film informacyjno-edukacyjny 10

11 Nakręcenie filmu z prac przy realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem pokazania stopnia skomplikowania prowadzenia procesu przygotowania tego rodzaju inwestycji oraz zaprezentowania technologii budowy stanowi materiał, którego celem będzie zapoznanie grup zainteresowanych z technologią robót przy tego typu inwestycjach (film do 10 min, z przekazaniem Inwestorowi praw autorskich, z akceptacją przez Inwestora scenariusza, treści i wizualizacji, w formacie z możliwością odtwarzania w Internecie). 10. Święta, programy, akcje społeczne gminne/regionalne (zwane dalej akcjami gminnymi/regionalnymi) Wykonawca powinien rozpoznać kiedy, gdzie i jakie święta, programy i akcje gminne/regionalne organizowane są na terenie gmin, powiatów, województw, na których planowana jest do realizacji inwestycja. Forma uczestnictwa i zaangażowania się w: programach i akcjach społecznych, w które zaangażowana jest gmina (np. przyjazny urząd, itd.), ważniejszych świętach gminnych, które odbywają się regularnie (np. dożynki, zawody sportowe, itd.), jest dowolna i może odbywać się jako, np.: pomoc przy organizacji, aktywne uczestnictwo poprzez organizację konkursów z nagrodami, pikników, prezentację inwestycji makiety, pokazy multimedialne, warsztaty edukacyjne) Każde uczestnictwo we wspomnianych akcjach należy poprzedzić przygotowaniem materiałów (najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą akcji gminnej/regionalnej) Na każdej akcji powinny być dostępne materiały informacyjne, tj.: Folder dedykowany inwestycji oraz Informator i Folder ogólny PSE Operator S.A Wykonawca informuje Inwestora o planowanym wydarzeniu na 7 dni przed planowanym terminem. Wykonawca sporządza notatkę z przeprowadzonych działań i przesyła do departamentu odpowiedzialnego za realizację inwestycji. Po każdej akcji Wykonawca powinien sporządzić notatkę Informacje o zorganizowanych działaniach w ramach akcji gminnej/regionalnej Wykonawca umieszcza w prasie lokalnej/regionalnej. 11. Konsultacje społeczne Podczas realizacji inwestycji niezbędne jest prowadzenie konsultacji społecznych, adekwatnie do jej zakresu zgodnie z wymogami prawa. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w PKS szczegółowego planu działań konsultacji społecznych. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania ujednoliconego szablonu zaproszeń mieszkańców i prezentacji na spotkania z mieszkańcami i innymi zainteresowanymi stronami procesu. Akceptacja powyższych materiałów będzie realizowana zgodnie z uzgodnionym planem działań w PKS. 12. Działania kryzysowe W celu przeciwdziałania powstaniu konfliktu należy na bieżąco dostosowywać sposób prowadzenia komunikacji do występujących sytuacji oraz zmieniać narzędzia, dopasowując je do dynamiki zmian w stanowiskach uczestników procesu inwestycyjnego Z wystąpieniem konfliktu mamy do czynienia wówczas, gdy pomimo realizacji Programu Komunikacji Społecznej występuje sytuacja, która stwarza zagrożenie realizacji inwestycji, może powodować jej zatrzymanie lub wręcz uniemożliwienie budowy W przypadku wystąpienia konfliktu Wykonawca: identyfikuje faktyczne źródło i przyczyny konfliktu, 11

12 przygotowuje proponowane sposoby działania w warunkach konfliktu i przesyła do zaopiniowania do Inwestora niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni po ujawnieniu się protestów, opracowanie na temat sposobów działania w warunkach konfliktu deleguje swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Inwestor zgłasza uwagi do propozycji lub/i je akceptuje Wykonawca uzupełnia Program Komunikacji Społecznej uwzględniając ujawniony konflikt i sposób jego rozwiązania, jak również proponując działania, które pozwolą uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Program powinien zawierać zrewidowany sposób prowadzenia działań informacyjnych i stosowania narzędzi komunikowania Uzupełnienie do PKS przesyłane jest do zatwierdzenia do Inwestora, w terminie 15 dni od dnia ujawnienia się konfliktu, do konsultacji i zatwierdzenia. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 KV JASINIEC GRUDZIĄDZ PO NOWEJ TRASIE Załącznik nr 3 Rekomendowana Wykonawcy zawartość Programu Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: DOSTOSOWANIE LINII 220 kv RELACJI OŁTARZEW - MORY DO WIĘKSZYCH PRZESYŁÓW MOCY/LIKWIDACJA OGRANICZEŃ ZWISOWYCH. Załącznik nr 1 Program

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE WSTĘP W dokumencie opisano modelową zawartośd strategii komunikacyjnej, jaką należy wdrożyd przy realizacji liniowych

Bardziej szczegółowo

PSE Operator S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA

PSE Operator S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PSE Operator S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA BUDOWY POŁĄCZENIA 2x400 kv OD STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/110 kv CZARNA DO STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 220/110 kv POLKOWICE TOM I CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań publicznych odbywa się w sposób przewidywalny i planowany, mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w formułowaniu planów.

Realizacja zadań publicznych odbywa się w sposób przewidywalny i planowany, mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w formułowaniu planów. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI Realizacja zadań publicznych odbywa się w sposób przewidywalny i planowany, mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w formułowaniu planów. Zadanie 1.: Opracowanie broszury przybliżającej

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie komunikacji w procesie inwestycyjnym

Rola i znaczenie komunikacji w procesie inwestycyjnym Rola i znaczenie komunikacji w procesie inwestycyjnym Małgorzata Polkowska Dyrektor Rzecznik Prasowy Warszawa,16 marca 2016 r. Jakie znaczenie ma komunikacja dla procesu Istotność komunikacji inwestycyjnego?

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KAMPANI INFORMACYJNO- KONSULTACYJNEJ Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej. Białystok 22.06.

HARMONOGRAM KAMPANI INFORMACYJNO- KONSULTACYJNEJ Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej. Białystok 22.06. HARMONOGRAM KAMPANI INFORMACYJNO- KONSULTACYJNEJ Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Białystok 22.06.2009 Konsultacje, rozumiane są jako wszelkie możliwe formy zasięgania

Bardziej szczegółowo

FP Postomino, r.

FP Postomino, r. FP.041.5.2016 Postomino, 29.07.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY POSTOMINO NA LATA 2016-2025 Wójt Gminy Postomino zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych?

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych? Olsztyn, 15.07.2009 r. ZGOK. PN 9/2009 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie procedury uzyskania zgody o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zaplanowanych w projekcie inwestycji, którego głównym etapem

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII 1 Przedmiot kampanii Kampania dialogu społecznego dla projektu morskiej farmy wiatrowej

Bardziej szczegółowo

Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois Namysłów

Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois Namysłów Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów ZAPYTANIE OFERTOWE NA LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY NAMYSŁÓW NA LATA 2016-2023 Postępowanie prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI LOKALNY INDEKS KONSULTACJI Zasadniczym elementem Lokalnego Indeksu Konsultacji jest moderowana dyskusja, podczas której uczestnicy odpowiadają na pytania zawarte w Indeksie. Przygotowując dyskusję trzeba

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S12 NA ODCINKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (A1) OPOCZNO (GR.WOJ. ŁÓDZKIEGO I MAZOWIECKIEGO) GMINA ALEKSANDRÓW CZĘŚĆ I Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI

WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI 1. TYTUŁ PROGRAMU 2. ORGAN WDRAŻAJĄCY 2.1 Prezentacja Nazwa, adres,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r.

Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r. Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r. Zadanie Data realizacji Odpowiedzialny Zaangażowani 1 Wykreślenie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW Komunikacja i promocja 5-6.02.2013, Lublin, Polska PLAN PREZENTACJI 4 GRUPY DOCELOWE Partnerzy/ osoby zaangażowane w

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w Warszawie

Konsultacje społeczne w Warszawie www.konsultacje.um.warszawa.pl Historia powstania CKS Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego 1998 r. Centrum Komunikacji Społecznej - 2008 r. Idea powstania CKS możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DOA-III.272.1.47.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) I. Przedmiot zamówienia II. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania społecznego pn. Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia 16.06.2016 r. Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 6 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Niniejsza Polityka Informacyjna określa główne zasady publikowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZTPO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA

PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZTPO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZTPO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA Stanisław Gastoł Konsultacje, rozumiane są jako wszelkie możliwe formy zasięgania opinii zainteresowanych stron w procesie stanowienia

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Mobilni dziennikarze

Mobilni dziennikarze Mobilni dziennikarze Informacje ogólne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 1 Spis treści Wstęp 3 O projekcie 4 Profil mobilnego dziennikarza 5 Działania mobilnych dziennikarzy 6 Rekrutacja 7 Kontakt 8 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA Koniecpol, dn. 22.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA 2016-2026 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD)

PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD) PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna (LGD) Cele główne Planu komunikacji to: 1. Informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Szczegółowy harmonogram zrealizowanego programu konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej Białystok 11.01.2010 r Dopracowanie

Bardziej szczegółowo

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn. 16-04-2015 r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w przedmiocie zamówienia zaproszenia do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2014 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: Promocja PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER)

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER) Porozumienie dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie Seniorzy wolontariusze w działaniu realizowanym przez w Warszawie w okresie 01.07.2013 31.12.2013r. Zobowiązania stron porozumienia w Warszawie (SCW)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock 1 Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 1 Konsultacje społeczne- cel Celem konsultacji społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na opracowanie. Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata

Zapytanie ofertowe na opracowanie. Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata 2016 2025. Gmina Gawłuszowice Urząd Gminy w Gawłuszowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu Część III: Informacja i Promocja Rzeszów dn. 20.11.2012 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Informacja i Promocja w ramach 8 naboru wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa Tyczyn,

Bardziej szczegółowo

luty-czerwiec 2010 r.

luty-czerwiec 2010 r. Konsultacje społeczne: wspólne z mieszkańcami przygotowanie aktu prawa miejscowego - uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie. luty-czerwiec 2010 r. Cel projektu

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwiązań Systemowych ul. Parkowa 46/1, 51-616 Wrocław tel.: +48 713459284, fax: +48 713459284 http://www.crs.org.pl, e-mail: biuro@crs.org.

Centrum Rozwiązań Systemowych ul. Parkowa 46/1, 51-616 Wrocław tel.: +48 713459284, fax: +48 713459284 http://www.crs.org.pl, e-mail: biuro@crs.org. Centrum Rozwiązań Systemowych ul. Parkowa 46/1, 51-616 Wrocław tel.: +48 713459284, fax: +48 713459284 http://www.crs.org.pl, e-mail: biuro@crs.org.pl Sieć Natura 2000: podstawy prawne i geneza, ograniczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie specjalistycznego audytu użyteczności Platformy Wspieramy e-biznes www.web.gov.pl. I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE

REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1786/369/IV/2014 z dnia 30 września 2014 r. REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Gmina przyjazna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Rozdział 1. Zasady ogólne REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Rozdział 1. Zasady ogólne 1 1. Regulamin konsultacji społecznych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmiany w polskich przepisach dotyczących OOŚ Jakość OOŚ/unikanie błędów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Krotoszyce, r.

Krotoszyce, r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KROTOSZYCE Krotoszyce, 23.02.2016r. GMINA KROTOSZYCE Ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce Sprawy: SE.271.18.2016 Krotoszyce, 23.02.2016r.

Bardziej szczegółowo

Badania Opinii mieszkańców Krakowa dotyczące problemów gospodarki odpadami /maj i czerwiec 2008 r./ próba reprezentatywna 1347 osób

Badania Opinii mieszkańców Krakowa dotyczące problemów gospodarki odpadami /maj i czerwiec 2008 r./ próba reprezentatywna 1347 osób Zakład ad Termicznej Utylizacji Odpadów w w Krakowie Badania Opinii mieszkańców Krakowa dotyczące problemów gospodarki odpadami /maj i czerwiec 2008 r./ próba reprezentatywna 1347 osób Badanie opinii (1)

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW OKRES: 1 STYCZNIA LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW OKRES: 1 STYCZNIA LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 983/388/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 września 2014 roku ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 OKRES: 1 STYCZNIA 2015-31 LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania/ grupa docelowa

Adresaci działania/ grupa docelowa Plan komunikacji. L.p Zakładany termin przeprowa dzenia działania Cel komunikacji 1. 2016-2023 2. 2016-2023 Cele 7,8 Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego Internetowa kampania informacyjna- w trakcie

Bardziej szczegółowo

Krotoszyce, r.

Krotoszyce, r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KROTOSZYCE NA LATA 2016-2023 Krotoszyce, 19.04.2016r. GMINA KROTOSZYCE Ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce Sprawy: SE.271.18.2016 Krotoszyce,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE

KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE NIE WIEM SUPER NIE TAK TAK NIE WIEM TAK KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE O NAS Konsultacje z ADVertigo to coś więcej niż spotkanie z mieszkańcami. Nasze usługi świadczymy kompleksowo - od zagwarantowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ Podstawowym celem systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest śledzenie postępów w realizacji celów Strategii

Bardziej szczegółowo

Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL

Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL Komunikacja społeczna i dialog ze społecznościami a wizerunek Modele komunikacji społecznej Jak się komunikować?

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania

Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania Warsztat podczas konferencji: "Partycypacja - milowy krok do rozwoju lokalnego" (Kraków, 12.01.2016) Co to jest MRG, czyli Młodzieżowa Rada Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Wasilków

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Wasilków Projekt z dnia 10 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Wasilków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 3 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2008 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2008 rok ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 2013 dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2008 rok Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna oraz Zasady Tworzenia. i Rozpowszechniania Przekazów Reklamowych. Aegon TU na Życie S.A.

Polityka Informacyjna oraz Zasady Tworzenia. i Rozpowszechniania Przekazów Reklamowych. Aegon TU na Życie S.A. Polityka Informacyjna oraz Zasady Tworzenia i Rozpowszechniania Przekazów Reklamowych przez Aegon TU na Życie S.A. Nazwa Polityka Informacyjna oraz Zasady Tworzenia i Rozpowszechniania Przekazów Reklamowych

Bardziej szczegółowo

Projekt. Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

Projekt. Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi Projekt Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji

Bardziej szczegółowo

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zgodnie z zapisami Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce w proces opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum Opracował zespół S t r o n a 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś Wielka Wieś, 27 czerwca 2017 r. 1. WPROWADZENIE Partycypacja społeczna odgrywa istotną

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA PLAN KOMUNIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 2013 PLAN KOMUNIKACJI dokument, który określa cele, metody, budŝet oraz harmonogram realizacji strategii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności: Toruń, 16 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu Planu rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia

Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia W świetle doświadczeń społeczno-politycznych, które w ostatnim czasie poruszały opinię publiczną w Polsce, dostrzec można, że dla kształtowania pożądanych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji badań poświęconych zjawisku uzależnienia

Bardziej szczegółowo