PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / TEL. SEK. 22 / FAX 22/ E: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia 1. Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3 Klasyfikacja robót według CPV: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Al. Solidarności Warszawa Wydział przygotowujący zamówienie Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Część opisowa 3. Część informacyjna Autor opracowania Marek Korobowicz Miejscowość i data opracowania Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r.

2 ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiot zamówienia Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych Ogólne wymagania Zamawiającego. 2. Wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 2.1 Wymagania techniczne 2.2. Wymagania materiałowe wymagania Zamawiającego. 2.4 Przepisy prawne.

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia placu pomiędzy budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi przy ul. Waliców 20 i Krochmalną 3, na podstawie opracowanej i zatwierdzonej wcześniej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w oparciu o obowiązujące przepisy w formie,,zaprojektuj i wybuduj. 2. Lokalizacja Omawiany plac to teren przylegający do ulicy Krochmalnej pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Krochmalnej 3 i Waliców 20. Teren przynależny jest do działek nr 74, 76, 77 z obrębu w jednostce ewidencyjnej _8 Dzielnicy Wola o powierzchni w sumie 0,757 ha stanowiący własność m. st. Warszawy. Działki (plac) określone są jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Charakterystyczne parametry określające system oświetlenia 1. zasilenie a) tymczasowe zasilenie elektryczne (400/230V) rozdzielni oświetleniowej placu należy wykonać z rozdzielni administracyjnej budynku wskazanego przez SM,,Wolska Żelazna Brama z siedzibą przy ul. Krochmalnej 3, b) parametry oświetlenia, natężenie oświetlenia zgodnie z normą oraz odpowiednimi rozporządzeniami dla tego typu terenu. 2. rozdzielnia oświetleniowa i pomiarowa - rozdzielnię oświetleniową systemu oświetlenia skweru wyposażoną w urządzenia sterującozabezpieczające, należy wybudować na terenie placu w miejscu najmniej uczęszczanym w pobliżu ogrodzenia. Pozostawić możliwość wybudowania złącza kablowego wraz z rozdzielnią pomiarową dystrybutora RWE. Rozdzielnia zasilona będzie tymczasowo ze wskazanego budynku przez SM,,Wolska Żelazna Brama (dane kontaktowe z przedstawicielem SM po podpisaniu umowy). Rozdzielnia powinna posiadać dodatkowy segment w celu umieszczenia podlicznika do pomiaru poboru energii elektrycznej. Na terenie należy ustawić min 10 latarni. Rozpatrzyć pod względem kosztów i bezpieczeństwa porażeniowego możliwość ustawienia słupów kompozytowych. Zasilanie załączane będzie automatycznie (wyłącznik zmierzchowy) z możliwością załączania ręcznego Ogólne wymagania zamawiającego. Zadanie dzieli się na dwa etapy: Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej, dokumentacji wykonawczej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Dokumentacja projektowa winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4 Etap II wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania r. Wymagania dla ETAPU I: 1. Prace projektowe należy wykonać w oparciu o: a) Mapę do celów projektowych. b) Uzyskane przez Wykonawcę dane techniczne dla poszczególnych branż. c) Uzyskane przez Wykonawcę uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru w Warszawie. d) Wymagane opinie i uzgodnienia. e) Przepisy prawa. e) Uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Opracowanie projektów budowlano wykonawczych winno być wykonane zgodnie z przepisami dla formy rysunków określających rodzaj i zakres robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlano wykonawcze należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. 3. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych, które należy dostarczyć dla Zamawiającego: - projekt budowlany wielobranżowy 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egz. - projekt wykonawczy wielobranżowy 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egz. - przedmiary robót 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egz. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. - informacja o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz. 4.Wszystkie materiały wyjściowe, mapy do celów projektowych, uzgodnienia, decyzje, pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wykonawca.Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 5.Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 6. Odpowiednie zapisy dokonane w dokumentacji projektowej będą podstawą do wystąpienia o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Wymagania dla ETAPU II. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez zamawiającego projektu oraz uprawomocnionego pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 1. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej działalności. 1. prognozowany zakres robót: - demontaż istniejących latarni (słupów) oświetleniowych wraz z dostępnymi odcinkami istniejącego kabla zasilającego - odłączenie istniejącego kabla zasilającego od zasilania - zasypanie i utwardzenie terenu po zdemontowanych słupach latarni i kabli, - wykonanie wykopów liniowych dla zasilenia i uziemienia latarni oświetleniowych, ( w przypadku zastosowania słupów kompozytowych zgodnie z dokumentacja) - ułożenie płaskownika ocynkowanego uziemienie - montaż uziomów szpilkowych

5 - wykonanie zasilania elektrycznego do rozdzielni sterująco-zasilającej ustawionej na placu - montaż rozdzielni sterujaco-zabezpieczajacej system oświetleniowy z pełnym wyposażeniem. - montaż segmentu rozdzielni dla układu pomiarowego, tymczasowego i docelowego. - montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych - montaż słupów oświetleniowych - wyposażenie słupów w przewody, urządzenia i aparaty elektryczne - montaż opraw oświetleniowych - wykonanie badań technicznych i ochronnych wybudowanego systemu oświetlenia - uruchomienie i przekazanie do eksploatacji systemu oświetleniowego - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - odtworzenie naruszonych warstw konstrukcji nawierzchni (ścieżki, chodniki, zjazdy itp.), 2. Realizację robót należy prowadzić po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami przez Wykonawcę. 4. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 5. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi badaniami. 6. Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o projekt, obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 7. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami opracowań własnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego. 8. Wykonawca powinien brać pod uwagę sytuację, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 9. Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji uwzględni opracowane plany zagospodarowania terenu. 10. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie wartości i zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.1 Wymagania techniczne. 1. Prace pomiarowe należy wykonywać zgodnie z instrukcjami GUGiK. 2. Większość prac zaleca się wykonać ręcznie. 3. W przypadku zastosowania sprzętu mechanicznego dostosować ograniczenia obciążeń osi pojazdów do warunków terenu. 4. Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód terenu lub zamontowanego sprzętu lub obiektów małej architektury. 2.2 Wymagania materiałowe. Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i są zgodne z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących zastosowanych materiałów. 2.3 Wymagania Zamawiającego. 1. Elektryczne zasilenie tymczasowe systemu oświetlenia należy zaprojektować zgodnie z warunkami uzyskanymi od SM,,Wolska Żelazna Brama. 2.4 Przepisy prawne. 1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.).

6 2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2012 r, poz. 462 z późn. zm.). 3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (tj. Dz..U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz z późn. zm.). 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz z późn. zm.). 6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz ). 8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji Warszawa marzec 2015 Zamawiający: GUS Warszawa al. Niepodległości 208 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZAŁĄCZNIK NR 1.2 SIWZ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Adres: 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa magazynu soli drogowej wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie. Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów Adres: ul. Rynek 1, 35-064

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Nazwa inwestycji: BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES 1 Olsztyn: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo