PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA LINII 220 KV KIELCE PIASKI RADKOWICE WRAZ Z ROZBUDOWĄ STACJI KIELCE PIASKI I STACJI RADKOWICE ROZDZIAŁ I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU I: 1. INFORMACJE PODSTAWOWE STAN FORMALNO PRAWNY TRASY LINII ORAZ STACJI...7 WYMAGANY ZAKRES PRAC ORAZ DOSTAW I USŁUG DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH...23 strona 2 z 31

3 1. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiotem zamówienia jest Budowa linii 220 kv od stacji 220/110 kv Radkowice do stacji 220/110 kv Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski i stacji Radkowice metodą zaprojektuj i wybuduj, w oparciu o opracowany przez Zamawiającego Program funkcjonalno-użytkowy i wstępną koncepcję trasy linii w wymaganym przez Zamawiającego terminie. Całkowita realizacja zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę między innymi niżej wymienionego zakresu prac, przy czym: Planowana linia będzie wykonana, jako napowietrzna. Wstępną koncepcję trasy linii poglądowo przedstawiono na mapach stanowiących załączniki do Programu Funkcjonalno Użytk. Rozdział IV: Według przedstawionej koncepcji długość linii wyniesie 24,4 km. Załącznik nr 1. Obiekty zbliżone i krzyżowane, Załącznik nr 2. Przeznaczenie gruntów w pasie technologicznym linii, Zgodnie z przedstawioną koncepcją linii 220 kv przebiegać będzie przez tereny Miasta Kielce oraz czterech gmin ościennych tj. gminy Miedziana Góra, Piekoszów, Sitkówka- Nowiny, Chęciny położonych w powiecie kieleckim. Spośród wskazanych gmin, tylko w gminie Sitkówka-Nowiny trasa linii przechodzi przez obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wskazany przez Zamawiającego przebieg trasy Linii ma wyłącznie charakter przykładowy. Dopuszcza się zmianę trasy Linii w stosunku do planowanej, opisanej w treści SIWZ. Na mapach opisanych w Załaczniku nr 1 wskazano lokalizacje słupów mocnych oraz przelotowych. Lokalizacja poszczególnych stanowisk ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie procesu projektowania linii przez Wykonawcę. Dla potrzeb rozbudowy stacji Kielce Piaski niezbędnym jest zakup terenu sąsiadującego z rozdzielnią 220 kv SE 220/110 kv Kielce Piaski. Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i regulacji prawnych w celu pozyskania dla potrzeb rozbudowy stacji Kielce Piaski terenu sąsiadującego z rozdzielnią 220 kv SE 220/110 kv Kielce Piaski. Wykonawca uzyska prawo własności do terenu (poprzez wykup gruntów od dotychczasowych właścicieli) w zakresie niezbędnym do rozbudowy stacji Kielce Piaski. Zakupiony przez Wykonawcę teren w zakresie niezbędnym do rozbudowy stacji Kielce Piaski zostanie odkupiony przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującą procedurą notarialną po cenie jaką Wykonawca przedłoży w swojej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego o udzielenie zamówienia na realizacje zadania inwestycyjnego Budowa linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz rozbudową stacji Kielce Piaski i stacji Radkowice. Z uwagi na fakt, iż rozbudowa SE Kielce Piaski i lokalizacja budynku rozdzielni wnętrzowej GIS i stanowiska autotransformatora AT2 220/110/15 kv, 275 MVA uzależnione są od zakupu terenu na przedpolu stacji, Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania: wykonanie wstawki kablowej na odcinku projektowany słup linii - rozdzielnia 220 kv, strona 3 z 31

4 napowietrzne poprzez przebudowany na dwutorowy istniejący słup nr 49 linii 220 kv Kielce Kielce Piaski lub napowietrzne z własnego słupa. połączenia między budynkiem rozdzielni wnętrzowej GIS oraz AT1 i AT2 jako napowietrzne lub szynoprzewodami w izolacji gazowej SF6. Wybór rozwiązania, wymagania i warunki techniczne jego realizacji zostaną uzgodnione na etapie opracowywania projektu wykonawczego. Na stacji 220/110 kv Radkowice, w ramach planowanej inwestycji zostanie rozbudowana rozdzielnia 220 kv o pole liniowe. Zakłada się dokonanie rozbudowy układu szyn z jednosystemowego na dwusystemowy 2S ze sprzęgłem (sprzęgło poprzeczne). W celu zachowania możliwości rozbudowy stacji planuje się wprowadzić projektowaną linię w istniejące pole linii Kielce. Linia 220 kv Kielce Radkowice zostanie wprowadzona w nowe wybudowane pole liniowe. Na potrzeby wprowadzenia projektowanej linii nie jest wymagany zakup terenu w SE Radkowice. Projektowaną trasę linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski należy wprowadzić, jako dwuwariantową do planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projektowaną trasę linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski należy wprowadzić, jako dwuwariantową do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projektowaną trasę linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski należy wprowadzić, jako jednowariantową do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przy wprowadzaniu linii do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach należy przeprowadzić procedurę strategicznej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko. W toku tego postępowania należy przedstawić stosownym organom przynajmniej dwa warianty trasy linii (wstępny wariant trasy linii Zamawiający przedstawił w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym). Wykonawca projektując warianty trasy linii ma obowiązek uwzględniać położenie obszarów Natura Należy uzyskać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wymienionego zadania inwestycyjnego W toku tego postępowania należy przedstawić stosownym organom przynajmniej dwa warianty trasy linii (wstępstrona 4 z 31

5 ny wariant trasy linii Zamawiający przedstawił w niniejszym programie funkcjonalnoużytkowym). Należy uzyskać ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę linii i rozbudowę stacji Kielce Piaski i Radkowice zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Należy uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia, opinie i zezwolenia konieczne do wybudowania linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski i rozbudowy stacji Kielce Piaski i Radkowice. Należy przeprowadzić testy i próby uruchomieniowe, obciążeniowe linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski oraz pola linii Kielce Piaski w SE Radkowice i rozdzielni 220 kv w SE Kielce Piaski wraz z polami 110 kv ATR 1 i 2. Należy uzyskać ostateczną decyzję udzielającą Zamawiającemu prawo do użytkowania linii elektroenergetycznej 220 kv oraz rozdzielni 220 kv w SE Kielce Piaski i pola 220 kv linii w SE Radkowice. Należy dokonać przebudowy wszystkich obiektów kolidujących i krzyżujących się z linią 220 kv Radkowice Kielce Piaski na całej trasie linii. Należy pozyskać dla wszystkich działek leżących w pasie technologicznym projektowanej linii oraz na potrzeby rozbudowy SE Kielce Piaski prawo do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami Wykonawca dokona wypłaty stosownych odszkodowań dla wszystkich właścicieli nieruchomości leżących w pasie technologicznym projektowanej linii z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości z powodu lokalizacji na ich działkach projektowanej linii 220 kv Kielce Piaski Radkowice, wraz z zapłatą przez Wykonawcę wszystkich kosztów operacyjnych z tytułu wypłaty w/w odszkodowań. Szacując wysokość odszkodowania Wykonawca ma obowiązek uwzględnić podatek wynikający z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wykonawca dla wszystkich działek leżących w pasie technologicznym projektowanej linii ustanowi odpłatną służebność przesyłu dla budowy i eksploatacji linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski oraz wypłaci wynagrodzenia właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami, wraz z zapłatą przez Wykonawcę wszystkich kosztów operacyjnych z tytułu wypłaty w/w wynagrodzeń i przekazania informacji na drukach PIT-8C do właściwych urzędów skarbowych. Wykonawca pozyska (na etapie opracowywania MPZP dla poszczególnych gmin) zgodę Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na nieleśne. strona 5 z 31

6 Wykonawca pozyska w formie ostatecznych decyzji administracyjnych zgody na wycinkę drzew pojedynczych kolidujących z trasą linii. Opłaty zapisane w decyzjach będzie ponosił Zamawiający. Wykonawca pozyska w formie ostatecznych decyzji administracyjnych zgody na wycinkę lasów. Opłaty zapisane w decyzjach będzie ponosił Zamawiający. Wykonawca dokona wycinki lasów i drzew pojedynczych w całej szerokości pasa technologicznego linii lub w zakresie wynikającym z opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego linii opracowanego przez Wykonawcę a uzgodnionego przez Zamawiającego. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą linii tj. paszport linii, dokumentację techniczną, dokumentację geodezyjną, dokumentację formalno-prawną, dokumentację z pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego, dokumentację z pomiaru natężenia hałasu, oraz inną dokumentację wymaganą przepisami prawa a o której doświadczony wykonawca powinien wiedzieć. Do zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych linii należy przyjąć, że zakładany czas pracy linii powinien wynosić, co najmniej 45 lat. Czas pracy jest rozumiany, jako okres, przez jaki linia może być eksploatowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Powyższe wymaganie powinno być spełnione poprzez prawidłowy projekt budowlany i wykonawczy linii, przestrzeganie procedur zapewnienia jakości w projektowaniu i produkcji elementów konstrukcyjnych linii, w pracach budowlano montażowych na linii, w prowadzeniu właściwego nadzoru budowy linii, a także poprzez wybór odpowiednich materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych dla linii. Do zastosowanych rozwiązań należy przyjąć, że zakładany czas pracy rozdzielni 220 kv w SE 220/110 kv Kielce Piaski i pola liniowego na rozdzielni 220 kv w SE 220/110 kv Radkowice po rozbudowie powinien wynosić 35 lat. Czas pracy jest rozumiany, jako okres, przez jaki pole może być eksploatowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Powyższe wymaganie powinno być spełnione poprzez wykonanie odpowiedniego projektu budowlanego i wykonawczego, przestrzeganie procedur zapewnienia jakości: w projektowaniu, produkcji, montażu i sprawowanie nadzoru budowy, a także poprzez dobór odpowiednich materiałów. Ponadto: Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i regulacji prawnych w celu pozyskania dla potrzeb rozbudowy stacji Kielce Piaski terenu sąsiadującego z rozdzielnią 220 kv SE 220/110 kv Kielce Piaski. Wykonawca uzyska prawo własności do terenu (poprzez wykup gruntów od dotychczasowych właścicieli) w zakresie niezbędnym do rozbudowy stacji Kielce Piaski. Zakupiony przez Wykonawcę teren w zakresie niezbędnym do rozbudowy stacji Kielce Piaski zostanie odkupiony przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującą procedurą notarialną po cenie jaką Wykonawca przedłoży w swojej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego o udzielenie zamówienia strona 6 z 31

7 na realizacje zadania inwestycyjnego Budowa linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz rozbudową stacji Kielce Piaski i stacji Radkowice. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwalających na wycięcie lasów, drzew pojedynczych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych dla realizacji inwestycji (opłaty określone w decyzjach zezwalających na wycięcie lasów, drzew oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych uzyskanych przez Wykonawcę ponoszone będą przez Zamawiającego). Zakup, dostawa i montaż autotransformatora AT2 220/110/15 kv 275 MVA na stanowisku w SE 220/110 kv Kielce Piaski oraz wyposażenie w moduł monitoringu, realizowane będą w ramach odrębnego zadania i nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do podpięcia AT2 do obwodów pierwotnych i wtórnych oraz uruchomienia AT2. 2. STAN FORMALNO PRAWNY TRASY LINII ORAZ STACJI 1. Przedstawienie trasy planowanej linii na tle podziału administracyjnego Wykaz jednostek administracyjnych W tabeli nr 1 poniżej przedstawiono charakterystykę administracyjną terenu zlokalizowania inwestycji. Zestawienie zawiera wykaz obrębów ewidencyjnych, gmin, starostw i województw, przez które przebiega trasa linii 220 kv (z podaniem długości linii w każdej wymienionej jednostce administracyjnej). Tabela 1 Wykaz jednostek administracyjnych Długość Długość Długość Długość Obręb Województwo linii Powiat linii Gmina linii linii ewidencyjny km km km km ,4 Urząd Miasta Kielce Rynek 1, Kielce tel. (41) ,0 Urząd Miasta Kielce Rynek 1, Kielce tel. (41) ,0 06 0,7 05 2,0 02 1,4 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce tel. (41) , , Starostwo Powiatowe w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce tel. (41) , , ,4 Urząd Gminy w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza 18, Miedziana Góra Urząd Gminy w Piekoszowie ul. Częstochowska 66a, Piekoszów tel. (41) Urząd Gminy w Sitkówce-Nowiny ul. Białe Zagłębie 25, Sitkówka-Nowiny tel. (41) ,0 6 Kostomłoty I 5,0 4,3 17 Szczukowskie Górki 0,9 16 Szczukowice 2,5 03 Janów 0,9 4,6 15 Szewce 4,6 strona 7 z 31

8 Długość Długość Długość Długość Obręb Województwo linii Powiat linii Gmina linii linii ewidencyjny km km km km Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach pl. 2 Czerwca 4, Chęciny tel. (41) ,5 01 4,0 11 Radkowice 2,4 Wykaz działek wraz z zestawieniami dla poszczególnych gmin stanowi załącznik nr 6 Rozdział IV do PFU, (opracowany na etapie studium wykonalności) do programu funkcjonalno użytkowego. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie aktualizacji przedstawionego wykazu działek. strona 8 z 31

9 Mapa poglądowa lokalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego na tle podziału administracyjnego Na rysunku poniżej przedstawiono trasę projektowanej linii 220 kv oraz lokalizację stacji 220/110 kv na tle podziału administracyjnego (Rysunek nr 2). Rysunek 2 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle podziału administracyjnego strona 9 z 31

10 Rysunek 3 Powiązanie projektowanej linii z KSE 2. Stan formalno-prawny stacji 220/110 kv Radkowice Całkowita powierzchnia stacji wynosi 5,35 ha, z tego m 2 w użytkowaniu wieczystym PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. i m 2 w użytkowaniu wieczystym PSE Operator S.A. W wymienionym obszarze stacji wykazana jest droga zlokalizowana na działce 425/6 po ½ udziału w użytkowaniu wieczystym PSE Operator S.A. i PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Stan prawny na SE 220/110 kv Radkowice jest uregulowany. 3. Stan formalno-prawny stacji 220/110 kv Kielce Piaski Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski jest stacją dzieloną pomiędzy PSE Operator S.A., a PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Całkowita powierzchnia terenu stacji wynosi 3,5 ha z tego powierzchnia, na której znajdują się urządzenia PSE Operator S.A. wynosi 0,4061 ha. Obecnie, wieczyste użytkowanie działek gruntowych znajdujących się na terenie stacji przypisane jest na rzecz PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o., z tym że dla dwóch działek nr 69/7 i 1287/5 stan prawny nie jest uregulowany. PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. wystąpił do Sądu Rejonowego w Kielcach z wnioskiem o stwierdzenie nabycia praw własności w drodze zasiedzenia. Dla ośmiu pozostałych działek stan prawny jest uregulowany. Stan prawny na SE 220/110 kv Kielce Piaski jest nieuregulowany na rzecz PSE Operator S.A. Dla zakończenia regulacji stanu prawnego istniejącego terenu rozdzielni 220 kv należy przeprowadzić procedurę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego dla wyznaczonych działek nr 69/3, 69/4, 69/8 i 69/9 z PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. do PSE Operator S.A. oraz ustalić wzajemne służebności gruntowe dotyczące korzystania z infrastruktury stacyjnej. Dla realizacji rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Kielce Piaski (w tym dobudowa drugiego stanowiska AT2 i budowa budynku GIS) niezbędne jest pozyskanie dodatkowych terenów sąsiadujących z rozdzielnią 220 kv: strona 10 z 31

11 1. działki 1287/1 o pow. 965 m 2, teren ogrodzony, zabudowany halą magazynowo warsztatową, 2. działki nr 1287/4 o pow. 67 m 2, (część torowiska) właściciel Skarb Państw, użytkownik wieczysty PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o., 3. części działki nr 1287/5 o pow. około 350 m 2, (część torowiska) teren nieuregulowany, właściciel Skarb Państw, użytkownik wieczysty ZEORK Dystrybucja Sp z o.o., oraz dodatkowo dla potrzeb wprowadzenia linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski, jak również dla zapewnienia bezpośredniego dojazdu do rozdzielni 220 kv, zakup (po dokonaniu podziału geodezyjnego): 4. części działki nr 22/3 o pow. około 250 m 2, 5. części działki nr 22/4 o pow. około 600 m 2. Alternatywnym rozwiązaniem może być zakup od właściciela całości gruntów położonych w sąsiedztwie rozdzielni 220 kv tj. w/w działki 1287/1 oraz działki 1287/3 (o pow m 2 ). Na dzień opracowania programu funkcjonalno-użytkowego nie uzyskano decyzji właścicieli gruntów w sprawie sprzedaży przedmiotowych gruntów. Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i regulacji prawnych w celu pozyskania dla potrzeb rozbudowy stacji Kielce Piaski terenu sąsiadującego z rozdzielnią 220 kv SE 220/110 kv Kielce Piaski. Wykonawca uzyska prawo własności do terenu (poprzez wykup gruntów od dotychczasowych właścicieli) w zakresie niezbędnym do rozbudowy stacji Kielce Piaski. Zakupiony przez Wykonawcę teren w zakresie niezbędnym do rozbudowy stacji Kielce Piaski zostanie odkupiony przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującą procedurą notarialną po cenie jaką Wykonawca przedłoży w swojej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego o udzielenie zamówienia na realizacje zadania inwestycyjnego Budowa linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz rozbudową stacji Kielce Piaski i stacji Radkowice. strona 11 z 31

12 3. WYMAGANY ZAKRES PRAC ORAZ DOSTAW I USŁUG DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Na całkowitą realizację zamówienia składa się wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania Budowa linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski i stacji Radkowice z podziałem prac m.in. na następujące etapy: Etap I.A. Prace przygotowawcze oraz projektowe związane z Budową linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski oraz przebudową na całej trasie linii wszystkich obiektów kolidujących z linią, obejmujące między innymi: 1. Pozyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz Zamawiającego umożliwiających budowę linii w tym wprowadzenie linii do MPZP lub uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub zmianie przeznaczenia gruntu pod zabudowę mieszkalną na inny rodzaj użytkowania (poza leśnym i zadrzewionym lub zakrzaczonym) w pasie 50 m (po 25 m w każdą stronę od osi linii), o ile zajdzie taka potrzeba. 2. Pozyskanie (na etapie opracowania MPZP) zgody Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne. 3. Pozyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwalających na wycięcie lasów, drzew pojedynczych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych dla realizacji inwestycji (opłaty określone w decyzjach zezwalających na wycięcie lasów, drzew oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych uzyskanych przez Wykonawcę ponoszone będą przez Zamawiającego). 4. Pozyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (w imieniu i na rzecz Zamawiającego), w tym opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. 5. Pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla wszystkich nieruchomości znajdujących się w pasie technologicznym linii, zgodnie z wymogami art. 3 ust. 11 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym aktualizacja wykazu działek. 6. Wypłata odszkodowań wszystkim właścicielom nieruchomości z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości z powodu lokalizacji projektowanej linii 220 kv Radkowice - Kielce Piaski jak i z tytułu pozyskania od właścicieli nieruchomości prawa do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych wraz z zapłatą przez Wykonawcę wszystkich kosztów operacyjnych z tytułu wypłaty w/w odszkodowań jak i z uwzględnieniem podatku wynikającego z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 7. Ustanowienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (z poniesieniem przez Wykonawcę wszelkich kosztów operacyjnych) notarialnie służebności przesyłu dla budowy i eksploatacji linii 220 kv Radkowice - Kielce Piaski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 sierpnia 1996r Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami, z wpisem tych służebności do księgi wieczystej nieruchomości obciążonych, dla wszystkich działek, na których będzie zlokalizowana projektowana linia 220 kv Radkowice - Kielce Piaski (tj. wszystkich działek leżących w strefie oddziaływania linii) w nieprzekraczalnym terminie tj. nie później strona 12 z 31

13 niż w 24 miesiącu od daty uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie linii 220 kv Kielce Piaski - Radkowice, 8. Wypłata wynagrodzeń wszystkim właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na ich nieruchomościach dla budowy i eksploatacji linii 220 kv Radkowice - Kielce Piaski. 9. Opracowanie projektu budowlanego dla linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiającym. 10. Uzyskanie ostatecznych decyzji w imieniu i na rzecz Zamawiającego zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenie na budowę linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski. 11. Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień, opinii i zezwoleń koniecznych do wybudowania linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski. 12. Opracowanie projektów budowlanych na wykonanie przebudowy wszystkich obiektów zbliżonych i krzyżujących się z projektowaną linią 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień z właścicielami obiektów, uzgodnienie projektów budowlanych z Zamawiającym. 13. Uzyskanie ostatecznych decyzji w imieniu i na rzecz Zamawiającego zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenie na budowę na wykonanie przebudowy wszystkich obiektów zbliżonych i krzyżujących się z projektowaną linią 220 kv Radkowice Kielce Piaski. Uzgodnienie projektów z właścicielami obiektów krzyżujących się z linią lub kolidujących z linią. 14. Opracowanie projektów wykonawczych dla budowy linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Uzgodnienie projektu wykonawczego z Zamawiającym. 15. Opracowanie projektów wykonawczych na wykonanie przebudowy wszystkich obiektów kolidujących i krzyżujących się z projektowaną linią 220 kv. Uzgodnienie projektów z Zamawiającym oraz właścicielami obiektów krzyżujących się z linią lub kolidujących z linią. 16. Uzyskanie zgody Właścicieli na przekwalifikowanie budynków mieszkalnych (kolidujących z budową linii) na niemieszkalne wraz z wypłatą odszkodowań lub wykupem nieruchomości. 17. Przeprowadzenie, przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego, prób łańcuchów izolatorowych zaprojektowanych dla linii 220 kv. 18. Przeprowadzenie, przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego, prób wytrzymałościowych oraz niszczących dla zaprojektowanych konstrukcji słupów na linii 220 kv. Etap I.B. Prace przygotowawcze oraz projektowe związane z rozbudową stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Kielce Piaski, obejmujące m.in.: 3. Regulacja stanu prawnego istniejącego terenu rozdzielni 220 kv (przeprowadzenie procedury przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu z PGE ZEORK strona 13 z 31

14 Dystrybucja Sp. z o.o. do PSE Operator S.A. oraz ustalenie wzajemnej służebności gruntowej dotyczącej korzystania z infrastruktury stacyjnej). 4. Pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego gruntów sąsiadujących bezpośrednio z rozdzielnią 220 kv będących własnością osób prywatnych oraz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o., zgodnie z zapisami w pkt oraz załącznikiem nr 5. Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i regulacji prawnych w celu pozyskania dla potrzeb rozbudowy stacji Kielce Piaski terenu sąsiadującego z rozdzielnią 220 kv SE 220/110 kv Kielce Piaski. Wykonawca uzyska prawo własności do terenu (poprzez wykup gruntów od dotychczasowych właścicieli) w zakresie niezbędnym do rozbudowy stacji Kielce Piaski. Zakupiony przez Wykonawcę teren w zakresie niezbędnym do rozbudowy stacji Kielce Piaski zostanie odkupiony przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującą procedurą notarialną po cenie jaką Wykonawca przedłoży w swojej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego o udzielenie zamówienia na realizacje zadania inwestycyjnego Budowa linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz rozbudową stacji Kielce Piaski i stacji Radkowice. 5. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. 6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (w imieniu i na rzecz Zamawiającego), w tym opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. 7. Opracowanie projektu budowlanego dla rozbudowy SE 220/110 kv Kielce Piaski wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiającym oraz PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. 8. Uzyskanie ostatecznej decyzji w imieniu i na rzecz Zamawiającego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę rozbudowy SE 220/110 kv Kielce Piaski. 9. Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień, opinii i zezwoleń koniecznych na budowę rozbudowy SE 220/110 kv Kielce Piaski. 10. Opracowanie projektów wykonawczych dla rozbudowy SE 220/110 kv Kielce Piaski wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Uzgodnienie projektu wykonawczego z Zamawiającym oraz PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Etap I.C. Prace przygotowawcze oraz projektowe związane z rozbudową stacji 220/110 kv Radkowice, obejmujące m.in.: 11. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. 12. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (w imieniu i na rzecz Zamawiającego), w tym opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. strona 14 z 31

15 13. Opracowanie projektu budowlanego dla rozbudowy SE 220/110 kv Radkowice wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiającym oraz PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. 14. Uzyskanie ostatecznej decyzji w imieniu i na rzecz Zamawiającego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę rozbudowy SE 220/110 kv Radkowice. 15. Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień, opinii i zezwoleń koniecznych na budowę rozbudowy SE 220/110 kv Radkowice 16. Opracowanie projektów wykonawczych dla rozbudowy SE 220/110 kv Radkowice wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Uzgodnienie projektu wykonawczego z Zamawiającym oraz PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.. Etap II.A. Realizacja budowy linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski obejmująca m.in.: 4. Uzyskanie koniecznych okresowych zezwoleń na zajęcie pasów drogowych, wyłączeń linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., wynikających z wykonywania prac budowlano-montażowych na linii 220 kv. 5. Wykonanie wycinki lasów, krzewów i drzew pojedynczych (opłaty określone w decyzjach zezwalających na wycięcie lasów, drzew oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych uzyskanych przez Wykonawcę ponoszone będą przez Zamawiającego). 6. Koszty zakupu, dostawy i składowania: konstrukcji słupów, przewodów fazowych, przewodów odgromowych, izolacji oraz materiałów budowlanych i montażowych dla realizacji zadania. 7. Budowę tymczasowych dróg dojazdowych oraz placów manewrowych dla montażu fundamentów, słupów i przewodów fazowych oraz odgromowych na terenie: 8. Miasta Kielce, 9. Gminy Sitkówka Nowiny, 10. Gminy Miedziana Góra, 11. Gminy Piekoszów, 12. Gminy Chęciny. 13. Budowę fundamentów wraz z wykonaniem uziemień słupów dla linii 220 kv na terenie w/w gmin. 14. Montaż słupów kratowych na terenie w/w gmin lub dopuszczony w uzasadnionych przypadkach montaż słupów rurowych. 15. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji i zgody Zamawiającego dopuszcza się przebudowę istniejącego słupa linii 220 kv relacji Kielce Piaski Kielce ze słupa jednotorowego z poziomym układem przewodów, na 2-torowy słup rurowy bądź kratowy w układzie pionowym przewodów (jeden tor dla istniejącej linii 220 kv Kielce Piaski Kielce, drugi tor dla nowo budowanej linii 220 kv relacji Radkowice Kielce Piaski). 16. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego słupów w systemie duplex. strona 15 z 31

16 17. Montaż izolacji 220 kv, montaż przewodów fazowych 220 kv wraz z wykonanie naciągów, na terenie w/w Gmin. 18. Montaż przewodów odgromowych OPGW (48 J) i AFL na całej trasie linii, na terenie w/w Gmin. 19. Wykonanie oznakowania linii. 20. Wprowadzenie przewodu OPGW kablami światłowodowymi do nastawni w SE Kielce Piaski i SE Radkowice wraz z dostawą i montażem przełącznic. 21. Wypłatę przez Wykonawcę odszkodowań lub naprawa szkód powstałych w trakcie budowy linii w tym naprawa i przebudowa dróg, przepustów i wiaduktów oraz rekultywacja gruntów zniszczonych w trakcie budowy linii. 22. Realizacja ewentualnych kompensat przyrodniczych zgodnie z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Etap II.B. Realizacja prac związanych z rozbudową stacji SE 220/110 kv Kielce Piaski, obejmujące m.in.: Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym i PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. wymaganych szczegółowych harmonogramów wyłączeń elementów rozdzielni. Opracowanie harmonogramu modernizacji SE Kielce Piaski Zakup terenu niezbędnego do rozbudowy SE Kielce Piaski Koszty zakupu, dostawy i składowania urządzeń i aparatury dla realizacja prac związanych z rozbudową stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Kielce Piaski Zakup, dostawa i montaż AT2 220/110/15 kv 275 MVA na stanowisku oraz wyposażenie w moduł monitoringu, realizowane będą w ramach odrębnego zadania i nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy Realizacja zgodnie z harmonogramem prac budowlano montażowych oraz demontażowych związanych z rozbudową SE 220/110 kv Kielce Piaski Przeprowadzenie testów i prób, badań pomontażowych i rozruchowych instalowanych urządzeń Utylizację materiałów i urządzeń nie podlegających ponownej zabudowie lub magazynowaniu. Etap II.C. Realizacja prac związanych z rozbudową SE 220/110 kv Radkowice, obejmujące m.in.: 4. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wymaganych szczegółowych harmonogramów wyłączeń elementów rozdzielni. Opracowanie harmonogramu rozbudowy SE 220/110 kv Radkowice. 5. Koszty zakupu, dostawy i składowania urządzeń i aparatury dla realizacja prac związanych z rozbudową SE 220/110 kv Radkowice. 6. Realizacja zgodnie z harmonogramem prac budowlano-montażowych i demontażowych związanych z rozbudową SE 220/110 kv Radkowice. 7. Przeprowadzenie testów i prób, badań pomontażowych i rozruchowych instalowanych urządzeń. strona 16 z 31

17 8. Utylizację materiałów i urządzeń nie podlegających ponownej zabudowie lub magazynowaniu. Etap III Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń z n/w obiektami na całej trasie linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W przypadkach koniecznych należy te obiekty przebudować, przesunąć lub usunąć linii 110 kv, linii SN, linii 0,4 kv, linii telekomunikacyjnych, kolejowych linii telefonicznych i telekomunikacyjnych (SRK), gazociągów, innych obiektów. 9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej przebudowywanych obiektów kolidujących, w tym inwentaryzacji powykonawczej. 10. Odbiory końcowe przebudowywanych obiektów kolidujących, przy udziale przedstawicieli właścicieli obiektów kolidujących. 11. Zgłoszenie do odpowiednich urzędów nadzoru budowlanego zakończenia prac budowlano montażowych, realizowanych na pozwolenie na budowę, a nie wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie, lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w przypadku takowego zapisu w pozwoleniu na budowę. 12. Przekazanie na majątek przebudowanych obiektów ich właścicielom. Etap IV.A. Zakończenie budowy linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z przeprowadzeniem pomiaru parametrów linii oraz wykonaniem testów i prób uruchomieniowych linii, a także uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie linii, w tym: Uporządkowanie terenu budowy. Wykonanie makroniwelacji i mikroniwelacji terenu trasy linii. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji linii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz paszportu linii, w tym spełnienie następujących wymagań: a) dokumentację powykonawczą oraz paszport linii należy dostarczyć w wersji papierowej w liczbie 6 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej zapisanej na dysku CD (DVD) dołączonym do każdego egzemplarza. Wersję elektroniczną należy opracować z możliwością edycji przy wykorzystaniu powszechnie stosowanego oprogramowania (np. AUTOCAD, MS OFFICE wersje po 2003). Mapy cyfrowe z trasą linii powinny być wykonane w formatach *.shp dla danych wektorowych oraz GEOTIFF dla danych rastrowych, b) do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć następujące mapy: ewidencyjne gruntów w skali 1:5 000, co najmniej w pasie po 100 m od osi linii z zaznaczeniem pasa technologicznego linii, zasadnicze w skali 1:1 000 co najmniej w pasie po 100 m od osi strona 17 z 31

18 linii z zaznaczeniem pasa technologicznego linii, topograficzne w skali 1: co najmniej w pasie po 10 km od osi linii oraz topograficzne w skali 1: co najmniej w pasie po 20 km od osi linii, c) w paszporcie linii należy zamieścić: charakterystykę techniczną linii, schemat linii z zaznaczeniem układu faz, dane dotyczące przewodów OPGW, wykaz montażowy, rysunki zastosowanych łańcuchów izolatorowych, plan trasy linii na mapach w skali 1: i 1: (1:50 000), profile podłużne linii, wykaz obiektów krzyżowanych, tabele odległości słupów od stacji w obu kierunkach, karty aktualizacji oraz inne dane techniczne w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, d) dane alfanumeryczne (w tym współrzędne słupów) pochodzące z paszportu linii powinny być zapisane w formie tabel bazy danych Oracle zgodnych z wersją bazy x lub 9.2.x przy czym forma tabel bazy Oracle ma być uzgodniona z Zamawiającym. Profile podłużne linii należy dodatkowo wykonać w użytkowanym przez Zamawiającego programie FM Profil. Wykonanie pomiarów parametrów linii (R i X). Wykonanie pomiarów parametrów traktu światłowodowego. Załączenie linii do pracy w ruchu próbnym, a w jego trakcie przeprowadzenie prób napięciowych i obciążeniowych. Wykonanie pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego, hałasu oraz zakłóceń radioelektrycznych. Sprawdzenie linii metodą termowizyjną oraz metodą KORONA lub równoważną. Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie linii. Odbiór końcowy linii z przekazaniem linii do eksploatacji w Krajowym Systemie Przesyłowym. Etap IV.B. Zakończenie prac związanych z rozbudową SE 220/110 kv Kielce Piaski, obejmujące m.in. przeprowadzeniem testów i prób uruchomieniowych, w tym: Uporządkowanie terenu budowy, wykonanie makroniwelacji oraz makroniwelacji terenu rozdzielni stacji. Wykonanie pomiarów i badań odbiorczych, przeprowadzenie testów i prób potwierdzających zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z przyjętymi standardami. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz opracowanie instrukcji eksploatacji stacji dla części PSE Operator SA oraz aktualizacja dla rozdzielni 110 kv będącej własnością PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Wykonanie pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego, hałasu oraz zakłóceń radioelektrycznych. Badanie napięć rażenia i wykonanie mapy ochrony piorunowej. Odbiór końcowy prac modernizacyjnych, przekazanie stacji do eksploatacji w Krajowym Systemie Przesyłowym. Uzyskanie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie. strona 18 z 31

19 Etap IV.C. Zakończenie prac związanych z modernizacją stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Radkowice, obejmujące między innymi przeprowadzeniem testów i prób uruchomieniowych, w tym: Uporządkowanie terenu budowy, wykonanie makroniwelacji oraz makroniwelacji terenu stacji. Wykonanie pomiarów i badań odbiorczych, przeprowadzenie testów i prób potwierdzających zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z przyjętymi standardami. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji. Wykonanie pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego, hałasu oraz zakłóceń radioelektrycznych. Badanie napięć rażenia i wykonanie mapy ochrony piorunowej. Odbiór końcowy prac modernizacyjnych, przekazanie stacji do eksploatacji w Krajowym Systemie Przesyłowym. Uzyskanie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie Wymaga się, aby oferta uwzględniała wszystkie uwarunkowania dla projektowanego przebiegu trasy linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wynikające z oględzin trasy linii w terenie oraz oględzin w terenie SE 220/110 kv Kielce Piaski i SE 220/110 kv Radkowice Zamawiający umożliwi dokonanie oględzin w terenie SE 220/110 kv Kielce Piaski i SE 220/110 kv Radkowice, Wykonawcom, którzy pozyskają Specyfikację. Oględzin projektowanej trasy linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski potencjalni Wykonawcy dokonają we własnym zakresie na podstawie map topograficznych, załączonych w niniejszej PFU Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji zadania do składania Zamawiającemu, co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca raportów z postępu prac z wykazywaniem odchyleń od harmonogramu umownego z programem nadrobienia ewentualnych opóźnień. Wzór raportu uzgodniony będzie z Zamawiającym po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania danych otrzymanych w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego i pozyskiwania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Pozostałe uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia Z uwagi na fakt, iż rozbudowa SE Kielce Piaski i lokalizacja budynku rozdzielni wnętrzowej GIS i stanowiska autotransformatora AT2 220/110/15 kv, 275 MVA uzależnione są od zakupu terenu na przedpolu stacji, zgodnie z zapisami w rozdziale II A.1. Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania: wykonanie wstawki kablowej na odcinku projektowany słup linii - rozdzielnia 220 kv, napowietrzne poprzez przebudowany na dwutorowy istniejący slup nr 49 linii 220 kv Kielce Kielce Piaski lub napowietrzne z własnego słupa. połączenia między budynkiem rozdzielni wnętrzowej GIS oraz AT1 i AT2 jako napowietrzne lub szynoprzewodami w izolacji gazowej SF6. strona 19 z 31

20 Wybór rozwiązania, wymagania i warunki techniczne jego realizacji zostaną uzgodnione na etapie opracowywania projektu wykonawczego W trakcie realizacji budowy linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z rozbudową SE 220/110 kv Radkowice i SE 220/110 kv Kielce Piaski, odbiorom częściowym i płatnościom podlegać będą między innymi: a) projekty budowlane, b) projekty wykonawcze, c) fundamenty wraz z uziemieniami słupów, d) montaż słupów przewodów fazowych wraz z izolacją 220 kv oraz przewodów odgromowych OPGW i AFL w podziale do pełnych sekcji odciągowych światłowodowych, e) przebudowa obiektów kolidujących, f) wycinka lasów, terenów zadrzewionych i zakrzaczonych oraz drzew pojedynczych w podziale zgodnym ze zgłaszanymi do odbioru częściowego sekcji światłowodowych, g) numeracja i oznakowanie linii, h) wykonanie kompensaty środowiskowej, i) pomiary parametrów linii oraz traktu światłowodowego, j) dokumentacja powykonawcza techniczna linii z podziałem zgłaszanym do odbioru według obszarów administracyjnych gmin, k) dokumentacja powykonawcza geodezyjna linii z podziałem zgłaszanym do odbioru według obszarów administracyjnych gmin, l) paszport linii, m) prawo dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych z podziałem zgłaszanym do odbioru według obszarów administracyjnych gmin, ewentualnie za zgodą Zamawiającego według obrębów administracyjnych w danej gminie, n) ustanowienie służebności gruntowej lub przesyłu dla budowy i eksploatacji linii z wpisem tej służebności do księgi wieczystej, o) zakup terenu niezbędnego do rozbudowy SE Kielce Piaski p) prace budowlano montażowe na SE 220/110 kv Kielce Piaski R 220 kv, w tym: budynek dla potrzeb rozdzielni GIS, wykonanie stanowiska AT2, wraz z systemem separacji oleju, wykonanie instalacji zraszaczowej wraz ze zbiornikami p.poż., przepompownią i kioskiem zaworów wzbudzających montaż AT2, obwody pierwotne w budynku GIS, obwody wtórne w budynku GIS, strona 20 z 31

21 obwody zasilania podstawowego, rezerwowanego i gwarantowanego, systemy łączności i telekomunikacji, SOT, drogi wewnętrzne, ogrodzenie, kanały kablowe, q) prace budowlano montażowe na SE 220/110 kv Kielce Piaski rozdzielnia 110 kv, r) dokumentacja powykonawcza stacji 220/110 kv Kielce Piaski po rozbudowie, s) Instrukcja eksploatacji stacji 220/110 kv Kielce Piaski po rozbudowie, t) prace budowlano montażowe na SE 220/110 kv Radkowice, u) dokumentacja powykonawcza stacji 220/110 kv Radkowice po rozbudowie, v) Instrukcja eksploatacji stacji 220/110 kv Radkowice po rozbudowie. w) Harmonogram rzeczowo-finansowy w formie wykresu Gantta opracuje Wykonawca i przekaże Zamawiającemu wraz z ofertą. Opracowany przez wykonawcę Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie stanowił załącznik do umowy zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po jego uszczegółowieniu i aktualizacji w zakresie wpisania daty zawarcia umowy, która stanowi kamień milowy - start w realizacji przedmiotu umowy. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do odbioru częściowego etapów prac jest przekazanie wraz ze zgłoszeniem do odbioru wyników badań kontrolno-odbiorczych i atestów na dostarczone urządzenia i materiały oraz dokumentacji potwierdzającej: 1. poprawność montażu: fundamentów, słupów, przewodów, 2. poprawność wykonania powłoki cynkowej na konstrukcjach wsporczych linii, 3. poprawność wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego fundamentów, 4. poprawność wykonania uziemień wraz z pomiarami rezystancji, 5. zakończenia z wynikiem pozytywnym poszczególnych prac budowlano montażowych na SE 220/220 kv Kielce Piaski, 6. zakończenia z wynikiem pozytywnym poszczególnych prac budowlano montażowych na SE 220/220 kv Radkowice, 7. wykonanie prac związanych z pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 8. wykonanie prac związanych z ustanowieniem służebności gruntowej lub przesyłu dla budowy i eksploatacji linii, 9. wykonanie prac zgodnie z wymaganiami i standardami PSE Operator S.A. Natomiast na etapie odbioru końcowego przedstawienie dokumentacji powykonawczej w zakresie określonym w niniejszym PFU Warunkiem przekazania linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z rozbudową SE 220/110 kv Radkowice i SE 220/110 kv Kielce Piaski do testów oraz prób napięciowych i obciążeniowych jest dokonanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy sprawstrona 21 z 31

22 dzenia technicznego wybudowanej linii w zakresie zgodności wybudowanej linii i rozbudowy stacji elektroenergetycznych z wymaganiami PFU oraz zgodności z opracowanymi przez Wykonawcę a zatwierdzonymi przez Zamawiającego rozwiązaniami technicznymi określonymi w projektach budowlanych oraz projektach wykonawczych. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru technicznego wykonanych prac będzie stanowić podstawę do rozpoczęcia wykonywania na linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z SE 220/110 kv Radkowice i SE 220/110 kv Kielce Piaski prób napięciowych i obciążeniowych Warunkiem zgłoszenia linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z SE 220/110 kv Radkowice i 220 kv Kielce Piaski do końcowego sprawdzenia technicznego jest: a) zakończenie prac budowlano-montażowych na linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z SE 220/110 kv Radkowice i 220 kv Kielce Piaski w powiązaniach z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, w tym z siecią dystrybucyjną PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o., b) zakończenie prac budowlano-montażowych na traktach światłowodowych, c) usunięcie wszystkich wad i usterek na linii stwierdzonych w protokołach odbiorów częściowych etapów prac, d) przedłożenie wyników badań odbiorczych potwierdzających poprawność wykonania traktów światłowodowych w zakresie realizowanym przez Wykonawcę, e) przedłożenie protokołów odbiorów wykonania przebudowy wszystkich obiektów kolidujących i krzyżujących się z projektowaną linią 220 kv Radkowice Kielce Piaski potwierdzających przez właścicieli tych obiektów, że nie wnoszą uwag do wykonanych prac, f) wykonanie w pasie technologicznym linii wycinki: drzew pojedynczych, lasów i krzaków na całej trasie linii, g) przedłożenie protokołów z pomiarów parametrów elektrycznych linii, h) przedstawienie dokumentacji powykonawczej linii, Warunkiem zgłoszenia zakończenia budowy na linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z rozbudową SE 220/110 kv Radkowice i SE kv Kielce Piaski do odbioru dla Komisji Odbioru Technicznego celem przekazania przedmiotu umowy do użytkowania jest: a) Zakończenie z wynikiem pozytywnym prób napięciowych oraz testów obciążeniowych i uruchomieniowych linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski łącznie ze SE 220/110 kv Radkowice i SE 220/110 kv Kielce Piaski, b) Pozyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z SE 220/110 kv Radkowice i SE 220/110 kv Kielce Piaski, c) Potwierdzenie protokolarnie przez Zamawiającego przyjęcia kompletnej dokumentacji powykonawczej technicznej dla linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z SE 220/110 kv Radkowice i SE 220/110 kv Kielce Piaski, strona 22 z 31

23 d) Potwierdzenie protokolarnie przez Zamawiającego przyjęcia kompletnej dokumentacji powykonawczej geodezyjnej linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski, e) Potwierdzenie protokolarnie przez Zamawiającego przyjęcia kompletnej dokumentacji powykonawczej formalno-prawnej dla linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski i SE 220/110 kv Kielce Piaski, f) Potwierdzenie protokolarnie przez Zamawiającego o usunięciu ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie prób napięciowych oraz testów obciążeniowych i uruchomieniowych, g) Potwierdzenie protokolarnie przez Zamawiającego o przyjęciu do eksploatacji linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z rozbudową SE 220/110 kv Radkowice i SE 220/110 kv Kielce Piaski Wykonawca w Formularzu ofertowym składa oświadczenie, że wszystkie zastosowane materiały, aparatura i urządzenia będą spełniały wymagania określone w specyfikacjach i standardach technicznych. Przed sporządzeniem projektów wykonawczych, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego tabele danych gwarantowanych zamieszczonych w poszczególnych specyfikacjach oraz załącznikach do niniejszego PFU, celem akceptacji W ramach działań public relations Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się i wprowadzenia w życie działań opisanych poniżej w: Materiale pomocniczym dla tworzenia programów komunikacji społecznej. 4. PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Wykonawca opracuje program konsultacji społecznych dla inwestycji Budowa linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski wraz z rozbudową SE 220/110 kv Radkowice i SE 220/110 kv Kielce Piaski, w tym: Określi czy powiaty/gminy przez obszary, których planowane jest prowadzenie inwestycji elektroenergetycznej posiadają wytyczne dotyczące zasad oraz trybu prowadzenia konsultacji społecznych. W przypadku posiadania przez dany powiat/gminę zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych, Program konsultacji społecznych dla przygotowywanych i realizowanych przez PSE Operator S.A przedsięwzięć inwestycyjnych należy opracować tak, aby uwzględniał zawarte w nich wytyczne. Opracuje program i harmonogram działań w ramach Programu konsultacji społecznych, który będzie zawierał elementy z punktu 1.2. Narzędzia oraz formy działań w obszarze konsultacji społecznych, tj.: Foldery o inwestycji, Strona internetowa inwestycji, Spotkania z władzami województw/powiatów/gmin, Spotkania z ludnością, Publiczne pokazy / wystawy związane z planowaną do realizacji inwestycją, strona 23 z 31

24 Kontakty ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Konferencje prasowe (briefingi), wywiady dla prasy, Współpraca ze środkami masowego przekazu, Święta, programy, akcje społeczne gminne/regionalne (zwane dalej akcjami gminnymi/regionalnymi), Spotkania otwarte, debaty publiczne, punkty informacyjne na terenie gminy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie programu konsultacji społecznych, jak również za zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji przy ewentualnym udziale Zamawiającego. Opracuje i uzgodni z powiadomieniem adresata - projekt listu informacyjnego dotyczącego planowanego zamierzenia, którego adresatami będą: wojewodowie, marszałkowie, ministerstwa, posłowie, regionalne centrum zarządzania kryzysowego, starostowie, gminie (celem listu informacyjnego będzie upowszechnianie i utrwalenie wiedzy o zakresie planowanej inwestycji, potrzebie jej przeprowadzenia, znaczeniu zamierzenia dla regionu i krajowego systemu elektroenergetycznego, jak również poinformowanie o planowanych działaniach inwestora lub wykonawcy w zakresie prac przygotowawczych). Opracuje zasoby prezentacyjne dotyczące planowanego zamierzenia (ok. 20 slajdów w Power Point) umożliwiającego skomponowanie w szybkim czasie prezentacji szytej na miarę dla: energetyków, radnych lokalnych, urzędników szczebla wojewódzkiego, właścicieli nieruchomości pod planowaną linią itp. strona 24 z 31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UMOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("Zamawiający") realizuje projekt budowy instalacji do wychwytywania,

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4 Zamawiający oczekuje, by dla prac modernizacyjnych na linii 400kV Rokitnica Tucznawa

Pytanie nr 4 Zamawiający oczekuje, by dla prac modernizacyjnych na linii 400kV Rokitnica Tucznawa Załącznik nr 1 Pytanie nr 1 Zamawiający informuje, Ŝe uzyskanie pozwolenia na budowę linii relacji: stacja Łagisza istniejąca linia 400kV Rokitnica Tucznawa jest przedmiotem odrębnego zadania. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło.

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia linii napowietrznej relacji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych: STACJA. ELEKTRO- ENERGETYCZNA 400/220/110 kv KIELCE STACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych: STACJA. ELEKTRO- ENERGETYCZNA 400/220/110 kv KIELCE STACJA ELEKTROENERGETYCZNA Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych: Rozbudowa stacji 220/110 kv Kielce Piaski Rozbudowa stacji 220/110 kv Radkowice Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej obie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 9 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji zawierającej ekspertyzę stanowiska nr 290 linii 750kV Rzeszów EA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

GMINA ZIĘBICE. Ziębice r. JRP WP.2013

GMINA ZIĘBICE. Ziębice r. JRP WP.2013 GMINA ZIĘBICE JRP.271.1.WP.2013 Ziębice 22.03.2013 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na Opracowanie projektów budowlano wykonawczych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ziębice,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_LitpolLink 18/04/2011- ID:2011-055386 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 (22) 242 20 74, 242 15 23 PSE Operator S.A. Biuro Przetargów ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel.: +48 (22) 242 20 74, 242 15 23 PSE Operator S.A. Biuro Przetargów ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin-Jeziorna UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line: http://simap.eu.int

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r.

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r. Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa Spiczyn 10.01.2017 r. Inwestor Operator Elektroenergetycznego Systemu Przesyłowego. Właściciel Infrastruktury Przesyłowej. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinkach: - od km 78+008

Bardziej szczegółowo

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie.

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie. PROJEKT BUDOWLANY TOM - ENERGETYKA OŚWIETLENIE CZĘŚĆ OPISOWA Dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. BUDOWA I REMONT DROGI UL.OKOPOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ODWADNIAJĄCĄ 1 1. Strona

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 z kanalizacją deszczową - ulica Słowackiego w Ostrołęce Spis treści 1. Charakterystyka ogólna...............................

Bardziej szczegółowo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI):

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI): Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI): Opracowanie nowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. : Budowa

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 z 6 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot postępowania. 2. Zakres zamówienia 3. Informacje dotyczące zagadnień technicznych i formalnoprawnych dla SE 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: Załącznik nr 1 SIWZ Zamawiający: Adres obiektu: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Droga wojewódzka nr 781 ul. Głowackiego 56 gm. Chrzanów 30-085 Kraków powiat chrzanowski Szczegółowy zakres rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Połaniec Klikowa Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : Program SAIDI 35% Wymiana linii napowietrznej SN L-584 na izolowaną w systemie PAS na odcinku przechodzącym przez tereny leśne od słupa nr 31 do do słupa Nr 48 odgałeźienie

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO - ZMIANA-

PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO - ZMIANA- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Hrubieszowie z dnia.. 2012 r. WÓJT GMINY HRUBIESZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice.

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Strona 1 z 6 1. Nazwa zadania: Przyłączenie do sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium.

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium. HARMONOGRAM prac związanych z wykonaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia. Załącznik do umowy Nr../2016 z dnia 2016 r. Ustalenia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/409/2016.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/409/2016. DI/II/1236/16 Chorzów, dnia 30.08.2016 r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/409/2016. W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania pn.: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA POD NAZWĄ ADRES: Doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej 43-100

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 3. O P I S T E C H N I C Z NY 4. D O K U M E N T A C J A R Y S U N K O W A

S P I S T R E Ś C I 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 3. O P I S T E C H N I C Z NY 4. D O K U M E N T A C J A R Y S U N K O W A S P I S T R E Ś C I 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 1.1. Strona tytułowa. 1.2. Spis zawartości. 2. Z A ŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 2.1. Warunki techniczne usunięcia kolizji nr 23/RE5/2015/6316 3.1. Opis

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 129083-2015; data zamieszczenia: 01.09.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124237-2015 data 20.08.2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 KV PĄTNÓW JASINIEC PO NOWEJ TRASIE Wersja 7.1 CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : SAIDI 35% Wymiana słupów o niezadowalającym stanie techniczym wraz z wymian izolatorów ceramicznych na kompozytowe na odcinku linii napowietrznej SN L-753 od słupa NR

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

Jasienica Rosielna, 8 września 2014 r.

Jasienica Rosielna, 8 września 2014 r. Jasienica Rosielna, 8 września 2014 r. Zamawiający: Gmina Jasienica Rosielna 36-220 Jasienica Rosielna 240 Dotyczy postępowania: RGG.271.12.2014 TED publication 276831-2014 (2014-08-13) Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Opole, Nr GN DK

DECYZJA. Opole, Nr GN DK Nr GN.6821.40.2016.DK Opole, 2017-04-07 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust.1 i 2, art. 124a w związku z art. 113 ust. 6 i 7 i art.118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia r.

POROZUMIENIE. z dnia r. POROZUMIENIE z dnia... 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Ogrodzieniec prowadzenia zadania pn. Projekt przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 12635-2017 z dnia 23-01-2017 - Tomaszów Lubelski Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji pr ojektowej,

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 8 do SIWZ P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU ZA ROJEM W MIEJSCOWOSCI SUSZNO, GMINA WŁODAWA ADRES INWESTYCJI: miejsc. Suszno, działki nr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA LINII 400 kv CZARNA PASIKUROWICE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA LINII 400 kv CZARNA PASIKUROWICE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv CZARNA PASIKUROWICE CZĘŚĆ II A PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. Strona 1 z 16 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia.... 3 2. Charakterystyka linii.... 4 2.1. Linia 400kV Połaniec Kielce.... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

GN-II Jarosław, dnia r. D E C Y Z J A

GN-II Jarosław, dnia r. D E C Y Z J A GN-II.6853.27.2014 Jarosław, dnia 17.02.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami Informator dla właścicieli nieruchomości Inwestycja liniowa Inwestor O inwestycji Budowa

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Janura PROJEKT WYKONAWCZY TOM I EGZ.1

Janura PROJEKT WYKONAWCZY TOM I EGZ.1 Janura P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A I N W E S T Y C J I E L E K T R O E N E R G E T Y C Z N Y C H J A N U R A W I E S Ł A W PROJEKT WYKONAWCZY TOM I EGZ.1 Obiekt: Przebudowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - część geodezyjna

Wytyczne projektowe - część geodezyjna Wytyczne projektowe - część geodezyjna 1. Mapa do celów projektowych. Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN 800 na wodociąg PE Dz 450 na odcinku od SUW Maczki do Dąbrowy Narodowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31 A Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gliwice w celu realizacji budowy/wymiany urządzeń infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu DANE WNISKODAWCY:.... (nazwisko i imię lub nazwa posiadacza nieruchomości)*. (miejscowość i data)............ (nazwisko i imię lub nazwa właściciela nieruchomości)**... (adres/siedziba)... (telefon) Wójt

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania

1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania 1.1. Założenia ogólne. Przedmiotem opracowania jest koncepcja funkcjonowania Wodociągu Sulejów ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia wody w Bronisławowie i Stacji Uzdatniania Wody

Bardziej szczegółowo