Ewidencja aktywów trwa ych Fixed assets register

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidencja aktywów trwa ych Fixed assets register"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Monika Waku a Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ewidencja aktywów trwa ych Fixed assets register Streszczenie: Jednym z zasobów jednostki gospodarczej s aktywa trwa e. Zalicza si do nich warto ci niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwa e, nale no ci d ugoterminowe, inwestycje d ugoterminowe. Aby mo na by o prowadzi dzia alno gospodarcz potrzebne s m.in. takie sk adniki maj tku jak samochody, maszyny i budynki. W rachunkowo ci nosz one nazw rodków trwa ych. Charakteryzuj si one nast puj cymi cechami: okres u yteczno ci d u szy ni rok, s w asno ci jednostki, s kompletne i zdatne do u ytku na potrzeby jednostki gospodarczej. Abstract: Fixed assets are one of resources of the economic entity. They include intangible and legal assets, tangible fixed assets, long-term receivables, long-term investments. To run a company, the following ingredient assets are needed: cars, machines, buildings. In the accounting they are called fixed assets. They are characterized by the following features: the term of use longer than one year, are the property of the company, are complete and fit to be used for the company s needs. Wst p Rachunkowo ci jest podstawowym ród em informacji w procesie podejmowania decyzji. Informacje generowane przez ni s u zarówno zarz dzaj cym jednostk jak i odbiorcom zewn trznym, takim jak inwestorzy, kredytodawcy czy urz dy skarbowe. Odbiorcy zewn trzni uzyskuj wiadomo ci o jednostce gospodarczej g ównie ze sprawozda finansowych i na ich podstawie podejmuj decyzje inwestycyjne. Prowadzenie ka dego rodzaju dzia alno ci gospodarczej i osi ganie za o onych celów wymaga dysponowania odpowiednimi zasobami, takimi jak maszyny, budynki, samochody i materia y. Sk adaj si one na maj tek jednostki, który w rachunkowo ci nosi nazw aktywów. Celem artyku u jest próba przedstawienia podstawowych zasad ewidencji aktywów trwa ych a w szczególno ci rodków trwa ych. Definicja aktywów trwa ych Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa 1, pod poj ciem aktywa rozumie si kontrolowane przez jednostk zasoby maj tkowe o wiary- 1 Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci, Dz.U. z 2002 r., nr 76 poz. 76 z pó n. zm.

2 268 M. Waku a godnie okre lonej warto ci, powsta e w wyniku przesz ych zdarze, które spowoduj w przysz o ci wp yw do jednostki korzy ci ekonomicznych. Podstawowe kryteria, których spe nienie pozwala na uznanie zasobów maj tkowych za aktywa to: 1. mo liwo sprawowania kontroli nad nimi przez jednostk gospodarcz posiadaj zdolno prawn kontrolowania dop ywu korzy ci do jednostki, np. tytu w asno ci, prawa autorskie, ró nego rodzaju umowy, z których wynika mo liwo u ytkowania i pobierania po ytków przez jednostk, itp. 2. mo liwo dokonania wiarygodniej wyceny (okre lenia warto ci), 3. mo liwo ich wykorzystania dla osi gni cia w przysz o ci korzy- ci ekonomicznych np. wykorzystanie zasobu w procesie produkcji skutkuje powstaniem wyrobu gotowego, który zostanie sprzedany, wykorzystanie zasobów finansowych do sp aty zobowi za spowoduje ich zmniejszenie, a jednocze nie w niektórych przypadkach zmniejszy wielko obci e finansowych z tytu u p aconych odsetek, itp. Rodzaj, wielko i struktura aktywów jednostki gospodarczej zale od charakteru i skali prowadzonej dzia alno ci. Z tego te powodu w ród jednostek gospodarczych odnotowuje si znaczne zró nicowanie sk adników aktywów. Zró nicowanie to wymaga, aby wyst puj ce pod ró nymi postaciami aktywa by y ujmowane w jednorodnych grupach rodzajowych. Zgodnie z tym za o eniem mo na wyró ni : - aktywa rzeczowe obejmuj ce zasoby maj tkowe jednostki o charakterze materialnym, które maj posta rzeczow, - aktywa niematerialne takie zasoby maj tkowe, które nie maj ani postaci rzeczowej, ani finansowej, - aktywa finansowe aktywa pieni ne, instrumenty kapita owe wyemitowane przez inne jednostki, a tak e wynikaj ce z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieni nych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inn jednostk na korzystnych warunkach. Podstawowym kryterium klasyfikacji aktywów jest kryterium czasu, które dzieli aktywa na aktywa trwa e i obrotowe. AKTYWAMI TRWA YMI s aktywa, które nie s zaliczane do aktywów obrotowych, o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci d u szym ni rok. S to sk adniki maj tku o znacznym stopniu unieruchomienia, posiadaj ce zwykle wysok warto jednostkow, które wymagaj d ugiego okresu finansowania (unieruchomienia). Ze wzgl du na ich cechy charakterystyczne, w strukturze aktywów trwa ych wyró nia si (rys. 1): - warto ci niematerialne i prawne, - rzeczowe aktywa trwa e, - nale no ci d ugoterminowe, - inwestycje d ugoterminowe, - d ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

3 Ewidencja aktywów trwa ych 269 Do warto ci niematerialnych i prawnych zalicza si nabyte przez jednostk prawa maj tkowe, nadaj ce si do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie u yteczno ci d u szym ni rok i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza si tu w szczególno ci: warto firmy, koszty zako czonych prac rozwojowych, inne warto ci niematerialne i prawne (autorskie prawa maj tkowe i prawa pokrewne, koncesje, licencje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u ytkowych i zdobniczych, a tak e know-how). Rzeczowymi aktywami trwa ymi jednostki gospodarczej s sk adniki aktywów trwa ych o charakterze materialnym, które maj posta fizyczn, a okres ich ekonomicznej u yteczno ci jest d u szy ni rok. Nale do nich: rodki trwa e, rodki trwa e w budowie oraz zaliczki na rodki trwa e w budowie. Do rodków trwa ych zalicza si rzeczowe aktywa trwa e i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci d u szym ni rok, kompletne, zdatne do u ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W szczególno ci zalicza si do nich: 2 a) nieruchomo ci w tym grunty, prawo u ytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a tak e b d ce odr bn w asno ci lokale, spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spó dzielcze prawo do lokalu u ytkowego, b) maszyny, urz dzenia, rodki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych rodkach trwa ych, d) inwentarz ywy. Warto ci niematerialne i prawne Aktywa trwa e Rzeczowe aktywa trwa e Nale no ci d ugoterminowe Inwestycje d ugoterminowe Rys. 1. Podzia aktywów trwa ych Fig. 1. Classification of fixed assets) Source: own study. 2 Art. 3. P. 15 ustawy o rachunkowo ci. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

4 270 M. Waku a Poj cie rodków trwa ych w budowie obejmuje zaliczane do aktywów trwa ych rodki trwa e w okresie ich budowy, monta u lub ulepszenia ju istniej cego rodka trwa ego. Zako czenie tych czynno ci powoduje zaliczenie sk adnika maj tku do rodków trwa ych. Nale no ci d ugoterminowe to nale ne jednostce gospodarczej sumy pieni ne, które s wymagane w okresie d u szym ni 12 miesi cy od dnia sporz dzenia bilansu (dnia bilansowego). Pozycja ta obejmuje równie rozliczenia z jednostkami zale nymi, co daje mo liwo finansowania ich rozwoju ze rodków w asnych. Sk adniki maj tku, które b d w posiadaniu jednostki przez okres d u szy ni rok, a które nabyte zosta y w celu osi gni cia korzy ci ekonomicznych wynikaj cych z przyrostu ich warto ci, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych po ytków, w tym równie z transakcji handlowej, okre la si mianem inwestycji d ugoterminowych. D ugoterminowe aktywa finansowe s to aktywa pieni ne i instrumenty kapita owe wyemitowane przez inne jednostki. Nale y do nich równie wynikaj ce z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieni nych na korzystnych warunkach. D ugoterminowe aktywa finansowe obejmuj : - udzia y, akcje, obligacje, i inne papiery warto ciowe, - udzielone po yczki, - inne d ugoterminowe aktywa finansowe. Ich g ówn cech jest to, e s p atne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie d u szym ni 12 miesi cy od dnia bilansowego lub od daty ich za o enia, wystawienia lub nabycia. Ostatni grup aktywów trwa ych s d ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe - czyli rozliczenia dotycz ce ponoszonych przez jednostk kosztów przysz ych okresów, które trwaj d u ej ni 12 miesi cy od dnia bilansowego. Wyró nia si tu: - aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego kwoty, z ró nych przyczyn, przewidziane w przysz o ci do odliczenia od podatku dochodowego. - inne rozliczenia mi dzyokresowe koszty poniesione w bie cym okresie, ale dotycz ce okresów przysz ych. Zasady ewidencji rodków trwa ych Ewidencja ksi gowa rodków trwa ych obejmuje ewidencj bilansow i pozabilansow. Ewidencj bilansow rodków trwa ych prowadzi si na dwóch kontach: rodki trwa e, Umorzenie rodków trwa ych. Na koncie rodki trwa e prowadzi si ewidencj wed ug warto ci pocz tkowej, któr jest: cena nabycia zakupionych rodków trwa ych, koszt wytworzenia rodków trwa ych wytworzonych we w asnym zakresie, cena rynkowa rodków trwa ych otrzymanych w formie aportu, darowizny lub w inny nieodp atny sposób. Operacje powoduj ce zmniejszenie warto ci pocz tkowej rodków trwa ych na skutek ich zu ycia ksi gowane s po stronie Ct konta Umorzenie rodków trwa ych. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

5 Ewidencja aktywów trwa ych 271 Warto pocz tkow, tzn. cen nabycia lub koszt wytworzenia rodka trwa ego, powi kszaj koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji). W niektórych przypadkach warto pocz tkowa (brutto) rodków trwa ych mo e ulec zmianie na podstawie rozporz dzenia ministra w a ciwego do spraw finansów w sprawie aktualizacji rodków trwa ych. Aktualizacja polega na przeliczeniu warto ci pocz tkowej oraz kwoty umorzenia poszczególnych rodków trwa ych za pomoc wspó czynników przeliczeniowych. Ró nice miedzy dotychczasow i now (zaktualizowan ) warto ci rodków trwa ych zwi kszaj kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny. Podstaw ewidencji rodków trwa ych stanowi nast puj ce dokumenty: Przyj cie rodka trwa ego - OT, Likwidacja rodka trwa ego - LT, Przekazanie rodka trwa ego - PT. Na stronie Dt konta rodki trwa e (tabela 1) ksi guje si wszystkie zwi kszenia stanu i warto ci pocz tkowej rodków trwa ych, a w szczególno ci: zakup rodka trwa ego, przyj cie z budowy, przyj cie w formie aportu, w formie darowizny lub spadku, przeszacowanie warto ci rodków trwa ych, ujawnienie nadwy ek w drodze spisu z natury. Operacje powoduj ce zmniejszenie stanu ksi guje si po stronie Ct konta rodki trwa e, a dotycz one: likwidacji na skutek zu ycia fizycznego i innego, sprzeda y, przekazania w formie aportu, przekazania w formie darowizny, spadku lub w inny nieodp atny sposób. Zakup rodka trwa ego jest udokumentowany faktur dostawcy oraz dowodem OT. Tabela 1. Ewidencja zakupu rodków trwa ych Table 1. The register of fixed assets buying Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami I 1a Rozliczenie zakupu II rodki trwa e 1c 2 1b Rozrachunki z tytu u VAT Source: own study. Obja nienia do tabeli: I. Faktura od dostawcy za zakupiony rodek trwa y w podmiocie zwolnionym z VAT - warto brutto II. OT - przyj cie rodka trwa ego do eksploatacji wg warto ci pocz tkowej 1) Fa VAT od dostawcy za zakupiony rodek trwa y w podmiocie b d cym podatnikiem VAT a. warto netto b. VAT 22% c. Warto brutto (do zap aty) 2) PT - Przyj cie rodka trwa ego do eksploatacji wg warto ci pocz tkowej. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

6 272 M. Waku a Ewidencja zu ycia rodków trwa ych W zwi zku ze zu yciem rodka trwa ego mamy do czynienia z dwoma poj ciami: umorzeniem i amortyzacj. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje si przez systematyczne roz o enie warto ci pocz tkowej rodka trwa ego na przewidywany okres ekonomicznej przydatno ci. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych nie mo e rozpocz si przed przyj ciem rodka trwa ego do u ywania i nie mo e trwa d u ej ni do momentu zrównania odpisów z warto ci pocz tkow lub przeznaczenia rodka trwa ego do likwidacji, sprzeda y lub stwierdzenia jego niedoboru. Wysoko odpisów amortyzacyjnych mo na oblicza za pomoc : metody amortyzacji równomiernej (liniowej), i metody amortyzacji nierównomiernej. 3 Metoda liniowa jest najprostsz metod liczenia amortyzacji. Opiera si ona na umownym za o eniu, e sk adniki aktywów zu ywaj si jednakowo w ka dej jednostce czasu przez ca y okres ich eksploatacji. Nie ma znaczenia fakt, czy s one wykorzystywane w dzia alno ci gospodarczej, czy te s nieczynne. Stawka amortyzacyjna wyra aj ca warto tego zu ycia jest sala dla ca ego okresu. Roczny odpis amortyzacyjny za pomoc tej metody jest ustalany nast puj co: A = (W P - W R )* a% lub W A Gdzie A - kwota amortyzacji rocznej, W R - warto rezydualna T - okres ekonomicznej u yteczno ci w latach 100% a% - roczna stopa amortyzacji a% t P W t W rzeczywisto ci gospodarczej przyjmuje si najcz ciej, e aktywa trwa e ulegaj ca kowitemu umorzeniu, a stopie ich zu ycia nie pozwala na ustalenie warto ci ko cowej, tzn. warto rezydualna = 0. Takie podej cie powoduje, e roczna stawka amortyzacji obliczana jest ze wzoru: WP A = W P *a% lub A t Metody amortyzacji nierównomiernej opieraj si na za o eniu, e zu ycie sk adników trwa ych kszta tuje si ró nie w poszczególnych jednostkach czasu u ytkowania danego sk adnika aktywów trwa ych. W ród tych metod wyró nia si metody: naturaln, degresywn, progresywn. 3 A. Ko uch, A.J. Ko uch, M. Waku a, Rachunkowo po polsku, CeDeWu, Warszawa 2007, s R Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

7 Ewidencja aktywów trwa ych 273 Metoda naturalna uzale nia zu ycie sk adnika aktywów trwa ych od wielko ci wykonywanej przez niego pracy, a wi c stopnia intensywno ci jego wykorzystania. Zak ada ona, e zu ycie sk adnika aktywów trwa ych na jednostk wykonanej pracy jest jednakowe. Nie jest natomiast jednakowa ilo wykonanej pracy w poszczególnych okresach eksploatacji. W tym przypadku stawka amortyzacyjna zale y od okresu ekonomicznej u yteczno ci i jest obliczana w nast puj cy sposób: P * R WP W A P Gdzie: P p - planowana liczba jednostek pracy do wykonania w ca ym okresie u ytkowania rodka trwa ego, P R - liczba jednostek pracy w danym okresie, * - je eli W R wyst puje. * P R Metoda degresywna zak ada, e wydajno sk adnika aktywów trwa- ych maleje wraz z up ywem okresu jego u ytkowania. Jednocze nie te wzrastaj koszty jego eksploatacji. W metodzie tej wykorzystuje si odpowiednio podwy szone warto ci stóp amortyzacji. Stosowanie tej metody wi e si z dokonywaniem nast puj cych oblicze : w pierwszym roku u ytkowania sk adnika aktywów trwa ych amortyzacj oblicza si od jego warto ci brutto (pocz tkowej) A 1 = (W P -W R * )*a P % Gdzie a P - podwy szona stopa amortyzacji w kolejnych latach od jego warto ci netto (W N ) ustalonej dla kolejnych lat u ytkowania. A N = W N *a P % Gdzie W N = W N-1 -A N-1 (dla drugiego roku: W n = (W P -W * R )-A 1 ) * - je eli W R wyst puje. do roku, w którym kwota amortyzacji obliczona zgodnie z metod degresywn zrównuje si z kwot obliczon metod liniow amortyzacj oblicza si wed ug zasad obowi zuj cych dla metody liniowej A = (W P -W R * )*a% Metoda progresywna opiera si na za o eniu, e starzenie si rodków trwa ych wymaga przeprowadzenia coraz wi kszej liczby remontów. Z tego te powodu wymagane jest stasowanie coraz wy szych odpisów ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

8 274 M. Waku a amortyzacyjnych, które stanowi b d pokrycie dla kosztów z nimi zwi zanych. Zasady ewidencji zu ycia rodków trwa ych przedstawia tabela 2. Tabela 2. Ewidencja zu ycia rodków trwa ych. Table 2. The register of fixed assets depreciation Sp) x rodki trwa e Umorzenie rodków trwa ych 1 Amortyzacja 2 Pozosta e koszty operacyjne Source: own study Obja nienia do tabeli. 1) Miesi czna kwota planowanej amortyzacji 2) Odpis aktualizuj cy. Tabela 3. Ewidencja przyj cia rodka trwa ego po zako czonej budowie, monta u, modernizacji Table 3. The register of fixed assets acceptance after the end of building work, assembly or modernization rodki trwa e w budowie rodki trwa e 1 2 Kapita y zasadnicze 3, 4 Source: own study Obja nienia do tabeli: 1. OT Warto pocz tkowa rodka trwa ego przyj tego do u ytkowania po zako czonej budowie. 2. PT przyj cie rodka trwa ego po zako czonej modernizacji, monta u. 3. OT przyj cie rodka trwa ego stanowi cego wniesienie udzia u do spó ki w formie aportu wg warto ci rynkowej 4. OT przyj cie rodka trwa ego w formie darowizny lub spadku. Warto pocz tkowa równa warto ci rynkowej otrzymanego rodka trwa ego Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

9 Ewidencja aktywów trwa ych 275 W wyniku budowy otrzymywany jest nowy obiekt rodek trwa y. Natomiast w wyniku ulepszenia zwi ksza si tylko warto przyj tego rodka trwa ego. Pokryciem udzia ów w spó kach s wk ady, które mog mie posta wk adów pieni nych lub niepieni nych. Aportami, czyli wk adami niepieni nymi, s przekazywane spó ce nieruchomo ci i rzeczy ruchome oraz prawa stanowi ce w asno wspólnika. Likwidacja rodka trwa ego nast puje z powodu zniszczenia, zu ycia lub nieop acalno ci jego dalszej eksploatacji. Prace, zwi zane z demonta- em maszyny, czy z rozbiórk budynku, mog trwa pewien czas. Do czasu fizycznej likwidacji, rodki trwale postawione w stan likwidacji ksi gowane s na koncie pozabilansowym rodki trwa e w likwidacji". Na tym koncie dokonuje si zapisów jednostronnych, pojedynczych w warto ci likwidowanych obiektów. Saldo tego konta jest wykazywane poza bilansem, dlatego konto to nazywane jest kontem pozabilansowym. 4 Konieczno likwidacji rodka trwa ego znajduje potwierdzenie w wystawionym dowodzie LT, który jest podstaw wyksi gowania go ze stanu w ewidencji (tabela 4). Tabela 4. Ewidencja likwidacji rodków trwa ych Table 4. The register of fixed assets liquidation rodki trwa e Umorzenie rodków trwa ych 1b 1a Pozosta e koszty operacyjne 1c Source: own study Obja nienia do tabeli: 1) LT - likwidacja rodka trwa ego a. warto pocz tkowa b. dotychczasowe umorzenie c. nieumorzona cz warto ci pocz tkowej W zwi zku z likwidacj rodków trwa ych s ponoszone ró ne koszty likwidacji (np. koszty demonta u maszyn i urz dze czy rozbiórki budynków) oraz osi gane s przychody, których równowarto stanowi np. materia y uzyskane z rozbiórki (z om, ceg a, drewno itp.). Koszty i przychody zwi zane 4 M. Cisek, M. Waku a, Podstawy rachunkowo ci, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2009, s ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

10 276 M. Waku a z likwidacj rodków trwa ych ksi gowane s odpowiednio na kontach: Pozosta e koszty operacyjne i Pozosta e przychody operacyjne. Ewidencj przychodów i kosztów z tytu u likwidacji rodków trwa ych przedstawia tabela 5. Tabela 5. Ewidencja przychodów i kosztów zwi zanych z likwidacj rodka trwa ego. Table 5. The register of the income and costs connected with the liquidation of a fixed asset Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Rozliczenie zakupu Pozosta e koszty operacyjne 5c 1c, 1a Rozrachunki z tytu u Materia y VAT 1b, 2, 6 4 5b Rozrachunki z tytu u wynagrodze 3 Pozosta e przychody operacyjne 4 5a Source: own study Obja nienia do tabeli: 1) Faktura VAT za us ugi zwi zane z demonta em rodka trwa ego a. warto netto us ugi b. VAT c. do zap aty 2) Rw zu ycie materia ów potrzebnych przy demonta u rodka trwa ego 3) Lista p ac - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy demonta u. 4) Pz - przyj cie do magazynu materia ów pochodz cych z demonta u rodka trwa ego 5) Fa VAT - za sprzedane materia y z demonta u rodka trwa ego: a. warto materia ów netto b. VAT c. warto brutto 6) Wz - wydanie do sprzeda y materia ów pochodz cych z demonta u rodków trwa ych Omówione zagadnienia zostan zilustrowane nast puj cym przyk adem (tab. 6 i 7). Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

11 Ewidencja aktywów trwa ych 277 Jednostka gospodarcza na dzie posiada a rodki trwa e na warto ci z, rodki trwa e w budowie z. Tabela 6. Zestawienie przeprowadzonych operacji gospodarczych w lipcu (z ) Table 6. Putting conducted economic operations together in July (PLN) 1. Fa za zakupiony samochód: a. warto netto b. VAT 22% 2200 c. Warto brutto PT - przyj cie rodka trwa ego do eksploatacji wg warto ci pocz tkowej OT - przyj cie wybudowanej hali produkcyjnej Nowy udzia owiec wniós do spó ki maszyn produkcyjn o warto ci 5. Zlikwidowano maszyn produkcyjn a. warto pocz tkowa 9000 b. dotychczasowe umorzenie 8500 c. nieumorzona cz warto ci pocz tkowej Faktura VAT za us ugi zwi zane z demonta em maszyny: a. warto netto us ugi 300 b. VAT 22% 66 c. do zap aty Sprzedano samochód ci arowy marki MAN a. warto pocz tkowa b. dotychczasowe umorzenie c. warto bie ca Faktura za sprzedany samochód: a. warto sprzeda y netto b. VAT 22% 4180 c. warto brutto Amortyzacja za bie cy miesi c 1000 Tabela 7. Zestawienie wyników Table 7. Comparing results Source: own study. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Rozliczenie zakupu rodki trwa e 8c) (1c 1a) (2 Sp) (5a 366(6c 2) (7 3) )17000 Kapita y zasadnicze Rozrachunki z tytu u VAT rodki trwa e w budowie 17000(4 1b) (8b Sp) (3 6b) 66 ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

12 278 M. Waku a Umorzenie rodków trwa ych Pozosta e koszty operacyjne Pozosta e przychody operacyjne 5b) (9 5c) (8a 7b)1000 6a)300 7c)15000 Amortyzacja 9) 1000 Podsumowanie Source: own study. Na podstawie przeprowadzonych rozwa a mo na stwierdzi, e specyficzn grup aktywów trwa ych s rodki trwa e, które charakteryzuj si rzeczow postaci i d u szym ni 12 miesi cy okresem u ytkowania. Wymagane jest aby spe nia y one co najmniej 3 spo ród nast puj cych warunków: okres ekonomicznej u ywalno ci musi by d u szy nie 1 rok, stanowi w asno lub wspó w asno jednostki, s kompletne i zdatne do u ytku i s przeznaczone na potrzeby w asne jednostki. Bibliografia Cisek M., Waku a M., Podstawy rachunkowo ci, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce Ko uch A., Ko uch A.J., Waku a M., Rachunkowo po polsku, CeDeWu, Warszawa Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci, Dz.U. z 2002 r., nr 76 poz. 76 z po. zm. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

Ewidencja aktywów trwałych Fixed assets register

Ewidencja aktywów trwałych Fixed assets register Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarządzanie 2010 mgr Monika Wakuła Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ewidencja aktywów

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Raport kasowy jest dokumentem. A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Raport kasowy jest dokumentem. A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym. Zadanie 1. Raport kasowy jest dokumentem A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym. Zadanie 2. Dowodem ksi gowym jest A. umowa o prac. B. oferta handlowa. C. wyci g bankowy. D. umowa kredytowa.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym Leasing jako forma finansowania W aspekcie bilansowym i podatkowym Definicje kodeks cywilny (art. 709.(1)) Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 543114 Temat: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 28 Marzec - 27 Czerwiec Katowice, BDO Katowice, Kod szkolenia: 543114 Koszt

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Wycena składników bilansu

Rachunkowość. Wycena składników bilansu Rachunkowość Wycena składników bilansu dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Wycena księgowa aktywów i pasywów 1. Wycena

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Danuta Małkowska 1111111111111I1111111111 10013968 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Ujęcie podatkowe i rachunkowe Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z 0.0. Gdańsk 2002 Wstęp 7 Konta

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or. 0152-21/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010r Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stan wed ug: L.p. spisu z natury. 1. Lampa solarna 30 z /szt. 70 szt. 72 szt. 2. Latarka diodowa 20 z /szt. 120 szt. 110 szt.

Stan wed ug: L.p. spisu z natury. 1. Lampa solarna 30 z /szt. 70 szt. 72 szt. 2. Latarka diodowa 20 z /szt. 120 szt. 110 szt. Zadanie 1. Metod spisu z natury inwentaryzuje si A. udzielone po yczki. B. zapasy wyrobów gotowych. C. nale no ci sporne i w tpliwe. D. rodki pieni ne na rachunkach bankowych. Zadanie 2. Na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALMA SPEI 01.01.2009-31.12.2009

FUNDACJA ALMA SPEI 01.01.2009-31.12.2009 FUNDACJA ALMA SPEI Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2009-31.12.2009 SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI II. III. IV. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Jozefa Lompy SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW ORAZ INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACiÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. J. LOMPY

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych.

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych. 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale 010-3 Urz. tech. i maszyny 010-4 010-5 011 rodki trwa e w budowie rodki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OCHRONA ZIEMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2006

FUNDACJA OCHRONA ZIEMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2006 FUNDACJA OCHRONA ZIEMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2006 Gdynia, październik 2006 roku 1 A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Ochrona

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok bieżący (zł. i gr.) 1 2 3 4. Przychody podstawowej działalności i zrównane z nimi 3 364 321,97 3 378 522,55

Kwota za rok bieżący (zł. i gr.) 1 2 3 4. Przychody podstawowej działalności i zrównane z nimi 3 364 321,97 3 378 522,55 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nowy Targ dnia 16.03.2015 r. z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu ul. Podtatrzańska 47A 34-400 Nowy Targ NIP: 735-21-46-798 Regon: 492080288 Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie: przeprowadzenia składników majątkowych Gminy Kwilcz według stanu na 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Fundacja RazemPamoja. Sprawozdanie finansowe

Fundacja RazemPamoja. Sprawozdanie finansowe Fundacja RazemPamoja 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 40 lok. 29 NIP 113-285-74-42 Regon 146231580 Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2012r. za okres od 31 lipca 2012r. do 31 grudnia 2012r. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo