POWŁOKI OCHRONNE W KOROZJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWŁOKI OCHRONNE W KOROZJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ"

Transkrypt

1 POWŁOKI OCHRONNE W KOROZJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ

2 PLAN PREZENTACJI 1) Podstawowe definicje 2) Metody nakładania powłok 3) Powłoki ochronne w procesach korozji wysokotemperaturowej atmosfery utleniające atmosfery siarkujące atmosfery utleniająco-siarkujące atmosfery silnie nawęglające 4) Bariery termiczne (TBC)

3 DEFINICJE Powłoka, to zewnętrzna warstwa danego obiektu, różniąca się od niego własnościami fizykochemicznymi lub strukturą. Powłoka ochronna, to zewnętrzna warstwa materiału zapewniająca jego ochronę przed korozją.

4 LITERATURA 1. Ochrona przed Korozją. Poradnik. (Praca zbiorowa) Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa Developments in high-temperature corrosion and protection of materials. Ed. Wei Gao, Zhengwei Li. Woodhead Publishing Ltd. Cambridge, England, High-temperature oxidation of metals. N. Birks, G.H. Meier, F.S. Pettit. Cambridge University Press. New York, USA Corrosion: Fundamentals, Testing and Protection. ASM Handbook, vol. 13A. ASM International. Ohio Park, USA, 2003.

5 METODY NAKŁADANIA POWŁOK 1. Metoda elektrolityczna 2. Metody chemiczne (bezprądowe) 3. Metoda ogniowa (zanurzeniowa) 4. Natryskiwanie cieplne 5. Metody dyfuzyjne 6. Platerowanie 7. Naparowanie próżniowe metodą bezprądową

6 METODY PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI STALI POD POWŁOKI 1. Metody mechaniczne: - obróbka strumieniowo-cierna, - szczotkowanie 2. Metody fizyko-chemiczne: - odtłuszczanie w rozpuszczalnikach, - odtłuszczanie emulsyjne, - odtłuszczanie alkaliczne, - wytrawianie w kwasach i zasadach (usuwanie tlenków i wodorotlenków), - odtłuszczanie elektrolityczne, - odtłuszczanie za pomocą ultradźwięków 3. Metody cieplne oczyszczanie płomieniowe.

7 POWŁOKI ELEKTROLITYCZNE (GALWANICZNE) Elektrolityczne nakładanie powłok metalowych na podłoża przewodzące prowadzi się przez osadzanie metali z roztworu ich soli lub anod z tego metalu pod wpływem prądu elektrycznego. Przedmiot powlekany stanowi katodę, anodą jest natomiast płyta metalu powłokowego. Powłoki powstają przez tworzenie się ośrodków krystalizacji (zarodków), a następnie ich wzrost, aż do utworzenia ciągłej warstwy o określonej grubości. Czynniki wpływające na własności powłok: rodzaj metalu podłoża, rodzaj i stężenie elektrolitu, substancje dodatkowe (np. zwiększające przewodnictwo elektryczne kąpieli, powodujące powstawanie powłok drobnokrystalicznych lub wybłyszczanie powłoki), gęstość prądu, temperatura kąpieli, czas procesu, sposób mieszania kąpieli (mechaniczne, sprężonym powietrzem, itp.).

8 POWŁOKI CHEMICZNE Chemiczne (bezprądowe) nakładanie metali polega na redukcji związków metali z roztworów ich soli za pomocą reduktorów (sole kwasu podfosforowego lub inne). Dotychczas opracowano metody chemicznego osadzania niklu, kobaltu, cyny, miedzi, srebra, złota, palladu i platyny. W metodzie kontaktowej nakładania powłok chemicznych również bezprądowej powlekanie polega na wypieraniu jonów metalu z roztworu przez metal podłoża. Powłoki metalowe naniesione metodami chemicznymi rzadko stosuje się do celów ochrony przed korozją.

9 POWŁOKI OGNIOWE (ZANURZENIOWE) Powłoki ogniowe uzyskuje się poprzez powlekanie w kąpielach stopionego metalu mającego stanowić powłokę. Metoda ta jest najstarszym i najtańszym sposobem wytwarzania metalowych powłok ochronnych, trwale związanych z podłożem. Wyroby o dużej długości (taśmy, druty) są powlekane przez ciągłe ich przepuszczanie przez kąpiel stopionego metalu, natomiast wyroby pojedyńcze są powlekane w sposób cykliczny, tj. przez pojedyńcze ich zanurzaniem lub partiami za pomocą odpowiednich uchwytów, zawieszek i przenośnika. Jako materiały powłokowe stosuje się tylko te metale, których temperatura topnienia jest niższa od temperatury topnienia metalu podłoża. W praktyce stosuje się te metodę do nakładania powłok cynowych (232 oc), ołowiowych (327oC), cynkowych (419 o C) i aluminiowych (660 o C).

10 POWŁOKI OGNIOWE (ZANURZENIOWE) - schemat urządzenia do cynowania ogniowego 1 olej, 2 walec kierujący blachę, 3 topnik, 4 stopiona cyna

11 POWŁOKI NATRYSKIWANE CIEPLNIE Natryskiwanie cieplne metali (metalizacja natryskowa) polega na stopieniu, przy użyciu różnych źródeł ciepła (płomienia, łuku elektrycznego, łuku plazmowego lub przy wykorzystaniu prądów wielkiej częstotliwości), metalu powłokowego podanego w postaci drutu lub proszku, rozpyleniu po stopieniu i skierowaniu cząstek na podłoże za pomocą strumienia sprężonego gazu (najczęściej powietrza). W wysokiej temperaturze płomienia lub łuku, cząstki metalu ulegają częściowemu utlenieniu, a po uderzeniu w podłoże ulegają spłaszczeniu i zakleszczeniu się w jego nierównościach. Po uderzeniu w podłoże dochodzi do pękania cienkiej błony tlenkowej, w wyniku czego powłoka jest zbudowana z natryskiwanego metalu, jego tlenku i porów. Całkowita objętość porów z reguły nie przekracza 15 %.

12 POWŁOKI NATRYSKIWANE CIEPLNIE Schemat procesu tworzenia się natryskanej warstwy metalowej 1 błonka tlenowa na cząstce, 2 ciekłe wnętrze cząstki, 3 cząstka rozpryskująca się przy uderzeniu, 4 resztki błonki tlenkowej pozostające między natryskanymi cząstkami, 5 zakleszczanie cząstki, 6 cząstki złączone przez wzajemne zespawanie, 7 cząstka o niskiej temperaturze (nie plastyczna), 8 szczelina między cząstkami nie plastycznymi, 9 mikropory (wskutek gazów spalinowych na cząstkach, 10 powierzchnia podłoża (widoczne schropowacenia, 11 - podłoże

13 POWŁOKI DYFUZYJNE Powłoki dyfuzyjne wytwarzane są na drodze zmiany składu chemicznego warstwy przypowierzchniowej materiału podłoża w wyniku wprowadzania obcych pierwiastków. Powłoka dyfuzyjna stanowi część materiału podłoża nasyconą obcymi pierwiastkami i nie może być od niego oddzielona. Metale wprowadzone do podłoża dyfundują do sieci krystalicznej bez widocznej zmiany ich wymiarów. Typowe procesy dyfuzyjne: Aluminiowanie Chromowanie Chromoaluminiowanie Cynkowanie Chromokrzemowanie

14 PROCESY DYFUZYJNE - ALUMINIOWANIE Proces aluminiowania może być prowadzony w środowisku stałym, ciekłym lub gazowym. Do aluminiowania w środowisku stałym stosuje się sproszkowane aluminium, tlenek aluminium, żelazoglin, kaolin oraz chlorek amonu. Proces prowadzony jest w temperaturze o C i atmosferze azotu lub wodoru. Czas obróbki cieplnej wynosi od 1 do 3 godzin w przypadku drobnych części i od 10 do 14 godzin dla części o dużym przekroju. Aluminiowanie w środowiskach ciekłych zawierających % Al i 6-8% Fe prowadzi się w temperaturze o C przez 0,5-1 godziny. Do aluminiowania w środowisku gazowym stosuje się retorty zawierające mieszaninę aluminium (45%), tlenku glinu (45%) i chlorku amonowego (10%) oraz gaz ochronny: azot lub wodór. Temperatura procesu wynosi o C, a czas trwania 2 h.

15 PROCESY DYFUZYJNE - ALUMINIOWANIE Dyfuzyjna powłoka aluminiowa na stali a) po powlekaniu, b) po wyżarzaniu dyfuzyjnym; 1 powłoka Al, 2 podłoże stalowe, 3 warstwa chroniąca Al w czasie wyżarzania, 4 warstwa Al 2 O 3, 5 roztwór stały pseudostopu Al-Fe, 6 stal (podłoże) po rekrystalizacji

16 PROCESY DYFUZYJNE - CHROMOWANIE Proces dyfuzyjny chromowania może być prowadzony: w proszkach (żelazochrom lub chrom, chlorek amonowy, piasek kwarcowy, kaolin) w temperaturze ok. 950 o C. w kąpielach solnych (chlorek chromu, chlorek sodu i żelazochrom) w temperaturze o C. w środowisku gazowym (chlorek chromu CrCl 2 ) w temperaturze o C.

17 PROCESY DYFUZYJNE - CHROMOALUMINIOWANIE Jest to proces dyfuzyjny, w którym powierzchnię stali węglowej nasyca się obu pierwiastkami. Chromoaluminiowanie prowadzi się w proszkach (aluminium, żelazochrom, tlenek aluminium) lub w atmosferze gazowej zawierającej halogenki chromu i glinu oraz gaz nośny (argon, azot lub wodór) w zakresie temperatur o C przez okres 5-10 godzin.

18 PROCESY DYFUZYJNE - CYNKOWANIE Cynkowanie dyfuzyjne (szerardyzacja) prowadzi do powstania powłoki składającej się zwykle z 89,9 % żelaza, przy czym zawartość cynku przy powierzchni zewnętrznej powłoki wzrasta do ok. 80 %. Metoda ta ma znacznie mniejsze zastosowanie niż cynkowanie ogniowe. Zwykle stosuje się ją jedynie do nanoszenia powłok cynkowych na elementy o małych wymiarach.

19 PROCESY DYFUZYJNE - CHROMOKRZEMOWANIE Obróbkę dyfuzyjną stali konstrukcyjnych i żeliwa prowadzi się w atmosferze czterochlorku chromu i czterochlorku krzemu, otrzymywanej przez przepuszczanie chloru, chlorowodoru i azotu przez nagrzaną do o C mieszaninę żelazochromu i żelazokrzemu. Czas trwania obróbki wynosi ok. 8 godzin.

20 PLATEROWANIE Platerowanie polega na mechanicznym nakładaniu stosunkowo grubych warstw metalowych na arkusze blachy lub taśmy metalowe oraz na drut. Metal powłokowy (szlachetniejszy lub bardziej dekoracyjny) może być nakładany przez odlewanie, zgrzewanie, lutowanie, walcowanie lub tzw. metodą platerowania wybuchowego. Wnikanie metalu powłokowego do podłoża następuje pod wpływem nacisku i temperatury, zapewniającej zgrzewanie. Stale węglowe plateruje się najczęściej miedzią, niklem, aluminium oraz stalami kwasoodpornymi.

21 METODA PLATEROWANIA WYBUCHOWEGO Zestaw materiałów do łączenia wybuchowego a) układ płaski, b) układ walcowy; 1 materiał wybuchowy 2 detonator, 3 materiał nanoszony (lub łączony), 4 materiał przyjmujący platerę

22 POWŁOKI NAPAROWYWANE PRÓŻNIOWO Metody próżniowego naparowywania metali: Metody próżniowego naparowywania metali: Naparowywanie próżniowe bezprądowe Napylanie katodowe Metalizowanie jonowe

23 POWŁOKI OCHRONNE STOSOWANE W KOROZJI ZACHODZĄCEJ W ATMOSFERACH UTLENIAJĄCYCH Cr Cr 2 O 3 Al Al 2 O 3 Si SiO 2 MCrAlY (gdzie M = Co, Ni, Co/Ni) Al 2 O 3, Cr 2 O 3 MCrAlY-Si Al 2 O 3, Cr 2 O 3 MCrAlY-RE (gdzie RE = Y, Hf, Zr) Al 2 O 3 NiAl Al 2 O 3

24 Diagram fazowy układu Ni-Al

25 Przekrój powłoki Ni-Cr-Al-Y nałożonej metodą EB-PVD

26 Powierzchnia i przekrój powłoki Co-Cr-Al-Y nałożonej metodą EB-PVD na stopie IN-738

27 POWŁOKI OCHRONNE STOSOWANE W KOROZJI ZACHODZĄCEJ W ATMOSFERACH SIARKUJĄCYCH Mn MnS Ti TiS 2 Mo MoS 2 Nb NbS 2 Ta TaS 2 Ni-Mo, Fe-Mo, Co-Mo Fe-Mo-Al

28 Porównanie szybkości siarkowania i utleniania szeregu stopów T, K Fe-19Cr-2Al 10 Sulfidation Fe-18Cr Oxidation Co-20Cr k p, g 2 cm -4 s Ni-10Cr-5Al β-nial Co-25Cr-12Al Co-25Cr-3Al Fe-18Cr-20Al Co-35Cr β-nial Fe-5Cr-4Al Ni-30Cr Co-40Cr Fe-20Cr Co-10Cr Ni-12Cr Ni-4Cr / T, K -1

29 Szybkości siarkowania szeregu stopów Ni i Fe z Mo oraz Al Fe-19Cr-2Al Sulfidation Fe-18Cr Oxidation Co-20Cr T, K k p, g 2 cm -4 s β-nial Co-25Cr-12Al Co-25Cr-3Al Fe-18Cr-20Al Fe-30Mo-5Al Ni-30Cr Ni-10Cr-5Al Co-35Cr β-nial Fe-5Cr-4Al Mo Fe-20Cr Co-10Cr Ni-12Cr Co-40Cr Ni-40Mo Ni-4Cr / T, K -1 Ni-30Mo-7Al

30 POWŁOKI OCHRONNE STOSOWANE W KOROZJI ZACHODZĄCEJ W ATMOSFERACH UTLENIAJĄCO-SIARKUJĄCYCH Fe-Mo-Al Mo-Al Mo-Al-Si Nb-Al

31 Obraz zgorzeliny powstającej na superstopie w atmosferze utleniającej i utleniająco-siarkującej

32 Schemat degradacji materiałów w atmosferach utleniająco-siarkujących Me n+ S S S Environment Oxide Me n+ S S S Alloy (a) (b) Sulphide (c) S Environment S Oxide Alloy Me n+ Me n+ S S (d) (e) S (f) Sulphide S S Me n+ Environment Oxide Alloy S Me n+ Me n+ S S S S S S S (g) (h) (i) S

33 Szybkości siarkowania stopów metali wysokotopliwych z glinem T, K ps 2 = 10 3 Pa k p, g 2 cm -4 s Al-50Nb Al-80Ta Al-(34-46)Mo / T, K -1

34 Szybkości siarkowania stopów molibdenu z glinem k p, g 2 cm -4 s Al-34Mo Al-39Mo Al-46Mo T, K Mo E = 166 kj/mol Sulfidation 10-1 Pa (H Fe-30Mo-9Al 2 /H 2 S) E = 168 kj/mol Al-Mo E = 226 kj/mol / T, K -1

35 Wynik analizy rentgenograficznej stopu Al-34 Mo

36 Przekrój zgorzeliny siarczkowej narastającej na stopie Al-46 Mo

37 Porównanie szybkości siarkowania i utleniania szeregu stopów

38 Porównanie szybkości utleniania szeregu stopów Al-Mo-Si

39 Zawartość molibdenu w zgorzelinach powstających na szeregu stopach Al-Mo-Si

40 Porównanie kinetyki siarkowania dwu stopów Al-Mo z różną zawaertością krzemu

41 Porównanie szybkości siarkowania i utleniania szeregu stopów

42 Porównanie szybkości siarkowania szeregu stopów

43 Wynik analizy rentgenograficznej stopu Al-54Nb-20Si

44 Przekrój zgorzeliny siarczkowej narastającej na stopie Al-32Nb-6Si

45 Powłoki w ochronie przed korozją w atmosferach silnie nawęglających

46 Mechanizm korozji typu metal dusting żelaza i stali niskostopowych a) a C gaz stal CO + H 2 H 2 O + C (w stali) a C (Fe 3 C - Fe) a = 1 C b) a C cementyt stal CO + H 2 H 2 O + C (w cementycie) c) a C C + 3Fe Fe 3 C grafit cementyt stal CO + H 2 H 2 O + C (w graficie) d) a C grafit + Fe grafit cementyt stal CO + H 2 H 2 O + C (w graficie) Fe 3 C C + 3Fe

47 Typowe zniszczenia korozyjne stal niskostopowa 50 µ m stal wysokostopowa 50 µ m

48 Typowe zniszczenia korozyjne 2 cm 2 cm 1 cm

49 Typowe zniszczenia korozyjne 2 cm 2 cm

50 Obraz próbki stali 9Cr-1Mo po 3 godzinach reakcji w temperaturze 1173 K w atmosferze mieszaniny propanu-butanu 10 mm

51 Mechanizm korozji typu metal dusting stali wysokostopowych Cr O 2 3 Cr O 2 3 Cr O 2 3 C C stal węgliki stabilne stal węgliki stabilne węgliki metastabilne stal grafit pył nanostrukturalny Fe C 3Fe + C 3 Cr O 2 3 Cr O 2 3 węgliki stabilne węgliki metastabilne stal węgliki stabilne węgliki metastabilne stal

52 Bariery termiczne TBC

53 Schemat typowego układu TBC

54 Przekroje powłok TBC APS EB-PVD TBC

55 Powierzchnia i przekrój powłoki ochronnej z warstwą TBC po procesie utleniania EB-PVD YSZ TBC Pt-modified bond coat

56 Przekrój powłoki ochronnej z warstwą TBC po procesie utleniania EB-PVD YSZ TBC

57 Przekrój poprzeczny silnika czterosuwowego rzędowego o zapłonie iskrowym, Fiat Kolektor spalin Kanał wylotowy spalin Kanał dolotowy mieszanki paliwowo-powietrznej Zawór wylotowy Zawór dolotowy Komora spalania Cylinder z tłokiem i korbowodem M. Bernhardt, S. Dobrzyński, E. Loth, Silniki samochodowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1988, s.327

58 Wyniki badań utleniania stali X33CrNiMn23-8 w warunkach wstrząsów cieplnych

59 Wyniki badań utleniania stali X50CrMnNiNbN21-9 w warunkach wstrząsów cieplnych

60 Makroskopowy obraz próbek wykonanych ze stali X33CrNiMn23-8 po różnej liczbie szoków cieplnych w temperaturze 1173 K 50 szoków 100 szoków 250 szoków 500 szoków

61 Makroskopowy obraz powierzchni próbek wykonanych ze stali X50CrMnNiNbN21-9 po różnej liczbie szoków cieplnych w temperaturze 1173 K 300 szoków 500 szoków

62 Powierzchnia warstwy TBC

63 Przekrój powłoki ochronnej z warstwą TBC naniesioną na stal ZrO 2 Y 2 O 3 outer layer of the coating Ni22Cr10AlY inner layer of the coating steel

64 Temperaturowa zależność szybkości utleniania stali z naniesioną powłoką ochronną T / K Oxidation k p / g 2 m -4 s Co-35Cr β-nial Fe-5Cr-4Al Ni-30Cr Ni-10Cr-5Al Fe-20Cr chromia formers alumina formers T / K -1 steel coated steel

65 Wyniki badań utleniania stali X50CrMnNiNbN21-9 pokrytej powłoką ochronną w warunkach wstrząsów cieplnych

66 Wyniki badań utleniania stali X33CrNiMn23-8 pokrytej powłoką ochronną w warunkach wstrząsów cieplnych

67 Wyniki badań utleniania dwu stali zaworowych pokrytych powłoką ochronną w warunkach wstrząsów cieplnych Time / h coated X50CrMnNiNbN21-9 steel m/s 10 4 / g cm coated X33CrNiMn23-8 steel 1 cycle = 2 h Number of thermal shocks

68 Makroskopowy obraz próbki ze stali X33CrNiMn23-8 pokrytej powłoką przed i po 500 szokach cieplnych w temperaturze 1173 K

69 KONIEC

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych 13 Marian GŁUSZKO ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu korozji KOROZJA to procesy stopniowego niszczenia materiałów, zachodzące między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem.

Bardziej szczegółowo

Spawanie stali nierdzewnych

Spawanie stali nierdzewnych Spawanie stali nierdzewnych Seria: materiały i zastosowania, księga 3 Euro Inox Nota redakcyjna Euro Inox jest stowarzyszeniem zajmującym się rozwojem europejskiego rynku stali nierdzewnych. Członkami

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Powłoki malarskie NA PowierzCHNie metalowe

Przemysłowe Powłoki malarskie NA PowierzCHNie metalowe Przemysłowe Powłoki MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE Przemysłowe powłoki malarskie na powierzchnie metalowe Przemysłowe powłoki malarskie na powierzchnie metalowe Zespół redakcyjny Raimo Flink Minna

Bardziej szczegółowo

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Boczniewicz Władysław Szumowski Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie połączeń spajanych 311[20].Z1.04

Wykonywanie połączeń spajanych 311[20].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Waldemar Kula Wykonywanie połączeń spajanych 311[20].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

Jan Felba. Montaż w Elektronice. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Jan Felba. Montaż w Elektronice. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1 Jan Felba Montaż w Elektronice Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej wrocław 2010 2 Recenzent Ryszard Kisiel Opracowanie redakcyjne Agnieszka Ściepuro Korekta Alina Kaczak Agnieszka Ściepuro Projekt

Bardziej szczegółowo

2.1.M.01: Technologie laserowe w inżynierii powierzchni

2.1.M.01: Technologie laserowe w inżynierii powierzchni 2 nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29 th -30 th November 2009 1 Panel nt. Procesy wytwarzania

Bardziej szczegółowo

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 1 2 Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 2 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Biel Mikrostruktura i właściwości biomateriałów tytanowych

Bardziej szczegółowo

RŚ-VI.7222.1.1.2011.MH Rzeszów, 2011-08-04 DECYZJA

RŚ-VI.7222.1.1.2011.MH Rzeszów, 2011-08-04 DECYZJA RŚ-VI.7222.1.1.2011.MH Rzeszów, 2011-08-04 DECYZJA Działając na podstawie: art. 192, art. 215, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

2.3. Stopy z układu Fe-Al

2.3. Stopy z układu Fe-Al Stopy z układu Fe-Al 89 2.3. Stopy z układu Fe-Al Stopy na osnowie uporządkowanych faz międzymetalicznych Fe 3 Al i FeAl należą, obok stopów na osnowie faz Ni 3 Al, NiAl, Ti 3 Al i TiAl, do grupy najliczniej

Bardziej szczegółowo

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r ska

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r ska AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r ska Imię i nazwisko: Kierunek studiów: Łukasz Kondracki Energetyka

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Pracownia Technologii Form Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Dr inż. W. Jankowski Ćwiczenie 5 v. 2.0 1. Wprowadzenie. Proces formowania skorupowego został opracowany przez I. Croninga w 1944r.

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia filtrowentylacyjne dla dymów i pyłów

Urządzenia filtrowentylacyjne dla dymów i pyłów Urządzenia filtrowentylacyjne dla dymów i pyłów Wiosna 2009 We set air in motion Spis treści We set air in motion... 4 3. Stoły do cięcia termicznego, małe stoły spawalnicze, stoły do szlifowania... 78

Bardziej szczegółowo

01/2012. Kontrola jakości..3

01/2012. Kontrola jakości..3 Numer 01/2012 (4) Od Autora Spis treści W pierwszym wydaniu roku 2012 kontynuacja Kącika inżyniera procesu oraz dalszy ciąg cyklu o lutowaniu piecowym. Dział kontrola jakości został przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Rozdział VI: Środki antyadhezyjne... Rozdział VI ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Istnieje duża grupa środków przeznaczonych do ułatwiania uwalniania wyrobów z form. Dotychczas nie zostały

Bardziej szczegółowo

SZKŁO. materiał nieorganiczny powstały wskutek stopienia a następnie ochłodzenia bez krystalizacji

SZKŁO. materiał nieorganiczny powstały wskutek stopienia a następnie ochłodzenia bez krystalizacji SZKŁO Co to jest szkło? materiał nieorganiczny powstały wskutek stopienia a następnie ochłodzenia bez krystalizacji Spełnia makroskopową definicję ciała stałego, chociaż może być też uważane za przechłodzoną

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Inżynierii Materiałowej Klasyfikacja i systemy oznaczania metali i stopów w oparciu o aktualnie obowiązujące polskie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie PRACA DOKTORSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie PRACA DOKTORSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii PRACA DOKTORSKA mgr inż. Remigiusz Kowalik Określanie warunków elektrochemicznego

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.1

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. ĆWICZENIE LABORATORYJNE (laboratorium 315, GTChem)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. ĆWICZENIE LABORATORYJNE (laboratorium 315, GTChem) Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ SPOIWA CERAMICZNE I MASY PLASTYCZNE ĆWICZENIE LABORATORYJNE (laboratorium 315, GTChem) Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Milena Zalewska

Bardziej szczegółowo