serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401"

Transkrypt

1 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O

2

3 Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników pozwalajà nam patrzeç w przysz oêç z du à nadziejà, e w interesach b dzie ju tylko lepiej. Musi jednak up ynàç troch czasu, byêmy wrócili do poziomu zysków sprzed kilku lat. Co ciekawe wielu naszych rozmówców (oczywiêcie z bran y budowlanej) nie narzeka na kryzys. Inni natomiast szukajàc sposobów na poradzenie sobie w trudnej sytuacji, wypracowujà nowe metody marketingowe i poszerzajà pole dzia alnoêci. Kiedy na przyk ad sprzedaje si mniej maszyn, skupiajà swojà uwag na serwisie i obs udze posprzeda nej. JeÊli bowiem klient, który ju kupi od nas maszyn, spotka si z fachowà, uprzejmà i szybkà obs ugà zyskamy o wiele wi cej ni profity z us ug serwisowych. Zadowolony przedsi biorca b dzie poleca naszà firm bli szym i dalszym znajomym i w aênie do nas przyjdzie po kolejny produkt. Frank Schroeder, mianowany w aênie dyrektorem dzia u cz Êci serwisu Terex Cranes, wierzy, e skupianie si na potrzebach klientów jest kluczem do poznania ich potrzeb, a co za tym idzie w aêciwego ustawienia globalnej strategii firmy. eby zdobywaç nowe rynki, nowych klientów, trzeba zaczàç od troski o ju pozyskanych. Poziom serwisu Êwiadczy o poziomie firmy. Wiedzà o tym opisywane przez nas w tym wydaniu kwartalnika firmy, jak: Komtasu, Intrac, Pezal, Solideal, Hitachi, Agrex Arcon. Praca w ich dzia ach serwisowych to nie tylko prosta sprzeda cz Êci zamiennych, ale i fachowe doradztwo, organizowanie pokazów dzia ania sprz tu, demonstrowanie jego jak najlepszego wykorzystania s owem codzienny kontakt z u ytkownikami i wra liwoêç na ich potrzeby oraz sugestie. Kilka stron poêwi ciliêmy przypomnieniu zasad w aêciwego przewo enia maszyn i sprz tu, zarówno w ruchu drogowym, jak i transporcie kolejà. Przepisy, rady i wskazówki pomogà ustrzec si b dów, które mogà naraziç na niebezpieczeƒstwo nie tylko sprz t, ale i wspó uczestników ruchu drogowego. Warto sprawdziç, czy mamy na ten temat wystarczajàcà wiedz Redakcja Wydawca Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o. CZ ONEK-ZA O YCIEL STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH Pasa Ursynowski 1/45, Warszawa, Redakcja: tel ; Dzia Reklamy i Marketingu tel , fax Maszyny Budowlane - Serwis i eksploatacja jest kolportowany bezp atnie do osób i instytucji zwiàzanych z bran à budowlanà. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoêci za treêç zamieszczanych reklam i og oszeƒ oraz artyku ów reklamowych i informacji prasowych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy anych tekstów oraz opatrywania ich tytu ami i Êródtytu ami. SERWIS I EKSPLOATACJA 1

4 SPIS TREÂCI W numerze m.in.: 6. Istotne znaczenie dla zwi kszenia stopnia efektywnoêci wykorzystania maszyn budowlanych ma mo liwoêç ich szybkiego przemieszczania pomi dzy placami budowy. Najmniejszy problem w tym wzgl dzie majà eksploatujàcy maszyny ko owe 10. Intrac Polska zatrudnia w oddzia ach serwisowych najwy szej klasy fachowców. Firma przywiàzuje równie olbrzymià wag do konsekwentnego podnoszenia kwalifikacji swych pracowników 14. Kompaktowa adowarka ko owa Komatsu WA 90-6 nale y do szóstej ju generacji maszyn tego typu oferowanych przez japoƒski koncern. àczy w sobie zalety swych poprzedniczek oraz szereg nowatorskich rozwiàzaƒ podnoszàcych wydajnoêç i bezpieczeƒstwo u ytkowania. Choç maszyny Komatsu s ynà z niezawodnoêci, konstruktorzy WA 90-6 nie zapomnieli o u atwieniu pracy mechaników przeprowadzajàcych przeglàdy i ewentualne naprawy 16. Oferowana przez Solideal Polska opona SolidAir SKS doskonale sprawdza si w mini adowarkach i podnoênikach. SolidAir SKS dost pny jest w wersji Quick pozwalajàcej obni yç koszty felgi, zredukowaç czas monta u opon oraz zmniejszyç ryzyko uszkodzeƒ 18. Pezal podpowiada, jak w aêciwie dobraç zag szczark. Firma przypomina tak e, dlaczego warto piel gnowaç nawyk odpowiedniego przygotowania zag szczarki do pracy, prawid owego jej u ytkowania, konserwacji oraz okresowych przeglàdów. Dzi ki temu u ytkownik mo e mieç bowiem pewnoêç, e urzàdzenie b dzie mu s u y o d u ej i wydajniej 20. Amerykaƒskie narz dzia SlideSledge sà bezsprzecznie najbardziej precyzyjnym systemem uderzajàcym spoêród wszystkich oferowanych aktualnie przez Êwiatowych producentów. U ywanie narz dzi Slide Sledge przynosi szereg korzyêci. Slide Sledge zdobywa sobie uznanie polskich u ytkowników rewolucjonizujàc prac warsztatów serwisowych, które zaopatrzy y si w ten system 22. Do ràk kierowców trafi o urzàdzenie Cruser Sigma A43. Âmia o mo na okreêliç je mianem wielozadaniowego. Oprócz podstawowej funkcji, jakà jest nawigacja GPS, Sigma A43 umo liwia tak e odczyt plików we wszystkich popularnych formatach multimedialnych. Posiada te wbudowany modu Bluetooth, transmiter FM, wejêcie Audio-Video oraz przeglàdark internetowà 2 SERWIS I EKSPLOATACJA

5 ! budowlane maszyny serwis i eksploatacja 2009 Prenumerata - zamówienie Aby bezp atnie otrzymywaç nasz kwartalnik wystarczy wype niç poni szy formularz i przes aç go faksem na numer (022) lub listownie pod adresem: PoÊrednik Budowlany, Dzia Informacji, Warszawa, Pasa Ursynowski 1/45 PRENUMERATA Prosz o regularne, bezp atne przesy anie czasopisma Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja imi i nazwisko:... nazwa firmy:... zakres dzia alnoêci firmy:... ulica, numer domu:... kod pocztowy, miasto:... numer telefonu i faksu: Zamawiam bezp atny newsletter na adres ... Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych przez wydawc Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja - firm Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasa Ursynowski 1/45. Dane te b dà wykorzystywane wy àcznie do celów marketingowych. B d mieç prawo do wglàdu w dane oraz mo liwoêç ich poprawiania. Dane nie b dà udost pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne. Data, czytelny podpis i (lub) piecz ç osoby zamawiajàcej... Prosz o przes anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych tekstów zamieszczonych w tym wydaniu na nast pujàcych stronach: W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa mnie tekst dotyczàcy Chcia bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa a teksty na temat ! SERWIS I EKSPLOATACJA 3

6 PRZEGLÑD FIRMOWY Zestawy naprawcze dla silników Caterpillar Zestawy naprawcze Caterpillar zawierajà komplet cz Êci niezb dnych zarówno do podstawowych napraw, jak i remontów kapitalnych Caterpillar oferuje zestawy naprawcze obejmujàce komplet cz Êci zamiennych i komponentów niezb dnych do przeprowadzenia remontu silników 3406E, C-15 i C-16 tej marki stosowanych w pojazdach transportu drogowego. Ka dy silnik wyremontowany z u yciem zestawu naprawczego Caterpillar podlega gwarancji firmy, nawet gdy jego w aêciciel przeprowadzi napraw we w asnym zakresie nie korzystajàc z autoryzowanego warsztatu CAT. Musi jednak wykonaç remont zgodnie z procedurami okreêlonymi przez Caterpillar. Zestawy naprawcze dost pne u autoryzowanych dealerów firmy Caterpillar zawierajà komplet cz Êci niezb dnych zarówno do podstawowych napraw, jak i remontów kapitalnych. Istnieje mo liwoêç przed u enia standardowej rocznej gwarancji na naprawy silników wykonane przy u yciu zestawu naprawczego nawet do czterech lat bez limitu przebiegu albo godzin pracy jednostki nap dowej. Nasza najnowsza oferta pozwala u ytkownikom znaczàco wyd u yç ywotnoêç silników Cat, co ma niebagatelny wp yw na popraw ekonomiki eksploatacji pojazdów. WczeÊniej, przed przystàpieniem do remontu nale a o najpierw sporzàdziç kompletnà list niezb dnych cz Êci zamiennych i komponentów. Zestawy naprawcze Caterpillar upraszczajà ten proces i przyczyniajà si do obni enia kosztów remontów. Przynosi to istotne korzyêci u ytkownikom naszych silników powiedzia George Taylor, dyrektor generalny dzia u pojazdów drogowych Caterpillar. Hitachi - cz Êci regenerowane prawie jak nowe Hitachi Construction Machinery Europe oferuje regenerowane cz Êci zamienne do koparek gàsienicowych znacznie taƒsze od nowych Hitachi Construction Machinery Europe podnosi jakoêç obs ugi serwisowej wprowadzajàc Oryginalny Program Cz Êci Regenerowanych. Firma mo e dzi ki temu zaoferowaç lepsze wsparcie swoim europejskim dealerom, pomagajàc w zapewnieniu ich klientom jeszcze lepszej obs ugi serwisowej oraz ograniczenia bie àcych kosztów eksploatacji u ytkowanych maszyn. Jakie korzyêci przynosi u ytkownikom maszyn Hitachi program Oryginalny Program Cz Êci Regenerowanych? Przede wszystkim oszcz dnoêci na kosztach serwisu. Nie sà one czynione kosztem ograniczenia jakoêci i trwa oêci cz Êci zamiennych i podzespo ów u ywanych do remontów. Hitachi Construction Machinery Europe oferuje bowiem cz Êci regenerowane znacznie taƒsze od nowych. Sà one odnawiane w profesjonalnych warunkach zgodnie z tymi samymi rygorystycznymi standardami obowiàzujàcymi przy produkcji cz Êci nowych. Zregenerowane cz Êci podlegajà testom wytrzyma oêci, spe niç muszà identyczne kryteria, jak fabrycznie nowe. Oznacza to, e ich jakoêç i ywotnoêç sà porównywalne. Nabywca zregnerowanej cz Êci otrzymuje na nià szeêciomiesi cznà r kojmi, co oznacza, i Hitachi gwarantuje ich jakoêç i trwa oêç. Niewàtpliwà zaletà cz Êci regenerowanych jest ni szy koszt ich zakupu. Najni sza cena, jakà mo- e zap aciç klient Hitachi, to po owa kwoty, jakà musia by wydaç na zakup cz Êci nowej. Jest to mo liwe, gdy w rozliczeniu zwróci on u ywanà cz Êç otrzymujàc w zale no- Êci od stopnia jej zu ycia rabat na zakup nowej. W programie Hitachi znajdujà si regenerowane cz Êci zamienne, a tak e komponenty hydrauliczne, pompy i elementy silników do koparek gàsienicowych oraz mosty i podzespo y uk adu nap dowego do adowarek ko owych. Program b dzie stopniowo rozbudowywany obejmujàc tak e inne cz Êci w zale noêci od aktualnego zapotrzebowania. 4 SERWIS I EKSPLOATACJA

7 New Holland dba o bezpieczeƒstwo na placach budowy New Holland Construction w àczy si do mi dzynarodowej akcji na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa na placach budowy. Znany producent maszyn budowlanych opublikowa filmy instrukta owe skierowane przede wszystkim do w aêcicieli, operatorów i mechaników, korzystajàcych na co dzieƒ ze zmechanizowanego sprz tu budowlanego. Jest to odpowiedê na stale rosnàce zapotrzebowanie na atwo zrozumia e i przyjazne dla u ytkownika materia y informacyjne i szkoleniowe. Sà one Pierwszy z serii filmów instrukta owych New Holland poêwi cono zagadnieniem bezpiecznej eksploatacji koparek gàsienicowych niezwykle pomocne w optymalnym wykorzystywaniu mo liwoêci nowoczesnych maszyn oraz podniesieniu bezpieczeƒstwa pracy na placach budowy. Ca a seria filmów instrukta owych przygotowana zosta a przez specjalistów New Holland zajmujàcych si zarówno szkoleniami dla operatorów, jak i in ynierów centrum badawczo-rozwojowego i marektingowego. Pierwszy z filmów opublikowano w pi ciu j zykach na p ycie DVD. Przedstawia on zasady w aêciwej eksploatacji koparek gàsienicowych. SpecjaliÊci New Holland Construction zawarli w filmie instrukta owym ogólne zalecenia eksploatacyjne, przedstawili osobiste Êrodki ochronne operatora, przepisy dotyczàce bezpieczeƒstwa u ytkowania koparki gàsienicowej, jak równie zapewnienie odpowiedniego pola widzenia operatora maszyny. Wszyscy zainteresowani mogà w atwy sposób dokonaç zakupu p yty DVD za poêrednictwem sklepu internetowego New Holland dzia ajàcego pod adresem: Reklamówk filmu dotyczàcego koparek gàsienicowych New Holland, stanowiàcà przeglàd zawartoêci ca oêci, mo na obejrzeç na stronie interentowej koncernu. Planowana seria filmów instrukta owych ma objàç wszystkie typoszeregi maszyn wytwarzanych przez koncern New Holland. Filmy dotyczàce konkretnych typów maszyn b dà ukazywa y si sukcesywnie. Ju niebawem dost pna b dzie p yta DVD poêwi cona prawid owej eksploatacji adowarek ko owych. PRZEGLÑD FIRMOWY Z boku atwiej! Prekursorem stosowanej coraz powszechniej bocznej wymiany akumulatora w wózku wid owym jest firma Still Boczna wymiana akumulatora w wózku wid owym, której prekursorem by a firma Still, jest stosowana coraz powszechniej. I nie ma w tym nic dziwnego jest to bowiem sposób znacznie wygodniejszy i bezpieczniejszy w porównaniu z tradycyjnà metodà wykorzystujàcà dêwig. Boczna wymiana akumulatora ma wiele zalet. Przede wszstkim do wymiany baterii wystarczy u ycie elektrycznego lub r cznego wózka paletowego, nie ma koniecznoêci stosowania dêwigu. Operacja jest o wiele szybsza, dzi ki czemu znacznie skraca czas przestoju wózka. Zmniejszono tak e ryzyko zranienia operatora oraz zredukowano do minimum iloêç si y r cznej wymaganej przy pracy. Osprz t s u àcy do wymiany bocznej jest przy tym zdecydowanie taƒszy w porównaniu z tradycyjnymi rozwiàzaniami. Lepiej chroniony jest tak e sam akumulator. Rama wymiany baterii jest antypoêlizgowa. Wyeliminowano równie ryzyko uszkodzenia kabli, dzi ki utrzymaniu bezpiecznej odleg oêci pomi dzy wózkiem transportowym a akumulatorem. Drzwi boczne os aniajàce bateri poddano testom wytrzyma oêciowym. Boczny sposób wymiany akumulatora jest ekologiczny. Dopuszczalne jest adowanie akumulatora w wózku. Poniewa zadbano o dostatecznà wentylacj przedzia u baterii, nie wyst puje wówczas zjawisko niebezpiecznego nagromadzenia wodoru. SERWIS I EKSPLOATACJA 5

8 EKSPLOATACJA W aêciwa organizacja transportu maszyn budowlanych Istotne znaczenie dla zwi kszenia stopnia efektywno- Êci wykorzystania maszyn budowlanych ma mo liwoêç ich szybkiego przemieszczania pomi dzy placami budowy. Najmniejszy problem w tym wzgl dzie majà u ytkownicy eksploatujàcy maszyny ko owe. Mogà one bowiem przemieszczaç si przy u yciu w asnego nap du. W tym przypadku ograniczenia wynikajà z przepisów o ruchu drogowym i oczywiêcie odleg oêci, jakà musi pokonaç maszyna. Oprócz rodzaju konstrukcji uk adu jezdnego wybór rodzaju transportu uwarunkowany jest gabarytami i masà maszyny. Istotny wp yw majà tak e wzgl dy ekonomiczne polegajàce na zredukowaniu kosztów transportu oraz skróceniu do minimum czasu bezproduktywnych przestojów. W przypadku wyboru Êrodka transportu innego ni nap d w asny maszyny ogromne znaczenie ma tu czas konieczny do wykonania czynno- Êci przygotowawczych do transportu i ponownego uruchomienia w nowym miejscu eksploatacji. Polegajà one na demonta u maszyny, jej zabezpieczeniu na czas przewozu przed przesuwaniem si i niekorzystnym oddzia ywaniem czynników atmosferycznych, za adunku na odpowiednio dobrane Êrodki transportu oraz wy adunku, ponownym monta u i przeprowadzeniu regulacji po dostarczeniu na nowy plac budowy. Wszelkie czynnoêci zwiàzane z transportowaniem maszyn wymagajà bezwzgl dnego przestrzegania zasad i przepisów zapewniajàcych bezpieczeƒstwo pracy zarówno personelowi, jak równie osobom postronnym, znajdujàcym si na drodze przemieszczania maszyny. W zasadzie stosuje si dwa rodzaje transportu maszyn budowlanych: drogowy i kolejowy. Mo na równie przewoziç je drogà wodnà i powietrznà. Transport wodny poza odbywajàcym si na innych zasadach transportem morskim nie jest wprawdzie kosztowny, ale za to czasoch onny i dlatego bardzo rzadko stosowany. Maszyny o ograniczonych gabarytach i ma ej masie w asnej mogà byç przewo one drogà lotniczà, ale i ten rodzaj transportu ze wzgl du na wysokie koszty jest w warunkach europejskich stosowany jedynie okazjonalnie. Najcz Êciej wykorzystywany jest transport drogowy. Mo e on odbywaç si po drogach bitych, szosach i drogach gruntowych przy zastosowaniu w asnego nap du maszyny, przez holowanie za samochodem lub ciàgnikiem albo przy u yciu wyspecjalizowanych Êrodków transportowych (platforma pojazdu ci arowego, przyczepa lub naczepa niskopodwoziowa). Jak ju wspomniano najprostszym i jednoczeênie najtaƒszym rozwiàzaniem jest transport przy u yciu w asnego nap du. Nie mo e on jednak byç stosowany w przypadku wszystkich maszyn samojezdnych. W razie koniecznoêci przejazdu na wi ksze odleg oêci transportowane w ten spoósb mogà byç wy àcznie maszyny wyposa one w podwozie samochodowe lub specjalne podwozie ko owe Najprostszym i jednoczeênie najtaƒszym rozwiàzaniem jest przemieszczanie maszyn przy u yciu w asnego nap du umo liwiajàce rozwijanie przez maszyn z pr dkoêci co najmniej 40 km/h. Maszyny na podwoziach ko owych wolnobie nych, których pr dkoêç jazdy nie przekracza 25 km/h, mo na transportowaç samodzielnie na odleg oêç km, natomiast maszyny na podwoziach, gàsienicowych nie powinny byç przemieszczane przy u yciu w asnego nap du na odleg oêç przekraczajàcà 2 km. Kolejnym rozwiàzaniem jest transport przez holowanie. Maszyny na podwoziach ko owych ogumionych, nie wyposa one we w asny nap d oraz maszyny ko owe wolnobie ne, przystosowane do holowania, mogà byç transportowane przez holowanie za ciàgnikiem lub za samochodem. Optymalnà pr dkoêç holowania okreêlana jest na km/h. Pami tajmy, e nie powinna ona jednak przekraczaç 40 km/h. Maszyny wyposa one w ko a z obr czami stalowymi mogà byç holowane z pr dkoêcià oko- o 5 km/h na odleg oêç kilometrów. Do holowania powinno zostaç u yte po àczenie sztywne. Po àczenia gi tkie stosuje si tylko w przypadku gdy maszyna holowana wyposa ona jest w sprawne hamulce i uk ad kierowniczy. W takim przypadku maszynà powinien kierowaç do- Êwiadczony operator majàcy odpowiednie uprawnienia. Przy holowaniu maszyn na podwoziach ko owych wyposa onych we w asny nap d nale y przestrzegaç wymagaƒ okreêlonych w Prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 26 pojazd silnikowy mo e byç holowany, jeêli pr dkoêç pojazdu holujàcego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza nim. Pojazd holowany jest po àczony z pojazdem holujàcym w sposób wykluczajàcy odczepienie si w czasie jazdy, ma w àczone Êwiat a mijania, a z ty u wymagane Êwiat a zewn trzne. Pami taç nale y tak e, e je eli d ugoêç pojazdu holowanego przekracza szeêç metrów, powinien on byç zaopatrzony po lewej stronie w ostrzegawczy trójkàt odblaskowy. Odleg oêç mi dzy pojazdem holujàcym i holowanym nie powinna prze- 6 SERWIS I EKSPLOATACJA

9 Maszyny nie b dàce w stanie poruszaç si samodzielnie sà transportowane na specjalnej naczepie samochodowej, zwykle niskopodwoziowej kraczaç trzech metrów (w przypadku zastosowania po- àczenia sztywnego) i cztery-szeêç metrów przy po àczeniu gi tkim. Po àczenie nale y pomalowaç w bia o- -czerwone pasy lub zaopatrzyç w ó tà albo czerwonà choràgiewk ostrzegawczà. W pojeêdzie holowanym na po àczeniu sztywnym powinien byç sprawny co najmniej jeden uk ad hamulcowy, a w pojeêdzie ho owanym na po àczeniu gi tkim dwa uk ady hamulcowe. Zabronione jest holowanie pojazdu, którego stan techniczny uniemo liwia poruszanie si, holowanie pojazdu o niesprawnym uk adzie kierowniczym lub hamulcowym, chyba e sposób holowania wyklucza potrzeb ich u ycia. Nie wolno holowaç na po àczeniu gi tkim pojazdu, w którym dzia anie uk adu hamulcowego uzale nione jest od pracy silnika, a tak e pojazdu z przyczepà lub naczepà. Zabronione jest tak e holowanie jednoczeênie wi cej ni jednego pojazdu oraz holowanie po autostradzie. W tym przypadku wyjàtek stanowi usuwanie zepsutej maszyny, którà mo na holowaç do najbli szego wyjazdu z autostrady. Odr bne zagadnienie stanowi przewóz maszyn budowlanych na wyspecjalizowanych Êrodkach transportowych. Transport maszyn nie b dàcych w stanie poruszaç si samodzielnie na wi kszà odleg oêç, nie przekraczajàcà jednak dwustu kilometrów, mo e odbywaç si na specjalnej przyczepie bàdê naczepie samochodowej, zwykle niskopodwoziowej, dostosowanej do przewozu tego rodzaju sprz tu. W celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego transportu drogowego konieczne jest dok adne przeanalizowanie przebiegu trasy, ze szczególnym uwzgl dnieniem rzeczywistego stanu dróg, po których ma odbywaç si przewóz maszyny. W pierwszym rz dzie niezb dne jest przeprowadzenie analizy rodzaju nawierzchni i szerokoêci poszczególnych jej odcinków, szczególnie miejsc, w których znajdujà si trudne odcinki, na przyk ad wyboje, b oto lub piasek. Zapoznaç nale y si równie z maksymalnym nachyleniem nawierzchni wzgl dem poziomu oraz ustaliç liczb i d ugoêci podjazdów i zjazdów, zw aszcza stromych, noênoêci nawierzchni dróg, wiaduktów i mostów oraz wysokoêci wiaduktów, wielkoêci uków itp. W razie potrzeby nale y podjàç odpowiednie przygotowania. Je eli na przyk ad na trasie znajdujà si piaszczyste i b otniste odcinki drogi, nale y przewidzieç zastosowanie Êrodków u atwiajàcych lub umo liwiajàcych przejazd maszyn (lub ich przewiezienie) przez te miejsca. W takim przypadku stosuje si ciàgniki o du ej mocy i dobrych w asnoêciach trakcyjnych w trudnym terenie. Ich wyposa enie stanowià wciàgarki o odpowiedniej sile uciàgu. Za adunek maszyn na Êrodki transportu jezdniowego powinien odbywaç si z rampy czo owej lub za pomocà specjalnie w tym celu zbudowanej pochylni albo najazdów. Pochylni o kàcie nachylenia wzgl dem poziomu wykonuje si z belek drewnianych, po àczonych stalowymi klamrami. Platforma, na którà za adowuje si maszyn, musi byç wyposa ona w elementy zapobiegajàce samoczynnemu przesuwaniu si podczas za adunku. Podobne zasady post powania obowiàzujà podczas roz adunku. Przy wciàganiu na platform lub Êciàganiu z niej ci kich maszyn za pomocà wciàgarek i lin, personel obs ugujàcy nie powinien przebywaç w pobli u naciàgni tej liny lub na przed u eniu jej osi bàdê te za przesuwanym sprz tem. Mimo rygorystycznych wymagaƒ, aby urzàdzenia pomocnicze u ywane do za adunku i roz adunku by y niezawodne i bezpieczne dla obs ugi, mo e dojêç do zerwania si liny lub obsuni cia przemieszczanej maszyny. Grozi to bowiem powa nym wypadkiem. Zgodnie z artyku em 50 Prawa o ruchu drogowym, adunek powinien byç umieszczony na pojeêdzie w sposób nie powodujàcy przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drog i dopuszczalnej jego adownoêci. adunek nie mo e tak e naruszaç statecznoêci pojazdu ani utrudniaç kierowania nim. Nie mo e równie ograniczaç widocznoêci drogi i zas aniaç Êwiate, urzàdzeƒ sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i innych tablic lub znaków, w które pojazd jest wyposa ony. adunek umieszczony na pojeêdzie musi byç zabezpieczony przed zmianà po o enia w czasie jazdy i przed wywo ywaniem nadmiernych drgaƒ. W zwiàzku z tym nale y zwracaç uwag, aby Êrodek ci koêci masy przewo onego adunku znajdowa si jak najni ej, tzn. mo liwie blisko pod ogi platformy i jak najbli ej jej Êrodka masy. Sposób zamocowania maszyny na platformie pojazdu ci arowego, przyczepy lub naczepy jest podobny do sposobu stosowanego podczas transportu wagonami kolejowymi. Maszyna lub jej cz Êci umieszczone na platformie nie powinny w zasadzie przekraczaç wymiarów skrajni drogowej. Mogà wystawaç poza boczne p aszczyzny obrysu pojazdu tylko w taki sposób, aby ca kowita szerokoêç pojazdu EKSPLOATACJA SERWIS I EKSPLOATACJA 7

10 EKSPLOATACJA z adunkiem nie przekracza a trzech metrów (przy szerokoêci pojazdu 2,5 metra), to znaczy nie wi cej ni po 0,25 m po ka dej stronie. Z ty u pojazdu adunek nie mo e wystawaç wi cej ni dwa metry od tylnej p aszczyzny obrysu, z przodu zaê na odleg oêç nie wi kszà ni 0,5 metra od przedniej Êciany obrysu pojazdu i 1,5 metra od fotela kierowcy. adunek wystajàcy poza przednià i boczne p aszczyzny obrysu pojazdu oraz na odleg oêç wi kszà od 0,5 m poza tylnà p aszczyzn obrysu, powinien byç oznaczony wed ug nast pujàcych zasad: adunek wystajàcy z przodu pojazdu oznacza si choràgiewkà pomaraƒczowà lub pomalowanà w dwa pomaraƒczowe i dwa bia e pasy, widocznà z przodu i z boków pojazdu; w okresie niedostatecznej widocznoêci stosuje si dodatkowo bia e Êwiat a umieszczone na najbardziej wysuni tej do przodu cz Êci maszyny, adunek wystajàcy z boku pojazdu oznacza si równie choràgiewkà pomaraƒczowà o wymiarach co najmniej 0,5x0,5 metra umieszczonà przy najdalej wysuni tej kraw dzi adunku, a w przypadku niedostatecznej widocznoêci stosuje si dodatkowo bia e Êwiat o odblaskowe, skierowane do przodu, i czerwone, skierowane do ty u, umieszczone w odleg oêci Za adunek maszyn na Êrodki transportu jezdniowego mo e odbywaç si za pomocà zintegrowanych z naczepà najazdów Transport maszyn nie mo e powodowaç zagro enia dla uczestnikó ruchu drogowego. Wa ne jest odpowiednie mocowanie maszyny nie wi kszej ni 0,4 metra od najbardziej wysuni tej kraw dzi adunku. JeÊli d ugoêç wystajàcego z boku adunku przekracza trzech metrów, choràgiewk i Êwiat a umieszcza si odpowiednio przy przedniej i tylnej cz Êci adunku, adunek wystajàcy z ty u pojazdu oznacza si pasami bia ymi i czerwonymi bezpoêrednio na adunku lub na tarczy umieszczonej na jego tylnej p aszczyênie albo te na zawieszonej na koƒcu adunku bryle geometrycznej, np. sto ku lub ostros upie. W przypadku niedostatecznej widocznoêci umieszcza si na najbardziej wystajàcej do ty u kraw dzi adunku czerwone Êwiat o pozycyjne i odblaskowe, wysokoêç pojazdu z adunkiem nie mo e przekraczaç 4 metrów. Przewo one maszyny powinny byç konwojowane przez operatorów lub innych pracowników, zaznajomionych dok adnie z ich obs ugà i monta em, wyposa onych w materia y i narz dzia niezb dne do wykonania w razie potrzeby niezb dnych napraw umocowaƒ i zabezpieczeƒ. Zgodnie z art. 52 Prawa o ruchu drogowym, przewóz osób w zasadzie mo e odbywaç si tylko pojazdami do tego przeznaczonymi lub przystosowanymi. Dopuszcza si jednak przewóz konwojentów i osób wykonujàcych czynnoêci adunkowe w samochodach ci arowych poza kabinà kierowcy oraz w naczepach i przyczepach ci arowych, ciàgni tych przez ciàgnik pod warunkiem, e: liczba przewo onych osób nie przekracza oêmiu, osoby stojàce trzymajà si uchwytów, osoby przewo one nie znajdujà si mi dzy adunkiem a kabinà kierowcy lub przednià Êcianà przyczepy bàdê naczepy. W czasie transportu maszyn budowlanych po drogach publicznych obowiàzuje Êcis e stosowanie si do przepisów o ruchu drogowym i nieutrudnianie przejazdu innym pojazdom. Jak ju wspomniano, zarówno maszyny przewo one na w asnych podwoziach, jak i na platformach przyczep i naczep, nie powinny przekraczaç dopuszczalnej skrajni drogowej oraz dopuszczalnych nacisków osi na nawierzchni drogi. Je eli warunki te nie sà spe nione, konieczne jest stosowanie odpowiednich i z daleka widocznych oznakowaƒ na maszynie. Przejazd pojazdów o zwi kszonym nacisku osi wymaga formalnego pozwolenia, które mo e wydaç zarzàd dróg w aêciwy ze wzgl du na miejsce rozpocz cia przejazdu, jeêli ma si on odbyç w granicach paƒstwa lub Minister Komunikacji w razie przejazdu po trasie przekraczajàcej granice paƒstwa. W obu przypadkach platforma, na której przewozi si maszyn, musi byç poprzedzona przez pojazd wiozàcy pilota, zaopatrzony w widocznà z daleka odpowiednià tablic informacyjnà. W przypadku transportu kolejowego maszyn budowlanych, podczas za adunku z rampy czo owej nale y, w miar potrzeby, mi dzy wagonami uk adaç pomosty, umo liwiajàce przetaczanie lub przesuwanie po nich maszyn, a pod przed- 8 SERWIS I EKSPLOATACJA

11 nià cz Êç pierwszego wagonu wstawiaç podpory, zapobiegajàce jego uniesieniu si pod wp ywem nacisku wje d ajàcej na wagon maszyny. Dotyczy to oczywiêcie maszyn o du- ej masie, mogàcej przewa yç mas wagonu. P yty àczàce wagon z rampà i wagony mi dzy sobà, umo liwiajàce przetaczanie lub przesuwanie po nich adowanych maszyn, muszà mieç zaczepy albo inne urzàdzenia zabezpieczajàce przed obsuni ciem, a ich powierzchnie robocze powinny uniemo liwiaç poêlizg. P yty nale y oznaczyç trwa ym i wyraênym napisem informujàcym o dopuszczalnym obcià eniu roboczym. Na otwartych wagonach kolejowych mo na przewoziç maszyny w stanie zmontowanym tylko w przypadku, gdy ich wymiary zewn trzne mieszczà si w obrysie skrajni kolejowej. W sytuacjach wàtpliwych konieczne jest ka dorazowe porozumienie si z w adzami kolejowymi, a w razie potrzeby ca kowite lub cz Êciowe zdemontowanie maszyny. Zasady za adunku, ustawienia i zamocowania maszyn przewo onych wagonami kolejowymi ustalajà wydane przez PKP Przepisy o adowaniu i wy adowaniu wagonów towarowych w komunikacji wewn trznej (za àcznik numer 10 do art. 27 ust. 4 p. 4). Maszyny budowlane przewo one kolejà, podobnie jak ma to miejsce w przypadku transportu drogowego, powinny byç konwojowane przez operatorów lub pracowników zaznajomionych z ich obs ugà. Osoby te winne byç wyposa one w komplet niezb dnych narz dzi i materia ów do ewentualnych napraw zamocowania i zabezpieczeƒ. Pracownicy ci powinni znaç zasady bezpiecznego zachowania si na torach i w pociàgach. Zaleca si szczególnie staranne ustawianie i mocowanie maszyn na platformach zarówno kolejowych, jak i samochodowych, na których si je przewozi. Na maszyny te podczas jazdy dzia ajà bowiem znaczne si y bezw adnoêci, powstajàce zw aszcza w czasie hamowania, si y odêrodkowe przy pokonywaniu zakr tów oraz si y naporu, wywo- Holowanie maszyn budowlanych okreêlone jest przepisami. Zdecydowanie nie polecamy rozwiàzaƒ takich, jak na niniejszym zdj ciu ywane przez wiatr dzia ajàcy na ich powierzchnie. Je eli jest to maszyna samojezdna, to po ustawieniu jej na platformie nale y koniecznie zaciàgnàç r czny hamulec, a dêwigni zmiany biegów ustawiç w po o eniu zerowym. Zabezpieczenie maszyn przed przesuni ciem wzd u osi, która powinna si pokrywaç z osià wzd u nà platformy, polega na pod o eniu pod ko a lub gàsienice klinów i przybiciu ich gwoêdziami do pod ogi. Przed przesuni ciami poprzecznymi zabezpiecza si natomiast belkami lub kraw nikami, przybijanymi gwoêdziami do pod ogi platformy w odleg oêci 2 2,5 cm od zewn trznych kraw dzi kó lub gàsienic. Ponadto maszyny mocuje si do wyznaczonych punktów platformy za pomocà mi kkiego drutu o Êrednicy 3,5-8 mm, który po rozciàgni ciu napina si przez skr canie. Stopieƒ napi cia tych wiàzade powinien umo liwiaç ma e przesuni cia ( gr ) maszyny mi dzy klinami pod o onymi pod ko a lub gàsienice. EKSPLOATACJA NOWE I U YWANE NACZEPY I PRZYCZEPY NISKOPODWOZIOWE SOLIDNIE I NIEZAWODNIE Przedstawicielstwo firmy Goldhofer w Polsce P.H.U. ATRA Piotr Ziemnicki tel./fax (0-22) ul. Hetmaƒska 10c, Warszawa tel. kom SERWIS I EKSPLOATACJA 9

12 SERWIS Serwis Intrac Polska zawsze blisko klienta Pojazdy, którymi dysponujà serwisanci Intrac Polska Êmia o okre- Êliç mo na mianem mobilnych warsztatów umo liwiajàcych przeprowadzenie skutecznych napraw w warunkach polowych Intrac Polska utrzymuje trzy centra serwisowe w ró nych regionach kraju. Na ka de z nich sk adajà si doskonale wyposa one stanowiska warsztatowe, magazyny cz Êci zamiennych oraz biura obs ugi klientów. Najwi kszà placówkà jest Warszawa, gdzie pracuje szeêciu serwisantów. Obs ugujà oni najwi kszy obszar spoêród wszystkich centrów serwisowych firmy obejmujàcy województwo mazowieckie, cz Êç dawnego ódzkiego, Podlasie, Lubelszczyzn. Mechanicy majà pod opiekà tak e maszyny pracujàce na Podkarpaciu. Ka dy z serwisantów zatrudnionych w Warszawie dysponuje w asnym samochodem serwisowym. Trzy z nich to du e pojazdy, które Êmia o okreêliç mo na mianem mobilnych warsztatów umo liwiajàcych przeprowadzenie napraw w warunkach polowych. Drugim co do wielkoêci, tak e pod wzgl dem liczby zatrudnionych pracowników, jest serwis Intrac Polska w Olkuszu. Pracuje tam pi ciu mechaników dysponujàcych czterema samochodami serwisowymi. Sfera ich dzia ania to Ma opolska oraz cz Êç województwa Êwi tokrzyskiego i podkarpackiego. U ytkownicy maszyn dystrybuowanych przez Intrac Polska chwalà sobie tak e serwis zlokalizowany w Gdyni. Trzech pracujàcych tu mechaników opiekuje si maszynami pracujàcymi we wschodniej cz Êci województwa pomorskiego oraz województwie warmiƒsko-mazurskim. Wizytówkà serwisu Intrac Polska sà doskonale zaopatrzone magazyny cz Êci zamiennych. Firma ma pe ne pokrycie w cz Êciach szybko rotujàcych. Jest w stanie dostarczyç ka dà cz Êç tak e z magazynu centralnego w ciàgu 24 godzin bezpoêrednio do zamawiajàcego. Intrac Polska oferuje pe en zakres us ug serwisowych. Firma oferuje tak e bezp atnà pomoc technicznà odno- Ênie parametrów i budowy maszyn, zasad ich u ycia, a tak e stosowania odpowiednich Êrodków smarnych i cz Êci zamiennych. Pracownicy serwisu Intrac Polska prowadzà równie konsultacje drogà telefonicznà. Wsparcie techniczne uzyskaç mogà wszyscy u ytkownicy maszyn dystrybuowanych przez firm, tak e starszych modeli. Specjalnie dla nich przewidziane sà us ugi rekonstrukcji maszyn. Eksperci oceniajà op acalnoêç takiej inwestycji i zalecajà najlepsze rozwiàzania. Intrac Polska zatrudnia w swych oddzia ach serwisowych najwy szej klasy fachowców. Firma dba równie o sta e podnoszenie kwalifikacji swych pracowników. Po ow personelu stanowià mechanicy z kilkunastoletnim sta em. Pozostali majà doêwiadczenie kilkuletnie, ale za to w zakresie najnowszych technologii. Nowoczesne maszyny sà przecie wprost naszpikowane uk adami elektronicznymi. Dlatego w aênie Intrac Polska stawia z jednej strony na doêwiadczenie swych mechaników, a z drugiej zatrudnia tak e m odych, chcàcych si rozwijaç specjalistów od najnowszych technologii. Naturalnà kolejà rzeczy nast puje wymiana do- Êwiadczeƒ. Starsi mechanicy dzielà si warsztatowà wiedzà praktycznà, m odsi brylujà w diagnostyce komputerowej i naprawach podzespo ów elektronicznych. Mechanicy Intrac Polska, bioràc udzia w cyklicznych szkoleniach organizowanych przez producentów maszyn, stale doskonalà swe umiej tnoêci. Ekipa techniczna pozostaje w sta ym kontakcie z mechanikami z innych krajów, w których dzia a Intrac Group. Zawsze, gdy do sprzeda y wchodzi nowy model maszyny, organizowane sà dodatkowe szkolenia. Mamy przecie do czynienia z ciàg ym rozwojem technologii, na rynku pojawiajà si maszyny nowej generacji, w produkcji których stosowane sà skomplikowane technologie choçby w zakresie uk adów nap dowych czy hydraulicznych. Serwisanci muszà w jak najkrótszym czasie opanowaç umiej tnoêci prowadzenia skutecznych napraw sprz tu nowej generacji. Wymiana doêwiadczeƒ z producentami przynosi korzyêci obu stronom. Mechanicy równie podsuwajà rozwiàzania problemów, na jakie natrafiajà u ytkownicy podczas codziennej eksploatacji sprz tu w najró niejszych warunkach. Wszyscy producenci, z którymi wspó pracuje Intrac Polska utrzymujà specjalne bazy danych, w których publikowane sà przypadki nietypowych usterek i sposoby ich usuwania. Tu pole do popisu majà pracownicy serwisów z ca ego Êwiata. Wymiana do- Êwiadczeƒ pozwala znacznie szybciej przywróciç maszyn do pe nej sprawnoêci. Wszyscy producenci, których maszyny dystrybuuje Intrac Polska, najpóêniej w ciàgu kilkunastu godzin odpowiadajà na zapytania przesy ajàc sugestie pozwalajàce rozwiàzaç problemy. Wymiana doêwiadczeƒ pracowników serwisu z ca ego Êwiata pozwala na udzielenie szybkiej pomocy u ytkownikowi maszyny, który nie mo e przecie pozwoliç sobie na bezproduktywne przestoje. 10 SERWIS I EKSPLOATACJA

13

14

15

16 PREZENTACJA Komatsu WA ma a maszyna o wielkich mo liwoêciach Kompaktowa adowarka ko owa Komatsu WA 90-6 nale y do szóstej ju generacji maszyn tego typu oferowanych przez japoƒski koncern. àczy w sobie zalety swych poprzedniczek oraz szereg nowatorskich rozwiàzaƒ podnoszàcych wydajnoêç i bezpieczeƒstwo u ytkowania. Maszyna sprawdza si doskonale w szerokim zakresie zastosowaƒ. Szybkoz àcze hydrauliczne i bogata gama osprz tu roboczego sprawiajà, e adowarka cechuje si wyjàtkowà uniwersalnoêcià podczas robót wykonywanych na placach budowy, przy recyklingu materia ów, a tak e w zastosowaniach rolniczych. Konstruktorzy adowarki Komatsu WA 90-6 szczególny nacisk po o- yli na zapewnienie pe nego bezpieczeƒstwa jej operatorowi i osobom znajdujàcych si w polu pracy maszyny. Nisko po o ony Êrodek ci koêci pozwoli uzyskaç optymalnà stabilnoêç nawet podczas przejazdów z nape nionà y kà. Zwarta budowa oraz du e powierzchnie przeszkleƒ, wycieraczka szyby przedniej i ogrzewana szyba tylna kabiny zapewniajà operatorowi doskona à widocznoêç we wszystkich kierunkach. Wp yw na podniesienie bezpieczeƒstwa eksploatacyjnego maszyny majà równie nale àce do jej standardowego wyposa enia: kabina ROPS/FOPS, akustyczny i Êwietlny alarm cofania oraz lusterka o du ej powierzchni. adowarka WA 90-6 wyposa ona zosta a w najwi kszà kabin w tej klasie maszyn. Przestronna i doskonale wyciszona stanowi komfortowe stanowisko operatora, w po àczeniu z ergonomicznie rozmieszczonymi elementami obs ugowymi i wielofunkcyjnà dêwignià z wbudowanym prze àcznikiem. Za jego pomocà operator mo e zmieniaç kierunek jazdy w trakcie sterowania osprz tem roboczym. Sprawia to, e jego praca staje si PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Silnik Komatsu SAA4D95LE-5 PojemnoÊç skokowa 3,3 l Moc znamionowa 59 kw/79 KM/2.350 obr/min Moment/obroty silnika max. 280 Nm/1.600 obr/min Silnik spe nia normy emisji spalin EU Stage IIIA i EPA Tier III Nat enie ha asu (na zewnàtrz/wewnàtrz) spe nia wymagania dyrektywy 2000/14/WE Stage II i 98/37/EC Uk ad nap dowy Przek adnia hydrostatyczna z funkcjà zmiany kierunku jazdy pod pe nym obcià eniem Liczba zakresów pr dkoêci (do przodu/do ty u) 2/2 Pr dkoêç jazdy (do przodu/do ty u) 20/30 km/h Osprz t roboczy W maszynie mo na zastosowaç nast pujàce y ki robocze: uniwersalnà (1,1 m 3 ), do lekkich materia ów (1,6 m 3 ) oraz 4-in-1 (0,9 m 3 ). Masa eksploatacyjna maszyny przy zastosowaniu powy szych y ek wynosi odpowiednio: 6.500/6.580/6.740kg Hydrauliczne szybkoz àcze umo liwia zamontowanie wide paletowych o d ugoêci 1.2 m, masa eksploatacyjna maszyny wynosi wówczas kg mniej m czàca, a co za tym idzie bardziej wydajna. Wp yw na to ma równie du y rozstaw osi zapewniajàcy wysoki komfort jazdy nawet po nierównoêciach. Opcjonalnie w zale noêci od warunków eksploatacji maszyna mo e zostaç wyposa ona w uk ad klimatyzacji oraz sterowane elektronicznie zawieszenie wysi gnika ECSS. Uk ad pozwala skutecznie t umiç wstrzàsy przyczyniajàc si tym samym do poprawy efektywnoêci podczas pracy na nierównym pod o u. Kinematyka wysi gnika typu Z zapewnia du à si odspajania. Po zastosowaniu specjalnych wide paletowych zapewnione jest prowadzenie adunku równolegle do pod o a. W opcji dost pne sà równie osie z blokadà mechanizmu ró nicowego zapewniajàce wi kszà przyczepnoêç kó adowarki. W adowarce WA 90-6 zastosowano nisko zawieszonà wahliwà oê tylnà. W ten sposób zapewniono optymalnà stabilnoêç i wydajnoêç maszyny podczas prac ziemnych. Konstruk- 14 SERWIS I EKSPLOATACJA

17 torzy adowarki WA 90-6 zastosowali dwie osie sztywne ze zwolnicami planetarnymi i automatycznym mechanizmem ró nicowym o zwi kszonym tarciu wewn trznym. adowarka WA 90-6 nap dzana jest niskoemisyjnym czterocylindrowym silnikiem Komatsu SAA4D95LE-5 ecot3. Odznacza si on bardzo dobrymi osiàgami i niezawodnoêcià. Jego moc znamionowa wynosi 59 kw/79 KM (SAE J1349) przy obr/min. Uwag zwraca du y moment (maksymalnie mo e on wynieêç 280 Nm) osiàgany ju przy niskich pr dkoêciach obrotowych. Jednostka nap dowa spe nia normy emisji spalin EU Stage IIIA oraz Tier III. Konstruktorzy Komatsu dobierali silnik adowarki WA 90-6 pod kàtem wykorzystania w budownictwie, gdzie przychodzi jej pracowaç w bardzo trudnych warunkach. Mimo stosunkowo du- ej si y nap dowej i wystarczajàcej rezerwy mocy, nawet w najtrudniejszym terenie silnik odznacza si niskim zu yciem paliwa, co w po àczeniu z zastosowaniem zbiornika paliwa o pojemnoêci stu czterdziestu litrów zapewnia wielogodzinnà prac bez koniecznoêci przerywania robót na tankowanie. W pe ni automatyczna przek adnia hydrostatyczna z funkcjà zmiany kierunku jazdy pod pe nym obcià eniem przekazuje moc na wszystkie cztery ko a maszyny. adowarka WA 90-6 doskonale spisuje si podczas pracy na ograniczonej przestrzeni. Zwarta budowa i stosunkowo niewielki promieƒ skr tu u atwiajà precyzj manewrów, a tym samym pozwalajà na szybkie przejazdy. Uk ad hydrauliczny maszyny wyposa ono w pomp hydraulicznà o wydajnoêci roboczej 75 l/min. Przy nominalnym obcià eniu y ki czas podnoszenia wynosi 4,8 sekundy, czas opuszczania ( y ka pusta) 3,5 sekundy, zaê czas zrzutu 1,6 sekundy. Parametry dotyczàce czasu trwania cykli roboczych w po àczeniu z du ym udêwigiem, wysokoêcià za adunku, du à si à od- Zwarta budowa i stosunkowo niewielki promieƒ skr tu u atwiajà precyzj manewrów Dêwignia wielofunkcyjna to najwygodniejszy sposób sterowania maszynà Szeroko otwierana pokrywa silnika u atwia wykonanie przeglàdu codziennego Du e powierzchnie przeszklone i ogrzewana tylna szyba zapewniajà doskona à widocznoêç adowarka WA 90-6 daje sobie doskonale rad z za adunkiem pojazdów o wysokich burtach spajania i pr dkoêci przejazdów sprawiajà, e u ytkownik adowarki WA 90-6 mo e z powodzeniem wykonywaç nià prace, do jakich z regu- y wykorzystywane sà znacznie wi ksze maszyny. Choç kompaktowe adowarki ko owe Komatsu s ynà z niezawodnoêci, konstruktorzy WA 90-6 nie zapomnieli o u atwieniu pracy mechaników przeprowadzajàcych przeglàdy i ewentualne naprawy. Wszystkie podzespo y elektryczne zgrupowano pod bocznà pokrywà wewnàtrz kabiny. Mimo, e z racji niewielkich gabarytów maszyny jej podzespo y rozmieszczone sà na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, dost p do nich nie jest trudny. Osiàgni to to dzi ki szeroko otwieranej pokrywie silnika umo liwiajàcej szybkie wykonanie przeglàdu codziennego i atwe oczyszczenie ch odnicy. Rozwiàzanie polegajàce na odchylaniu kabiny u atwia z kolei czynnoêci obs ugowe i naprawy. Czas potrzebny do wykonania czynnoêci obs ugowych skrócono tak e dzi ki zastosowaniu w adowarce systemu centralnego smarowania. W maszynie zastosowano uruchamiane peda em odznaczajàce si wysokà sprawnoêcià hamulce poprzecznego sterowania, dzia ajàce na cztery ko a za poêrednictwem hydrostatycznego uk adu nap dowego oraz suchej tarczy hamulcowej przy przedniej osi. Podobnie jak inne maszyny Komatsu, tak e adowarka WA 90-6 mo e byç wyposa ona w system KOMTRAX umo liwiajàcy monitorowanie maszyny w czasie rzeczywistym niezale nie od miejsca jej pracy. Pozwala to na zoptymalizowanie wykorzystania maszyny, zaplanowanie z odpowiednim wyprzedzeniem terminów przeglàdów. Pozwala to na zwi kszenie wydajnoêci i ywotnoêci maszyny. Dzi ki systemowi KOMTRAX w aêciciel maszyny sprawdziç mo e gdzie i kiedy ona pracuje, otrzymaç informacje o nieuprawnionym uruchomieniu maszyny lub jej przemieszczaniu si. Mo e równie ustawiç zakres terytorialny pracy maszyny i otrzymaç powiadomienie o jego przekroczeniu. PREZENTACJA SERWIS I EKSPLOATACJA 15

18 EKSPLOATACJA Opony Superelastyczne SolidAir wytrzyma oêç i bezpieczeƒstwo Niezwykle silna konkurencja sprawia, i ka dy szef dzia u logistycznego, przedsi biorca, w a- Êciciel, pragnie zredukowaç koszty eksploatacyjne swoich urzàdzeƒ transportowych, specjalistycznych maszyn budowlanych, drogowych czy innych pojazdów. Niebagatelnà cz Êç sk adowà tych kosztów stanowi ogumienie. W zakresie eksploatacji ogumienia wymiernym wskaênikiem efektywnoêci jest rzeczywisty koszt przepracowania jednej motogodziny. Solideal wprowadzi na rynek opon SolidAir SKS skonstruowanà z myêlà o redukcji kosztów i d u szej eksploatacji. In ynierowie Solideal tworzàc opon SolidAir SKS mieli g ównie na uwadze zwi kszenie bezpieczeƒstwa operatora maszyny (dzi ki zwi kszonej stabilnoêci) oraz komfort jego pracy (zmniejszone wibracje) oraz d u sze przebiegi opony przy redukcji zu ycia paliwa (ulepszona mieszanka naturalnego kauczuku). SolidAir SKS jest przeznaczony do mini adowarek oraz podnoêników. Specjalne otwory w warstwie elastycznej Êcian bocznych opony zwi kszajà komfort jazdy o czterdzieêci procent w porównaniu ze standardowà oponà superelastycznà. Jest on zbli ony do uzyskiwanego podczas jazdy na oponach pneumatycznych. Masywny wzór bie nika poprawia trakcj na wszystkich nawierzchniach. Opona SolidAir SKS doskonale sprawdza si w mini adowarkach i podnoênikach pracujàcych przy rozbiórkach, na wysypiskach Êmieci, z omowiskach, na powierzchniach szorstkich (nierówny beton) czy brukowanych. SolidAir SKS dost pny jest w wersji Quick pozwalajàcej obni yç koszty felgi, zredukowaç czas monta u opon oraz zmniejszyç ryzyko uszkodzenia jednego z elementów felgi wielocz Êciowej. Warto dodaç, e w mini adowarkach wyposa onych w opony SolidAir, w razie potrzeby zwi kszenia wypornoêci maszyny, stosowaç mo na gàsienice gumowe OTT, tak samo jak w przypadku opon pneumatycznych. SolidAir SKS dost pny jest w rozmiarach: 31x10-20 co odpowiada rozmiarowi (opona pneumatyczna), 33x to oraz 36x14-20 to , wszystkie rozmiary opon SolidAir SKS pasujà na felg Drugà oponà z serii SolidAir Ride jest SolidAir LT wykorzystywana w wózkach wid owych. Jest to opona z bie nikiem klasy Premium oraz specjalnie zaprojektowanymi otworami w Êcianach bocznych opony w cz Êci amortyzujàcej. Dzi ki temu wibracje przenoszone na wózek, Komponenty z naturalnego kauczuku dodatnio wp ywajà na odpornoêç na przeci cia, p kni cia, przegrzewanie oraz Êcieranie, co w znacznym stopniu wp ywa na wyd u onà ywotnoêç opony Specjalne otwory w Êcianach bocznych opony w warstwie elastycznej zwi kszajà komfort jazdy o 40% w porównaniu ze standardowà oponà superelastycznà. Jest on zbli ony do jazdy na oponach pneumatycznych cia o operatora oraz adunek osiàgajà poziom porównywalny z tym dla opony pneumatycznej. Opona SolidAir LT cechuje si mocnà konstrukcjà, a jej kwadratowy przekrój zapewnia doskona à przyczepnoêç do pod o a. Komponenty z naturalnego kauczuku zwi kszajà odpornoêç na przeci cia, p kni cia, przegrzewanie oraz Êcieranie co w znacznym stopniu wp ywa na wyd u onà ywotnoêç opony. Mo na jà z powodzeniem stosowaç zarówno na nierównych wyboistych terenach, takich jak bruk czy nierówny beton, jak i na g adkich pod ogach. Opony SolidAir LT montowaç mo na na felgach typu Quick co w znacznym stopniu obni a koszt zakupu oraz skraca czas monta u. Opon mo na zamówiç tak e w wersji niebrudzàcej szarej oraz Wet grip przeznaczonej na Êliskie nawierzchnie lub Elcon do pracy w Êrodowisku nara onym na wybuchy. Warto zwróciç uwag na koszt zakupu. Choç opona taka jest dwukrotnie dro - 16 SERWIS I EKSPLOATACJA

19 sza od pneumatycznej, to okazuje si, e w eksploatacji jest du o taƒszym rozwiàzaniem. Przede wszystkim, dlatego e jest to opona pe na, a wi c odporna na przebicia. Jej wytrzyma oêç porównywalna jest do ywotno- Êci trzech opon pneumatycznych eksploatowanych w podobnych warunkach. Pami tajmy równie, e tylko raz ponosimy koszt przestoju zwiàzany z monta em. W przypadku taƒszych opon pneumatycznych musimy czyniç to trzykrotnie. Podczas eksploatacji odpada te potrzeba regularnego mierzenia ciênienia, co jest nieodzowne w przypadku opony pneumatycznej. Opona wyst puje w najbardziej popularnych rozmiarach, takich jak: 5.00x8, 6.00x9, 6.50x10, 7.00x12, 28x9-15. Opony SolidAir Lt warto stosowaç ze wzgl du na znacznie obni ony koszt eksploatacji zarówno samego ogumienia, jak i maszyny, która jest w nie wyposa ona. Zaletà ogumienia SolidAir Lt jest zwi kszony komfort pracy operatora, a tym samym zmniejszone prawdopodobieƒstwo urazów kr gos upa spowodowane wibracjami, zwi kszone bezpieczeƒstwo pracy ze wzgl du na lepszà stabilnoêç. Zredukowane zosta o równie ryzyko uszkodzenia opony czy wr cz jej rozerwania. Maszyny pracujàce w trudnych warunkach cz sto sà nara one na przestoje spowodowane awariami ogumienia (przebiciami). Firma Solideal Polska S.A. oferuje swym klientom dwie mo liwoêci rozwiàzania tego problemu polegajàce na wype nieniu opon pneumatycznych dwusk adnikowym elastomerem lub u yciu uszczelniacza. Wsz dzie tam, gdzie opona pracuje na twardych pod o- ach i nara ona jest na ciàg y kontakt z ostrymi przedmiotami, np. na wysypiskach i sortowniach Êmieci, skupach surowców wtórnych, w kopalniach, zak adach metalurgicznych ogumienie mo na wype niç elastomerem. W trakcie wykonywania wype nienia ko o nape nia si dwusk adnikowà p ynnà substancjà, która w wyniku zastosowania odpowiednich utwardzaczy zmienia swojà struktur w jednolità sta à substancj. JednoczeÊnie w trakcie wype niania z opony usuwa si z niej ca e powietrze. Dzi ki temu, po zakoƒczeniu ca ego procesu otrzymujemy pozbawione powietrza ko o ca kowicie odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Przebicia opony, a nawet znaczne przeci cia warstw konstrukcyjnych nie skutkujà unieruchomieniem maszyny i nie nara ajà u ytkownika na koszty zwiàzane z przestojem. Elastomer u ywany do wype nienia opon ma twardoêç ok. 25 Sha (wg skali Shore a), dlatego wype nione nim opony majà bardzo zbli one w aêciwoêci amortyzacji do pompowanych powietrzem. Ponadto z uwagi na sta- à struktur elastomeru, wewnàtrz opony zachowane jest sta e ciênienie robocze. Wp ywa to pozytywnie na wyd u enie okresu eksploatacji opony oraz elementów zawieszenia maszyny. Dzi ki temu zwi kszona jest równie stabilnoêç maszyny pod obcià eniem. Opony mogà pracowaç w zakresie temperatur od -40 C do 120 C, dzi ki czemu mo na je stosowaç równie w pracach podziemnych. Opony wype nione elastomerem eksploatuje si do ich ca kowitego naturalnego zu- ycia lub do destrukcyjnego zniszczenia, np. do wyrwania opatek bie nika. Wa ne jest, e elastomer stosowany przez firm Solideal Polska S.A. jest nietoksyczny i nie wchodzi w reakcj z gumà. Wype niaç mo na zarówno opony radialne, jak i diagonalne, w wersjach d tkowych i bezd tkowych. Z uwagi na op acalnoêç zalecane jest stosowanie wype nienia elastomerem do opon nowych. Wype nienie wykonuje si jedynie w odpowiednich warunkach warsztatowych. Wsz dzie tam, gdzie nie powinno si dodatkowo obcià aç maszyny, znajduje zastosowanie uszczelniacz do opon. Uszczelniacz oferowany przez firm Solideal Polska S.A. zabezpiecza preferencyjnie opony przed uszkodzeniami szpiczastymi przedmiotami do Êrednicy 10 mm! Uszczelniacz jest substancja p ynnà, z niezliczonymi drobnymi czàstkami w ókien i gumy. Zajmuje jedynie 2% obj toêci opony, dzi ki czemu mo na go równie stosowaç w pojazdach szybkobie nych. Przez ca y czas pozostaje w postaci p ynnej, a obrót ko a rozprowadza go równomiernie Opony wyp enione elastomerem zachowujà zbli one w aêciwoêci amortyzacji do opon pompowanych powietrzem po wewn trznej cz Êci opony. Przy powstaniu uszkodzenia bie nika, przy porowatych miejscach na oponie, przy nieszczelnej feldze albo przy nieszczelnym wentylu uciekajàce powietrze przemieszcza Êrodek uszczelniajàcy do nieszczelnego miejsca, co powoduje natychmiastowe i trwa e uszczelnienie opony od Êrodka. Nowy sk ad chemiczny produktu chroni wewn trznà warstw opony przed zbutwieniem i tym samym przed utratà powietrza oraz zu yciem opony. Produkt jest niepalny i atwy do usuni cia z opony. Uszczelnienie mo na stosowaç we wszystkich oponach, niezale nie od ich konstrukcji i przeznaczenia. Niebywa à zaletà zastosowania uszczelniacza jest fakt, e operacj uszczelnienia mo na wykonaç w ka dych warunkach, równie samodzielnie w miejscu pracy maszyny! EKSPLOATACJA SERWIS I EKSPLOATACJA 17

20 EKSPLOATACJA Prawid owe zastosowanie i eksploatacja zag szczarek Zag szczarki gruntu sà jednymi z najbardziej obcià onych urzàdzeƒ u ywanych przy pracach drogowych, dlatego te do ich prawid owej, a co za tym idzie bezawaryjnej eksploatacji wymagane jest Êcis e stosowanie si u ytkownika do zaleceƒ producenta zawartych w instrukcji obs ugi. Wybór odpowiedniej zag szczarki uzale niony jest przede wszystkim od wielkoêci i rodzaju gruntu, na którym b dzie wykonywana nawierzchnia. Pod uwag nale y równie wziàç rodzaj k adzionej nawierzchni. Zasadniczo zag szczarki gruntu dzielimy na dwa rodzaje: jednokierunkowe i dwukierunkowe, zwane inaczej rewersyjnymi, czyli posiadajàce bieg wsteczny. Zag szczajàc podsypk pod chodniki, Êcie ki, parkingi i podjazdy, boiska lub place mo na wykorzystywaç zag szczarki jednokierunkowe lekkie bàdê ci kie w zale noêci od przeznaczenia wykonywanej nawierzchni. Przestrzeganie zasad prawid owej eksploatacji i w aêciwe przygotowanie maszyny do pracy znacznie przed u a jej ywotnoêç Do wykonywania tego rodzaju prac firma Pezal oferuje seri zag szczarek jednokierunkowych o wadze od 36 do 90 kg. Sà to maszyny oznaczone symbolami: KC40- -KG55, KC60-KG160, KC90-KG200, KC100-KM170 oraz KC100-KG200. L ejsze modele, takie jak: KC60-KG160 o g bokoêci ubijania 20 cm i KC90-KG200 i KC100- -KG200 o g bokoêci ubijania 30 cm oraz mo liwoêci zastosowania elastomeru specjalnej p ytki doskonale nadajà si równie do pracy przy uk adaniu kostki brukowej i betonowej w celu wyrównania k adzionej powierzchni. Wymienione modele urzàdzeƒ cz sto stosujà ekipy remontowo-budowlane przy naprawie dróg, trakcji wodociàgowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych. Zag szczarka o symbolu KC100-KG200 jest w stanie utwardziç w ciàgu godziny 700 m 2 terenu. Zag szczarki rewersyjne, które jak sama nazwa wskazuje charakteryzujà si dwukierunkowym trybem pracy, wykorzystywane sà najcz Êciej przy przygotowaniu gruntu pod u o enie asfaltu lub trakcji kolejowej, naprawie nawierzchni dróg, wa ów, ulic, boisk, nasypów. Ze wzgl du na mo liwoêç atwiejszego manewrowania, (czyli do przodu i ty u), mo na je stosowaç w trudnodost pnych miejscach. W pracach polegajàcych na zag szczaniu powierzchni parkingowej lub placu przeznaczonego pod wylewk betonu najlepiej sprawdzà si zag szczarki: KC160- -KM178, KC160-KG200 oraz KC160-KG270. Si a wymienionych urzàdzeƒ wynosi 30,5 kn, co gwarantuje g bokoêç ubijania na poziomie 50 cm po pierwszym przejêciu. Natomiast wydajnoêç opisywanej serii wynosi Êrednio 570 m 2 na godzin pracy. Najci sze rewersyjne zag szczarki z oferty firmy Pezal to wyposa ona w silnik Diesla: KCe330-KM186 oraz nap dzana silnikiem benzynowym: KCe330-KG390 (we wszystkich opisanych typach zamontowane sà markowe jednostki nap dowe marki Kipor). Wa àce ponad 300 kg maszyny doskonale nadajà si do budowy i prac remontowych dróg i szlaków kolejowych. Charakteryzujà si zarówno wysokà mocà ubijania 38 kn co daje 90 cm g bokoêci ubijania), jak i wydajnoêcià si gajàcà poziomu 650 m 2 /godz. Jednà z najwi kszych zalet tych urzàdzeƒ jest solidna konstrukcja, która przed u a ywotnoêç sprz tu. Wp yw na to ma równie przestrzeganie zasad prawid owej eksploatacji zag szczarek gruntu. Pami taç nale y, by ka dorazowà prac z zag szczarkà zaczàç od sprawdzenia poziomu oleju w silniku. W zale noêci od stanu, uzupe niç nale y braki, bàdê te odlaç nadmiar do wysokoêci wyznaczonej przez producenta. Zalecany przez Pezal olej to: 15W40 takich producentów, jak: Shell, Castrol, Aral czy Mobil. Wymiany oleju nale y dokonywaç raz na kwarta lub co 100 roboczogodzin. Wymiany dokonujemy na ciep ym silniku. Po sprawdzeniu stanu oleju, w razie potrzeby uzupe niamy paliwo, którego absolutnie nie wolno dolewaç w czasie pracy silnika. Po skoƒczeniu pracy lub w czasie d u szych przerw nale y pami taç, by zamykaç zawór dop ywu paliwa. Kolejnymi krokami przygotowawczymi jest sprawdzenie czy nie ma wycieków z silnika i wibratora, czy wszystkie przewody, zaciski, Êruby sà dokr cone. Operator winien zapoznaç si ze stanem (wibroizolatorów) oraz stanem osiowoêci kó przek adni pasowej. Pasek nie mo e pracowaç po skosie, w takim przypadku nale y zatem bezwzl dnie wyosiowaç ko o pasowe i sprz g o odêrodkowe. Wa nym parametrem dla prawid owej pracy zag szczarki jest stan napi cia paska klinowego. Po 50 godzinach pracy) w po owie odleg oêci mi dzy ko ami przek adni przy nacisku palcem powinien ugiàç si na oko o 10-11mm. Istotnym elementem jest te stan filtra powietrza i stosowanego wy àcznie w silnikach Diesla, tzw. mokrego filtra oleju. 18 SERWIS I EKSPLOATACJA

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2009-03-06 10:45 Jaraczewo: Świadczenie usług transportowych i robót ziemnych w 2009 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.8 ton Specyfikacja wózka 06-8FG15F 06-8FD15F 06-8FG18F 06-8FD18F 1.1 Producent Toyota Toyota Toyota Toyota 1.2

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA WYCENA Nr: 22/12/2014/IL Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443 Właściciel: Zadanie: IDEA LEASING S.A. Wycena wartości maszyny DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) z dnia: Marka:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 116 7299 Poz. 973 i 974 LISTA ISTOTNYCH ELEMENTÓW POJAZDU KOMPLETNEGO

Dziennik Ustaw Nr 116 7299 Poz. 973 i 974 LISTA ISTOTNYCH ELEMENTÓW POJAZDU KOMPLETNEGO Dziennik Ustaw Nr 116 7299 Poz. 973 i 974 Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 r. (poz. 973) LISTA ISTOTNYCH ELEMENTÓW POJAZDU KOMPLETNEGO 1) Nadwozie samonoêne lub

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Du a moc, uniwersalnoêç zastosowaƒ i wygodna obs uga.

Du a moc, uniwersalnoêç zastosowaƒ i wygodna obs uga. KUBOTA ADOWARKI Du a moc, uniwersalnoêç zastosowaƒ i wygodna obs uga. JeÊli szukacie Paƒstwo sprz tu do prze adunku, przenoszenia, przewo enia materia ów na budowie, wykonywania wykopów, wyrównywania terenu

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 103 7390 Poz. 1084 i 1085 1) IMO, nale y przez to rozumieç Mi dzynarodowà Organizacj Morskà; 2) Kodeksie IMDG, nale y przez to rozumieç Mi dzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. 1345 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç wagi samochodowe do wa enia pojazdów w ruchu, oraz szczegó owego zakresu badaƒ i sprawdzeƒ

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

SERWIS I EKSPLOATACJA

SERWIS I EKSPLOATACJA Opony do autobusów i ciężarówek SERWIS I EKSPLOATACJA Ciśnienie powietrza Geometria kół a zużycie opon Uszkodzenia opon SERWIS I EKSPLOATACJA CIŚNIENIE POWIETRZA ciśnienie POWIETRZA JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH

Bardziej szczegółowo

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko.

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight: Inteligentna technika, przyjemna praca. Pracownicy są zadowoleni z intuicyjnej obsługi, a szefowie z większej wydajności i szybszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonówku gm. Gózd

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonówku gm. Gózd OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a mniejszej niż wyrażoną w złotych równowartość kwoty 137 000 euro Zakup

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy SPZOZ/SAN/ZP/63/2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail... OFERTA NA WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO, NA KTÓRYM BĘDĄ UMIESZCZANE USUNIĘTE Z DROGI POJAZDY PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy 1269 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją 1 2 3 4 Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego: I. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych dla John Deere Forestry Oy Najnowocześniejsze technologie do najcięższych zastosowań. Niezawodność i oporność na zużywanie się są najważniejszymi czynnikami wpływającymi

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów 1085 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa enia Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm.pl/public Wielbark: Dostawa samochodu ciężarowego wywrotki 8x4 (4 osiowy- 2 osie

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Co do zasady podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 0 Wiadomości ogólne DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 03B KOLIZJA 04E LAKIEROWANIE 05B WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA DO NAPRAW BLACHARSKICH X90 KWIECIEŃ 2004 Edition Polonaise "Metody napraw zalecane

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

35/40/45/50B-7 AC. WÓZKI WID OWE Przyjazne dla Êrodowiska. 35-40-45-50B-7AC_pl 30-06-2008 13:54 Pagina 1

35/40/45/50B-7 AC. WÓZKI WID OWE Przyjazne dla Êrodowiska. 35-40-45-50B-7AC_pl 30-06-2008 13:54 Pagina 1 35404550B7AC_pl 3002008 13:54 Pagina 1 Zdj cie mo e przedstawiaç wyposa enie opcjonalne. 35/40/45/50B7 AC WÓZKI WID OWE Przyjazne dla Êrodowiska 35404550B7AC_pl 3002008 13:54 Pagina 2 Nowe standardy dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja zaawansowanych technologicznie opon zapewniająca wyraźne oszczędności

Nowa generacja zaawansowanych technologicznie opon zapewniająca wyraźne oszczędności Informacja prasowa Conti EcoPlus Nowa generacja zaawansowanych technologicznie opon zapewniająca wyraźne oszczędności Conti EcoPlus: oszczędność paliwa do 1,9 l na 100 km dzięki gamie opon o maksymalnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V. seria HZY-ŻELOWE

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V. seria HZY-ŻELOWE HAZE BATTERY Company Ltd Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V seria HZY-ŻELOWE KONSTRUKCJA - Siatki płyt dodatnich i ujemnych odlewane są z ołowiu wapniowo-cynowego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar KD-200 Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar Sta e urzàdzenie gaênicze KD-200 W wyniku intensywnych prac badawczych powsta system ochrony przeciwpo arowej KD-200 z FM-200. System ten àczy w sobie wysokà

Bardziej szczegółowo