serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401"

Transkrypt

1 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O

2

3 Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników pozwalajà nam patrzeç w przysz oêç z du à nadziejà, e w interesach b dzie ju tylko lepiej. Musi jednak up ynàç troch czasu, byêmy wrócili do poziomu zysków sprzed kilku lat. Co ciekawe wielu naszych rozmówców (oczywiêcie z bran y budowlanej) nie narzeka na kryzys. Inni natomiast szukajàc sposobów na poradzenie sobie w trudnej sytuacji, wypracowujà nowe metody marketingowe i poszerzajà pole dzia alnoêci. Kiedy na przyk ad sprzedaje si mniej maszyn, skupiajà swojà uwag na serwisie i obs udze posprzeda nej. JeÊli bowiem klient, który ju kupi od nas maszyn, spotka si z fachowà, uprzejmà i szybkà obs ugà zyskamy o wiele wi cej ni profity z us ug serwisowych. Zadowolony przedsi biorca b dzie poleca naszà firm bli szym i dalszym znajomym i w aênie do nas przyjdzie po kolejny produkt. Frank Schroeder, mianowany w aênie dyrektorem dzia u cz Êci serwisu Terex Cranes, wierzy, e skupianie si na potrzebach klientów jest kluczem do poznania ich potrzeb, a co za tym idzie w aêciwego ustawienia globalnej strategii firmy. eby zdobywaç nowe rynki, nowych klientów, trzeba zaczàç od troski o ju pozyskanych. Poziom serwisu Êwiadczy o poziomie firmy. Wiedzà o tym opisywane przez nas w tym wydaniu kwartalnika firmy, jak: Komtasu, Intrac, Pezal, Solideal, Hitachi, Agrex Arcon. Praca w ich dzia ach serwisowych to nie tylko prosta sprzeda cz Êci zamiennych, ale i fachowe doradztwo, organizowanie pokazów dzia ania sprz tu, demonstrowanie jego jak najlepszego wykorzystania s owem codzienny kontakt z u ytkownikami i wra liwoêç na ich potrzeby oraz sugestie. Kilka stron poêwi ciliêmy przypomnieniu zasad w aêciwego przewo enia maszyn i sprz tu, zarówno w ruchu drogowym, jak i transporcie kolejà. Przepisy, rady i wskazówki pomogà ustrzec si b dów, które mogà naraziç na niebezpieczeƒstwo nie tylko sprz t, ale i wspó uczestników ruchu drogowego. Warto sprawdziç, czy mamy na ten temat wystarczajàcà wiedz Redakcja Wydawca Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o. CZ ONEK-ZA O YCIEL STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH Pasa Ursynowski 1/45, Warszawa, Redakcja: tel ; Dzia Reklamy i Marketingu tel , fax Maszyny Budowlane - Serwis i eksploatacja jest kolportowany bezp atnie do osób i instytucji zwiàzanych z bran à budowlanà. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoêci za treêç zamieszczanych reklam i og oszeƒ oraz artyku ów reklamowych i informacji prasowych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy anych tekstów oraz opatrywania ich tytu ami i Êródtytu ami. SERWIS I EKSPLOATACJA 1

4 SPIS TREÂCI W numerze m.in.: 6. Istotne znaczenie dla zwi kszenia stopnia efektywnoêci wykorzystania maszyn budowlanych ma mo liwoêç ich szybkiego przemieszczania pomi dzy placami budowy. Najmniejszy problem w tym wzgl dzie majà eksploatujàcy maszyny ko owe 10. Intrac Polska zatrudnia w oddzia ach serwisowych najwy szej klasy fachowców. Firma przywiàzuje równie olbrzymià wag do konsekwentnego podnoszenia kwalifikacji swych pracowników 14. Kompaktowa adowarka ko owa Komatsu WA 90-6 nale y do szóstej ju generacji maszyn tego typu oferowanych przez japoƒski koncern. àczy w sobie zalety swych poprzedniczek oraz szereg nowatorskich rozwiàzaƒ podnoszàcych wydajnoêç i bezpieczeƒstwo u ytkowania. Choç maszyny Komatsu s ynà z niezawodnoêci, konstruktorzy WA 90-6 nie zapomnieli o u atwieniu pracy mechaników przeprowadzajàcych przeglàdy i ewentualne naprawy 16. Oferowana przez Solideal Polska opona SolidAir SKS doskonale sprawdza si w mini adowarkach i podnoênikach. SolidAir SKS dost pny jest w wersji Quick pozwalajàcej obni yç koszty felgi, zredukowaç czas monta u opon oraz zmniejszyç ryzyko uszkodzeƒ 18. Pezal podpowiada, jak w aêciwie dobraç zag szczark. Firma przypomina tak e, dlaczego warto piel gnowaç nawyk odpowiedniego przygotowania zag szczarki do pracy, prawid owego jej u ytkowania, konserwacji oraz okresowych przeglàdów. Dzi ki temu u ytkownik mo e mieç bowiem pewnoêç, e urzàdzenie b dzie mu s u y o d u ej i wydajniej 20. Amerykaƒskie narz dzia SlideSledge sà bezsprzecznie najbardziej precyzyjnym systemem uderzajàcym spoêród wszystkich oferowanych aktualnie przez Êwiatowych producentów. U ywanie narz dzi Slide Sledge przynosi szereg korzyêci. Slide Sledge zdobywa sobie uznanie polskich u ytkowników rewolucjonizujàc prac warsztatów serwisowych, które zaopatrzy y si w ten system 22. Do ràk kierowców trafi o urzàdzenie Cruser Sigma A43. Âmia o mo na okreêliç je mianem wielozadaniowego. Oprócz podstawowej funkcji, jakà jest nawigacja GPS, Sigma A43 umo liwia tak e odczyt plików we wszystkich popularnych formatach multimedialnych. Posiada te wbudowany modu Bluetooth, transmiter FM, wejêcie Audio-Video oraz przeglàdark internetowà 2 SERWIS I EKSPLOATACJA

5 ! budowlane maszyny serwis i eksploatacja 2009 Prenumerata - zamówienie Aby bezp atnie otrzymywaç nasz kwartalnik wystarczy wype niç poni szy formularz i przes aç go faksem na numer (022) lub listownie pod adresem: PoÊrednik Budowlany, Dzia Informacji, Warszawa, Pasa Ursynowski 1/45 PRENUMERATA Prosz o regularne, bezp atne przesy anie czasopisma Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja imi i nazwisko:... nazwa firmy:... zakres dzia alnoêci firmy:... ulica, numer domu:... kod pocztowy, miasto:... numer telefonu i faksu: Zamawiam bezp atny newsletter na adres ... Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych przez wydawc Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja - firm Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasa Ursynowski 1/45. Dane te b dà wykorzystywane wy àcznie do celów marketingowych. B d mieç prawo do wglàdu w dane oraz mo liwoêç ich poprawiania. Dane nie b dà udost pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne. Data, czytelny podpis i (lub) piecz ç osoby zamawiajàcej... Prosz o przes anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych tekstów zamieszczonych w tym wydaniu na nast pujàcych stronach: W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa mnie tekst dotyczàcy Chcia bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa a teksty na temat ! SERWIS I EKSPLOATACJA 3

6 PRZEGLÑD FIRMOWY Zestawy naprawcze dla silników Caterpillar Zestawy naprawcze Caterpillar zawierajà komplet cz Êci niezb dnych zarówno do podstawowych napraw, jak i remontów kapitalnych Caterpillar oferuje zestawy naprawcze obejmujàce komplet cz Êci zamiennych i komponentów niezb dnych do przeprowadzenia remontu silników 3406E, C-15 i C-16 tej marki stosowanych w pojazdach transportu drogowego. Ka dy silnik wyremontowany z u yciem zestawu naprawczego Caterpillar podlega gwarancji firmy, nawet gdy jego w aêciciel przeprowadzi napraw we w asnym zakresie nie korzystajàc z autoryzowanego warsztatu CAT. Musi jednak wykonaç remont zgodnie z procedurami okreêlonymi przez Caterpillar. Zestawy naprawcze dost pne u autoryzowanych dealerów firmy Caterpillar zawierajà komplet cz Êci niezb dnych zarówno do podstawowych napraw, jak i remontów kapitalnych. Istnieje mo liwoêç przed u enia standardowej rocznej gwarancji na naprawy silników wykonane przy u yciu zestawu naprawczego nawet do czterech lat bez limitu przebiegu albo godzin pracy jednostki nap dowej. Nasza najnowsza oferta pozwala u ytkownikom znaczàco wyd u yç ywotnoêç silników Cat, co ma niebagatelny wp yw na popraw ekonomiki eksploatacji pojazdów. WczeÊniej, przed przystàpieniem do remontu nale a o najpierw sporzàdziç kompletnà list niezb dnych cz Êci zamiennych i komponentów. Zestawy naprawcze Caterpillar upraszczajà ten proces i przyczyniajà si do obni enia kosztów remontów. Przynosi to istotne korzyêci u ytkownikom naszych silników powiedzia George Taylor, dyrektor generalny dzia u pojazdów drogowych Caterpillar. Hitachi - cz Êci regenerowane prawie jak nowe Hitachi Construction Machinery Europe oferuje regenerowane cz Êci zamienne do koparek gàsienicowych znacznie taƒsze od nowych Hitachi Construction Machinery Europe podnosi jakoêç obs ugi serwisowej wprowadzajàc Oryginalny Program Cz Êci Regenerowanych. Firma mo e dzi ki temu zaoferowaç lepsze wsparcie swoim europejskim dealerom, pomagajàc w zapewnieniu ich klientom jeszcze lepszej obs ugi serwisowej oraz ograniczenia bie àcych kosztów eksploatacji u ytkowanych maszyn. Jakie korzyêci przynosi u ytkownikom maszyn Hitachi program Oryginalny Program Cz Êci Regenerowanych? Przede wszystkim oszcz dnoêci na kosztach serwisu. Nie sà one czynione kosztem ograniczenia jakoêci i trwa oêci cz Êci zamiennych i podzespo ów u ywanych do remontów. Hitachi Construction Machinery Europe oferuje bowiem cz Êci regenerowane znacznie taƒsze od nowych. Sà one odnawiane w profesjonalnych warunkach zgodnie z tymi samymi rygorystycznymi standardami obowiàzujàcymi przy produkcji cz Êci nowych. Zregenerowane cz Êci podlegajà testom wytrzyma oêci, spe niç muszà identyczne kryteria, jak fabrycznie nowe. Oznacza to, e ich jakoêç i ywotnoêç sà porównywalne. Nabywca zregnerowanej cz Êci otrzymuje na nià szeêciomiesi cznà r kojmi, co oznacza, i Hitachi gwarantuje ich jakoêç i trwa oêç. Niewàtpliwà zaletà cz Êci regenerowanych jest ni szy koszt ich zakupu. Najni sza cena, jakà mo- e zap aciç klient Hitachi, to po owa kwoty, jakà musia by wydaç na zakup cz Êci nowej. Jest to mo liwe, gdy w rozliczeniu zwróci on u ywanà cz Êç otrzymujàc w zale no- Êci od stopnia jej zu ycia rabat na zakup nowej. W programie Hitachi znajdujà si regenerowane cz Êci zamienne, a tak e komponenty hydrauliczne, pompy i elementy silników do koparek gàsienicowych oraz mosty i podzespo y uk adu nap dowego do adowarek ko owych. Program b dzie stopniowo rozbudowywany obejmujàc tak e inne cz Êci w zale noêci od aktualnego zapotrzebowania. 4 SERWIS I EKSPLOATACJA

7 New Holland dba o bezpieczeƒstwo na placach budowy New Holland Construction w àczy si do mi dzynarodowej akcji na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa na placach budowy. Znany producent maszyn budowlanych opublikowa filmy instrukta owe skierowane przede wszystkim do w aêcicieli, operatorów i mechaników, korzystajàcych na co dzieƒ ze zmechanizowanego sprz tu budowlanego. Jest to odpowiedê na stale rosnàce zapotrzebowanie na atwo zrozumia e i przyjazne dla u ytkownika materia y informacyjne i szkoleniowe. Sà one Pierwszy z serii filmów instrukta owych New Holland poêwi cono zagadnieniem bezpiecznej eksploatacji koparek gàsienicowych niezwykle pomocne w optymalnym wykorzystywaniu mo liwoêci nowoczesnych maszyn oraz podniesieniu bezpieczeƒstwa pracy na placach budowy. Ca a seria filmów instrukta owych przygotowana zosta a przez specjalistów New Holland zajmujàcych si zarówno szkoleniami dla operatorów, jak i in ynierów centrum badawczo-rozwojowego i marektingowego. Pierwszy z filmów opublikowano w pi ciu j zykach na p ycie DVD. Przedstawia on zasady w aêciwej eksploatacji koparek gàsienicowych. SpecjaliÊci New Holland Construction zawarli w filmie instrukta owym ogólne zalecenia eksploatacyjne, przedstawili osobiste Êrodki ochronne operatora, przepisy dotyczàce bezpieczeƒstwa u ytkowania koparki gàsienicowej, jak równie zapewnienie odpowiedniego pola widzenia operatora maszyny. Wszyscy zainteresowani mogà w atwy sposób dokonaç zakupu p yty DVD za poêrednictwem sklepu internetowego New Holland dzia ajàcego pod adresem: Reklamówk filmu dotyczàcego koparek gàsienicowych New Holland, stanowiàcà przeglàd zawartoêci ca oêci, mo na obejrzeç na stronie interentowej koncernu. Planowana seria filmów instrukta owych ma objàç wszystkie typoszeregi maszyn wytwarzanych przez koncern New Holland. Filmy dotyczàce konkretnych typów maszyn b dà ukazywa y si sukcesywnie. Ju niebawem dost pna b dzie p yta DVD poêwi cona prawid owej eksploatacji adowarek ko owych. PRZEGLÑD FIRMOWY Z boku atwiej! Prekursorem stosowanej coraz powszechniej bocznej wymiany akumulatora w wózku wid owym jest firma Still Boczna wymiana akumulatora w wózku wid owym, której prekursorem by a firma Still, jest stosowana coraz powszechniej. I nie ma w tym nic dziwnego jest to bowiem sposób znacznie wygodniejszy i bezpieczniejszy w porównaniu z tradycyjnà metodà wykorzystujàcà dêwig. Boczna wymiana akumulatora ma wiele zalet. Przede wszstkim do wymiany baterii wystarczy u ycie elektrycznego lub r cznego wózka paletowego, nie ma koniecznoêci stosowania dêwigu. Operacja jest o wiele szybsza, dzi ki czemu znacznie skraca czas przestoju wózka. Zmniejszono tak e ryzyko zranienia operatora oraz zredukowano do minimum iloêç si y r cznej wymaganej przy pracy. Osprz t s u àcy do wymiany bocznej jest przy tym zdecydowanie taƒszy w porównaniu z tradycyjnymi rozwiàzaniami. Lepiej chroniony jest tak e sam akumulator. Rama wymiany baterii jest antypoêlizgowa. Wyeliminowano równie ryzyko uszkodzenia kabli, dzi ki utrzymaniu bezpiecznej odleg oêci pomi dzy wózkiem transportowym a akumulatorem. Drzwi boczne os aniajàce bateri poddano testom wytrzyma oêciowym. Boczny sposób wymiany akumulatora jest ekologiczny. Dopuszczalne jest adowanie akumulatora w wózku. Poniewa zadbano o dostatecznà wentylacj przedzia u baterii, nie wyst puje wówczas zjawisko niebezpiecznego nagromadzenia wodoru. SERWIS I EKSPLOATACJA 5

8 EKSPLOATACJA W aêciwa organizacja transportu maszyn budowlanych Istotne znaczenie dla zwi kszenia stopnia efektywno- Êci wykorzystania maszyn budowlanych ma mo liwoêç ich szybkiego przemieszczania pomi dzy placami budowy. Najmniejszy problem w tym wzgl dzie majà u ytkownicy eksploatujàcy maszyny ko owe. Mogà one bowiem przemieszczaç si przy u yciu w asnego nap du. W tym przypadku ograniczenia wynikajà z przepisów o ruchu drogowym i oczywiêcie odleg oêci, jakà musi pokonaç maszyna. Oprócz rodzaju konstrukcji uk adu jezdnego wybór rodzaju transportu uwarunkowany jest gabarytami i masà maszyny. Istotny wp yw majà tak e wzgl dy ekonomiczne polegajàce na zredukowaniu kosztów transportu oraz skróceniu do minimum czasu bezproduktywnych przestojów. W przypadku wyboru Êrodka transportu innego ni nap d w asny maszyny ogromne znaczenie ma tu czas konieczny do wykonania czynno- Êci przygotowawczych do transportu i ponownego uruchomienia w nowym miejscu eksploatacji. Polegajà one na demonta u maszyny, jej zabezpieczeniu na czas przewozu przed przesuwaniem si i niekorzystnym oddzia ywaniem czynników atmosferycznych, za adunku na odpowiednio dobrane Êrodki transportu oraz wy adunku, ponownym monta u i przeprowadzeniu regulacji po dostarczeniu na nowy plac budowy. Wszelkie czynnoêci zwiàzane z transportowaniem maszyn wymagajà bezwzgl dnego przestrzegania zasad i przepisów zapewniajàcych bezpieczeƒstwo pracy zarówno personelowi, jak równie osobom postronnym, znajdujàcym si na drodze przemieszczania maszyny. W zasadzie stosuje si dwa rodzaje transportu maszyn budowlanych: drogowy i kolejowy. Mo na równie przewoziç je drogà wodnà i powietrznà. Transport wodny poza odbywajàcym si na innych zasadach transportem morskim nie jest wprawdzie kosztowny, ale za to czasoch onny i dlatego bardzo rzadko stosowany. Maszyny o ograniczonych gabarytach i ma ej masie w asnej mogà byç przewo one drogà lotniczà, ale i ten rodzaj transportu ze wzgl du na wysokie koszty jest w warunkach europejskich stosowany jedynie okazjonalnie. Najcz Êciej wykorzystywany jest transport drogowy. Mo e on odbywaç si po drogach bitych, szosach i drogach gruntowych przy zastosowaniu w asnego nap du maszyny, przez holowanie za samochodem lub ciàgnikiem albo przy u yciu wyspecjalizowanych Êrodków transportowych (platforma pojazdu ci arowego, przyczepa lub naczepa niskopodwoziowa). Jak ju wspomniano najprostszym i jednoczeênie najtaƒszym rozwiàzaniem jest transport przy u yciu w asnego nap du. Nie mo e on jednak byç stosowany w przypadku wszystkich maszyn samojezdnych. W razie koniecznoêci przejazdu na wi ksze odleg oêci transportowane w ten spoósb mogà byç wy àcznie maszyny wyposa one w podwozie samochodowe lub specjalne podwozie ko owe Najprostszym i jednoczeênie najtaƒszym rozwiàzaniem jest przemieszczanie maszyn przy u yciu w asnego nap du umo liwiajàce rozwijanie przez maszyn z pr dkoêci co najmniej 40 km/h. Maszyny na podwoziach ko owych wolnobie nych, których pr dkoêç jazdy nie przekracza 25 km/h, mo na transportowaç samodzielnie na odleg oêç km, natomiast maszyny na podwoziach, gàsienicowych nie powinny byç przemieszczane przy u yciu w asnego nap du na odleg oêç przekraczajàcà 2 km. Kolejnym rozwiàzaniem jest transport przez holowanie. Maszyny na podwoziach ko owych ogumionych, nie wyposa one we w asny nap d oraz maszyny ko owe wolnobie ne, przystosowane do holowania, mogà byç transportowane przez holowanie za ciàgnikiem lub za samochodem. Optymalnà pr dkoêç holowania okreêlana jest na km/h. Pami tajmy, e nie powinna ona jednak przekraczaç 40 km/h. Maszyny wyposa one w ko a z obr czami stalowymi mogà byç holowane z pr dkoêcià oko- o 5 km/h na odleg oêç kilometrów. Do holowania powinno zostaç u yte po àczenie sztywne. Po àczenia gi tkie stosuje si tylko w przypadku gdy maszyna holowana wyposa ona jest w sprawne hamulce i uk ad kierowniczy. W takim przypadku maszynà powinien kierowaç do- Êwiadczony operator majàcy odpowiednie uprawnienia. Przy holowaniu maszyn na podwoziach ko owych wyposa onych we w asny nap d nale y przestrzegaç wymagaƒ okreêlonych w Prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 26 pojazd silnikowy mo e byç holowany, jeêli pr dkoêç pojazdu holujàcego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza nim. Pojazd holowany jest po àczony z pojazdem holujàcym w sposób wykluczajàcy odczepienie si w czasie jazdy, ma w àczone Êwiat a mijania, a z ty u wymagane Êwiat a zewn trzne. Pami taç nale y tak e, e je eli d ugoêç pojazdu holowanego przekracza szeêç metrów, powinien on byç zaopatrzony po lewej stronie w ostrzegawczy trójkàt odblaskowy. Odleg oêç mi dzy pojazdem holujàcym i holowanym nie powinna prze- 6 SERWIS I EKSPLOATACJA

9 Maszyny nie b dàce w stanie poruszaç si samodzielnie sà transportowane na specjalnej naczepie samochodowej, zwykle niskopodwoziowej kraczaç trzech metrów (w przypadku zastosowania po- àczenia sztywnego) i cztery-szeêç metrów przy po àczeniu gi tkim. Po àczenie nale y pomalowaç w bia o- -czerwone pasy lub zaopatrzyç w ó tà albo czerwonà choràgiewk ostrzegawczà. W pojeêdzie holowanym na po àczeniu sztywnym powinien byç sprawny co najmniej jeden uk ad hamulcowy, a w pojeêdzie ho owanym na po àczeniu gi tkim dwa uk ady hamulcowe. Zabronione jest holowanie pojazdu, którego stan techniczny uniemo liwia poruszanie si, holowanie pojazdu o niesprawnym uk adzie kierowniczym lub hamulcowym, chyba e sposób holowania wyklucza potrzeb ich u ycia. Nie wolno holowaç na po àczeniu gi tkim pojazdu, w którym dzia anie uk adu hamulcowego uzale nione jest od pracy silnika, a tak e pojazdu z przyczepà lub naczepà. Zabronione jest tak e holowanie jednoczeênie wi cej ni jednego pojazdu oraz holowanie po autostradzie. W tym przypadku wyjàtek stanowi usuwanie zepsutej maszyny, którà mo na holowaç do najbli szego wyjazdu z autostrady. Odr bne zagadnienie stanowi przewóz maszyn budowlanych na wyspecjalizowanych Êrodkach transportowych. Transport maszyn nie b dàcych w stanie poruszaç si samodzielnie na wi kszà odleg oêç, nie przekraczajàcà jednak dwustu kilometrów, mo e odbywaç si na specjalnej przyczepie bàdê naczepie samochodowej, zwykle niskopodwoziowej, dostosowanej do przewozu tego rodzaju sprz tu. W celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego transportu drogowego konieczne jest dok adne przeanalizowanie przebiegu trasy, ze szczególnym uwzgl dnieniem rzeczywistego stanu dróg, po których ma odbywaç si przewóz maszyny. W pierwszym rz dzie niezb dne jest przeprowadzenie analizy rodzaju nawierzchni i szerokoêci poszczególnych jej odcinków, szczególnie miejsc, w których znajdujà si trudne odcinki, na przyk ad wyboje, b oto lub piasek. Zapoznaç nale y si równie z maksymalnym nachyleniem nawierzchni wzgl dem poziomu oraz ustaliç liczb i d ugoêci podjazdów i zjazdów, zw aszcza stromych, noênoêci nawierzchni dróg, wiaduktów i mostów oraz wysokoêci wiaduktów, wielkoêci uków itp. W razie potrzeby nale y podjàç odpowiednie przygotowania. Je eli na przyk ad na trasie znajdujà si piaszczyste i b otniste odcinki drogi, nale y przewidzieç zastosowanie Êrodków u atwiajàcych lub umo liwiajàcych przejazd maszyn (lub ich przewiezienie) przez te miejsca. W takim przypadku stosuje si ciàgniki o du ej mocy i dobrych w asnoêciach trakcyjnych w trudnym terenie. Ich wyposa enie stanowià wciàgarki o odpowiedniej sile uciàgu. Za adunek maszyn na Êrodki transportu jezdniowego powinien odbywaç si z rampy czo owej lub za pomocà specjalnie w tym celu zbudowanej pochylni albo najazdów. Pochylni o kàcie nachylenia wzgl dem poziomu wykonuje si z belek drewnianych, po àczonych stalowymi klamrami. Platforma, na którà za adowuje si maszyn, musi byç wyposa ona w elementy zapobiegajàce samoczynnemu przesuwaniu si podczas za adunku. Podobne zasady post powania obowiàzujà podczas roz adunku. Przy wciàganiu na platform lub Êciàganiu z niej ci kich maszyn za pomocà wciàgarek i lin, personel obs ugujàcy nie powinien przebywaç w pobli u naciàgni tej liny lub na przed u eniu jej osi bàdê te za przesuwanym sprz tem. Mimo rygorystycznych wymagaƒ, aby urzàdzenia pomocnicze u ywane do za adunku i roz adunku by y niezawodne i bezpieczne dla obs ugi, mo e dojêç do zerwania si liny lub obsuni cia przemieszczanej maszyny. Grozi to bowiem powa nym wypadkiem. Zgodnie z artyku em 50 Prawa o ruchu drogowym, adunek powinien byç umieszczony na pojeêdzie w sposób nie powodujàcy przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drog i dopuszczalnej jego adownoêci. adunek nie mo e tak e naruszaç statecznoêci pojazdu ani utrudniaç kierowania nim. Nie mo e równie ograniczaç widocznoêci drogi i zas aniaç Êwiate, urzàdzeƒ sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i innych tablic lub znaków, w które pojazd jest wyposa ony. adunek umieszczony na pojeêdzie musi byç zabezpieczony przed zmianà po o enia w czasie jazdy i przed wywo ywaniem nadmiernych drgaƒ. W zwiàzku z tym nale y zwracaç uwag, aby Êrodek ci koêci masy przewo onego adunku znajdowa si jak najni ej, tzn. mo liwie blisko pod ogi platformy i jak najbli ej jej Êrodka masy. Sposób zamocowania maszyny na platformie pojazdu ci arowego, przyczepy lub naczepy jest podobny do sposobu stosowanego podczas transportu wagonami kolejowymi. Maszyna lub jej cz Êci umieszczone na platformie nie powinny w zasadzie przekraczaç wymiarów skrajni drogowej. Mogà wystawaç poza boczne p aszczyzny obrysu pojazdu tylko w taki sposób, aby ca kowita szerokoêç pojazdu EKSPLOATACJA SERWIS I EKSPLOATACJA 7

10 EKSPLOATACJA z adunkiem nie przekracza a trzech metrów (przy szerokoêci pojazdu 2,5 metra), to znaczy nie wi cej ni po 0,25 m po ka dej stronie. Z ty u pojazdu adunek nie mo e wystawaç wi cej ni dwa metry od tylnej p aszczyzny obrysu, z przodu zaê na odleg oêç nie wi kszà ni 0,5 metra od przedniej Êciany obrysu pojazdu i 1,5 metra od fotela kierowcy. adunek wystajàcy poza przednià i boczne p aszczyzny obrysu pojazdu oraz na odleg oêç wi kszà od 0,5 m poza tylnà p aszczyzn obrysu, powinien byç oznaczony wed ug nast pujàcych zasad: adunek wystajàcy z przodu pojazdu oznacza si choràgiewkà pomaraƒczowà lub pomalowanà w dwa pomaraƒczowe i dwa bia e pasy, widocznà z przodu i z boków pojazdu; w okresie niedostatecznej widocznoêci stosuje si dodatkowo bia e Êwiat a umieszczone na najbardziej wysuni tej do przodu cz Êci maszyny, adunek wystajàcy z boku pojazdu oznacza si równie choràgiewkà pomaraƒczowà o wymiarach co najmniej 0,5x0,5 metra umieszczonà przy najdalej wysuni tej kraw dzi adunku, a w przypadku niedostatecznej widocznoêci stosuje si dodatkowo bia e Êwiat o odblaskowe, skierowane do przodu, i czerwone, skierowane do ty u, umieszczone w odleg oêci Za adunek maszyn na Êrodki transportu jezdniowego mo e odbywaç si za pomocà zintegrowanych z naczepà najazdów Transport maszyn nie mo e powodowaç zagro enia dla uczestnikó ruchu drogowego. Wa ne jest odpowiednie mocowanie maszyny nie wi kszej ni 0,4 metra od najbardziej wysuni tej kraw dzi adunku. JeÊli d ugoêç wystajàcego z boku adunku przekracza trzech metrów, choràgiewk i Êwiat a umieszcza si odpowiednio przy przedniej i tylnej cz Êci adunku, adunek wystajàcy z ty u pojazdu oznacza si pasami bia ymi i czerwonymi bezpoêrednio na adunku lub na tarczy umieszczonej na jego tylnej p aszczyênie albo te na zawieszonej na koƒcu adunku bryle geometrycznej, np. sto ku lub ostros upie. W przypadku niedostatecznej widocznoêci umieszcza si na najbardziej wystajàcej do ty u kraw dzi adunku czerwone Êwiat o pozycyjne i odblaskowe, wysokoêç pojazdu z adunkiem nie mo e przekraczaç 4 metrów. Przewo one maszyny powinny byç konwojowane przez operatorów lub innych pracowników, zaznajomionych dok adnie z ich obs ugà i monta em, wyposa onych w materia y i narz dzia niezb dne do wykonania w razie potrzeby niezb dnych napraw umocowaƒ i zabezpieczeƒ. Zgodnie z art. 52 Prawa o ruchu drogowym, przewóz osób w zasadzie mo e odbywaç si tylko pojazdami do tego przeznaczonymi lub przystosowanymi. Dopuszcza si jednak przewóz konwojentów i osób wykonujàcych czynnoêci adunkowe w samochodach ci arowych poza kabinà kierowcy oraz w naczepach i przyczepach ci arowych, ciàgni tych przez ciàgnik pod warunkiem, e: liczba przewo onych osób nie przekracza oêmiu, osoby stojàce trzymajà si uchwytów, osoby przewo one nie znajdujà si mi dzy adunkiem a kabinà kierowcy lub przednià Êcianà przyczepy bàdê naczepy. W czasie transportu maszyn budowlanych po drogach publicznych obowiàzuje Êcis e stosowanie si do przepisów o ruchu drogowym i nieutrudnianie przejazdu innym pojazdom. Jak ju wspomniano, zarówno maszyny przewo one na w asnych podwoziach, jak i na platformach przyczep i naczep, nie powinny przekraczaç dopuszczalnej skrajni drogowej oraz dopuszczalnych nacisków osi na nawierzchni drogi. Je eli warunki te nie sà spe nione, konieczne jest stosowanie odpowiednich i z daleka widocznych oznakowaƒ na maszynie. Przejazd pojazdów o zwi kszonym nacisku osi wymaga formalnego pozwolenia, które mo e wydaç zarzàd dróg w aêciwy ze wzgl du na miejsce rozpocz cia przejazdu, jeêli ma si on odbyç w granicach paƒstwa lub Minister Komunikacji w razie przejazdu po trasie przekraczajàcej granice paƒstwa. W obu przypadkach platforma, na której przewozi si maszyn, musi byç poprzedzona przez pojazd wiozàcy pilota, zaopatrzony w widocznà z daleka odpowiednià tablic informacyjnà. W przypadku transportu kolejowego maszyn budowlanych, podczas za adunku z rampy czo owej nale y, w miar potrzeby, mi dzy wagonami uk adaç pomosty, umo liwiajàce przetaczanie lub przesuwanie po nich maszyn, a pod przed- 8 SERWIS I EKSPLOATACJA

11 nià cz Êç pierwszego wagonu wstawiaç podpory, zapobiegajàce jego uniesieniu si pod wp ywem nacisku wje d ajàcej na wagon maszyny. Dotyczy to oczywiêcie maszyn o du- ej masie, mogàcej przewa yç mas wagonu. P yty àczàce wagon z rampà i wagony mi dzy sobà, umo liwiajàce przetaczanie lub przesuwanie po nich adowanych maszyn, muszà mieç zaczepy albo inne urzàdzenia zabezpieczajàce przed obsuni ciem, a ich powierzchnie robocze powinny uniemo liwiaç poêlizg. P yty nale y oznaczyç trwa ym i wyraênym napisem informujàcym o dopuszczalnym obcià eniu roboczym. Na otwartych wagonach kolejowych mo na przewoziç maszyny w stanie zmontowanym tylko w przypadku, gdy ich wymiary zewn trzne mieszczà si w obrysie skrajni kolejowej. W sytuacjach wàtpliwych konieczne jest ka dorazowe porozumienie si z w adzami kolejowymi, a w razie potrzeby ca kowite lub cz Êciowe zdemontowanie maszyny. Zasady za adunku, ustawienia i zamocowania maszyn przewo onych wagonami kolejowymi ustalajà wydane przez PKP Przepisy o adowaniu i wy adowaniu wagonów towarowych w komunikacji wewn trznej (za àcznik numer 10 do art. 27 ust. 4 p. 4). Maszyny budowlane przewo one kolejà, podobnie jak ma to miejsce w przypadku transportu drogowego, powinny byç konwojowane przez operatorów lub pracowników zaznajomionych z ich obs ugà. Osoby te winne byç wyposa one w komplet niezb dnych narz dzi i materia ów do ewentualnych napraw zamocowania i zabezpieczeƒ. Pracownicy ci powinni znaç zasady bezpiecznego zachowania si na torach i w pociàgach. Zaleca si szczególnie staranne ustawianie i mocowanie maszyn na platformach zarówno kolejowych, jak i samochodowych, na których si je przewozi. Na maszyny te podczas jazdy dzia ajà bowiem znaczne si y bezw adnoêci, powstajàce zw aszcza w czasie hamowania, si y odêrodkowe przy pokonywaniu zakr tów oraz si y naporu, wywo- Holowanie maszyn budowlanych okreêlone jest przepisami. Zdecydowanie nie polecamy rozwiàzaƒ takich, jak na niniejszym zdj ciu ywane przez wiatr dzia ajàcy na ich powierzchnie. Je eli jest to maszyna samojezdna, to po ustawieniu jej na platformie nale y koniecznie zaciàgnàç r czny hamulec, a dêwigni zmiany biegów ustawiç w po o eniu zerowym. Zabezpieczenie maszyn przed przesuni ciem wzd u osi, która powinna si pokrywaç z osià wzd u nà platformy, polega na pod o eniu pod ko a lub gàsienice klinów i przybiciu ich gwoêdziami do pod ogi. Przed przesuni ciami poprzecznymi zabezpiecza si natomiast belkami lub kraw nikami, przybijanymi gwoêdziami do pod ogi platformy w odleg oêci 2 2,5 cm od zewn trznych kraw dzi kó lub gàsienic. Ponadto maszyny mocuje si do wyznaczonych punktów platformy za pomocà mi kkiego drutu o Êrednicy 3,5-8 mm, który po rozciàgni ciu napina si przez skr canie. Stopieƒ napi cia tych wiàzade powinien umo liwiaç ma e przesuni cia ( gr ) maszyny mi dzy klinami pod o onymi pod ko a lub gàsienice. EKSPLOATACJA NOWE I U YWANE NACZEPY I PRZYCZEPY NISKOPODWOZIOWE SOLIDNIE I NIEZAWODNIE Przedstawicielstwo firmy Goldhofer w Polsce P.H.U. ATRA Piotr Ziemnicki tel./fax (0-22) ul. Hetmaƒska 10c, Warszawa tel. kom SERWIS I EKSPLOATACJA 9

12 SERWIS Serwis Intrac Polska zawsze blisko klienta Pojazdy, którymi dysponujà serwisanci Intrac Polska Êmia o okre- Êliç mo na mianem mobilnych warsztatów umo liwiajàcych przeprowadzenie skutecznych napraw w warunkach polowych Intrac Polska utrzymuje trzy centra serwisowe w ró nych regionach kraju. Na ka de z nich sk adajà si doskonale wyposa one stanowiska warsztatowe, magazyny cz Êci zamiennych oraz biura obs ugi klientów. Najwi kszà placówkà jest Warszawa, gdzie pracuje szeêciu serwisantów. Obs ugujà oni najwi kszy obszar spoêród wszystkich centrów serwisowych firmy obejmujàcy województwo mazowieckie, cz Êç dawnego ódzkiego, Podlasie, Lubelszczyzn. Mechanicy majà pod opiekà tak e maszyny pracujàce na Podkarpaciu. Ka dy z serwisantów zatrudnionych w Warszawie dysponuje w asnym samochodem serwisowym. Trzy z nich to du e pojazdy, które Êmia o okreêliç mo na mianem mobilnych warsztatów umo liwiajàcych przeprowadzenie napraw w warunkach polowych. Drugim co do wielkoêci, tak e pod wzgl dem liczby zatrudnionych pracowników, jest serwis Intrac Polska w Olkuszu. Pracuje tam pi ciu mechaników dysponujàcych czterema samochodami serwisowymi. Sfera ich dzia ania to Ma opolska oraz cz Êç województwa Êwi tokrzyskiego i podkarpackiego. U ytkownicy maszyn dystrybuowanych przez Intrac Polska chwalà sobie tak e serwis zlokalizowany w Gdyni. Trzech pracujàcych tu mechaników opiekuje si maszynami pracujàcymi we wschodniej cz Êci województwa pomorskiego oraz województwie warmiƒsko-mazurskim. Wizytówkà serwisu Intrac Polska sà doskonale zaopatrzone magazyny cz Êci zamiennych. Firma ma pe ne pokrycie w cz Êciach szybko rotujàcych. Jest w stanie dostarczyç ka dà cz Êç tak e z magazynu centralnego w ciàgu 24 godzin bezpoêrednio do zamawiajàcego. Intrac Polska oferuje pe en zakres us ug serwisowych. Firma oferuje tak e bezp atnà pomoc technicznà odno- Ênie parametrów i budowy maszyn, zasad ich u ycia, a tak e stosowania odpowiednich Êrodków smarnych i cz Êci zamiennych. Pracownicy serwisu Intrac Polska prowadzà równie konsultacje drogà telefonicznà. Wsparcie techniczne uzyskaç mogà wszyscy u ytkownicy maszyn dystrybuowanych przez firm, tak e starszych modeli. Specjalnie dla nich przewidziane sà us ugi rekonstrukcji maszyn. Eksperci oceniajà op acalnoêç takiej inwestycji i zalecajà najlepsze rozwiàzania. Intrac Polska zatrudnia w swych oddzia ach serwisowych najwy szej klasy fachowców. Firma dba równie o sta e podnoszenie kwalifikacji swych pracowników. Po ow personelu stanowià mechanicy z kilkunastoletnim sta em. Pozostali majà doêwiadczenie kilkuletnie, ale za to w zakresie najnowszych technologii. Nowoczesne maszyny sà przecie wprost naszpikowane uk adami elektronicznymi. Dlatego w aênie Intrac Polska stawia z jednej strony na doêwiadczenie swych mechaników, a z drugiej zatrudnia tak e m odych, chcàcych si rozwijaç specjalistów od najnowszych technologii. Naturalnà kolejà rzeczy nast puje wymiana do- Êwiadczeƒ. Starsi mechanicy dzielà si warsztatowà wiedzà praktycznà, m odsi brylujà w diagnostyce komputerowej i naprawach podzespo ów elektronicznych. Mechanicy Intrac Polska, bioràc udzia w cyklicznych szkoleniach organizowanych przez producentów maszyn, stale doskonalà swe umiej tnoêci. Ekipa techniczna pozostaje w sta ym kontakcie z mechanikami z innych krajów, w których dzia a Intrac Group. Zawsze, gdy do sprzeda y wchodzi nowy model maszyny, organizowane sà dodatkowe szkolenia. Mamy przecie do czynienia z ciàg ym rozwojem technologii, na rynku pojawiajà si maszyny nowej generacji, w produkcji których stosowane sà skomplikowane technologie choçby w zakresie uk adów nap dowych czy hydraulicznych. Serwisanci muszà w jak najkrótszym czasie opanowaç umiej tnoêci prowadzenia skutecznych napraw sprz tu nowej generacji. Wymiana doêwiadczeƒ z producentami przynosi korzyêci obu stronom. Mechanicy równie podsuwajà rozwiàzania problemów, na jakie natrafiajà u ytkownicy podczas codziennej eksploatacji sprz tu w najró niejszych warunkach. Wszyscy producenci, z którymi wspó pracuje Intrac Polska utrzymujà specjalne bazy danych, w których publikowane sà przypadki nietypowych usterek i sposoby ich usuwania. Tu pole do popisu majà pracownicy serwisów z ca ego Êwiata. Wymiana do- Êwiadczeƒ pozwala znacznie szybciej przywróciç maszyn do pe nej sprawnoêci. Wszyscy producenci, których maszyny dystrybuuje Intrac Polska, najpóêniej w ciàgu kilkunastu godzin odpowiadajà na zapytania przesy ajàc sugestie pozwalajàce rozwiàzaç problemy. Wymiana doêwiadczeƒ pracowników serwisu z ca ego Êwiata pozwala na udzielenie szybkiej pomocy u ytkownikowi maszyny, który nie mo e przecie pozwoliç sobie na bezproduktywne przestoje. 10 SERWIS I EKSPLOATACJA

13

14

15

16 PREZENTACJA Komatsu WA ma a maszyna o wielkich mo liwoêciach Kompaktowa adowarka ko owa Komatsu WA 90-6 nale y do szóstej ju generacji maszyn tego typu oferowanych przez japoƒski koncern. àczy w sobie zalety swych poprzedniczek oraz szereg nowatorskich rozwiàzaƒ podnoszàcych wydajnoêç i bezpieczeƒstwo u ytkowania. Maszyna sprawdza si doskonale w szerokim zakresie zastosowaƒ. Szybkoz àcze hydrauliczne i bogata gama osprz tu roboczego sprawiajà, e adowarka cechuje si wyjàtkowà uniwersalnoêcià podczas robót wykonywanych na placach budowy, przy recyklingu materia ów, a tak e w zastosowaniach rolniczych. Konstruktorzy adowarki Komatsu WA 90-6 szczególny nacisk po o- yli na zapewnienie pe nego bezpieczeƒstwa jej operatorowi i osobom znajdujàcych si w polu pracy maszyny. Nisko po o ony Êrodek ci koêci pozwoli uzyskaç optymalnà stabilnoêç nawet podczas przejazdów z nape nionà y kà. Zwarta budowa oraz du e powierzchnie przeszkleƒ, wycieraczka szyby przedniej i ogrzewana szyba tylna kabiny zapewniajà operatorowi doskona à widocznoêç we wszystkich kierunkach. Wp yw na podniesienie bezpieczeƒstwa eksploatacyjnego maszyny majà równie nale àce do jej standardowego wyposa enia: kabina ROPS/FOPS, akustyczny i Êwietlny alarm cofania oraz lusterka o du ej powierzchni. adowarka WA 90-6 wyposa ona zosta a w najwi kszà kabin w tej klasie maszyn. Przestronna i doskonale wyciszona stanowi komfortowe stanowisko operatora, w po àczeniu z ergonomicznie rozmieszczonymi elementami obs ugowymi i wielofunkcyjnà dêwignià z wbudowanym prze àcznikiem. Za jego pomocà operator mo e zmieniaç kierunek jazdy w trakcie sterowania osprz tem roboczym. Sprawia to, e jego praca staje si PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Silnik Komatsu SAA4D95LE-5 PojemnoÊç skokowa 3,3 l Moc znamionowa 59 kw/79 KM/2.350 obr/min Moment/obroty silnika max. 280 Nm/1.600 obr/min Silnik spe nia normy emisji spalin EU Stage IIIA i EPA Tier III Nat enie ha asu (na zewnàtrz/wewnàtrz) spe nia wymagania dyrektywy 2000/14/WE Stage II i 98/37/EC Uk ad nap dowy Przek adnia hydrostatyczna z funkcjà zmiany kierunku jazdy pod pe nym obcià eniem Liczba zakresów pr dkoêci (do przodu/do ty u) 2/2 Pr dkoêç jazdy (do przodu/do ty u) 20/30 km/h Osprz t roboczy W maszynie mo na zastosowaç nast pujàce y ki robocze: uniwersalnà (1,1 m 3 ), do lekkich materia ów (1,6 m 3 ) oraz 4-in-1 (0,9 m 3 ). Masa eksploatacyjna maszyny przy zastosowaniu powy szych y ek wynosi odpowiednio: 6.500/6.580/6.740kg Hydrauliczne szybkoz àcze umo liwia zamontowanie wide paletowych o d ugoêci 1.2 m, masa eksploatacyjna maszyny wynosi wówczas kg mniej m czàca, a co za tym idzie bardziej wydajna. Wp yw na to ma równie du y rozstaw osi zapewniajàcy wysoki komfort jazdy nawet po nierównoêciach. Opcjonalnie w zale noêci od warunków eksploatacji maszyna mo e zostaç wyposa ona w uk ad klimatyzacji oraz sterowane elektronicznie zawieszenie wysi gnika ECSS. Uk ad pozwala skutecznie t umiç wstrzàsy przyczyniajàc si tym samym do poprawy efektywnoêci podczas pracy na nierównym pod o u. Kinematyka wysi gnika typu Z zapewnia du à si odspajania. Po zastosowaniu specjalnych wide paletowych zapewnione jest prowadzenie adunku równolegle do pod o a. W opcji dost pne sà równie osie z blokadà mechanizmu ró nicowego zapewniajàce wi kszà przyczepnoêç kó adowarki. W adowarce WA 90-6 zastosowano nisko zawieszonà wahliwà oê tylnà. W ten sposób zapewniono optymalnà stabilnoêç i wydajnoêç maszyny podczas prac ziemnych. Konstruk- 14 SERWIS I EKSPLOATACJA

17 torzy adowarki WA 90-6 zastosowali dwie osie sztywne ze zwolnicami planetarnymi i automatycznym mechanizmem ró nicowym o zwi kszonym tarciu wewn trznym. adowarka WA 90-6 nap dzana jest niskoemisyjnym czterocylindrowym silnikiem Komatsu SAA4D95LE-5 ecot3. Odznacza si on bardzo dobrymi osiàgami i niezawodnoêcià. Jego moc znamionowa wynosi 59 kw/79 KM (SAE J1349) przy obr/min. Uwag zwraca du y moment (maksymalnie mo e on wynieêç 280 Nm) osiàgany ju przy niskich pr dkoêciach obrotowych. Jednostka nap dowa spe nia normy emisji spalin EU Stage IIIA oraz Tier III. Konstruktorzy Komatsu dobierali silnik adowarki WA 90-6 pod kàtem wykorzystania w budownictwie, gdzie przychodzi jej pracowaç w bardzo trudnych warunkach. Mimo stosunkowo du- ej si y nap dowej i wystarczajàcej rezerwy mocy, nawet w najtrudniejszym terenie silnik odznacza si niskim zu yciem paliwa, co w po àczeniu z zastosowaniem zbiornika paliwa o pojemnoêci stu czterdziestu litrów zapewnia wielogodzinnà prac bez koniecznoêci przerywania robót na tankowanie. W pe ni automatyczna przek adnia hydrostatyczna z funkcjà zmiany kierunku jazdy pod pe nym obcià eniem przekazuje moc na wszystkie cztery ko a maszyny. adowarka WA 90-6 doskonale spisuje si podczas pracy na ograniczonej przestrzeni. Zwarta budowa i stosunkowo niewielki promieƒ skr tu u atwiajà precyzj manewrów, a tym samym pozwalajà na szybkie przejazdy. Uk ad hydrauliczny maszyny wyposa ono w pomp hydraulicznà o wydajnoêci roboczej 75 l/min. Przy nominalnym obcià eniu y ki czas podnoszenia wynosi 4,8 sekundy, czas opuszczania ( y ka pusta) 3,5 sekundy, zaê czas zrzutu 1,6 sekundy. Parametry dotyczàce czasu trwania cykli roboczych w po àczeniu z du ym udêwigiem, wysokoêcià za adunku, du à si à od- Zwarta budowa i stosunkowo niewielki promieƒ skr tu u atwiajà precyzj manewrów Dêwignia wielofunkcyjna to najwygodniejszy sposób sterowania maszynà Szeroko otwierana pokrywa silnika u atwia wykonanie przeglàdu codziennego Du e powierzchnie przeszklone i ogrzewana tylna szyba zapewniajà doskona à widocznoêç adowarka WA 90-6 daje sobie doskonale rad z za adunkiem pojazdów o wysokich burtach spajania i pr dkoêci przejazdów sprawiajà, e u ytkownik adowarki WA 90-6 mo e z powodzeniem wykonywaç nià prace, do jakich z regu- y wykorzystywane sà znacznie wi ksze maszyny. Choç kompaktowe adowarki ko owe Komatsu s ynà z niezawodnoêci, konstruktorzy WA 90-6 nie zapomnieli o u atwieniu pracy mechaników przeprowadzajàcych przeglàdy i ewentualne naprawy. Wszystkie podzespo y elektryczne zgrupowano pod bocznà pokrywà wewnàtrz kabiny. Mimo, e z racji niewielkich gabarytów maszyny jej podzespo y rozmieszczone sà na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, dost p do nich nie jest trudny. Osiàgni to to dzi ki szeroko otwieranej pokrywie silnika umo liwiajàcej szybkie wykonanie przeglàdu codziennego i atwe oczyszczenie ch odnicy. Rozwiàzanie polegajàce na odchylaniu kabiny u atwia z kolei czynnoêci obs ugowe i naprawy. Czas potrzebny do wykonania czynnoêci obs ugowych skrócono tak e dzi ki zastosowaniu w adowarce systemu centralnego smarowania. W maszynie zastosowano uruchamiane peda em odznaczajàce si wysokà sprawnoêcià hamulce poprzecznego sterowania, dzia ajàce na cztery ko a za poêrednictwem hydrostatycznego uk adu nap dowego oraz suchej tarczy hamulcowej przy przedniej osi. Podobnie jak inne maszyny Komatsu, tak e adowarka WA 90-6 mo e byç wyposa ona w system KOMTRAX umo liwiajàcy monitorowanie maszyny w czasie rzeczywistym niezale nie od miejsca jej pracy. Pozwala to na zoptymalizowanie wykorzystania maszyny, zaplanowanie z odpowiednim wyprzedzeniem terminów przeglàdów. Pozwala to na zwi kszenie wydajnoêci i ywotnoêci maszyny. Dzi ki systemowi KOMTRAX w aêciciel maszyny sprawdziç mo e gdzie i kiedy ona pracuje, otrzymaç informacje o nieuprawnionym uruchomieniu maszyny lub jej przemieszczaniu si. Mo e równie ustawiç zakres terytorialny pracy maszyny i otrzymaç powiadomienie o jego przekroczeniu. PREZENTACJA SERWIS I EKSPLOATACJA 15

18 EKSPLOATACJA Opony Superelastyczne SolidAir wytrzyma oêç i bezpieczeƒstwo Niezwykle silna konkurencja sprawia, i ka dy szef dzia u logistycznego, przedsi biorca, w a- Êciciel, pragnie zredukowaç koszty eksploatacyjne swoich urzàdzeƒ transportowych, specjalistycznych maszyn budowlanych, drogowych czy innych pojazdów. Niebagatelnà cz Êç sk adowà tych kosztów stanowi ogumienie. W zakresie eksploatacji ogumienia wymiernym wskaênikiem efektywnoêci jest rzeczywisty koszt przepracowania jednej motogodziny. Solideal wprowadzi na rynek opon SolidAir SKS skonstruowanà z myêlà o redukcji kosztów i d u szej eksploatacji. In ynierowie Solideal tworzàc opon SolidAir SKS mieli g ównie na uwadze zwi kszenie bezpieczeƒstwa operatora maszyny (dzi ki zwi kszonej stabilnoêci) oraz komfort jego pracy (zmniejszone wibracje) oraz d u sze przebiegi opony przy redukcji zu ycia paliwa (ulepszona mieszanka naturalnego kauczuku). SolidAir SKS jest przeznaczony do mini adowarek oraz podnoêników. Specjalne otwory w warstwie elastycznej Êcian bocznych opony zwi kszajà komfort jazdy o czterdzieêci procent w porównaniu ze standardowà oponà superelastycznà. Jest on zbli ony do uzyskiwanego podczas jazdy na oponach pneumatycznych. Masywny wzór bie nika poprawia trakcj na wszystkich nawierzchniach. Opona SolidAir SKS doskonale sprawdza si w mini adowarkach i podnoênikach pracujàcych przy rozbiórkach, na wysypiskach Êmieci, z omowiskach, na powierzchniach szorstkich (nierówny beton) czy brukowanych. SolidAir SKS dost pny jest w wersji Quick pozwalajàcej obni yç koszty felgi, zredukowaç czas monta u opon oraz zmniejszyç ryzyko uszkodzenia jednego z elementów felgi wielocz Êciowej. Warto dodaç, e w mini adowarkach wyposa onych w opony SolidAir, w razie potrzeby zwi kszenia wypornoêci maszyny, stosowaç mo na gàsienice gumowe OTT, tak samo jak w przypadku opon pneumatycznych. SolidAir SKS dost pny jest w rozmiarach: 31x10-20 co odpowiada rozmiarowi (opona pneumatyczna), 33x to oraz 36x14-20 to , wszystkie rozmiary opon SolidAir SKS pasujà na felg Drugà oponà z serii SolidAir Ride jest SolidAir LT wykorzystywana w wózkach wid owych. Jest to opona z bie nikiem klasy Premium oraz specjalnie zaprojektowanymi otworami w Êcianach bocznych opony w cz Êci amortyzujàcej. Dzi ki temu wibracje przenoszone na wózek, Komponenty z naturalnego kauczuku dodatnio wp ywajà na odpornoêç na przeci cia, p kni cia, przegrzewanie oraz Êcieranie, co w znacznym stopniu wp ywa na wyd u onà ywotnoêç opony Specjalne otwory w Êcianach bocznych opony w warstwie elastycznej zwi kszajà komfort jazdy o 40% w porównaniu ze standardowà oponà superelastycznà. Jest on zbli ony do jazdy na oponach pneumatycznych cia o operatora oraz adunek osiàgajà poziom porównywalny z tym dla opony pneumatycznej. Opona SolidAir LT cechuje si mocnà konstrukcjà, a jej kwadratowy przekrój zapewnia doskona à przyczepnoêç do pod o a. Komponenty z naturalnego kauczuku zwi kszajà odpornoêç na przeci cia, p kni cia, przegrzewanie oraz Êcieranie co w znacznym stopniu wp ywa na wyd u onà ywotnoêç opony. Mo na jà z powodzeniem stosowaç zarówno na nierównych wyboistych terenach, takich jak bruk czy nierówny beton, jak i na g adkich pod ogach. Opony SolidAir LT montowaç mo na na felgach typu Quick co w znacznym stopniu obni a koszt zakupu oraz skraca czas monta u. Opon mo na zamówiç tak e w wersji niebrudzàcej szarej oraz Wet grip przeznaczonej na Êliskie nawierzchnie lub Elcon do pracy w Êrodowisku nara onym na wybuchy. Warto zwróciç uwag na koszt zakupu. Choç opona taka jest dwukrotnie dro - 16 SERWIS I EKSPLOATACJA

19 sza od pneumatycznej, to okazuje si, e w eksploatacji jest du o taƒszym rozwiàzaniem. Przede wszystkim, dlatego e jest to opona pe na, a wi c odporna na przebicia. Jej wytrzyma oêç porównywalna jest do ywotno- Êci trzech opon pneumatycznych eksploatowanych w podobnych warunkach. Pami tajmy równie, e tylko raz ponosimy koszt przestoju zwiàzany z monta em. W przypadku taƒszych opon pneumatycznych musimy czyniç to trzykrotnie. Podczas eksploatacji odpada te potrzeba regularnego mierzenia ciênienia, co jest nieodzowne w przypadku opony pneumatycznej. Opona wyst puje w najbardziej popularnych rozmiarach, takich jak: 5.00x8, 6.00x9, 6.50x10, 7.00x12, 28x9-15. Opony SolidAir Lt warto stosowaç ze wzgl du na znacznie obni ony koszt eksploatacji zarówno samego ogumienia, jak i maszyny, która jest w nie wyposa ona. Zaletà ogumienia SolidAir Lt jest zwi kszony komfort pracy operatora, a tym samym zmniejszone prawdopodobieƒstwo urazów kr gos upa spowodowane wibracjami, zwi kszone bezpieczeƒstwo pracy ze wzgl du na lepszà stabilnoêç. Zredukowane zosta o równie ryzyko uszkodzenia opony czy wr cz jej rozerwania. Maszyny pracujàce w trudnych warunkach cz sto sà nara one na przestoje spowodowane awariami ogumienia (przebiciami). Firma Solideal Polska S.A. oferuje swym klientom dwie mo liwoêci rozwiàzania tego problemu polegajàce na wype nieniu opon pneumatycznych dwusk adnikowym elastomerem lub u yciu uszczelniacza. Wsz dzie tam, gdzie opona pracuje na twardych pod o- ach i nara ona jest na ciàg y kontakt z ostrymi przedmiotami, np. na wysypiskach i sortowniach Êmieci, skupach surowców wtórnych, w kopalniach, zak adach metalurgicznych ogumienie mo na wype niç elastomerem. W trakcie wykonywania wype nienia ko o nape nia si dwusk adnikowà p ynnà substancjà, która w wyniku zastosowania odpowiednich utwardzaczy zmienia swojà struktur w jednolità sta à substancj. JednoczeÊnie w trakcie wype niania z opony usuwa si z niej ca e powietrze. Dzi ki temu, po zakoƒczeniu ca ego procesu otrzymujemy pozbawione powietrza ko o ca kowicie odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Przebicia opony, a nawet znaczne przeci cia warstw konstrukcyjnych nie skutkujà unieruchomieniem maszyny i nie nara ajà u ytkownika na koszty zwiàzane z przestojem. Elastomer u ywany do wype nienia opon ma twardoêç ok. 25 Sha (wg skali Shore a), dlatego wype nione nim opony majà bardzo zbli one w aêciwoêci amortyzacji do pompowanych powietrzem. Ponadto z uwagi na sta- à struktur elastomeru, wewnàtrz opony zachowane jest sta e ciênienie robocze. Wp ywa to pozytywnie na wyd u enie okresu eksploatacji opony oraz elementów zawieszenia maszyny. Dzi ki temu zwi kszona jest równie stabilnoêç maszyny pod obcià eniem. Opony mogà pracowaç w zakresie temperatur od -40 C do 120 C, dzi ki czemu mo na je stosowaç równie w pracach podziemnych. Opony wype nione elastomerem eksploatuje si do ich ca kowitego naturalnego zu- ycia lub do destrukcyjnego zniszczenia, np. do wyrwania opatek bie nika. Wa ne jest, e elastomer stosowany przez firm Solideal Polska S.A. jest nietoksyczny i nie wchodzi w reakcj z gumà. Wype niaç mo na zarówno opony radialne, jak i diagonalne, w wersjach d tkowych i bezd tkowych. Z uwagi na op acalnoêç zalecane jest stosowanie wype nienia elastomerem do opon nowych. Wype nienie wykonuje si jedynie w odpowiednich warunkach warsztatowych. Wsz dzie tam, gdzie nie powinno si dodatkowo obcià aç maszyny, znajduje zastosowanie uszczelniacz do opon. Uszczelniacz oferowany przez firm Solideal Polska S.A. zabezpiecza preferencyjnie opony przed uszkodzeniami szpiczastymi przedmiotami do Êrednicy 10 mm! Uszczelniacz jest substancja p ynnà, z niezliczonymi drobnymi czàstkami w ókien i gumy. Zajmuje jedynie 2% obj toêci opony, dzi ki czemu mo na go równie stosowaç w pojazdach szybkobie nych. Przez ca y czas pozostaje w postaci p ynnej, a obrót ko a rozprowadza go równomiernie Opony wyp enione elastomerem zachowujà zbli one w aêciwoêci amortyzacji do opon pompowanych powietrzem po wewn trznej cz Êci opony. Przy powstaniu uszkodzenia bie nika, przy porowatych miejscach na oponie, przy nieszczelnej feldze albo przy nieszczelnym wentylu uciekajàce powietrze przemieszcza Êrodek uszczelniajàcy do nieszczelnego miejsca, co powoduje natychmiastowe i trwa e uszczelnienie opony od Êrodka. Nowy sk ad chemiczny produktu chroni wewn trznà warstw opony przed zbutwieniem i tym samym przed utratà powietrza oraz zu yciem opony. Produkt jest niepalny i atwy do usuni cia z opony. Uszczelnienie mo na stosowaç we wszystkich oponach, niezale nie od ich konstrukcji i przeznaczenia. Niebywa à zaletà zastosowania uszczelniacza jest fakt, e operacj uszczelnienia mo na wykonaç w ka dych warunkach, równie samodzielnie w miejscu pracy maszyny! EKSPLOATACJA SERWIS I EKSPLOATACJA 17

20 EKSPLOATACJA Prawid owe zastosowanie i eksploatacja zag szczarek Zag szczarki gruntu sà jednymi z najbardziej obcià onych urzàdzeƒ u ywanych przy pracach drogowych, dlatego te do ich prawid owej, a co za tym idzie bezawaryjnej eksploatacji wymagane jest Êcis e stosowanie si u ytkownika do zaleceƒ producenta zawartych w instrukcji obs ugi. Wybór odpowiedniej zag szczarki uzale niony jest przede wszystkim od wielkoêci i rodzaju gruntu, na którym b dzie wykonywana nawierzchnia. Pod uwag nale y równie wziàç rodzaj k adzionej nawierzchni. Zasadniczo zag szczarki gruntu dzielimy na dwa rodzaje: jednokierunkowe i dwukierunkowe, zwane inaczej rewersyjnymi, czyli posiadajàce bieg wsteczny. Zag szczajàc podsypk pod chodniki, Êcie ki, parkingi i podjazdy, boiska lub place mo na wykorzystywaç zag szczarki jednokierunkowe lekkie bàdê ci kie w zale noêci od przeznaczenia wykonywanej nawierzchni. Przestrzeganie zasad prawid owej eksploatacji i w aêciwe przygotowanie maszyny do pracy znacznie przed u a jej ywotnoêç Do wykonywania tego rodzaju prac firma Pezal oferuje seri zag szczarek jednokierunkowych o wadze od 36 do 90 kg. Sà to maszyny oznaczone symbolami: KC40- -KG55, KC60-KG160, KC90-KG200, KC100-KM170 oraz KC100-KG200. L ejsze modele, takie jak: KC60-KG160 o g bokoêci ubijania 20 cm i KC90-KG200 i KC100- -KG200 o g bokoêci ubijania 30 cm oraz mo liwoêci zastosowania elastomeru specjalnej p ytki doskonale nadajà si równie do pracy przy uk adaniu kostki brukowej i betonowej w celu wyrównania k adzionej powierzchni. Wymienione modele urzàdzeƒ cz sto stosujà ekipy remontowo-budowlane przy naprawie dróg, trakcji wodociàgowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych. Zag szczarka o symbolu KC100-KG200 jest w stanie utwardziç w ciàgu godziny 700 m 2 terenu. Zag szczarki rewersyjne, które jak sama nazwa wskazuje charakteryzujà si dwukierunkowym trybem pracy, wykorzystywane sà najcz Êciej przy przygotowaniu gruntu pod u o enie asfaltu lub trakcji kolejowej, naprawie nawierzchni dróg, wa ów, ulic, boisk, nasypów. Ze wzgl du na mo liwoêç atwiejszego manewrowania, (czyli do przodu i ty u), mo na je stosowaç w trudnodost pnych miejscach. W pracach polegajàcych na zag szczaniu powierzchni parkingowej lub placu przeznaczonego pod wylewk betonu najlepiej sprawdzà si zag szczarki: KC160- -KM178, KC160-KG200 oraz KC160-KG270. Si a wymienionych urzàdzeƒ wynosi 30,5 kn, co gwarantuje g bokoêç ubijania na poziomie 50 cm po pierwszym przejêciu. Natomiast wydajnoêç opisywanej serii wynosi Êrednio 570 m 2 na godzin pracy. Najci sze rewersyjne zag szczarki z oferty firmy Pezal to wyposa ona w silnik Diesla: KCe330-KM186 oraz nap dzana silnikiem benzynowym: KCe330-KG390 (we wszystkich opisanych typach zamontowane sà markowe jednostki nap dowe marki Kipor). Wa àce ponad 300 kg maszyny doskonale nadajà si do budowy i prac remontowych dróg i szlaków kolejowych. Charakteryzujà si zarówno wysokà mocà ubijania 38 kn co daje 90 cm g bokoêci ubijania), jak i wydajnoêcià si gajàcà poziomu 650 m 2 /godz. Jednà z najwi kszych zalet tych urzàdzeƒ jest solidna konstrukcja, która przed u a ywotnoêç sprz tu. Wp yw na to ma równie przestrzeganie zasad prawid owej eksploatacji zag szczarek gruntu. Pami taç nale y, by ka dorazowà prac z zag szczarkà zaczàç od sprawdzenia poziomu oleju w silniku. W zale noêci od stanu, uzupe niç nale y braki, bàdê te odlaç nadmiar do wysokoêci wyznaczonej przez producenta. Zalecany przez Pezal olej to: 15W40 takich producentów, jak: Shell, Castrol, Aral czy Mobil. Wymiany oleju nale y dokonywaç raz na kwarta lub co 100 roboczogodzin. Wymiany dokonujemy na ciep ym silniku. Po sprawdzeniu stanu oleju, w razie potrzeby uzupe niamy paliwo, którego absolutnie nie wolno dolewaç w czasie pracy silnika. Po skoƒczeniu pracy lub w czasie d u szych przerw nale y pami taç, by zamykaç zawór dop ywu paliwa. Kolejnymi krokami przygotowawczymi jest sprawdzenie czy nie ma wycieków z silnika i wibratora, czy wszystkie przewody, zaciski, Êruby sà dokr cone. Operator winien zapoznaç si ze stanem (wibroizolatorów) oraz stanem osiowoêci kó przek adni pasowej. Pasek nie mo e pracowaç po skosie, w takim przypadku nale y zatem bezwzl dnie wyosiowaç ko o pasowe i sprz g o odêrodkowe. Wa nym parametrem dla prawid owej pracy zag szczarki jest stan napi cia paska klinowego. Po 50 godzinach pracy) w po owie odleg oêci mi dzy ko ami przek adni przy nacisku palcem powinien ugiàç si na oko o 10-11mm. Istotnym elementem jest te stan filtra powietrza i stosowanego wy àcznie w silnikach Diesla, tzw. mokrego filtra oleju. 18 SERWIS I EKSPLOATACJA

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo