Białystok, dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 20.01.2015r."

Transkrypt

1 ZP/I/15/21 Białystok, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku nr sprawy 23/SZ/2014: Pytanie nr 1: W projekcie umowy w 5 podpunkt 65. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy ubezpieczenia budowy, robót i dostawy: z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na kwotę 10% wartości umownej brutto. Takiego produktu nie ma na rynku ubezpieczeń. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od firm ubezpieczeniowych ubezpieczenie kontraktu (prac budowlanych) od wszystkich ryzyk jest zawierane na całą wartość kontraktu i na cały okres kontraktu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rezygnację z wyżej wymienionego wymagania, bowiem nie ma na rynku takiego ubezpieczenia, a Zamawiający i tak będzie zabezpieczony poprzez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz zdarzeń losowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy ubezpieczenia budowy, robót i dostawy: z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na kwotę 100% wartości umownej brutto. W związku z powyższym, 5 ppkt 65 otrzymuje brzmienie: Niezależnie od posiadanego ubezpieczenia w wysokości minimum ,00 zł odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej, które Wykonawca utrzymywać będzie przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczy budowę, roboty i dostawy: z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowym na kwotę 100% wartości umownej brutto, zgodnie z par. 3 ust. 1 i będzie posiadał takie ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. W przypadku nie ubezpieczenia, nieprzedłużenia lub wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy Zamawiający dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie na koszt Wykonawcy i wydatkowaną na ten cel kwotę potrąci z najbliższej płatności za wykonane przez Wykonawcę roboty. Pytanie nr 2: W związku z informacją o potrzebie wymiany transformatorów i informacją z wstępnej koncepcji, że to Zakład Energetyczny dokona takiej wymiany, prosimy o informację czy w ofercie Wykonawca ma uwzględnić wymianę transformatorów? Wymiany transformatorów dokona na swój koszt Zakład Energetyczny. W związku z powyższym, Zamawiający w: Rozdzile I ust. 2 pkt c) tiret 7 SIWZ 1 ust. 3 pkt c) tiret 7 wzoru umowy wykreśla zapis: wymiany stacji transformatorowej na większą, o mocy dostosowanej do potrzeb kompleksu szpitalnego z rozbudowaną kubaturą Pytanie nr 3: Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca w ofercie ma uwzględnić dostawę i montaż nowego agregatu prądotwórczego? Jeżeli tak to prosimy o określenie podstawowych parametrów. Tak. Parametry agregatu prądotwórczego zostaną określone w projekcie technicznym, przy uwzględnieniu obecnego oraz planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną. Na chwilę obecną szpital dysponuje agregatem prądotwórczym o mocy 200 kw, a obliczona moc, obsługująca obecnie szpital, na zespół prądotwórczy wynosi 286,4 kw. Pytanie nr 4: Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma w ofercie uwzględnić dostawę i montaż nowych UPS-ów? Jeżeli tak to prosimy o określenie podstawowych parametrów. Tak. Parametry UPS-ów do montażu powinien opisywać projekt techniczny parametry powinny być zgodnie z Klasyfikacją kategorii zasilania odbiorów medycznych oraz PFU. Pytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić w zakresie remontu istniejących budynków tylko wykonanie dokumentacji projektowej bez wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z SIWZ, w ofercie nie należy uwzględniać kosztu wykonywania robót remontowych w istniejących budynkach.

2 Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy uwzględniać dostawy i montażu sprzętu medycznego i wyposażenie meblowego. Jeżeli należy je uwzględnić to prosimy o określenie paramentów i ilości wymaganych urządzeń. Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego nie wchodzą w zakres zadania. Pytanie nr 7: Prosimy o dokładne określenie jakie elementy wyposażenia mamy uwzględnić w ofercie, również w zakresie wyposażenia sanitarnego. Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego nie wchodzą w zakres zadania, wyposażenie sanitariatów zgodnie z PFU. Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wymiany sieci elektrycznej należy usunąć tylko kolizje związane z budową nowego budynku. Zakres przeróbek sieci elektroenergetycznej wyniknie z inwentaryzacji i opracowanego projektu technicznego. Pytanie nr 9: Jak należy podejść do zestawienia powierzchni przedstawionego w PFU. W wielu pozycjach przy poszczególnych pomieszczeniach brak jest określenia powierzchni, co jest niezbędne zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający uzupełnił zestawienie powierzchni o brakujące dane. Poprawiona tabela z uzupełnionymi danymi znajduje się w dokumencie pt. Program Funkcjonalno-Użytkowy, poprawiony na dzień r. stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Załącznik ten zastępuje dotychczasowy Program Funkcjonalno-Użytkowy. Pytanie nr 10: Prosimy o określenie przedziału tolerancji, o którym mowa w punkcie PFU, którego określenie jest niezbędne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przedział tolerancji wynosi 20% z zastrzeżeniem zapisów z punktu PFU. Pytanie nr 11: W związku ze zmianą nazwy jednego z oddziałów z Toksykologii na Oddział Intensywnej Terapii prosimy o informację czy OIT należy projektować wg zasad i przepisów dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej czy tylko jako salę intensywnego nadzoru medycznego? Oddział Intensywnej Terapii należy projektować wg zasad i przepisów dla Oddziału Intensywnej Terapii. Pytanie nr 12: Prosimy o sprecyzowanie jakie dokładnie elementy będą oceniane przy ocenie koncepcji. Wg aktualnie przedstawionego sposobu oceny Wykonawca dokładnie nie wie, co Zamawiający będzie rozumiał jako najlepsze rozwiązania, więc nie jest w stanie zrobić najlepszej koncepcji. Zamawiający nie sprecyzował jakie dokładnie elementy są dla niego najważniejsze i jak będzie to oceniał. Z aktualnej dokumentacji postępowania nie można wiele wywnioskować. Taka sytuacja powoduje, że ocena będzie subiektywna co jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ. Pytanie nr 13: W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego prosimy o uzupełnienie PFU o niezbędne elementy i dokumenty m.in. aktualną mapę zasadniczą, wyniki badań gruntowo-wodnych, inwentaryzację zieleni itd. 1. Mapa zasadnicza: Zamawiający nie posiada aktualnej mapy zasadniczej, ale załączył na stronie internetowej koncepcję projektu

3 zagospodarowania terenu wraz z prawdopodobnym opisem przebiegu oraz stanu sieci zewnętrznych, która stanowi wystarczające źródło informacji do określenia ceny wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z tym, że prowadzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapa zasadnicza, nie daje gwarancji pełnej aktualności treści, Wykonawca w celu uzyskania mapy do celów projektowych, jest zobligowany do zlecenia prac aktualizacyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. Wykonawca winien uwzględnić jej wykonanie w cenie oferty. 2. Inwentaryzacja zieleni Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. Powinna ona obejmować teren związany z nowoprojektowanym budynkiem oraz wymianą sieci zewnętrznych. Wykonawca winien uwzględnić jej wykonanie w cenie oferty. 3. Wyniki badań gruntowo-wodnych Zamawiający nie posiada wyników badań gruntowo-wodnych. Wykonawca winien uwzględnić ich wykonanie w cenie oferty. Warunki gruntowo-wodne zostały ogólnie opisane w PFU na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy dokumentacji archiwalnej budynków zrealizowanych w otoczeniu nowego obiektu. Pytanie nr 14: W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego prosimy o uzupełnię PFU o niezbędne parametry budynku. Parametry budynku zostały określone w PFU. Pytanie nr 15: Prosimy o dokładne określenie wymagań i wytycznych dla instalacji BMS? System określany jako BMS powinien być oddzielny dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Powinien informować o stanie sieci SN, NN, Głównej Stacji Zasilającej, układów SZR, agregatu prądotwórczego i UPS-ów, Rozdzielni Głównej, zbiorniku paliwa, Hydroforni, itd. Układ sygnalizacji optyczno-akustyczny z oddzielną tablicą synoptyczną lub inną formą, powinien znajdować się w wydzielonym, zgodnie projektem technicznym, pomieszczeniu technicznym z możliwością zdalnego powiadamiania. Pytanie nr 16: W związku z brakami w dokumentacji postępowania przetargowego prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień r. Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dn r. do godz. 10:00. Otwarcie nastąpi r. o godz. 12:00. Pytanie nr 17: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu projektu Umowy par 3 ust. 10 na następujący: Jeżeli część przedmiotu niniejszej umowy objęta wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą zestawienia kwot, które są należne Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy za ten sam okres rozliczeniowy oraz do złożenia przed terminem płatności faktury dowodów zapłaty (potwierdzenia przelewu bankowego) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom oraz pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę o dokonaniu zapłaty na jego rzecz. Obecny zapis Umowny nie uwzględnia terminów płatności z Podwykonawcami, w przypadku gdy termin płatności Podwykonawcy wynosi 30 dni Wykonawca otrzyma wynagrodzenie najwcześniej po 90ciu dniach za dany okres rozliczeniowy. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 18: Prosimy o uszczegółowienie zakresu remontu wchodzącego w zakres przetargu, istniejących budynkach oznaczonych literami A, C, E i B. Czy zachodzi potrzeba wymiany stolarki okiennej lubi drzwiowej w tych budynkach. W zakres przetargu etapie III wchodzi wykonanie inwentaryzacji oraz projektu remontu istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami (etap III). Zakres remontu zostanie uszczegółowiony podczas wykonania inwentaryzacji oraz projektu remontu. Prace remontowe tego etapu nie wchodzą w zakres zamówienia. Pytanie nr 19:

4 W SIWZ Punkt I podpunkt 6.4.b jest określony warunek uzyskania aprobaty i zatwierdzenia osób trzecich dokumentacji projektowej i robót budowlanych jeżeli jest to wymagane. Prosimy o sprecyzowanie kim są osoby trzecie? Pisząc o osobach trzecich, Zamawiający miał na myśli instytucje oraz organy administracji publicznej (np. Urząd Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich, Urząd Miejski Departament Architektury, Sanepid itp.) oraz gestorów sieci (np. PGE Dystrybucja S.A., Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., itp.), z którymi Wykonawca będzie miał obowiązek uzgodnić projektowane rozwiązania oraz wykonywane roboty budowlane. Pytanie nr 20: Prosimy o przedstawienie przez Zamawiającego harmonogramu etapowania prac związanych z budową nowych sieci, uwzględniającego czasowe wyłączenia części obiektu. Zgodnie ze wzorem umowy, to Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu robót z podziałem na etapy. Zaproponowane przez Wykonawcę etapowanie robót musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, aby stało się obligatoryjne. Pytanie nr 21: W warunkach przetargu to dzień spisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz uzyskanie prawomocnego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu szpitalnego. Do dotrzymania powyższych terminów Wykonawca ma obowiązek uwzględnić czas trwania procedur uzgodnieniowych, poprawiania wad i usterek i terminów wynikających z procedury administracyjnej. W związku z tym zapisem prosimy o doprecyzowanie, że wiążące dla Wykonawcy są terminy wynikające z KPA. W związku z koniecznością uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić czas trwania procedur uzgodnieniowych, poprawiania wad i usterek i terminów wynikających z procedury administracyjnej, z zastrzeżeniem, że za dzień spisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz uzyskanie prawomocnego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu szpitalnego należy przyjąć termin r. Pytanie nr 22: Czy w zakresie objętym przetargiem są obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej? Jeśli tak, to prosimy o ich wskazanie. W zakresie objętym przetargiem nie ma obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej. Pytanie nr 23: W PFU w punkcie w Uwagach końcowych Zamawiający stwierdza, że w należy ująć: inne opracowania nie ujęte powyżej, a których niezbędność wynika z charakteru obiektu, przepisów branżowych i dalszego opisu przedmiotu zamówienia. Powyższy zapis nie precyzuje żadnego pytania/wątpliwości Wykonawcy. Pytanie nr 24: W załączonej Koncepcji na rysunku A1_SZPITAL jest pokazany schron, zlokalizowany blisko projektowanej części budynku. Prosimy o informację czy schron należy zachować bez żadnej ingerencji? Schron nie podlega likwidacji. Należy zachować jego funkcję. Pytanie nr 25: Czy Zamawiający posiada zapewnienia od gestorów sieci o możliwości dostawy mediów i odprowadzenia ścieków? Zamawiający posiada zapewnienia od gestorów sieci o możliwości dostawy mediów i odprowadzenia ścieków dotyczące budynków istniejących, aktualnie użytkowanych. Pytanie nr 26: Czy Zamawiający posiada warunki techniczne zasilania w media i warunki odprowadzenia ścieków? Zgodnie z SIWZ, obowiązek uzyskania od gestorów sieci warunków technicznych zasilania w media i warunków odprowadzenia ścieków leży po stronie Wykonawcy. Pytanie nr 27: Czy na terenie szpitala są hydranty zewnętrzne?

5 Tak. Pytanie nr 28: Czy jest zapewniona wymagana ilość wody na cele bytowe, dla hydrantów zewnętrznych i do zewnętrznego gaszenia pożaru? Dla obecnych warunków tak. Pytanie nr 29: Czy istniejąca kotłowania gazowa jest w stanie dostarczyć szacowane dla nowego obiektu 1300 kg/h pary więcej? Czy istniejąca kotłownia gwarantuje rezerwowe źródło ciepła dla szpitala niezależne od sieci gazowej? Tak, kotłownia gazowa może dostarczyć 1300 kg/h pary więcej. Istnieje możliwość przełączenia pracy kotłowni z gazu na olej opałowy (palniki dwumedialne gazowo-olejowe). Pytanie nr 30: Czy istniejąca hydrofornia i chlorownia ścieków są w stanie obsłużyć szpital po wybudowaniu nowego budynku a co za tym idzie zwiększeniu się zapotrzebowania na wodę? PFU przewiduje jedynie wymianę zbiorników hydroforowych i pomp w hydroforni. Czy w razie potrzeby dodatkowych prac lub rozbudowy hydroforni lub chlorowni będą one ujęte jako prace dodatkowe lub objęte odrębnym przetargiem? Po wymianie przez Wykonawcę hydroforów i pomp hydroforowych oraz dobraniu odpowiednich parametrów ciśnienia i przekrojów rurociągów sieci wodociągowej i odpowiedniej wydajności nowych pomp hydrofornia obsłuży szpital. Dodatkowa ilość ścieków zostanie chlorowana przy zwiększeniu dozowania środka dezynfekcyjnego. Pytanie nr 31: Na rysunkach zagospodarowania terenu będących załącznikami nr 3, 4 i 5 do PFU mamy zaznaczony zakres sieci kanalizacyjnych i wodociągowych do wymiany. Czy Zamawiający potwierdza ten zakres. Czy ten zakres może zostać zmieniony po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji i podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego? W załącznikach nr 3, 4 i 5 do PFU zostały określone najbardziej możliwe dane odnośnie długości, ilości i średnicy sieci zewnętrznych: deszczowej, sanitarnej, wodociągowej. Jednak podczas szczegółowej inwentaryzacji i wykonywania projektu budowlanego zakres może ulec zmianie. Pytanie nr 32: Czy Zamawiający dysponuje aktualną inwentaryzacją sieci zewnętrznych na terenie szpitala lub inną dokumentacją techniczną tych sieci. Jeżeli tak prosimy o jej udostępnienie. Posiadaną dokumentację stanowią dołączone do PFU załączniki nr 3, 4 i 5. Pytanie nr 33: Na rysunkach zagospodarowania terenu będących załącznikami nr 3, 4 i 5 do PFU basen przeciwpożarowy XXXI jest zaznaczony do rozbiórki (koliduje z nowoprojektowanym budynkiem). Czy basen ten pełni rolę zbiornika wody pożarowej czy jest już nie używany do tego celu. Czy jego likwidacja jest ujęta w ramach przetargu i czy po jego likwidacji należy go odtworzyć w innym miejscu jako pełniącego role zbiornika wody pożarowej? Likwidacja basenu ppoż. przewidziana jest podczas realizacji inwestycji. Ewentualna konieczność jego odbudowy może wyniknąć z aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. Pytanie nr 34: Na rysunkach zagospodarowania terenu będących załącznikami nr 3, 4 i 5 do PFU mamy zaznaczone do rozbiórki magazyny: XXII, XXIII, XXV i XXVI. Czy rozbiórki tych elementów są objęte przetargiem? Rozbiórki tych budynków nie są objęte przetargiem. Pytanie nr 35: W załączniku do SIWZ nr 13 Harmonogram rzeczowo-finansowy w instalacjach wewnętrznych dla nowego budynku szpitala jest pozycja: instalacja gazowa. PFU nie przewiduje doprowadzenia instalacji gazowej do budynku ani żadnych innych prac związanych z instalacją gazową bądź przyłączem gazowym. Prosimy o potwierdzenie, że takie prace nie są ujęte w ramach przetargu i usunięcie tej pozycji z harmonogramu prac. Dotyczy to instalacji gazu (tlenu medycznego) między zbiornikiem tlenu i stacją redukcyjną, a instalacją wewnętrzną

6 tlenu, która jest objęta zakresem inwestycji. Pytanie nr 36: Czy Zamawiający występował już o zmianę warunków przyłączeniowych na gaz, wodę, kanalizację, energie elektryczną uwzględniających nowy budynek szpitala? Jeśli Zamawiający posiada takie warunki prosimy o ich udostępnienie. Nie. Zgodnie zapisami SIWZ jest to obowiązek Wykonawcy. Pytanie nr 37: Załączona koncepcja nie przewiduje lokalizacji źródła tlenu i pozostałych gazów medycznych dla nowego budynku szpitala. Zgodnie z PFU należy przewidzieć zewnętrzny zbiornik tlenu dla nowoprojektowanego budynku. Czy należy zaprojektować i wykonać wolnostojący budynek na magazyn i stację redukcyjną tlenu? Prosimy Zamawiającego o wskazanie gdzie ma znajdować się stacja pomp próżni medycznej oraz stacja sprężarek powietrza medycznego? Zbiornik ciekłego tlenu wraz ze stacją redukcyjną należy zlokalizować w najbliższym sąsiedztwie rozbudowywanego budynku przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa i ppoż. Stacja pomp próżni oraz stacja sprężarek mają być zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych budynku i zapewniać odpowiednią ilość mediów oddziałom nowego budynku. Pytanie nr 38: Na rysunkach zagospodarowania terenu będących załącznikami nr 3, 4 i 5 do PFU mamy zaznaczony zakres sieci kanalizacyjnych i wodociągowych do wymiany. Czy Zamawiający potwierdza ten zakres. Czy ten zakres może zostać zmieniony po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji i podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego? W załącznikach nr 3, 4 i 5 do PFU zostały określone najbardziej możliwe dane odnośnie długości, ilości i średnicy sieci zewnętrznych: deszczowej, sanitarnej, wodociągowej. Jednak podczas szczegółowej inwentaryzacji i wykonywania projektu budowlanego zakres może ulec zmianie. Pytanie nr 39: Czy Zamawiający dysponuje aktualną inwentaryzacją sieci zewnętrznych na terenie szpitala lub inną dokumentacją techniczną tych sieci. Jeżeli tak prosimy o jej udostępnienie. Posiadaną dokumentację stanowią dołączone do PFU załączniki nr 3, 4 i 5. Pytanie nr 40: Jaki jest obecnie bilans mocy elektrycznej istniejących obiektów na terenie kompleksu szpitalnego? Bilans mocy szczytowych w obiekcie jest następujący: moc szczytowa (Ps) na obiekty szpitalne wynosi 483,1 kw. Energia elektryczna pobierana jest z dwóch transformatorów 15/0,4 kv o mocy 400 kva po stronie nn. Moc zainstalowana (Pi) w obiektach szpitala wynosi ok. 800 kw. Pytanie nr 41: Jaki jest zakres odbiorów zasilania elektrycznego rezerwowanych agregatem prądotwórczym? Szpital dysponuje agregatem prądotwórczym o mocy 200 kw, a obliczona moc na zespół prądotwórczy wynosi 286,4 kw. Pytanie nr 42: Czy system oświetlenia awaryjnego ma się opierać na systemie baterii centralnej, czy też na systemie modułów rozproszonych? System oświetlenia awaryjnego ma się opierać na systemie baterii centralnej. Pytanie nr 43: Czy planowane jest monitorowanie zadziałania zabezpieczeń w instalacji elektrycznej? (zadziałanie zabezpieczenia w dowolnej tablicy rozdzielczej lub rozdzielni elektrycznej skutkowałoby zgłoszeniem awarii w systemie BMS) Tak. System określany jako BMS powinien być oddzielny dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Powinien informować o stanie sieci SN, NN, Głównej Stacji Zasilającej, układów SZR, agregatu prądotwórczego i UPS-ów, Rozdzielni Głównej, zbiorniku paliwa, Hydroforni, itd. Układ sygnalizacji optyczno-akustyczny z oddzielną tablicą synoptyczną lub inną formą, powinien znajdować się w wydzielonym, zgodnie projektem technicznym, pomieszczeniu

7 technicznym z możliwością zdalnego powiadamiania. Pytanie nr 44: Czy planowane jest jedno centrum ochrony na terenie kompleksu szpitalnego? Tak. Pytanie nr 45: Czy kompleks szpitalny będzie podzielony administracyjnie pod względem: 1) ochrony przeciwpożarowej (kilka niezależnych systemów detekcji i sygnalizacji pożaru czy zintegrowane połączone w sieć systemy sygnalizacji pożaru nadzorowane przez centrum ochrony obiektu 2) ochrony osób i mienia (monitorowanie systemów bezpieczeństwa osób i mienia wraz z nadzorem wizyjnym z kamer); 3) nadzoru nad urządzeniami technicznymi (wspólny BMS umożliwiający monitorowanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych); 4) wykorzystania miejsc parkingowych komunikacja na terenie kompleksu szpitalnego (wydzielone strefy parkowania, strefy płatnego parkowania); 5) niezależnych kilku wjazdów na teren kompleksu szpitalnego z niezależnymi portierniami 1) Tak, z monitorowaniem do centrum nadzoru zgodnie z projektem technicznym oraz możliwością podłączenia innych obiektów 2) Tak, z monitorowaniem do centrum nadzoru zgodnie z projektem technicznym oraz możliwością podłączenia innych obiektów 3) Nadzór BMS z wydzieleniem systemu sygnalizacji elektroenergetycznej. Powinien informować o stanie sieci SN, NN, Głównej Stacji Zasilającej, układów SZR, agregatu prądotwórczego i UPS-ów, Rozdzielni Głównej, zbiorniku paliwa, Hydroforni, itd. Układ sygnalizacji optyczno-akustyczny z oddzielną tablicą synoptyczną lub inną formą, powinien znajdować się w wydzielonym, zgodnie projektem technicznym, pomieszczeniu technicznym z możliwością zdalnego powiadamiania. 4) Zgodnie z PFU 5) Zgodnie z PFU Pytanie nr 46: Jeżeli będzie jedno centrum ochrony obiektu to gdzie jest ono planowane? (pomieszczenie dla osób pełniące nadzór nad systemami bezpieczeństwa oraz serwerownia z ulokowanymi urządzeniami takimi jak serwery wizyjne; serwer SKD; serwer BMS itp.) Lokalizację centrum ochrony obiektu wskaże projekt techniczny na podstawie PFU i uzgodnień z Użytkownikiem. Pytanie nr 47: Czy możliwe jest wykorzystanie istniejącej serwerowni (np. w budynkach sąsiadujących) dla funkcjonowania w pierwszym etapie oddania do użytku nowobudowanego obiektu? (Jedna serwerownia dla kilku obiektów dostosowana do potrzeb nowego obiektu i planowanego remontu i przebudowy pozostałych) Należy zaprojektować sieci teletechniczne wraz z punktem dystrybucyjnym, który będzie się mieścił w nowoprojektowanym budynku, oraz połączenie z istniejącą serwerownią zlokalizowaną w budynku administracyjnym A, zgodnie z PFU i wymaganiami Użytkownika. Pytanie nr 48: Czy możliwe jest wykorzystanie istniejącej centrali telefonicznej z istniejącym przyłączem teleinformatycznym (podobnie jak w punkcie wyżej)? W związku z wymianą systemu telekomunikacyjnego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na ul. Skłodowskiej, centralę telefoniczną na ul. Żurawiej należy zaprojektować jako moduł wyniesiony systemu telekomunikacyjnego NEC NET zapewniający obsługę istniejących linii miejskich ISDN 30 B+D, aparatów analogowych do obsługi faksów oraz zapewniający funkcję przetrzymania w przypadku awarii sieci VAN. Należy również przewidzieć dostawy niezbędnych licencji oraz terminali. Pytanie nr 49: Czy planowany jest jeden wspólny system teleinformatyczny dla całego kompleksu szpitalnego? (jeden wspólny system czy też odrębny dla szpitala wojewódzkiego a odrębny dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego) Planowany jest jeden system teleinformatyczny dla całego kompleksu szpitalnego, czyli budynków zlokalizowanych przy ul. Skłodowskiej oraz ul. Żurawiej (jest to jeden Szpital).

8 Pytanie nr 50: Czy instalacja antenowa ma być wspólna dla całego kompleksu szpitalnego? (jedna stacja bazowa z której rozprowadzona jest wewnętrzna sieć telewizji kablowej, radiowej i satelitarnej? Jeden system dla całego kompleksu (zlokalizowanego przy ul. Żurawiej 14) z możliwością rozprowadzenia do wszystkich obiektów. Pytanie nr 51: Czy dopuszczane jest zainstalowane automatyki budynku dla nowobudowanego obiektu bez systemu BMS? (W pierwszym etapie budynek zostałby wyposażony w niezbędną automatykę budynkową z uproszczonym monitorowaniem awarii a na etapie remontu i przebudowy pozostałych obiektów instalacja BMS zostałaby dostosowana do całego kompleksu szpitalnego) Nie, BMS jest w ramach przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 52: Czy są wytyczne dotyczące systemów bezpieczeństwa (np. które pomieszczenia mają być objęte systemem kontroli dostępu systemem sygnalizacji włamania) System kontroli dostępu (KD) Budynek wyposażony będzie w system kontroli dostępu pozwalający na ograniczenie dostępu do poszczególnych oddziałów jedynie osobom upoważnionym. System umożliwi dowolną rozbudowę kontroli dostępu w zależności od wymagań kierownictwa szpitala dla poszczególnych oddziałów w budynku szpitala. Goście wchodzący wejściem głównym na parterze będą mogli dostać się do konkretnego oddziału w godzinach odwiedzin. W tym czasie system kontroli dostępu na oddziale odblokuje większość przejść. W chwili wystąpienia alarmu pożarowego w jakiejkolwiek strefie system będzie automatycznie zwalniał drzwi w danej strefie oraz na drogach ewakuacyjnych. Na drogach ewakuacyjnych drzwi oprócz czytnika kart zbliżeniowych będą wyposażone w zielone przyciski ewakuacyjne do awaryjnego otwarcia drzwi. System sygnalizacji alarmu włamania i napadu (SSWiN) Systemem sygnalizacji włamania i napadu będą objęte pomieszczenia: gabinety kierowników klinik, archiwa, magazyny leków, pomieszczenia administracyjne zlokalizowane budynku A i serwerownia zlokalizowana w budynku A. Przewidziano zastosowanie czujek ruchu, czujek magnetycznych (kontaktronów) i klawiatur do uzbrajania/rozbrajania systemu. Pytanie nr 53: Czy planowany jest w szpitalu klinicznym automatyczny system apteki i wydawania leków? Jest planowany, ale nie wchodzi w zakres tego postępowania przetargowego. Pytanie nr 54: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 2 budynki (na podstawie odrębnej umowy lub zlecenia, itp.) o wartości minimum zł brutto każdy, o powierzchni netto min m 2 oraz w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej: 2 usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, odpowiadające swoim zakresem i złożonością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. zaprojektował co najmniej 2 budynki; o powierzchni netto min m 2. lub w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 2 budynki (na podstawie odrębnej umowy lub zlecenia, itp.) o wartości minimum zł brutto każdy, o powierzchni netto min m2 w tym jeden wykonany w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej: 2 usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, odpowiadające swoim zakresem i złożonością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. zaprojektował co najmniej 2 budynki; o powierzchni netto min m 2 (warunek zaprojektowania spełniony będzie również przy wykazaniu doświadczenia z powyższego pkt.2 wykonanego w trybie zaprojektuj i wybuduj). Wyżej zaproponowane zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu przyniosą jedynie pozytywny efekt,

9 bowiem umożliwią udział w postępowaniu przetargowym większej ilości wykonawcom co zdecydowanie poprawi konkurencyjność. System zamówień w formie zaprojektuj i wybuduj jest stosunkowo nowy i niewiele firm posiada właśnie takie doświadczenie, w związku z powyższym warto tak sformułować wymagania, żeby uzyskać podobny efekt w postaci doświadczenia Wykonawcy a jednocześnie nie ograniczać konkurencji. Sugerowane zmiany wymagań w zakresie powierzchni oraz wartości inwestycji są wynikiem aktualnych cen na rynku. W przedstawianym pierwotnie kształcie stosunek wartości inwestycji do powierzchni daje wysoką cenę 1 m 2, co nie jest zgodne z aktualnymi cenami na rynku zamówień publicznych, w tym przedstawianych w powszechnie stosowanych Sekocenbudach. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 55: Zamawiający w punkcie IV. 3. SIWZ przedstawia wymagania w zakresie dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w obu podpunktach tj. d) oraz e) są wymagania w zakresie kierownika budowy. Proszę o analizę i ewentualną korektę, w tym zakresie. Z aktualnych wymagań wynika, że Wykonawca ma dysponować dwoma kierownikami budowy. Zamawiający popełnił omyłkę. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, powinien wykazać się dysponowaniem przy realizacji zamówienia tylko jednym kierownikiem budowy (a nie dwoma, tak jak wynika z zapisów w SIWZ), posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej, w tym minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji minimum 1 inwestycji dotyczącej kubaturowego obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej co najmniej m2 (zgodnie z zapisami w Rozdziale IV pkt 3 ppkt d) SIWZ). Tym samym Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez wykreślenie wymogu opisanego w Rozdziale IV pkt 3 ppkt e) (Zespół kierowników robót) tiret I: co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót Pytanie nr 56: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zróżnicowanych stawek podatku VAT, w tym preferencyjnej stawki podatku VAT 8% na instalację gazów medycznych? Decyzję, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w składanej ofercie, podejmuje Wykonawca, który ponosi jednocześnie odpowiedzialność z tego tytułu. Jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie może rozwiać interpretacja prawa podatkowego dokonana przez jedyny uprawniony do tego organ, którym jest Urząd Skarbowy. Pytanie nr 57: Czy Zamawiający wyraża zgodę na sposób wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiony w art. 150 ust. 3 6 ustawy Prawo zamówień publicznych? Przywołany powyżej przepis z ustawy Prawo zamówień publicznych zezwala na tworzenie zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane pod warunkiem, że okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, a taki warunek w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia jest spełniony. Ze względu na wysoką wartość inwestycji, wysoki procent zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz długi okres gwarancji taka forma zdecydowanie ułatwi Wykonawcy wniesienie wymaganego zabezpieczenia. Z Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 58: Wnosimy o zapis w umowie, że jeśli uzgodnienia urzędowo administracyjne (np. związane z wycinkami, przyłączami, sieciami, instalacjami, drogami, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na użytkowanie itp.) dokonywane przez Wykonawcę będą trwać dłużej niż zgodnie z terminami zawartymi w Kodeksie postępowania administracyjnego wszystkie terminy umowne zostają wydłużone o czas zwłoki urzędu niewynikający z winy Wykonawcy. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 59: Kto ponosi koszty administracyjne wycinki drzew? Wykonawca czy Zamawiający?

10 Zamawiający. Pytanie nr 60: Czy w przypadku uwag Zamawiającego do zaproponowanych rozwiązań projektowych i konieczności zmiany założeń i wnoszenia korekt - terminy realizacji wydłużają się o termin uzyskiwania zatwierdzeń rozwiązań projektowych u Zamawiającego? Nie. Pytanie nr 61: Ponieważ uzyskanie ostateczności decyzji administracyjnych takich jak pozwolenie na budowę, użytkowanie itp. Jest zależne od stron postępowania innych niż Wykonawca (Inwestora, sąsiadów, ZDM itp.) prosimy o wykreślenie obligacji ostateczności decyzji administracyjnych ze zobowiązań Wykonawcy. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 62: Kto ponosi koszty postępowań administracyjnych, pełnomocnictw, uzyskiwania wypisów i wyrysów oraz pozostałych procedur urzędowych? Wykonawca czy Zamawiający? Wykonawca ponosi koszty postępowań administracyjnych, pełnomocnictw, uzyskiwania wypisów i wyrysów oraz pozostałych procedur urzędowych związanych z przedmiotowym zadaniem, z wyjątkiem opłaty administracyjnej związanej z wycinką drzew. Pytanie nr 63: Prosimy o wskazanie kolejności obowiązywania dokumentacji. Czy nadrzędny jest Program Funkcjonalno Użytkowy, czy Załącznik nr 12. Wstępna Koncepcja? Zgodnie z zapisami SIWZ podstawowy zakres zamówienia określa PFU, a wstępna koncepcja jest tylko materiałem pomocniczym. Pytanie nr 64: W Załączniku nr 11 do SIWZ Program Funkcjonalno Użytkowy wymienionych zostało 5 rodzajów sufitów podwieszanych. Uprzejmie prosimy o przyporządkowanie ich do konkretnych pomieszczeń, ewentualnie rodzajów pomieszczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pytanie nr 65: Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ Program Funkcjonalno Użytkowy jednym z wykończeń posadzek są płytki ceramiczne w różnych rozmiarach (dokładnie trzech). Uprzejmie prosimy o podanie, w których pomieszczeniach będzie występował dany rozmiar płytki. Dobranie rozmiaru płytek ceramicznych oraz ich faktury do poszczególnych pomieszczeń jest jednym z obowiązków Wykonawcy opracowującego dokumentację projektową. Należy wziąć pod uwagę szczególnie: a) rozmiar pomieszczenia, w którym mają zostać ułożone płytki ceramiczne b) funkcję pomieszczenia Pytanie nr 66: Dot. Wzór umowy 5 ust 64. Prosimy o potwierdzenie, że w kontekście zapisów 5 ust. 66 wzoru umowy, spełnieniem wymogu będzie utrzymywanie przez Wykonawcę polis ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wystawianych na krótsze okresy ubezpieczenia (np. roczne), wznawianych z zachowaniem ciągłości. Tak. Pytanie nr 67: Dot. Wzór umowy 5 ust. 65. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie budowy, robót i dostaw z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, ma być zawarte na kwotę równą 100% wartości umownej brutto, określonej w par. 3 ust. 1. Zgodnie z obowiązującymi warunkami ubezpieczenia ryzyk budowlanych, suma ubezpieczenia musi odpowiadać pełnej wartości robót, w przeciwnym wypadku należne odszkodowanie zostaje zmniejszone w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia ustalona w polisie pozostaje do sumy, która stanowi 100% kontraktu.

11 Tak. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 niniejszego pisma. Pytanie nr 68: Prosimy o informacje jak należy rozumieć opis niektórych pomieszczeń (np / Sekretariat + aneks kuchenny + łazienka lub 6.22 / Izolatka dla pacjentów prądkujących z łazienką), dla których opis nie jest uwzględniony na rysunkach koncepcyjnych, brak odpowiednio aneksu kuchennego, łazienek itp. Podana przez Zamawiającego powierzchnia odnosi się do zespołu pomieszczeń wymienionych wspólnie pod jedną pozycją. Szczegółowe rozbicie na powierzchnie łazienek i aneksów kuchennych zamieszczono w dokumencie pt. Program Funkcjonalno-Użytkowy poprawiony na dzień r. stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Załącznik ten zastępuje dotychczasowy Program Funkcjonalno-Użytkowy. Pytanie nr 69: Czy w pomieszczeniach technicznych jak np. pion sanitarny, rozdzielnia elektryczna itp. trzeba zakładać gładź gipsową na tynku cementowo-wapiennym? Tak. Pytanie nr 70: Prosimy o podanie do jakiej wysokości należy założyć gres w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki, toalety itp.)? Zgodnie z wytycznymi w PFU. Pytanie nr 71: Jakie przewidziano wykończenie ścian dla pomieszczeń szatniowych, magazynów itp.? Malowanie ścian dyspersyjną farbą lateksową matową zgodną z PN o odporności na szorowanie na mokro klasy 2, o stopniu krycia klasy 2 do wymalowań wewnętrznych, bez rozpuszczalników, odporną na szorowanie. Pytanie nr 72: Prosimy o jednoznaczne wskazanie pomieszczeń wyposażonych dodatkowo w zlewy lub umywalki, dla których należy przewidzieć fartuch z gresu lub okładziny winylowej? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz prawem budowlanym i przepisami związanymi. Pytanie nr 73: Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wyposażenia łazienek w urządzenia typu, szczotka WC, podajnik papieru toaletowego, suszarki, dozowniki mydła w płynie, dozowniki płynu dezynfekującego, kosze na śmieci itp. Urządzenia i środki higieny ze szlachetnej stali kwasoodpornej, matowe w ilości: szczotka WC, podajnik papieru toaletowego - po 1 szt. na każdą zaprojektowaną miskę ustępową suszarki, dozowniki mydła w płynie, dozowniki płynu dezynfekującego - po 1 szt. na każdą zaprojektowaną łazienkę kosze na śmieci po 1 szt. na każdą zaprojektowaną miskę ustępową oraz dodatkowo po 1 szt. na każdą zaprojektowaną łazienkę (kosz w pobliżu suszarki) Dobór materiałów i kolorystyki należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawczym. Pytanie nr 74: Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu (rzeczowego i ilościowego) najlepiej w formie kosztorysów dotyczących hydroforni ze stacją uzdatniania wody oraz wymianą sieci zew. Kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu zewnętrznego Zakres rzeczowy i ilościowy określają załączniki nr 3, 4 i 5 do PFU oraz zapisy PFU i SIWZ. Pytanie nr 75: Prosimy o wskazanie pomieszczeń o podwyższonym reżimie higienicznym, dla których ściany powinny być na całej wysokości zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność

12 leczniczą oraz prawem budowlanym i przepisami związanymi. Pytanie nr 76: Jakiego rodzaju wykończenie w pomieszczeniach o podwyższonym reżimie higienicznym powinien przewidzieć wykonawca? Wykończenie zapewniające szczelność powierzchni oraz umożliwiające ich mycie i dezynfekcję - ściany licowane płytkami ceramicznymi na pełną wysokość pomieszczenia, podłogi z materiałów zmywalnych i odpornych na szorowanie. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w PFU. Pytanie nr 77: Czy dla pomieszczeń mokrych i wokół umywalek i zlewozmywaków warunek odporności na zawilgocenie wystarczy zrealizować poprzez wykończenie powierzchni ścian płytkami gresowymi nienasiąkliwymi? Czy konieczne jest zastosowanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej podpłytowej w postaci folii w płynie? Konieczne jest również zastosowanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej podpłytkowej w postaci tzw. folii w płynie. Pytanie nr 78: Prosimy o podanie które pomieszczenia należą do części klinicznej? Pomieszczenia oddziałów i klinik. Pomieszczenia diagnostyczne należą zarówno do części klinicznej jak i ambulatoryjnej. Pytanie nr 79: Prosimy o podanie które pomieszczenia należą do części ambulatoryjnej? Pomieszczenia poradni. Pomieszczenia diagnostyczne należą zarówno do części klinicznej jak i ambulatoryjnej. Pytanie nr 80: Prosimy o podanie które pomieszczenia należą do części komunikacyjnej bloku operacyjnego? PFU nie zakłada istnienia bloku operacyjnego w budynku szpitala. Pytanie nr 81: Czy korytarze ogólnodostępne są w całości traktowane jako poczekalnie, gdzie należy przewidzieć okładzinę ścian z laminatów kompaktowych? Korytarze ogólnodostępne są w całości traktowane jako poczekalnie tylko w części poradniowej szpitala. Zamawiający nie narzuca stosowania laminatów kompaktowych jako okładziny ścian. Pytanie nr 82: Prosimy o jednoznaczne wskazanie pomieszczeń, dla których płytki ceramiczne należy układać do wysokości 1,5m lub 2m od poziomu posadzki lub na pełną wysokość. a) pomieszczenia, w których płytki ceramiczne należy układać do wysokości 1,5m lub 2m od poziomu posadzki zgodnie z PFU b) pomieszczenia, w których płytki ceramiczne należy układać na pełną wysokość pomieszczenia pomieszczenia o podwyższonym reżimie higienicznym oraz inne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 739) w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Pytanie nr 83: Prosimy o wskazanie czy wyposażenie w wyroby i sprzęt medyczny wchodzi w zakres przetargu? Dostawa i montaż wyrobów oraz sprzętu medycznego nie wchodzi w zakres przetargu. Pytanie nr 84: Prosimy o wskazanie czy wyposażenie meblowe wchodzi w zakres przetargu? Dostawa i montaż wyposażenia meblowego nie wchodzi w zakres przetargu.

13 Pytanie nr 85: Jeżeli wyposażenie meblowe wchodzi w zakres przetargu, prosimy o wskazanie istotnych parametrów technicznych poszczególnych elementów. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego nie wchodzi w zakres przetargu. Pytanie nr 86: Jeżeli wyposażenie meblowe wchodzi w zakres przetargu, prosimy o podanie ilościowe poszczególnych elementów. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego nie wchodzi w zakres przetargu. Pytanie nr 87: Jeżeli wyposażenie medyczne wchodzi w zakres przetargu, prosimy o wskazanie istotnych parametrów technicznych poszczególnych elementów. Dostawa i montaż wyposażenia medycznego nie wchodzi w zakres przetargu. Pytanie nr 88: Jeżeli wyposażenie medyczne wchodzi w zakres przetargu, prosimy o podanie ilościowe poszczególnych elementów. Dostawa i montaż wyposażenia medycznego nie wchodzi w zakres przetargu. Pytanie nr 89: Opisane przez Zamawiającego w pkt. XV (strona 28 SIWZ) ad. 1) Kryterium, któremu przyznano aż 30%, opisane zostało w sposób nie zapewniający zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz pozostawia możliwość swobodnego, subiektywnego przyznawania przez członków komisji przetargowej / przedstawicieli Zamawiającego punktów, tj. nie zapewnia przewidzianej przepisami prawa transparentności i obiektywności. Wykonawca nie ma bowiem żadnej wiedzy jakie rozwiązanie w zakresie np. efektywności zagospodarowania terenu będzie preferowane przez Zamawiającego i jakie zostanie uznane za efektywne (któremu przyznana będzie maksymalna ilość punktów,a któremu minimalna). Analogiczne zarzuty dotyczą pozostałych kwestii, tj. powiązań funkcjonalnych, układu rozwiązań komunikacji, walorów estetycznych rozwiązań architektonicznych, walorów bezpieczeństwa, etc. Jakie elementy koncepcji uznane zostaną za takie, których np. walory bezpieczeństwa (wg. Zamawiającego) uzasadniają przyznanie maksymalnej ilości punktów a jakie minimalnej ilości punktów? W związku z powyższym wnioskujemy jak na wstępie, tj. żądamy doprecyzowania powyższego kryterium oceny ofert z zachowaniem okoliczności i wniosków przytoczonych w niniejszym pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 90: Uważamy, że czas na przygotowanie oferty, w tym opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej (zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 4., pp. c. SIWZ i zapisami p Programu Funkcjonalno-Użytkowego) i oszacowanie kosztów inwestycji - określony przez Zamawiającego jest absolutnie czasem niewystarczającym na jej przygotowanie. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na wykonanie wszelkich czynności faktycznych, o których mowa powyżej, umożliwiający wykonawcy przygotowanie i złożenie prawidłowej oferty, uwzględniający również co najmniej 16-dniowe opóźnienie w udostępnieniu terenu do odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dn r. do godz. 10:00. Otwarcie nastąpi r. o godz. 12:00. Pytanie nr 91: W celu rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących obiektów podlegających remontowi: budynek administracyjny z kuchnią A, pawilony łóżkowe C, E, B, D i budynek administracyjny A proszę potwierdzić, że przedmiot zamówienia obejmuje jedynie opracowanie inwentaryzacji w zakresie budowlanym, instalacyjnym, a w szczególności sanitarnym i elektrycznym wraz z dokumentacją projektową, przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ( etap III)., natomiast nie obejmuje wykonania prac remontowych w tych budynkach. Zgodnie z SIWZ, w ofercie nie należy uwzględniać kosztu wykonywania robót remontowych w istniejących budynkach.

14 Pytanie nr 92: Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisu pkt IV. ppkt. 3 ust. c) SIWZ, tj. czy Zamawiający wymaga dysponowania Zespołem projektowym w skład, którego będzie wchodził. min. 1 osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: architektonicznej bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlanej- bez ograniczeń, drogowej- bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- bez ograniczeń. Czy też Zamawiający wymaga dysponowaniem zespołem projektowym w skład, którego będzie wchodzić po min. 1 osobie dla każdej specjalności? Zamawiający wymaga dysponowania zespołem projektowym, w skład którego będzie wchodzić po min. 1 osobie posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w każdej z wymienionych specjalności. Pytanie nr 93: W pkt IV. ppkt. 3 ust. d) SIWZ Zamawiający wskazał, że dla spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest wykazanie się dysponowaniem osobą Kierownika Budowy posiadającego: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego branży budowlanej, w tym minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji minimum 1 inwestycji, dotyczącej kubaturowego obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej co najmniej 4000 m2 zaś w pkt IV. Ppkt 3 ust. e) Zespół kierowników robót, tiret 1 SIWZ Zamawiający wymaga wykazania się dysponowaniem co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą ważne uprawnienia budowlanie do kierowanie robotami branży konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 5- letnie doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/robót. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, który z w/w zapisów odnosi się do stanowiska Kierownika Budowy? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55 niniejszego pisma. Pytanie nr 94: Prosimy o skorygowanie zapisów pkt IV ppkt 3 ust. e) tiret 5 SIWZ. Obecnie zapis ten brzmi: co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót telekomunikacyjnej, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej( ). Zapis ten winien brzmieć: co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży telekomunikacyjnej. Zamawiający popełnił omyłkę. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, powinien wykazać się dysponowaniem przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży telekomunikacyjnej, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy/robót. Tym samym Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, poprzez zmianę dotychczasowego zapisu w Rozdziale IV pkt 3 ppkt e) (Zespół kierowników robót) tiret 5 na: co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót telekomunikacyjnej, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży telekomunikacyjnej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy/robót. Pytanie nr 95: W nawiązaniu do zapisów pkt IV. ppkt 2 tiret 2 SIWZ tj. cyt. ( ) (warunek zaprojektowania spełniony będzie również przy wykazaniu doświadczenia z powyższego pkt. 2 wykonanego w trybie zaprojektuj i wybuduj) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia uzna również wykazanie się 2 usługami polegającymi na zaprojektowaniu co najmniej 2 budynków o powierzchni min m2 w ciągu 5 ostatnich

15 lat. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Powyższy warunek zostanie spełniony przy wykazaniu się 2 usługami polegającymi na zaprojektowaniu co najmniej 2 budynków o powierzchni użytkowej min m2 w ciągu 3 ostatnich lat. Powyższy warunek zaprojektowania spełniony będzie również przy wykazaniu doświadczenia z Rozdziału IV pkt 2 tiret I pod warunkiem, że zarówno prace projektowe, jak i roboty budowlane (całość wykonana w trybie zaprojektuj i wybuduj) zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Pytanie nr 96: Prosimy o informację, czy Zamawiający uzyskał zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Zamawiający nie uzyskał na chwilę obecną zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Pytanie nr 97: Prosimy o załączenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów obejmujących przedmiot przetargu. Zamawiający na chwilę obecną nie posiada zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów obejmujących przedmiot przetargu. Uzyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz poniesienie opłat administracyjnych z tym związanych, leży pod stronie Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie inwentaryzacja zieleni oraz fizyczne usunięcie drzew i krzewów z terenu inwestycji. Inwentaryzacja zieleni powinna obejmować teren związany z nowoprojektowanym budynkiem oraz wymianą sieci zewnętrznych. Pytanie nr 98: Czy Zamawiający dysponuje szczegółową inwentaryzacją drzew i krzewów na terenie inwestycji będącej przedmiotem przetargu? Nie. Pytanie nr 99: Prosimy o załączenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie inwestycji będącej przedmiotem przetargu. Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją drzew i krzewów na terenie inwestycji będącej przedmiotem przetargu. Pytanie nr 100: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U ze zm.) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę/przesadzenie drzew i krzewów oraz pokrycie ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego. Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie ze wskazanymi przepisami ustawy o ochronie przyrody, stroną w postępowaniu o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów jest posiadacz nieruchomości. W świetle powyższych zapisów wykluczone jest uzyskanie przedmiotowej decyzji oraz pokrycie opłat administracyjnych z tytułu wycinki przez wykonawcę robót budowlanych. Uzyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz poniesienie opłat administracyjnych z tym związanych, leży pod stronie Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie inwentaryzacja zieleni oraz fizyczne usunięcie drzew i krzewów z terenu inwestycji. Pytanie nr 101: Prosimy po załączenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w opisie technicznym do koncepcji zagospodarowania terenu z przebudową infrastruktury zewnętrznej. Oficjalna publikacja planu jako przepisu gminnego znajduje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, dostępnym do wglądu pod następującym adresem www: Pytanie nr 102: Dot. 1 ust. 6 lit. a) Projektu umowy. Zwracamy uwagę zamawiającego na fakt, że zgodnie z dyspozycją przepisu art. 31 ust. 2 Ustawy PZP w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia programem funkcjonalno-użytkowym. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot zamówienia zamawiający przygotował zgodnie z przepisami ustawy (i rozporządzenia) z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, których uwzględnienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ofercie.

16 Tak. Pytanie nr 103: Dot. 1 ust. 6 lit. b) Projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie, poinformowanie oraz odpowiednie dostępowanie umowy w tym zakresie poprzez wskazanie w jakich etapach zamawiający przewiduje przekazanie poszczególnych etapów terenu budowy Wykonawcy. Zamawiający informuje, że popełnił omyłkę. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. W związku z powyższym, Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy dotyczące przekazania Wykonawcy placu budowy. I tak, we wzorze umowy w: 1 ust. 6 pkt b) tiret I treść dotychczasową: okoliczność, iż teren budowy może być przekazywany przez Zamawiającego etapami tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu robót z podziałem na etapy zastępuje się treścią: okoliczność, iż prace budowlane będą wykonywane etapami uzgodnionymi z Zamawiającym, tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu robót z podziałem na etapy, który musi zostać przez Zamawiającego zaakceptowany, aby stał się obligatoryjny 2 ust. 3 treść dotychczasową: Okoliczności takie jak: przekazywanie terenu budowy etapami, obowiązek zapewnienia funkcjonowania i komunikacji Szpitala oraz zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych jak również konieczność koordynacji prac i robót z innymi wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiającego, nie mogą stanowić przesłanki do wydłużenia terminu wykonania robót. zastępuje się treścią: Okoliczności takie jak: konieczność wykonywania prac etapami, obowiązek zapewnienia funkcjonowania i komunikacji Szpitala oraz zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych jak również konieczność koordynacji prac i robót z innymi wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiającego, nie mogą stanowić przesłanki do wydłużenia terminu wykonania robót. 4 ust. 1 treść dotychczasową: protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy zastępuje się treścią: protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 5 ust. 48 treść dotychczasową: Sporządzenia "Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" i dostarczenia jednego egzemplarza Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty protokolarnego pierwszego przekazania terenu budowy po uzgodnieniu z Zamawiającym zastępuje się treścią: Sporządzenia "Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" i dostarczenia jednego egzemplarza Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy po uzgodnieniu z Zamawiającym Pytanie nr 104: Dot. 1 ust. 6 lit. b) tiret drugi Projektu umowy. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający jest świadomy, iż w celu prawidłowego wykonania robót (projektowych i budowlanych) konieczne jest wyłączenie części pomieszczeń z użytkowania. Nadto zapewnienie ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych jest po stronie Zamawiającego a nie Wykonawcy. Wszystkie prace należy zaprojektować i wykonać tak, aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w bieżącej eksploatacji obiektu i maksymalnie skróciły czas budowy. W przypadku konieczności czasowego wyłączenia poszczególnych części budynku z użytkowania, należy je ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Pytanie nr 105: Dot. 1 ust. 6 lit. b) Projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie o koordynacji jakich robót mówi zamawiający w jakim terminie i w jakim zakresie? Zamawiający ma na myśli koordynację robót prowadzonych przez Wykonawcę przedmiotowego zadania oraz innych Wykonawców, których wprowadzenie, termin i zakres działania wynikać będzie z niemożliwych do przewidzenia, w chwili obecnej, uszkodzeń i awarii powstałych na terenie przedmiotowej inwestycji oraz konieczności wykonania innych, aktualnie niezaplanowanych, robót.

17 Pytanie nr 106: Dot. 1 ust. 6 lit. d) tiret drugi projektu umowy. Prosimy o potwierdzenie, iż powyższe należy interpretować jako zmianę przewidzianą katalogiem (zakresem) zmian na gruncie przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy PZP. Tak. Pytanie nr 107: Dot. 1 ust. 6 lit. e) Projektu umowy. Zwracamy uwagę zamawiającego na fakt, że zgodnie z dyspozycją przepisu art. 31 ust. 2 Ustawy PZP w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia programem funkcjonalno-użytkowym. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że przedstawione przez Zamawiającego dokumenty pozwalają na terminową i prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Tak. Pytanie nr 108: Dot. 2 ust. 3 Projektu umowy. Prosimy o wykreślenie wskazanego punktu. Okoliczności takie jak przekazanie terenu budowy (również etapami) to jeden z podstawowych obowiązków zamawiającego. Niedopuszczalna jest sytuacja w której zamawiający niedopełnia swojego obowiązku a następnie za swoje zaniechania obciąża Wykonawcę. Wnioskujemy o wykreślenie wskazanego ustępu. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie 2 ust. 3 ze wzoru umowy, natomiast modyfikuje go zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 103 niniejszego pisma. Pytanie nr 109: Dot. 2 ust. 1 lit. a) c) Projektu umowy. Prosimy o wykreślenie sformułowań zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiającego. Pytanie nr 110: W przypadku braku zgody na usunięcie sformułowania zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiającego we wskazanych pow. Ustępach prosimy o doprecyzowanie terminu, w którym zamawiający będzie uprawniony do zaakceptowania przedłożonych mu dokumentów. Zamawiający będzie zobowiązany do przedstawienia swoich uwag lub udzielenia pisemnej informacji Wykonawcy o ich braku, w następujących terminach: a) 2 ust. 1 lit. a) Projektu umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania dokumentu b) 2 ust. 1 lit. b) i c) Projektu umowy w terminie 14 dni roboczych od otrzymania dokumentu Powyższe zapisy zostają wprowadzone w 2 ust. 1 lit. a)-c) wzoru umowy. Pytanie nr 111: Dot. 3 ust. 18 Projektu umowy. Prosimy o wykreślenie wskazanego ustępu jako całkowicie niezasadnego i pozbawionego jakiejkolwiek podstawy prawnej. Pytanie nr 112: Dot. 3 ust. 18 Projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć postanowienie, iż Zamawiający może żądać (bez zmiany umowy) wykonania robót zamiennych, dodatkowych o ile nie spowoduje to podwyższenia wynagrodzenia o więcej niż 5%? Takie brzmienie powoduje, iż wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty poza robotami przewidzianymi programem funkcjonalno użytkowym (a więc prace projektowe + roboty budowlane) dodatkowej kwoty w wysokości 5% ceny oferty (oferowanego wynagrodzenia) za ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe. Takie postanowienie umowne jest sprzeczne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Wykonawca jest zobligowany do wykonania na swój koszt, bez zmiany wynagrodzenia, robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do określonych projektem, o ile ich wartość nie powoduje podwyższenia wartości wynagrodzenia robót o więcej niż 5%. Pytanie nr 113: Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji i wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty przez zamawiającego lub też obejmuje bez

18 obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych. Pragniemy przy tym wskazać, iż wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku ustalenia takiego rodzaju wynagrodzenia ustalane jest w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, opisanego programem funkcjonalno - użytkowym. Wynagrodzenie ryczałtowe w żadnym wypadku nie może obejmować tego, czego Zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a tym bardziej tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania oferty. Tak sformułowane stanowisko potwierdza ugruntowane orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jak i Zespołu Arbitrów: Z przepisu art. 10 ustawy wynika, że Zamawiający może udzielić zamówienia tylko w trybach wymienionych w ustawie. Natomiast zezwolenie wykonawcom na doliczenie do ceny ofertowej 10% wartości zamówienia w związku z nieprzewidzianymi robotami budowlanymi, których nie można określić w dacie wszczęcia postępowania, stanowi rażące naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Roboty budowlane, których nie można przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania powinny być wykonane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (UZP/ZO/0-2269/04). Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Pytanie nr 114: Dot. 3 ust. 2 ppkt. d) wzoru umowy prosimy o zmianę zapisu na: Rozliczenie za wykonane roboty budowlane w ramach etapu: IIa, IIb odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych, wystawionych raz w miesiącu wg procentowego zaawansowania robót ( ). Fakturowanie kwartalne utrudni realizację przedmiotu umowy i powyższy cenę ze względu na konieczność kredytowania. Pytanie nr 115: Dot. 3 ust. 3 wzoru umowy prosimy o zmianę zapisu na: Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie do 30 dni ( ), tak by termin zapłaty wynagrodzenia był taki sam, jak w przypadku umów z Podwykonawcą (w 7 pkt 7). Pytanie nr 116: Dot. 3 ust. 18 wzoru umowy prosimy o wykreślenie tego punktu, gdyż pozostawienie tego zapisu spowoduje konieczność podwyższenia ceny oferty o 5% Pytanie nr 117: Dot. 5 ust. 17 wzoru umowy prosimy o rezygnację z opracowania kosztorysów inwestorskich, gdy przetarg odbywa się na zasadzie zaprojektuj i wybuduj i wynagrodzenie za przedmiot umowy określony zostanie w ofercie. Pytanie nr 118: Dot. ust. 1 wzoru umowy prosimy o zmianę zapisu na: Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto(..) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany w umowie. Pytanie nr 119: Dot. 10 ust. 1 ppkt c) wzoru umowy prosimy o zmianę zapisu: ( ) za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w wykonywaniu kolejnych etapów przedmiotu umowy, na zapis: ( ) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w wykonywaniu kolejnych etapów przedmiotu umowy Pytanie nr 120: Dot. 10 ust. 1 ppkt d) wzoru umowy - prosimy o zmianę zapisu: ( ) za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia zapłaty, na zapis: za każdy dzień kalendarzowy zwłoki zapłaty Pytanie nr 121: Dot. 10 ust. 1 ppkt g) wzoru umowy - prosimy o zmianę zapisu: ( ) za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad ( ), na zapis: za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w usunięciu wad ( )

19 Pytanie nr 122: 10 ust. 2 wzoru umowy określa naliczanie kar umownych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy o podobny zapis dotyczący naliczanie przez Wykonawcę kar umownych w stosunku do Zamawiającego. Pytanie nr 123: Ponadto proponujemy ograniczenia łącznej wysokości kar do 10% wynagrodzenia. Pytanie nr 124: Zgodnie z Rozdz. I pkt. 6.1 projekt wykonawczy obejmuje wykonanie projektu wnętrz wraz z rysunkami mebli, zestawieniem wyposażenia itp.. Prosimy o informację, czy dostawa mebli i sprzętu medycznego będzie leżała po stronie wykonawcy? Jeżeli tak, to w jakim zakresie. Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego nie wchodzą w zakres zadania. Pytanie nr 125: Prosimy o zastrzeżenie w umowie prawa Wykonawcy dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od kar umownych. Pytanie nr 126: Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy oraz o ustalenie go na poziomie 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Pytanie nr 127: Prosimy o zmianę podstawy do naliczania kar Wykonawcy z opóźnienia na zwłokę. Pytanie nr 128: Prosimy o zmianę stawki kar umownych naliczanych Wykonawcy z 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za dzień na 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za dzień. Pytanie nr 129: W związku z zapisem Paragraf 3.4 Umowy Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego po uprzednim uzyskaniu środków finansowych z dotacji Ministerstwa Zdrowia - prosimy o potwierdzenie, że nie wpłynie to na termin zapłaty wystawionych przez Wykonawcę faktur. Zamawiający potwierdza, że nie wpłynie to na termin zapłaty wystawionych przez Wykonawcę faktur. Pytanie nr 130: W związku z zapisem paragraf 3.19 Umowy W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie służy roszczenie o wynagrodzenie z tytułu zmniejszonego zakresu rzeczowego faktycznie niewykonanego. W takim przypadku wynagrodzenie umowne ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do zakresu faktycznie wykonanych robót. Prosimy o wprowadzenie limitu 5% wartości Umowy brutto na zmniejszenie zakresu prac ze względu na fakt, że koszty ogólne budowy rozkładają się proporcjonalnie po całym zakresie rzeczowym przedmiotu Umowy. Pytanie nr 131:

20 W nawiązaniu do zapisu paragraf 8.5 Umowy Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy, rękojmi i gwarancji. - prosimy o zmianę zapisu tak, aby okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy nie mógł być krótszy niż okres realizacji umowy i rękojmi, ponieważ zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zabezpieczenie nie obejmuje gwarancji jakości (obejmuje rękojmię za wady). Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Pytanie nr 132: Odnośnie zapisów wzoru Umowy: Wykonawca wnosi o zmianę wszystkich postanowień w umowie, dotyczących konieczności uzyskania przez Wykonawcę prawomocnych decyzji, w szczególności w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż zgodnie z art. 28 prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji ostatecznej, a nie prawomocnej. Nakładanie na Wykonawcę obowiązku uzyskania prawomocnych decyzji jest tym bardziej nieuzasadnione, gdyż nie może on ponosić ryzyka zgłaszania nieuprawnionych roszczeń przez osoby trzecie, które mogą spowodować wieloletnie postępowania sądowe. W takim przypadku Wykonawca byłby zobowiązany płacić kary umowne przez cały okres trwania takich postępowań, ponieważ uzyskanie prawomocnych decyzji jest jednym z etapów realizacji umowy, których niedotrzymanie wiąże się z nakładaniem kar umownych. Zamawiający zmienia zapisy dotyczące pozwolenia na budowę/rozpoczęcie prac remontowych z: prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/rozpoczęcie prac remontowych na ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/rozpoczęcie prac remontowych. W przypadku pozwolenia za użytkowanie, utrzymany zostaje wymóg prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. I tak, we wzorze umowy w: 1 ust. 1 treść dotychczasową, zastępuje się treścią: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wybudowanie - wykonanie wszelkich robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa i modernizacja byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 24 A, Białystok na podstawie i w zakresie określonym w szczególności w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, obejmującym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla tego zadania, uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. 1 ust. 3 pkt d) treść dotychczasową, zastępuje się treścią: Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji w zakresie budowlanym, instalacyjnym, a w szczególności sanitarnym i elektrycznym wraz z dokumentacją projektową, przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (etap III) wyczerpującą swym zakresem program rzeczowy inwestycji, wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (D. U poz. 739) oraz innymi obowiązującymi przepisami związanymi z budownictwem, projektowaniem, przy jednoczesnym zastosowaniu praw i przepisów wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w obiektach podlegających remontowi: W budynku administracyjnym z kuchnią,,a''. W pawilonach łóżkowych C, E, B, D i budynku administracyjnym A. oraz uzyskaniu ostatecznych decyzji, opinii zezwalających na rozpoczęcie prac remontowych Analogiczna zmiana zostaje wprowadzona w Rozdziale I pkt 2 ppkt d) SIWZ. 1 ust. 3 pkt f) treść dotychczasową, zastępuje się treścią: Uzyskanie prawomocnej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie nowej kubatury wraz z zagospodarowaniem terenu (etap II c). 2 ust. 1 pkt b)-d) treść dotychczasową, zastępuje się treścią: b) Termin projektu budowlanego (etap I a, I b) nie później niż do r. Za termin opracowania projektu budowlanego (zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiającego) (etap I a, I b) uznaje się datę uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Faza wykonania usługi. c) Termin opracowania inwentaryzacji oraz projektu remontu (etap III) nie później niż do r. Za termin opracowania inwentaryzacji i wykonania projektu remontu (zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiającego) uznaje się datę uzyskania ostatecznych decyzji, opinii zezwalających na rozpoczęcie prac remontowych. d) Termin opracowania projektów wykonawczych i innych elementów stanowiących całość zamówienia (etap I a, I b, III) do 3 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Faza wykonania usługi: Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej pełno-branżowej. Uwaga. Zamawiający informuje, iż w punkcie b) został zmieniony (wydłużony do r.) termin opracowania

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ RO.Z 271.5.2012 Przywidz, dn. 16.04.2012r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r. sygn. DZP/K-574/2015. bip.pum.edu.pl

Szczecin, dnia r. sygn. DZP/K-574/2015. bip.pum.edu.pl sygn. DZP/K-574/2015 Szczecin, dnia 11.12.2015 r. bip.pum.edu.pl Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 6 2015-07-16 16:10 Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15). Numer ogłoszenia: 180190-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

Projekt Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: +4842 2711752,

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161446-2016:text:pl:html Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 090-161446

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

ZP Kosakowo r.

ZP Kosakowo r. ZP.272.10.2012 Kosakowo 29.05.2012 r. Wszyscy uczestnicy postepowania W związku z zaistniałymi wątpliwościami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 nr

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 37/2015/PS/1 na realizację zamówienia: Remont kiosków przekaźnikowych w stacjach Wrzosowa i Aniołów

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 37/2015/PS/1 na realizację zamówienia: Remont kiosków przekaźnikowych w stacjach Wrzosowa i Aniołów Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 37/2015/PS/1 na realizację zamówienia: Remont kiosków przekaźnikowych w stacjach Wrzosowa i Aniołów Na podstawie art. 15.1 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. Ogłoszenie na stronę internetową

Poznań, dnia r. Ogłoszenie na stronę internetową Poznań, dnia 19.04.2010r. Ogłoszenie na stronę internetową www.zus.pl 540000- TZ 370-11/10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=308785&rok= Page 1 of 5 Sosnowiec: Roboty budowlane dla zadania pn: Budowa instalacji wewnętrznej gazów medycznych wraz z przynależną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r.

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul.

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji. Katowice, dnia 13 listopada 2014 r. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72a, 40 065 Katowice Dotyczy: postępowania ZP 23/2014 na Remont sal dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA Kraków, dn. 12.08.2009r. Uczestnicy postępowania na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji i modernizacji istniejącego obiektu typu Lipsk, w Krakowie- Nowej Hucie, ul. Osieckiego,

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks Opole: Remont budynku przy ul. Kościuszki 8 dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich Numer ogłoszenia: 14888-2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów:

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: I. Zapytanie z dnia 14/07/2016 Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu firmę, która spełnia warunek na niżej: W okresie ostatnich pięciu lat przed

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi.

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi. OI.271.1.0025.2012 Pawłowice, dn. 13.06.2012r. Odpowiedź nr 1 do przetargu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz dla oświetlenia ulicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl z 5 2015-08-10 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Adaptacja i remont pomieszczeń socjalnych i wc w budynku

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont Oddziału Klinicznego Endokrynologii na

Bardziej szczegółowo

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: 112683-2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS /ZPFSiZ /P-05/.../ 2012 Radom, dnia

Znak sprawy: RSS /ZPFSiZ /P-05/.../ 2012 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-09-08 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm. Ciechanowiec: Remont

Bardziej szczegółowo

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74)

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74) GMINA STRZEGOM ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl Strona internetowa Zamawiającego Wasze pismo z dnia - Znak - Nasz znak WIiZP.271.20.2013.MP.6-11

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s... Page 1 of 5 Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na VII piętrze segmentu C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obiekt i zakres prac, teren budowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :...

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... Załącznik nr 5 U M O W A NR...... Wzór W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ Nr postępowania: ZP 16/2015 Kraków, 15 października 2015 r. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Kraków: Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na remoncie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową w metodologii zaprojektuj

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Sokołów Podlaski: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Numer ogłoszenia: 75919-2016; data zamieszczenia: 08.06.2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.osw.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na wykonanie pełnobranżowego projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, Lublin, woj. lubelskie, tel w. 281.

Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, Lublin, woj. lubelskie, tel w. 281. Page 1 of 6 Lublin: Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci kanalizacyjnej sanitarnej, wodociągowej i deszczowej Numer ogłoszenia: 118551-2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Kraków: Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowokosztorysowej na budowę

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 04.02.2015r.

Białystok, dnia 04.02.2015r. ZP/II/15/32 Białystok, dnia 04.02.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl Katowice: Rozbudowa i doposażenie istniejącego systemu instalacji klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej

kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.deblin.pl Dęblin: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu - usługa

Ogłoszenie o przetargu - usługa Ogłoszenie o przetargu - usługa na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola w Lubochni" Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.piekary.pl Piekary Śląskie: Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.63.46.2016 Zielona Góra, 25 października 2016 r. RISS 3361543 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy budynku: Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Data publikacji 2015-05-12 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu 1 I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Świebodzice: Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach Numer ogłoszenia: 245001-2013; data zamieszczenia: 19.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Janów Podlaski: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa dawnych warsztatów na pracownię mechanizacji rolnictwa w Janowie Podlaskim przy ul. Siedleckiej 1 Numer ogłoszenia: 95430-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stary.sacz.pl Stary Sącz: Przedszkole przy ul. Staszica w Starym Sączu - przebudowa kotłowni,

Bardziej szczegółowo

GMINA OSTROWIEC. ŚWIĘTOKRZYSKI Ostrowiec Świętokrzyski, 24.09.2012 r. (II cz.) Or.V.271.WIM.6/2012

GMINA OSTROWIEC. ŚWIĘTOKRZYSKI Ostrowiec Świętokrzyski, 24.09.2012 r. (II cz.) Or.V.271.WIM.6/2012 Or.V.271.WIM.6/2012 GMINA Ostrowiec Świętokrzyski, 24.09.2012 r. (II cz.) Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (BZP Nr 340812-2012 w dniu 11.09.

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 12 grudnia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Modernizacja Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie Strona 1 z 5 Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy oraz budowie budynku biurowolaboratoryjnego wraz z łącznikiem - etap

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ,

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, które wpłynęły do dnia 11 czerwca 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Starogard Gdański: Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy bloku operacyjnego wraz z Centralną sterylizatornią w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim przy ul. dra Józefa Balewskiego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ / 333 / 50 PN / 2013 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsplszczecinek.pl Szczecinek: Przebudowa wraz z wymianą głównej tablicy zasilania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 9 lipca 2014 r. DZPiZ 171/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne Kielce: Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Pytanie: Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy :

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Pytanie: Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy : Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy : dostarczenia, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy wraz z adaptacją pomieszczeń oraz

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zabrze: Adaptacja pomieszczeń socjalnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Numer ogłoszenia: 9200-2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy...... pieczęć zamawiającego... Ciechanów 05.01.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 03/2017r. 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Krubińskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon:... fax:... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Numer ogłoszenia TTE/1/2015 Data ogłoszenia r.

Opis przedmiotu zamówienia: Numer ogłoszenia TTE/1/2015 Data ogłoszenia r. Wykonanie dokumentacji technicznej odnawialnych źródeł energii planowanych do wdrożenia na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Numer ogłoszenia TTE/1/2015 Data ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy przepompowni,

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, 37-100 Łańcut Certyfikat ISO 9001:2000 Nr FS 530641 w Laboratorium OŚ

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, 37-100 Łańcut Certyfikat ISO 9001:2000 Nr FS 530641 w Laboratorium OŚ Wola Dalsza 2009-08-04 KTL 0344 / 5 / 2009 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie. BZP - 246638-2009

Bardziej szczegółowo

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 9, tel.: 76 8779 300; fax: 76 8779 330 59-500 Złotoryja e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com NIP

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo