Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 37/2015/PS/1 na realizację zamówienia: Remont kiosków przekaźnikowych w stacjach Wrzosowa i Aniołów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 37/2015/PS/1 na realizację zamówienia: Remont kiosków przekaźnikowych w stacjach Wrzosowa i Aniołów"

Transkrypt

1 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 37/2015/PS/1 na realizację zamówienia: Remont kiosków przekaźnikowych w stacjach Wrzosowa i Aniołów Na podstawie art Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., na wnioski Wykonawców odpowiadamy na pytania: Pytanie 1 Prosimy o określenie czy w zakresie Wykonawcy będzie wymiana elementów zamontowanych w otworach elewacji np czerpnie w kioskach przekaźników, zgodnych ze normą antywłamaniową RC4? Odpowiedź 1 Pytanie 2 Czy wymagane jest aby drzwi podlegające wymianie posiadały Kontrolę Dostępu zgodną ze standardem przyjętym w PSE S.A.? Jeśli tak to czy ma to być rozbudowa systemu centralnego zlokalizowanego w RCN. Odpowiedź 2 Nie, drzwi powinny posiadać patentowe zamki mechaniczne otwierane kluczem. Pytanie 3 Czy w zakresie niniejszego postępowania jest dostawa i elementów SOT dla potrzeb Kontroli Dostępu w wymienianych drzwiach? Odpowiedź 3 Pytanie 4 Jakie IP jest wymagane dla systemu master key (elementy elektroniczne) w odniesieniu do zamknięć zewnętrznych? Odpowiedź 4 Nie jest wymagane, należy zastosować zamki i klucze mechaniczne. Pytanie 5 Zgodnie ze standardem PSE S.A. wszystkie wejścia do budynków powinny być monitorowane (SSWiN) oraz wyposażone w Kontrolę Dostępu (KD). W związku z powyższym czy należy włączyć nowe drzwi do lokalnego SOT, czy wymagane jest aby zamki pełniły ww funkcje bez konieczności nawiercania ościeżnic i drzwi pod montaż kontaktronów lub zwór co powoduje obniżanie klasy drzwi. Jeśli tak prosimy o podanie parametrów istniejących SOT, niezbędnych do wyceny. Odpowiedź 5 Drzwi powinny być wyposażone fabrycznie w kontaktrony generujące sygnał informujący o otwarciu drzwi. Pytanie 6 Czy system master key powinien posiadać zdefiniowany profil klucza? Odpowiedź 6 Pytanie 7 Czy wymagane jest aby wyposażenie drzwi były fabrycznie wyposażone w tzw. dźwignie anty-panik z zamkiem elektrycznym, wpuszczanym z funkcją antypaniczną do współpracy z systemem KD, umożliwiającym ewakuację z pomieszczeń od wewnątrz w każdej sytuacji zgodnie z normą PN-EN 1125 poprzez użycie jedynie dźwigni anty-panik, 1

2 Odpowiedź 7 Tak, przy czym nie jest wymagany zamek elektryczny, chodzi wyłącznie o spełnienie ww. funkcjonalności związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz kontenerów. Pytanie 8 Czy wystarczające jest aby minimalny okres ochrony patentowej dla systemu master key wynosił 15 lat, tj. na dzień składania ofert do 2030 r? Odpowiedź 8 Dopuszcza się, aby okres ochrony patentowej wynosił minimum 5 lat. Pytanie 9 Czy wymagane jest, aby drzwi do pomieszczeń technicznych wyposażone w kraty wentylacyjne miały potwierdzoną klasę RC4 dla drzwi oraz kratki wentylacyjnej łącznie? Odpowiedź 9 Pytanie 10 Czy zamawiający wymaga aby Klucz systemu master key był prawnie chroniony przed nieautoryzowanym dorabianiem (polska ochrona patentowa)? Odpowiedź 10 Pytanie 11 Czy wymagane jest aby po zamknięciu zamki ryglowały się dając się otworzyć jedynie przez użycie KD, Klucza lub dźwigni antypanicznej/klamki od strony wewnętrznej? Odpowiedź 11 Pytanie 12 Prosimy o udostępnienie Standardu Ochrony stacji elektroenergetycznych PSE S.A. w celu dokładnej analizy wymagań dla obiektów objętych niniejszym postępowaniem w zakresie wyposażenia stolarki drzwiowej dla potrzeb klasy RC4. Odpowiedź 12 Standard ochrony jest dokumentem zawierającym dane sensytywne i nie będzie udostępniany w ramach niniejszego zamówienia. Ponadto wymagania dla klasy RC4 określone są w odnośnych normach. Pytanie 13 Czy drzwi będące w zakresie wymiany muszą spełniać wymóg klas ppoż? Jeśli tak to w jakiej klasie EI? Standard budynków obowiązujący w PSE S.A. stawia wymóg stosowania drzwi w klasie EI30. Odpowiedź 13 Drzwi nie muszą spełniać wymagań klasy EI30. Pytanie 14 Czy Zamawiający dopuszcza aby prace montażowe, remontowe w stacjach elektroenergetycznych na obszarze ruchu elektrycznego były prowadzone przez osoby bez odpowiednich uprawnień, a jedynie pod nadzorem osób z uprawnieniami? Odpowiedź 14 Pytanie 15 Czy w ramach zadania należy uzyskać stosowne pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych? 2

3 Odpowiedź 15 Pytanie 16 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączeń elementów sieci w okresie realizacji przedmiotowego zadania? Odpowiedź 16 Pytanie 17 Czy Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej na obiektach dot. niniejszego postępowania przetargowego? Odpowiedź 17 Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów. Zamawiający nie żąda na etapie złożenia oferty potwierdzenia dokonania wizji, jednocześnie zwracając uwagę, że wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie ze Wzorem umowy Część IV SIWZ Projekt umowy, w której w 2 ust. 3 pkt. d) Wykonawca oświadcza iż dokonał wizji. Pytanie 18 Prosimy o wyjaśnienie czy do wyceny należy przyjmować literalnie ilości podane w SIWZ czy też ilości wynikające z faktycznego zapotrzebowania obiektu na infrastrukturę techniczną obliczoną przez projektanta w oparciu o analizę wykonaną na podstawie wizji lokalnej. Odpowiedź 18 Wartości podane w SIWZ są wartościami rzeczywistymi. Pytanie 19 Czy zamawiający posiada komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania stosownych pozwoleń na prowadzenie prac budowlanych? Odpowiedź 19 Pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych nie jest wymagane. Pytanie 20 Czy projekty wykonawcze powinny być wykonane tylko i wyłącznie, siłami własnymi lub wykonawcami wskazanymi w ofercie? Odpowiedź 20 W Części I SIWZI, Rozdział II - Przedmiot zamówienia punkt 4 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie podwykonawców wraz z zakresem wykonywanych przez nich prac. Pytanie 21 Czy wymianie podlegają wszystkie budynkowe instalacje elektryczne? Odpowiedź 21 Wymianie podlegają fragmenty instalacji wymienione w Części II SIWZ, Przedmiot zamówienia, punkt 4, podpunkt: f, g. Pytanie 22 Czy w zakresie remontu znajdują się jakieś prace w zakresie urządzeń i instalacji stacyjnych znajdujących się w remontowanych budynkach? Odpowiedź 22 Pytanie 23 Czy w zakresie remontu znajdują się jakieś prace wymagające ingerencji (np demontażu i ponownego montażu) w zakresie urządzeń i instalacji stacyjnych znajdujących się w remontowanych budynkach? 3

4 Odpowiedź 23 Pytanie 24 Czy w zakresie remontu znajdują się jakieś prace związane z instalacjami sanitarnymi, wentylacyjnymi lub ogrzewaniem? Odpowiedź 24 Pytanie 25 Czy prace związane z nawierzchnią wokół remontowanych budynków obejmują swym zakresem: kanalizacje, odwodnienia lub inne? Odpowiedź 25 Pytanie 26 Czy prace związane z nawierzchnią wokół remontowanych budynków obejmują swym zakresem kolizje z innymi instalacjami stacyjnymi? Odpowiedź 26 Pytanie 27 W związku z tym iż termin związania z Ofertą jest dłuższy niż termin wykonania i odebrania całej inwestycji, czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji ww zadania? Odpowiedź 27 Pytanie 28 Zamawiający wymaga aby termin ważności związania z Ofertą wynosił 90 dni od momentu otwarcia Ofert, oraz zakończenie prac i odebranie do dnia r. Zatem czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu na realizację zadania o co najmniej 160 dni ze względu na opóźnienia z tytułu wybrania Oferenta i podpisania z nim Umowy a także, złe warunki pogodowe, długie terminy realizacji zamówień dla materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Prosimy określić datę odbioru końcowego w przypadku podpisania Umowy z Oferentem w dniu (zgodnie z ważnością Oferty) lub określić czas na realizację zadania od momentu podpisania Umowy. Odpowiedź 28 Data odbioru końcowego ustalona na jest obowiązująca. Pytanie 29 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ cyt. W przypadku korzystania z Podwykonawców, Wykonawca przedstawi wraz z fakturą wykaz Podwykonawców, którym zlecono wykonanie Robót objętych fakturą, oraz wysokość roszczeń dotyczących kwot żądanych przez nich w związku z uczestnictwem w realizacji Robót objętych fakturą oraz oświadczenia Podwykonawców, iż zostały zaspokojone lub zabezpieczone ich roszczenia dotyczące całości należnych im od Wykonawcy kwot. Czy wobec tego należy rozumieć że Wykonawca musi w 100% sfinansować ww zadanie oraz czy Zamawiający nie zapłaci dopóki wszelkie zobowiązania Wykonawcy nie będą zaspokojone? Odpowiedź 29 Pytanie 30 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ: cyt Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych również za każdy przypadek powierzenia wykonania choćby części Robót osobie trzeciej, której Zamawiający nie zaakceptował jako Podwykonawcy, w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia należnego takiej osobie trzeciej. Czy Zamawiający podtrzymuje taki zapis? 4

5 Odpowiedź 30 Tak Należy zaznaczyć, że powyższe wyjaśnienia do SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia nr 37/2015/PS/1. 5

Białystok, dnia 20.01.2015r.

Białystok, dnia 20.01.2015r. ZP/I/15/21 Białystok, dnia 20.01.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chopina 15, Lipowej 6A, Słowackiego 13 wraz z remontem balkonów zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/5/14 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 10.02.2013r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie

Wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie Nr referencyjny: NZ-091/82/IN-44/2015Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin fax: + 4891 430

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo