STUDIUM PRZYPADKU outsourcing zadań własnych Wrocławia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM PRZYPADKU outsourcing zadań własnych Wrocławia"

Transkrypt

1 Wrocław, 3 października 2012 r. STUDIUM PRZYPADKU outsourcing zadań własnych Wrocławia Dariusz Ostrowski Prezes Zarządu

2 Metropolie to ośrodki, które potrafiły stworzyć odpowiednie środowisko innowacyjne, będące splotem relacji gospodarczych, technicznych, instytucjonalnych i społecznych dla rozwoju sektora informacyjnego * * Społeczna przestrzeń metropolii Jalowiecki B.

3 Informacje ogólne o spółce Gmina Bierutów Gmina Brzeg Dolny Gmina Czernica Gmina Domaniów Gmina Dobroszyce Gmina Długołęka Gmina Jelcz-Laskowice Gmina Kąty Wrocławskie Gmina Kobierzyce Gmina Kostomłoty Gmina Krośnice Gmina Miękinia Gmina Milicz Gmina Oborniki Śląskie Miasto Oleśnica Gmina Oława Gmina Siechnice Gmina Strzelin Gmina Środa Śląska Miasto Świdnica Gmina Trzebnica Gmina Udanin Gmina Wisznia Mała Miasto Wrocław Gmina Żmigród Gmina Żórawina

4 Informacje ogólne o spółce Spółka Akcyjna Założona w 2005 Kapitał spółki: ,00 PLN Akcje imienne w ramach subskrypcji prywatnej 30 akcjonariuszy 26 pracowników Obroty na koniec sierpnia 2012: ,88 PLN

5 ARAW UCHWAŁA NR XXXVIII/2441/05 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 maja 2005 roku. w sprawie utworzenia spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna na podstawie art. 18 ust. 2 9 lit. f) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), w związku z art.. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) 3. Celem Spółki jest zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez tworzenie warunków akwizycji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych i trwałe ograniczanie bezrobocia oraz prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju Gminy Wrocław i aglomeracji wrocławskiej.

6 ARAW Misja: Źródło aktualnej wiedzy i kompetencji dla podmiotów gospodarczych i samorządowych. Wizja: Aglomeracyjny węzeł wiedzy o gospodarce. Cel główny: Poprzez dostarczenie rzetelnej i aktualnej wiedzy gospodarczej, zwiększać atrakcyjność inwestycyjną aglomeracji, zmniejszać ryzyko prowadzenia biznesu i podnosić efektywność działalności samorządu terytorialnego.

7 Obszary działania Spółki Nasze działania dzielimy na : A) Sektor gospodarczy Nowoczesne inwestycje o dobrych markach. Duże inwestycje, które przyciągną za sobą dużą ilość kooperantów. Masowa zestandaryzowana obsługa inwestycji firm średniej wielkości. Internacjonalizacja wrocławskich firm Polscy czempioni. B) Sektor samorządowy Wsparcie w usprawnianiu procesów administracyjnych w gminach. Integracja działań promujących walory turystyczne aglomeracji wrocławskiej. Wsparcie gmin w możliwości pozyskiwaniu dodatkowych kompetencji.

8 Obszary działania Spółki C) Sektor edukacyjny Działania na styku biznesu oraz edukacji zawodowej i technicznej. Działania wspierające rozwój umiejętności i wiedzy odpowiadającym oczekiwaniom rynku pracy. D) Sektor rozwojowy Design projekt Akcelerator Designu. Projekt Odra. Elektroodpady. Kampania edukacyjna WFOŚiGW. Klaster firm kreatywnych Creativro. E) Sektor komercyjny Realizacja projektów specjalnych, dedykowanych.

9 Struktura Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rada Nadzorcza Zarząd Biuro Spółki Centrum Wspierania Biznesu Centrum Usług Samorządowych Zespół Edukacji i Pozyskiwania Funduszy Zespół Zarządzania Nieruchomościami

10 Możliwości wsparcia JST Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA jako spółka celowa, której 100% właścicielem są gminy, może realizować ich zadania własne, w drodze powierzenia, bez obowiązku stosowania przez Gminę przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. REWOLUCJA W FINANSOWANIU!

11 REWOLUCJA W FINANSOWANIU Orzeczenie ETS z r. TeckaL Srl przeciwko Commune Di Viano (sygn. C-107/98) Definicja podmiotu wewnętrznego: inna osoba prawna niż zamawiający, kontrola zamawiającego nad podmiotem podobna do własnych jednostek organizacyjnych, podmiot wykonuje istotną działalność za zamawiającego.

12 REWOLUCJA W FINANSOWANIU Wyrok ETS z r. Coditel Brabont SA przeciwko Comune D Vccle, Region de Bruxelles Capitale (sygn. C-324/07) Definicja podmiotu wewnętrznego: spółka w której udziały posiada więcej niż jedna JST, spółka celowa public - public - partnership.

13 REWOLUCJA W FINANSOWANIU Wyrok ETS z r. Sea Srl przeciwko Comune di Ponte Nossa (sygn. C-573/07) Gdy więcej niż jedna jednostka publiczna posiada udziały w podmiocie wewnętrznym, kontrola winna być zapewniona wspólnie przez te jednostki publiczne.

14 REWOLUCJA W FINANSOWANIU Warunki do spełnienia przez podmiot wewnętrzny : zapis w celu spółki/ akcie założycielskim, kontrola wszystkich udziałowców/akcjonariuszy, znaczna część działalności spółki na rzecz udziałowców ale nie koniecznie łącznie, niedochodowość działania spółki za zadania powierzone, 100% kapitału pochodzi z sektora finansów publicznych (nie tylko JST), działalność komercyjna może stanowić nieznaczną część.

15 Zalety współpracy Gminy jako 100% właściciel ARAW-u zachowują pełną kontrole nad spółką, nie tylko dominujący Akcjonariusz, co gwarantują zmiany w Statucie. Posiada potencjał majątkowy do zrealizowania powierzonego zadania. Posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów. Inwestycje realizowane przez ARAW nie wpływają na budżet i zadłużenie gmin. Jako spółka prawa handlowego może wykorzystywać elastyczne formy oraz metody finansowania projektów.

16 Plany ARAW Centrum Usług Samorządowych wsparcie w realizacji zadań własnych, wewnętrzne badania, audyty, monitoring realizacji projektów, reprezentowanie na misjach gospodarczych, sprzedaż nieruchomości, przygotowanie przetargu, opracowanie strategii, analiz i raportów, oferta zakupów grupowych.

17 Jaki model? ARAW spółka celowa (wieloosobowa) ARAW podmiot wewnętrzny ARAW Centrum Usług Wspólnych ARAW forma outsourcingu CUW wydzielona z organizacji samodzielna jednostka realizująca procesy biznesowe, jednak pozostająca w strukturze i pod jej kontrolą (PwC)

18 Studium przypadku Czy outsourcing w sferze publicznej ma wzorce w przeszłości? Opieka społeczna (Rodzinne Domy Dziecka) Komunikacja miejska Inwestycje miejskie Komunalny zasób mieszkaniowy Edukacja niepubliczna

19 Studium przypadku Co powierzamy? Usługi IT (realizowane w urzędzie): - Usługi utrzymaniowe (sprzętu, administracja oprogramowania, dostęp do zasobów, bezpieczeństwo), - Usługi związane z rozwojem (nowe projekty IT, programowanie drobnych funkcjonalności, rekonfiguracja i modernizacja systemów), - Usługi eksperckie (konsulting w zakresie strategii i wyboru oprogramowania, wsparcie strategicznych przetargów i wdrożeń).

20 Studium przypadku Dlaczego powierzamy? Spółka jest własnością miasta Rozwój pracowników i usług Profesjonalizacja zawodu informatyka Wymiana doświadczeń dla innych organizacji publicznych (akcjonariuszy) i obniżenie kosztów stałych, Racjonalizacja przychodów z usług Możliwość prowadzenia projektów komercyjnych Nieskrępowany i efektywniejszy system motywowania pracowników Uzyskanie redukcji kosztów rzędu 25-40% (PwC)

21 Studium przypadku Co zrobiliśmy do tej pory? Wzajemna akceptacja wizji, Przekonanie decydentów, Warsztaty szkoleniowe z PwC, Analiza i zbieranie danych, definiowanie procesów i usług, Definiowanie modelu organizacyjnego Lobbing wśród kierownictwa (badanie nastrojów), Warsztaty dla pracowników, Analiza ryzyk, Opisywanie procesów i usług IT, analiza zasobów Kalkulacja kosztów usług, Urabianie prawników i adwersarzy

22 Studium przypadku Co przed nami? Szczegółowe analizy kosztowe i podatkowe Szczegółowy Plan wdrożenia Zatwierdzenie biznesplanu Plan zarządzania ryzykiem Uzgodnienia z licencjodawcami Analiza praw autorskich Monitorowanie zmian

23 Studium przypadku Najważniejsze problemy: Opór przed zmianą Dylemat usług IT jako zadania własnego Wybór formy powierzenia Dylemat VAT-u : - usługa cywilno-prawna - refundacja kosztów Brak dostatecznych doświadczeń

24 Studium przypadku Usługa IT zadaniem własnym gminy? NIE, ponieważ art.7 ust.1 w zw. z art.33 ust.1 uosg potwierdza, że działania w zakresie własnej obsługi IT nie są zadaniami własnymi, WSA w Białymstoku z r. I SA/Bk 564/09 urząd jest aparatem wójta obsługa IT stanowi jedynie narzędzie wójta

25 Studium przypadku Usługa IT zadaniem własnym gminy? TAK, albowiem Ocena celowości czynności usługi IT w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych, Orzeczenie SN z r. III CZP 22/110 (katalog zadań uosg i uogk jest otwarty i zmienny i oceniany wagą i powszechną dostępnością dla społeczności gminnej a działalność podmiotów świadczących te usługi może być odpłatna, zarobkowa ale nie nastawiona na zysk), Delegowanie usług IT nie zmienia charakteru tych czynności bo WIN jest nadal narzędzie do realizacji zadań.

26 Studium przypadku Wybór formy powierzenia 1/ wyrok WSA w Warszawie z r. III SA/Wa 2445/05 w pow. na postan. SN z r. III CZ 112/99 gmina może regulować swoje stosunki ze spółką uchwałami organów gminy i organami spółki a nie jedynie umowami cywilnymi, 2/ powyższe nie wyklucza umów cywilnych.

27 Studium przypadku Dylemat VAT-u 1/ przy zastosowaniu rozliczenia 1:1 za koszty pracowników usługa jest droższa o stawkę 23% podatku, 2/ czy i w jakim zakresie możliwe jest odliczenie podatku zapłaconego w gminie, 3/ szczegółowa analiza podatkowa i interpretacja przez właściwy US, 4/ jeśli powierzenie za refundacją kosztów to brak faktury za usługę i brak VAT-u!

28 Studium przypadku Szacunek i struktura kosztów IT w urzędzie (rocznie): 1/ wynagrodzenia brutto z pochodnymi / utrzymanie biur / utrzymanie stanowisk pracy / obsługa WIN w urzędzie (kadry, płace, FK, budżet, obsługa prawna, administracyjna, zamówień publicznych) Przykładowe porównania kosztów urząd - Spółka: Obsługa kadr, płac, szkoleń: v. 54 x 35,- x 12 = Obsługa FK, budżetu: v x 3,- x 12 = analityk

29 Studium przypadku Efekty wdrożenia projektu: 1/ redukcja kosztów usług IT ale nie w perspektywie pierwszego roku, 2/ rozszerzenie usług IT na inne urzędy, 3/ unifikacja i profesjonalizacja IT u innych, 4/ rozwój usług IT i ich komercjalizacja, 5/ rozszerzenie projektu o kolejne obszary usług biznesowych dla gmin i ich jednostek.

30 Dziękuję za uwagę

31 Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA pl. Solny Wrocław tel fax

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta ŁÓDŹ 2020+

Strategia Rozwoju Miasta ŁÓDŹ 2020+ Strategia Rozwoju Miasta ŁÓDŹ 2020+ Diagnoza strategiczna opracowana przez: Oddział Strategii Rozwoju Miasta Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ pod nadzorem metodologicznym prof.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia

Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia Iwona ŁADYSZ Dolnośląska Szkoła Wyższa Artykuł prezentuje możliwości podnoszenia pozycji Wrocławia w systemie osadniczym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności INSTYTUTU SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH S.A. Za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności INSTYTUTU SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH S.A. Za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności INSTYTUTU SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH S.A. Za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 12 czerwca 2014 roku 1. Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LLO-4101-013-00/2013 Nr ewid. 162/2014/P/13/160/LLO Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH PROGRAMOWANIE OPERACYJNE 2 Schemat zarządzania strategicznego PLANOWANIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ANALIZA DIAGNOZA (SWOT) FORMUŁOWANIE CELÓW PROGNOZY CELE ANALIZY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli S/14/002 Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNET WORKS S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Dobra Nasza Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny. Dobra Nasza Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Dobra Nasza Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Modele obsługi inwestorów przez spółkę aglomeracyjną

Modele obsługi inwestorów przez spółkę aglomeracyjną Modele obsługi inwestorów przez spółkę aglomeracyjną Niniejsze opracowanie zawiera wyróżnienie trzech modeli outsourcingu obsługi inwestorów do zewnętrznej wobec urzędów gminy aglomeracji łódzkiej jednostki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku #2 Sektor Publiczny Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT #3 Sektor Energetyczny Najwięksi dostawcy rozwiązań

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo