Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku"

Transkrypt

1 Gdańsk Luty 2015

2 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem kw kw kw kw Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej kw kw kw kw Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. EUR Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 266,3 239,2 69,2 59,6 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 905,0 826,9 230,0 202,5 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 93,60 85,10 22,34 20,52 1

3 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej GK LPP SA Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Stan na koniec: IV kw IV kw Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Znak towarowy Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w pozostałych jednostkach Inwestycje w nieruchomości Należności i pożyczki Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego Pozostałe należności Pożyczki Inne aktywa finansowe Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa RAZEM

4 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej PASYWA Stan na koniec: IV kw IV kw Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Różnice kursowe z przeliczania jednostek Zyski zatrzymane zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto bieżącego okresu Udziały mniejszości Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki Inne zobowiązania finansowe Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne zobowiązania długoterminowe 69 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Kredyty bankowe i pożyczki Inne zobowiązania finansowe Rezerwy Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Pasywa RAZEM

5 3. Jednolite skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów GK LPP SA Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów Narastająco IV kw Narastająco IV kw Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (Strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (Strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (Strata) brutto Obciążenia podatkowe Zysk (Strata) netto Zysk netto przypadający: akcjonariuszom podmiotu dominującego podmiotom niekontrolującym Inne całkowite dochody Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Całkowite dochody ogółem Liczba akcji Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 266,26 239,18 4

6 4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym GK LPP SA Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości Pozostałe kapitały Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) bieżącego okresu Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Udziały mniejszości Kapitał własny RAZEM Stan na 1 stycznia 2013 roku korekty błędów z lat poprzednich 0 Stan na 1 stycznia 2013 roku po korektach Koszty nabycia akcji własnych Konwersja obligacji na akcje 0 Podział zysku za 2012 rok Wynagrodzenia płatne akcjami Udział mniejszościowy na dzień bilansowy Wypłata dywidendy udziałowcom mniejszościowym Transakcje z właścicielami Zysk netto za IV kwartały 2013 roku Naliczenie różnic kursowych po przeliczeniu jednostek Stan na 31 grudnia 2013 roku

7 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości Pozostałe kapitały Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) bieżącego okresu Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Udziały mniejszości Kapitał własny RAZEM Stan na 1 stycznia 2014 roku korekty błędów z lat poprzednich 0 Stan na 1 stycznia 2014 roku po korektach Koszty nabycia akcji własnych Konwersja obligacji na akcje 0 Podział zysku za 2013 rok Objęcie akcji 5 5 Wynagrodzenie płatne akcjami Wniesienie wkładu przez udziałowców mniejszościowych Wypłata dywidendy udziałowcom mniejszościowym Transakcje z właścicielami Zysk netto za IV kwartały 2014 roku Naliczenie różnic kursowych po przeliczeniu jednostek Stan na 31 grudnia 2014 roku

8 5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych GK LPP SA Narastająco IV kw Narastająco IV kw Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zapłacony podatek dochodowy Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych likwidacja spółek dywidendy b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych obligacji obcych spłata udzielonych pożyczek odsetki Inne wpływy inwestycyjne

9 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie udziałów udzielone pożyczki b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki nabycie udziałów nabycie obligacji obcych Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy z objęcia akcji Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki Koszt utrzymania akcji własnych Dywidendy na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto, razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

10 6. Wybrane jednostkowe dane finansowe LPP SA Wybrane dane finansowe 4 kw kw kw kw w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Wybrane dane finansowe 4 kw kw kw kw w tys. EUR Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 156,5 218,0 37,4 52,6 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 865,6 797,9 203,1 189,5 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 93,60 85,10 22,34 20,52 9

11 7. Sprawozdanie z sytuacji finansowej LPP SA Sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Stan na koniec: IV kw IV kw Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Znak towarowy Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w nieruchomości Należności i pożyczki Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego Pozostałe należności Pożyczki Inne aktywa finansowe Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa RAZEM

12 . Stan na koniec: Sprawozdanie z sytuacji finansowej IV kw IV kw PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto bieżącego okresu Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki Inne zobowiązania Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Kredyty bankowe i pożyczki Rezerwy Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Pasywa RAZEM

13 8. Jednolite sprawozdanie z całkowitych dochodów LPP SA Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów Narastająco IV kw Narastająco IV kw Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (Strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (Strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (Strata) brutto Obciążenia podatkowe Zysk (Strata) netto Całkowite dochody ogółem Liczba akcji Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 156,53 218,03 12

14 9. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym LPP SA Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości Pozostałe kapitały Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) bieżącego okresu Kapitał własny RAZEM Stan na 1 stycznia 2013 roku korekty błędów z lat poprzednich 0 Stan na 1 stycznia 2013 roku po korektach Koszt nabycia akcji własnych Podział zysku netto za 2012 rok Wynagrodzenia płatne akcjami Transakcje z właścicielami Zysk netto za IV kwartały 2013 roku Stan na 31 grudnia 2013 roku

15 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości Pozostałe kapitały Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) bieżącego okresu Kapitał własny RAZEM Stan na 1 stycznia 2014 roku korekty błędów z lat poprzednich 0 Stan na 1 stycznia 2014 roku po korektach Koszt nabycia akcji własnych Podział zysku netto za 2013 rok Objęcie akcji 5 5 Wynagrodzenia płatne akcjami Transakcje z właścicielami Zysk netto za IV kwartały 2014 roku Stan na 31 grudnia 2014 roku

16 10. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych LPP SA Narastająco IV kw Narastająco IV kw Sprawozdanie z przepływów pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zapłacony podatek dochodowy Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych odsetki i dywidendy sprzedaż udziałów / likwidacja spółek spłata udzielonych pożyczek b) w pozostałych jednostkach odsetki zbycie aktywów finansowych obligacji obcych spłata udzielonych pożyczek Inne wpływy inwestycyjne

17 Śródroczne skrócone sprawozdane finansowe za IV kwartał 2014 roku II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie udziałów udzielone pożyczki b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki nabycie aktywów finansowych obligacji obcych Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki Wpływy netto z emisji akcji Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji własnych Dywidendy na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto, razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

18 Śródroczne skrócone sprawozdane finansowe za IV kwartał 2014 roku Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za IV kwartał 2014 roku 1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej LPP SA W skład Grupy Kapitałowej LPP SA (GK, Grupa) wchodzą: - LPP SA będąca jednostką dominującą, - 4 zależne spółki krajowe, - 17 zależnych spółek zagranicznych. Nie istnieje jednostka dominująca względem LPP SA Listę spółek wchodzących w skład GK przedstawiono poniżej. Lp. Nazwa spółki Siedziba Data objęcia kontroli 1. G&M Sp. z o.o. Gdańsk, Polska DP&SL Sp. z o.o. Gdańsk, Polska IL&DL Sp. z o.o. Gdańsk, Polska AMUR Sp. z o.o. Gdańsk, Polska LPP Estonia OU Talin. Estonia LPP Czech Republic S.R.O. Praga, Czechy LPP Hungary KFT Budapeszt, Węgry LPP Latvia LTD Ryga, Łotwa LPP Lithuania UAB Wilno, Litwa LPP Ukraina AT Przemyślany, Ukraina RE Trading OOO Moskwa, Rosja LPP Romania Fashion SRL Bukareszt, Rumunia LPP Bulgaria EOOD Sofia, Bułgaria LPP Slovakia S.R.O. Bańska Bystrzyca, Słowacja LPP Fashion Bulgaria LTD. Sofia, Bułgaria Gothals Limited Nikozja, Cypr Jaradi Limited AI Tatar, ZEA IP Services FZE Ras Al Khaimah, ZEA LPP Croatia D.O.O. Zagrzeb, Chorwacja Reserved GMBH Hamburg, Niemcy Koba AS Bańska Bystrzyca, Słowacja Dominacja LPP SA w podmiotach zależnych, z uwagi na jej znaczny, w większości na 100% udział w kapitale spółek zależnych oraz w całkowitej liczbie głosów, ma charakter bezpośredni. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, obejmuje wyniki jednostkowe LPP S.A. oraz wyniki niżej wymienionych spółek zależnych: - LPP Estonia OU - LPP Czech Republic SRO - LPP Hungary KFT - LPP Latvia LTD - LPP Lithuania UAB 17

19 Śródroczne skrócone sprawozdane finansowe za IV kwartał 2014 roku - LPP Ukraina AT - Re Trading OOO - LPP Romania Fashion SRL - LPP Bulgaria LTD - LPP Slovakia SRO - LPP Fashion Bulgaria LTD - Gothals LTD - Jaradi LTD - IP Services FZE - LPP Croatia DOO - Reserved GMBH - Koba AS Pozostałe jednostki krajowe zależne od LPP SA nie zostały objęte konsolidacją ze względu na nieistotność danych. Jest to zgodne z Polityką Rachunkowości przyjętą przez Grupę. Zgodnie z nią, nie jest obejmowana konsolidacją jednostka zależna lub stowarzyszona, jeżeli wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym tej jednostki są nieznaczne w stosunku do danych sprawozdania finansowego jednostki dominującej. W szczególności za nieznaczną uznawana jest suma bilansowa oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych jednostki, które za okres obrotowy są niższe od 10% sumy bilansowej i przychodu jednostki dominującej. Łączna kwota sum bilansowych i przychodów jednostek nie objętych konsolidacją nie może również przekraczać tego poziomu, lecz w odniesieniu do odpowiednich wielkości skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ustalonych przy założeniu, że w jego zakres wchodzą wszystkie jednostki zależne bez dokonywania wyłączeń. Udział w wielkościach skonsolidowanych, wszystkich krajowych spółek zależnych nie objętych konsolidacją, przedstawia się następująco: - w sumie bilansowej GK 0,04% - w przychodach ze sprzedaży i przychodach finansowych GK 0,22% Nie objęcie konsolidacją sprawozdań finansowych tych spółek nie wpłynęło negatywnie na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego GK. LPP SA jest firmą zajmującą się projektowaniem i dystrybucją odzieży w Polsce i krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Spółki wchodzące w skład GK i podlegające konsolidacji są podmiotami zajmującymi się dystrybucją towarów pod marką RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY poza granicami Polski. Odzież jest zasadniczo jedynym towarem, sprzedawanym przez spółki z GK. Jako towar uzupełniający podstawową ofertę spółek GK, sprzedawane jest obuwie, torby oraz akcesoria odzieżowe. Projekty odzieży są sporządzane w biurze projektowym mieszczącym się w siedzibie LPP SA w Gdańsku oraz w biurze projektowym w Krakowie i następnie przekazywane do działu zakupów, który zleca produkcję poszczególnych modeli, nawiązując w tym celu współpracę z zakładami w Polsce i poza jej granicami, między innymi w Chinach. Lokowanie produkcji w Chinach przebiega za pośrednictwem biura handlowego Spółki znajdującego się w Szanghaju. GK osiąga także niewielkie przychody ze sprzedaży usług (są to w całości przychody podmiotu dominującego są to głównie usługi dot. know-how w zakresie prowadzenia salonów firmowych przez kontrahentów krajowych oraz wynajmowanie środków transportu). Dodatkowym przedmiotem działalności w Grupie jest zarządzanie prawami do znaków towarowych RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY, w tym ich ochrona, działanie w celu zwiększenia ich wartości, udzielanie licencji na ich korzystanie etc. Do tego celu zostały przeznaczone spółki Gothals Limited na Cyprze oraz Jaradi Limited i IP Services w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 4 zależne spółki krajowe prowadzą działalność w zakresie wynajmu nieruchomości, w których prowadzone są sklepy Cropp i RESERVED. 2. Podstawa sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowości Raport GK za IV kwartał 2014 roku zawiera skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i wybrane dane objaśniające, zawarte w niniejszej Informacji Dodatkowej oraz skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, zgodnie z MSR 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa. 18

20 Śródroczne skrócone sprawozdane finansowe za IV kwartał 2014 roku Polityka księgowa zastosowana do sporządzenia niniejszego sprawozdania jest we wszystkich istotnych aspektach zgodna z polityką przyjętą do sporządzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2013, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia Dokonania Grupy Kapitałowej LPP SA w okresie objętym raportem Najważniejsze dokonania GK w IV kwartale 2014 roku: 1. W IV kwartale 2014 roku zrealizowano przychody ze sprzedaży w wysokości mln zł. Były one wyższe o około 11 % w porównaniu z osiągniętymi w IV kwartale 2013 roku (1 267 mln zł). 2. W IV kwartale GK LPP SA osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 248 mln zł. W poprzednim roku w tym okresie GK LPP SA uzyskała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 261 mln zł. Zysk netto wyniósł w IV kwartale 2014 roku około 246 mln zł (w porównaniu z zyskiem netto 182 mln zł w IV kwartale 2013 roku). 3. W IV kwartale 2014 roku w salonach RESERVED zrealizowano sprzedaż w wysokości 676 mln zł, zaś w placówkach Cropp w wysokości 220 mln zł. Sprzedaż zrealizowana w IV kwartale w sklepach House wyniosła 200 mln zł, w sklepach MOHITO 146 mln zł, zaś w salonach SiNSAY 78 mln zł. 4. W IV kwartale 2014 roku powierzchnia sieci sklepów wzrosła o 41 tys. m kw. Na koniec IV kw roku GK LPP SA dysponowała sklepami o łącznej powierzchni 723 tys. m kw. 5. Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych spadły w IV kwartale 2014 roku o 3,5 %, zaś w całym roku o 2,5% (z pominięciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działają spółki GK LPP SA). 4. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe W IV kwartale GK LPP kontynuowała rozbudowę sieci sprzedaży sklepów wszystkich marek. W ciągu całego roku łączna powierzchnia handlowa została zwiększona o 134 tysiące m2, czyli o 23%. Uruchomiono kolejne sklepy RESERVED w Niemczech oraz rozpoczęto działalność sklepów wszystkich marek w Chorwacji otwierając tym samym pierwsze placówki na Bałkanach. Długofalowe plany rozwoju zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Wyniki finansowe osiągnięte w IV kwartale jak i w całym 2014 roku na poziomie operacyjnym były nieco niższe od osiągniętych w poprzednim roku. Podstawową przyczyną było pogorszenie relacji kosztów funkcjonowania GK do przychodów. Pomimo tego, że w ciągu roku zmniejszono średnie koszty operacyjne dla jednostki powierzchni handlowej, nie udało się tym działaniem zrekompensować malejącej sprzedaży. Jednym z istotnych czynników powodujących relatywny spadek sprzedaży na poziomie Grupy Kapitałowej była sytuacja polityczna związana z konfliktem w Rosji i na Ukrainie, która spowodowała znaczące osłabienie walut lokalnych skutkujące widocznym zmniejszeniem poziomu przychodów realizowanych w tym regionie w przeliczeniu na zł. Oprócz negatywnych różnic kursowych wynikających z osłabienia rosyjskiego rubla oraz ukraińskiej hrywny pojawiły się także te, które wynikały z osłabienia polskiej złotówki wobec USD, szczególnie w drugiej połowie roku. Negatywny wpływ różnic kursowych na wynik roku 2014 wyniósł 112 mln zł. Pozytywny wpływ na wynik netto miał natomiast ujemny co do wartości podatek odroczony związany z operacją opisaną w punkcie 25 niniejszego sprawozdania. Wartość ta zwiększyła roczny wynik netto o ok. 107 mln zł. Bez uwzględniania tego zdarzenie, skonsolidowany wynik netto w 2014 roku wyniósłby 375 mln zł. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujawnione w sprawozdaniu skonsolidowanym, wypracowane zostały przez poszczególne spółki GK w następujących wielkościach (po wyłączeniach sprzedaży wewnątrz grupy): 19

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A. Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 grudnia 2013 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Wieluń, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Cognor S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. na dzień i za okres zakończony 31 marca 2015

Cognor S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. na dzień i za okres zakończony 31 marca 2015 Cognor S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień i za okres zakończony 31 marca 2015 15 maja 2015 roku Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Waldemar Osuch - Prezes

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku kończący się 31 marca 2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Rusiec, 23.02.2015 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo