Warszawa r. SZEF ZARZĄDU PLANOWANIA LOGISTYKI - P4 w miejscu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa.12.2013 r. SZEF ZARZĄDU PLANOWANIA LOGISTYKI - P4 w miejscu"

Transkrypt

1 ZARZĄD PLANOWANIA LOGISTYKI P4 ODDZIAŁ INTEROPERACYJNOŚCI LOGISTYCZNEJ I HNS Warszawa r. SZEF ZARZĄDU PLANOWANIA LOGISTYKI - P4 w miejscu NOTATKA z dorocznej konferencji HNS na temat Funkcjonowanie systemu HNS w jednostkach i komórkach organizacyjnych MON i elementach pozamilitarnych systemu obronnego kraju oraz realizacja przez nie zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza. I. Termin: 11 grudnia 2013 r. II. Temat: Funkcjonowanie systemu HNS w jednostkach i komórkach organizacyjnych MON i elementach pozamilitarnych systemu obronnego kraju oraz realizacja przez nie zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza. III. Uczestnicy konferencji: Przedstawiciele komórek i jednostek organizacyjnych MON oraz elementów pozamilitarnych systemu obronnego (EPSO), realizujący zadania HNS. IV. Cel: 1. Ocena realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS) w jednostkach organizacyjnych MON i elementach pozamilitarnych systemu obronnego kraju w roku Podsumowanie obszarów współpracy komórek i jednostek organizacyjnych MON z EPSO w świetle wniosków z przeprowadzonych w 2013 roku ćwiczeń STEADFAST JAZZ 2013 (SFJZ 13) i STEADFAST JAZZ 2013 HNS (SFJZ13 HNS). 3. Przedstawienie priorytetowych zadań w 2014 r. V. Miejsce: Warszawa, klub AVIATOR 1. Bazy Lotnictwa Transportowego. VI. Przebieg konferencji: Tegoroczna konferencja była podzielona na dwa główne bloki tematyczne: a. Ocena i wnioski z realizacji zadań HNS w ćwiczeniach SFJZ 13 i SFJZ 13 HNS oraz; b. Funkcjonowanie systemu HNS w uwarunkowaniach nowego systemu kierowania i dowodzenia SZ RP. Konferencję otworzył Szef Zarządu Planowania Logistyki P4 gen. bryg. Jan DZIEDZIC, który w inauguracyjnym wystąpieniu podsumował realizację zadań HNS w ćwiczeniu SFJZ 13 HNS. Gen. Dziedzic podkreślił, że ćwiczenie certyfikujące Sił Odpowiedzi NATO STEADFAST JAZZ 2013 stanowiło podstawę sprawdzenia polskiego systemu wsparcia przez państwo-gospodarza poprzez realne jego zabezpieczenie, udział w procesie planowania i fazie wykonawczej części dowódczo-sztabowej (CPX) jak

2 i organizację na jego bazie narodowego ćwiczenia SFJZ 13 HNS. Ponadto, Szef ZPL-P4 dodał, że ćwiczenia sojusznicze takie jak SFJZ 13 powinny być wykorzystywane do realizacji narodowych ćwiczeń i treningów wpisując się w nową Inicjatywę Integracji Sił NATO (Conected Force Initiative). Na zakończenie swojego wystąpienia, gen. Dziedzic podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację ćwiczenia, a w dowód uznania wręczył medale pamiątkowe oraz certyfikaty uczestnictwa dla przedstawicieli resortu ON i EPSO, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w trakcie ćwiczenia SFJZ 13 HNS. Następnie kontynuowano pierwszy blok tematyczny, w ramach którego przedstawiciele RON i EPSO zaprezentowali ocenę i wnioski z realizacji zadań HNS w ćwiczeniach SFJZ 13 i SFJZ 13 HNS, w tym: 1. W zakresie ćwiczenia SFJZ 13: a) Ćwiczenie SFJZ 13 pokazało, iż realizacja zadań wynikających z obowiązku państwagospodarza wymaga zaangażowania wszystkich podsystemów zabezpieczenia logistycznego. Tak więc tego typu ćwiczenia mogą być podstawą do zgrywania nie tylko systemu HNS ale również elementów systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP; b) Przy realizacji ćwiczeń międzynarodowych o dużej skali (takich jak SFJZ13) generacja sił powinna być zakończona na Głównej Konferencji Planistycznej co pozwoli państwu-gospodarzowi właściwie zaplanować wsparcie udzielane państwom i dowództwom wysyłającym, umożliwiając jednocześnie przestrzeganie procedur planowania HNS zawartych w AJP 4.5. c) Najlepszym forum dyskusji nad problematyką HNS oraz miejscem negocjowania porozumień jest Połączony Komitet Sterujący HNS, który w przypadku SFJZ 13 nie został powołany. d) Jest niezmiernie istotne aby w przedsięwzięciach planistycznych (konferencje, warsztaty, rekonesanse) organizowanych przez dowódcę NATO uczestniczyli ze strony państw i dowództw wysyłających przedstawiciele odpowiedzialni za pozyskiwanie wsparcia i najlepiej gdyby mogły uczestniczyć w następujących po sobie przedsięwzięciach cały czas te same osoby. e) Udostępniać na potrzeby sił sojuszniczych infrastrukturę zgodnie z jej przeznaczeniem. Wydzielenie całego Parku Sprzętu Technicznego w KONOTOPIE na obozowisko i SD RRC FRA powodowało daleko idące komplikacje nie tylko dla polskich uczestników ćwiczenia. f) Przystępowanie do Porozumienia Technicznego oraz podpisywanie porozumień wykonawczych (SOR) powinno być zrealizowane odpowiednio wcześnie, tak aby w momencie wejścia poszczególnych sił na terytorium RP można było realizować ich wsparcia zgodnie z podpisanymi dokumentami międzynarodowymi. W tym celu w trakcie konferencji planistycznych ćwiczenia (IPC, MPC, FCC) oprócz przedstawicieli państwa-gospodarza powinni brać udział przedstawiciele państw i dowództw wysyłających odpowiedzialnych za pozyskiwanie wsparcia. g) Dla zabezpieczenia fazy RSOM niezbędne jest posiadanie przez państwo-gospodarza Wielonarodowego Planu Przemieszczenia, który pozwali zawczasu przygotować niezbędne siły i środki do realizacji zobowiązań sojuszniczych. 2. W obszarze dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia SFJZ 13 HNS: 2

3 a) Konieczność organizacji ćwiczenia w stosunkowo krótkim czasie a tym samym znaczne skrócenie procesu planowania ćwiczenia stanowiło istotne wyzwanie dla organizatorów przedmiotowego przedsięwzięcia. b) Sytuacja wyjściowa do ćwiczenia była zbyt ogólna i nie pozwoliła na dokonanie właściwej oceny zagrożeń w sferze właściwości danego ministra (wojewody). Opracowując zderzenia i incydenty niezbędne jest uwzględnianie przedstawicieli EPSO (np. w ramach prac Zespołu Autorskiego) w trakcie ich opracowywania zapewniając właściwy ich dobór i stopień szczegółowości c) Ograniczenie uczestnictwa w ćwiczeniu PK HNS ministrów i wojewodów tylko do czasu pracy urzędów skutkowało brakiem płynności w realizacji zadań i możliwości reagowania na potrzeby generowane ze struktur militarnych; d) PK HNS wojewodów w ograniczonym zakresie były angażowane i informowane przez WSzW obszarach: a. planowania i uzgadniania wykorzystania pozamilitarnych zasobów obronnych województwa; b. pozyskiwania i aktualizacji informacji o zasobach cywilnych możliwych do wykorzystania na potrzeby HNS; c. koordynowania przedsięwzięć związanych z przyjęciem jednostek wojskowych i ich przemieszczeniem przez obszar województwa. e) Kierowane do PK HNS ministrów i wojewodów zadania miały formę zbyt ogólną, co nie pozwoliło na dokonanie szczegółowych analiz i wyliczeń w zakresie możliwości wydzielenia wsparcia przez organy administracji publicznej; f) Za niezbędne przedstawiciele EPSO uznali konieczność większego zaangażowania WSzW w koordynację zadań HNS w odniesieniu do organów samorządowych województw; g) Rozważenia wymaga przebieg procesu przekazywania zadań dla EPSO w taki sposób, aby nie dublować ich przesyłania przez RCB i Zespół HNS; h) Niezbędne jest zwiększenie możliwości wykorzystania CBD HNS przez komórki EPSO. 3. Wnioski dodatkowe: a) W celu doskonalenia specjalistów pozamilitarnych struktur obronnych należy ująć zadania organizacji kursów dla osób pełniących funkcję PK HNS (np. w oparciu o AON) w Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego w latach ; b) Należałoby zredefiniować udział polskich przedstawicieli w ćwiczeniu pk. BALTIC HOST w kierunku deklaracji Polski, nie tylko jako państwo ramowe od 2015 r., ale również jako gospodarza ćwiczenia BH Ponadto, proponuje się aby Polska podjęła na forum Komitetu Narodowych Dowódców Terytorialnych NTCC działania mające na celu nadanie Ukrainie pełnego członkowstwa w maju 2015 r.; c) Wdrożenie wniosków, z pracy Grupy Badawczej oraz z wyników ankiet opracowanych przez Kierownictwo Ćwiczenia pozwoli na dalsze doskonalenie systemu HNS szczególnie w nowym systemie kierowania i dowodzenia. W tym kontekście należy podkreślić, że: 3

4 a. projekt nowelizacji decyzji 531 MON oparty o przywrócenie funkcji pełnomocnika MON ds. HNS odpowiada wymaganiom nowego systemu kierowania i dowodzenia w obszarze HNS ; b. właściwie ulokowano zadania HNS w zreorganizowanej logistyce SZ tj. IWsp SZ, RBLog, WOG; c. istnieje konieczność zunifikowania niejawnych systemów teleinformatycznych w relacji RON i EPSO; Po zakończeniu i podsumowaniu bloku tematycznego z zakresu ćwiczeń SFJZ 13 i SFJZ 13 HNS, Szef OILiHNS, swoim wystąpieniem rozpoczął prezentowanie tematów związanych z funkcjonowaniem systemu HNS w uwarunkowaniach nowego systemu kierowania i dowodzenia SZ RP. Powyższa prezentacja została uzupełniona wystąpieniami przedstawicieli DG RSZ i DO RSZ przedstawiającymi planowane zmiany struktur kierowania i dowodzenia SZ RP oraz realizację zadań HNS przez te dowództwa. Następnie płk Chołuj omówił i ocenił realizację najważniejszych zadań HNS w 2013 roku, do których, poza wcześniej wspomnianymi ćwiczeniami, zaliczył: 1. Uczestnictwo w pracach Komitetu Narodowych Dowódców Terytorialnych NTCC, które jest międzynarodowym forum zrzeszającym oficerów flagowych reprezentujących dowództwa lub instytucje państw członkowskich odpowiedzialne za organizację zadań związanych ze wsparciem przez państwo-gospodarza. W ramach tych prac Polska przewodniczyła temu forum do maja 2013 r. co wiązało się z koniecznością przygotowania i poprowadzenia posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego NTC w marcu 2013 roku w Krakowie oraz konferencji NTCC w maju 2013 roku w Warszawie. W ramach przewodnictwa, działalność Polski była ukierunkowana na doskonalenie i wdrażanie dobrych praktyk w HNS, rozszerzanie aktywności Komitetu w ramach wymiany informacji z partnerami realizującymi zadania HNS a nie będącymi reprezentantami sił zbrojnych oraz dzielenie się doświadczeniami nabytymi w ramach realizowanych ćwiczeń i operacji. Ponadto, dzięki aktywnej postawie Polski, kraje bałtyckie Litwa, Łotwa i Estonia uzyskały status państwa zaproszonego i w maju 2014 roku mogą stać się pełnoprawnymi członkami tego forum. 2. Zaktualizowanie na potrzeby przygotowań ćw. SFJZ 13 Katalogu Możliwości HNS (CAPCAT) i przesłanie go dowództwom i państwom sojuszniczym. Zaktualizowano zgodnie z przyjętym cyklem CBD HNS oraz wypełniając oczekiwania sojusznicze założono bazę danych PL HNS LOGFAS wprowadzając do niej ponad 90 obiektów. 3. Kontynuowanie zapoczątkowanych w kwietniu 2012 roku prac nad GSA (Garrison Support Arrangement) dla JFTC Bydgoszcz. W tym zakresie dokonano uzgodnień projektu dokumentu w ramach RON oraz skierowano go za pośrednictwem Departamentu Prawnego do uzgodnień międzyresortowych. Uwagi zgłoszone do GSA przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Rządowego Centrum Legislacji (dotyczące m.in. zwolnień celnych i podatkowych) spowodowały konieczność prowadzenia dalszych negocjacji z partnerem zagranicznym Udzielenie wsparcia 26 transportom SZ Czech, Francji, Litwy, Łotwy i USA (21 TSC) przemieszczającym się przez terytorium RP. 1 aktualnie GSA skierowano do II tury uzgodnień międzyresortowych. 4

5 5. Przeprowadzenie w AON dwóch kursów HNS, w ramach których przeszkolono 40 osób. 6. Przeprowadzenie w styczniu i październiku, w ramach przygotowania NCK HNS do ćwiczenia SFJZ, szkolenia obsad osobowych wyznaczonych do Struktur Zespołu HNS oraz Kierownictwa Ćwiczenia. 7. Uczestnictwo w kontrolach realizacji zadań obronnych w EPSO w obszarze HNS: Na zakończenie konferencji, szef OILiHNS przedstawił zasadnicze zadania stojące przed systemem HNS w 2014 r. Najważniejsze z nich to: 1. Wdrożenie decyzji 513 MON; 2. Zakończenie prac i wdrożenie doktryny DD 4.5 (A) wraz z równoległymi pracami nad pozostałymi dokumentami z zakresu HNS instrukcja, tranzyty itp.; 3. Zapewnienie ciągłości realizacji zadań HNS w okresie transformacji. Ponadto, realizowane będą również: 4. Implementacja wniosków z ćwiczenia SFJZ 13 i SFJZ 13 HNS; 5. Zakończenie procesu negocjacji i podpisanie GSA (do ); 6. Aktywne uczestnictwo Polski w NTCC propagujące rozszerzanie forum o nowych członków, które powinno skutkować w 2014 roku przyjęciem Litwy, Łotwy i Estonii w poczet pełnoprawnych członków NTCC oraz nadanie Ukrainie statusu państwa zaproszonego. 7. Aktualizacja CBD HNS i kontynuacja prac nad wprowadzaniem danych HNS do systemu LOGFAS; 8. Uczestnictwo w ćwiczeniach międzynarodowych z zakresu HNS (m.in. BALTIC HOST 2014, LOYAL LOGISTICIAN 2014) oraz udzielenie wsparcia przez państwogospodarza w ramach ćwiczeń realizowanych na terytorium RP; 9. Organizacja kursów HNS w AON dla personelu realizującego zadania HNS w RON i EPSO. 10. Przygotowanie i organizacja konferencji HNS w 2014 r. Podsumowując konferencję gen. bryg. Jan Dziedzic podziękował wszystkim uczestnikom konferencji oraz podkreślił, że rok 2014 będzie czasem wyzwań związanych z funkcjonowaniem elementów militarnych systemu HNS w nowych uwarunkowaniach organizacyjnych, w tym przede wszystkim dla nowotworzonego Dowództwa Generalnego RSZ. Ponadto, Szef ZPL-P4 przedstawił podział zadań HNS realizowanych w zależności od szczebla kierowania i dowodzenia resortu ON (szczegóły załącznik 1). VII. Wnioski i propozycje: 1. Zadania wynikające z obowiązków państwa-gospodarza planowane do realizacji w roku 2013 zostały wykonane na dobrym poziomie. 5

6 2. Ćwiczenie SFJZ 13 i SFJZ 13 HNS służyło certyfikacji systemu HNS i potwierdziło jego gotowość do realizacji zadań. 3. Zorganizować w III dekadzie stycznia 2014 roku spotkanie podsumowujące ćwiczenie SFJZ 13 HNS z udziałem Ministra Obrony Narodowej. 4. Niezbędnym jest regularna aktualizacja PK HNS i Centralnej Bazy Danych na potrzeby HNS. 5. Dążyć do tego by proces planowania ćwiczeń sojuszniczych w zakresie HNS realizowany był zgodnie z doktryną AJP 4.5 (A). 6. Włączać do procesu planowania ćwiczeń, na odpowiednim etapie, właściwe merytorycznie instytucje, w tym przedstawicieli EPSO. Konsekwentnie egzekwować terminy przesyłania dokumentów planistycznych i reagować na opóźnienia w tym zakresie. 7. W pracy nad projektem doktryny DD 4.5 (A) uwzględnić jej narodowy charakter i uwarunkowania nowego systemu kierowania i dowodzenia SZ RP. 8. Zadania planowane do realizacji w 2014 r. winny być ukierunkowane na zapewnienie ciągłości realizacji zadań HNS w okresie transformacji. 9. Konieczna jest kontynuacja oraz aktywny, merytoryczny udział przedstawicieli Sił Zbrojnych RP w ćwiczeniach serii BALTIC HOST. 10. Notatkę przesłać do komórek organizacyjnych uczestników konferencji. 11. Materiały z konferencji udostępnić zainteresowanym przedstawicielom EPSO poprzez witrynę internetową Opracował: ppłk Paweł KWARTO Panie Generale, proszę o akceptację wniosków i propozycji. SZEF pk Tomasz CHOŁUJ 6

7 7

8 8

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Warszawa listopad 2012 www. gen-prof.pl HNS nie jest wyłącznie domeną wojska, lecz dotyczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 przegląd MIeSIĘCZNIK MARZeC 2012 NR 03 (057) wojsk lądowych Cena 6 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 W ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP podjęto kompleksowe

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 293

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 293 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 293 Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony

Bardziej szczegółowo

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15 przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 NR 4 (008) str. 15 OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJSKU PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO str. 30 WYKORZYSTANIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN

PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN (MasterPlan SIS II PL) Wersja 2.4 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH REFORMA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Utworzenie Armii Krajowej Kierownik Zespołu gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław PACEK W A R S Z A W A 2 0 1 4 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Niniejsza koncepcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 400/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA NR 400/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 457 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA NR 400/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wdrożenia w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r. Departament Polityki Zbrojeniowej Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78 DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

NARODOWE ASPEKTY HOST NATION SUPPORT

NARODOWE ASPEKTY HOST NATION SUPPORT ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 2 (181) 2010 Anna Miler Akademia Marynarki Wojennej NARODOWE ASPEKTY HOST NATION SUPPORT STRESZCZENIE W artykule przedstawiono główny cel przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

logistyczny POLSKI OBRONNY PRZEMYSŁ str. 13 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ str.

logistyczny POLSKI OBRONNY PRZEMYSŁ str. 13 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ str. przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK WRZESIEŃ 2011 NR 3 (015) str. 13 POLSKI PRZEMYSŁ OBRONNY ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

Bardziej szczegółowo

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Stanisław Koziej Prezydentura Bronisława Komorowskiego stała się zwieńczeniem jego doświadczenia i dorobku

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012 II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU, 31 maja 2012 1. Wprowadzenie Z początkiem tego roku zainicjował nową formułę dyskusji na temat kluczowych problemów transportu. W tym celu utworzył forum bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BIULETYN Nr 2 (7)/2013 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI: Strony: 2 Słowo wstępne 3 Usprawnienie systemu kontroli zarządczej w urzędzie gminy przy wykorzystaniu wsparcia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Podsumowanie konkursu dla zespołów projektowych z ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich realizujących działania w ramach Projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

tj. o czyn z art. 231 1 kk - na podstawie art. 17 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego.

tj. o czyn z art. 231 1 kk - na podstawie art. 17 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego. 2 2. niedopełnienia obowiązków służbowych w okresie od grudnia 2009 roku do dnia 10 kwietnia 2010 roku, w Warszawie oraz na terenie Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Smoleńsku i Katyniu, przez funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Doskonalenie systemu rozpoznania Co mamy, czego oczekujemy Krym tlący się konflikt PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 3 / 2014 W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y ISSN

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo