Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju"

Transkrypt

1 Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Warszawa listopad 2012 www. gen-prof.pl

2 HNS nie jest wyłącznie domeną wojska, lecz dotyczy całego systemu obronnego Państwa, wszystkich jego struktur oraz szczebli władzy, a także obowiązującego prawodawstwa

3 1. Ogólne zasady wsparcia państwa gospodarza

4 Obszar zadaniowy HNS

5 Cel HNS: udzielenie wsparcia dowódcom NATO oraz państwom wysyłającym swe siły do zadań poza własne granice; HNS ułatwia wprowadzenie wojsk do rejonu działań ; redukcja ilości sił i środków oraz zasobów niezbędnych do przeprowadzenia operacji.

6 Def. HNS: Cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez państwo-gospodarza (HN) w czasie pokoju, sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysu lub konfliktu sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują zadanie lub przemieszczają się przez terytorium państwa-gospodarza. Podstawę takiej pomocy stanowią uzgodnienia zawarte pomiędzy stosownymi władzami państwagospodarza i państwami wysyłającymi oraz/lub NATO

7 Zakres realizacji zadań: niski poziom świadczeń odnosi się do czasu pokoju, kiedy przeprowadzane są wspólne ćwiczenia lub manewry, a także do kryzysów czasu pokoju, gdy zachodzi potrzeba zgrupowania lub tranzytowego przemieszczenia sił;

8 c.d. Zakres realizacji zadań: poziom wysoki odnosi się przede wszystkim do okresu zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu) i czasu wojny, w czasie którego uruchamiane są świadczenia wynikające z porozumień i prawnych ustaleń zmieniające w sposób zasadniczy podstawy realizacji przygotowań i działań obronnych.

9 Zadania realizowane w ramach HNS: prowadzenie działalności prewencyjnej służb państwa-gospodarza; udostępnianie rejonów i infrastruktury, składów zapasów środków bojowych, materiałowych, technicznych i wyposażenia; zabezpieczenie transportu, w tym: przyjęcie na swym terytorium personelu i ładunków;

10 c.d. Zadania realizowane w ramach HNS: zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych; udzielanie pomocy w zaspokojeniu potrzeb konserwacyjno-remontowych sprzętu; dostarczanie, przechowywanie, dystrybucja oraz uzupełnianie podstawowych materiałów pędnych i smarów;

11 c.d. Zadania realizowane w ramach HNS: zapewnienie pomocy medycznej; zatrudnianie odpowiednich pracowników cywilnych ; udostępnienie systemów informacyjnych i łączności;

12 c.d. Zadania realizowane w ramach HNS: udostępnianie informacji o wymaganiach administracji rządowej i samorządowej w zakresie obowiązującego prawa, spraw porządkowych, ochrony środowiska, itp.; gromadzenie oraz aktualizacja informacji i danych o narodowych zasobach obronnych ; zapewnienie obsługi prasowej, pomocy prawnej i innych form wsparcia.

13 c.d. Zadania realizowane w ramach HNS: Zadania te zabezpieczane są w miarę posiadanych możliwości, w uzgodnionym zakresie, w pierwszej kolejności przez siły zbrojne, a w następnej przez potencjał wykonawczy sektora cywilnego państwa udzielającego wsparcia.

14 Zasady realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza

15 Zasady: kolektywnej odpowiedzialności państwa Sojuszu i władze NATO ponoszą wspólną odpowiedzialność za organizację wsparcia operacji i ćwiczeń prowadzonych przez NATO; zabezpieczenia zasobów państwa Sojuszu zapewniają indywidualnie lub przez wspólne przygotowania i ustalenia, wydzielenie niezbędnych zasobów w celu zabezpieczenia sił własnych, wydzielonych do NATO;

16 c.d. Zasady: suwerennych uprawnień dowódca NATO posiada stosowne uprawnienia do inicjowania, w imieniu potencjalnych państw wysyłających, planowania, wypracowywania porozumień i uzgodnień, koordynowania oraz realizacji HNS; zasada współdziałania niezbędne jest współdziałanie pomiędzy państwem gospodarzem, państwami wysyłającymi oraz dowództwami NATO;

17 c.d. Zasady: koordynacji wsparcia zapewnienie wysokiej efektywności i skuteczności działania oraz eliminowanie konkurowania o dostępne zasoby państwa gospodarza osiągane jest poprzez ścisłą koordynację procesu przygotowania i realizacji HNS; oszczędności wykorzystywania zasobów;

18 c.d. Zasady: przejrzystości udostępniania zasobów informacje, dotyczące zakresu wsparcia, realizowanego przez państwo gospodarza podczas wsparcia działań sił sojuszniczych muszą być udostępniane właściwemu dowódcy NATO i państwom wysyłającym; refundacji kosztów zwrot kosztów za wsparcie udzielone przez państwo gospodarza.

19 Obowiązki i uprawnienia państwa gospodarza

20 Polska powinna: wyznaczyć Centralny Punkt Kontaktowy HNS, odpowiedzialny za koordynację przedsięwzięć narodowych w odniesieniu do całości spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań HNS; informować państwa wysyłające i dowódców NATO o funkcjonującym systemie punktów kontaktowych;

21 c.d. Polska powinna: posiadać Katalog możliwości wsparcia przez państwo gospodarza, który zawiera informacje w zakresie: zasad i przyjęcia i pobytu ; wybranych charakterystyk obiektów infrastruktury; możliwości wydzielenia zasobów w różnych obszarach; dostępności sił i środków w zakresie świadczenia usług; zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

22 c.d. Polska powinna: informować o zaistniałych istotnych zmianach w odniesieniu do możliwości zapewnienia HNS; zapewniać możliwie najwyższy poziom koordynacji i współpracy pomiędzy; dokonywać przeglądu istniejących planów i stanu prawnego;

23 c.d. Polska powinna: w odniesieniu do procesu planowania HNS: formować, w oparciu o stałe Porozumienie Ogólne (MOU) w sprawie zapewnienia HNS na terytorium RP, wraz z dowódcą NATO, Połączony Komitet Koordynacyjny ds. HNS (JHNSSC)9, który stosownie do potrzeb będzie koordynował wypracowywanie Porozumień Technicznych oraz Wspólnych Porozumień Wdrożeniowych;

24 c.d. Polska powinna: w odniesieniu do procesu planowania HNS: rozpatrywać Wniosek o Zapewnienie HNS, wystosowany przez dowódcę NATO lub władze państwa wysyłającego powyższe porozumienie;

25 c.d. Polska powinna: zapewnić wydzielenie personelu łącznikowego ; informować właściwego dowódcę NATO o aktualnym stanie i dostępności uzgodnionych zasobów; opracowywać narodowe wskaźniki kosztów świadczeń HNS, które będą udostępniane dowódcy NATO i potencjalnym państwom wysyłającym.

26 Obowiązki i uprawnienia państwa wysyłającego

27 Strona polska realizuje zadania: informuje państwo gospodarza oraz dowódcę NATO o właściwym Punkcie Kontaktowym; dokonuje analizy Porozumienia Ogólnego, zawartego pomiędzy dowódcą NATO a państwem gospodarzem;

28 c.d. Strona polska realizuje zadania: opracowuje Koncepcję Wymagań (COR), w której przedstawia wstępny zakres potrzeb sił kierowanych do udziału w operacji (ćwiczeniu), w poszczególnych obszarach wsparcia (materiałowego, technicznego, medycznego, bezpieczeństwa, transportu, telekomunikacji, obiektów infrastruktury itp.);

29 c.d. Strona polska realizuje zadania: dokonuje analizy Porozumienia Technicznego, opracowanego przez dowódcę NATO i państwo gospodarza ; wyznacza i kieruje swoich przedstawicieli do uczestnictwa w tworzonym Połączonym Komitecie Koordynacyjnym ds. HNS, w celu przygotowania odpowiedniego projektu Porozumienia Technicznego i koordynacji procesu opracowywania Wspólnych Porozumień Wdrożeniowych;

30 c.d. Strona polska realizuje zadania: przekazuje państwu gospodarzowi Zestawienia Potrzeb wojsk własnych (SOR) Statement of Requirements; negocjuje i podpisuje z państwem gospodarzem Wspólne Porozumienie Wdrożeniowe;

31 c.d. Strona polska realizuje zadania: uczestniczy w negocjacjach porozumień, dotyczących wsparcia przez państwo gospodarza i zasad zwrotu kosztów; zapewnia zwrot kosztów wynikających z realizacji dwustronnych lub wielostronnych porozumień w sprawie HNS;

32 c.d. Strona polska realizuje zadania: informuje na bieżąco dowódcę NATO o stanie trwających negocjacji dwustronnych w zakresie porozumień HNS; wydziela, na czas prowadzonych operacji lub ćwiczeń, oficerów łącznikowych do odpowiednich dowództw NATO, zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem.

33 2. System realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza i państwa wysyłającego

34 Organizacja narodowego systemu HNS: oparta jest o niezbędne elementy systemu obronnego RP (kierowania obronnością, militarny oraz pozamilitarny), a realizacja odbywa na poziomach: politycznym, planistycznym i wykonawczym.

35 c.d. Organizacja narodowego systemu HNS: poziom polityczny obejmuje uprawnione organy państwa do realizacji przyjmowanych przez RP zobowiązań międzynarodowych (rolę w tym zakresie pełni Minister Obrony Narodowej poprzez podległe mu komórki organizacyjne);

36 c.d. Organizacja narodowego systemu HNS: poziom planistyczny obejmuje w szczególności elementy podsystemu militarnego; koordynatorem całokształtu działań podejmowanych na tym poziomie jest Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw HNS;

37 c.d. Organizacja narodowego systemu HNS: poziom wykonawczy obejmuje wytypowane jednostki Sił Zbrojnych RP poziomu taktycznego, wyznaczone do realizacji zadań państwa gospodarza, terenowe organy administracji wojskowej, organy administracji publicznej oraz inne niezbędne pozamilitarne ogniwa obronne.

38 Podsystem kierowania obronnością

39 Kto odpowiada za koordynacje HNS w Państwie? Odp. : Minister Obrony Narodowej, w jego imieniu Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. HNS

40 Zadania Pełnomocnika: utrzymywanie stałej współpracy ze swoimi odpowiednikami; pełnienie funkcji Centralnego Punktu Kontaktowego HNS;

41 c.d. Zadania Pełnomocnika: inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć; współdziałanie z komórkami organizacyjnymi MON a za pośrednictwem Departamentu Polityki Obronnej z właściwymi ministrami i wojewodami;

42 c.d. Zadania Pełnomocnika: opracowywanie propozycji dotyczących struktur i sposobów realizacji zadań wynikających z obowiązków HNS; reprezentowanie Ministra Obrony Narodowej w kontaktach międzynarodowych.

43 Podsystem kierowania obronnością - zadania HNS obejmują: uwzględnianie problematyki HNS w trakcie prowadzenia planowania obronnego; prowadzenie wspólnej polityki NATO w obszarze HNS we współpracy z dowództwami strategicznymi i państwami Sojuszu;

44 Podsystem kierowania obronnością - zadania HNS obejmują: wydawanie decyzji o wyrażeniu zgody na pobyt sił Sojuszu na terytorium kraju oraz wsparciu ich w zakresie przyjęcia, transportu i rozmieszczenia; współdziałanie z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do spraw HNS;

45 Podsystem kierowania obronnością - zadania HNS obejmują: udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów oraz porozumień dotyczących problematyki HNS, w zakresie realizowanym na poziomie politycznym.

46 Podsystem militarny HNS

47 Realizacja zadań HNS na poziomie strategicznym Sił Zbrojnych RP

48 Zadania logistyki poziomu strategicznego: planowanie przedsięwzięć niezbędnych do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza; opracowywanie analiz, ocen i propozycji, dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu HNS;

49 c.d. Zadania logistyki poziomu strategicznego: prowadzenie uzgodnień z komórkami MON i dowództwami poziomu operacyjnego w sprawach logistycznych; identyfikowanie zasobów HNS oraz gromadzenie i uaktualnianie tych informacji w Centralnej Bazie Danych;

50 c.d. Zadania logistyki poziomu strategicznego: opracowywanie narodowego Katalogu Możliwości wsparcia przez państwo gospodarza ; zapewnienie funkcjonowania Centralnego Punktu Kontaktowego HNS (CPK HNS) w układzie narodowym i sojuszniczym;

51 c.d. Zadania logistyki poziomu strategicznego: koordynowanie planowania i udzielania wsparcia na rzecz sił zbrojnych państw wysyłających; nadzorowanie działań dotyczących: wsparcia logistycznego, kontraktowania usług oraz rozliczeń finansowych za udzielone wsparcie;

52 c.d. Zadania logistyki poziomu strategicznego: koordynowanie opracowywania propozycji Zestawień Potrzeb SZ RP i przesyłanie ich do państw, na terenie których planuje się pobyt lub przemieszczanie tych sił; pozyskiwanie, aktualizowanie i utrzymywanie danych o możliwościach uzyskania wsparcia HNS ze strony państw członków NATO oraz innych państw;

53 c.d. Zadania logistyki poziomu strategicznego: koordynowanie udziału strony polskiej w procesie planowania HNS dla potrzeb wsparcia, w których uczestniczą kontyngenty wojskowe Sił Zbrojnych RP; rozwijanie Narodowego Centrum Koordynacji HNS w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa, w oparciu o Centralny Punkt Kontaktowy HNS.

54 Realizacja zadań HNS na poziomie operacyjnym Sił Zbrojnych RP

55 Zadania logistyki na poziomie operacyjnym państwa gospodarza: utrzymywanie Punktów Kontaktowych HNS i prowadzenie bieżącej współpracy w planowaniu wsparcia wojsk sojuszniczych z Centralnym Punktem Kontaktowym HNS; ustalanie priorytetów i sposobów realizacji zadań HNS w rodzaju sił zbrojnych;

56 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa gospodarza: organizowanie wydzielania infrastruktury rodzaju sił zbrojnych dla sił sojuszniczych na potrzeby realizacji uzgodnionych świadczeń; planowanie wsparcia w zakresie dostaw środków materiałowych, żywienia, zakwaterowania, pomocy medycznej, łączności oraz usług transportowych itp., a także wskazywanie im możliwych źródeł zaopatrywania;

57 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa gospodarza: uzgadnianie i koordynacja planowania i realizacji zadań z innymi rodzajami sił zbrojnych i pozamilitarnymi ogniwami obronnymi; zapewnianie realizacji ustaleń wynegocjowanych;

58 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa gospodarza: pozyskiwanie informacji i przekazywanie do Centralnej Bazy Danych HNS; przygotowywanie danych na potrzeby kolejnych edycji Katalogu Możliwości wsparcia przez państwo gospodarza ;

59 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa gospodarza: prowadzenie działalności prewencyjnej, zapewniającej siłom sojuszniczym bezpieczeństwo oraz ochronę przed działalnością dywersyjno - sabotażową i penetracją, w zakresie właściwości odpowiedniego rodzaju sił zbrojnych; wsparcie w zakresie transportu;

60 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa gospodarza: udostępnianie siłom sojuszniczym informacji o wymaganiach administracji rządowej i samorządowej; tworzenie Centrów Koordynacji HNS poziomu operacyjnego SZ RP oraz Zespołów Realnego Zabezpieczenia, działających w rejonach przyjęcia, przemieszczenia i rozwinięcia.

61 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym państwa wysyłającego: gromadzenie informacji; uzgadnianie i planowanie wykorzystania infrastruktury państwa gospodarza; egzekwowanie realizacji zawartych umów i porozumień oraz dokonywanie rozliczeń finansowych;

62 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa wysyłającego: organizowanie rekonesansów w celu ustalenia możliwości przyjęcia i przemieszczenia sił; opracowywanie Koncepcji Wymagań oraz koordynacja zgłaszania Zestawień Potrzeb na wsparcie;

63 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa wysyłającego: kierowanie własnych przedstawicieli na stanowiska oficerów łącznikowych do komórek koordynacyjnych HNS; udział w procedurach kontraktowania dostaw na potrzeby sił własnych, kierowanych do działań poza granicami kraju; udział w opracowaniu Wspólnych Porozumień Wdrożeniowych z właściwymi władzami państwa gospodarza;

64 Realizacja zadań HNS na poziomie taktycznym Sił Zbrojnych RP

65 Zadania logistyki na poziomie taktycznym w ramach państwa gospodarza: wyznaczenie doraźnego Punktu Kontaktowego HNS i utrzymywanie współpracy w z Punktem Kontaktowym HNS poziomu operacyjnego; zapewnienie siłom zbrojnym państw wysyłających wsparcia, uzgodnionego we Wspólnych Porozumieniach Wdrożeniowych;

66 c.d. Zadania logistyki na poziomie taktycznym w ramach państwa gospodarza: współpraca z terenowymi organami administracji Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą Pożarną, Głównym Urzędem Ceł i innymi pozamilitarnymi ogniwami obronnymi ; pozyskiwanie informacji o zasobach i przekazywanie ich do bazy danych poziomu operacyjnego;

67 c.d. Zadania logistyki na poziomie taktycznym w ramach państwa gospodarza: udzielanie pomocy wojskom sojuszniczym w ustalaniu źródeł zaspokajania potrzeb oraz negocjowaniu umów na dostawy środków materiałowych i usług, zapotrzebowanych w ramach HNS; realizowanie zadań HNS wynikających z decyzji, rozkazów, wytycznych i zawartych porozumień.

68 Zadania logistyki na poziomie taktycznym w ramach państwa wysyłającego: wyznaczanie doraźnego Punktu Kontaktowego HNS, współdziałającego z Punktem Kontaktowym poziomu operacyjnego oraz Punktami Kontaktowymi HNS dowództw NATO i państwa gospodarza, funkcjonującymi na poziomie taktycznym; udział w planowaniu i organizowaniu wsparcia udzielanego przez państwo gospodarza na rzecz wojsk własnych;

69 c.d. Zadania logistyki na poziomie taktycznym w ramach państwa wysyłającego: udział w rekonesansach mających na celu pozyskanie danych do wykonania Koncepcji Wymagań oraz Zestawień Potrzeb wojsk własnych; udział w opracowywaniu Koncepcji Wymagań oraz wykonywanie Zestawień Potrzeb;

70 c.d. Zadania logistyki na poziomie taktycznym w ramach państwa wysyłającego: opracowywanie i zawieranie Wspólnych Porozumień Wdrożeniowych z właściwymi władzami państwa gospodarza; kierowanie swoich przedstawicieli do prac w ramach organizowanych przez dowódcę NATO komitetów.

71 Realizacja zadań HNS przez organa administracji wojskowej

72 Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych odpowiadają za: organizowanie i utrzymywanie współpracy z pozamilitarnymi ogniwami obronnymi; gromadzenie informacji o stanie przygotowania terenu, przewidywanego na potrzeby sił zbrojnych państw wysyłających i dowództw NATO; planowanie i koordynowanie.

73 Podsystem pozamilitarny

74 Zadania systemu pozamilitarnego: Policja (np. pilotowanie przemieszczających się kolumn wojsk, zapewnienie porządku ); Państwowa Straż Pożarna( np. osłona przeciwpożarowa, monitoring zagrożeń); Straż Graniczna (monitoring zagrożeń i zapewnienie bezpieczeństwa); Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (np. rozpoznanie i przeciwdziałanie aktom sabotażu i terroryzmu, ochrona specjalna).

75 Koordynacja realizacji zadań HNS

76 Koordynują: Minister Obrony Narodowej poprzez Centralny Punkt Kontaktowy HNS, który współpracuje ze swoimi odpowiednikami NATO z krajowymi Punktami Kontaktowymi; Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. HNS; doraźne PK ;

77 c.d. Koordynują: oficerowie współpracy cywilno wojskowej (CIMIC) oraz osoby zaangażowane z organów pozamilitarnych; Departament Polityki Obronnej Ministerstwa Obrony Narodowej; Połączony Komitet Koordynacyjny ds. HNS, który powoływany jest, w miarę potrzeb, na etapie planowania przez właściwego dowódcę NATO we współpracy z państwem gospodarzem.

78 3. Planowanie realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza

79 Zasady ogólne dotyczące planowania HNS

80 W planowaniu HNS uwzględnia się: zdolność struktur i zasobów narodowych, cywilnych i wojskowych; zaangażowanie struktur oraz zasobów narodowych; potrzeby uzyskania wsparcia.

81 Celami planowania HNS są: opracowanie ogólnego planu; utworzenie struktur i warunków dla wsparcia sił sojuszniczych; identyfikacja wymagań; określenie dostępności zasobów.

82 Planowanie HNS w planowaniu obronnym

83 Podsystem militarny

84 Rodzaje planowania obronnego: sił zbrojnych; logistyczne (w tym HNS); planowanie uzbrojenia; zasobów; systemów łączności i informatyki; zwalczania klęsk żywiołowych i katastrof.

85 Planowanie HNS stanowi integralną część planowania logistycznego.

86 W zakres planowania HNS wchodzi: tworzenie struktur zdolnych do planowania i kierowania; tworzenie warunków organizacyjnych do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza;

87 c.d. W zakres planowania HNS wchodzi: planowanie zasobów; opracowanie Katalogu Możliwości wsparcia przez państwo gospodarza; zawarcie stałych porozumień z dowództwami strategicznymi NATO lub państwami Sojuszu.

88 Podsystem pozamilitarny

89 Uwagi ogólne: W trakcie planowania, w sporządzanych planach operacyjnych, ujmowane są zadania, wynikające z obowiązków państwa gospodarza. Plany operacyjne sporządzają ministrowie, wojewodowie, marszałkowie, starostowie, prezydenci, wójtowie i burmistrzowie.

90 Planowanie HNS w planowaniu operacyjnym

91 Wyróżnia się rodzaje planowania: wyprzedzające; reagowania kryzysowego.

92 Planowanie wyprzedzające przedsięwzięcia: uaktualnienie Katalogu Możliwości HNS; uaktualnienie danych, dotyczących systemu Punktów Kontaktowych HNS; dokonanie przeglądu istniejących porozumień w sprawie wsparcia przez państwo gospodarza. (nie opracowuje się Zestawień Potrzeb, Porozumienia Technicznego oraz Wspólnych Porozumień Wdrożeniowych)

93 Przebieg procesu planowania HNS

94 Planowanie obejmuje 5 etapów: 1. Wniosek o Zapewnienie HNS i Porozumienie Ogólne (PO) 2. Koncepcje Wymagań (KW) 3. Porozumienie Techniczne (PT) 4. Zestawienia Potrzeb (ZP) 5. Wspólne Porozumienia Wdrożeniowe (WPW).

95 Etap 1 przedsięwzięcia: Centralny Punkt Kontaktowy HNS przeprowadza analizę Wniosku o Zapewnienie HNS, opracowanego i przesłanego przez Dowódcę Strategicznego NATO niezwłocznie po zidentyfikowaniu potrzeby otrzymania wsparcia ze strony państwa gospodarza; Centralny Punkt Kontaktowy HNS przedstawia wyniki analizy Wniosku o Zapewnienie HNS Ministrowi Obrony Narodowej, wraz z propozycją udzielenia stosownej odpowiedzi;

96 c.d. Etap 1 przedsięwzięcia: strona polska przedstawia możliwości w zakresie udzielenia wsparcia, następnie rozpoczyna negocjacje w sprawie zawarcia Porozumienia Ogólnego (PO) HNS; Centralny Punkt Kontaktowy HNS, wspólnie z NATO, opracowuje projekt PO; podpisanie obustronne (przedstawiciel NATO i osobę upoważnioną przez Radę Ministrów RP w drodze uchwały) PO HNS.

97 Etap 2 - przedsięwzięcia: CPK HNS przeprowadza wstępną analizę Koncepcji Wymagań ; CPK HNS uzgadnia z właściwymi PK HNS poziomu operacyjnego SZ RP oraz podsystemu pozamilitarnego, możliwości spełnienia zgłoszonych wymagań;

98 c.d. Etap 2 - przedsięwzięcia: państwa wysyłające mogą poprzedzić opracowanie Koncepcji Wymagań przeprowadzeniem rekonesansów na terytorium Polski; rozstrzyganie rozbieżności przez CPK HNS i właściwego dowódcę NATO.

99 Etap 3 - przedsięwzięcia: określa wymagania dotyczące realizacji zadań wsparcia przez państwo gospodarza oraz ustala potrzebę połączenia czynności etapów od 3 do 5 procesu planowania HNS (jeśli taka potrzeba wystąpi); stanowi forum dyskusyjne dla wspólnego wypracowania projektu PT wraz z załącznikami;

100 c.d. Etap 3 - przedsięwzięcia: monitoruje postęp prac nad planowaniem określa sposób postępowania w odniesieniu do spraw, które nie mogą być rozwiązane przez Połączony Komitet Koordynacyjny ds. HNS lub państwo gospodarza.

101 Etap 4: za realizację odpowiedzialne są jednostki organizacyjne poziomu taktycznego SZ RP; podjęcie prac nad wypracowaniem Zestawień Potrzeb jest realizowane są równolegle z procesem wypracowania Porozumienia Technicznego;

102 Etap 4 zasady: pierwszeństwo ma zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych RP i innych elementów narodowych, realizowane z zasobów państwa; bilans potrzeb i możliwości zasobów wojskowych i cywilnych opracowywany jest łącznie, z zachowaniem komplementarnego charakteru (wzajemnie się uzupełniającego) tych zasobów;

103 c.d. Etap 4 zasady: wykorzystanie zasobów cywilnych jest uzasadnione tylko wtedy, gdy przynosi określone efekty, np. uzupełnienie niedoborów zasobów wojskowych, oszczędności czasowe lub korzyści finansowe; korzystanie z zasobów państwa polskiego zawsze musi być zgodne z polskim prawodawstwem.

104 Dokumenty NATO regulujące problematykę HNS : Traktat NATO - Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2000 r.); SOFA NATO - UMOWA między Państwami- Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 29 marca 2000 r.);

105 Etap 5 za realizację odpowiedzialne są jednostki organizacyjne poziomu operacyjnego i taktycznego SZ RP oraz organy podsystemu pozamilitarnego, podczas końcowego etapu planowania podpisywane są Wspólne Porozumienia Wdrożeniowe; Wspólne Porozumienia Wdrożeniowe zawierają zobowiązania finansowe.

106 Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza i państwa wysyłającego

107 Organizacja procesu realizacji zadań HNS

108 Organizacja zadań HNS Struktury organizacyjne zależne są od ogólnych logistycznych i operacyjnych ustaleń i bieżących możliwości państwa gospodarza. Za koordynację i ustanowienie priorytetów odpowiedzialny jest dowódca NATO. Zadania są realizowane przez Grupę Koordynacyjną ds. HNS, tworzoną w ramach Wielonarodowego Połączonego Centrum Logistycznego.

109 Do zadań Grupy Koordynacyjnej ds. HNS należy: bieżące koordynowanie procesu realizacji wsparcia udzielanego przez państwo gospodarza; koordynowanie procesu zgłaszania nowych potrzeb;

110 c.d. Do zadań Grupy Koordynacyjnej ds. HNS należy: tworzenie warunków do współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi i władzami lokalnymi państwa gospodarza; niwelowania skutków zakłóceń powstałych w związku ze wsparciem w zakresie przyjęcia, przemieszczenia, rozwinięcia i pobytu sił zbrojnych państw wysyłających na jego terytorium;

111 Do zadań Grupy Koordynacyjnej ds. HNS należy: analizowanie wpływu zmian, powstałych w zakresie wymagań i możliwości udzielania wsparcia a także ustalanie priorytetów w zakresie realizacji zadań HNS; zawierania umów i ustalania zasad płatności za usługi i środki materiałowe, które będą dostarczane przez państwo gospodarza.

112 Utrzymywanie w gotowości do działania: na poziomie strategicznym PK HNS, współdziałające z Narodowym Centrum Koordynacji HNS lub Centralnym Punktem Kontaktowym HNS; na poziomie operacyjnym PK HNS lub CK HNS oraz ZRZ z Centralnym Punktem Kontaktowym HNS; na poziomie taktycznym PK HNS i oficerów łącznikowych.

113 Kto koordynuje całość przedsięwzięć? Wielonarodowe Centrum Logistyczne, które współdziała z Centralnym Punktem Kontaktowym HNS (a podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny z Narodowym Centrum Koordynacji HNS) oraz z Narodowymi Elementami Wsparcia państw wysyłających.

114 Prawne aspekty realizacji zadań HNS

115 NATO/PdP SOFA MOU HNS: NATO SOFA - Umowa między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, dotycząca statusu ich sił zbrojnych; PdP SOFA - Umowa między Państwami- Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych; MOU HNS Umową, regulującą w sposób szczegółowy kwestie udzielania wsparcia siłom sojuszniczym przez Polskę, jest stałe Porozumienie Ogólne HNS.

116 NATO/PdP SOFA i MOU HNS a krajowy porządek prawny: postanowienia umowy SOFA mają pierwszeństwo przed narodowymi dokumentami ustawodawczymi; postanowienia MOU HNS nie mają pierwszeństwa przed narodowymi dokumentami ustawodawczymi.

117 Dokumenty opracowywane na podstawie i w oparciu o postanowienia MOU HNS

118 Dokumenty podstawowe i konieczne: Porozumienie Techniczne to porozumienie dwustronne lub wielostronne dotyczące określonej operacji (ćwiczenia) NATO, które określa obowiązki oraz procedury, dotyczące realizacji zadań wsparcia przez państwo gospodarza na rzecz dowódcy NATO i państw wysyłających;

119 c.d. Dokumenty podstawowe i konieczne: Wspólne Porozumienie Wdrożeniowe to porozumienie dwustronne lub wielostronne, określające zobowiązania między stronami, dotyczące dostarczania i odbioru świadczeń realizowanych w ramach HNS.

120 c.d. Dokumenty podstawowe i konieczne: Podjęcie przez państwo wysyłające decyzji o korzystaniu ze świadczeń wsparcia przez państwo gospodarza podczas określonej operacji (ćwiczenia) NATO ma charakter fakultatywny i następuje w drodze podpisania Noty o Akcesji lub Deklaracji Intencji.

121 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: STANAG 2034 LOG Standardowe procedury wzajemnego wsparcia logistycznego w NATO. STANAG 3113 LOG Zapewnienie wsparcia dla przybywającego personelu, samolotów i pojazdów. STANAG 3430 ACS Wymagania w zakresie wzajemnych usług lotniczych.

122 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: STANAG 7141 Wspólna doktryna ochrony środowiska podczas operacji i ćwiczeń prowadzonych przez NATO. Sojusznicza doktryna połączonej logistyki AJP-4 (A). Sojusznicza doktryna i procedury połączonego wsparcia przez państwo gospodarza AJP-4.5(A).

123 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: Doktryna wielonarodowego połączonego centrum logistycznego AJP-4.6. Sojusznicza doktryna połączonego wsparcia medycznego AJP MC 469 Polityka ochrony środowiska NATO. MC 319/2 Kierunki i zasady logistyki NATO.

124 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: MC 334/2 Kierunki i zasady wsparcia przez państwo gospodarza w NATO. Instrukcja opracowywania, wydawania i dystrybucji wojskowych wydawnictw specjalistycznych i wewnętrznych w resorcie obrony narodowej, sygn. Szt. Gen. 1515/ Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (DD/4), sygn. Szt. Gen. 1566/2004.

125 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: Zasady opracowywania dokumentów doktrynalnych w Siłach Zbrojnych RP, sygn. Szkol. 801/2002. Słownik terminów i definicji NATO AAP-6. Słownik skrótów używanych w NATO AAP- 15.

126 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: 20. Ustawa z dnia 23 września 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania przez to terytorium (Dz.U. Nr 93, poz. 1063, z późn. zm.). Normy i katalog sprzętu kwaterunkowego, sygn. Kwat. Bud. 116/97. Normy należności dla sprzętu pożarniczego, sygn. Kwat. Bud. 110/90.

127 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: Encyklopedia prawa wydawnictwo C.H. Beck Warszawa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP (podpisana przez Prezydenta RP w dniu 8 września 2003 roku). 32. Strategia Wojskowa RP (podpisana przez Prezydenta RP w dniu 22 października).

128 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: Umowa między Państwami Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego oraz innymi Państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju o Statusie ich sił zbrojnych oraz jej Protokół dodatkowy (PdP SOFA), podpisane w Brukseli w dniu 19 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 97, poz. 605).

129 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: Umowa między Państwami Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego oraz innymi Państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju o Statusie ich sił zbrojnych oraz jej Protokół dodatkowy (PdP SOFA), podpisane w Brukseli w dniu 19 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 97, poz. 605).

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15 przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 NR 4 (008) str. 15 OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJSKU PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO str. 30 WYKORZYSTANIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 293

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 293 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 293 Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 456 DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r. Departament Polityki Zbrojeniowej Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78 DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 przegląd MIeSIĘCZNIK MARZeC 2012 NR 03 (057) wojsk lądowych Cena 6 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 W ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP podjęto kompleksowe

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwane dalej Stronami ;

Preambuła. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwane dalej Stronami ; UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI DOTYCZĄCA ROZMIESZCZENIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANTYBALISTYCZNYCH OBRONNYCH RAKIET PRZECHWYTUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r.

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. Dep. Budżetowy 116 DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów utrzymania wojsk

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH REFORMA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Utworzenie Armii Krajowej Kierownik Zespołu gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław PACEK W A R S Z A W A 2 0 1 4 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Niniejsza koncepcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Specjalność: Turystyka Międzynarodowa Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak PORÓWNANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo