Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju"

Transkrypt

1 Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Warszawa listopad 2012 www. gen-prof.pl

2 HNS nie jest wyłącznie domeną wojska, lecz dotyczy całego systemu obronnego Państwa, wszystkich jego struktur oraz szczebli władzy, a także obowiązującego prawodawstwa

3 1. Ogólne zasady wsparcia państwa gospodarza

4 Obszar zadaniowy HNS

5 Cel HNS: udzielenie wsparcia dowódcom NATO oraz państwom wysyłającym swe siły do zadań poza własne granice; HNS ułatwia wprowadzenie wojsk do rejonu działań ; redukcja ilości sił i środków oraz zasobów niezbędnych do przeprowadzenia operacji.

6 Def. HNS: Cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez państwo-gospodarza (HN) w czasie pokoju, sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysu lub konfliktu sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują zadanie lub przemieszczają się przez terytorium państwa-gospodarza. Podstawę takiej pomocy stanowią uzgodnienia zawarte pomiędzy stosownymi władzami państwagospodarza i państwami wysyłającymi oraz/lub NATO

7 Zakres realizacji zadań: niski poziom świadczeń odnosi się do czasu pokoju, kiedy przeprowadzane są wspólne ćwiczenia lub manewry, a także do kryzysów czasu pokoju, gdy zachodzi potrzeba zgrupowania lub tranzytowego przemieszczenia sił;

8 c.d. Zakres realizacji zadań: poziom wysoki odnosi się przede wszystkim do okresu zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu) i czasu wojny, w czasie którego uruchamiane są świadczenia wynikające z porozumień i prawnych ustaleń zmieniające w sposób zasadniczy podstawy realizacji przygotowań i działań obronnych.

9 Zadania realizowane w ramach HNS: prowadzenie działalności prewencyjnej służb państwa-gospodarza; udostępnianie rejonów i infrastruktury, składów zapasów środków bojowych, materiałowych, technicznych i wyposażenia; zabezpieczenie transportu, w tym: przyjęcie na swym terytorium personelu i ładunków;

10 c.d. Zadania realizowane w ramach HNS: zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych; udzielanie pomocy w zaspokojeniu potrzeb konserwacyjno-remontowych sprzętu; dostarczanie, przechowywanie, dystrybucja oraz uzupełnianie podstawowych materiałów pędnych i smarów;

11 c.d. Zadania realizowane w ramach HNS: zapewnienie pomocy medycznej; zatrudnianie odpowiednich pracowników cywilnych ; udostępnienie systemów informacyjnych i łączności;

12 c.d. Zadania realizowane w ramach HNS: udostępnianie informacji o wymaganiach administracji rządowej i samorządowej w zakresie obowiązującego prawa, spraw porządkowych, ochrony środowiska, itp.; gromadzenie oraz aktualizacja informacji i danych o narodowych zasobach obronnych ; zapewnienie obsługi prasowej, pomocy prawnej i innych form wsparcia.

13 c.d. Zadania realizowane w ramach HNS: Zadania te zabezpieczane są w miarę posiadanych możliwości, w uzgodnionym zakresie, w pierwszej kolejności przez siły zbrojne, a w następnej przez potencjał wykonawczy sektora cywilnego państwa udzielającego wsparcia.

14 Zasady realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza

15 Zasady: kolektywnej odpowiedzialności państwa Sojuszu i władze NATO ponoszą wspólną odpowiedzialność za organizację wsparcia operacji i ćwiczeń prowadzonych przez NATO; zabezpieczenia zasobów państwa Sojuszu zapewniają indywidualnie lub przez wspólne przygotowania i ustalenia, wydzielenie niezbędnych zasobów w celu zabezpieczenia sił własnych, wydzielonych do NATO;

16 c.d. Zasady: suwerennych uprawnień dowódca NATO posiada stosowne uprawnienia do inicjowania, w imieniu potencjalnych państw wysyłających, planowania, wypracowywania porozumień i uzgodnień, koordynowania oraz realizacji HNS; zasada współdziałania niezbędne jest współdziałanie pomiędzy państwem gospodarzem, państwami wysyłającymi oraz dowództwami NATO;

17 c.d. Zasady: koordynacji wsparcia zapewnienie wysokiej efektywności i skuteczności działania oraz eliminowanie konkurowania o dostępne zasoby państwa gospodarza osiągane jest poprzez ścisłą koordynację procesu przygotowania i realizacji HNS; oszczędności wykorzystywania zasobów;

18 c.d. Zasady: przejrzystości udostępniania zasobów informacje, dotyczące zakresu wsparcia, realizowanego przez państwo gospodarza podczas wsparcia działań sił sojuszniczych muszą być udostępniane właściwemu dowódcy NATO i państwom wysyłającym; refundacji kosztów zwrot kosztów za wsparcie udzielone przez państwo gospodarza.

19 Obowiązki i uprawnienia państwa gospodarza

20 Polska powinna: wyznaczyć Centralny Punkt Kontaktowy HNS, odpowiedzialny za koordynację przedsięwzięć narodowych w odniesieniu do całości spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań HNS; informować państwa wysyłające i dowódców NATO o funkcjonującym systemie punktów kontaktowych;

21 c.d. Polska powinna: posiadać Katalog możliwości wsparcia przez państwo gospodarza, który zawiera informacje w zakresie: zasad i przyjęcia i pobytu ; wybranych charakterystyk obiektów infrastruktury; możliwości wydzielenia zasobów w różnych obszarach; dostępności sił i środków w zakresie świadczenia usług; zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

22 c.d. Polska powinna: informować o zaistniałych istotnych zmianach w odniesieniu do możliwości zapewnienia HNS; zapewniać możliwie najwyższy poziom koordynacji i współpracy pomiędzy; dokonywać przeglądu istniejących planów i stanu prawnego;

23 c.d. Polska powinna: w odniesieniu do procesu planowania HNS: formować, w oparciu o stałe Porozumienie Ogólne (MOU) w sprawie zapewnienia HNS na terytorium RP, wraz z dowódcą NATO, Połączony Komitet Koordynacyjny ds. HNS (JHNSSC)9, który stosownie do potrzeb będzie koordynował wypracowywanie Porozumień Technicznych oraz Wspólnych Porozumień Wdrożeniowych;

24 c.d. Polska powinna: w odniesieniu do procesu planowania HNS: rozpatrywać Wniosek o Zapewnienie HNS, wystosowany przez dowódcę NATO lub władze państwa wysyłającego powyższe porozumienie;

25 c.d. Polska powinna: zapewnić wydzielenie personelu łącznikowego ; informować właściwego dowódcę NATO o aktualnym stanie i dostępności uzgodnionych zasobów; opracowywać narodowe wskaźniki kosztów świadczeń HNS, które będą udostępniane dowódcy NATO i potencjalnym państwom wysyłającym.

26 Obowiązki i uprawnienia państwa wysyłającego

27 Strona polska realizuje zadania: informuje państwo gospodarza oraz dowódcę NATO o właściwym Punkcie Kontaktowym; dokonuje analizy Porozumienia Ogólnego, zawartego pomiędzy dowódcą NATO a państwem gospodarzem;

28 c.d. Strona polska realizuje zadania: opracowuje Koncepcję Wymagań (COR), w której przedstawia wstępny zakres potrzeb sił kierowanych do udziału w operacji (ćwiczeniu), w poszczególnych obszarach wsparcia (materiałowego, technicznego, medycznego, bezpieczeństwa, transportu, telekomunikacji, obiektów infrastruktury itp.);

29 c.d. Strona polska realizuje zadania: dokonuje analizy Porozumienia Technicznego, opracowanego przez dowódcę NATO i państwo gospodarza ; wyznacza i kieruje swoich przedstawicieli do uczestnictwa w tworzonym Połączonym Komitecie Koordynacyjnym ds. HNS, w celu przygotowania odpowiedniego projektu Porozumienia Technicznego i koordynacji procesu opracowywania Wspólnych Porozumień Wdrożeniowych;

30 c.d. Strona polska realizuje zadania: przekazuje państwu gospodarzowi Zestawienia Potrzeb wojsk własnych (SOR) Statement of Requirements; negocjuje i podpisuje z państwem gospodarzem Wspólne Porozumienie Wdrożeniowe;

31 c.d. Strona polska realizuje zadania: uczestniczy w negocjacjach porozumień, dotyczących wsparcia przez państwo gospodarza i zasad zwrotu kosztów; zapewnia zwrot kosztów wynikających z realizacji dwustronnych lub wielostronnych porozumień w sprawie HNS;

32 c.d. Strona polska realizuje zadania: informuje na bieżąco dowódcę NATO o stanie trwających negocjacji dwustronnych w zakresie porozumień HNS; wydziela, na czas prowadzonych operacji lub ćwiczeń, oficerów łącznikowych do odpowiednich dowództw NATO, zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem.

33 2. System realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza i państwa wysyłającego

34 Organizacja narodowego systemu HNS: oparta jest o niezbędne elementy systemu obronnego RP (kierowania obronnością, militarny oraz pozamilitarny), a realizacja odbywa na poziomach: politycznym, planistycznym i wykonawczym.

35 c.d. Organizacja narodowego systemu HNS: poziom polityczny obejmuje uprawnione organy państwa do realizacji przyjmowanych przez RP zobowiązań międzynarodowych (rolę w tym zakresie pełni Minister Obrony Narodowej poprzez podległe mu komórki organizacyjne);

36 c.d. Organizacja narodowego systemu HNS: poziom planistyczny obejmuje w szczególności elementy podsystemu militarnego; koordynatorem całokształtu działań podejmowanych na tym poziomie jest Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw HNS;

37 c.d. Organizacja narodowego systemu HNS: poziom wykonawczy obejmuje wytypowane jednostki Sił Zbrojnych RP poziomu taktycznego, wyznaczone do realizacji zadań państwa gospodarza, terenowe organy administracji wojskowej, organy administracji publicznej oraz inne niezbędne pozamilitarne ogniwa obronne.

38 Podsystem kierowania obronnością

39 Kto odpowiada za koordynacje HNS w Państwie? Odp. : Minister Obrony Narodowej, w jego imieniu Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. HNS

40 Zadania Pełnomocnika: utrzymywanie stałej współpracy ze swoimi odpowiednikami; pełnienie funkcji Centralnego Punktu Kontaktowego HNS;

41 c.d. Zadania Pełnomocnika: inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć; współdziałanie z komórkami organizacyjnymi MON a za pośrednictwem Departamentu Polityki Obronnej z właściwymi ministrami i wojewodami;

42 c.d. Zadania Pełnomocnika: opracowywanie propozycji dotyczących struktur i sposobów realizacji zadań wynikających z obowiązków HNS; reprezentowanie Ministra Obrony Narodowej w kontaktach międzynarodowych.

43 Podsystem kierowania obronnością - zadania HNS obejmują: uwzględnianie problematyki HNS w trakcie prowadzenia planowania obronnego; prowadzenie wspólnej polityki NATO w obszarze HNS we współpracy z dowództwami strategicznymi i państwami Sojuszu;

44 Podsystem kierowania obronnością - zadania HNS obejmują: wydawanie decyzji o wyrażeniu zgody na pobyt sił Sojuszu na terytorium kraju oraz wsparciu ich w zakresie przyjęcia, transportu i rozmieszczenia; współdziałanie z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do spraw HNS;

45 Podsystem kierowania obronnością - zadania HNS obejmują: udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów oraz porozumień dotyczących problematyki HNS, w zakresie realizowanym na poziomie politycznym.

46 Podsystem militarny HNS

47 Realizacja zadań HNS na poziomie strategicznym Sił Zbrojnych RP

48 Zadania logistyki poziomu strategicznego: planowanie przedsięwzięć niezbędnych do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza; opracowywanie analiz, ocen i propozycji, dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu HNS;

49 c.d. Zadania logistyki poziomu strategicznego: prowadzenie uzgodnień z komórkami MON i dowództwami poziomu operacyjnego w sprawach logistycznych; identyfikowanie zasobów HNS oraz gromadzenie i uaktualnianie tych informacji w Centralnej Bazie Danych;

50 c.d. Zadania logistyki poziomu strategicznego: opracowywanie narodowego Katalogu Możliwości wsparcia przez państwo gospodarza ; zapewnienie funkcjonowania Centralnego Punktu Kontaktowego HNS (CPK HNS) w układzie narodowym i sojuszniczym;

51 c.d. Zadania logistyki poziomu strategicznego: koordynowanie planowania i udzielania wsparcia na rzecz sił zbrojnych państw wysyłających; nadzorowanie działań dotyczących: wsparcia logistycznego, kontraktowania usług oraz rozliczeń finansowych za udzielone wsparcie;

52 c.d. Zadania logistyki poziomu strategicznego: koordynowanie opracowywania propozycji Zestawień Potrzeb SZ RP i przesyłanie ich do państw, na terenie których planuje się pobyt lub przemieszczanie tych sił; pozyskiwanie, aktualizowanie i utrzymywanie danych o możliwościach uzyskania wsparcia HNS ze strony państw członków NATO oraz innych państw;

53 c.d. Zadania logistyki poziomu strategicznego: koordynowanie udziału strony polskiej w procesie planowania HNS dla potrzeb wsparcia, w których uczestniczą kontyngenty wojskowe Sił Zbrojnych RP; rozwijanie Narodowego Centrum Koordynacji HNS w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa, w oparciu o Centralny Punkt Kontaktowy HNS.

54 Realizacja zadań HNS na poziomie operacyjnym Sił Zbrojnych RP

55 Zadania logistyki na poziomie operacyjnym państwa gospodarza: utrzymywanie Punktów Kontaktowych HNS i prowadzenie bieżącej współpracy w planowaniu wsparcia wojsk sojuszniczych z Centralnym Punktem Kontaktowym HNS; ustalanie priorytetów i sposobów realizacji zadań HNS w rodzaju sił zbrojnych;

56 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa gospodarza: organizowanie wydzielania infrastruktury rodzaju sił zbrojnych dla sił sojuszniczych na potrzeby realizacji uzgodnionych świadczeń; planowanie wsparcia w zakresie dostaw środków materiałowych, żywienia, zakwaterowania, pomocy medycznej, łączności oraz usług transportowych itp., a także wskazywanie im możliwych źródeł zaopatrywania;

57 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa gospodarza: uzgadnianie i koordynacja planowania i realizacji zadań z innymi rodzajami sił zbrojnych i pozamilitarnymi ogniwami obronnymi; zapewnianie realizacji ustaleń wynegocjowanych;

58 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa gospodarza: pozyskiwanie informacji i przekazywanie do Centralnej Bazy Danych HNS; przygotowywanie danych na potrzeby kolejnych edycji Katalogu Możliwości wsparcia przez państwo gospodarza ;

59 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa gospodarza: prowadzenie działalności prewencyjnej, zapewniającej siłom sojuszniczym bezpieczeństwo oraz ochronę przed działalnością dywersyjno - sabotażową i penetracją, w zakresie właściwości odpowiedniego rodzaju sił zbrojnych; wsparcie w zakresie transportu;

60 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa gospodarza: udostępnianie siłom sojuszniczym informacji o wymaganiach administracji rządowej i samorządowej; tworzenie Centrów Koordynacji HNS poziomu operacyjnego SZ RP oraz Zespołów Realnego Zabezpieczenia, działających w rejonach przyjęcia, przemieszczenia i rozwinięcia.

61 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym państwa wysyłającego: gromadzenie informacji; uzgadnianie i planowanie wykorzystania infrastruktury państwa gospodarza; egzekwowanie realizacji zawartych umów i porozumień oraz dokonywanie rozliczeń finansowych;

62 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa wysyłającego: organizowanie rekonesansów w celu ustalenia możliwości przyjęcia i przemieszczenia sił; opracowywanie Koncepcji Wymagań oraz koordynacja zgłaszania Zestawień Potrzeb na wsparcie;

63 c.d. Zadania logistyki na poziomie operacyjnym - państwa wysyłającego: kierowanie własnych przedstawicieli na stanowiska oficerów łącznikowych do komórek koordynacyjnych HNS; udział w procedurach kontraktowania dostaw na potrzeby sił własnych, kierowanych do działań poza granicami kraju; udział w opracowaniu Wspólnych Porozumień Wdrożeniowych z właściwymi władzami państwa gospodarza;

64 Realizacja zadań HNS na poziomie taktycznym Sił Zbrojnych RP

65 Zadania logistyki na poziomie taktycznym w ramach państwa gospodarza: wyznaczenie doraźnego Punktu Kontaktowego HNS i utrzymywanie współpracy w z Punktem Kontaktowym HNS poziomu operacyjnego; zapewnienie siłom zbrojnym państw wysyłających wsparcia, uzgodnionego we Wspólnych Porozumieniach Wdrożeniowych;

66 c.d. Zadania logistyki na poziomie taktycznym w ramach państwa gospodarza: współpraca z terenowymi organami administracji Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą Pożarną, Głównym Urzędem Ceł i innymi pozamilitarnymi ogniwami obronnymi ; pozyskiwanie informacji o zasobach i przekazywanie ich do bazy danych poziomu operacyjnego;

67 c.d. Zadania logistyki na poziomie taktycznym w ramach państwa gospodarza: udzielanie pomocy wojskom sojuszniczym w ustalaniu źródeł zaspokajania potrzeb oraz negocjowaniu umów na dostawy środków materiałowych i usług, zapotrzebowanych w ramach HNS; realizowanie zadań HNS wynikających z decyzji, rozkazów, wytycznych i zawartych porozumień.

68 Zadania logistyki na poziomie taktycznym w ramach państwa wysyłającego: wyznaczanie doraźnego Punktu Kontaktowego HNS, współdziałającego z Punktem Kontaktowym poziomu operacyjnego oraz Punktami Kontaktowymi HNS dowództw NATO i państwa gospodarza, funkcjonującymi na poziomie taktycznym; udział w planowaniu i organizowaniu wsparcia udzielanego przez państwo gospodarza na rzecz wojsk własnych;

69 c.d. Zadania logistyki na poziomie taktycznym w ramach państwa wysyłającego: udział w rekonesansach mających na celu pozyskanie danych do wykonania Koncepcji Wymagań oraz Zestawień Potrzeb wojsk własnych; udział w opracowywaniu Koncepcji Wymagań oraz wykonywanie Zestawień Potrzeb;

70 c.d. Zadania logistyki na poziomie taktycznym w ramach państwa wysyłającego: opracowywanie i zawieranie Wspólnych Porozumień Wdrożeniowych z właściwymi władzami państwa gospodarza; kierowanie swoich przedstawicieli do prac w ramach organizowanych przez dowódcę NATO komitetów.

71 Realizacja zadań HNS przez organa administracji wojskowej

72 Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych odpowiadają za: organizowanie i utrzymywanie współpracy z pozamilitarnymi ogniwami obronnymi; gromadzenie informacji o stanie przygotowania terenu, przewidywanego na potrzeby sił zbrojnych państw wysyłających i dowództw NATO; planowanie i koordynowanie.

73 Podsystem pozamilitarny

74 Zadania systemu pozamilitarnego: Policja (np. pilotowanie przemieszczających się kolumn wojsk, zapewnienie porządku ); Państwowa Straż Pożarna( np. osłona przeciwpożarowa, monitoring zagrożeń); Straż Graniczna (monitoring zagrożeń i zapewnienie bezpieczeństwa); Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (np. rozpoznanie i przeciwdziałanie aktom sabotażu i terroryzmu, ochrona specjalna).

75 Koordynacja realizacji zadań HNS

76 Koordynują: Minister Obrony Narodowej poprzez Centralny Punkt Kontaktowy HNS, który współpracuje ze swoimi odpowiednikami NATO z krajowymi Punktami Kontaktowymi; Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. HNS; doraźne PK ;

77 c.d. Koordynują: oficerowie współpracy cywilno wojskowej (CIMIC) oraz osoby zaangażowane z organów pozamilitarnych; Departament Polityki Obronnej Ministerstwa Obrony Narodowej; Połączony Komitet Koordynacyjny ds. HNS, który powoływany jest, w miarę potrzeb, na etapie planowania przez właściwego dowódcę NATO we współpracy z państwem gospodarzem.

78 3. Planowanie realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza

79 Zasady ogólne dotyczące planowania HNS

80 W planowaniu HNS uwzględnia się: zdolność struktur i zasobów narodowych, cywilnych i wojskowych; zaangażowanie struktur oraz zasobów narodowych; potrzeby uzyskania wsparcia.

81 Celami planowania HNS są: opracowanie ogólnego planu; utworzenie struktur i warunków dla wsparcia sił sojuszniczych; identyfikacja wymagań; określenie dostępności zasobów.

82 Planowanie HNS w planowaniu obronnym

83 Podsystem militarny

84 Rodzaje planowania obronnego: sił zbrojnych; logistyczne (w tym HNS); planowanie uzbrojenia; zasobów; systemów łączności i informatyki; zwalczania klęsk żywiołowych i katastrof.

85 Planowanie HNS stanowi integralną część planowania logistycznego.

86 W zakres planowania HNS wchodzi: tworzenie struktur zdolnych do planowania i kierowania; tworzenie warunków organizacyjnych do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza;

87 c.d. W zakres planowania HNS wchodzi: planowanie zasobów; opracowanie Katalogu Możliwości wsparcia przez państwo gospodarza; zawarcie stałych porozumień z dowództwami strategicznymi NATO lub państwami Sojuszu.

88 Podsystem pozamilitarny

89 Uwagi ogólne: W trakcie planowania, w sporządzanych planach operacyjnych, ujmowane są zadania, wynikające z obowiązków państwa gospodarza. Plany operacyjne sporządzają ministrowie, wojewodowie, marszałkowie, starostowie, prezydenci, wójtowie i burmistrzowie.

90 Planowanie HNS w planowaniu operacyjnym

91 Wyróżnia się rodzaje planowania: wyprzedzające; reagowania kryzysowego.

92 Planowanie wyprzedzające przedsięwzięcia: uaktualnienie Katalogu Możliwości HNS; uaktualnienie danych, dotyczących systemu Punktów Kontaktowych HNS; dokonanie przeglądu istniejących porozumień w sprawie wsparcia przez państwo gospodarza. (nie opracowuje się Zestawień Potrzeb, Porozumienia Technicznego oraz Wspólnych Porozumień Wdrożeniowych)

93 Przebieg procesu planowania HNS

94 Planowanie obejmuje 5 etapów: 1. Wniosek o Zapewnienie HNS i Porozumienie Ogólne (PO) 2. Koncepcje Wymagań (KW) 3. Porozumienie Techniczne (PT) 4. Zestawienia Potrzeb (ZP) 5. Wspólne Porozumienia Wdrożeniowe (WPW).

95 Etap 1 przedsięwzięcia: Centralny Punkt Kontaktowy HNS przeprowadza analizę Wniosku o Zapewnienie HNS, opracowanego i przesłanego przez Dowódcę Strategicznego NATO niezwłocznie po zidentyfikowaniu potrzeby otrzymania wsparcia ze strony państwa gospodarza; Centralny Punkt Kontaktowy HNS przedstawia wyniki analizy Wniosku o Zapewnienie HNS Ministrowi Obrony Narodowej, wraz z propozycją udzielenia stosownej odpowiedzi;

96 c.d. Etap 1 przedsięwzięcia: strona polska przedstawia możliwości w zakresie udzielenia wsparcia, następnie rozpoczyna negocjacje w sprawie zawarcia Porozumienia Ogólnego (PO) HNS; Centralny Punkt Kontaktowy HNS, wspólnie z NATO, opracowuje projekt PO; podpisanie obustronne (przedstawiciel NATO i osobę upoważnioną przez Radę Ministrów RP w drodze uchwały) PO HNS.

97 Etap 2 - przedsięwzięcia: CPK HNS przeprowadza wstępną analizę Koncepcji Wymagań ; CPK HNS uzgadnia z właściwymi PK HNS poziomu operacyjnego SZ RP oraz podsystemu pozamilitarnego, możliwości spełnienia zgłoszonych wymagań;

98 c.d. Etap 2 - przedsięwzięcia: państwa wysyłające mogą poprzedzić opracowanie Koncepcji Wymagań przeprowadzeniem rekonesansów na terytorium Polski; rozstrzyganie rozbieżności przez CPK HNS i właściwego dowódcę NATO.

99 Etap 3 - przedsięwzięcia: określa wymagania dotyczące realizacji zadań wsparcia przez państwo gospodarza oraz ustala potrzebę połączenia czynności etapów od 3 do 5 procesu planowania HNS (jeśli taka potrzeba wystąpi); stanowi forum dyskusyjne dla wspólnego wypracowania projektu PT wraz z załącznikami;

100 c.d. Etap 3 - przedsięwzięcia: monitoruje postęp prac nad planowaniem określa sposób postępowania w odniesieniu do spraw, które nie mogą być rozwiązane przez Połączony Komitet Koordynacyjny ds. HNS lub państwo gospodarza.

101 Etap 4: za realizację odpowiedzialne są jednostki organizacyjne poziomu taktycznego SZ RP; podjęcie prac nad wypracowaniem Zestawień Potrzeb jest realizowane są równolegle z procesem wypracowania Porozumienia Technicznego;

102 Etap 4 zasady: pierwszeństwo ma zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych RP i innych elementów narodowych, realizowane z zasobów państwa; bilans potrzeb i możliwości zasobów wojskowych i cywilnych opracowywany jest łącznie, z zachowaniem komplementarnego charakteru (wzajemnie się uzupełniającego) tych zasobów;

103 c.d. Etap 4 zasady: wykorzystanie zasobów cywilnych jest uzasadnione tylko wtedy, gdy przynosi określone efekty, np. uzupełnienie niedoborów zasobów wojskowych, oszczędności czasowe lub korzyści finansowe; korzystanie z zasobów państwa polskiego zawsze musi być zgodne z polskim prawodawstwem.

104 Dokumenty NATO regulujące problematykę HNS : Traktat NATO - Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2000 r.); SOFA NATO - UMOWA między Państwami- Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 29 marca 2000 r.);

105 Etap 5 za realizację odpowiedzialne są jednostki organizacyjne poziomu operacyjnego i taktycznego SZ RP oraz organy podsystemu pozamilitarnego, podczas końcowego etapu planowania podpisywane są Wspólne Porozumienia Wdrożeniowe; Wspólne Porozumienia Wdrożeniowe zawierają zobowiązania finansowe.

106 Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza i państwa wysyłającego

107 Organizacja procesu realizacji zadań HNS

108 Organizacja zadań HNS Struktury organizacyjne zależne są od ogólnych logistycznych i operacyjnych ustaleń i bieżących możliwości państwa gospodarza. Za koordynację i ustanowienie priorytetów odpowiedzialny jest dowódca NATO. Zadania są realizowane przez Grupę Koordynacyjną ds. HNS, tworzoną w ramach Wielonarodowego Połączonego Centrum Logistycznego.

109 Do zadań Grupy Koordynacyjnej ds. HNS należy: bieżące koordynowanie procesu realizacji wsparcia udzielanego przez państwo gospodarza; koordynowanie procesu zgłaszania nowych potrzeb;

110 c.d. Do zadań Grupy Koordynacyjnej ds. HNS należy: tworzenie warunków do współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi i władzami lokalnymi państwa gospodarza; niwelowania skutków zakłóceń powstałych w związku ze wsparciem w zakresie przyjęcia, przemieszczenia, rozwinięcia i pobytu sił zbrojnych państw wysyłających na jego terytorium;

111 Do zadań Grupy Koordynacyjnej ds. HNS należy: analizowanie wpływu zmian, powstałych w zakresie wymagań i możliwości udzielania wsparcia a także ustalanie priorytetów w zakresie realizacji zadań HNS; zawierania umów i ustalania zasad płatności za usługi i środki materiałowe, które będą dostarczane przez państwo gospodarza.

112 Utrzymywanie w gotowości do działania: na poziomie strategicznym PK HNS, współdziałające z Narodowym Centrum Koordynacji HNS lub Centralnym Punktem Kontaktowym HNS; na poziomie operacyjnym PK HNS lub CK HNS oraz ZRZ z Centralnym Punktem Kontaktowym HNS; na poziomie taktycznym PK HNS i oficerów łącznikowych.

113 Kto koordynuje całość przedsięwzięć? Wielonarodowe Centrum Logistyczne, które współdziała z Centralnym Punktem Kontaktowym HNS (a podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny z Narodowym Centrum Koordynacji HNS) oraz z Narodowymi Elementami Wsparcia państw wysyłających.

114 Prawne aspekty realizacji zadań HNS

115 NATO/PdP SOFA MOU HNS: NATO SOFA - Umowa między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, dotycząca statusu ich sił zbrojnych; PdP SOFA - Umowa między Państwami- Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych; MOU HNS Umową, regulującą w sposób szczegółowy kwestie udzielania wsparcia siłom sojuszniczym przez Polskę, jest stałe Porozumienie Ogólne HNS.

116 NATO/PdP SOFA i MOU HNS a krajowy porządek prawny: postanowienia umowy SOFA mają pierwszeństwo przed narodowymi dokumentami ustawodawczymi; postanowienia MOU HNS nie mają pierwszeństwa przed narodowymi dokumentami ustawodawczymi.

117 Dokumenty opracowywane na podstawie i w oparciu o postanowienia MOU HNS

118 Dokumenty podstawowe i konieczne: Porozumienie Techniczne to porozumienie dwustronne lub wielostronne dotyczące określonej operacji (ćwiczenia) NATO, które określa obowiązki oraz procedury, dotyczące realizacji zadań wsparcia przez państwo gospodarza na rzecz dowódcy NATO i państw wysyłających;

119 c.d. Dokumenty podstawowe i konieczne: Wspólne Porozumienie Wdrożeniowe to porozumienie dwustronne lub wielostronne, określające zobowiązania między stronami, dotyczące dostarczania i odbioru świadczeń realizowanych w ramach HNS.

120 c.d. Dokumenty podstawowe i konieczne: Podjęcie przez państwo wysyłające decyzji o korzystaniu ze świadczeń wsparcia przez państwo gospodarza podczas określonej operacji (ćwiczenia) NATO ma charakter fakultatywny i następuje w drodze podpisania Noty o Akcesji lub Deklaracji Intencji.

121 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: STANAG 2034 LOG Standardowe procedury wzajemnego wsparcia logistycznego w NATO. STANAG 3113 LOG Zapewnienie wsparcia dla przybywającego personelu, samolotów i pojazdów. STANAG 3430 ACS Wymagania w zakresie wzajemnych usług lotniczych.

122 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: STANAG 7141 Wspólna doktryna ochrony środowiska podczas operacji i ćwiczeń prowadzonych przez NATO. Sojusznicza doktryna połączonej logistyki AJP-4 (A). Sojusznicza doktryna i procedury połączonego wsparcia przez państwo gospodarza AJP-4.5(A).

123 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: Doktryna wielonarodowego połączonego centrum logistycznego AJP-4.6. Sojusznicza doktryna połączonego wsparcia medycznego AJP MC 469 Polityka ochrony środowiska NATO. MC 319/2 Kierunki i zasady logistyki NATO.

124 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: MC 334/2 Kierunki i zasady wsparcia przez państwo gospodarza w NATO. Instrukcja opracowywania, wydawania i dystrybucji wojskowych wydawnictw specjalistycznych i wewnętrznych w resorcie obrony narodowej, sygn. Szt. Gen. 1515/ Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (DD/4), sygn. Szt. Gen. 1566/2004.

125 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: Zasady opracowywania dokumentów doktrynalnych w Siłach Zbrojnych RP, sygn. Szkol. 801/2002. Słownik terminów i definicji NATO AAP-6. Słownik skrótów używanych w NATO AAP- 15.

126 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: 20. Ustawa z dnia 23 września 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania przez to terytorium (Dz.U. Nr 93, poz. 1063, z późn. zm.). Normy i katalog sprzętu kwaterunkowego, sygn. Kwat. Bud. 116/97. Normy należności dla sprzętu pożarniczego, sygn. Kwat. Bud. 110/90.

127 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: Encyklopedia prawa wydawnictwo C.H. Beck Warszawa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP (podpisana przez Prezydenta RP w dniu 8 września 2003 roku). 32. Strategia Wojskowa RP (podpisana przez Prezydenta RP w dniu 22 października).

128 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: Umowa między Państwami Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego oraz innymi Państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju o Statusie ich sił zbrojnych oraz jej Protokół dodatkowy (PdP SOFA), podpisane w Brukseli w dniu 19 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 97, poz. 605).

129 c.d. Inne dokumenty NATO regulujące problematykę HNS: Umowa między Państwami Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego oraz innymi Państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju o Statusie ich sił zbrojnych oraz jej Protokół dodatkowy (PdP SOFA), podpisane w Brukseli w dniu 19 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 97, poz. 605).

DOKTRYNA WSPARCIA PRZEZ PAŃ STWO GOSPODARZA (DD/4.5)

DOKTRYNA WSPARCIA PRZEZ PAŃ STWO GOSPODARZA (DD/4.5) MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO Szt. Gen. 1587/2005 DOKTRYNA WSPARCIA PRZEZ PAŃ STWO GOSPODARZA (DD/4.5) WARSZAWA 2005 1 SZTAB GENERALNY WP ROZKAZ Nr 894/Log./P4 SZEFA SZTABU

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 370 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odpłatnego udostępniania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Na podstawie art.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie organizacji punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Kobylnica Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 05 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 05 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2015 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 05 października 2015 r. w sprawie organizacji i przygotowania systemu wsparcia przez państwo gospodarza Host Nation Support (HNS) w gminie Łaziska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS ZARZĄDZENIE NR 37.2014 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 1 Zasady ogólne w sprawie organizacji i przygotowania systemu wsparcia przez państwo gospodarza (Host Nation Support - HNS) w mieście Lublin Wytyczne Prezydenta Miasta Lublin w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 9 kwietnia 2013 r. do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013 2022 Na podstawie 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 206 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia kompetencji i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich przemieszczania się przez to terytorium. USTAWA

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich przemieszczania się przez to terytorium. USTAWA Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich przemieszczania się przez to terytorium. Dz.U.2016.1108 t.j. z dnia 2016.07.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 101-108 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 256 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN URZĄD GMINY DUBENINKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN zamierzeń obronnych Gminy DUBENINKI na rok 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz ZARZĄDZENIE Nr 456 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst pierwotny: Dz. U. 1967 r. Nr 44 poz. 220) (tekst jednolity: Dz. U. 1979 r. Nr 18 poz. 111) (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Stare Babice i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 358 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 59/2008 z dnia 10 stycznia 2008r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 25.

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 25. DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 16 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 13 września 2012 r. DECYZJA Nr 1 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO

SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD LOGISTYKI P4 FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HNS WARSZAWA DEFINICJE HNS HNS jest to cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez HN w czasie pokoju, kryzysu lub wojny innemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO ZARZĄDZENIE nr 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie makowskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Radzyń Podlaski. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zespoły Szkół Centra Kształcenia Rolniczego organizują zadania dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym według odrębnych uregulowań i procedur.

Zespoły Szkół Centra Kształcenia Rolniczego organizują zadania dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym według odrębnych uregulowań i procedur. w sprawie przygotowania systemu kierowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem SO.5561.3.2013 ZATWIERDZAM: Kolonowskiego mgr inż. KOSTON Norbert PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Opracowała: Halina Pasieka KOLONOWSKIE 2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

tj Dz.U. 2014 poz. 1077 Dz.U. 1999 Nr 93 poz. 1063

tj Dz.U. 2014 poz. 1077 Dz.U. 1999 Nr 93 poz. 1063 Kancelaria Sejmu s. 1/9 tj Dz.U. 2014 poz. 1077 Dz.U. 1999 Nr 93 poz. 1063 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata ZATWIERDZAM Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata 2013-2015 OPRACOWAŁ Jerzy Podsiadły JAKUBÓW 2013 rok CZĘŚĆ I - Opisowa Podstawę do opracowania programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-12-17. Numer aktu 170. Akt prawa miejscowego TAK. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia 2014-12-17. Numer aktu 170. Akt prawa miejscowego TAK. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Zarządzenia Nr 170/2014 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej;

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej; LexPolonica nr 29395. Stan prawny 2014-01-02 Dz.U.2004.16.151 (R) Kontrola wykonywania zadań obronnych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 72 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 105 6089 Poz. 617 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2015 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 12 stycznia w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Łaziska w 2015 roku Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZENISTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa SŁUPSK 10.02.2015 Obrona cywilna, ochrona ludności Ochrona ludności

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Do zadań Stanowisk Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa (BOB) należy: 1) realizacja zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), a w

Do zadań Stanowisk Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa (BOB) należy: 1) realizacja zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), a w Do zadań Stanowisk Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa (BOB) należy: 1) realizacja zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), a w szczególności: a) pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Lubrza na 2016 rok sporządzono na podstawie 8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2015 roku w sprawie: obronnego, a także w oparciu o Plan Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2016 a Gminy Ostrówek z dnia 11 stycznia 2016 r. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y

Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y OO-OR.00501^.2014 Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y z dnia

Bardziej szczegółowo