POZNA SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Wprowadzenie do systemu operacyjnego Linux uytkowanie cz. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZNA SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Wprowadzenie do systemu operacyjnego Linux uytkowanie cz. 1"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do systemu operacyjnego Linux uytkowanie cz. 1

2 plan struktura systemu Linux cechy systemu Linux system plików programy usługowe edytory powłoka 2

3 plan polecenia systemowe uwagi kocowe bibliografia 3

4 struktura systemu Linux struktura warstwowa: uytkownicy powłoka funkcje systemowe jdro sprzt 4

5 sprzt procesory pami dyski urzdzenia zewntrzne łcza transmisji 5

6 jdro jest to centralna cz systemu operacyjnego realizuje zarzdzanie: procesami, pamici operacyjn i plikami, oraz obsług operacji wejcia/wyjcia 6

7 jdro działania systemu operacyjnego w obrbie jdra dzielimy na: obsługa funkcji systemowych obsługa pułapek obsługa przerwa 7

8 jdro powstało 26 sierpnia 1991 roku autor: Linus Torvalds wikszo kodu w jzyku C licencja GNU General Public Licence obecnie wersja 3.0 (od ) obecnie ponad 10 mln wierszy kodu 8

9 funkcje systemowe wywołania funkcji systemowych pozwalaj na dostp do operacji, dla których nie istniej standardowe instrukcje w jzyku wysokiego poziomu mona je traktowa jak polecenia dla jdra, mona si do nich odwoływa z programów napisanych w jzyku C [KS1993] 9

10 funkcje systemowe s dwie kategorie funkcji systemowych: funkcje dotyczce procesu funkcje dotyczce systemu plików zanim omówimy funkcje systemowe dotyczce procesu, zdefiniujmy proces 10

11 proces mówic najprociej, proces jest wykonywanym programem mówic dokładniej, proces składa si z wykonywanego programu, danych, stosu, wskanika stosu, licznika rozkazu i rejestrów, czyli jest cile zwizany z konkretnym rodowiskiem, w którym jest wykonywany [KS1993] 11

12 proces proces moe si znale w okrelonych stanach: poredni podczas tworzenia procesu (IDLE) wykonywany (RUN) oczekujcy (na zdarzenie) (SLEEP) zawieszony (przez sygnał albo proces macierzysty) (STOP) poredni podczas usuwania procesu (ZOMBIE) 12

13 stany procesu IDLE przydziel zasoby RUN wyjd ZOMBIE upij zawie SLEEP obud odwie STOP 13

14 proces uytkownik moe tworzy procesy, sterowa ich wykonaniem i odbiera informacje o zmianie statusu ich wykonywania 14

15 identyfikator procesu kady proces ma przydzielon unikaln warto, zwan identyfikatorem procesu PID (process identifier), PID jest stosowany przez jdro do identyfikacji procesu oraz przez uytkownika do wywołania funkcji systemowej 15

16 tworzenie procesu jdro tworzy proces przez powielenie kontekstu innego procesu ten nowy proces jest zwany procesem potomnym procesu macierzystego kontekst powielony przy tworzeniu procesu zawiera zarówno stan wykonania procesu na poziomie uytkownika jak i jdra 16

17 kontekst procesu kontekst procesu, to zasoby wymagane przez proces w kadym trybie pracy wymagany jest dostp do rónych zasobów w trybie uytkownika zasoby te to: rejestry procesora, licznik rozkazów, wskanik stosu, tekst programu, dane i segment stosu 17

18 kontekst procesu w trybie jdra kontekst procesu tworz rejestry procesora, licznik rozkazów, wskanik stosu, oraz zasoby wymagane przez jdro, aby mogło ono wykona okrelone usługi dla procesu 18

19 tworzenie procesu proces moe utworzy nowy proces, który jest kopi oryginału za pomoc funkcji systemowej fork jej wykonanie polega na rozwidleniu procesu wydajcego to zlecenie na dwa procesy: macierzysty i potomny dla procesu potomnego jest inicjowany oddzielny obszar pamici operacyjnej 19

20 tworzenie procesu w jzyku C zlecenie tworzenia nowego procesu wyglda tak: pid = fork(); gdzie po zakoczeniu wykonywania zlecenia zmienna pid w procesie macierzystym przybiera warto bdc identyfikatorem procesu potomnego, a w procesie potomnym warto 0 20

21 zarzdzanie procesami cało działa dotyczcych procesów, realizowana przez jdro, nazywa si zarzdzaniem procesami zarzdzanie procesami bdzie przedmiotem oddzielnego wykładu 21

22 funkcje systemowe dot. pliku aby program mógł odczyta lub zapisa dane w pliku, to musi ten plik otworzy, a gdy go jeszcze nie ma, to powinien go utworzy przed zakoczeniem programu, naley zamkn utworzony przez niego plik plik mona równie usun 22

23 funkcje systemowe dot. pliku s to funkcje: creat utworzenie pliku open otwarcie pliku close zamknicie otwartego pliku read odczyt danych z pliku write zapis danych w pliku 23

24 utworzenie pliku nowy plik tworzymy funkcj systemow creat: fd = creat(name, pmode) gdzie name jest nazw pliku, a pmode okrela prawa dostpu do pliku za pomoc trzycyfrowej liczby ósemkowej po zakoczeniu wykonania funkcji zmienna fd zawiera deskryptor pliku 24

25 zarzdzanie plikami cało działa dotyczcych plików, realizowana przez jdro, nazywa si zarzdzaniem plikami zarzdzanie plikami bdzie przedmiotem oddzielnego wykładu 25

26 system plików system plików jest zorganizowany hierarchicznie, kady plik wyszego poziomu moe mie odsyłacze do plików niszego poziomu katalogiem nadrzdnym wobec wszystkich pozostałych jest katalog pierwotny (ang. root korze), zawierajcy katalogi podstawowych rodzajów 26

27 system plików wydajc polecenie ls / otrzymamy list tych katalogów podstawowych rodzajów, wywietlanych alfabetycznie kolumnami bin dev initrd.img media proc sbin sys var boot etc lib mnt root selinux tmp vmlinuz cdrom home lost+found opt run srv usr wydajc polecenie ls a / otrzymamy to samo plus dwa katalogi wicej, mianowicie. oraz.. (czyli pliki ukryte) 27

28 katalogi podstawowe katalogi te zawieraj [KS1993]: bin - programy usługowe w wersji gotowej do wykonania = polecenia, dev pliki specjalne odpowiadajce urzdzeniom zewntrznym, lib programy biblioteczne, home katalogi uytkowników 28

29 katalogi podstawowe tmp pliki tymczasowe, etc dane i programy podlegajce szczególnej ochronie, lost+found pliki utracone (straciły powizania z systemem plików) 29

30 polecenia dot. plików podamy teraz podstawowe polecenia dot. plików, w tym celu przejdziemy do swojego katalogu domowego, zastosujemy polecenie cd bez parametrów trafiamy do swojego katalogu, zaproszenie do pisania (zachta) wyglda np. tak: 30

31 nazwa komputera sprawdmy przy okazji nazw naszego komputera: hostname koziolek 31

32 nazwa uytkownika sprawd kim jeste i pod jak nazw si rejestrujesz w systemie: who am i user pts/ :00(:0) user 32

33 katalog domowy uytkownika oraz w którym jeste katalogu: pwd /home/user 33

34 inni uytkownicy systemu sprawdmy te kto jeszcze pracuje w systemie: who albo finger 34

35 utworzenie katalogu utwórzmy katalog michal poleceniem: mkdir michal przejdmy do tego katalogu: cd michal wywietlmy zawarto tego katalogu: ls -al 35

36 wywietlenie zawartoci katalogu otrzymujemy nastpujcy wynik: ls al total 8 drwxrwxr-x 2 user user :01. drwxrwxr-x 22 user user :

37 utworzenie pliku poniewa nie znamy jeszcze polece edytora, zastosujmy polecenie cat do napisania krótkiego pliku tekstowego cat > tekst1 Enter Saturday night Enter Ctrl-D 37

38 utworzenie pliku zróbmy to ponownie: cat > tekst2 Enter fever Enter Ctrl-D i połczmy pliki: cat tekst1 tekst2 > tekst3 38

39 utworzenie pliku wywietlmy zawarto pliku tekst3: cat tekst3 Saturday night fever 39

40 wywietlenie zawartoci katalogu ls al total 20 drwxrwxr-x 2 user user :41. drwxrwxr-x 22 user user :20.. -rw-rw-r-- 1 user user :41 tekst1 -rw-rw-r-- 1 user user :41 tekst2 -rw-rw-r-- 1 user user :41 tekst3 40

41 wywietlenie zawartoci katalogu utwórzmy jeszcze jeden katalog: mkdir kuku ls al total 24 drwxrwxr-x 3 user user :17. drwxrwxr-x 22 user user :20.. drwxrwxr-x 2 user user :17 kuku -rw-rw-r-- 1 user user :41 tekst1 -rw-rw-r-- 1 user user :41 tekst2 -rw-rw-r-- 1 user user :41 tekst3 41

42 prawa dostpu przypatrzmy si pierwszej kolumnie wywietlonej zawartoci katalogu jeeli pierwszym znakiem jest litera d, to jest to katalog: drwxrwxr-x 2 user user :17 kuku jeeli (mylnik) to jest to plik: -rw-rw-r-- 1 user user :41 tekst1 42

43 prawa dostpu pozostałe 9 znaków w kadym wierszu to prawa dostpu, znaki 2-4 to prawa właciciela pliku, znaki 5-7 to prawa grupy uytkowników, znaki 8-10 to prawa dla wszystkich pozostałych uytkowników pocztkowo kady plik ma ustawione nastpujce prawa: -rw-rw-r-- 1 user user :41 tekst1 43

44 zmiana praw dostpu zmiemy prawa dostpu do pliku tekst1 za pomoc polecenia chmod: chmod 740 tekst1 ls al tekst1 -rwxr user user :41 tekst1 czyli 4 oznacza prawo czytania (r), 2 prawo pisania (w) 1 prawo wykonywania (x) 44

45 zmiana praw dostpu aby powróci do poprzednich praw, naley wykona polecenie: chmod 664 tekst1 ls al tekst1 -rw-rw-r-- 1 user user :41 tekst1 45

46 prawa dostpu nie zawsze mona wróci do poprzednich praw dostpu obowizuje pewne relacje pomidzy prawami dostpu do katalogu i prawami dostpu do pliku w tym katalogu 46

47 prawa dostpu listowanie plików w katalogu wymaga prawa czytania katalogu utworzenie nowego pliku w katalogu, zmiana nazwy pliku i usunicie pliku wymaga prawa pisania w katalogu czytanie pliku wymaga prawa czytania pliku i prawa wykonywania katalogu, w którym jest ten plik 47

48 prawa dostpu zapis do pliku wymaga prawa pisania do pliku oraz prawa wykonywania katalogu, w którym jest ten plik wykonywanie pliku wymaga prawa wykonywania pliku i prawa wykonywania katalogu, w którym jest plik 48

49 polecenia dotyczce katalogów jedno z polece ju znamy, jest to mkdir, słuy do utworzenia katalogu wymaga ono prawa do zapisu w katalogu nadrzdnym oczywiste jest, e musi te istnie polecenie do usuwania katalogu 49

50 usuwanie katalogu polecenie rmdir usuwa katalog jest to moliwe kiedy katalog jest pusty, a ponadto nie jest katalogiem biecym, z którego wydano polecenie np. usuwajc katalog kuku w katalogu michal, moemy to bez problemu wykona, gdy katalog kuku jest pusty rmdir kuku 50

51 usuwanie katalogu w katalogu michal ponownie utwórz katalog kuku, w katalogu kuku utwórz katalog aha z poziomu katalogu michal spróbuj usun katalog kuku: rmdir kuku rmdir: failed to remove kuku : Diretory not empty rm r kuku ls al kuku ls: cannot access kuku: No such file or directory 51

52 polecenia dotyczce katalogów pozostałe polecenia, takie jak cd i pwd ju s nam znane 52

53 polecenia dotyczce plików polecenie ls ju znam polecenie cp słuy do kopiowania plików skopiujmy plik tekst1 na plik tekst4 cp tekst1 tekst4 ls al tekst4 -rw-rw-r 1 user user :01 tekst4 cp i tekst1 tekst4 cp: overwrite tekst4? Y 53

54 polecenia dotyczce plików polecenie przesunicia pliku mv: W katalogu michal przenie plik tekst4 na plik tekst5, plik tekst4 zostanie usunity, inaczej mówic zmieni si nazwa pliku tekst4 na tekst5: 54

55 przesunicie pliku mv tekst4 tekst5 ls al tekst4 tekst5 ls: cannot access tekst4: No such file or directory -rw-rw-r - 1 user user :01 tekst5 55

56 usuwanie pliku pokaemy jak usun plik, z potwierdzeniem decyzji: rm i tekst5 rm: remove regular file tekst5? Y a nastpnie, jak usun plik bez czekania na potwierdzenie: cp tekst1 tekst6 rm f tekst6 56

57 dołczanie pliku aby unikn kopiowania pliku, mona dołczy plik z innego katalogu, n.p.: ln tekst3 kuku/tekst9 cd kuku ls al tekst9 -rw-rw-r - 2 user user :41 tekst9 dołczanie mikkie: opcja ln-s, wtedy ln tekst1 kuku/tekst11 daje lrwxrwxrwx 1 user user :35 tekst11 -> tekst1 57

58 powłoka inna nazwa powłoki (ang. shell) to prostu interpreter polece za pomoc interpretera polece uytkownik moe uruchamia własne programy aplikacyjne albo ogólnie dostpne programy systemowe 58

59 powłoka istniej róne wersje powłoki [Sobaniec2002], uruchamiane poleceniami: interpreter Bourne a sh interpreter C-shell csh interpreter Korna ksh interpreter tcsh tcsh kolejny interpreter Bourne a bash 59

60 cechy systemu Linux [Sobaniec2002] przenono (na inn platform sprztow) uniwersalno (system ogólnego przeznaczenia) otwarto (modularna budowa i dostpno kodów ródłowych systemu) 60

61 Bibliografia [Bis2011] M. Bis, Linux w systemach embedded, BTC, Warszawa [Bauer2005] M.D. Bauer, Linux. Serwery. Bezpieczestwo, Helion, Gliwice [Frisch1996] E. Frisch, Unix. Administracja systemu, Read Me, Warszawa [Garrels2005] M. Garrels, Bash Guide for Beginners, Fultus.com, [GA2007] G. Glass, K. Ables, Linux dla programistów i uytkowników, Helion, Gliwice

62 Bibliografia [HGS1999] K. Haviland, D. Gray, B. Salama, Unix. Programowanie systemowe, RM, Warszawa [KD2000] O. Kirch, T. Dawson, Linux podrcznik administratora sieci, RM, Warszawa [KS1993] Z. Królikowski, M. Sajkowski, System operacyjny UNIX dla pocztkujcych i zaawansowanych, Nakom, Pozna

63 Bibliografia [Matthew2002] N. Matthew, R. Stones, Zaawansowane programowanie w systemie Linux, Helion [McCarty2005] B. McCarty, Red Hat Enterprise Linux i Fedora Core 2. Wprowadzenie, Helion, Gliwice [Mitchell2002] M. Mitchell, J. Oldham, A. Samuel, Linux. Programowanie dla zaawansowanych, RM, Warszawa [Sobaniec2002] C. Sobaniec, System operacyjny Linux przewodnik uytkownika, Nakom, Pozna [Strobel1997] S. Strobel, T. Uhl, Linux, WNT, Warszawa

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !"! " #$%& $$'()*+'$%,)-#! #$!$ $!!%&" -$$!.$$&%$! /0 /10!2$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci pogrubiona Podaje

Bardziej szczegółowo

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 Definicje System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urzdze komputera, wy- wietla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne

Bardziej szczegółowo

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych 1 Spis treci Praca semestralna Podstawy systemów operacyjnych 1. Wprowadzenie 1. Architektura współczesnych komputerów - maszyna von Neumanna 2. Definicja systemu operacyjnego 3. Struktura systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 I Uytkownicy i grupy 1. Proces logowania Rozpoczynajc prac z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy poda w oknie logowania identyfikator uytkownika

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX

Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX Marek Stępień Informatyka II Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Opolska Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX 1. Historia Uniksa. AT&T UNIX, BSD, GNU i Linux. Programiści należących wówczas

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu Ćw. 13 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY ze strony z materiałami dydaktycznymi - zapisać, rozpakować skompresowany plik i uruchomić. 2. Skonfigurować host name: host name: 192.168.11.110

Bardziej szczegółowo

Praca z SQL Plus Agenda Dlaczego SQL*Plus Wersje SQL*Plus w Oracle na systemie operacyjnym Windows Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si z baz danych Rozwizywanie problemu ORA-01034 ORACLE not available Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie.

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Czas realizacji zajęć: 90 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Procesy macierzyste i potomne, tworzenie procesów potomnych, uruchamianie

Bardziej szczegółowo

{Opracowała Małgorzata Roguska} Tematy lekcji:

{Opracowała Małgorzata Roguska} Tematy lekcji: Pascal {Opracowała Małgorzata Roguska} Tematy lekcji: c) Ogólne omówienie Pascala, d) rodowisko Borland Pascala 7.0 (BP 7.0), e) Struktura programu w Pascalu, a. identyfikatory b. słowa kluczowe c. literały

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o WSH

1. Podstawowe informacje o WSH 1. Podstawowe informacje o WSH 1 Do pisania skryptów nie jest potrzebny aden specjalizowany edytor. Mona wykorzysta dowolny edytor tekstowy /np. Notatnik/ a nastpnie zapisywa pliki z odpowiednim rozszerzeniem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać więcej niż jedna osoba. Użytkownicy identyfikowani są

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo