Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego"

Transkrypt

1 Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego Listopad 2013r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2 Wsparcie finansowe termin wydatkowania środków Wydatkowanie środków odbywa się w oparciu o harmonogram rzeczowofinansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który powinien zakładać zakończenie ich wydatkowania w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy czym okres ten nie powinien przekraczać 3 miesięcy od momentu otrzymania środków finansowych od Beneficjenta. Dokładny termin wydatkowania środków zawarty jest w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. Termin zakończenia wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Uczestnika projektu, złożony do Beneficjenta nie później niż w terminie 7 dni przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków określonym w umowie.

3 Wsparcie finansowe Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą być przeznaczone na: 1) zakup, przejęcie (wykup sprzętów) już istniejącej działalności gospodarczej 2) Zakup sprzętu/rzeczy używanych od członków rodziny

4 Zmiany zakresu planowanych zakupów Uczestnik projektu może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę zapisów zawartych w biznesplanie, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług ich parametrów technicznych lub jakościowych, terminu zakupu oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku od uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia bądź odrzucenia wnioskowanych zmian.

5 Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wymagające aneksu do umowy Zmiany dokonywane bez zgody Beneficjenta dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym dopuszczalne są do wysokości nie przekraczającej 5 % zakładanej wartości wydatku ( dotyczy to zarówno z pozycji z której są przenoszone jak i pozycji na która zostają przesunięte) Powyższe zmiany nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie poinformowania Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zmian.

6 Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagające aneksu do umowy W przypadku pozostałych zmian do harmonogramu rzeczowo finansowego wymagana jest wcześniejsza zgoda Beneficjenta. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika projektu, musi on przedstawić ten wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zmiana ta powinna wejść w życie Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności

7 Przykłady wniosku o zmianę ZMIANA CEN Ze względu na zaistniałe zmiany cen rynkowych planowanych do zakupu maszyn i urządzeń wnioskuję o dokonanie następujących przesunięć środków w ramach wydatków ujętych w harmonogramie rzeczowo- finansowym 1. z pozycji nr.. ( nazwa) w kwocie...na pozycję nr... ( nazwa) 2. z pozycji nr.. ( nazwa) w kwocie... na pozycję nr... ( nazwa) 3... UZASADNIENIE:. Ponieważ powyższe przesunięcia przekraczają 5 %, zgodnie z zapisami Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, proszę o akceptację przedstawionych zmian.

8 Przykłady wniosku o zmianę ZMIANA TERMINU Ze względu na opóźnienia w dostawie zamówionego sprzętu wnioskuję o wydłużenie terminu wydatkowania środków finansowych do dnia... WYJAŚNIENIA Proszę o akceptację powyższej zmiany terminu wydatkowania środków zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz sporządzenie stosownego Aneksu do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

9 Dokumenty do rozliczenie wydatków Rozliczenie poniesionych wydatków na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik projektu powinien przedstawić Beneficjentowi najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanych w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. Uczestnik projektu składa: Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub/i usług zgodnie z biznesplanem Zestawienie wydatków w ramach wsparcia finansowego Zestawienie parametrów technicznych lub jakościowych zakupionych towarów Inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków (sprzęt używany, w obcej walucie)

10 Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, (rachunki, umowy kupna) kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, (protokoły odbioru) kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika projektu lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności,

11 Opis dokumentów księgowych Kopie wszystkich dokumentów, o których mowa wyżej: muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez Uczestnika projektu za zgodność z oryginałem, data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia działalności gospodarczej i późniejsze niż data zakończenia wydatkowania środków, wskazana w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. na odwrocie powinien widnieć opis zgodny ze wzorem opisu dokumentu księgowego

12 Wzór opisu dokumentu wsparcie finansowe Nr umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.../wf/2013 w ramach projektu Moja Firma Moją Szansą II Zakupu ( nazwa z faktury).. poz. ( numer pozycji na fakturze ) dokonano w ramach pozycji nr...harmonogramu rzeczowo-finansowego Kwota kwalifikowana...złotych Kwota niekwalifikowana...złotych Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia..... podpis... Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia... podpis...

13 Rozliczenie zakupu sprzętu używanego - sprzedający sprzęt musi wystawić Deklarację pochodzenia według załączonego wzoru zawierającą m.in. datę zakupu, miejsce zakupu, dane zakupującego jego nazwę i adres, ponadto sprzedający sprzęt potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany sprzęt nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej, - cena zakupionego sprzętu używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu przy czym wycenę wartości rynkowej sprzętu nabytego z drugiej reki można przeprowadzić w oparciu o oficjalne potwierdzenie wartości rynkowej używanego sprzętu przez rzeczoznawcę lub odniesienie do ceny zakupu nowego sprzętu (na podstawie faktury zakupu) i pomniejszenie jej o kwotę amortyzacji księgowej. - sprzęt musi posiadać właściwości techniczne niezbędne do wdrażania i realizacji projektu i odpowiadać stosowanym normom i standardom, co potwierdza Uczestnik projektu na załączonym wzorze Oświadczenia stanie sprzętu używanego

14 WAŻNE Dopuszczalne formy płatności : P-przelew - płatności można dokonać tylko na nr konta wskazany na fakturze K-karta, G-gotówka, - konieczny jest zapis na dokumencie księgowym ZAPŁACONO GOTÓWKĄ lub dokument KP ( Kasa Przyjmie) Płatności muszą być dokonywane z datą po wystawieniu dokumentu księgowego (faktury, rachunku) w przypadku zaliczek faktura pro forma, albo faktura zaliczkowa. Jedyny wyjątek kiedy płatność może wystąpić przed dniem wystawienia faktury to zakupy przez Allegro i sklepy internetowe, co wynika ze stosowanej tam specyficznej procedury dokonywania płatności i sprzedaży

15 WAŻNE Przy płatnościach realizowanych przelewem w tytule przelewu należy wskazać NUMER FAKTURY/RACHUNKU, której dotyczy płatność. W przypadku zakupów przez internet: -jeżeli sprzedający wymaga by w tytule zawarty był nr aukcji należy dostarczyć do rozliczenia również wydruk aukcji. -jeżeli płatność realizowana jest na podstawie zamówienia (nie ma jeszcze wystawionej faktury) do rozliczenia należy dostarczyć kserokopię zamówienia Przy umowie cywilno-prawnej w przypadku płatności gotówką powinno być wystawione potwierdzenie odbioru gotówki przez sprzedającego W przypadku prac remontowo - budowlanych wymagany jest kosztorys sporządzony przez wykonawcę zawierający zakresu robót i ceny wraz z akceptacją uczestnika projektu oraz protokół odbioru wykonania prac.

16 Rozliczenie podatku VAT Uczestnicy projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też nie. Niemniej jednak, w momencie podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, zobowiązują się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku od osób fizycznych Rozdział 3 art. 21 ust.1 pkt 137) środki finansowe otrzymane przez Uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich są wolne od podatku dochodowego

17 Akceptacja rozliczenia płatność końcowa Warunkiem wypłaty płatności końcowej jest akceptacja przez Beneficjenta złożonych przez Uczestnika projektu dokumentów. kontrola na miejscu realizacji inwestycji potwierdzająca prawidłowa realizację inwestycji W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli lub braków formalnych w złożonym dokumentach Beneficjent wzywa Uczestnika Projektu do uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Uczestnika Projektu wyjaśnień lub nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje konieczność zwrotu całości środków finansowych.

18 Promocja projektu i informacja o współfinansowaniu W miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnik projektu winien zamieścić informacje np.: w formie tablicy, wydruku umieszczonego w antyramie lub naklejki (format nie mniejszy niż A5): Firma.. powstała w ramach projektu Moja Firma Moją Szansą II realizowanego przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. logo UE, POKL,

19 Zwrot środków Jeżeli Uczestnik projektu wykorzystał całość lub część przyznanego wsparcia finansowego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrał całość lub część przyznanego wsparcia finansowego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, Uczestnik projektu zobowiązany jest powiadomić Beneficjenta o tym fakcie w terminie 7 dni. Równoważne jest to ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami. Odsetki od przyznanego wsparcia finansowego wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, są naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego wsparcia finansowego.

20 Wsparcie pomostowe zasady wydatkowania Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego z najwyższym stopniem staranności oraz zgodnie z postanowieniami Umowy/aneksu na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Finansowe wsparcie pomostowe przekazywane jest w formie bezpośredniego i comiesięcznego dofinansowania w formie zaliczki na konto Beneficjenta Pomocy wskazane w umowie na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego i / lub aneksu do w/w umowy. Przekazanie kolejnego miesięcznego dofinansowania w formie zaliczki w wysokości 800 zł uzależnione jest od ROZLICZENIA MINIMUM 70% WYDATKÓW Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA.

21 Katalog wydatków wsparcie pomostowe koszty ZUS/KRUS, koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty usług pocztowych, koszty usług księgowych, koszty usług prawnych, koszty telefonu i Internetu, koszty materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych

22 Zmiany obowiązek uzyskania akceptacji Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności ( np. rozszerzenie lub zawężenie katalogu wydatków wskazanych we wniosku) Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika projektu, musi on przedstawić ten wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zmiana ta powinna wejść w życie Środki przeznaczone na wydatki, które nie zostały udokumentowane oraz nie zostały wskazane we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego) podlegają zwrotowi.

23 Przesunięcia dotyczące kwot wydatków Możliwe jest ponoszenie wydatków w wysokości innej niż wskazane we wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego i dokonywanie przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w wniosku. W tym przypadku w Zestawieniu wydatków w ramach wsparcia pomostowego należy przedstawić stosowne wyjaśnienia dotyczące powstałych rozbieżności. Jednocześnie Uczestnik projektu nie później niż w terminie 20 dni kalendarzowych od zakończenia okresu jaki został przewidziany dla wsparcia pomostowego (tj. 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) składa kumulatywne zestawienie wszystkich wydatków poniesionych w okresie 6 m-cy w ramach poszczególnych kategorii wydatków na podstawie którego przygotowany zostanie Aneks do umowy na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

24 Warunki rozliczenia wsparcia pomostowego Warunkiem uznania wydatków, poniesionych w ramach wsparcia pomostowego, za kwalifikowalne oraz wypłaty kolejnej miesięcznej transzy dotacji pomostowej jest: 1. wydatkowanie środków w ramach wsparcia zgodnie z wnioskiem o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości pomostowego minimum 70%; 2. udokumentowanie ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej poprzez złożenie kopii wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika projektu lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności składki na ubezpieczenia społeczne za poprzedni miesiąc 3. prawidłowe rozliczenie wydatków poniesionych w poprzednim miesiącu na podstawie złożonego przez Uczestnika projektu miesięcznego Zestawienia wydatków w ramach wsparcia pomostowego podstawowego według załączonego wzoru, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie,

25 Dokumenty do rozliczenia wsparcia pomostowego Uczestnik projektu ma obowiązek dostarczyć poniższe dokumenty do biura projektu w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy rozliczenie miesięcznego Zestawienia wydatków w ramach wsparcia pomostowego podstawowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie, takimi jak: kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej,, przy czym kopie wszystkich dokumentów muszą być opisane na odwrocie zgodnie z załączonym wzorem opisu dokumentu księgowego kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika projektu lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności, kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie środków w ramach udzielonego wsparcia pomostowego

26 Opis dokumentów księgowych Kopie wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej: muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez Beneficjenta Pomoc za zgodność z oryginałem, data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury powinny dotyczyć danego okresu rozliczeniowego (danego miesiąca) i nie mogą przekroczyć 6/12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, na odwrocie powinien widnieć opis zgodny ze wzorem opisu dokumentu księgowego- wsparcie pomostowe

27 Wzór opisu dokumentu wsparcie pomostowe Nr umowy na udzielenie wsparcia pomostowego....../wp/2013 w ramach projektu Moja Firma Moją Szansą II Zakupu ( nazwa z faktury).. poz.. ( numer pozycji na fakturze) dokonano w ramach kategorii wydatków numer.. zawartych we wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego Kwota kwalifikowana... złotych Kwota niekwalifikowana... złotych Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia..... podpis... Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia...podpis...

28 WAŻNE Data wystawienia dokumentu księgowego i płatność powinny zawierać się w danym okresie rozliczeniowym Przy płatnościach w ostatnim dniu miesiąca (lub w piątek przed ostatnim weekendem) istnieje ryzyko, iż operacja nie zastanie zaksięgowana w danym miesiącu, co może uniemożliwić jej rozliczenie Zalecane jest, aby składki ZUS płacone były w danym miesiącu rozliczeniowym ( np. za wrzesień do 30 września) umożliwi to rozliczenie wszystkich 6 składek

29 Możliwość składania wyjaśnień i uzupełnień W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym przez Beneficjenta Pomocy zestawieniu poniesionych wydatków, Beneficjent wzywa Beneficjenta Pomocy do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Beneficjenta Pomocy wyjaśnień, lub nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje konieczność zwrotu przekazanego Beneficjentowi Pomocy wsparcia pomostowego. Przekazanie środków na konto Beneficjenta pomocy nastąpi po przekazaniu Beneficjentowi prawidłowo wykonanego zestawienia poniesionych wydatków.

30 Kontrole i monitoring Uczestnik projektu zobowiązany jest poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej. kontrola będzie przeprowadzona co najmniej 2 razy w okresie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej monitoring uruchamianej działalności gospodarczej w ramach projektu będzie prowadzony przez okres 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. Wizyty monitorujące będą przeprowadzone przez Beneficjenta co najmniej 2 razy w okresie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z każdej kontroli i wizyty monitorującej zostanie sporządzony protokół zawierający podstawowe wnioski i spostrzeżenia bądź zalecenia pokontrolne.

31 Kontrole i monitoring Uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach, mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej i wydatkowanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Uczestnik projektu, na żądanie Beneficjenta, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności, również po upływie 12 miesięcy od momentu jej rozpoczęcia. Ma to na celu potwierdzenie wywiązania się z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres.

32 Obowiązek przechowywania dokumentacji Uczestnik Projektu zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymanymi środkami finansowymi przez okres 10 lat, licząc od dnia udzielenia pomocy

33 Dziękuję za uwagę

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Kapitał dla przedsiębiorczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL.06.02.00-30-147/12 Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu realizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.07.02.02-04-009/13-00 zawartej z Regionalnym Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo