Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji"

Transkrypt

1

2 Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego.

3 BIZNES PLAN I ROZLICZENIE DOTACJI Przewidywane terminy związane z ubieganiem się o dotację oraz rozliczenie jej wydatkowania: - czas na wydatkowanie dotacji zgodnie z umową, z reguły 3 miesiące (w uzasadnionych przypadkach możliwość wydłużenia terminu konieczna zgoda MARR S.A.); - rozliczenie dotacji (złożenie sprawozdania) do 30 dni od momentu zakończenia wydatkowania określonego w umowie o przyznanie środków finansowych

4 WYKAZ DOKUMENTÓW DOPUSZCZONYCH DO ROZLICZENIA ŚRODKÓW DOTACJI I WŁASNYCH

5 DOKUMENTY DO ROZLICZENIA Jeżeli BO dokonuje zakupu od przedsiębiorstwa będącego płatnikiem VAT FAKTURA VAT Uwaga: dopuszczalne jest wystawienie faktury pro forma w przypadku dokonywania przedpłaty

6 DOKUMENTY DO ROZLICZENIA Jeżeli BO dokonuje zakupu od przedsiębiorstwa nie będącego płatnikiem VAT FAKTURA (dawniej RACHUNEK)

7 DOKUMENTY DO ROZLICZENIA Jeżeli BO dokonuje zakupu od osoby fizycznej UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PROTOKÓŁ ODBIORU

8 Potwierdzenie zapłaty Potwierdzenie zapłaty: potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych (opłacenie podatku wymagane w przypadku zakupu środków o wartości powyżej zł brutto) W przypadku umowy kupna sprzedaży wymagany zapis w umowie kto opłaca podatek W przypadku zakupu samochodu dokumenty rejestrowe samochodu (zarejestrowany na firmę) / MARR w czasie kontroli w celach dowodowych może poprosić o kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentów rejestrowych potwierdzających zakup samochodu przez BO

9 Potwierdzenie zapłaty Potwierdzenie wykonania przelewu (wydruk z konta internetowego lub wyciąg bankowy) Gotówka (KP, lub adnotacja na fakturze: Zapłacono gotówką ) Za pobraniem dopuszczalna forma zapisu w przypadku dostarczenia przesyłki kurierskiej (dowód pobrania lub lista przewozowa) Zapłacono kartą płatniczą dopuszczalna forma wraz z wydrukiem z konta internetowego lub wyciągiem bankowym

10 Beneficjent powinien prowadzić wszystkie transakcje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku firmowego Należy przelać kwotę wkładu własnego na rachunek firmowy w przypadku dokonywania płatności przelewem. Nie należy dokonywać płatności z rachunku osobistego. Możliwe jest dokonywanie płatności gotówką (na dokumentach księgowych musi być zaznaczone, że fakturę zapłacono gotówką).

11 Dodatkowe uwagi Przy zakupie w obcej walucie wymagany jest: Dokument wystawiony przez podmiot zagraniczny oraz Dowód wewnętrzny wystawiony na różnicę między wartością tego dokumentu zagranicznego przeliczonego według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia tego dokumentu zagranicznego a kwotą w złotych jaką został obciążony rachunek Beneficjenta ostatecznego w związku z dokonaniem płatności kontrahentowi zagranicznemu. Do sprawozdania wpisujemy wartość w zł wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu zakupu. Ponadto BO zobowiązany jest do przedstawienia tabeli opisującej wszystkie kroki podejmowane w trakcie transakcji (zakup towaru, transport itp.).

12 Dodatkowe uwagi Zakup sprzętu używanego Przy zakupie sprzętu używanego wymagane jest dodatkowo oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego, iż: cena zakupionego sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu, sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do wdrażania i realizacji projektu i odpowiada stosowanym normom i standardom. WZÓR OŚWIADCZENIA

13 Dodatkowe uwagi Dokumentami potwierdzającymi realizację przedsięwzięcia są: Faktury, umowy kupna sprzedaży lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń, towarów, rzeczy lub wykonanie prac (protokoły odbioru), wyciągi bankowe z rachunku Uczestnika Projektu lub potwierdzenia przelewów bankowych, które dowodzą na dokonanie płatności, kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem lub inne dokumenty potwierdzające poniesiony wydatek.

14 Dodatkowe uwagi Dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu cd. protokoły (uwaga: protokoły sporządzone w języku obcym wymagają tłumaczenia przysięgłego). specyfikację do dokumentu księgowego jeżeli nie wynika z niego jednoznacznie, której pozycji harmonogramu zakup dotyczy. Beneficjent Ostateczny w momencie przedłożenia sprawozdania nie składa dokumentów księgowych ani ich kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, natomiast udostępni oryginały dokumentów księgowych w czasie monitoringu.

15 W sytuacji, gdy BO posiada kilka faktur dotyczących jednej pozycji w harmonogramie: w sprawozdaniu należy ująć całkowitą kwotę danej pozycji, do sprawozdania należy dołączyć wykaz wszystkich zakupów składających się na daną pozycję (zestawienie), WZÓR ZESTAWIENIA

16 Zmiany w biznes planie

17 FINANSOWE ROZLICZENIE DOTACJI Uczestnik projektu może wystąpić do MARR S.A. z pisemnym wnioskiem o zmianę biznes planu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych.

18 Opis dokumentów księgowych W przypadku zmiany nazwy lub parametrów zakupionych pozycji względem opisu w harmonogramie wymagane jest: umieszczenie adnotacji o zmianie nazwy produktu w uwagach do faktury lub poświadczenie przez BO tożsamości zakupu w przypadku znaczących rozbieżności w nazwie Uczestnicy projektu są zobowiązani napisać do MARR S.A. pismo z prośbą o zaakceptowanie zmiany nazwy danej pozycji.

19 Opis dokumentów księgowych W przypadku gdy BO nie jest w stanie kupić pozycji zgodnej z harmonogramem rzeczowo-finansowym zobowiązany jest wystosować do MARR S.A. pismo z prośbą o dokonanie zmiany danej pozycji względem harmonogramu rzeczowofinansowego wraz z wiarygodnym uzasadnieniem. Pisma składamy również w przypadku zmian we wkładzie własnym (kosztach pozostałych) przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

20 Dopuszcza się dokonywania przesunięć kwot pomiędzy poszczególnymi pozycjami w ramach powstałych oszczędności w harmonogramie. Jeżeli dokonuje się przesunięć do 10% wartości danej pozycji należy poinformować o tym fakcie odpowiednio MARR S.A., natomiast jeśli powyżej 10% musi być wyrażona na to pisemna zgoda MARR S.A. Zwiększenie globalnej kwoty wydatków (ponad zł dotacji) na realizację inwestycji przewidzianej w harmonogramie stanowi koszt niekwalifikowany (nadwyżkę pokrywamy z własnych środków).

21 Opis dokumentów księgowych W przypadku zmiany kwot zakupionych pozycji do 10 % względem opisu w harmonogramie wymagane jest pismo informujące skierowane przez Beneficjenta Ostatecznego do MARR S.A. W przypadku zmiany kwot zakupionych pozycji powyżej 10 % względem opisu w harmonogramie wymagane jest złożenie pisma z prośbą o zgodę MARR S.A. Procent zmiany zawsze liczymy w stosunku do pierwotnej wersji harmonogramu (tego z biznes planu). Do ostatecznego rozliczenia BO składa ostateczny (aktualny) harmonogram rzeczowo finansowy (po zmianach). WZÓR PISMA

22 SPRAWOZDANIE Z OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ - 25 / ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ - REGION DZIAŁANIE 6.2 POKL

23 Dokumenty składane na etapie rozliczenia z dotacji: Sprawozdanie z otrzymanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Aktualna wersja harmonogramu rzeczowo-finansowego (po wszystkich zmianach) Oświadczenie o wkładzie własnym (jeśli dotyczy) sporządzane, gdy w harmonogramie rzeczowofinansowym przewidziano wydatki finansowane z wkładu własnego (tzw. koszty pozostałe) Zestawienie wiele pozycji (jeśli dotyczy) - sporządzane w przypadku, gdy na jedną pozycję w harmonogramie składa się kilka pozycji z różnych faktur

24 Sprawozdanie

25 Całkowita kwota brutto wydatku (wskazana na dokumencie księgowym) TO KWOTA, KTÓRĄ ZAPŁACIŁ BO (RZECZYWISTA KWOTA WYDATKU) = kwota dotacji + środki własne *Uwaga nie wliczamy tutaj kosztów przesyłki, dostarczenia towaru, chyba że koszt ten został uwzględniony w biznes planie w ramach wydatków kwalifikowanych Kwota brutto kwalifikowana przewidziana w pierwotnej wersji harmonogramu rzeczowo-finansowego kwota przewidziana w harmonogramie składanym jako załącznik do umowy (dane zawarte w biznes planie lub po negocjacjach z Komisją Oceny Wniosków).

26 Kwota brutto kwalifikowana do rozliczenia kwota wpisana do ostatecznej wersji harmonogramu dołączonego do sprawozdania (po wszystkich zmianach do i powyżej 10%). = Kwota finansowana z dotacji suma w tej kolumnie nie może przekroczyć zł.

27 Środki własne uzupełniamy w przypadku: gdy dana pozycja w harmonogramie była przewidziana jako finansowana w części z dotacji, a w części z wkładu własnego gdy kwota poniesiona (całkowita kwota wydatku) jest większa niż kwota finansowana z dotacji Pozostałe wydatki, które były przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykazujemy w Oświadczeniu dotyczącym wkładu własnego.

28

29 W sytuacji, gdy całkowita kwota kosztów własnych jest niższa niż przewidziana w harmonogramie rzeczowofinansowym, należy uzyskać zgodę MARR S.A. W tej sytuacji, będzie sporządzany aneks do umowy zmienia się procent, jaki dotacja stanowi z całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia. Należy wtedy również złożyć uaktualniony wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zmiana procentu dotacji z całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia).

30 Rodzaj i Nr dokumentu księgowego/ pozycja na dokumencie księgowym w przypadku, gdy na daną pozycję składa się wiele zakupów, wpisujemy wszystkie pozycje/numery faktury Data zapłaty w terminie wydatkowania środków wpisujemy TAK lub NIE. Sposób zapłaty G (gotówka), P (przelew), K (karta płatnicza)

31 FINANSOWE ROZLICZENIE DOTACJI Uczestnik Projektu może zbyć środki trwałe zakupione w ramach otrzymanej dotacji w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod warunkiem wskazania nowego wariantu wykorzystania środków finansowych, możliwych do otrzymania ze sprzedaży oraz uzyskania pisemnej zgody MARR S.A. na dokonanie sprzedaży.

32 FINANSOWE ROZLICZENIE DOTACJI W przypadku zakupu środków obrotowych przez Uczestnika Projektu w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach otrzymanej dotacji, Uczestnik Projektu musi zagwarantować stany ilościowe zgodne z wartością przeznaczoną na zakup tych środków.

33 FINANSOWE ROZLICZENIE DOTACJI W przypadku zużycia towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestnik projektu musi wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.

34 DOKUMENTY DO ROZLICZENIA Uczestnicy Projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT), bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT, czy też nie.

35 DOKUMENTY DO ROZLICZENIA Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach projektu (dotację, wsparcie kapitałowe pomostowe jeśli dotyczy) będący płatnikami VAT muszą zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego Podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

36 Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego: Podstawowe wsparcie pomostowe kapitałowe powinno być przeznaczone na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponoszonych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnianych przez Beneficjenta.

37 Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego Ograniczenie to dotyczy wszelkich wynagrodzeń wypłacanych za pracę lub świadczenie usług związanych z bieżącą działalnością /obsługą funkcjonowania firmy. Odnosi się to zarówno do wynagrodzeń związanych obsługą administracyjną (np. biurową, finansowo księgową, prawną i inną), jaki i do wynagrodzeń związanych z zakresem merytorycznym wykonywanej działalności gospodarczej (np. osoby zajmujące się obsługą klienta, sprzedawcy, pracownicy fizyczni itp.). Bez znaczenia jest przy tym podstawa prawna ich wypłacania.

38 Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego: W ramach kapitałowego wsparcia pomostowego możliwe jest finansowanie wydatków różnego typu, o ile są one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki podane w uzasadnieniu we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, nie stanowią katalogu zamkniętego i bezwzględnie wiążącego uczestnika projektu.

39 Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego: BO w ramach kapitałowego wsparcia pomostowego są monitorowani w zakresie VAT, ZUS i KRUS. BO, którzy są płatnikami VAT składają oświadczenia o przeznaczeniu kwoty uzyskanej w wyniku zwrotu podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością (na etapie podpisywania umowy). BO, którzy są ubezpieczeni w KRUS składają oświadczenie, iż zobowiązują się do pokrycia ze wsparcia pomostowego składki KRUS tylko w wysokości podwyższonego wymiaru wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej (na etapie podpisywania umowy).

40 Monitoring wsparcia pomostowego kapitałowego Monitoring wsparcia pomostowego kapitałowego: Wymagane jest sporządzenie comiesięcznego zestawienia (w dowolnej formie: papierowej lub elektronicznej wymagane informacje: cel wydatku, kwota wydatku, nr dokumentu, data wydatku) wydatków pokrywanych ze wsparcia pomostowego kapitałowego. Należy przechowywać dokumenty księgowe potwierdzające poniesiony wydatek.

41 Przykład zestawienia LP WYDATEK KWOTA NR DOKUMENTU KSIĘGOWEGO LIPIEC 1 ZUS Paliwo Czynsz 400 PODSUMA 800 SIERPIEŃ DATA ZAPŁATY

42 Najczęściej popełniane błędy Brak pism informujących o zmianach do wysokości nie przekraczającej 10% pierwotnej wartości wydatku Kwoty kwalifikowane do rozliczenia nie zgadzają się z kwotami z pisma wnioskującego o zmianę kwoty. Błędy rachunkowe. Brak oświadczenia o wkładzie własnym Brak dołączenia aktualnej wersji harmonogramu rzeczowo-finansowego po wszystkich zmianach Błędy formalne podany niezgodny z umową okres wydatkowania środków Niepełna nazwa firmy bez imienia i nazwiska w polu Nazwa Przedsiębiorcy

43 Najczęściej popełniane błędy Suma dotacji przekracza lub kwotę przewidzianą w pierwotnej wersji harmonogramu Suma w kolumnie kwota brutto kwalifikowana do rozliczenia nie jest tożsama z sumą w kolumnie kwota finansowana z dotacji Suma w kolumnie całkowita kwota brutto wydatku jest różna od sumy w kolumnach: kwota finansowana z dotacji i środki własne przedsiębiorcy Nazwy pozycji nie zgadzają się z nazwami z harmonogramu rzeczowofinansowego lub z nazwami zaakceptowanymi po zmianie przez MARR SA.

44 Dziękuję za uwagę! Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego Kraków tel.:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo