Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji"

Transkrypt

1

2 Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego.

3 BIZNES PLAN I ROZLICZENIE DOTACJI Przewidywane terminy związane z ubieganiem się o dotację oraz rozliczenie jej wydatkowania: - czas na wydatkowanie dotacji 3 miesiące (w uzasadnionych przypadkach możliwość wydłużenia terminu konieczna zgoda MARR S.A.); - rozliczenie dotacji (złożenie sprawozdania) do 30 dni od momentu zakończenia wydatkowania określonego w umowie o przyznanie środków finansowych

4 WYKAZ DOKUMENTÓW DOPUSZCZONYCH DO ROZLICZENIA ŚRODKÓW DOTACJI I WŁASNYCH

5 DOKUMENTY DO ROZLICZENIA Jeżeli BO dokonuje zakupu od przedsiębiorstwa będącego płatnikiem VAT FAKTURA VAT Uwaga: dopuszczalne jest wystawienie faktury pro forma w przypadku dokonywania przedpłaty

6 DOKUMENTY DO ROZLICZENIA Jeżeli BO dokonuje zakupu od przedsiębiorstwa nie będącego płatnikiem VAT FAKTURA (dawniej RACHUNEK)

7 DOKUMENTY DO ROZLICZENIA Jeżeli BO dokonuje zakupu od osoby fizycznej UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PROTOKÓŁ ODBIORU

8 Potwierdzenie zapłaty Potwierdzenie zapłaty: potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych (opłacenie podatku wymagane w przypadku zakupu środków o wartości powyżej zł brutto) W przypadku umowy kupna sprzedaży wymagany zapis w umowie kto opłaca podatek W przypadku zakupu samochodu dokumenty rejestrowe samochodu (zarejestrowany na firmę) / MARR w czasie kontroli w celach dowodowych może poprosić o kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentów rejestrowych potwierdzających zakup samochodu przez BO

9 Potwierdzenie zapłaty Potwierdzenie wykonania przelewu (wydruk z konta internetowego lub wyciąg bankowy) Gotówka (KP, lub adnotacja na fakturze: Zapłacono gotówką ) Za pobraniem dopuszczalna forma zapisu w przypadku dostarczenia przesyłki kurierskiej (dowód pobrania lub lista przewozowa) Zapłacono kartą płatniczą dopuszczalna forma wraz z wydrukiem z konta internetowego lub wyciągiem bankowym

10 Beneficjent powinien prowadzić wszystkie transakcje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku firmowego Należy przelać kwotę wkładu własnego na rachunek firmowy w przypadku dokonywania płatności przelewem. Nie należy dokonywać płatności z rachunku osobistego. Możliwe jest dokonywanie płatności gotówką (na dokumentach księgowych musi być zaznaczone, że fakturę zapłacono gotówką).

11 Dodatkowe uwagi Przy zakupie w obcej walucie wymagany jest: Dokument wystawiony przez podmiot zagraniczny oraz Dowód wewnętrzny wystawiony na różnicę między wartością tego dokumentu zagranicznego przeliczonego według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia tego dokumentu zagranicznego a kwotą w złotych jaką został obciążony rachunek Beneficjenta ostatecznego w związku z dokonaniem płatności kontrahentowi zagranicznemu. Podczas monitoringu BO powinien dodatkowo przedłożyć fakturę VAT wewnętrzną, jeżeli był zobowiązany taki dokument sporządzić (płatnicy VAT). Ponadto BO zobowiązany jest do przedstawienia tabeli opisującej wszystkie kroki podejmowane w trakcie transakcji (zakup towaru, transport itp.).

12 Dodatkowe uwagi Zakup sprzętu używanego Przy zakupie sprzętu używanego wymagane jest dodatkowo oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego, iż: cena zakupionego sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu, sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do wdrażania i realizacji projektu i odpowiada stosowanym normom i standardom. WZÓR OŚWIADCZENIA

13 Dodatkowe uwagi Beneficjent Ostateczny w momencie przedłożenia sprawozdania nie składa dokumentów księgowych ani ich kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, natomiast udostępni oryginały dokumentów księgowych w czasie monitoringu. Dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu, np. specyfikację do dokumentu księgowego jeżeli nie wynika z niego jednoznacznie, której pozycji harmonogramu zakup dotyczy), umowę kupna sprzedaży, protokoły (uwaga: protokoły sporządzone w języku obcym wymagają tłumaczenia przysięgłego).

14 Dodatkowe uwagi Dokumentami potwierdzającymi realizację przedsięwzięcia są: faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń, towarów, rzeczy lub wykonanie prac (protokoły odbioru), wyciągi bankowe z rachunku Uczestnika Projektu lub potwierdzenia przelewów bankowych, które dowodzą na dokonanie płatności (potwierdzone przez bank kopie o ile jest to wymagane), kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem lub inne dokumenty potwierdzające poniesiony wydatek.

15 Zakres opisu dokumentów finansowych jaki powinni stosować Beneficjenci Ostateczni

16 Opis dokumentów księgowych Na odwrocie każdego dokumentu księgowego należy wpisać następującą formułę: Zakup dokonany w ramach projektu "Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą 25 PO KL, Działanie 6.2. lub Zakup dokonany w ramach projektu "Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą - Region" PO KL, Działanie sugeruje się by zakup dokonany w ramach jednej pozycji umieszczony był na jednej fakturze -sugeruje się by na dostarczonych fakturach znajdowały się jedynie pozycje zakupione z dotacji

17 Opis dokumentów księgowych W przypadku dokonania zakupów, z których tylko część finansowana będzie z dotacji opis faktury powinien zawierać wskazanie, które pozycje obejmuje dotacja. Np. Zakup pozycji (1,2,3 ) dokonany w ramach projektu "Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą 25 PO KL, Działanie 6.2. lub Zakup pozycji (1,2,3 ) dokonany w ramach projektu "Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą - Region" PO KL, Działanie 6.2.

18 Opis dokumentów księgowych Opis dokumentu księgowego powinien zostać umieszczony na oryginale faktury. Do sprawozdania nie dołącza się kserokopii dokumentów księgowych oryginały będą weryfikowane podczas monitoringu.

19 W sytuacji, gdy BO posiada kilka faktur dotyczących jednej pozycji w harmonogramie: w sprawozdaniu należy ująć całkowitą kwotę danej pozycji, do sprawozdania należy dołączyć wykaz wszystkich zakupów składających się na daną pozycję (zestawienie), w sprawozdaniu należy uwzględnić daty wystawienia wszystkich faktur składających się na daną pozycję. WZÓR ZESTAWIENIA

20 Zmiany w biznes planie

21 FINANSOWE ROZLICZENIE DOTACJI Uczestnik projektu może wystąpić do MARR S.A. z pisemnym wnioskiem o zmianę biznes planu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych.

22 Opis dokumentów księgowych W przypadku zmiany nazwy lub parametrów zakupionych pozycji względem opisu w harmonogramie wymagane jest: umieszczenie adnotacji o zmianie nazwy produktu w uwagach do faktury lub poświadczenie przez BO tożsamości zakupu w opisie faktury w przypadku znaczących rozbieżności w nazwie Uczestnicy projektu są zobowiązani napisać do MARR S.A. pismo z prośbą o zaakceptowanie zmiany nazwy danej pozycji.

23 Opis dokumentów księgowych W przypadku gdy BO nie jest w stanie kupić pozycji zgodnej z harmonogramem rzeczowo-finansowym zobowiązany jest wystosować do MARR S.A. pismo z prośbą o dokonanie zmiany danej pozycji względem harmonogramu rzeczowofinansowego wraz z wiarygodnym uzasadnieniem. Pisma składamy również w przypadku zmian we wkładzie własnym (kosztach pozostałych) przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

24 Dopuszcza się dokonywania przesunięć kwot pomiędzy poszczególnymi pozycjami w ramach powstałych oszczędności w harmonogramie. Jeżeli dokonuje się przesunięć do 10% wartości danej pozycji należy poinformować o tym fakcie odpowiednio MARR S.A., natomiast jeśli powyżej 10% musi być wyrażona na to pisemna zgoda MARR S.A. Zwiększenie globalnej kwoty wydatków (ponad zł dotacji) na realizację inwestycji przewidzianej w harmonogramie stanowi koszt niekwalifikowany (nadwyżkę pokrywamy z własnych środków).

25 Opis dokumentów księgowych W przypadku zmiany kwot zakupionych pozycji do 10 % względem opisu w harmonogramie wymagane jest pismo informujące skierowane przez Beneficjenta Ostatecznego do MARR S.A. W przypadku zmiany kwot zakupionych pozycji powyżej 10 % względem opisu w harmonogramie wymagane jest złożenie pisma z prośbą o zgodę MARR S.A. Procent zmiany zawsze liczymy w stosunku do pierwotnej wersji harmonogramu (tego z biznes planu). Do ostatecznego rozliczenia BO składa ostateczny (aktualny) harmonogram rzeczowo finansowy (po zmianach). WZÓR PISMA

26 Uwagi dodatkowe W przypadku zakupu tego samego sprzętu o lepszych parametrach za wyższą cenę: Możliwe rozwiązanie: Różnica pokryta jest z dotacji (jeśli mamy oszczędności na innej pozycji) lub środków własnych. Obowiązki informacyjne Informacja jest przekazywana do MARR S.A. Jeżeli różnica pomiędzy założonym a faktycznym wydatkiem przekracza 10% musi być wyrażona zgoda przez MARR S.A. Kwalifikowalność Nadpłata dokonana przez BO jest kosztem kwalifikowanym (w ramach przyznanej dotacji).

27 SPRAWOZDANIE Z OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ - 25 / ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ - REGION DZIAŁANIE 6.2 POKL

28 Dokumenty składane na etapie rozliczenia z dotacji: Sprawozdanie z otrzymanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Aktualna wersja harmonogramu rzeczowo-finansowego (po wszystkich zmianach) Oświadczenie o wkładzie własnym (jeśli dotyczy) sporządzane, gdy w harmonogramie rzeczowofinansowym przewidziano wydatki finansowane z wkładu własnego (tzw. koszty pozostałe) Zestawienie wiele pozycji (jeśli dotyczy) - sporządzane w przypadku, gdy na jedną pozycję w harmonogramie składa się kilka pozycji z różnych faktur

29 Sprawozdanie

30 Całkowita kwota brutto wydatku (wskazana na dokumencie księgowym) TO KWOTA, KTÓRĄ ZAPŁACIŁ BO (RZECZYWISTA KWOTA WYDATKU) = kwota dotacji + środki własne *Uwaga nie wliczamy tutaj kosztów przesyłki, dostarczenia towaru, chyba że koszt ten został uwzględniony w biznes planie w ramach wydatków kwalifikowanych Kwota brutto kwalifikowana przewidziana w pierwotnej wersji harmonogramu rzeczowo-finansowego kwota przewidziana w harmonogramie składanym jako załącznik do umowy (dane zawarte w biznes planie lub po negocjacjach z Komisją Oceny Wniosków).

31 Kwota brutto kwalifikowana do rozliczenia kwota wpisana do ostatecznej wersji harmonogramu dołączonego do sprawozdania (po wszystkich zmianach do i powyżej 10%). = Kwota finansowana z dotacji suma w tej kolumnie nie może przekroczyć zł.

32 Środki własne uzupełniamy w przypadku: gdy dana pozycja w harmonogramie była przewidziana jako finansowana w części z dotacji, a w części z wkładu własnego gdy kwota poniesiona (całkowita kwota wydatku) jest większa niż kwota finansowana z dotacji Pozostałe wydatki, które były przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykazujemy w Oświadczeniu dotyczącym wkładu własnego.

33

34 W sytuacji, gdy całkowita kwota kosztów własnych jest niższa niż przewidziana w harmonogramie rzeczowofinansowym, należy uzyskać zgodę MARR S.A. W tej sytuacji, będzie sporządzany aneks do umowy zmienia się procent, jaki dotacja stanowi z całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia. Należy wtedy również złożyć uaktualniony wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zmiana procentu dotacji z całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia).

35 Rodzaj i Nr dokumentu księgowego/ pozycja na dokumencie księgowym w przypadku, gdy na daną pozycję składa się wiele zakupów, wpisujemy wszystkie pozycje/numery faktury Data zapłaty w przypadku, gdy na daną pozycję składa się wiele zakupów lub w przypadku płatności zaliczkowych, wpisujemy wszystkie daty zapłaty, wpisujemy wszystkie daty zapłaty.

36 FINANSOWE ROZLICZENIE DOTACJI Uczestnik Projektu może zbyć środki trwałe zakupione w ramach otrzymanej dotacji w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod warunkiem wskazania nowego wariantu wykorzystania środków finansowych, możliwych do otrzymania ze sprzedaży oraz uzyskania pisemnej zgody MARR S.A. na dokonanie sprzedaży.

37 FINANSOWE ROZLICZENIE DOTACJI W przypadku zakupu środków obrotowych przez Uczestnika Projektu w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach otrzymanej dotacji, Uczestnik Projektu musi zagwarantować stany ilościowe zgodne z wartością przeznaczoną na zakup tych środków.

38 FINANSOWE ROZLICZENIE DOTACJI W przypadku zużycia towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestnik projektu musi wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.

39 DOKUMENTY DO ROZLICZENIA Uczestnicy Projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT), bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT, czy też nie.

40 DOKUMENTY DO ROZLICZENIA Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach projektu (dotację, wsparcie kapitałowe pomostowe jeśli dotyczy) będący płatnikami VAT muszą zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego Podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

41 Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego: Podstawowe wsparcie pomostowe kapitałowe powinno być przeznaczone na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponoszonych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnianych przez Beneficjenta.

42 Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego Ograniczenie to dotyczy wszelkich wynagrodzeń wypłacanych za pracę lub świadczenie usług związanych z bieżącą działalnością /obsługą funkcjonowania firmy. Odnosi się to zarówno do wynagrodzeń związanych obsługą administracyjną (np. biurową, finansowo księgową, prawną i inną), jaki i do wynagrodzeń związanych z zakresem merytorycznym wykonywanej działalności gospodarczej (np. osoby zajmujące się obsługą klienta, sprzedawcy, pracownicy fizyczni itp.). Bez znaczenia jest przy tym podstawa prawna ich wypłacania.

43 Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego: W ramach kapitałowego wsparcia pomostowego możliwe jest finansowanie wydatków różnego typu, o ile są one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki podane w uzasadnieniu we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, nie stanowią katalogu zamkniętego i bezwzględnie wiążącego uczestnika projektu.

44 Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego Wydatkowanie wsparcia pomostowego kapitałowego: BO w ramach kapitałowego wsparcia pomostowego są monitorowani w zakresie VAT, ZUS i KRUS. BO, którzy są płatnikami VAT składają oświadczenia o przeznaczeniu kwoty uzyskanej w wyniku zwrotu podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością (na etapie podpisywania umowy). BO, którzy są ubezpieczeni w KRUS składają oświadczenie, iż zobowiązują się do pokrycia ze wsparcia pomostowego składki KRUS tylko w wysokości podwyższonego wymiaru wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej (na etapie podpisywania umowy).

45 Monitoring wsparcia pomostowego kapitałowego Monitoring wsparcia pomostowego kapitałowego: Wymagane jest sporządzenie comiesięcznego zestawienia (w dowolnej formie: papierowej lub elektronicznej wymagane informacje: cel wydatku, kwota wydatku, nr dokumentu, data wydatku) wydatków pokrywanych ze wsparcia pomostowego kapitałowego. Należy przechowywać dokumenty księgowe potwierdzające poniesiony wydatek. Nie wymagane jest na dokumentach księgowych dokonywanie opisu potwierdzającego poniesienie wydatku w ramach wsparcia pomostowego.

46 Przykład zestawienia LP WYDATEK KWOTA NR DOKUMENTU KSIĘGOWEGO LIPIEC 1 ZUS Paliwo Czynsz 400 PODSUMA 800 SIERPIEŃ DATA ZAPŁATY

47 Najczęściej popełniane błędy Brak pism informujących o zmianach do wysokości nie przekraczającej 10% pierwotnej wartości wydatku Wpisywanie do sprawozdania kwoty zaokrąglonej, a nie dokładnie takiej jak na fakturze Brak oświadczenia o wkładzie własnym Brak dołączenia aktualnej wersji harmonogramu rzeczowo-finansowego po wszystkich zmianach Błędy formalne podany niezgodny z umową okres wydatkowania środków Suma dotacji przekracza lub kwotę przewidzianą w pierwotnej wersji harmonogramu

48 Najczęściej popełniane błędy Suma w kolumnie kwota brutto kwalifikowana do rozliczenia nie jest tożsama z sumą w kolumnie kwota finansowana z dotacji Suma w kolumnie całkowita kwota brutto wydatku jest różna od sumy w kolumnach: kwota finansowana z dotacji i środki własne przedsiębiorcy Błędy na dokumentach księgowych Na fakturze brak w polu Nabywca: nazwy firmy, imienia i nazwiska, nr NIP W przypadku płatności gotówką, na dokumentach księgowych brak: adnotacji Zapłacono gotówką lub zapisu forma płatności: gotówka oraz Pozostało do zapłaty: 0 zł

49 Dziękuję za uwagę! Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego Kraków tel.:

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW 2007-2013 Instrukcja do wniosku o płatność dla działania inwestycyjnego: 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 15 Szanowni Państwo, Prezentujemy piąty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka V MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL.06.02.00-30-147/12 Projekt

Bardziej szczegółowo