- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji, organizowania i odbywania staży dla osób bezrobotnych - WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego realizowanego w partnerstwie przez: Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Powiat Gorlicki, Powiat Nowosądecki oraz Małopolską Organizację Turystyczną i współfinansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w ramach obszaru tematycznego Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych", Priorytet I: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Umowa zawarta w Nowym Sączu w dniu r. pomiędzy: a) Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 3, Nowy Sącz NIP , REGON reprezentowanym przez: Monikę Bochenek Dyrektor w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich, zwanym dalej Realizatorem, b) Organizatorem stażu: z siedzibą: posiadającym nr REGON, nr NIP... reprezentowanym przez właściciela. zwanym w dalszej części Umowy Organizatorem stażu, c) Panią/Panem. zamieszkałą/łym przy ul..., w. data urodzenia:. r.; PESEL: w dalszej części Umowy zwanym Stażystą (Uczestnikiem Projektu), o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad i warunków odbycia stażu przez Stażystę (Uczestnika Projektu) biorącego udział w projekcie Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy, umowa w sprawie Realizacji Projektu nr URP/SPPW/1.1/KIK/06.

2 2. Przez Staż należy rozumieć nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy wg ustalonego programu. 3. Staż odbędzie się w przedziale czasowym od. r. do. 4. Miejsce odbywania stażu:.ul.., 5. Opiekunem Uczestnika Projektu odbywającego staż u Organizatora stażu jest (imię i nazwisko, stanowisko). 6. Organizator stażu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem Stażysty. Środki na pokrycie stypendium dla Stażysty pochodzą z budżetu projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 7. Uczestnik Projektu odbywający staż wykonuje powierzone mu czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 8. Uczestnik Projektu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. 9. Stażyście przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników. 10. Uczestnikowi Projektu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1988r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm). 11. Staż odbywa się w oparciu o program stażu stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. W celu wykonania umowy Realizator zobowiązany jest do: 2 1. Poinformowania Stażysty o obowiązkach: sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, stosowania się do poleceń Organizatora stażu i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa, przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy, dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Organizatora stażu na szkodę, przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż. 2. Zatwierdzenia programu stażu i zapoznania z nim Stażysty. 3. Sprawowania nadzoru nad organizacją stażu.

3 4. Wypłaty Stażyście stypendium w okresie odbywania stażu w wysokości. zł brutto (słownie:.). Stypendium wypłaca się ze środków projektu z dołu, za okresy miesięczne, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca. Opóźnienie w wypłacie stypendium, które wynika z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Realizatora środków związanych z realizacją projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niniejszej umowy. Podstawę wypłaty Stażyście stypendium stanowi zatwierdzona podpisem i pieczęcią przez Organizatora stażu lista obecności stanowiąca Załącznik Nr 3 do Umowy. 5. Za dni wolne oraz za przebywanie na zwolnieniu lekarskim Stażyście przysługuje stypendium zgodnie z odrębnymi przepisami Kodeksu Pracy i Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 6. Stażysta pobierający stypendium podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu, jeżeli nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota wypłaconego stypendium. 7. Realizator na wniosek Organizatora stażu może pozbawić Uczestnika Projektu możliwości kontynuowaniu stażu w przypadku: a) nieusprawiedliwionej nieobecności; b) naruszenia przez Uczestnika Projektu regulaminu pracy obowiązującego u Organizatora stażu lub nierealizowania programu stażu u Organizatora stażu. Podjęcie przez Realizatora decyzji o przerwaniu stażu następuje po wysłuchaniu Stażysty. 8. Skierowania Stażysty na badania lekarskie przed podjęciem przez niego stażu, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu na danym stanowisku pracy. 9. Realizator może również rozwiązać umowę o odbycie stażu z Organizatorem stażu na wniosek Uczestnika Projektu w przypadku naruszenia przez Organizatora stażu warunków odbycia stażu. Organizator stażu zobowiązuje się do: 1. Należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem stażu Zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy, warsztatów, pomieszczeń, urządzeń i materiałów, zgodnie z programem stażu. 3. Przeszkolenia Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP i p. poż. 4. Zapoznania Stażysty odbywającego staż z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz obowiązującym regulaminem pracy oraz z przepisami o ochronie tajemnicy służbowej. 5. Bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, informowania Realizatora o przypadkach przerwania przez Stażystę odbywania stażu oraz innych, istotnych dla realizacji

4 stażu zdarzeniach drogą mailową na lub pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Tadeusza Kościuszki 3, Nowy Sącz. 6. Ochrony danych osobowych Uczestnika Projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz z póź.zm.). 7. Udzielania na wniosek Stażysty odbywającego staż dni wolnych w wymiarze 2 dni po upływie 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator stażu jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. 8. Organizator stażu zobowiązany jest prowadzić listę obecności Uczestnika Projektu odbywającego staż stanowiącą Załącznik Nr 3 do Umowy. Fakt udzielania dni wolnych, o których mowa w ust. 7 powinien być potwierdzony odpowiednim zapisem na liście obecności. Zatwierdzona podpisem i pieczęcią przez Organizatora stażu lista obecności stanowi podstawę wypłaty Uczestnikowi Projektu stypendium określonego w 2 Umowy. 9. Przekazania Stażyście zatwierdzonej podpisem i pieczęcią listy obecności Stażysty odbywającego staż, nie później niż do 3 dni kalendarzowych następnego miesiąca w celu spełnienia obowiązku wynikającego z 4 pkt 1 lit. j). 10. Powierzenia wyznaczonemu pracownikowi nadzoru nad odbywaniem stażu przez Stażystę, ewentualne koszty wynagrodzenia z tego tytułu będą obciążać Organizatora stażu. Opiekun Uczestnika Projektu udziela wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz jest zobowiązany do poświadczenia własnoręcznym podpisem informacji zawartych w opinii na zakończenie stażu. 11. Po zakończeniu realizacji stażu Organizator stażu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez Uczestnika Projektu i umiejętnościach praktycznych nabytych przez Stażystę (Załącznik Nr 5 do Umowy), jak również zatwierdza wraz z Opiekunem sprawozdanie z przebiegu stażu (Załącznik Nr 2 do Umowy). 1. Stażysta zobowiązuje się: 4 a) poinformować Powiatowy Urząd Pracy / KRUS / właściwą instytucję o fakcie podjęcia stażu finansowanego w ramach projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego w terminie wynikającym z obowiązków osoby bezrobotnej, osoby poszukującej pracy wobec Powiatowego Urzędu Pracy. b) rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z terminem i w miejscu wskazanym w 1 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, c) sumiennie i starannie wykonywać zadania, w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku, zgodnie z programem stażu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

5 d) stosować się do poleceń Organizatora i Opiekuna stażu, jeżeli polecenia te nie są sprzeczne z przepisami prawa, e) przestrzegać ustalonego rozkładu czasu odbywania stażu oraz przepisów i zasad obowiązujących u Organizatora stażu, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz porządku obowiązującego w miejscu odbywania stażu, f) dbać o dobro Organizatora stażu i dbać o zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Organizatora stażu na szkodę, g) podpisywać dokumentację stażową, m.in. listy obecności, sprawozdania, h) przygotować sprawozdanie z przebiegu stażu, zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz nabytych umiejętnościach praktycznych do wykonywania pracy bądź uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych oraz przekazać to sprawozdanie do podpisu Organizatorowi stażu oraz wyznaczonemu Opiekunowi na koniec stażu, i) dostarczyć do Biura Projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończenia stażu, kompletnego sprawozdania, o którym mowa w lit. h), poświadczonego podpisem Opiekuna stażu wraz z opinią wystawioną przez Organizatora stażu, j) przedkładać co miesiąc do Biura Projektu zatwierdzonej przez Organizatora stażu listy obecności nie później niż 5-go dnia każdego miesiąca, k) pisemnie poinformować Realizatora o przerwaniu stażu w ciągu 1 dnia od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu, l) niezwłocznie informować Realizatora o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu, m) poinformować Realizatora w formie pisemnej (drogą listowną lub elektroniczną) o podjęciu zatrudnienia, jeśli podjęcie pracy nastąpiło w okresie realizacji stażu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia przedmiotowego stanu rzeczy. 2. Stażysta ma prawo do: a) przydzielenia mu przez Organizatora Opiekuna stażu, o którym mowa w 3 ust. 12, b) otrzymania dni wolnych, o których mowa w 3 ust. 7, c) otrzymania stypendium, o którym mowa w 2 ust. 4, przy czym: stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na stażu, wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim Organizator stażu deklaruje dalsze zatrudnienie Stażysty po zakończonym stażu przez okres co najmniej 1 miesiąca licząc od pierwszego dnia po zakończeniu stażu.

6 2. Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o stosunek pracy (umowa o pracę) lub stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenie) przy czym kwoty wynagrodzenia w ramach zawartych umów nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku kalendarzowym. 3. W celu potwierdzenia zatrudnienia Organizator stażu dostarczy do Biura Projektu uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku wymienionego w pkt 1 (kopia umowy o pracę, kopia umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu) w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończonym stażu. 1. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić w przypadku: 6 a) podjęcia pracy zarobkowej przez Stażystę podczas odbywania stażu, wówczas Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji podając przyczyny rezygnacji, b) przerwania stażu przez Stażystę w przypadku niezrealizowania przez Organizatora stażu warunków odbycia stażu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora stażu, Realizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z jej realizacją. W takim przypadku Organizator stażu zobowiązany będzie do pokrycia pełnych kosztów wypłaty stypendium, badań lekarskich przypadających na danego Stażystę. Podjęcie przez Realizatora decyzji o przerwaniu stażu następuje po wysłuchaniu Organizatora stażu. c) zaistnienia przesłanek określonych w 2 ust. 7, wówczas Stażysta zobowiązany będzie do pokrycia pełnych kosztów organizacji jego stażu, m.in.: wypłaty stypendium, badań lekarskich przypadających na danego Stażystę. 2. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Stażystę w miejscu odbywania stażu Realizator przekaże Organizatorowi stażu imienną listę uczestników z danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Informacje te będą wykorzystane w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 2. Na podstawie niniejszej umowy i w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz z póź.zm.), Realizator powierza Organizatorowi stażu przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu w imieniu i na rzecz Realizatora na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 3. Organizator stażu zobowiązuje się, iż nie będzie wykorzystywał tych danych do innego celu niż określony w ust. 1.

7 4. Przy wykonywaniu niniejszej umowy i przy przetwarzaniu danych osobowych Organizator stażu zobowiązany jest do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszej umowie, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 5. Organizator stażu ponosi odpowiedzialność wobec Realizatora oraz wobec osób trzecich za wszelkie naruszenia przy przetwarzaniu danych osobowych. 8 Realizator zastrzega możliwość kontroli obecności Uczestnika Projektu w miejscu odbywania stażu Organizator stażu zobowiązuje się udostępnić i przekazać Realizatorowi dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy, w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to konieczne dla Realizatora w związku z jego zobowiązaniami wobec instytucji, z których pochodzą środki na finansowanie projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego, umowa w sprawie Realizacji Projektu nr URP/SPPW/1.1/KIK/ Organizator stażu zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Realizatora, Krajową Instytucję Koordynującą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Płatniczą, stronę szwajcarską oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej Umowy. Organizator stażu umożliwi kontrolującym wgląd do dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej Umowy. 3. Organizator stażu zobowiązuje się do przedstawiania na pisemną prośbę Realizatora wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy w terminie określonym w prośbie. 4. Organizator stażu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Realizatora w okresie trwania niniejszej umowy o wszelkich zmianach w dokumentach stanowiących podstawę prawną funkcjonowania Organizator stażu, a w szczególności zmiany miejsca prowadzenia działalności lub realizowania stażu przez Uczestnika Projektu. 5. Organizator stażu zobowiązany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy do 31 października 2025 r. w sposób zapewniający dostępność i poufność.

8 10 1. Organizator stażu zobowiązuje się podczas realizacji Umowy rozpowszechniać informacje o realizacji stażu w ramach projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy w szczególności poprzez: a) umieszczenie logo SWISS CONTRIBUTION oraz informacji o współfinansowaniu stażu przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej na dokumentach związanych z realizacją stażu, b) oznaczenia pomieszczenia, w którym odbywać się będzie staż wzór tablicy informacyjnej stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy Realizator zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zaprzestania finansowania projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. 2. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie będzie skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą Realizatora. 12 Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13 Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz z póź. zm ) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w strawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. nr. 142 poz. 1160) Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy strony będą rozwiązywać w sposób polubowny.

9 2. W przypadku braku porozumienia, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Realizatora. 16 Realizator wskazuje do współpracy:..., tel..., Organizator stażu wskazuje do współpracy:., tel..., Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Realizatora, Stażysty i Organizatora stażu. 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 Program Stażu, Załącznik nr 2 Sprawozdanie z przebiegu stażu, Załącznik nr 3 Lista obecności, Załącznik nr 4 Wzór oznakowania miejsca stażu, Załącznik Nr 5 Opinia Organizatora stażu z przebiegu stażu Realizator Stażysta Pracodawca

10 Załącznik Nr 1 do Umowy o organizację stażu nr PROGRAM STAŻU 1. Nazwa zawodu lub specjalności (zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności): Liczba miejsc stażu na danym stanowisku:.. 3. Miejsce odbywania stażu:. 4. Stażysta wykonywać będzie czynności lub zadania w wymiarze czasu obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy tj.... godzin dziennie, w godzinach od... do Zakres zadań: OKRES STAŻU ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ 6. Rodzaj kwalifikacji lub umiejętności zawodowych do pozyskania w procesie stażu: 7. Sposób potwierdzania nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych: a) OPINIA ORGANIZATORA STAŻU zawierająca informacje o zadaniach realizowanych przez Stażystę

11 b) SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU. 8. Opiekun Stażysty: a) imię i nazwisko:.. b) zajmowane w zakładzie pracy stanowisko: podpis i pieczęć podpis i pieczęć ORGANIZATORA STAŻU REALIZATORA

12 Załącznik Nr 2 do Umowy o organizację stażu nr SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU Pana/Pani:... (imię i nazwisko) urodzony(a) zam... Okres odbywania stażu od:...do:... Miejsce odbywania stażu:..... Zawód/specjalność/stanowisko 1 :. Informacje o wykonywanych zadaniach w ramach stażu: 1 zgodnie z umową o organizację stażu

13 Uzyskane kwalifikacje lub umiejętności zawodowe:. (podpis Stażysty). (pieczęć i podpis Opiekuna/ów stażysty). (podpis Organizatora stażu). Miejscowość, data Stażysta zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zdaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, zatwierdzonego przez Organizatora stażu i Opiekuna stażu w terminie do 5 dni od dnia zakończenia stażu. Stażysta zobowiązany jest do przedłożenia w PCFE po zakończeniu stażu opinii wydanej przez Organizatora stażu w terminie do 5 dni od dnia zakończenia stażu.

14 Załącznik Nr 5 do Umowy o organizację stażu nr OPINIA ORGANIZATORA STAŻU Z PRZEBIEGU STAŻU Imię i Nazwisko Uczestnika projektu:.. Stanowisko pracy:. Zadania realizowane przez Uczestnika Projektu podczas stażu: Kwalifikacje lub umiejętności zdobyte przez Uczestnika Projektu podczas stażu: (podpis Stażysty). (podpis Opiekuna stażu).. Miejscowość, data ) (podpis Organizatora stażu)

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zorganizowanie stażu

UMOWA o zorganizowanie stażu Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie S.6711-../13 UMOWA o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.. 2013 r. w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Priorytetu VI Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy:

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: Umowa trójstronna o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu Przyszłość w turystyce kompleksowe wsparcie nauczycieli " nr.. zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: a) Uniwersytetem Łódzkim

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż

Umowa trójstronna o staż Załącznik nr 4 do Zasad organizacji stażu w ramach projektu Centrum umiejętności 45+ Umowa trójstronna o staż zawarta w Białymstoku w dniu... roku pomiędzy: a) Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK"

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK Projekt UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK" Zawarta dniu. 2015 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Frysztaku

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 O odbywanie praktyki zawodowej przez Uczestników projektu Centrum Aktywności Lokalnej nr POKL.07.04.00 14 030/12

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU zawarta w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Elżbietą Pilch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: EUROPIL Elżbieta Pilch, 70-789 Szczecin ul. Gwarna 52/5, NIP 594-112-78-99,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Nr POKL.08.01.02-10-005/13 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika

Bardziej szczegółowo

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy:

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy: UMOWA Nr PUP.0114..RDP.II.4.2.630..2.POWER..2015 o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych ..- 620........ OS D4 UMOWA nr: CAZ.......POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zawarta w dniu pomiędzy Starostą Krakowskim, mającym siedzibę w Krakowie, Al. Juliusza Słowackiego 20, 30-037

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu nr POKL.07.02.01-16-048/11 Pracuję, więc jestem działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

ZASADY ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu nr POKL.07.02.01-16-048/11 Pracuję, więc jestem działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ZASADY ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu nr POKL.07.02.01-16-048/11 Pracuję, więc jestem działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu I. Podstawowe informacje. 1. Staż u Organizatora Stażu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01.

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01. Nr../UST/CNP2/W/2013 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01.01-02-073/12-00 Zawarta w dniu.. we pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG Wzór umowy obowiązujący od 24.02.2014 r. UMOWA nr U/S/ /CAB_R/2014 Projekt: CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH POKL.07.02.01-14-142/12 o odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013. Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12

UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013. Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12 UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12 O odbywanie praktyki/stażu* zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywności Lokalnej, nr POKL.07.04.00

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/ /staż-pr/cna/2013

Umowa stażu nr IRP/ /staż-pr/cna/2013 Umowa stażu nr IRP/ /staż-pr/cna/2013 organizowanego w ramach projektu Czas na Aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:. (nazwa, adres, nip) reprezentowanym przez:

zawarta w dniu... pomiędzy:. (nazwa, adres, nip) reprezentowanym przez: Umowa stażu nr IRP/.. /staż-../p/2010 organizowanego w ramach projektu Pracujący 45+ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/PR/S/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL /12

UMOWA nr U/PR/S/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL /12 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA nr U/PR/S/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 O odbywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA ORGANIZACJĘ STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA

UMOWA NR NA ORGANIZACJĘ STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA . UMOWA NR NA ORGANIZACJĘ STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA Zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr /2017

UMOWA O STAŻ nr /2017 UMOWA O STAŻ nr /2017 w ramach projektu Aktywni na rynku pracy!, nr RPLD.08.02.01-10-0056/16-00 zawarta w dniu pomiędzy: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 92-203 Łódź, ul. Konstytucyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR..2017/MAZ/POWER o zorganizowanie stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR..2017/MAZ/POWER o zorganizowanie stażu UMOWA TRÓJSTRONNA NR..2017/MAZ/POWER o zorganizowanie stażu zawarta w...w dniu..., pomiędzy 1. CARGA Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowie, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr /ZL/I/2015

UMOWA O STAŻ nr /ZL/I/2015 UMOWA O STAŻ nr /ZL/I/2015 w ramach projektu Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty, nr POKL.08.01.02-10-053/14 zawarta w dniu pomiędzy: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy...

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy... U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy Firmą 4system Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Botanicznej 70 w Zielonej Górze, NIP: 929-16-60-561

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R o zorganizowanie stażu dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu

U M O W A N R o zorganizowanie stażu dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu U M O W A N R o zorganizowanie stażu dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu zawarta w Białymstoku w dniu..2014r., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE U M O W A Nr SZ-5800/ /ALG/2012 zawarta w Iławie w dniu.08.2013 r. pomiędzy: Starostą Iławskim - Maciejem Rygielskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.06.2007 r. działa Walerian

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna nr.. o organizację stażu

Umowa trójstronna nr.. o organizację stażu Umowa trójstronna nr.. o organizację stażu organizowanego w ramach projektu Młodzi-Aktywni nr POWR.01.02.02-28-0133/15 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CAZ / /..

UMOWA Nr CAZ / /.. UMOWA Nr CAZ.4411-. / /.. zawarta w dniu.. roku pomiędzy Powiatem Złotowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, z upoważnienia którego działa Starosta Złotowski, z upoważnienia którego działa: Łucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01.

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01. Nr../ST/CNP/W/2011 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01.01-02-027/11 Zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU NR./ST/7.1/SSZ/PARR

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU NR./ST/7.1/SSZ/PARR Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji pracodawców do projektu UMOWA O ODBYWANIE STAŻU NR./ST/7.1/SSZ/PARR zawarta w dniu.. r. w Przemyślu, pomiędzy: 1. Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., z

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż

Umowa trójstronna o staż Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie umowy nr UM_SP.433.1.302.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyboru i odbywania staży w Projekcie pn.: Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych POWER.01.02.02-12-0246/15

Regulamin wyboru i odbywania staży w Projekcie pn.: Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych POWER.01.02.02-12-0246/15 Regulamin wyboru i odbywania staży w Projekcie pn.: Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych POWER.01.02.02-12-0246/15 I Postanowienia ogólne 1. Staże są organizowane w ramach projektu pn.: Korona

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR o zorganizowanie stażu dla Uczestnika Projektu Gotowi do pracy

UMOWA NR o zorganizowanie stażu dla Uczestnika Projektu Gotowi do pracy UMOWA NR o zorganizowanie stażu dla Uczestnika Projektu Gotowi do pracy zawarta w dniu pomiędzy Centrum Edukacji Zawodowej im. Witolda Pluty Katarzyna Pluta zwanym w treści umowy PROJEKTODAWCĄ, a zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o organizację stażu zawodowego w ramach projektu Dołącz do aktywnych

UMOWA nr. o organizację stażu zawodowego w ramach projektu Dołącz do aktywnych UMOWA nr o organizację stażu zawodowego w ramach projektu Dołącz do aktywnych zawarta w Leżajsku w dniu r. pomiędzy: Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju z siedzibą w Leżajsku przy ul. Targowej 9, NIP: 816-10-00-067,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR o zorganizowanie stażu

UMOWA NR o zorganizowanie stażu S t r o n a 1 Załącznik nr 3 do regulaminu wyboru i odbywania staży przez Uczestników Projektu UMOWA NR o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.r. pomiędzy STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH I KRAJOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr w ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-033/12 Udany start z UNI 3

UMOWA O STAŻ nr w ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-033/12 Udany start z UNI 3 ZPU 68 /2013 Zadanie 3: Opracowanie i wdrożenie Programu Stażowego dla UP Podzadanie 5 Wypłata stypendium stażowego (4 miesiące X1400zł X 60 osób ) UMOWA O STAŻ nr w ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-033/12

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD Nr /OS/PP/2011 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD Zawarta w dniu..09.2011 w Krakowie pomiędzy: Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 podczas stażu organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. Strona1 Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROMOCJA AKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UmSTAZ/14/00.

Umowa Nr UmSTAZ/14/00. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Regulamin organizacji staży w ramach Projektu Lepszy Start współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Staż nr.../ds/...

Umowa o Staż nr.../ds/... Załącznik nr 3 Zawarta w dniu.. pomiędzy: Umowa o Staż nr.../ds/... 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, NIP: 6750002118, REGON: 000001815, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część..

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część.. Załącznik nr 3 UMOWA NR.. część.. (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) W ramach Projektu pt.: GEOFUTURE Geofizyka w gospodarce przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR XXXXXXXX

WZÓR UMOWA NR XXXXXXXX WZÓR UMOWA NR XXXXXXXX o odbywanie stażu przez bezrobotnego (nych) zawarta w dniu XXXXX. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni (81-332), ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Strona1 REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Strona2 1 Ilość zawartych umów na organizację staży dla

Bardziej szczegółowo

Projekt Lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opoczno, dn.

Projekt Lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opoczno, dn. Projekt Lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pieczęć Organizatora stażu Opoczno, dn. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie WNIOSEK o zawarcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR KF.[NIP].01 o zorganizowanie stażu

UMOWA NR KF.[NIP].01 o zorganizowanie stażu Załącznik nr 3 do regulaminu wyboru i odbywania staży przez Uczestników Projektu P.KF o zorganizowanie stażu v.01 (1) UMOWA NR KF.[NIP].01 o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.r. pomiędzy SYSTEMA Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu Słupsk, dnia UMOWA TRÓJSTRONNA NR.... w sprawie organizacji stażu zawarta dnia.. w Słupsku pomiędzy: 1. Akademią Pomorską w Słupsku Adres: ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk zwaną dalej,,kierujący na

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn dnia..... pomiędzy: 1. Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: prof.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr.. Umowa o staż nr.. zawarta w dniu. w., pomiędzy Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2014 UNIWERSYTETEM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka Rektora zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Długotrwale pracujący

Projekt Długotrwale pracujący REGULAMIN STAŻU Dla projektu Długotrwale pracujący Projekt realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta- Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE

ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA O STAŻ NR.. 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ ZAWODOWY nr.../us/2014 Projekt: "Q lepszej jakości życia" WND-POKL. 06.01.01-32-045/13-00

UMOWA O STAŻ ZAWODOWY nr.../us/2014 Projekt: Q lepszej jakości życia WND-POKL. 06.01.01-32-045/13-00 Załącznik nr 2 do Regulaminu stażu UMOWA O STAŻ ZAWODOWY nr.../us/2014 Projekt: "Q lepszej jakości życia" WND-POKL. 06.01.01-32-045/13-00 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu "Q lepszej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642 REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŁAWIE dot. organizacji stażu dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców. zawarta w w dniu pomiędzy

UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców. zawarta w w dniu pomiędzy UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców zawarta w w dniu pomiędzy dyrektorem / dyrektorką szkoły zawodowej 1 (nazwa i adres ).. reprezentowanym/ną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr STA_CHEMO-KOP_.../..

UMOWA O STAŻ Nr STA_CHEMO-KOP_.../.. UMOWA O STAŻ Nr STA_CHEMO-KOP_.../.. Zawarta w Toruniu dnia. roku pomiędzy: 1. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu przy ul. Gagarina 11, NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324, zwanym w

Bardziej szczegółowo

STAŻY. aktualizacja 27.01.2015r.

STAŻY. aktualizacja 27.01.2015r. REGULAMIN STAŻY ORGANIZACJI aktualizacja 27.01.2015r. Podstawa prawna: art. 53, art. 61 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o zorganizowanie subsydium ½ etatu

Umowa Nr... o zorganizowanie subsydium ½ etatu Projekt innowacyjny realizowany w partnerstwie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach pod nazwą PI Novum subsydium wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNYCH

WARUNKI ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNYCH P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiew icza 6 a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 www.pupkamiennagora.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU

Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 z dnia 18 października 2013 r. REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU Zagrożeni wykluczeniem społecznym aktywni zawodowo współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MiST/POKL/.../2014

Umowa nr MiST/POKL/.../2014 Umowa nr MiST/POKL/.../2014 o organizację stażu dla studenta Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej uczestnika projektu pn. Mistrz i uczeń model kształcenia praktycznego współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZEPROWADZENIE STAŻU

UMOWA O PRZEPROWADZENIE STAŻU UMOWA O PRZEPROWADZENIE STAŻU Nr /UPST/./ASZ (rok) w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego nr RPPM.06.01.02-22-0027/15-00 zawarta w dniu pomiędzy: Powiatem

Bardziej szczegółowo

o zorganizowanie stażu

o zorganizowanie stażu URZĄD PRACY Projekt umowy o zorganizowanie stażu stosowany standardowo przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu w przypadku realizacji stażu w ramach projektu PO WER UMOWA NR./PO WER/2016 o zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Załącznik 4. Wzór umowy zlecenie UMOWA ZLECENIE nr W ramach projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła (WND-POWR.01.02.01-24-0367/15) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu.2017 roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu.2017 roku pomiędzy: UMOWA ZLECENIE nr. W ramach projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła (WND-POWR.01.02.01-24-0367/15) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ ZAWODOWY nr.../us/ms/2014 Projekt: "Młodzi na starcie - kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" WND-POKL.06.01.

UMOWA O STAŻ ZAWODOWY nr.../us/ms/2014 Projekt: Młodzi na starcie - kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia WND-POKL.06.01. Załącznik nr 2 do Regulaminu stażu UMOWA O STAŻ ZAWODOWY nr.../us/ms/2014 Projekt: "Młodzi na starcie - kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" WND-POKL.06.01.01-24-104/13 O odbywanie stażu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania stażu

Regulamin odbywania stażu Regulamin odbywania stażu 1 Informacje ogólne Użyte w regulaminie sformułowania dotyczą: 1) Organizator Projektanci Kariery Dawid Seifert z siedzibą ul. Drzymały 20/1 w Opolu 2) Projekt projekt pt. "Koło

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca realizacji stażu nr /grantprogresii/2014

Umowa dotycząca realizacji stażu nr /grantprogresii/2014 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33/2014 Umowa dotycząca realizacji stażu nr /grantprogresii/2014 zawarta w dniu.w Kielcach pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowanym przez prof.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./.. /2015 o zorganizowanie stażu

UMOWA NR./.. /2015 o zorganizowanie stażu URZĄD PRACY UMOWA NR./.. /2015 o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.2015 r. w Lubaniu, pomiędzy Powiatem Lubańskim reprezentowanym przez Starostę Lubańskiego, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu pomiędzy:

zawarta w dniu pomiędzy: UMOWA NR BADAN I E EWA LUAC YJNE WSPÓŁFINAN SOWAN E ZE Ś RO D KÓW EU RO P E JS KIEGO FUNDUS ZU SPOŁ EC ZNEGO O RAZ ZE Ś RO D KÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W RAMACH P OMOCY P ROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 10/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Krasnymstawie Z dnia 19.08.2013r. Regulamin organizacji stażu w ramach projektu systemowego Aktywność popłaca wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 1. INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 9 1. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik nr 9 Wytyczne w sprawie organizacji staży/praktyk zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż MUP/PUP 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WARUNKI REALIZACJI STAŻY/PRAKTYK ZAWODOWYCH. 2.1. Minimalny zakres umowy

1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WARUNKI REALIZACJI STAŻY/PRAKTYK ZAWODOWYCH. 2.1. Minimalny zakres umowy Wytyczne w sprawie organizacji staży/praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

(Pieczęć firmowa Pracodawcy) (Miejscowość) (data) WNIOSEK. o zorganizowanie stażu /o zawarcie umowy trójstronnej o staż

(Pieczęć firmowa Pracodawcy) (Miejscowość) (data) WNIOSEK. o zorganizowanie stażu /o zawarcie umowy trójstronnej o staż / (Pieczęć firmowa Pracodawcy) (Miejscowość) (data) WNIOSEK o zorganizowanie stażu /o zawarcie umowy trójstronnej o staż w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU NR... w ramach projektu pt. Deficyty na profity - zawody deficytowe szansą na zatrudnienie osób młodych

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU NR... w ramach projektu pt. Deficyty na profity - zawody deficytowe szansą na zatrudnienie osób młodych UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU NR.... w ramach projektu pt. Deficyty na profity - zawody deficytowe szansą na zatrudnienie osób młodych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE Rozwijaj Horyzonty program staży dla bezrobotnych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Powiat Dębicki - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, 39-200 Dębica ul. Cmentarna 20.

Informacje ogólne. 3. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Powiat Dębicki - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, 39-200 Dębica ul. Cmentarna 20. REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu pn. Aktywność to praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa stażowa nr./nknm/2017/staż

Umowa stażowa nr./nknm/2017/staż zawarta w dniu roku pomiędzy: Umowa stażowa nr./nknm/2017/staż a) Fundacją Polskiej Akademii Nauk, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin, KRS nr: 0000160127, NIP: 712-27-97-397, REGON: 432657205, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2013

Zarządzenie Nr 14/2013 Zarządzenie Nr 14/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie wdrożenia regulaminu organizacji stażu w projekcie Czas na pracę Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Procedura i zasady organizowania stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Procedura i zasady organizowania stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego Procedura i zasady organizowania stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego 1. Organizator stażu składa do Urzędu wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, zawierający w szczególności:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. o zorganizowanie stażu

UMOWA nr.. o zorganizowanie stażu UMOWA nr.. o zorganizowanie stażu dla Uczestników projektu Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego nr POWR.01.02.02-26-0190/15 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna nr. o organizację praktyk zawodowych / stażu zawodowego

Umowa trójstronna nr. o organizację praktyk zawodowych / stażu zawodowego Umowa trójstronna nr. o organizację praktyk zawodowych / stażu zawodowego zawarta w Toruniu w dniu. roku pomiędzy: Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 41,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. w sprawie odbywania stażu przez BO

UMOWA Nr.. w sprawie odbywania stażu przez BO UMOWA Nr.. w sprawie odbywania stażu przez BO Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia dla długotrwale Tytuł projektu bezrobotnych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE PT. CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo