- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji, organizowania i odbywania staży dla osób bezrobotnych - WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego realizowanego w partnerstwie przez: Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Powiat Gorlicki, Powiat Nowosądecki oraz Małopolską Organizację Turystyczną i współfinansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w ramach obszaru tematycznego Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych", Priorytet I: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Umowa zawarta w Nowym Sączu w dniu r. pomiędzy: a) Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 3, Nowy Sącz NIP , REGON reprezentowanym przez: Monikę Bochenek Dyrektor w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich, zwanym dalej Realizatorem, b) Organizatorem stażu: z siedzibą: posiadającym nr REGON, nr NIP... reprezentowanym przez właściciela. zwanym w dalszej części Umowy Organizatorem stażu, c) Panią/Panem. zamieszkałą/łym przy ul..., w. data urodzenia:. r.; PESEL: w dalszej części Umowy zwanym Stażystą (Uczestnikiem Projektu), o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad i warunków odbycia stażu przez Stażystę (Uczestnika Projektu) biorącego udział w projekcie Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy, umowa w sprawie Realizacji Projektu nr URP/SPPW/1.1/KIK/06.

2 2. Przez Staż należy rozumieć nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy wg ustalonego programu. 3. Staż odbędzie się w przedziale czasowym od. r. do. 4. Miejsce odbywania stażu:.ul.., 5. Opiekunem Uczestnika Projektu odbywającego staż u Organizatora stażu jest (imię i nazwisko, stanowisko). 6. Organizator stażu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem Stażysty. Środki na pokrycie stypendium dla Stażysty pochodzą z budżetu projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 7. Uczestnik Projektu odbywający staż wykonuje powierzone mu czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 8. Uczestnik Projektu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. 9. Stażyście przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników. 10. Uczestnikowi Projektu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1988r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm). 11. Staż odbywa się w oparciu o program stażu stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. W celu wykonania umowy Realizator zobowiązany jest do: 2 1. Poinformowania Stażysty o obowiązkach: sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, stosowania się do poleceń Organizatora stażu i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa, przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy, dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Organizatora stażu na szkodę, przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż. 2. Zatwierdzenia programu stażu i zapoznania z nim Stażysty. 3. Sprawowania nadzoru nad organizacją stażu.

3 4. Wypłaty Stażyście stypendium w okresie odbywania stażu w wysokości. zł brutto (słownie:.). Stypendium wypłaca się ze środków projektu z dołu, za okresy miesięczne, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca. Opóźnienie w wypłacie stypendium, które wynika z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Realizatora środków związanych z realizacją projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niniejszej umowy. Podstawę wypłaty Stażyście stypendium stanowi zatwierdzona podpisem i pieczęcią przez Organizatora stażu lista obecności stanowiąca Załącznik Nr 3 do Umowy. 5. Za dni wolne oraz za przebywanie na zwolnieniu lekarskim Stażyście przysługuje stypendium zgodnie z odrębnymi przepisami Kodeksu Pracy i Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 6. Stażysta pobierający stypendium podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu, jeżeli nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota wypłaconego stypendium. 7. Realizator na wniosek Organizatora stażu może pozbawić Uczestnika Projektu możliwości kontynuowaniu stażu w przypadku: a) nieusprawiedliwionej nieobecności; b) naruszenia przez Uczestnika Projektu regulaminu pracy obowiązującego u Organizatora stażu lub nierealizowania programu stażu u Organizatora stażu. Podjęcie przez Realizatora decyzji o przerwaniu stażu następuje po wysłuchaniu Stażysty. 8. Skierowania Stażysty na badania lekarskie przed podjęciem przez niego stażu, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu na danym stanowisku pracy. 9. Realizator może również rozwiązać umowę o odbycie stażu z Organizatorem stażu na wniosek Uczestnika Projektu w przypadku naruszenia przez Organizatora stażu warunków odbycia stażu. Organizator stażu zobowiązuje się do: 1. Należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem stażu Zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy, warsztatów, pomieszczeń, urządzeń i materiałów, zgodnie z programem stażu. 3. Przeszkolenia Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP i p. poż. 4. Zapoznania Stażysty odbywającego staż z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz obowiązującym regulaminem pracy oraz z przepisami o ochronie tajemnicy służbowej. 5. Bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, informowania Realizatora o przypadkach przerwania przez Stażystę odbywania stażu oraz innych, istotnych dla realizacji

4 stażu zdarzeniach drogą mailową na lub pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Tadeusza Kościuszki 3, Nowy Sącz. 6. Ochrony danych osobowych Uczestnika Projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz z póź.zm.). 7. Udzielania na wniosek Stażysty odbywającego staż dni wolnych w wymiarze 2 dni po upływie 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator stażu jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. 8. Organizator stażu zobowiązany jest prowadzić listę obecności Uczestnika Projektu odbywającego staż stanowiącą Załącznik Nr 3 do Umowy. Fakt udzielania dni wolnych, o których mowa w ust. 7 powinien być potwierdzony odpowiednim zapisem na liście obecności. Zatwierdzona podpisem i pieczęcią przez Organizatora stażu lista obecności stanowi podstawę wypłaty Uczestnikowi Projektu stypendium określonego w 2 Umowy. 9. Przekazania Stażyście zatwierdzonej podpisem i pieczęcią listy obecności Stażysty odbywającego staż, nie później niż do 3 dni kalendarzowych następnego miesiąca w celu spełnienia obowiązku wynikającego z 4 pkt 1 lit. j). 10. Powierzenia wyznaczonemu pracownikowi nadzoru nad odbywaniem stażu przez Stażystę, ewentualne koszty wynagrodzenia z tego tytułu będą obciążać Organizatora stażu. Opiekun Uczestnika Projektu udziela wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz jest zobowiązany do poświadczenia własnoręcznym podpisem informacji zawartych w opinii na zakończenie stażu. 11. Po zakończeniu realizacji stażu Organizator stażu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez Uczestnika Projektu i umiejętnościach praktycznych nabytych przez Stażystę (Załącznik Nr 5 do Umowy), jak również zatwierdza wraz z Opiekunem sprawozdanie z przebiegu stażu (Załącznik Nr 2 do Umowy). 1. Stażysta zobowiązuje się: 4 a) poinformować Powiatowy Urząd Pracy / KRUS / właściwą instytucję o fakcie podjęcia stażu finansowanego w ramach projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego w terminie wynikającym z obowiązków osoby bezrobotnej, osoby poszukującej pracy wobec Powiatowego Urzędu Pracy. b) rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z terminem i w miejscu wskazanym w 1 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, c) sumiennie i starannie wykonywać zadania, w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku, zgodnie z programem stażu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

5 d) stosować się do poleceń Organizatora i Opiekuna stażu, jeżeli polecenia te nie są sprzeczne z przepisami prawa, e) przestrzegać ustalonego rozkładu czasu odbywania stażu oraz przepisów i zasad obowiązujących u Organizatora stażu, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz porządku obowiązującego w miejscu odbywania stażu, f) dbać o dobro Organizatora stażu i dbać o zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Organizatora stażu na szkodę, g) podpisywać dokumentację stażową, m.in. listy obecności, sprawozdania, h) przygotować sprawozdanie z przebiegu stażu, zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz nabytych umiejętnościach praktycznych do wykonywania pracy bądź uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych oraz przekazać to sprawozdanie do podpisu Organizatorowi stażu oraz wyznaczonemu Opiekunowi na koniec stażu, i) dostarczyć do Biura Projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończenia stażu, kompletnego sprawozdania, o którym mowa w lit. h), poświadczonego podpisem Opiekuna stażu wraz z opinią wystawioną przez Organizatora stażu, j) przedkładać co miesiąc do Biura Projektu zatwierdzonej przez Organizatora stażu listy obecności nie później niż 5-go dnia każdego miesiąca, k) pisemnie poinformować Realizatora o przerwaniu stażu w ciągu 1 dnia od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu, l) niezwłocznie informować Realizatora o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu, m) poinformować Realizatora w formie pisemnej (drogą listowną lub elektroniczną) o podjęciu zatrudnienia, jeśli podjęcie pracy nastąpiło w okresie realizacji stażu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia przedmiotowego stanu rzeczy. 2. Stażysta ma prawo do: a) przydzielenia mu przez Organizatora Opiekuna stażu, o którym mowa w 3 ust. 12, b) otrzymania dni wolnych, o których mowa w 3 ust. 7, c) otrzymania stypendium, o którym mowa w 2 ust. 4, przy czym: stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na stażu, wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim Organizator stażu deklaruje dalsze zatrudnienie Stażysty po zakończonym stażu przez okres co najmniej 1 miesiąca licząc od pierwszego dnia po zakończeniu stażu.

6 2. Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o stosunek pracy (umowa o pracę) lub stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenie) przy czym kwoty wynagrodzenia w ramach zawartych umów nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku kalendarzowym. 3. W celu potwierdzenia zatrudnienia Organizator stażu dostarczy do Biura Projektu uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku wymienionego w pkt 1 (kopia umowy o pracę, kopia umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu) w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończonym stażu. 1. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić w przypadku: 6 a) podjęcia pracy zarobkowej przez Stażystę podczas odbywania stażu, wówczas Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji podając przyczyny rezygnacji, b) przerwania stażu przez Stażystę w przypadku niezrealizowania przez Organizatora stażu warunków odbycia stażu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora stażu, Realizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z jej realizacją. W takim przypadku Organizator stażu zobowiązany będzie do pokrycia pełnych kosztów wypłaty stypendium, badań lekarskich przypadających na danego Stażystę. Podjęcie przez Realizatora decyzji o przerwaniu stażu następuje po wysłuchaniu Organizatora stażu. c) zaistnienia przesłanek określonych w 2 ust. 7, wówczas Stażysta zobowiązany będzie do pokrycia pełnych kosztów organizacji jego stażu, m.in.: wypłaty stypendium, badań lekarskich przypadających na danego Stażystę. 2. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Stażystę w miejscu odbywania stażu Realizator przekaże Organizatorowi stażu imienną listę uczestników z danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Informacje te będą wykorzystane w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 2. Na podstawie niniejszej umowy i w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz z póź.zm.), Realizator powierza Organizatorowi stażu przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu w imieniu i na rzecz Realizatora na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 3. Organizator stażu zobowiązuje się, iż nie będzie wykorzystywał tych danych do innego celu niż określony w ust. 1.

7 4. Przy wykonywaniu niniejszej umowy i przy przetwarzaniu danych osobowych Organizator stażu zobowiązany jest do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszej umowie, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 5. Organizator stażu ponosi odpowiedzialność wobec Realizatora oraz wobec osób trzecich za wszelkie naruszenia przy przetwarzaniu danych osobowych. 8 Realizator zastrzega możliwość kontroli obecności Uczestnika Projektu w miejscu odbywania stażu Organizator stażu zobowiązuje się udostępnić i przekazać Realizatorowi dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy, w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to konieczne dla Realizatora w związku z jego zobowiązaniami wobec instytucji, z których pochodzą środki na finansowanie projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego, umowa w sprawie Realizacji Projektu nr URP/SPPW/1.1/KIK/ Organizator stażu zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Realizatora, Krajową Instytucję Koordynującą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Płatniczą, stronę szwajcarską oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej Umowy. Organizator stażu umożliwi kontrolującym wgląd do dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej Umowy. 3. Organizator stażu zobowiązuje się do przedstawiania na pisemną prośbę Realizatora wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy w terminie określonym w prośbie. 4. Organizator stażu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Realizatora w okresie trwania niniejszej umowy o wszelkich zmianach w dokumentach stanowiących podstawę prawną funkcjonowania Organizator stażu, a w szczególności zmiany miejsca prowadzenia działalności lub realizowania stażu przez Uczestnika Projektu. 5. Organizator stażu zobowiązany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy do 31 października 2025 r. w sposób zapewniający dostępność i poufność.

8 10 1. Organizator stażu zobowiązuje się podczas realizacji Umowy rozpowszechniać informacje o realizacji stażu w ramach projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy w szczególności poprzez: a) umieszczenie logo SWISS CONTRIBUTION oraz informacji o współfinansowaniu stażu przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej na dokumentach związanych z realizacją stażu, b) oznaczenia pomieszczenia, w którym odbywać się będzie staż wzór tablicy informacyjnej stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy Realizator zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zaprzestania finansowania projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. 2. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie będzie skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą Realizatora. 12 Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13 Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz z póź. zm ) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w strawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. nr. 142 poz. 1160) Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy strony będą rozwiązywać w sposób polubowny.

9 2. W przypadku braku porozumienia, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Realizatora. 16 Realizator wskazuje do współpracy:..., tel..., Organizator stażu wskazuje do współpracy:., tel..., Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Realizatora, Stażysty i Organizatora stażu. 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 Program Stażu, Załącznik nr 2 Sprawozdanie z przebiegu stażu, Załącznik nr 3 Lista obecności, Załącznik nr 4 Wzór oznakowania miejsca stażu, Załącznik Nr 5 Opinia Organizatora stażu z przebiegu stażu Realizator Stażysta Pracodawca

10 Załącznik Nr 1 do Umowy o organizację stażu nr PROGRAM STAŻU 1. Nazwa zawodu lub specjalności (zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności): Liczba miejsc stażu na danym stanowisku:.. 3. Miejsce odbywania stażu:. 4. Stażysta wykonywać będzie czynności lub zadania w wymiarze czasu obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy tj.... godzin dziennie, w godzinach od... do Zakres zadań: OKRES STAŻU ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ 6. Rodzaj kwalifikacji lub umiejętności zawodowych do pozyskania w procesie stażu: 7. Sposób potwierdzania nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych: a) OPINIA ORGANIZATORA STAŻU zawierająca informacje o zadaniach realizowanych przez Stażystę

11 b) SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU. 8. Opiekun Stażysty: a) imię i nazwisko:.. b) zajmowane w zakładzie pracy stanowisko: podpis i pieczęć podpis i pieczęć ORGANIZATORA STAŻU REALIZATORA

12 Załącznik Nr 2 do Umowy o organizację stażu nr SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU Pana/Pani:... (imię i nazwisko) urodzony(a) zam... Okres odbywania stażu od:...do:... Miejsce odbywania stażu:..... Zawód/specjalność/stanowisko 1 :. Informacje o wykonywanych zadaniach w ramach stażu: 1 zgodnie z umową o organizację stażu

13 Uzyskane kwalifikacje lub umiejętności zawodowe:. (podpis Stażysty). (pieczęć i podpis Opiekuna/ów stażysty). (podpis Organizatora stażu). Miejscowość, data Stażysta zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zdaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, zatwierdzonego przez Organizatora stażu i Opiekuna stażu w terminie do 5 dni od dnia zakończenia stażu. Stażysta zobowiązany jest do przedłożenia w PCFE po zakończeniu stażu opinii wydanej przez Organizatora stażu w terminie do 5 dni od dnia zakończenia stażu.

14 Załącznik Nr 5 do Umowy o organizację stażu nr OPINIA ORGANIZATORA STAŻU Z PRZEBIEGU STAŻU Imię i Nazwisko Uczestnika projektu:.. Stanowisko pracy:. Zadania realizowane przez Uczestnika Projektu podczas stażu: Kwalifikacje lub umiejętności zdobyte przez Uczestnika Projektu podczas stażu: (podpis Stażysty). (podpis Opiekuna stażu).. Miejscowość, data ) (podpis Organizatora stażu)

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy...

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy... U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy Firmą 4system Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Botanicznej 70 w Zielonej Górze, NIP: 929-16-60-561

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1 Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1 Wrocław, styczeń 2010 r. 1 Rozdział 1. Informacje ogólne Podrozdział 1.1. Cel zasad Niniejszy dokument określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w stażach UMOWA O STAŻ Dla pracownika naukowo-dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. Z Uczelni do

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo