I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, Płock, Plac Celebry Papieskiej 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1."

Transkrypt

1 Nr: 2/2012 Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA. I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, Płock, Plac Celebry Papieskiej 1. II. Przedmiot najmu Lokale użytkowe w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA przy Placu Celebry Papieskiej 1 w Płocku. Oferent może składać ofertę na wynajem jednego z poszczególnych lokali użytkowych. W żadnym z lokali nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Wykaz powierzchni użytkowych oraz ich opis znajduje się w załączniku nr 1. Miejsce składania ofert: Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa Płock, Plac Celebry Papieskiej 1 (sekretariat - pok. 141). Oferty można składać również za pomocą poczty, przy czym za datę złożenia uważa się datę otrzymania oferty przez adresata. Termin: do , do godziny Termin otwarcia ofert: , godzina Postępowanie nie podlega pod ustawę Prawo Zamówień Publicznych. III. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 3.1 Wypełniony w całości formularz ofertowy (załącznik nr 6). 3.2 Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie, pismem drukowanym oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać: a) nazwę i adres Wynajmującego; b) nazwę, adres i numer telefonu oferenta c) koperta winna być opatrzona dopiskiem Nie otwierać przed r. godz Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot 3.4 Informację o zakresie planowanej działalności z przyporządkowaniem rodzajów działalności do konkretnych pomieszczeń. 3.5 Wypis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych, które w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3, uwzględniły okres poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej, również zaświadczenie właściwego organu wskazujące okres jej prowadzenia (data rozpoczęcia i zakończenia). 3.6 Oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - US. 3.7 Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS lub KRUS. 3.8 Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2, nr 3, nr Termin związania ofertą: IV. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 4.1 Okres prowadzenia działalności gospodarczej nie krótszy niż 1 rok. 4.2 Złożenie kompletnej oferty - Wynajmujący po terminie składania ofert nie dopuszcza możliwości uzupełniania i zmiany treści ofert.

2 4.3 Rodzaj działalności, która może być prowadzona w lokalu każdy rodzaj działalności gospodarczej zgodnej z obowiązującymi przepisami za wyjątkiem działalności gastronomicznej. V. INFORMACJA DLA OFERENTA 5.1 Oferent winien dokonać wizji wynajmowanego lokalu w godzinach: Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Centrum Widowiskowo-Sportowego J.B. w Płocku przy Pl. Celebry Papieskiej 1 - P. Wiesław Chrobot /Inżynier Obiektu CWS /tel. /24/ , tel. kom , oraz P. Magdalena Niedziałkowska /Główny Specjalista ds. Administracji i BHP/ tel. /24/ , tel. kom , 5.3 Projekt umowy najmu, regulamin przetargu oraz wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Wynajmującego przy Pl. Celebry Papieskiej 1 w Płock, pok W przypadku złożenia takich samych ofert Wynajmujący wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych, przy czym oferty nie mogą być niższe od wcześniej oferowanych. 5.5 Czas najmu lokalu: 3 lata. VI. KRYTERIA OCENY OFERTY: 6.1. Cena netto za 1m² = 100% 6.2 Wynajmujący ustala minimalną cenę wynajmu w wysokości 25,00zł netto za 1 m²/miesiąc. 6.3 Oferty z niższą stawką nie będą rozpatrywane VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 7.1. Ustanowienie gwarancji bankowej na rzecz Wynajmującego, po wyborze oferty i podpisaniu umowy w wysokości stanowiącej równowartość 3 miesięcznego czynszu netto liczonego od całości wynajmowanej powierzchni. VIII. CWS ZASTRZEGA SOBIE: 8.1 Zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert. 8.2 Prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny. 8.3 Prawo Wynajmującego do zmiany treści ogłoszenia na 7 dni przed terminem składania ofert. Załączniki: 1. Wykaz powierzchni użytkowych oraz ich opis. 2. Oświadczenie: o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, projektem umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 3. Oświadczenie o doświadczeniu. 4. Oświadczenie o posiadaniu środków na realizację usługi. 5. Projekt Umowy. 6. Formularz ofertowy. 7. Dokumentacja powykonawcza wynajmowanych pomieszczeń dostępna jest w siedzibie Wynajmującego Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa w Płocku Płock, Plac Celebry Papieskiej 1.

3 WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU Załącznik nr 1 1. LOKAL NR 7 7a lokal 53,81 m² 7b lokal - zaplecze socjalne 8,69 m² Łączna powierzchnia pomieszczeń: 62,50 m² 2. LOKAL NR 10 10a lokal 35,71 m² 10b lokal - zaplecze socjalne 5,54 m² Łączna powierzchnia pomieszczeń: 41,25 m² 3. LOKAL NR 11 11a lokal 37,12 m² 11b lokal - zaplecze socjalne 5,54 m² Łączna powierzchnia pomieszczeń: 42,66 m² 4. LOKAL NR 12 12a lokal 53,91 m² 12b lokal - zaplecze socjalne 8,69 m² Łączna powierzchnia pomieszczeń: 62,60 m²

4 Załącznik nr 2... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia, z projektem umowy, przyjmujemy proponowane warunki umowy bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Wynajmującego. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu Miejscowość, data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

5 Załącznik nr 3... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Najemcy OŚWIADCZENIE O DOŚWIADCZENIU Oświadczamy, że posiadamy rok/lat doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.... Miejscowość, data... podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

6 Załącznik nr 4... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Najemcy OŚWIADCZENIE Oświadczamy, że posiadamy niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji polegającej na adaptacji lokali, których dotyczy złożona oferta Miejscowość, data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

7 PROJEKT UMOWA NAJMU LOKALU Nr.. Załącznik nr 5 Centrum Widowiskowo-Sportowym Jednostka Budżetowa w Płocku, Plac Celebry Papieskiej 1, Płock, NIP: , reprezentowanym przez: Krzysztofa Krakowskiego Dyrektora, zwanym dalej Wynajmującym", a: Przedsiębiorcą.., - wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem:, NIP., pod adresem:, zwanym dalej Najemcą" Przedmiotem umowy jest wynajem lokali znajdujących się w budynku Hali Widowiskowo- Sportowej ORLEN ARENA, przy Placu Celebry Papieskiej 1 w Płocku, o łącznej powierzchni użytkowej.. m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności, na warunkach określonych w niniejszej umowie i zgodnie ze złożona ofertą z dnia stanowiącą integralna część niniejszej umowy (zał. Nr 1 do umowy). 2. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu stanowi własność Gminy - Miasto Płock oraz że jest upoważniony do dysponowania nim, w tym do jego wynajmu. 3. Przekazanie lokali następuje w dniu zawarcia umowy. 2. Czynsz i inne opłaty po stronie Najemcy 1. Z tytułu najmu Najemca płacił będzie Wynajmującemu miesięczny czynsz według stawki:. złotych netto/1m², to jest łącznie za całą wynajmowaną powierzchnię w kwocie złotych netto miesięcznie (słownie:..), z zastrzeżeniem ust. 10, a ponadto będzie ponosił koszty opłat niezależnych (opłaty eksploatacyjne). Do kwoty czynszu najmu netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT. 2. Czynsz wymieniony w 2 ust. 1 Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy nr , W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Najemca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Datą zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego. 3. W razie powstania zaległości w zapłacie zobowiązań w kwocie odpowiadającej 2 okresom płatności Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Najemcy do zapłaty zaległości w terminie trzydziestu dni. 4. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez swojego podpisu. 5. Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał comiesięczne opłaty eksploatacyjne za: a) centralne ogrzewanie w sezonie grzewczym na podstawie wskazań podlicznika, b) energię elektryczną - na podstawie wskazań podlicznika, c) zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków na podstawie wskazań wodomierzy. 6. Opłaty eksploatacyjne naliczane będą przez Wynajmującego na podstawie odczytów z liczników i liczone będą według stawek określonych w fakturach przez dostawców tych mediów. 7. Wynajmujący będzie wystawiał Najemcy w każdym miesiącu faktury VAT obejmujące należny czynsz najpóźniej do 3 dnia każdego miesiąca. 8. Miesięczne opłaty eksploatacyjne wymienione w 2 pkt. 5 a-c, Najemca będzie regulował za dany miesiąc na podstawie otrzymanych faktur od Wynajmującego w terminie 14 dni od daty

8 wystawienia faktury. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Najemca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Datą zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego. Przepis 2 pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 9. Najemca pisemnie powiadomi Wynajmującego o terminie uruchomienia działalności, o której mowa w 3 ust. 1. W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia działalności w terminie wcześniejszym niż wynikający z powiadomienia, Najemca zapłaci Wynajmującemu tytułem kary umownej kwotę równą trzymiesięcznemu czynszowi. 10. W okresie od dnia przekazania powierzchni do dnia rozpoczęcia działalności, Najemca jest zwolniony z obowiązku zapłaty czynszu najmu. 11. Począwszy od 1 stycznia 2012 r., określony w 2 ust. 1 czynsz podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik średnioroczny wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.). O zmianie stawek czynszu z tego tytułu Wynajmujący powiadomi Najemcę pisemnie podając nową wysokość stawki, a zmiana stawki czynszu nie wymaga dokonania zmiany umowy. 12. Wysokość opłat eksploatacyjnych będzie ulegać zmianom w przypadku zmiany obowiązujących stawek przez dostawców usług. O każdej zmianie z tego tytułu Wynajmujący zawiadomi Najemcę pisemnie podając nową wysokość stawki oraz początkową datę jej obowiązywania, a zmiana wysokości tych opłat nie wymaga dokonania zmiany umowy. 13. W przypadku korzystania z przedmiotu najmu po rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu, Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu za każdy rozpoczęty miesiąc użytkowania wynajętej powierzchni bez tytułu prawnego odszkodowanie, stanowiące dwukrotność ostatnio należnego czynszu oraz opłat eksploatacyjnych w obowiązującej wysokości. 3 Prawa i obowiązki Najemcy 1. Najemca zobowiązuje się prowadzić w lokalu działalność na poniższych warunkach: a. opisać rodzaje działalności, których wymagamy według opisu z PKD, b. opisać czas otwarcia lokalu dni, godziny itd., c. inne warunki, które CWS chciałby aby najemca spełniał, d. faktyczne rozpoczęcie sprzedaży usług (otwarcie lokalu) nastąpi nie później, niż 90 dni od dnia zawarcia umowy najmu, 2. Najemca zobowiązuje się do: a. przedłożenia Wynajmującemu dokumentacji zakresu prac adaptacyjnych wynikających z rodzaju zamierzonej działalności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia umowy. Zakres prac adaptacyjnych powinien być uzgodniony z przedstawicielem Wynajmującego, którym na dzień zawarcia umowy jest Pan Wiesław Chrobot Inżynier Obiektu. b. uzyskania akceptacji Wynajmującego odnośnie wystroju wnętrza oraz wyposażenia. c. zawarcia umowy na wywóz śmieci. Najemca pokrywa koszty wynikające z tego tytułu. Wynajmujący wskaże miejsce, w którym Najemca będzie mógł zainstalować kosz na śmieci. d. nie oddawania pomieszczeń, bez zgody Wynajmującego, osobie trzeciej w bezpłatne użytkowanie, ani podnajem, ani pod jakimkolwiek innym tytułem prawnym, tak w całości jak i w części, pod rygorem rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, z winy Najemcy. 3. Najemcę obciążają nakłady związane ze zwykłym używaniem powierzchni w szczególności: malowanie ścian, uzupełnienie ceramicznych wykładzin ściennych i podłogowych, drobne naprawy instalacji i urządzeń oraz koszty pomiarów instalacji elektrycznej, przeglądów instalacji wodno - kanalizacyjnej i wentylacyjnej, dozoru urządzeń.

9 4. Wynajmujący oświadcza, że przekazuje lokal w stanie zgodnym z dokumentacją powykonawczą Hali Widowiskowo-Sportowej, a Najemca wyraża zgodę na przyjęcie lokalu w tym stanie i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń. 5. W okresie od dnia przekazania powierzchni do dnia rozpoczęcia działalności, Najemca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt uzgodnionych prac adaptacyjnych, o których mowa w ust. 2. pkt. a) 6. Nakłady poniesione przez Najemcę na przedmiot najmu przechodzą nieodpłatnie na własność Wynajmującego niezależnie od daty i przyczyn rozwiązania umowy. W ramach nakładów koniecznych nie zalicza się wyposażenia ruchomego w szczególności maszyn, urządzeń i mebli. 7. Wynajmujący informuje, że: a. źródłem zasilania urządzeń jest energia elektryczna; b. źródłem ciepła jest ogrzewanie sieciowe; 8. Najemca może w wynajętych lokalach zainstalować telefon, internet i inne urządzenia związane z korzystaniem z lokali w sposób uzgodniony z Wynajmującym. 9. Najemcę obciąża obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień odpowiednich organów wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej określonego w umowie rodzaju. 10. Wszelkie obowiązki wynikające z tytułu prowadzenia działalności, w tym przestrzeganie przepisów z zakresu bhp, sanitarnych, ochrony ppoż., zaleceń organów kontrolnych i ubezpieczenia itp., należą do obowiązków Najemcy. 11. Najemca obowiązany jest do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości w obrębie użytkowanej części obiektu i w jego sąsiedztwie. 12. Najemca zobowiązany jest do usuwania, na własny koszt, szkód spowodowanych aktami wandalizmu ze strony osób trzecich lub niewłaściwej eksploatacji pomieszczeń np.: wymiana zbitych szyb, drzwi, różne inne uszkodzenia mechaniczne. 4 Prawa i obowiązki Wynajmującego 1. Wynajmujący posiada dostęp do pomieszczeń zajmowanych przez Najemcę wyłącznie w obecności pracownika Najemcy, w godzinach pracy, a poza tymi godzinami również w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. pożar lub inne nagłe i nieprzewidziane zdarzenie mogące grozić uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącego kontrolowania, przez cały okres obowiązywania umowy, przynajmniej jeden raz w miesiącu, stanu technicznego i sanitarno porządkowego pomieszczeń oraz ich właściwej eksploatacji. Kontrola pomieszczeń podlega wpisom do książki kontroli 3. Najemca jest zobowiązany udostępnić pomieszczenia i umożliwić wykonanie w nich napraw i przeglądów gwarancyjnych oraz innych koniecznych w okresie obowiązywania umowy leżących po stronie Wynajmującego. Wynajmujący będzie każdorazowo informował Najemcę o terminie wykonania prac i przeglądów. 4. Wynajmujący zezwala na umieszczenie oznaczenia siedziby firmy Najemcy za pomocą elementów informacyjnych (logo, tablica informacyjna) na zewnętrznej powierzchni zajmowanego lokalu po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. 5. W zależności od potrzeb, Wynajmujący zezwala Najemcy - w ramach prowadzonej działalności - na usytuowanie elementów reklamowych zlokalizowanych na terenie obiektu w miejscach uzgodnionych uprzednio z Wynajmującym w formie pisemnej. 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Najemcę, jego pracowników, wykonawców oraz inne osoby, za które Najemca odpowiada.

10 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Najemcy znajdującego się w pomieszczeniach, będących przedmiotem najmu oraz przed budynkiem, zaistniałych w wyniku zdarzeń niezawinionych przez Wynajmującego. 5 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa (według wyboru oferenta) i ubezpieczenie 1. Najemca, w terminie 90 dni od podpisania niniejszej umowy, zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz Wynajmującego zabezpieczenia należytej realizacji i wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej płatnej bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Wynajmującego. Brak ustanowienia gwarancji uprawnia Wynajmującego do odstąpienia od umowy z winy Najemcy oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości.. 2. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie wystawiona na kwotę...zł (słownie:...złotych) odpowiadającej wysokości czynszu za 3 miesiące, w terminie 90 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Najemcy. Wysokość sumy gwarancyjne podlega indeksacji na zasadach i terminach wskazanych dla indeksacji czynszu najmu ( 2 ust. 12). 3. Najemca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i użytkowaniem przedmiotu najmu, na sumę ubezpieczenia nie niższej niż zł (dwadzieścia tysięcy złotych) obejmującej co najmniej następujące zdarzenia: zalanie innych części budynku, pożar, za które odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa ponosi Najemca (ewentualnie dopisać cesję praw z polisy). 4. Przez cały okres obowiązywania umowy Najemca zobowiązany jest posiadać stosowną polisę ubezpieczeniową i na żądanie okazywać Wynajmującemu. 6 Okres obowiązywania umowy 1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lata, licząc od daty podpisania umowy z możliwością przedłużenia na dalszy okres. Kolejna umowa na czas oznaczony może zostać zawarta pod warunkiem, że co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który została zawarta, którakolwiek ze Stron wystąpi na piśmie z propozycją przedłużenia umowy. Za zgodą obu Stron termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec skróceniu. 2. Każdej ze Stron umowy przysługuje prawo jej rozwiązania za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym upływa okres wypowiedzenia. 3. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie na podstawie wzajemnego porozumienia. 4. Wynajmującemu służy prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie: a) braku dbałości Najemcy o stan techniczny przedmiotu najmu, b) podnajęcia, poddzierżawienia lub użyczenia przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego, zgodnie z 6 ust. 1, c) nie przyjęcie zwiększonego czynszu lub opłat eksploatacyjnych wg 3 w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia, d) nie złożenie gwarancji, o której mowa w 5, e) zakłócania porządku w obrębie najmowanych pomieszczeń i ich najbliższej okolicy, f) nie wywiązywania się z innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności faktycznego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej albo jej nierozpoczęcia w terminie określonym w 5 ust.1 lit. d. 7 Pozostałe postanowienia

11 1. W terminie nie dłuższym, niż 7 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia prac, o których mowa w ust. 2 i 6, strony sporządzą protokół dokumentujący stan techniczny lokalu. Protokół ten stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Po zakończeniu umowy najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym w stosunku do istniejącego i udokumentowanego protokółem zdawczo-odbiorczym. Najemca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie przedmiotu najmu, będące następstwem prawidłowego użytkowania. 3. Wszelkie poniesione przez Najemcę nakłady, uzgodnione z Wynajmującym, nie powodują po stronie Wynajmującego jakichkolwiek zobowiązań do ich całkowitego lub częściowego zwrotu w przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania. 8 Postanowienia końcowe 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że w umowie zastrzeżono inaczej. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle wykonania umowy, jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. WYNAJMUJĄCY: NAJEMCA:

12 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 6 na najem lokalu użytkowego nr. w Centrum Widowiskowo Sportowym JB w Płocku o łącznej powierzchni.. m 2, przeznaczonego na działalność.:: 1. Dane podstawowe: Imię i nazwisko / nazwa firmy OFERENTA Adres / siedziba OFERENTA Adres korespondencyjny Telefon, faks, tel. komórkowy... Proponowana stawka czynszu netto (bez podatku VAT) Za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu będącego przedmiotem oferty miesięcznie... PLN/m 2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie słownie: Dane personalne osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy: Imiona i nazwisko... Nr dowodu osobistego... PESEL... NIP... Imiona i nazwisko/nazwa firmy... Nr dowodu osobistego... PESEL... NIP Do oferty załączam obowiązkowo wymagane dokumenty: a... b... c... d... e... f......, dnia..... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy)

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat 1 Organizator Przetarg jest organizowany przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. 2 Miejsce przeprowadzenia przetargu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu nr./ip/2014

Umowa Najmu nr./ip/2014 Umowa Najmu nr./ip/2014 Zawarta we Wrocławiu dnia.. 2014 roku pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Granicznej 190, 54-530 Wrocław, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska 1. Informacja o Zamawiającym. Zamawiającym jest: Część I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Umowa Nr zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp271waw.edu.pl w dniu 25

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu...

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu... UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę: Znak: DOA.III.272.1.95.2012 Dodatek Nr 1 do SIWZ.. Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 1 PYRZOWICE KWIECIEŃ 2009 Dokumentacja do postępowania przetargowego Pkt 1. 1.1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO o powierzchni 77 m ², usytuowanego w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo