I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, Płock, Plac Celebry Papieskiej 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1."

Transkrypt

1 Nr: 2/2012 Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA. I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, Płock, Plac Celebry Papieskiej 1. II. Przedmiot najmu Lokale użytkowe w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA przy Placu Celebry Papieskiej 1 w Płocku. Oferent może składać ofertę na wynajem jednego z poszczególnych lokali użytkowych. W żadnym z lokali nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Wykaz powierzchni użytkowych oraz ich opis znajduje się w załączniku nr 1. Miejsce składania ofert: Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa Płock, Plac Celebry Papieskiej 1 (sekretariat - pok. 141). Oferty można składać również za pomocą poczty, przy czym za datę złożenia uważa się datę otrzymania oferty przez adresata. Termin: do , do godziny Termin otwarcia ofert: , godzina Postępowanie nie podlega pod ustawę Prawo Zamówień Publicznych. III. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 3.1 Wypełniony w całości formularz ofertowy (załącznik nr 6). 3.2 Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie, pismem drukowanym oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać: a) nazwę i adres Wynajmującego; b) nazwę, adres i numer telefonu oferenta c) koperta winna być opatrzona dopiskiem Nie otwierać przed r. godz Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot 3.4 Informację o zakresie planowanej działalności z przyporządkowaniem rodzajów działalności do konkretnych pomieszczeń. 3.5 Wypis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych, które w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3, uwzględniły okres poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej, również zaświadczenie właściwego organu wskazujące okres jej prowadzenia (data rozpoczęcia i zakończenia). 3.6 Oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - US. 3.7 Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS lub KRUS. 3.8 Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2, nr 3, nr Termin związania ofertą: IV. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 4.1 Okres prowadzenia działalności gospodarczej nie krótszy niż 1 rok. 4.2 Złożenie kompletnej oferty - Wynajmujący po terminie składania ofert nie dopuszcza możliwości uzupełniania i zmiany treści ofert.

2 4.3 Rodzaj działalności, która może być prowadzona w lokalu każdy rodzaj działalności gospodarczej zgodnej z obowiązującymi przepisami za wyjątkiem działalności gastronomicznej. V. INFORMACJA DLA OFERENTA 5.1 Oferent winien dokonać wizji wynajmowanego lokalu w godzinach: Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Centrum Widowiskowo-Sportowego J.B. w Płocku przy Pl. Celebry Papieskiej 1 - P. Wiesław Chrobot /Inżynier Obiektu CWS /tel. /24/ , tel. kom , oraz P. Magdalena Niedziałkowska /Główny Specjalista ds. Administracji i BHP/ tel. /24/ , tel. kom , 5.3 Projekt umowy najmu, regulamin przetargu oraz wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Wynajmującego przy Pl. Celebry Papieskiej 1 w Płock, pok W przypadku złożenia takich samych ofert Wynajmujący wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych, przy czym oferty nie mogą być niższe od wcześniej oferowanych. 5.5 Czas najmu lokalu: 3 lata. VI. KRYTERIA OCENY OFERTY: 6.1. Cena netto za 1m² = 100% 6.2 Wynajmujący ustala minimalną cenę wynajmu w wysokości 25,00zł netto za 1 m²/miesiąc. 6.3 Oferty z niższą stawką nie będą rozpatrywane VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 7.1. Ustanowienie gwarancji bankowej na rzecz Wynajmującego, po wyborze oferty i podpisaniu umowy w wysokości stanowiącej równowartość 3 miesięcznego czynszu netto liczonego od całości wynajmowanej powierzchni. VIII. CWS ZASTRZEGA SOBIE: 8.1 Zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert. 8.2 Prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny. 8.3 Prawo Wynajmującego do zmiany treści ogłoszenia na 7 dni przed terminem składania ofert. Załączniki: 1. Wykaz powierzchni użytkowych oraz ich opis. 2. Oświadczenie: o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, projektem umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 3. Oświadczenie o doświadczeniu. 4. Oświadczenie o posiadaniu środków na realizację usługi. 5. Projekt Umowy. 6. Formularz ofertowy. 7. Dokumentacja powykonawcza wynajmowanych pomieszczeń dostępna jest w siedzibie Wynajmującego Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa w Płocku Płock, Plac Celebry Papieskiej 1.

3 WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU Załącznik nr 1 1. LOKAL NR 7 7a lokal 53,81 m² 7b lokal - zaplecze socjalne 8,69 m² Łączna powierzchnia pomieszczeń: 62,50 m² 2. LOKAL NR 10 10a lokal 35,71 m² 10b lokal - zaplecze socjalne 5,54 m² Łączna powierzchnia pomieszczeń: 41,25 m² 3. LOKAL NR 11 11a lokal 37,12 m² 11b lokal - zaplecze socjalne 5,54 m² Łączna powierzchnia pomieszczeń: 42,66 m² 4. LOKAL NR 12 12a lokal 53,91 m² 12b lokal - zaplecze socjalne 8,69 m² Łączna powierzchnia pomieszczeń: 62,60 m²

4 Załącznik nr 2... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia, z projektem umowy, przyjmujemy proponowane warunki umowy bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Wynajmującego. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu Miejscowość, data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

5 Załącznik nr 3... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Najemcy OŚWIADCZENIE O DOŚWIADCZENIU Oświadczamy, że posiadamy rok/lat doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.... Miejscowość, data... podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

6 Załącznik nr 4... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Najemcy OŚWIADCZENIE Oświadczamy, że posiadamy niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji polegającej na adaptacji lokali, których dotyczy złożona oferta Miejscowość, data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

7 PROJEKT UMOWA NAJMU LOKALU Nr.. Załącznik nr 5 Centrum Widowiskowo-Sportowym Jednostka Budżetowa w Płocku, Plac Celebry Papieskiej 1, Płock, NIP: , reprezentowanym przez: Krzysztofa Krakowskiego Dyrektora, zwanym dalej Wynajmującym", a: Przedsiębiorcą.., - wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem:, NIP., pod adresem:, zwanym dalej Najemcą" Przedmiotem umowy jest wynajem lokali znajdujących się w budynku Hali Widowiskowo- Sportowej ORLEN ARENA, przy Placu Celebry Papieskiej 1 w Płocku, o łącznej powierzchni użytkowej.. m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności, na warunkach określonych w niniejszej umowie i zgodnie ze złożona ofertą z dnia stanowiącą integralna część niniejszej umowy (zał. Nr 1 do umowy). 2. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu stanowi własność Gminy - Miasto Płock oraz że jest upoważniony do dysponowania nim, w tym do jego wynajmu. 3. Przekazanie lokali następuje w dniu zawarcia umowy. 2. Czynsz i inne opłaty po stronie Najemcy 1. Z tytułu najmu Najemca płacił będzie Wynajmującemu miesięczny czynsz według stawki:. złotych netto/1m², to jest łącznie za całą wynajmowaną powierzchnię w kwocie złotych netto miesięcznie (słownie:..), z zastrzeżeniem ust. 10, a ponadto będzie ponosił koszty opłat niezależnych (opłaty eksploatacyjne). Do kwoty czynszu najmu netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT. 2. Czynsz wymieniony w 2 ust. 1 Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy nr , W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Najemca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Datą zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego. 3. W razie powstania zaległości w zapłacie zobowiązań w kwocie odpowiadającej 2 okresom płatności Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Najemcy do zapłaty zaległości w terminie trzydziestu dni. 4. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez swojego podpisu. 5. Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał comiesięczne opłaty eksploatacyjne za: a) centralne ogrzewanie w sezonie grzewczym na podstawie wskazań podlicznika, b) energię elektryczną - na podstawie wskazań podlicznika, c) zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków na podstawie wskazań wodomierzy. 6. Opłaty eksploatacyjne naliczane będą przez Wynajmującego na podstawie odczytów z liczników i liczone będą według stawek określonych w fakturach przez dostawców tych mediów. 7. Wynajmujący będzie wystawiał Najemcy w każdym miesiącu faktury VAT obejmujące należny czynsz najpóźniej do 3 dnia każdego miesiąca. 8. Miesięczne opłaty eksploatacyjne wymienione w 2 pkt. 5 a-c, Najemca będzie regulował za dany miesiąc na podstawie otrzymanych faktur od Wynajmującego w terminie 14 dni od daty

8 wystawienia faktury. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Najemca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Datą zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego. Przepis 2 pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 9. Najemca pisemnie powiadomi Wynajmującego o terminie uruchomienia działalności, o której mowa w 3 ust. 1. W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia działalności w terminie wcześniejszym niż wynikający z powiadomienia, Najemca zapłaci Wynajmującemu tytułem kary umownej kwotę równą trzymiesięcznemu czynszowi. 10. W okresie od dnia przekazania powierzchni do dnia rozpoczęcia działalności, Najemca jest zwolniony z obowiązku zapłaty czynszu najmu. 11. Począwszy od 1 stycznia 2012 r., określony w 2 ust. 1 czynsz podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik średnioroczny wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.). O zmianie stawek czynszu z tego tytułu Wynajmujący powiadomi Najemcę pisemnie podając nową wysokość stawki, a zmiana stawki czynszu nie wymaga dokonania zmiany umowy. 12. Wysokość opłat eksploatacyjnych będzie ulegać zmianom w przypadku zmiany obowiązujących stawek przez dostawców usług. O każdej zmianie z tego tytułu Wynajmujący zawiadomi Najemcę pisemnie podając nową wysokość stawki oraz początkową datę jej obowiązywania, a zmiana wysokości tych opłat nie wymaga dokonania zmiany umowy. 13. W przypadku korzystania z przedmiotu najmu po rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu, Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu za każdy rozpoczęty miesiąc użytkowania wynajętej powierzchni bez tytułu prawnego odszkodowanie, stanowiące dwukrotność ostatnio należnego czynszu oraz opłat eksploatacyjnych w obowiązującej wysokości. 3 Prawa i obowiązki Najemcy 1. Najemca zobowiązuje się prowadzić w lokalu działalność na poniższych warunkach: a. opisać rodzaje działalności, których wymagamy według opisu z PKD, b. opisać czas otwarcia lokalu dni, godziny itd., c. inne warunki, które CWS chciałby aby najemca spełniał, d. faktyczne rozpoczęcie sprzedaży usług (otwarcie lokalu) nastąpi nie później, niż 90 dni od dnia zawarcia umowy najmu, 2. Najemca zobowiązuje się do: a. przedłożenia Wynajmującemu dokumentacji zakresu prac adaptacyjnych wynikających z rodzaju zamierzonej działalności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia umowy. Zakres prac adaptacyjnych powinien być uzgodniony z przedstawicielem Wynajmującego, którym na dzień zawarcia umowy jest Pan Wiesław Chrobot Inżynier Obiektu. b. uzyskania akceptacji Wynajmującego odnośnie wystroju wnętrza oraz wyposażenia. c. zawarcia umowy na wywóz śmieci. Najemca pokrywa koszty wynikające z tego tytułu. Wynajmujący wskaże miejsce, w którym Najemca będzie mógł zainstalować kosz na śmieci. d. nie oddawania pomieszczeń, bez zgody Wynajmującego, osobie trzeciej w bezpłatne użytkowanie, ani podnajem, ani pod jakimkolwiek innym tytułem prawnym, tak w całości jak i w części, pod rygorem rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, z winy Najemcy. 3. Najemcę obciążają nakłady związane ze zwykłym używaniem powierzchni w szczególności: malowanie ścian, uzupełnienie ceramicznych wykładzin ściennych i podłogowych, drobne naprawy instalacji i urządzeń oraz koszty pomiarów instalacji elektrycznej, przeglądów instalacji wodno - kanalizacyjnej i wentylacyjnej, dozoru urządzeń.

9 4. Wynajmujący oświadcza, że przekazuje lokal w stanie zgodnym z dokumentacją powykonawczą Hali Widowiskowo-Sportowej, a Najemca wyraża zgodę na przyjęcie lokalu w tym stanie i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń. 5. W okresie od dnia przekazania powierzchni do dnia rozpoczęcia działalności, Najemca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt uzgodnionych prac adaptacyjnych, o których mowa w ust. 2. pkt. a) 6. Nakłady poniesione przez Najemcę na przedmiot najmu przechodzą nieodpłatnie na własność Wynajmującego niezależnie od daty i przyczyn rozwiązania umowy. W ramach nakładów koniecznych nie zalicza się wyposażenia ruchomego w szczególności maszyn, urządzeń i mebli. 7. Wynajmujący informuje, że: a. źródłem zasilania urządzeń jest energia elektryczna; b. źródłem ciepła jest ogrzewanie sieciowe; 8. Najemca może w wynajętych lokalach zainstalować telefon, internet i inne urządzenia związane z korzystaniem z lokali w sposób uzgodniony z Wynajmującym. 9. Najemcę obciąża obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień odpowiednich organów wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej określonego w umowie rodzaju. 10. Wszelkie obowiązki wynikające z tytułu prowadzenia działalności, w tym przestrzeganie przepisów z zakresu bhp, sanitarnych, ochrony ppoż., zaleceń organów kontrolnych i ubezpieczenia itp., należą do obowiązków Najemcy. 11. Najemca obowiązany jest do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości w obrębie użytkowanej części obiektu i w jego sąsiedztwie. 12. Najemca zobowiązany jest do usuwania, na własny koszt, szkód spowodowanych aktami wandalizmu ze strony osób trzecich lub niewłaściwej eksploatacji pomieszczeń np.: wymiana zbitych szyb, drzwi, różne inne uszkodzenia mechaniczne. 4 Prawa i obowiązki Wynajmującego 1. Wynajmujący posiada dostęp do pomieszczeń zajmowanych przez Najemcę wyłącznie w obecności pracownika Najemcy, w godzinach pracy, a poza tymi godzinami również w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. pożar lub inne nagłe i nieprzewidziane zdarzenie mogące grozić uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącego kontrolowania, przez cały okres obowiązywania umowy, przynajmniej jeden raz w miesiącu, stanu technicznego i sanitarno porządkowego pomieszczeń oraz ich właściwej eksploatacji. Kontrola pomieszczeń podlega wpisom do książki kontroli 3. Najemca jest zobowiązany udostępnić pomieszczenia i umożliwić wykonanie w nich napraw i przeglądów gwarancyjnych oraz innych koniecznych w okresie obowiązywania umowy leżących po stronie Wynajmującego. Wynajmujący będzie każdorazowo informował Najemcę o terminie wykonania prac i przeglądów. 4. Wynajmujący zezwala na umieszczenie oznaczenia siedziby firmy Najemcy za pomocą elementów informacyjnych (logo, tablica informacyjna) na zewnętrznej powierzchni zajmowanego lokalu po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. 5. W zależności od potrzeb, Wynajmujący zezwala Najemcy - w ramach prowadzonej działalności - na usytuowanie elementów reklamowych zlokalizowanych na terenie obiektu w miejscach uzgodnionych uprzednio z Wynajmującym w formie pisemnej. 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Najemcę, jego pracowników, wykonawców oraz inne osoby, za które Najemca odpowiada.

10 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Najemcy znajdującego się w pomieszczeniach, będących przedmiotem najmu oraz przed budynkiem, zaistniałych w wyniku zdarzeń niezawinionych przez Wynajmującego. 5 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa (według wyboru oferenta) i ubezpieczenie 1. Najemca, w terminie 90 dni od podpisania niniejszej umowy, zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz Wynajmującego zabezpieczenia należytej realizacji i wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej płatnej bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Wynajmującego. Brak ustanowienia gwarancji uprawnia Wynajmującego do odstąpienia od umowy z winy Najemcy oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości.. 2. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie wystawiona na kwotę...zł (słownie:...złotych) odpowiadającej wysokości czynszu za 3 miesiące, w terminie 90 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Najemcy. Wysokość sumy gwarancyjne podlega indeksacji na zasadach i terminach wskazanych dla indeksacji czynszu najmu ( 2 ust. 12). 3. Najemca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i użytkowaniem przedmiotu najmu, na sumę ubezpieczenia nie niższej niż zł (dwadzieścia tysięcy złotych) obejmującej co najmniej następujące zdarzenia: zalanie innych części budynku, pożar, za które odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa ponosi Najemca (ewentualnie dopisać cesję praw z polisy). 4. Przez cały okres obowiązywania umowy Najemca zobowiązany jest posiadać stosowną polisę ubezpieczeniową i na żądanie okazywać Wynajmującemu. 6 Okres obowiązywania umowy 1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lata, licząc od daty podpisania umowy z możliwością przedłużenia na dalszy okres. Kolejna umowa na czas oznaczony może zostać zawarta pod warunkiem, że co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który została zawarta, którakolwiek ze Stron wystąpi na piśmie z propozycją przedłużenia umowy. Za zgodą obu Stron termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec skróceniu. 2. Każdej ze Stron umowy przysługuje prawo jej rozwiązania za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym upływa okres wypowiedzenia. 3. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie na podstawie wzajemnego porozumienia. 4. Wynajmującemu służy prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie: a) braku dbałości Najemcy o stan techniczny przedmiotu najmu, b) podnajęcia, poddzierżawienia lub użyczenia przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego, zgodnie z 6 ust. 1, c) nie przyjęcie zwiększonego czynszu lub opłat eksploatacyjnych wg 3 w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia, d) nie złożenie gwarancji, o której mowa w 5, e) zakłócania porządku w obrębie najmowanych pomieszczeń i ich najbliższej okolicy, f) nie wywiązywania się z innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności faktycznego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej albo jej nierozpoczęcia w terminie określonym w 5 ust.1 lit. d. 7 Pozostałe postanowienia

11 1. W terminie nie dłuższym, niż 7 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia prac, o których mowa w ust. 2 i 6, strony sporządzą protokół dokumentujący stan techniczny lokalu. Protokół ten stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Po zakończeniu umowy najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym w stosunku do istniejącego i udokumentowanego protokółem zdawczo-odbiorczym. Najemca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie przedmiotu najmu, będące następstwem prawidłowego użytkowania. 3. Wszelkie poniesione przez Najemcę nakłady, uzgodnione z Wynajmującym, nie powodują po stronie Wynajmującego jakichkolwiek zobowiązań do ich całkowitego lub częściowego zwrotu w przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania. 8 Postanowienia końcowe 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że w umowie zastrzeżono inaczej. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle wykonania umowy, jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. WYNAJMUJĄCY: NAJEMCA:

12 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 6 na najem lokalu użytkowego nr. w Centrum Widowiskowo Sportowym JB w Płocku o łącznej powierzchni.. m 2, przeznaczonego na działalność.:: 1. Dane podstawowe: Imię i nazwisko / nazwa firmy OFERENTA Adres / siedziba OFERENTA Adres korespondencyjny Telefon, faks, tel. komórkowy... Proponowana stawka czynszu netto (bez podatku VAT) Za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu będącego przedmiotem oferty miesięcznie... PLN/m 2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie słownie: Dane personalne osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy: Imiona i nazwisko... Nr dowodu osobistego... PESEL... NIP... Imiona i nazwisko/nazwa firmy... Nr dowodu osobistego... PESEL... NIP Do oferty załączam obowiązkowo wymagane dokumenty: a... b... c... d... e... f......, dnia..... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy)

I. WYNAJMUJĄCY Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1.

I. WYNAJMUJĄCY Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1. Nr: 1/2012 Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 2/2015

OGŁOSZENIE Nr 2/2015 OGŁOSZENIE Nr 2/2015 Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej

Bardziej szczegółowo

6. Najemca zobowiązany jest do wykonania pozostałych prac wynikających z zaakceptowanego projektu, tj...

6. Najemca zobowiązany jest do wykonania pozostałych prac wynikających z zaakceptowanego projektu, tj... Załącznik nr 3b do Regulaminu KONKURSU OFERT NA NAJEM lokali użytkowych UMOWA nr O WYKOŃCZENIE I NAJEM LOKALU B zawarta w dniu pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA najmu i obsługi pomieszczenia o pow. 17,4 m² w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gabinetu kosmetycznego, administrowanego przez OSiR

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 120 m 2

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 120 m 2 OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 120 m 2 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 UL 29 LISTOPADA 21 38-700 USTRZYKI DOLNE NIP 689-11-56-088 Regon 370473051 Tel:134939445 fax 134611421

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 OGŁOSZENIE Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ogłasza przetarg na wynajem pokoju w internacie nr 103. Warunki przetargu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr /DG/2014

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr /DG/2014 Załącznik Nr 4 UMOWA Nr /DG/2014 Zawarta w dniu 2014 roku w Łodzi, pomiędzy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź NIP: 729-11-25-803, REGON : 000277894 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ogłasza Okres wynajmu: 01 września 2015r. do 30 czerwca 2017r. (2 lata)

ogłasza Okres wynajmu: 01 września 2015r. do 30 czerwca 2017r. (2 lata) Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY na wynajem pomieszczenia o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego dla młodzieży szkolnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej 1 1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon, faks, tel. komórkowy... ... PLN/m 2 powierzchni użytkowej lokalu

O F E R T A. Telefon, faks, tel. komórkowy... ... PLN/m 2 powierzchni użytkowej lokalu O F E R T A na najem lokalu użytkowego w budynkach stanowiących własność Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu przy ul. 29 listopada 10,o powierzchni 6,44 m2 przeznaczonego na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego. Regulamin przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem lokalu B 207 na prowadzenie działalności gospodarczej tj. kawiarni, klubu fitness na krytej pływalni na I piętrze przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie z dnia 10 października 2011r. UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Zawarta w dniu.. w Działoszynie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

2. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY:

2. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY: O F E R T A na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na magazyn w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku o powierzchni 150 m 2 1. DANE PODSTAWOWE: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Załącznik Nr 3 W dniu. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 NIP 838-16-36-821 reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15

sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 zwany dalej Wynajmującym ogłasza, przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku

Bardziej szczegółowo

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 2 Terminy konkursu

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 2 Terminy konkursu Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 13.11.2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PODNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI OK. 140 m 2, ZNJADUJACEGO SIĘ W BUDYNKU PARKU WODNEGO OCTOPUS PRZY UL. SZKOLNEJ 18 W

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/ Olsztyn, 10.02.2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 33 Oznaczenie i powierzchnia lokalu: Przedmiotem postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

SPECYFIKACJA I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Załącznik Nr 1 SPECYFIKACJA dotyczy pisemnego przetargu ogłoszonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu Pl. Krasińskiego 1 zwanego dalej ZSO w Nowym Targu na: WYNAJEM LOKALU

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego UMOWA PODNAJMU zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Podnajmującym a, legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność..

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność.. UMOWA NAJMU zawarta w Zambrowie, dnia. pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Pani Marta Konopka zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki 1, Warszawa, reprezentowaną przez:

UMOWA NAJMU. Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki 1, Warszawa, reprezentowaną przez: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74 /2014 Rektora PW z dnia 14 listopada 2014 r. UMOWA NAJMU zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

Projekt- Umowy najmu lokalu

Projekt- Umowy najmu lokalu Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu ofert na najem lokalu użytkowego w budynku pływalni przy gastronomicznej Projekt- Umowy najmu lokalu zawarta w dniu....2016 r. w Wołominie, pomiędzy: Gminą Wołomin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w... pomiędzy:... zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul.., PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; a. zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul..., PESEL: ;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIEO KONKURSIE

OGŁOSZENIEO KONKURSIE OGŁOSZENIEO KONKURSIE Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza konkurs na wynajem powierzchni użytkowej 5,7m 2 na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy:

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy: UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu. r w Radomiu pomiędzy Łaźnią Radomskim Klubem Środowisk Twórczych i Galerią z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 56, reprezentowaną przez Dyrektora Beatę

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyboru oferty na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego

Regulamin wyboru oferty na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2012/2013 Dyrektora Technikum Energetycznego w Jaworznie z dnia 21.06.2013 r. Regulamin wyboru oferty na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego W sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego gabinet pod indywidualną praktykę stomatologiczną

OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego gabinet pod indywidualną praktykę stomatologiczną SP9/2/2016 Dębica dnia 27.05.2016 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego gabinet pod indywidualną praktykę stomatologiczną 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im.

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 14 listopada a 2013 r. Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr..

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr.. PROJEKT Załącznik nr 1 do ogłoszenia UMOWA NAJMU Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, NIP 725-10-42-790,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki przetargu na najem pomieszczenia z przeznaczeniem. na aptekę ogólnodostępną, całodobową

Szczegółowe warunki przetargu na najem pomieszczenia z przeznaczeniem. na aptekę ogólnodostępną, całodobową Szczegółowe warunki przetargu na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną, całodobową Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ilekroć w regulaminie użyto określenia: 1) lokal należy przez

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca Załącznik Nr 12 do SIWZ Projekt! Umowa dzierżawy z dnia...2014 roku zawarta pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu-Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA KIOSK W SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE

OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA KIOSK W SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA KIOSK W SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE I. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Wynajmujący: Skarb Państwa -Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: 1.. zwanym dalej NAJEMCĄ.

reprezentowanym przez: 1.. zwanym dalej NAJEMCĄ. UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w Kielcach, w dniu r. pomiędzy: Kieleckim Centrum Kultury 25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2b NIP 657-10-08-363, REGON 290021833 reprezentowanym przez Magdalenę Kusztal,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE. lokalu użytkowego 23 m2 na działalność usługową

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE. lokalu użytkowego 23 m2 na działalność usługową Łódź, dnia 19 września 2016 r. OGŁOSZENIE O WYNAJMIE lokalu użytkowego 23 m2 na działalność usługową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... najmu lokalu użytkowego

UMOWA NR... najmu lokalu użytkowego UMOWA NR... najmu lokalu użytkowego W dniu.. 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: MAZOWIECKIM URZĘDEM WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. a reprezentowaną/ym przez: ... Zwaną/ym dalej Dzierżawcą.

Umowa dzierżawy. a reprezentowaną/ym przez: ... Zwaną/ym dalej Dzierżawcą. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa dzierżawy zawarta w dniu... r. w miejscowości Brojce pomiędzy: Gminą Brojce, mająca siedzibę w miejscowości Brojce przy ul. Długiej 48,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY

Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY na wynajem pomieszczenia o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego dla młodzieży szkolnej

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Bełchatów, 08.09.2011 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. .. zamieszkałym... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą w oparciu o wpis do ewidencji CEIDG o nr NIP.

UMOWA. .. zamieszkałym... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą w oparciu o wpis do ewidencji CEIDG o nr NIP. UMOWA NAJMU TERENU NR DKR/GU/ /2016 zawarta w Zakopanem, dnia.. r., pomiędzy: Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do składania ofert WYNAJEM MINI BARU W PARKU WODNYM REDZIKOWO. Redzikowo, 10.02.2012 r.

Zapraszamy do składania ofert WYNAJEM MINI BARU W PARKU WODNYM REDZIKOWO. Redzikowo, 10.02.2012 r. Zapraszamy do składania ofert WYNAJEM MINI BARU W PARKU WODNYM REDZIKOWO Redzikowo, 10.02.2012 r. Rozdział I Nazwa i adres Wynajmującego: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. Redzikowo 16B,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór)

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) zawarta w dniu [...] w Odolanowie pomiędzy: Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja - Miłość ul. Raszkowska 36 63 430 Odolanów NIP 622

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy Gałczyńskiego 1

Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy Gałczyńskiego 1 Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy Gałczyńskiego 1 Olsztyn, 20.11.2012 r. Oznaczenie i powierzchnia lokalu: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego

Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego Zawarta w dniu... r. w Krynicy-Zdroju pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im.hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnym Zakładem Doświadczalnym ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica-Zdrój,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 57,5 m 2

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 57,5 m 2 OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 57,5 m 2 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 UL 29 LISTOPADA 21 38-700 USTRZYKI DOLNE NIP 689-11-56-088 Regon 370473051 Tel:134939445 fax 134611421

Bardziej szczegółowo

a:.. z siedzibą reprezentowanym przez :... Działający na podstawie.. Nr NIP.. Nr Regon. zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, o następującej treści:

a:.. z siedzibą reprezentowanym przez :... Działający na podstawie.. Nr NIP.. Nr Regon. zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, o następującej treści: Zał. Nr.2 UMOWA NAJMU umowa na wyłączność (projekt) Zawarta w dniu... pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z siedzibą w 02-353 Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości o pow. 800 m 2 stanowiącej cześć działki położonej w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. dzierżawy powierzchni

UMOWA. dzierżawy powierzchni UMOWA dzierżawy powierzchni Zawarta w dniu.. pomiędzy : Aquapark Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź, NIP: 727-26-16-658, KRS 0000196146 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu wzór nr 1

Umowa Najmu wzór nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa Najmu wzór nr 1 zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, NIP 676-10-69-043, REGON 000322695 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

ZASADY I OCZEKIWANIA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ZASADY I OCZEKIWANIA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61 712 Poznań tel: 61 829 43 65, 44 10 ZASADY I OCZEKIWANIA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy wynajmie powierzchni w budynkach

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór)

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Zawarta w Prażmowie w dniu...2014r, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. zwanym w treści umowy Wynajmującym a., wpisanym przez. do.., po nr.., NIP.., zwanym w treści umowy Najemcą reprezentowanym przez:

UMOWA NAJMU. zwanym w treści umowy Wynajmującym a., wpisanym przez. do.., po nr.., NIP.., zwanym w treści umowy Najemcą reprezentowanym przez: UMOWA NAJMU zawarta w dniu... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok wpisanym przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne.

Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne. Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. reprezentowanym przez: Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Bogdana Siarkę

UMOWA NAJMU. reprezentowanym przez: Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Bogdana Siarkę Projekt Załącznik Nr 7 UMOWA NAJMU zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy: Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 90-928 Łódź Al. Kościuszki 107/109 NIP 725-105 - 47-87 reprezentowanym przez: Kierownika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Ogłoszenie o przetargu cywilnoprawnym, nieograniczonym, ofertowym na wynajem na okres od 01.05.2015-30.09.2016, lokalu użytkowego, oraz pomieszczeń zaplecza w Sądeckim Parku Etnograficznym, ul. Długoszowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO.SP ZOZ

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO.SP ZOZ PROJEKT Załącznik nr 1 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO.SP ZOZ Zawarta w dniu roku w Świdniku, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, 21 040

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest... UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu.. w.. pomiędzy : 1.. zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a 2. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w.. zwanym dalej NAJEMCĄ. 1 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU powierzchni w przyziemiu i na parterze krytej pływalni w Chełmcu

UMOWA NAJMU powierzchni w przyziemiu i na parterze krytej pływalni w Chełmcu UMOWA NAJMU powierzchni w przyziemiu i na parterze krytej pływalni w Chełmcu zawarta w dniu w Chełmcu pomiędzy: zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCY a..... zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ zwanymi

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... /2013. (Wzór)

Umowa najmu nr... /2013. (Wzór) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert w postępowaniu na wynajem lokalu użytkowego na terenie Kompleksu Sportowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany Umowa najmu nr...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISMENEGO NIEOGRANICZONEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZETARGU PISMENEGO NIEOGRANICZONEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU PISMENEGO NIEOGRANICZONEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedmiotem przetargu jest wyłonienie osoby, z którą zostanie zawarta umowa najmu na czas określony do 3 lat. 2. Umowa najmu zostanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel w.22,

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel w.22, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 w.22, 692 960 861 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Znak: MCSiR.262.14.2017 Nowy Targ, dnia 26.05.2017 r.

Bardziej szczegółowo

P o w i a t o w y m w M i e l c u.

P o w i a t o w y m w M i e l c u. S z P V I I I - 2233-88P / 1 3 Z a p r o s z e n i e d o z ł o ż e n i a o f e r t y c e n o w e j n a W y n a j e m l o k a l u u ż y t k o w e g o n a p r o w a d z e n i e d z i a ł a l n o ś c i g

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy.

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy. UMOWA nr. Zał. nr 2 (Wzór) zawarta w dniu. roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 154 Gdynia spółką zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m².

UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m². Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na wynajem placu manewrowego UMOWA NAJMU zawarta w dniu 18 stycznia 2011 r. pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Staszowie, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Dzierżawy

WZÓR. Umowa Dzierżawy WZÓR Umowa Dzierżawy zawarta w Świeciu w dniu pomiędzy: 1. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, reprezentowaną przez Tomasza Kellera Prezesa Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat

Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat Postępowanie nr: PP3.271.01.2016 Załącznik nr 12 do SIWZ WZÓR UMOWY NAJEM POMIESZCZEŃ zawarta w dniu... 2016 r. w Ząbkach pomiędzy: Publicznym Przedszkolem Nr 3,,, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Projekt umowy najmu

Załącznik nr 2 Projekt umowy najmu Załącznik nr 2 Projekt umowy najmu UMOWA Nr.. / 2013 zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: 01-138 Warszawa ul. Płocka 26, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo