w Katowicach, Szpitali Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Instytutu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Katowicach, Szpitali Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Instytutu"

Transkrypt

1 Protokół Publiczna prezentacja założeń Projektu " Integracja i rozbudowa platform informatycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Szpitali Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Instytutu Reumatologii w Warszawie. Uruchomienie nowoczesnych platform razwoju e-uslug i telemedycyną " Ogłoszenie o dokładnym terminie oraz miejscu prowadzenia "Publicznej prezentacji założeń projektu" zostało zamieszczone w dniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ślą sk i ego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz zostało przesłane drogą elektroniczną do IZ i MAie. Osoby zainteresowane uczestnictwem w " Publicznej prezentacji projektu" mogły przesyłać swoje zgłoszenie do dnia na adres: podając w tre ś ci swoje imię i nazwisko, dane instytucji, którą reprezentują oraz nr telefonu i adres do kontaktu. O przejęciu decydowała kolejność zgłoszeń (30 miejsc). Osoby zakwalifikowane otrzymały potwierdzenie udziału. Przebieg całości prezentacji został utrwalony przy pomocy urządzenia rejestrującego dźwięk. Prezentacja rozpoczęła się w dniu o godzinie 12:00 w Sali Senatu Śląskiego Medycznego w Katowicach. Uniwersytetu Obecni byli przedstawiciele Wnioskodawcy: 1. Barbara Jar zębska - Kierownik Działu Projektów, Programów Rozwojowych Innowacji, Ś lą ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2. Anna lilszer -Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji, SUM 3. Marcin Chabior - Kierownik Centrum Informatyki i Informatyzacji, SUM 4. Łukasz Walczak - Centrum Informatyki i Informatyzacji, SUM 5. Urszula Rytel - Kierownik Działu Informatyki Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego, SUM 6. Jacek Karpe - Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. S. Szyszko, SUM 7. Jarosław Radziszewski - Kierownik Działu Informatyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli nicznego nr 1 im. Prof. S. Szyszko, SUM 8. Damian Piórkowski - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego, SUM 9. Artur Klimek - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, SUM 10. Andrzej Gil - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 GCZD, SUM

2 Zgłoszeni uczestnicy: 1. Paweł Podsiadło - Wiceprezes Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum (Partner Projektu) 2. Ireneusz Kruszelnicki - Park Naukowo - Technologiczny Euro-Centrum 3. Marcin Płonka - Comach S.A. 4. Bartłomiej Łata - Comach S.A 5. Paweł Gaza - Comach S.A 6. Renata Mera - Signity S.A. 7. Adam Piasecki - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 8. Borys Czerniejewski - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 9. Andrzej Goleń - InstytutTechnik Innowacyjnych EMAG 10. Bartosz Twardowski - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 11. Agnieszka Gałuszka - Microcoft Sp. z Grzegorz Szlachta - CompuGroup Medical Polska Sp. z Kamil Etel- SIMPLE S.A. 14. Łukasz Engelmann - Meritum IT Przebieg spotkania Prezentacja rozpoczęła się w dniu o godzinie 12:00 w Sali Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przebieg całości prezentacji został utrwalony przy pomocy urządzenia rejestrującego dźwięk. Prezentację rozpoczęła Pani Barbara Jarzębska, która przywitała przybyłych gości w imieniu władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz przedstawiła prelegentów spotkania. Na wstępie poinformowała uczestników spotkania, iż Publiczna prezentacja założeń Projektu jest wymogiem formalnym w Konkursie ogłoszonym w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata W dalszej kolejności zaprezentowany został tytułu projektu oraz jego główne założenia, Jarzębska poinformowała, iż projekt skierowany jest do: Pani Barbara Mieszkańców województwa śląskiego [4,5 mln] Personelu medycznego [58 tys. osób] Studentów [10 tys.] Szpitali [145] Urzędu Wojewódzkiego [154 Zespoły Ratownictwa Medycznego] Pracowników akademickich Administracji szpitalnej i SUM 2

3 Instytutu Reumatologii w Warszawie (SD placówek współpracujących) Jednostekplacówek ochrony zdrowia w Polsce - obsługujących schorzenia tkanki kostnej u dzieci i dorosłych Pani Barbara Jarzębska omówiła główne cele społeczne Projektu tj.: Obniżenie kosztów funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej Poprawienie efektywności leczenia Zmiana postaw społecznych wobec publicznej opieki zdrowotnej Stworzenie modelu sieciowego, wysoko specjalistycznej opieki medycznej o charakterze ponad regionalnym. W projekcie uczestniczy 6 szpitali kliniczny oraz Instytut Reumatologii jako ośrodek ogólnopolski. Promocja nowoczesnych metod leczenia opartych o najnowsze rozwiązania organizacyjne i technologiczne Standaryzacja obsługi pacjentów ze schorzeniami tkanki kostnej u dzieci i dorosłych Wzbogacenie działań w obszarze medycznym o usługi telekonsultacji i telemedycyny cele służące potrzebom pacjentów: upodmiotowienie pacjenta w systemie opieki zdrowotnej Poprawa standardów obsługi pacjentów Obniżenie kosztów leczenia Poprawienie komfortu leczenia Skrócenie czasu obsługi Dostęp do informacji o własnym stanie zdrowia Poprawienie poziomu bezpieczeństwa leczenia Szybka ścieżka leczenia w stanach kryzysowych Możliwość opieki medycznej w domu w standardach podwyższonego bezpieczeństwa Standaryzacja obsługi pacjentów (przykład : wymiana informacji pomiędzy Instytutem Reumatologii a pozostałymi jednostkamiplacówkami ochrony zdrowia w Polsce, obsługującymi schorzenia tkanki kostnej u dzieci i dorosłych) cele służące potrzebom personelu medycznego: Poprawienie efektywności pracy Ułatwienie dostępu do informacji o pacjencie Ułatwienie zadań w obszarze konsultacji Uruchomienie nowych rozwiązań służących kształceniu kadry medycznej Poprawienie poziomu bezpieczeństwa leczenia Ułatwienie zarządzania zasobami medycznymi, łóżkami szpitalnymi i przychodniami Umożliwienie integracji danych medycznych Budowanie kompetencji o charakterze ponad regionalnym Stworzenie systemów mających charakter otwarty, umożliwiających dołączanie kolejnych partnerów do opracowanych struktur 3

4 cele służące potrzebom edukacji i nauki: Stworzenie warunków dla skuteczniejszego poznania i nauki nowoczesnych systemów leczenia Udział w unikalnych procesach leczenia operacyjnego w czasie rzeczywistym. Możliwość wykorzystania naj nowszych technologii teleinformatycznych w procesach kształcenia. Lepsza organizacja czasu pracy i nauki. Dostęp do rzetelnych, zróżnicowanych i zanonimizowanych danych z zabiegów medycznych i dokumentacji medycznej Możliwość poszerzenia zasobów elearnigowych Uniwersytetu cele służące potrzebom Urzędu Wojewódzkiego: Zapewnienie możliwości stałego monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu wykorzystania łóżek szpitalnych w szpitalach klinicznych, a docelowo udostępnienie systemu dla wszystkich szpitali województwa. Integracja informacji o możliwych zasobach ratownictwa medycznego. Możliwość szybkiego zarządzania zabezpieczeniem medycznym dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Możliwość uruchomienia systemu telekonsultacji medycznych na poziomie urządzeń stacjonarnych i mobilnych z wybranymi konsultantami medycznymi. Personalizacja leczenia szpitalnego dla wskazanych poszkodowanych oraz cele projektu służące potrzebom administracyjnym beneficjentów: Przyspieszenie procesów obiegu informacji wewnątrz instytucji w bezpośrednim oddziaływaniu w obszarach A2B oraz A2C Otwarcie instytucji na nowoczesne formy wymiany danych z otoczeniem w oparciu o nowe rozwiązania funkcjonalne w obszarze A2B (Zamówienia Publiczne) Standaryzacja procesów wymiany informacji Obniżenie kosztów administracyjnych Usprawnienie i optymalizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem BI Pani Barbara Jarzębska poinformowała także uczestników prezentacji, iż projekt ma na celu stworzenie systemu o charakterze otwartym, do którego będą mogły w każdej chwili przystąpić inne podmioty lecznicze w Polsce. W dalszej części spotkania głos zabierali kolejno uczestnicy prezentacji, wskazując reprezentowane przez siebie podmiotyjednostki. Na wstępie Pan Paweł Podsiadło, przedstawił rolę Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum jako instytucji wybranej w procedurze otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w celu wspierania działań w zakresie nowoczesnych form leczenia i optymalizacji systemów informatycznych. Omówione zostały cele szczegółowe Projektu tj.: zabezpieczenie integracja danych stworzenie infrastruktury technicznej, optymalizacja systemów 4

5 teleinformatycznych (zarządzanie wsparcie w administracji), wdrożenie nowych usług elektronicznych - mające na celu upodmiotowienie pacjenta. Wdrożenie nollych usług e lektronicznych poprawiających dostępność i jakość realizacji świadczeń zdrowotnych lu' Szpitalach Klinicznych wojevllództwa Śląskiego. Integracja danych z systemów szpitalnych lu' zakresie poprawy dostępności usług medycznych. G3 UtlNorzenie zintegrowanego portalu informacji medycznej i edukacyjnej dla partnerów społecznych. G12 Integracja danych z systemów 5ł!pitalnych IN zakresie poprawy dostępności usług medycznych na potrzeby: G17 I 7 PacjentólN, GB 7 Szpitali. G9 Służb WojeINody. G10 Utworzenie zunifikonanej platformy telemedycznej. G11 Część prezentacji związana ze sprzętem oraz infrastrukturą sieciową projektu została zaprezentowana przez Pana Łukasza Walczaka. Głównym tematem prelekcji była charakterystyka obszarów modernizacji istniejącej już infrastruktury, która będzie skupiona głównie na zabezpieczeniu baz danych oraz utworzeniu nowoczesnej sieci światłowodowej umożliwiającej przesył informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz utworzeniu w obrębie szpitali, sieci dostępnej dla pacjentów. Modernizacja i optymalizacja zasobów sprzętowych i infrastruktury sieciowej celem poprawy bezpieczeństwa i integralności danych. G7 ZABEZPIECZENIE BAZ DANYCH I SYSTEMÓW G9 UTWORZENIE NOWOCZESNEJ SIECI ŚWIA TlOWODOWEJ Z CENTRUM ZAPASOWYM G12 UTWORZE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OBRĘBIE SZPITALI 5

6 ~ ~~ ' ~ktlny r>ull!cvly SlI)IW,,, {KJi"uny;n"A.Micl~C~;~q DataCenter ", _ ~_~ j:- ' ---I,, ", (- Swilch l OG ~ ~, ' Gó"""14~klnc..".,.""'Me<tva_, I PUblie..,y 5:pital Klinie.o ~ N, T,,, InOf'lhH R... li'1>i101l>gll w W",azaW!o, ' ,.. Ponadto poruszona została także kwestia bezpieczeństwa zapewnienia poufności. ochrony danych wrażliwych celem Przedstawione informacje zostały uzupełnione przez Pana Pawia Podsiadlo o kwestie związane z telemedycyną i wdrożeniem nowych e-usług na projektowanej platformie oraz o podstawowe korzyści płynące z powstałej infrastruktury systemu tj. m.in.: ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi, polepszenie opieki zdrowotnej na odizolowanych lub odległych obszarach, szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie, zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów, zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej, oszczędności wynikające z usprawnień administracyjnych, umożliwienie scalania danych rozproszonych po różnych jednostkach służby zdrowia, umożliwienie realizacji badań naukowych, dotychczas wymagających kosztochłonnych dojazdów do pacjentów, poprawa jakości kształcenia poprzez zapewnienie nowych form dydaktycznych, zmniejszenie barier w komunikacji pomiędzy ośrodkami służby zdrowia. 6

7 Wdrożeni e nowych usług elektronicznych pop..-awlających dostępnoś": r jakoś": realizacji świadczeń zdrowotnych w Szpitalach Klinicznych wojev.tódzłna ~Iąsklego. Integracja danych z systemów szpitalnych w zakresie poprawy dostępności usług medycznych. G3 Integr"cj" da ny c h z s ys t e mów szpitalnych w zakresie p o pr<>wy do stępności usług medycznych n a potru~ by' G H I Pacjentów. G B Szpitali. 69 S łu t b W o j e wody. G10 Utworzenie zunifiko wanej platformy te lemedycznej. Gll Utworzeni e zintegrowanego portalu Info rmacj i medycznej I edukac yj n e j d la partnerów społec z nych. G12 W dalszej części prezentacji zabrał głos Pan Jacek Karpe omawiając system mający na celu informowanie o dostępności do łóżek szpitalnych oraz usług szpitalnych, zarówno dla pacjentów jak i służby Urzędu Wojewódzkiego. W prezentacji Pana Jacka Karpe podkreślony zostały taki element systemu jak: monitorowanie zasobów medycznych szpitali mający znaczący wpływ na służby Ratownictwa Medycznego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. PROCES SYSTEM INFORMACJI o MIEJSCACH SZPlTALNYCH (ŻRÓDL A I BAZA DANYCH) ZGLOSZF:-<n; ZDARZENi". MEDYCZNEGO 7

8 Następnie Pani Urszula Rytel omówiła kwestie związane Portalem Usług Medycznych, Administracyjnych i Edukacyjnych, który pozwoli na zgromadzenie w jednym miejscu informacji, z których mogą korzystać zarówno pacjenci, którzy będą mieli możliwość dostępu do swojej dokumentacji medycznej jak i studenci, którym portal umożliwi korzystanie z wyników naukowych i poprawi dostęp do informacji. Powstały portal umożliwi pozyskanie m.in. takich danych jak: informacje o specjalizacjach szpitali i przychodni, informacje o lekarzach, informacje o terminach przyjęć oraz dostępności usług i za sobów z możliwością elektronicznej rejestracji, informacje o ofercie SUM dla medycyny i biznesu, informacje o pracownikach naukowych. Kolejnym punktem prezentacji było omówienie przez Pana Marcina Chabiora działań związanych z potrzebami wdrożenia zintegrowanego systemu obiegu dokumentów celem umożliwienia sprawnej wymiany dokumentacji zarówno na szczeblu medycznym jak również administracyjnym - wprowadzenie podpisu elektronicznego, integracja systemu z epuap, i dopuszczenie utworzonego dokumentu do obiegu. Pan Marcin Chabior podkreślił, iż zgodnie z zaleceniami KE instytucje publiczne powinny dążyć do zamiany form wersji papierowych dokumentów na dokumenty elektroniczne, zarówno w obszarze Elektronicznego Obiegu Dokumentów jak i Systemu Obsługi Zamówień Publicznych, gdzie już np. na etapie prowadzonej korespondencji w kwestiach związanych z procedurą składania ofert w postępowaniach przetargowych, zalecane jest odejście od form papierowych. Powstały system informatyczny będzie miał kluczowe znaczenie dla funkcjonowania instytucji zarówno w aspekcie administracyjnym jak i dla jednostek medycznych. Zintegrowanie i optymalizacja systemów teleinformatycznych Śląskich Szpitali Klinicznych oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w celu poprawy procesów zarządzania, usprawnienia wymiany danych oraz lwi kszenia ich bezpieczeństwa. G2 Elektroniczny Obieg Dokumentów. G5 Bu siness Intelligence. G4 System Ob s łu g i Zam ów i eń Publicznych. G6 M odernizacj a i optymalizacja zasobów s pr z ętowych i infrastruktury sieciowej celem poprawy bez p i e cze ństw a i in t eg ra ln oś ci danych. G7 Następnie głos zabrał Pan Jarosław Radziszewski omawiając System Business Inteligence, którego wdrożenie będzie miało na celu standaryzację procesów w zakresie obsługi pacjentów, poprzez utworzenie centralnej hurtowni danych oraz wdrożenie oprogramowania klasy Business Inteligence. 8

9 Pan J a rosław Radziszewski podkreślił, i ż wdrożony system umożłiwi powiązanie danych po c hodzących z różnych systemów informatycznych, przyspieszy dostęp do informacji, pozwołi na pozyskan ie nowych informacji z i stn i ejącyc h danych oraz na wydajniejszą współpracę w ramach okre ś l onych procesów biznesowych. W dalszej części spotkania Pan Marcin Chabior omówił zagadnienia związane z kosztami w Projekcie oraz okrese m realizacji jego poszczególnych zadań. Sprzęt 37,13% Oprogramowanie -zlecenia 37,89% Analizy przedprzetargowe i przetargi 0,57% Wsparcie techniczne 3,52% _... Szkolenia 1,28% l Analizy przedwdrożeniowe 1,32% Koszty osobowe 8,11% Koszty Pośrednie 2,96% Ko lokacja 0,57% ,69% Koszt Energii 5,80% J Kampa nia Informacyjna 0,16% SUMA 100,00%

10 Zadanie Data rozpoczęcia Planowana data Data punktu Data punktu zakończenia krytycznego ostatecznego Nazwa zadania nrl Wdrożenie nowych usług elektronicznych poprawiających dostępność i jakość realizacji świadczeń zdrowotnych w Szpitalach Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Nazwa zadania nr 2 Wdrożenie i integracja narzędzi informatycznych w uniwersyteckich laboratoriach medycznych oraz Akademickim Centrum Stomatologii na potrzeby wymiany danych dokumentacji Nazwa zadania nr 3 Utworzenie zintegrowanego portalu informacji medycznej i edukacyjnej dla partnerów społecznych. Nazwa zadania nr4 Utworzenie zunifikowanej platformy telemedycznej Nazwa zadania nr 5 Wdrożenie rozwiązań konsultacyjnych i telemedycznych Nazwa zadania nr6 Business Intelligence Nazwa zadania nr 7 Elektroniczny Obieg Dokumentów Nazwa zadania nr8 System Ob sługi Zamówień Publicznych Nazwa zadania nr9 Utworzenie Systemu Informatycznego i Infrastruktura dla potrze b Instytutu Reumatologii w celu świadczenia u s ług o charakterze ogólnokrajowym Nazwa zadania nrlo Zakup i dostawa sprzętu, rozbudowa infrastruktury sieciowej Ponadto Pan Marcin Chabior, p rzedstawił wstępny harmonogram postępowań przetargowych, które zostaną ogłoszone celem wyłonienia wykonawców usług w ramach realizowanych zadań. Ogloszen ie postępowań dla Zadań od 1-5 i 7-10 przewidziane jest na dzień , natomiast postępowanie dotyczące Zadania nr 6 przewidziane jest na Ostatnią częścią prezentacji b y ła dyskusja powstała w odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników preze ntacji: Pan Bartosz Twardowski - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1. Jakie są relacje pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w Projekcie? 10

11 - Pani Barbara Jarzębska, SUM - wyja ś niła, iż szpitale kliniczne, które dołą czyły do Projektu są jednostkami, których organem założycielskim jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, po s iad ającymi oddzielną osobowość prawną, natomiast Instytut Reumatologii w Warszawie jest jednostką niepowiązaną, z którą SUM nawiązał wspólpracę. Ponadto Park Naukowo - Technologiczny Euro-Centrum został wybrany w drodze ogło s zenia o otwartym naborze partnera do projektu spełniając wszystkie kryteria w związku z czym jego przystąpienie do projektu zostało zaakceptowane. Celem umocowania relacji pomiędzy podmiotami utworzona została Umowa o Partnerstwie, w której gdzie SUM jest Liderem. 2. Jaki jest stopień dojrzałości usług, dotyczący 4 i 5 stopnia dojrzałości? - Pan Paweł Podsiadło odpowiedział, iż udało się uzyskać 3 usługi o wysokim stopniu dojrzało ści 4 tj. telemedycyna, zarządzanie kryzysowe oraz system zamówień publicznych. 3. Jak rozwiązana zostanie własno ść poszczególnych elementów zakupionych w ramach projektu? Pan Marcin Chabior, SUM - Szpitale Kliniczne otrzymają część sprzętu, który umożliwi im kontakt z SUM, każdy z tych elementów stanie s ię własnością szpitali. Ponadto Uczeln ia, również musi stwo rzy ć warunki do umożliwienia kontaktu. W tej warstwie będą zakupione serwery odpowiedzialne za przesyłanie danych pomiędzy konkretnymi szpitalami. Kwestia własności jest na razie rozwiązana, ale jeszcze nie sformalizowana. Ze względu na dostęp do danych ten element wyposażenia prawdopodobnie będzie stanowił własność Uniwersytetu. 4. Jak zostaną rozwiązane kwestie związane z przetargami? Pani Barbara Jarzębska, SUM - Każdy z Partnerów będzie odpowiedzialny za swój własny budżet, natomiast Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Lider Projektu będzie odpowiedzialny za organizację przetargów jednak w przypadku dostaw sprzętu istnieje mo ż liwość podpisania np. umowy trójstronnej. 5. Jakie są wskaźniki produktu? Pani Barbara Jarzębska, SUM - Wskaźniki zostały przedstawione w treści prezentacji na wyświetlanych slajdach. Do wskaźników planowanych do osiągnięcia należą m.in.: Przestrzeń dyskowa serwerowni 600TB Platforma telemedyczna i telekonsultacje: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja: 3 - Intergracja i udostępnianie danych o zasobach szpitalnych: udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja: 1 Liczba u sług publicznych Portal Informacji medycznej i edukacyjnej - Liczba usług publicznych udo stępnionyc h on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja: 1 Wdrożenie i integracja narzędzi informatycznych w uniwersyteckich laboratoriach medycznych na potrzeby wymiany dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami prawnymi: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja: 3 - Elektroniczny Obieg Dokumentów: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 11

12 - System Obslugi Zamówień Publicznych: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1, Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja: 1 - Portal informacji medycznej i edukacyjnej: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzalości 3 - dwustronna interakcja: 1 - Platforma telemedyczna - Liczba uslug publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzalości 3 - dwustronna interakcja: 3 - System Business Intelligence: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 Pan Kamil Etel- przedstawiciela firmy SIMPLE S.A 6. Czy jest plan na weryfikacje jakości danych, które bedą wysylane do hurtowni danych? - Pan Jarosław Radziszewski - Kierownik Dzialu Informatyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wyjaśnił, że zakres wysyłanych danych zostanie ustalony i zweryfikowany pod względem jakości, co nie będzie stanowilo problemu w zakresie planowanych działań. Poinformował także, że będzie istniała możliwość rozwinięcia systemu pod kątem weryfikacji danych. -Pan Marcin Chabior dodał również, że system będzie wyposażony w element budżetowania co umożliwi tworzenie planów wydatkowania, harmonogramów stanowiąc tym samym wsparcie procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Pan Bartosz Twardowski - Ministerstwo Spraw wewnętrznych 7. Czy jest możliwość na obniżenia dofinansowania ze wzgledu na komercjalizacje oraz zakres oferty przedstawionej przez Euro-Centrum? - Pani Barbara Jarzębska - SUM - Nie przewiduje się w planowanym projekcie komercjalizacji z uwagi na fakt, iż Partnerzy projektu działają w publicznym systemie opieki zdrowotnej i zakłada się, że nie będą świadczyć usług komercyjnych z wykorzystaniem powstałej w wyniku projektu infrastruktu ry. - W odniesieniu do zakresu oferty Pan Paweł Podsiadło wyjaśnił, że Euro-Centrum posiada kadrę informatyczną oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi. Realizowane były projekty o dofinansowaniu na poziomie 150 mln. zl, gdzie Euro-Centrum wspomagało inne instytucje własnymi kompetencjami. - Pani Barbara Jarzębska potwierdziła, że wyłonienie Euro- Centrum jako Partnera w Projekcie ma na celu wsparcie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w realizacji Projektu w zakresie zarządzania. Łukasz Engelmann - Meritum IT 8. Jaka jest wiedza SUM z zakresu realizacji projektów merytorycznie związanych z wymianą danych ze szpitalami? - Pani Barbara Jarzębska, SUM - Na poziomie regionalnym Uczelnia jest zaangażowana w projekt Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna ecare Med z zakresu uslug telemedycznych w dziedzinie kardiologii i neurologii, którego jest Liderem. Ponadto, obecnie tworzona jest także platforma 12

13 medyczna w obszarze onkologii. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ma także świadomoś ć, i ż w poprzednich okresach programowania powstawaly platformy medyczne dotyczące wymiany danych. Ponadto SUM posiada informacje, iż Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt w ramach Polski Cyfrowej, w którym szpitale SUM będą brały udział, natomiast zakresy projektów nie są powiązane ze sobą i nie nakładają się na siebie tematycznie, w zw ią zku z czym będą mogły być równolegle realizowane. - Pan Paweł Pod siadło dodał, że na etapie przygotowania SIWZ zostaną sporządzane protokoły wymiany danych. - Pan Marcin Chabior nadmienił, iż przygotowywany Projekt, w każdym z planowanych działań przewiduje aspekt edukacyjny, celem uzupełnienia zdobywanej wiedzy praktycznej. Podsumowując prezentację Pan Paweł Podsiadło podkreślił, że wiedza na temat Projektu jest jeszcze ograniczona z uwagi na fakt, iż nie są znane na chwilę obecną rozwiązania jakie zostaną zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące dostępu do badań oraz identyfikacji pacjentów w systemie - jest to obecnie obszar nieokre ś lony. Ze względu na informacyjny przebieg Publicznej prezentacji założeń projektu, w wyniku której powstała dyskusja miała charakter udzielania wyjaśnień na powstałe ze strony uczestników pytania, nie zaistniała konieczność sformułowania wniosków ani tez, których uwzględnienie miało by wpływ na dalszy kształt oraz prace związane z projektem. Z uwagi na brak dalszych pytań na tym zakończono prezentację. 13

14

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Białystok, 02.09.2013r. 1 Budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Ryszard Mężyk Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sieci szerokopasmowej w medycynie

Wykorzystanie sieci szerokopasmowej w medycynie Sprint S.A., Nearshoring Solutions Sp. z o. o. Szybka i niezawodna infrastruktura sieciowa jako warunek konieczny skutecznej informatyzacji służby zdrowia i Systemy klasy Business Intelligence korzyści

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Informatyczna Platforma Fuzji Badań Obrazowych Serca 27 listopada 2015 SCO Kiece KSS JP2 Kraków

Zagadnienia: Informatyczna Platforma Fuzji Badań Obrazowych Serca 27 listopada 2015 SCO Kiece KSS JP2 Kraków Zagadnienia: 1. Definicja telemedycyny 2. Rodzaje usług telemedycznych 3. Cele telemedycyny 4. Prognoza zapotrzebowania 5. Bariery rozwoju runku telemedycznego 6. Zalety telemedycyny 7. Perspektywy Telemedycyna

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych?

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Edward Nowicki, Tomasz Białobłocki, Zbigniew Stężyński Outsourcing usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1?

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Paweł Masiarz Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Poznań, 2014-11-20 1 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09.

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09. Lp. OSI Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia Przewidywan y okres realizacji przedsięwzię cia Miejsce realizacji (kraj/ województwo/ interwencji) Instytucje odpowiedzialna za realizacje przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 PORTFOLIO PROJEKTÓW CSIOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania E-zdrowie w województwie pomorskim - założenia strategiczne i działania Forum ezdrowia Sopot, 15-09-2016 Obecność e-zdrowia w dokumentach strategicznych w woj. pomorskim E-zdrowie w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Sławomir Miklicz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Cynkar Dyrektor Departamentu Społeczeostwa Informacyjnego Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Slajd 2 z 43 Dlaczego istnieją archiwa i czemu służą? Misją archiwów państwowych jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa

Bardziej szczegółowo

MDT MEDICAL. www.mdtmedical.eu

MDT MEDICAL. www.mdtmedical.eu MDT MEDICAL Misja Misją MDT Medical jest wdrożenie i zastosowanie systemów i rozwiązań opartych nanowoczesnych technologiach, mających zastosowani w procesach diagnozy, leczenia i opieki nad osobami chorymi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Katarzyna Cyran kcyran@szpitaljp2.krakow.pl Zadania Biura Projektów Międzynarodowych: poszukiwanie możliwości pozyskania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY STRATEGICZNEJ I STOPNIA

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY STRATEGICZNEJ I STOPNIA Formularz nr 11.3_10 LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY STRATEGICZNEJ I STOPNIA Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne Konkurs nr RPPM.07.02.00-IZ.00-22-002/16

Bardziej szczegółowo

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r.

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Agenda 1. O konkursie 2. Partnerzy projektu 3. Okres i

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kraków, 18 listopada 2015r. Realizacja Ramy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH

KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH XII FORUM SZPITALI SPECJALISTYCZNYCH I KLINICZNYCH Poznań, 7-9 października 2013 r. KRAJOWY PROGRAM SUPRA BROKERS Sp. z o.o. i jesteś bezpieczny od Zakopanego po Hel Krajowy Program Szpitalnych Zakupów

Bardziej szczegółowo

MOTOMED Raport CSR. Strona 1

MOTOMED Raport CSR.  Strona 1 MOTOMED 2016 Raport CSR www.motomed.com.pl Strona 1 Strategia CSR Głównymi celami projektu Wdrożenie CSR były rozwinięcie i wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach: 1. Ochrona środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Lp. Nazwa dokumentu Tak N/D 1. studium wykonalności Planowana data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim dr Jacek Kozłowski Cieszyn, 15.10.2010 r. Plan prezentacji 1. Umiejscowienie projektu w kontekście RPO WSL 2007-2013 2. Cele

Bardziej szczegółowo

e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1

e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1 e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1 Rafał Orlik Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Kraków, 2014-10-08 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Priorytet II CYFROWA MAŁOPOLSKA Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Planowany termin naboru: IV kw.2015r. Orientacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozwój j specjalistycznych usług. ug telemedycznych w Wielkopolsce. Michał Kosiedowski

Rozwój j specjalistycznych usług. ug telemedycznych w Wielkopolsce. Michał Kosiedowski Rozwój j specjalistycznych usług ug telemedycznych w Wielkopolsce Michał Kosiedowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Sieciowe Afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (od roku

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA Prof.dr hab.inż. Pieczyński Andrzej Dziekan WEIT, UZ Dr inż. Michta Emil WEIT, UZ Cottbus, 25/26.06.2009 ehealth w EU Plan Telemedycyna - cel stosowania

Bardziej szczegółowo

U ług u i g teleme m dyc y zne n w w regi g on o a n lne n j słu u bi b e z dr d ow o i w a Mich c ał a K o K si s ed e owsk s i

U ług u i g teleme m dyc y zne n w w regi g on o a n lne n j słu u bi b e z dr d ow o i w a Mich c ał a K o K si s ed e owsk s i Usługi telemedyczne w regionalnej służbie zdrowia Michał Kosiedowski Tradycyjna służba zdrowia Brak współpracy pomiędzy jednostkami służby zdrowia pacjent w jednym czasie leczony jest w obrębie jednej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania (Analiza SWOT) Cele realizacje projektów

Uwarunkowania (Analiza SWOT) Cele realizacje projektów Projekty teleinformatyczne realizowane przez CSIOZ, które uzyskały dofinansowanie w ramach 7 osi POIG wraz z harmonogramem ich realizacji Dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych załącznik do uchwały nr 331 / 21 / V / 201 z dn. 12 marca 201 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Priorytet: II Społeczeństwo informacyjne Działanie: 2.2 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Umowy o dofinansowanie

Umowy o dofinansowanie Umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne Podpisanie w dniu

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Przyznana punktacja. Waga. Lp. Kryterium Opis sposobu punktowania Elementy podlegające punktacji Punkty KRYTERIA TRAFNOŚCI/ SKUTECZNOŚCI 1.

Przyznana punktacja. Waga. Lp. Kryterium Opis sposobu punktowania Elementy podlegające punktacji Punkty KRYTERIA TRAFNOŚCI/ SKUTECZNOŚCI 1. KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VIII

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny

INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny Krajowa Izba Gospodarcza 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; fax: (022)

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY WYKONALNOŚCI

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY WYKONALNOŚCI Formularz nr 11.3_4 LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY WYKONALNOŚCI Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne Konkurs nr RPPM.07.02.00-IZ.00-22-002/16 L.p.

Bardziej szczegółowo

podejścia do rozwoju społecze informacyjnego Leszek Olszewski

podejścia do rozwoju społecze informacyjnego Leszek Olszewski e-region vs.. e-gmina e różne podejścia do rozwoju społecze eczeństwa informacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Leszek Olszewski Kwota alokacji na działanie 1.5 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Warszawa, czerwiec 2014 Szpital Wolski jest szpitalem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Narzędzia klasy Business Intelligence wspomagające zarządzanie na poziomie szpitala i regionu Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Pion Ochrony Zdrowia rozwiązania dla Sektora Opieki

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973)

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 6 miliardów w 2012 Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 1 miliard w 2008 2 miliardy w 2014 Michael Donald Wise i jego pierwszy komputer osobisty (1975) 2 miliardy w 2009 Pierwsza przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Agenda Nowe warunki działania placówek ochrony zdrowia nowe wyzwania dla zarządzających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/5 8 / 2007 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 18 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XII/5 8 / 2007 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 18 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XII/5 8 / 2007 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia akceptacji przystąpienia przez Gminę Bytnica do przedsięwzięcia pt. eadministracja szansą rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. E-Zdrowie karty działań Działanie nr 1 Nazwa Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie.

Bardziej szczegółowo

opracowanych przy wsparciu Komisji, duŝych projektach pilotaŝowych oraz projektach badawczych w tej dziedzinie.

opracowanych przy wsparciu Komisji, duŝych projektach pilotaŝowych oraz projektach badawczych w tej dziedzinie. Perspektywy i strategie rozwoju usług telemedycznych w Polsce - legislacja dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 26 kwiecień 2012 r. Komisja będzie działać na rzecz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Ponad 8 mld zł na lata 2014-2020 Ponad 640 mln zł na

Bardziej szczegółowo

KIGMED.eu szansą na innowacyjny biznes Jerzy Bujok - Kierownik Projektu

KIGMED.eu szansą na innowacyjny biznes Jerzy Bujok - Kierownik Projektu KIGMED.eu szansą na innowacyjny biznes Jerzy Bujok - Kierownik Projektu DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZA PRZYSZŁOŚĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA R XVI/119/07 RADY MIASTA KOSTRZY AD ODRĄ. z dnia 20 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA R XVI/119/07 RADY MIASTA KOSTRZY AD ODRĄ. z dnia 20 grudnia 2007 roku UCHWAŁA R XVI/119/07 RADY MIASTA KOSTRZY AD ODRĄ z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Kostrzyn nad Odrą do przedsięwzięcia pn. e-administracja szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.1. Odnawialne Źródła Energii. 270 mln zł pozyskanych dotacji Specjalizacja: ochrona zdrowia

Działanie 4.1. Odnawialne Źródła Energii. 270 mln zł pozyskanych dotacji Specjalizacja: ochrona zdrowia 270 mln zł pozyskanych dotacji Specjalizacja: ochrona zdrowia Działanie 4.1 Oferta cenowa wykonania dokumentacji aplikacyjnej wraz z informacją o konkursie. Kraków, listopad 2015 Masterprojekt S.C. Adres

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia

Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia 1 Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia 2 Regionalny Program Województwa Mazowieckiego Sektor ochrony zdrowia w RPO WM 14-20 Infrastruktura Usługi opieki zdrowotnej E- zdrowie Działanie 6.1

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ul. TRĘBACKA 4, WARSZAWA WWW.KIG.PL

Krajowa Izba Gospodarcza. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ul. TRĘBACKA 4, WARSZAWA WWW.KIG.PL Krajowa Izba Gospodarcza KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ul. TRĘBACKA 4, WARSZAWA WWW.KIG.PL 1 Krajowa Izba Gospodarcza ponad 200 LAT SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE (w 1809 roku w Księstwie Warszawskim powstały

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty do 30 000 EURO

Zaproszenie do złożenia oferty do 30 000 EURO Znak pisma: AOT-R 2221/ 231/ /2014 Zamawiający: Zaproszenie do złożenia oferty do 30 000 EURO Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 22-400 Zamość Aleje Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Platforma Telemedyczna MedGo.pl

Platforma Telemedyczna MedGo.pl Platforma Telemedyczna MedGo.pl O Medgo I Q 2012 projekt zdobywa dofinansowanie 720 000 tys zł w ramach współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i funduszem zalążkowym KiGMed Spółka w 2012 koncentrowała się

Bardziej szczegółowo