w Katowicach, Szpitali Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Instytutu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Katowicach, Szpitali Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Instytutu"

Transkrypt

1 Protokół Publiczna prezentacja założeń Projektu " Integracja i rozbudowa platform informatycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Szpitali Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Instytutu Reumatologii w Warszawie. Uruchomienie nowoczesnych platform razwoju e-uslug i telemedycyną " Ogłoszenie o dokładnym terminie oraz miejscu prowadzenia "Publicznej prezentacji założeń projektu" zostało zamieszczone w dniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ślą sk i ego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz zostało przesłane drogą elektroniczną do IZ i MAie. Osoby zainteresowane uczestnictwem w " Publicznej prezentacji projektu" mogły przesyłać swoje zgłoszenie do dnia na adres: podając w tre ś ci swoje imię i nazwisko, dane instytucji, którą reprezentują oraz nr telefonu i adres do kontaktu. O przejęciu decydowała kolejność zgłoszeń (30 miejsc). Osoby zakwalifikowane otrzymały potwierdzenie udziału. Przebieg całości prezentacji został utrwalony przy pomocy urządzenia rejestrującego dźwięk. Prezentacja rozpoczęła się w dniu o godzinie 12:00 w Sali Senatu Śląskiego Medycznego w Katowicach. Uniwersytetu Obecni byli przedstawiciele Wnioskodawcy: 1. Barbara Jar zębska - Kierownik Działu Projektów, Programów Rozwojowych Innowacji, Ś lą ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2. Anna lilszer -Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji, SUM 3. Marcin Chabior - Kierownik Centrum Informatyki i Informatyzacji, SUM 4. Łukasz Walczak - Centrum Informatyki i Informatyzacji, SUM 5. Urszula Rytel - Kierownik Działu Informatyki Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego, SUM 6. Jacek Karpe - Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. S. Szyszko, SUM 7. Jarosław Radziszewski - Kierownik Działu Informatyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli nicznego nr 1 im. Prof. S. Szyszko, SUM 8. Damian Piórkowski - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego, SUM 9. Artur Klimek - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, SUM 10. Andrzej Gil - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 GCZD, SUM

2 Zgłoszeni uczestnicy: 1. Paweł Podsiadło - Wiceprezes Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum (Partner Projektu) 2. Ireneusz Kruszelnicki - Park Naukowo - Technologiczny Euro-Centrum 3. Marcin Płonka - Comach S.A. 4. Bartłomiej Łata - Comach S.A 5. Paweł Gaza - Comach S.A 6. Renata Mera - Signity S.A. 7. Adam Piasecki - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 8. Borys Czerniejewski - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 9. Andrzej Goleń - InstytutTechnik Innowacyjnych EMAG 10. Bartosz Twardowski - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 11. Agnieszka Gałuszka - Microcoft Sp. z Grzegorz Szlachta - CompuGroup Medical Polska Sp. z Kamil Etel- SIMPLE S.A. 14. Łukasz Engelmann - Meritum IT Przebieg spotkania Prezentacja rozpoczęła się w dniu o godzinie 12:00 w Sali Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przebieg całości prezentacji został utrwalony przy pomocy urządzenia rejestrującego dźwięk. Prezentację rozpoczęła Pani Barbara Jarzębska, która przywitała przybyłych gości w imieniu władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz przedstawiła prelegentów spotkania. Na wstępie poinformowała uczestników spotkania, iż Publiczna prezentacja założeń Projektu jest wymogiem formalnym w Konkursie ogłoszonym w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata W dalszej kolejności zaprezentowany został tytułu projektu oraz jego główne założenia, Jarzębska poinformowała, iż projekt skierowany jest do: Pani Barbara Mieszkańców województwa śląskiego [4,5 mln] Personelu medycznego [58 tys. osób] Studentów [10 tys.] Szpitali [145] Urzędu Wojewódzkiego [154 Zespoły Ratownictwa Medycznego] Pracowników akademickich Administracji szpitalnej i SUM 2

3 Instytutu Reumatologii w Warszawie (SD placówek współpracujących) Jednostekplacówek ochrony zdrowia w Polsce - obsługujących schorzenia tkanki kostnej u dzieci i dorosłych Pani Barbara Jarzębska omówiła główne cele społeczne Projektu tj.: Obniżenie kosztów funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej Poprawienie efektywności leczenia Zmiana postaw społecznych wobec publicznej opieki zdrowotnej Stworzenie modelu sieciowego, wysoko specjalistycznej opieki medycznej o charakterze ponad regionalnym. W projekcie uczestniczy 6 szpitali kliniczny oraz Instytut Reumatologii jako ośrodek ogólnopolski. Promocja nowoczesnych metod leczenia opartych o najnowsze rozwiązania organizacyjne i technologiczne Standaryzacja obsługi pacjentów ze schorzeniami tkanki kostnej u dzieci i dorosłych Wzbogacenie działań w obszarze medycznym o usługi telekonsultacji i telemedycyny cele służące potrzebom pacjentów: upodmiotowienie pacjenta w systemie opieki zdrowotnej Poprawa standardów obsługi pacjentów Obniżenie kosztów leczenia Poprawienie komfortu leczenia Skrócenie czasu obsługi Dostęp do informacji o własnym stanie zdrowia Poprawienie poziomu bezpieczeństwa leczenia Szybka ścieżka leczenia w stanach kryzysowych Możliwość opieki medycznej w domu w standardach podwyższonego bezpieczeństwa Standaryzacja obsługi pacjentów (przykład : wymiana informacji pomiędzy Instytutem Reumatologii a pozostałymi jednostkamiplacówkami ochrony zdrowia w Polsce, obsługującymi schorzenia tkanki kostnej u dzieci i dorosłych) cele służące potrzebom personelu medycznego: Poprawienie efektywności pracy Ułatwienie dostępu do informacji o pacjencie Ułatwienie zadań w obszarze konsultacji Uruchomienie nowych rozwiązań służących kształceniu kadry medycznej Poprawienie poziomu bezpieczeństwa leczenia Ułatwienie zarządzania zasobami medycznymi, łóżkami szpitalnymi i przychodniami Umożliwienie integracji danych medycznych Budowanie kompetencji o charakterze ponad regionalnym Stworzenie systemów mających charakter otwarty, umożliwiających dołączanie kolejnych partnerów do opracowanych struktur 3

4 cele służące potrzebom edukacji i nauki: Stworzenie warunków dla skuteczniejszego poznania i nauki nowoczesnych systemów leczenia Udział w unikalnych procesach leczenia operacyjnego w czasie rzeczywistym. Możliwość wykorzystania naj nowszych technologii teleinformatycznych w procesach kształcenia. Lepsza organizacja czasu pracy i nauki. Dostęp do rzetelnych, zróżnicowanych i zanonimizowanych danych z zabiegów medycznych i dokumentacji medycznej Możliwość poszerzenia zasobów elearnigowych Uniwersytetu cele służące potrzebom Urzędu Wojewódzkiego: Zapewnienie możliwości stałego monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu wykorzystania łóżek szpitalnych w szpitalach klinicznych, a docelowo udostępnienie systemu dla wszystkich szpitali województwa. Integracja informacji o możliwych zasobach ratownictwa medycznego. Możliwość szybkiego zarządzania zabezpieczeniem medycznym dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Możliwość uruchomienia systemu telekonsultacji medycznych na poziomie urządzeń stacjonarnych i mobilnych z wybranymi konsultantami medycznymi. Personalizacja leczenia szpitalnego dla wskazanych poszkodowanych oraz cele projektu służące potrzebom administracyjnym beneficjentów: Przyspieszenie procesów obiegu informacji wewnątrz instytucji w bezpośrednim oddziaływaniu w obszarach A2B oraz A2C Otwarcie instytucji na nowoczesne formy wymiany danych z otoczeniem w oparciu o nowe rozwiązania funkcjonalne w obszarze A2B (Zamówienia Publiczne) Standaryzacja procesów wymiany informacji Obniżenie kosztów administracyjnych Usprawnienie i optymalizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem BI Pani Barbara Jarzębska poinformowała także uczestników prezentacji, iż projekt ma na celu stworzenie systemu o charakterze otwartym, do którego będą mogły w każdej chwili przystąpić inne podmioty lecznicze w Polsce. W dalszej części spotkania głos zabierali kolejno uczestnicy prezentacji, wskazując reprezentowane przez siebie podmiotyjednostki. Na wstępie Pan Paweł Podsiadło, przedstawił rolę Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum jako instytucji wybranej w procedurze otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w celu wspierania działań w zakresie nowoczesnych form leczenia i optymalizacji systemów informatycznych. Omówione zostały cele szczegółowe Projektu tj.: zabezpieczenie integracja danych stworzenie infrastruktury technicznej, optymalizacja systemów 4

5 teleinformatycznych (zarządzanie wsparcie w administracji), wdrożenie nowych usług elektronicznych - mające na celu upodmiotowienie pacjenta. Wdrożenie nollych usług e lektronicznych poprawiających dostępność i jakość realizacji świadczeń zdrowotnych lu' Szpitalach Klinicznych wojevllództwa Śląskiego. Integracja danych z systemów szpitalnych lu' zakresie poprawy dostępności usług medycznych. G3 UtlNorzenie zintegrowanego portalu informacji medycznej i edukacyjnej dla partnerów społecznych. G12 Integracja danych z systemów 5ł!pitalnych IN zakresie poprawy dostępności usług medycznych na potrzeby: G17 I 7 PacjentólN, GB 7 Szpitali. G9 Służb WojeINody. G10 Utworzenie zunifikonanej platformy telemedycznej. G11 Część prezentacji związana ze sprzętem oraz infrastrukturą sieciową projektu została zaprezentowana przez Pana Łukasza Walczaka. Głównym tematem prelekcji była charakterystyka obszarów modernizacji istniejącej już infrastruktury, która będzie skupiona głównie na zabezpieczeniu baz danych oraz utworzeniu nowoczesnej sieci światłowodowej umożliwiającej przesył informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz utworzeniu w obrębie szpitali, sieci dostępnej dla pacjentów. Modernizacja i optymalizacja zasobów sprzętowych i infrastruktury sieciowej celem poprawy bezpieczeństwa i integralności danych. G7 ZABEZPIECZENIE BAZ DANYCH I SYSTEMÓW G9 UTWORZENIE NOWOCZESNEJ SIECI ŚWIA TlOWODOWEJ Z CENTRUM ZAPASOWYM G12 UTWORZE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OBRĘBIE SZPITALI 5

6 ~ ~~ ' ~ktlny r>ull!cvly SlI)IW,,, {KJi"uny;n"A.Micl~C~;~q DataCenter ", _ ~_~ j:- ' ---I,, ", (- Swilch l OG ~ ~, ' Gó"""14~klnc..".,.""'Me<tva_, I PUblie..,y 5:pital Klinie.o ~ N, T,,, InOf'lhH R... li'1>i101l>gll w W",azaW!o, ' ,.. Ponadto poruszona została także kwestia bezpieczeństwa zapewnienia poufności. ochrony danych wrażliwych celem Przedstawione informacje zostały uzupełnione przez Pana Pawia Podsiadlo o kwestie związane z telemedycyną i wdrożeniem nowych e-usług na projektowanej platformie oraz o podstawowe korzyści płynące z powstałej infrastruktury systemu tj. m.in.: ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi, polepszenie opieki zdrowotnej na odizolowanych lub odległych obszarach, szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie, zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów, zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej, oszczędności wynikające z usprawnień administracyjnych, umożliwienie scalania danych rozproszonych po różnych jednostkach służby zdrowia, umożliwienie realizacji badań naukowych, dotychczas wymagających kosztochłonnych dojazdów do pacjentów, poprawa jakości kształcenia poprzez zapewnienie nowych form dydaktycznych, zmniejszenie barier w komunikacji pomiędzy ośrodkami służby zdrowia. 6

7 Wdrożeni e nowych usług elektronicznych pop..-awlających dostępnoś": r jakoś": realizacji świadczeń zdrowotnych w Szpitalach Klinicznych wojev.tódzłna ~Iąsklego. Integracja danych z systemów szpitalnych w zakresie poprawy dostępności usług medycznych. G3 Integr"cj" da ny c h z s ys t e mów szpitalnych w zakresie p o pr<>wy do stępności usług medycznych n a potru~ by' G H I Pacjentów. G B Szpitali. 69 S łu t b W o j e wody. G10 Utworzenie zunifiko wanej platformy te lemedycznej. Gll Utworzeni e zintegrowanego portalu Info rmacj i medycznej I edukac yj n e j d la partnerów społec z nych. G12 W dalszej części prezentacji zabrał głos Pan Jacek Karpe omawiając system mający na celu informowanie o dostępności do łóżek szpitalnych oraz usług szpitalnych, zarówno dla pacjentów jak i służby Urzędu Wojewódzkiego. W prezentacji Pana Jacka Karpe podkreślony zostały taki element systemu jak: monitorowanie zasobów medycznych szpitali mający znaczący wpływ na służby Ratownictwa Medycznego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. PROCES SYSTEM INFORMACJI o MIEJSCACH SZPlTALNYCH (ŻRÓDL A I BAZA DANYCH) ZGLOSZF:-<n; ZDARZENi". MEDYCZNEGO 7

8 Następnie Pani Urszula Rytel omówiła kwestie związane Portalem Usług Medycznych, Administracyjnych i Edukacyjnych, który pozwoli na zgromadzenie w jednym miejscu informacji, z których mogą korzystać zarówno pacjenci, którzy będą mieli możliwość dostępu do swojej dokumentacji medycznej jak i studenci, którym portal umożliwi korzystanie z wyników naukowych i poprawi dostęp do informacji. Powstały portal umożliwi pozyskanie m.in. takich danych jak: informacje o specjalizacjach szpitali i przychodni, informacje o lekarzach, informacje o terminach przyjęć oraz dostępności usług i za sobów z możliwością elektronicznej rejestracji, informacje o ofercie SUM dla medycyny i biznesu, informacje o pracownikach naukowych. Kolejnym punktem prezentacji było omówienie przez Pana Marcina Chabiora działań związanych z potrzebami wdrożenia zintegrowanego systemu obiegu dokumentów celem umożliwienia sprawnej wymiany dokumentacji zarówno na szczeblu medycznym jak również administracyjnym - wprowadzenie podpisu elektronicznego, integracja systemu z epuap, i dopuszczenie utworzonego dokumentu do obiegu. Pan Marcin Chabior podkreślił, iż zgodnie z zaleceniami KE instytucje publiczne powinny dążyć do zamiany form wersji papierowych dokumentów na dokumenty elektroniczne, zarówno w obszarze Elektronicznego Obiegu Dokumentów jak i Systemu Obsługi Zamówień Publicznych, gdzie już np. na etapie prowadzonej korespondencji w kwestiach związanych z procedurą składania ofert w postępowaniach przetargowych, zalecane jest odejście od form papierowych. Powstały system informatyczny będzie miał kluczowe znaczenie dla funkcjonowania instytucji zarówno w aspekcie administracyjnym jak i dla jednostek medycznych. Zintegrowanie i optymalizacja systemów teleinformatycznych Śląskich Szpitali Klinicznych oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w celu poprawy procesów zarządzania, usprawnienia wymiany danych oraz lwi kszenia ich bezpieczeństwa. G2 Elektroniczny Obieg Dokumentów. G5 Bu siness Intelligence. G4 System Ob s łu g i Zam ów i eń Publicznych. G6 M odernizacj a i optymalizacja zasobów s pr z ętowych i infrastruktury sieciowej celem poprawy bez p i e cze ństw a i in t eg ra ln oś ci danych. G7 Następnie głos zabrał Pan Jarosław Radziszewski omawiając System Business Inteligence, którego wdrożenie będzie miało na celu standaryzację procesów w zakresie obsługi pacjentów, poprzez utworzenie centralnej hurtowni danych oraz wdrożenie oprogramowania klasy Business Inteligence. 8

9 Pan J a rosław Radziszewski podkreślił, i ż wdrożony system umożłiwi powiązanie danych po c hodzących z różnych systemów informatycznych, przyspieszy dostęp do informacji, pozwołi na pozyskan ie nowych informacji z i stn i ejącyc h danych oraz na wydajniejszą współpracę w ramach okre ś l onych procesów biznesowych. W dalszej części spotkania Pan Marcin Chabior omówił zagadnienia związane z kosztami w Projekcie oraz okrese m realizacji jego poszczególnych zadań. Sprzęt 37,13% Oprogramowanie -zlecenia 37,89% Analizy przedprzetargowe i przetargi 0,57% Wsparcie techniczne 3,52% _... Szkolenia 1,28% l Analizy przedwdrożeniowe 1,32% Koszty osobowe 8,11% Koszty Pośrednie 2,96% Ko lokacja 0,57% ,69% Koszt Energii 5,80% J Kampa nia Informacyjna 0,16% SUMA 100,00%

10 Zadanie Data rozpoczęcia Planowana data Data punktu Data punktu zakończenia krytycznego ostatecznego Nazwa zadania nrl Wdrożenie nowych usług elektronicznych poprawiających dostępność i jakość realizacji świadczeń zdrowotnych w Szpitalach Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Nazwa zadania nr 2 Wdrożenie i integracja narzędzi informatycznych w uniwersyteckich laboratoriach medycznych oraz Akademickim Centrum Stomatologii na potrzeby wymiany danych dokumentacji Nazwa zadania nr 3 Utworzenie zintegrowanego portalu informacji medycznej i edukacyjnej dla partnerów społecznych. Nazwa zadania nr4 Utworzenie zunifikowanej platformy telemedycznej Nazwa zadania nr 5 Wdrożenie rozwiązań konsultacyjnych i telemedycznych Nazwa zadania nr6 Business Intelligence Nazwa zadania nr 7 Elektroniczny Obieg Dokumentów Nazwa zadania nr8 System Ob sługi Zamówień Publicznych Nazwa zadania nr9 Utworzenie Systemu Informatycznego i Infrastruktura dla potrze b Instytutu Reumatologii w celu świadczenia u s ług o charakterze ogólnokrajowym Nazwa zadania nrlo Zakup i dostawa sprzętu, rozbudowa infrastruktury sieciowej Ponadto Pan Marcin Chabior, p rzedstawił wstępny harmonogram postępowań przetargowych, które zostaną ogłoszone celem wyłonienia wykonawców usług w ramach realizowanych zadań. Ogloszen ie postępowań dla Zadań od 1-5 i 7-10 przewidziane jest na dzień , natomiast postępowanie dotyczące Zadania nr 6 przewidziane jest na Ostatnią częścią prezentacji b y ła dyskusja powstała w odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników preze ntacji: Pan Bartosz Twardowski - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1. Jakie są relacje pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w Projekcie? 10

11 - Pani Barbara Jarzębska, SUM - wyja ś niła, iż szpitale kliniczne, które dołą czyły do Projektu są jednostkami, których organem założycielskim jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, po s iad ającymi oddzielną osobowość prawną, natomiast Instytut Reumatologii w Warszawie jest jednostką niepowiązaną, z którą SUM nawiązał wspólpracę. Ponadto Park Naukowo - Technologiczny Euro-Centrum został wybrany w drodze ogło s zenia o otwartym naborze partnera do projektu spełniając wszystkie kryteria w związku z czym jego przystąpienie do projektu zostało zaakceptowane. Celem umocowania relacji pomiędzy podmiotami utworzona została Umowa o Partnerstwie, w której gdzie SUM jest Liderem. 2. Jaki jest stopień dojrzałości usług, dotyczący 4 i 5 stopnia dojrzałości? - Pan Paweł Podsiadło odpowiedział, iż udało się uzyskać 3 usługi o wysokim stopniu dojrzało ści 4 tj. telemedycyna, zarządzanie kryzysowe oraz system zamówień publicznych. 3. Jak rozwiązana zostanie własno ść poszczególnych elementów zakupionych w ramach projektu? Pan Marcin Chabior, SUM - Szpitale Kliniczne otrzymają część sprzętu, który umożliwi im kontakt z SUM, każdy z tych elementów stanie s ię własnością szpitali. Ponadto Uczeln ia, również musi stwo rzy ć warunki do umożliwienia kontaktu. W tej warstwie będą zakupione serwery odpowiedzialne za przesyłanie danych pomiędzy konkretnymi szpitalami. Kwestia własności jest na razie rozwiązana, ale jeszcze nie sformalizowana. Ze względu na dostęp do danych ten element wyposażenia prawdopodobnie będzie stanowił własność Uniwersytetu. 4. Jak zostaną rozwiązane kwestie związane z przetargami? Pani Barbara Jarzębska, SUM - Każdy z Partnerów będzie odpowiedzialny za swój własny budżet, natomiast Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Lider Projektu będzie odpowiedzialny za organizację przetargów jednak w przypadku dostaw sprzętu istnieje mo ż liwość podpisania np. umowy trójstronnej. 5. Jakie są wskaźniki produktu? Pani Barbara Jarzębska, SUM - Wskaźniki zostały przedstawione w treści prezentacji na wyświetlanych slajdach. Do wskaźników planowanych do osiągnięcia należą m.in.: Przestrzeń dyskowa serwerowni 600TB Platforma telemedyczna i telekonsultacje: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja: 3 - Intergracja i udostępnianie danych o zasobach szpitalnych: udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja: 1 Liczba u sług publicznych Portal Informacji medycznej i edukacyjnej - Liczba usług publicznych udo stępnionyc h on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja: 1 Wdrożenie i integracja narzędzi informatycznych w uniwersyteckich laboratoriach medycznych na potrzeby wymiany dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami prawnymi: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja: 3 - Elektroniczny Obieg Dokumentów: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 11

12 - System Obslugi Zamówień Publicznych: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1, Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja: 1 - Portal informacji medycznej i edukacyjnej: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzalości 3 - dwustronna interakcja: 1 - Platforma telemedyczna - Liczba uslug publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzalości 3 - dwustronna interakcja: 3 - System Business Intelligence: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 Pan Kamil Etel- przedstawiciela firmy SIMPLE S.A 6. Czy jest plan na weryfikacje jakości danych, które bedą wysylane do hurtowni danych? - Pan Jarosław Radziszewski - Kierownik Dzialu Informatyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wyjaśnił, że zakres wysyłanych danych zostanie ustalony i zweryfikowany pod względem jakości, co nie będzie stanowilo problemu w zakresie planowanych działań. Poinformował także, że będzie istniała możliwość rozwinięcia systemu pod kątem weryfikacji danych. -Pan Marcin Chabior dodał również, że system będzie wyposażony w element budżetowania co umożliwi tworzenie planów wydatkowania, harmonogramów stanowiąc tym samym wsparcie procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Pan Bartosz Twardowski - Ministerstwo Spraw wewnętrznych 7. Czy jest możliwość na obniżenia dofinansowania ze wzgledu na komercjalizacje oraz zakres oferty przedstawionej przez Euro-Centrum? - Pani Barbara Jarzębska - SUM - Nie przewiduje się w planowanym projekcie komercjalizacji z uwagi na fakt, iż Partnerzy projektu działają w publicznym systemie opieki zdrowotnej i zakłada się, że nie będą świadczyć usług komercyjnych z wykorzystaniem powstałej w wyniku projektu infrastruktu ry. - W odniesieniu do zakresu oferty Pan Paweł Podsiadło wyjaśnił, że Euro-Centrum posiada kadrę informatyczną oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi. Realizowane były projekty o dofinansowaniu na poziomie 150 mln. zl, gdzie Euro-Centrum wspomagało inne instytucje własnymi kompetencjami. - Pani Barbara Jarzębska potwierdziła, że wyłonienie Euro- Centrum jako Partnera w Projekcie ma na celu wsparcie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w realizacji Projektu w zakresie zarządzania. Łukasz Engelmann - Meritum IT 8. Jaka jest wiedza SUM z zakresu realizacji projektów merytorycznie związanych z wymianą danych ze szpitalami? - Pani Barbara Jarzębska, SUM - Na poziomie regionalnym Uczelnia jest zaangażowana w projekt Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna ecare Med z zakresu uslug telemedycznych w dziedzinie kardiologii i neurologii, którego jest Liderem. Ponadto, obecnie tworzona jest także platforma 12

13 medyczna w obszarze onkologii. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ma także świadomoś ć, i ż w poprzednich okresach programowania powstawaly platformy medyczne dotyczące wymiany danych. Ponadto SUM posiada informacje, iż Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt w ramach Polski Cyfrowej, w którym szpitale SUM będą brały udział, natomiast zakresy projektów nie są powiązane ze sobą i nie nakładają się na siebie tematycznie, w zw ią zku z czym będą mogły być równolegle realizowane. - Pan Paweł Pod siadło dodał, że na etapie przygotowania SIWZ zostaną sporządzane protokoły wymiany danych. - Pan Marcin Chabior nadmienił, iż przygotowywany Projekt, w każdym z planowanych działań przewiduje aspekt edukacyjny, celem uzupełnienia zdobywanej wiedzy praktycznej. Podsumowując prezentację Pan Paweł Podsiadło podkreślił, że wiedza na temat Projektu jest jeszcze ograniczona z uwagi na fakt, iż nie są znane na chwilę obecną rozwiązania jakie zostaną zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące dostępu do badań oraz identyfikacji pacjentów w systemie - jest to obecnie obszar nieokre ś lony. Ze względu na informacyjny przebieg Publicznej prezentacji założeń projektu, w wyniku której powstała dyskusja miała charakter udzielania wyjaśnień na powstałe ze strony uczestników pytania, nie zaistniała konieczność sformułowania wniosków ani tez, których uwzględnienie miało by wpływ na dalszy kształt oraz prace związane z projektem. Z uwagi na brak dalszych pytań na tym zakończono prezentację. 13

14

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny 2012, WYDANIE DRUGIE STYCZEŃ 2012 R. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze: Elektroniczna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r.

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Informacja na temat programu informatyzacji

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, 28.07.2015r. Struktura RPO WSL 2014-2020 3 476,9 mln EUR I Nowoczesna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności Część 1 z 2

Studium Wykonalności Część 1 z 2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 1 z 2 Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo