CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SOSNOWIEC, SIERPIEŃ 2013

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Władze Spółki Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozdań Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu półrocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami Transakcje z podmiotami powiązanymi Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego półrocza Strona 2 z 16

3 1. Podstawowe informacje o Spółce Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) z siedzibą w Sosnowcu jest Spółką Akcyjną działając od 1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS W 1998 roku Spółka została dopuszczona do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku. Wielkość kapitału zakładowego Spółki według wartości nominalnej wynosi PLN i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela. W dniu 18 marca 2013 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach w o rejestracji zmian Statutu Spółki oraz zmiany firmy Spółki. Na mocy postanowienia zarejestrowana została zmiana treści 1 Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol Południe S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku (po przerwie ogłoszonej w dniu 7 stycznia 2013 roku). Zgodnie z treścią postanowienia firma Spółki brzmi Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka może używać skrótu firmy CNT S.A.). W dniu 3 kwietnia Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach w o rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki: (41-200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności: - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, - produkcja budowlano-montażowa w zakresie robót ziemno-inżynieryjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych, wyburzeniowych oraz budowa i remonty dróg, - przemysłowe budownictwo kubaturowe, 2. Władze Spółki 2.1. Skład osobowy Zarządu: Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 18 lutego 2013 roku: Jacek Taźbirek Piotr Jakub Kwiatek Ryszard Nawrat - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu Z dniem 18 lutego 2013 roku Pan Ryszard Nawrat złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku Strona 3 z 16

4 Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 18 lutego 2013 roku do nadal: Jacek Taźbirek Piotr Jakub Kwiatek - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz zmiany, które w nich zaszły w ciągu pierwszego półrocza 2013 roku. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 roku: Lucjan Noras Przewodniczący Rady Nadzorczej, Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Ziółek Sekretarz Rady Nadzorczej, Marzena Nowakowska - Kisiel Członek Rady Nadzorczej, Piotr Góralewski Członek Rady Nadzorczej. W dniu 15 kwietnia 2013 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Panią Katarzynę Ziółek rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 23 kwietnia 2013 roku - Raport bieżący nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku. W dniu 22 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kozińską. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 22 maja 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku i nadal: Lucjan Noras Przewodniczący Rady Nadzorczej, Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Kozińska Sekretarz Rady Nadzorczej, Piotr Góralewski Członek Rady Nadzorczej, Marzena Nowakowska-Kisiel Członek Rady Nadzorczej. Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Strona 4 z 16

5 3. Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego Raport półroczny za I półrocze 2013 został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi Interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej. Emitent prowadzi księgi rachunkowe wg MSR/MSSF od roku, zgodnie z Uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2009 roku (raport bieżący nr 84/2009). Datą przejścia na stosowanie standardów MSR/MSSF jest dzień 1 stycznia 2009 roku. Pierwszym sprawozdaniem finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z MSSF było sprawozdanie za okres od r. do 31 grudnia 2010 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości zostały opisane w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2013 roku. Spółka w I półroczu 2013 roku nie zmieniała zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie za I półrocze 2013 roku sporządzone zostało w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla analogicznych okresów roku poprzedniego z zastosowaniem tych samym zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres nie krótszy niż rok od dnia bilansowego. Ustalając zdolność do kontynuowania działalności Zarząd zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą uwzględnił informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania. Strona 5 z 16

6 4. Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Czynniki ryzyka operacyjnego: Czynniki zewnętrzne: - zaostrzenie rygorów dotacji UE dla zamawiających i dalej dla wykonawców; - indolencja zamawiających w rozliczaniu dotacji UE, - opóźnienia administracji w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych, w szczególności brak wykupionych gruntów oraz planu zagospodarowania przestrzennego, - wypatrzenie idei FIDIC, poprzez zmiany zapisów w SIWZ przez zamawiających; - ogłoszone bankructwa firm budowlanych oraz oferty podwykonawcze na przetrwanie. - wzrost wymogów różnych kontroli sporządzanej dokumentacji wykonawczej, skutkuje znacznym wydłużeniem okresu oczekiwania na wynagrodzenie. Czynniki wewnętrzne: RYZYKO OFERTOWE - rosnąca liczba kontraktów w formule zaprojektuj i buduj, - wymogi odnośnie rosnącego udziału własnego wykonawstwa oraz finansowania kontraktu, - rosnąca gama nieprzewidzianych okoliczności w dokumentacji Zamawiającego, które opóźniają procedury administracyjne, środowiskowe, projektowe i wykonawcze - duże wahania zmiany cen energii oraz materiałów przy kalkulacji kontraktów długoterminowych. RYZYKO WYKONAWCZE - ryzyko złej wyceny robót na bazie nieakceptowanych w okresie wykonawczym rozwiązań inżynierskich, - nieprzychylna interpretacja rozwiązań technologicznych w obawie zamawiającego o utratę dofinansowania lub problemy z wypłatą kolejnych transz finansowania, - rosnące wymogi kontroli jakościowej wykonywanych robót oraz dokumentacji powykonawczej, - ryzyko nieprzygotowanych rozwiązań lub nieuzgodnionych pozwoleń po stronie Zamawiającego w sytuacji występujących kolizji w trakcie realizacji kontraktu, - wydłużające się terminy spływu akceptacji dokumentów do wykonanych robót. RYZYKO FINANSOWE waga 16% - dostęp do limitów gwarancyjnych pod wadia i gwarancje dobrego wykonania, - ryzyko płynności - w konsekwencji zatorów płatniczych u zamawiających, - rosnące ceny ubezpieczeń kontraktów i wprowadzane ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli. Strona 6 z 16

7 5. Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozdań Spółka nie posiada Grupy Kapitałowej i jest podmiotem sporządzającym jednostkowe sprawozdania finansowe. 6. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta W I półroczu 2013 roku nie nastąpiły zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 7. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2013 rok. 8. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu półrocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Spółka przedstawia poniżej akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień sporządzenia raportu za I półrocze 2013 roku oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku. Spółka otrzymała w dniu 4 marca 2013 roku od pełnomocnika Provent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację, że udział Provent Polska Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 5%. W dniu 22 lutego 2013 roku zawarta została umowa zobowiązująca do nabycia przez Provent Polska Sp. z o.o akcji zwykłych na okaziciela Energopol Południe S.A. stanowiących na dzień transakcji 9,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z przekazanym Spółce zawiadomieniem przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, Provent Polska Sp. z o.o. nie posiadał jakichkolwiek akcji Spółki, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przez podmioty zależne (Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 4 marca 2013 roku) informacja przekazana Raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 4 marca 2013 roku. W dniu 6 maja 2013 roku Spółka powzięła informację od Pana Zbigniewa Jakubasa o zmniejszeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Zbigniew Jakubas poinformował o zbyciu sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Zbigniewa Strona 7 z 16

8 Jakubasa oraz sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Multico Sp. z o.o. podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa oraz sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Energopol Trade S.A. podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o ofercie (Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz z późn. zm.), stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy zmniejszył się o ponad 2 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz osiągnął poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zmniejszeniu do sztuk akcji dających prawo do głosów, co stanowi 15,50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tyle samo głosów. Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy posiadał łącznie szt. akcji, stanowiących 21,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 21,73% udziału w ogólnej liczbie głosów informacja przekazana Raportem bieżącym nr 30/2013 z dnia 6 maja 2013 roku. W okresie od przekazania przez Spółkę ostatniego raportu okresowego za I kwartał 2013 roku do czasu sporządzenia niniejszego Raportu za I półrocze 2013 roku Spółka nie otrzymała od akcjonariuszy Spółki informacji, z których wynikałaby jakakolwiek zmiana w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku. Lp. Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji Liczba posiadanych akcji (szt.) Liczba posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu (szt.) Udział kapitale zakładowym (%) Stan posiadania akcji na dzień przekazania raportu za I kwartał 2013: Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (%) 1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi ,73 21,73 2. SEZAM VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ,50 27,50 3. Provent Polska sp. z o.o ,99 9,99 Strona 8 z 16

9 Zmiana stanu posiadania akcji od dnia przekazania raportu za I kwartał 2013 do dnia przekazania raportu za I półrocze 2013: 1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi zmniejszenie o co najmniej 2% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 2. Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych bez zmian 3. Provent Polska sp. z o.o. bez zmian Stan posiadania akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2013: 1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi ,50 15,50 2. SEZAM VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych* ,50 27,50 3. Provent Polska sp. z o.o ,99 9,99 *Informacja przekazana Raportem bieżącym nr 58/2012 z dnia 1 października 2012 roku 1. SEZAM VIII FIZ Aktywów Niepublicznych 2. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi 3. Provent Polska sp. z o.o. 4. Pozostali akcjonariusze Strona 9 z 16

10 9. Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień przekazania Raportu okresowego za I półrocze 2013 roku posiadali następujące ilości akcji: Organy Spółki Liczba akcji szt. Zmiana (-) spadek, (+) wzrost, (*) brak zmian ZARZĄD 1. Jacek Taźbirek Piotr Jakub Kwiatek * Razem ZARZĄD RADA NADZORCZA 1. Lucjan Noras 0 * 2. Waldemar Dąbrowski 0 * 3. Piotr Góralewski 0 * 4. Marzena Nowakowska - Kisiel 0 * 5. Katarzyna Kozińska powołanie do RN w dniu roku 0 * 6. Katarzyna Ziółek rezygnacja złożona z dniem roku 0 * Razem RADA NADZORCZA 0 * W okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego za I kwartał 2013 roku zaszły poniższe zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące: a) Jacek Taźbirek nabycie akcji CNT S.A. na rynku regulowanym GPW S.A. - Raport bieżący nr 37/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku; 10. Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami CNT S.A. nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. Do końca II kwartału 2013 roku prawomocnie zakończono następujące znaczące spory sądowe wygrane przez CNT S.A.: 1) Sprawa z powództwa syndyka masy upadłości Wielozadaniowego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych WPRI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przeciwko Hemex-Budownictwo Sp. z o.o. i CNT SA o zapłatę kwoty tys. PLN tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane. W dniu Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo w stosunku do obu podmiotów i obciążył powoda kosztami procesu., natomiast w dniu r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację powoda i obciążył kosztami postępowania apelacyjnego. Wyroki są prawomocne. Strona 10 z 16

11 2) Sprawa z powództwa CNT S.A. przeciwko Mikrotuneling Partner System spółce z o.o. o nakazanie wydania maszyny przewłaszczonej na rzecz spółki albo zapłatę kwoty 708 tys. PLN z odsetkami. W dniu Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok uwzględniający powództwo w całości. Wyrok prawomocny. Spółka jest stroną postępowań sądowych (z powództwa CNT), których łączna wartość wierzytelności wynosi tys. PLN. Wśród nich największe postępowania stanowią: - sprawa z powództwa wniesionego w dniu r. przez CNT S.A. przeciwko Gminie Wałbrzych Zarządowi Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu o zapłatę kwoty 899 tys. PLN tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane pominięte przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym. Biegły sądowy wydał opinię potwierdzającą zasadność roszczenia powoda i określił wysokość wynagrodzenia powoda. - sprawa z powództwa wniesionego w dniu przez CNT SA przeciwko UNIQA SA o zapłatę kwoty tys. PLN tytułem sumy dwóch gwarancji ubezpieczeniowych zabezpieczających należyte wykonanie umów podwykonawczych. W dniu Sąd Okręgowy w Katowicach wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego pozwany wniósł sprzeciw. W dniu Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok zasadzający na rzecz powoda kwotę zł z odsetkami i kosztami i w tej części wyrok jest prawomocny. Natomiast Sąd oddalił roszczenie powoda co do kwoty zł i od tej części wyroku została wniesiona apelacja. Spółka jest stroną postępowań sądowych (przeciw CNT), których łączna wartość zobowiązań wynosi tys. PLN 11. Transakcje z podmiotami powiązanymi Spółka w I półroczu 2013 roku nie zawarła z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 12. Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliła gwarancji innemu podmiotowi, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Strona 11 z 16

12 13. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego AKTYWA zmiana A. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Długoterminowe aktywa finansowe Należności długoterminowe Kaucje zatrzymane długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Kaucje zatrzymane krótkoterminowe Należności z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechaną Aktywa razem PASYWA zmiana A. Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Akcje własne ( wielkość ujemna) Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Zysk/strata netto (1 526) B. Zobowiązania długoterminowe Rezerwy długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania długoterminowe Kaucje otrzymane długoterminowe C. Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kaucje otrzymane krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Strona 12 z 16

13 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny) półrocze 2013 od do półrocze 2012 od do zmiana I. Przychody ze sprzedaży II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży IV. Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) netto ze sprzedaży V. Pozostałe przychody VI Pozostałe koszty Zysk (strata) z działalności operacyjnej VII. Przychody finansowe VIII. Koszty finansowe IX. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności Zysk (strata) brutto X. Podatek dochodowy Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej Zysk / strata na działalności zaniechanej Zysk (strata) netto za okres XI. Inne całkowite dochody netto 0 Całkowity dochód netto za okres Sprawozdanie z przepływów pieniężnych półrocze 2013 od do półrocze 2012 od do zmiana Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (24 116) (14 829) (9 287) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 359) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 136) Przepływy pieniężne netto razem (21 379) (23 865) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym (21 379) (23 865) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek roku obrotowego (14 063) Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (11 577) Strona 13 z 16

14 Przychody Spółki w I półroczu 2013 roku kształtowały się następująco: I półrocze 2013 Wyszczególnienie Wartość w tys. PLN Udział % Roboty budowlano-montażowe ,40 Usługi sprzętowo-transportowe 0 0,00 Sprzedaż materiałów i towarów ,60 Razem Przychody Spółki w I półroczu 2012 roku kształtowały się następująco: Wyszczególnienie I półrocze 2012 Wartość w tys. PLN Udział % Roboty budowlano-montażowe ,47 Usługi sprzętowo-transportowe - działalność zaniechana ,62 Sprzedaż materiałów i towarów 350 0,91 Razem Na przychody Spółki w I półroczu 2013 podstawowy wpływ miała działalność budowlanomontażowa, której udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł ponad 92%, natomiast udział sprzedaży materiałów i towarów, stanowił 8%. Za I półrocze 2013 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły tys. PLN (realny wzrost o 5%). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł za I półrocze 2013 roku tys. PLN. Po obciążeniu wyniku brutto kosztami ogólnymi zarządu, zysk netto ze sprzedaży za I półrocze 2013 roku wyniósł 75 tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka wypracowała zysk netto ze sprzedaży w wysokości 120 tys. PLN (po wyłączeniu straty na działalności zaniechanej (-) tys.). Zysk z działalności operacyjnej na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł 753 tys. PLN (za I półrocze 2012 roku zysk w wysokości tys. PLN). Wyższy zysk z działalności operacyjnej w 2012 roku jest spowodowany głównie wyłączeniem działalności zaniechanej, na której Spółka poniosła w I półroczu 2012 roku stratę w wysokości (-) tys. PLN oraz znaczną sprzedażą środków trwałych. Strona 14 z 16

15 Na działalności finansowej spółka osiągnęła zysk na poziomie 195 tys. PLN (per saldo), co jest spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami z lokat. Do końca I półrocza 2013 roku Spółka uzyskała wynik brutto na poziomie 948 tys. PLN. Po obniżeniu wyniku brutto podatkiem Spółka wypracowała do końca I półrocza 2013 roku zysk netto w wysokości 862 tys. PLN. W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 761 tys. PLN (realny wzrost o 13%). Spółka na roku zatrudniała 64 pracowników, z czego 9 pracowników na stanowiskach robotniczych stan zatrudnienia na dzień przyjęcia zwolnienia stan zatrudnienia na dzień Fizyczni Umysłowi OGÓŁEM Strona 15 z 16

16 14. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego półrocza W pierwszym półroczu 2013 roku Spółka nie wygrała żadnego przetargu ani nie podpisała żadnego nowego kontraktu, natomiast od maja br. zauważamy, że poziom marż na rynku musi rosnąć ponieważ zajmujemy coraz wyższe miejsca w przetargach. Ponadto obserwujemy znaczący spadek w podaży przetargów na rynku. Coraz bardziej wydłuża się okres spływu środków na skutek rosnących wymogów kontrolnych po stronie Zamawiającego i coraz bardziej widoczny jest trend, że o atrakcyjności branży decyduje bardziej płynność jak rentowność. Efekt długiej zimy 2012/2013 na dwóch kontraktach wymusił zmianę technologii oraz przesunięcie częściowe robót na kolejny rok. II kwartał 2013 roku to tradycyjnie dla branży wzmożony okres rozkręcania budów i rozwiazywania problemów z tym związanych. Spółka wycofuje się z typowej branży budowlanej, w której do dotychczasowych problemów dochodzą obecnie również zatory płatnicze po stronie Zamawiającego na rzecz wdrażania nowych technologii, przy wykorzystaniu know how i wiedzy inżynierskiej. Docelowym kierunkiem są technologie w których elementy budowlane są jednymi z kamieni milowych projektów. Dalej w 2013 roku Spółka będzie kontynuowała działania w celu: - utrzymania na ponad przeciętnym poziomie EBITDA, - pozyskanie projektów w nowej branży ITS, jako narzędzie przejścia Spółki do nowej branży technologiczno-informatycznej, - pozyskanie kontraktów w branży energetyki sieci wysokonapięciowych jako GW, co spowoduje konieczność reorganizacji Spółki. Jacek Taźbirek Prezes Zarządu podpis: Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu podpis: Sosnowiec, r. Strona 16 z 16

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Opis Emitenta Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Rusiec, 23.02.2015 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 9 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2006 Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2006 roku kończący się 31 marca 2006 roku sporządzony zgodnie z MSR 2 3 w tys. zł o ile nie podano inaczej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 15 MAJ 2015 SPIS TREŚCI I. Wybrane dane finansowe.... 4 II. Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415.

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415. 1. Opis Emitenta Zakłady Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku kończący się 31 marca 2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2014 r. Przemyśl, sierpień 2014 r. SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE... 3 1. Nazwa i siedziba...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU DĄBROWA, DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Grupa Budimex. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2014 roku

Grupa Budimex. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2014 roku Grupa Budimex Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Indeks do skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo