CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SOSNOWIEC, SIERPIEŃ 2013

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Władze Spółki Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozdań Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu półrocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami Transakcje z podmiotami powiązanymi Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego półrocza Strona 2 z 16

3 1. Podstawowe informacje o Spółce Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) z siedzibą w Sosnowcu jest Spółką Akcyjną działając od 1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS W 1998 roku Spółka została dopuszczona do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku. Wielkość kapitału zakładowego Spółki według wartości nominalnej wynosi PLN i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela. W dniu 18 marca 2013 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach w o rejestracji zmian Statutu Spółki oraz zmiany firmy Spółki. Na mocy postanowienia zarejestrowana została zmiana treści 1 Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol Południe S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku (po przerwie ogłoszonej w dniu 7 stycznia 2013 roku). Zgodnie z treścią postanowienia firma Spółki brzmi Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka może używać skrótu firmy CNT S.A.). W dniu 3 kwietnia Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach w o rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki: (41-200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności: - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, - produkcja budowlano-montażowa w zakresie robót ziemno-inżynieryjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych, wyburzeniowych oraz budowa i remonty dróg, - przemysłowe budownictwo kubaturowe, 2. Władze Spółki 2.1. Skład osobowy Zarządu: Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 18 lutego 2013 roku: Jacek Taźbirek Piotr Jakub Kwiatek Ryszard Nawrat - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu Z dniem 18 lutego 2013 roku Pan Ryszard Nawrat złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku Strona 3 z 16

4 Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 18 lutego 2013 roku do nadal: Jacek Taźbirek Piotr Jakub Kwiatek - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz zmiany, które w nich zaszły w ciągu pierwszego półrocza 2013 roku. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 roku: Lucjan Noras Przewodniczący Rady Nadzorczej, Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Ziółek Sekretarz Rady Nadzorczej, Marzena Nowakowska - Kisiel Członek Rady Nadzorczej, Piotr Góralewski Członek Rady Nadzorczej. W dniu 15 kwietnia 2013 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Panią Katarzynę Ziółek rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 23 kwietnia 2013 roku - Raport bieżący nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku. W dniu 22 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kozińską. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 22 maja 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku i nadal: Lucjan Noras Przewodniczący Rady Nadzorczej, Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Kozińska Sekretarz Rady Nadzorczej, Piotr Góralewski Członek Rady Nadzorczej, Marzena Nowakowska-Kisiel Członek Rady Nadzorczej. Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Strona 4 z 16

5 3. Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego Raport półroczny za I półrocze 2013 został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi Interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej. Emitent prowadzi księgi rachunkowe wg MSR/MSSF od roku, zgodnie z Uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2009 roku (raport bieżący nr 84/2009). Datą przejścia na stosowanie standardów MSR/MSSF jest dzień 1 stycznia 2009 roku. Pierwszym sprawozdaniem finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z MSSF było sprawozdanie za okres od r. do 31 grudnia 2010 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości zostały opisane w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2013 roku. Spółka w I półroczu 2013 roku nie zmieniała zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie za I półrocze 2013 roku sporządzone zostało w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla analogicznych okresów roku poprzedniego z zastosowaniem tych samym zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres nie krótszy niż rok od dnia bilansowego. Ustalając zdolność do kontynuowania działalności Zarząd zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą uwzględnił informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania. Strona 5 z 16

6 4. Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Czynniki ryzyka operacyjnego: Czynniki zewnętrzne: - zaostrzenie rygorów dotacji UE dla zamawiających i dalej dla wykonawców; - indolencja zamawiających w rozliczaniu dotacji UE, - opóźnienia administracji w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych, w szczególności brak wykupionych gruntów oraz planu zagospodarowania przestrzennego, - wypatrzenie idei FIDIC, poprzez zmiany zapisów w SIWZ przez zamawiających; - ogłoszone bankructwa firm budowlanych oraz oferty podwykonawcze na przetrwanie. - wzrost wymogów różnych kontroli sporządzanej dokumentacji wykonawczej, skutkuje znacznym wydłużeniem okresu oczekiwania na wynagrodzenie. Czynniki wewnętrzne: RYZYKO OFERTOWE - rosnąca liczba kontraktów w formule zaprojektuj i buduj, - wymogi odnośnie rosnącego udziału własnego wykonawstwa oraz finansowania kontraktu, - rosnąca gama nieprzewidzianych okoliczności w dokumentacji Zamawiającego, które opóźniają procedury administracyjne, środowiskowe, projektowe i wykonawcze - duże wahania zmiany cen energii oraz materiałów przy kalkulacji kontraktów długoterminowych. RYZYKO WYKONAWCZE - ryzyko złej wyceny robót na bazie nieakceptowanych w okresie wykonawczym rozwiązań inżynierskich, - nieprzychylna interpretacja rozwiązań technologicznych w obawie zamawiającego o utratę dofinansowania lub problemy z wypłatą kolejnych transz finansowania, - rosnące wymogi kontroli jakościowej wykonywanych robót oraz dokumentacji powykonawczej, - ryzyko nieprzygotowanych rozwiązań lub nieuzgodnionych pozwoleń po stronie Zamawiającego w sytuacji występujących kolizji w trakcie realizacji kontraktu, - wydłużające się terminy spływu akceptacji dokumentów do wykonanych robót. RYZYKO FINANSOWE waga 16% - dostęp do limitów gwarancyjnych pod wadia i gwarancje dobrego wykonania, - ryzyko płynności - w konsekwencji zatorów płatniczych u zamawiających, - rosnące ceny ubezpieczeń kontraktów i wprowadzane ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli. Strona 6 z 16

7 5. Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozdań Spółka nie posiada Grupy Kapitałowej i jest podmiotem sporządzającym jednostkowe sprawozdania finansowe. 6. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta W I półroczu 2013 roku nie nastąpiły zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 7. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2013 rok. 8. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu półrocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Spółka przedstawia poniżej akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień sporządzenia raportu za I półrocze 2013 roku oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku. Spółka otrzymała w dniu 4 marca 2013 roku od pełnomocnika Provent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację, że udział Provent Polska Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 5%. W dniu 22 lutego 2013 roku zawarta została umowa zobowiązująca do nabycia przez Provent Polska Sp. z o.o akcji zwykłych na okaziciela Energopol Południe S.A. stanowiących na dzień transakcji 9,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z przekazanym Spółce zawiadomieniem przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, Provent Polska Sp. z o.o. nie posiadał jakichkolwiek akcji Spółki, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przez podmioty zależne (Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 4 marca 2013 roku) informacja przekazana Raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 4 marca 2013 roku. W dniu 6 maja 2013 roku Spółka powzięła informację od Pana Zbigniewa Jakubasa o zmniejszeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Zbigniew Jakubas poinformował o zbyciu sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Zbigniewa Strona 7 z 16

8 Jakubasa oraz sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Multico Sp. z o.o. podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa oraz sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Energopol Trade S.A. podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o ofercie (Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz z późn. zm.), stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy zmniejszył się o ponad 2 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz osiągnął poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zmniejszeniu do sztuk akcji dających prawo do głosów, co stanowi 15,50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tyle samo głosów. Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy posiadał łącznie szt. akcji, stanowiących 21,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 21,73% udziału w ogólnej liczbie głosów informacja przekazana Raportem bieżącym nr 30/2013 z dnia 6 maja 2013 roku. W okresie od przekazania przez Spółkę ostatniego raportu okresowego za I kwartał 2013 roku do czasu sporządzenia niniejszego Raportu za I półrocze 2013 roku Spółka nie otrzymała od akcjonariuszy Spółki informacji, z których wynikałaby jakakolwiek zmiana w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku. Lp. Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji Liczba posiadanych akcji (szt.) Liczba posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu (szt.) Udział kapitale zakładowym (%) Stan posiadania akcji na dzień przekazania raportu za I kwartał 2013: Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (%) 1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi ,73 21,73 2. SEZAM VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ,50 27,50 3. Provent Polska sp. z o.o ,99 9,99 Strona 8 z 16

9 Zmiana stanu posiadania akcji od dnia przekazania raportu za I kwartał 2013 do dnia przekazania raportu za I półrocze 2013: 1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi zmniejszenie o co najmniej 2% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 2. Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych bez zmian 3. Provent Polska sp. z o.o. bez zmian Stan posiadania akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2013: 1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi ,50 15,50 2. SEZAM VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych* ,50 27,50 3. Provent Polska sp. z o.o ,99 9,99 *Informacja przekazana Raportem bieżącym nr 58/2012 z dnia 1 października 2012 roku 1. SEZAM VIII FIZ Aktywów Niepublicznych 2. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi 3. Provent Polska sp. z o.o. 4. Pozostali akcjonariusze Strona 9 z 16

10 9. Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień przekazania Raportu okresowego za I półrocze 2013 roku posiadali następujące ilości akcji: Organy Spółki Liczba akcji szt. Zmiana (-) spadek, (+) wzrost, (*) brak zmian ZARZĄD 1. Jacek Taźbirek Piotr Jakub Kwiatek * Razem ZARZĄD RADA NADZORCZA 1. Lucjan Noras 0 * 2. Waldemar Dąbrowski 0 * 3. Piotr Góralewski 0 * 4. Marzena Nowakowska - Kisiel 0 * 5. Katarzyna Kozińska powołanie do RN w dniu roku 0 * 6. Katarzyna Ziółek rezygnacja złożona z dniem roku 0 * Razem RADA NADZORCZA 0 * W okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego za I kwartał 2013 roku zaszły poniższe zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące: a) Jacek Taźbirek nabycie akcji CNT S.A. na rynku regulowanym GPW S.A. - Raport bieżący nr 37/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku; 10. Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami CNT S.A. nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. Do końca II kwartału 2013 roku prawomocnie zakończono następujące znaczące spory sądowe wygrane przez CNT S.A.: 1) Sprawa z powództwa syndyka masy upadłości Wielozadaniowego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych WPRI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przeciwko Hemex-Budownictwo Sp. z o.o. i CNT SA o zapłatę kwoty tys. PLN tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane. W dniu Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo w stosunku do obu podmiotów i obciążył powoda kosztami procesu., natomiast w dniu r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację powoda i obciążył kosztami postępowania apelacyjnego. Wyroki są prawomocne. Strona 10 z 16

11 2) Sprawa z powództwa CNT S.A. przeciwko Mikrotuneling Partner System spółce z o.o. o nakazanie wydania maszyny przewłaszczonej na rzecz spółki albo zapłatę kwoty 708 tys. PLN z odsetkami. W dniu Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok uwzględniający powództwo w całości. Wyrok prawomocny. Spółka jest stroną postępowań sądowych (z powództwa CNT), których łączna wartość wierzytelności wynosi tys. PLN. Wśród nich największe postępowania stanowią: - sprawa z powództwa wniesionego w dniu r. przez CNT S.A. przeciwko Gminie Wałbrzych Zarządowi Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu o zapłatę kwoty 899 tys. PLN tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane pominięte przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym. Biegły sądowy wydał opinię potwierdzającą zasadność roszczenia powoda i określił wysokość wynagrodzenia powoda. - sprawa z powództwa wniesionego w dniu przez CNT SA przeciwko UNIQA SA o zapłatę kwoty tys. PLN tytułem sumy dwóch gwarancji ubezpieczeniowych zabezpieczających należyte wykonanie umów podwykonawczych. W dniu Sąd Okręgowy w Katowicach wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego pozwany wniósł sprzeciw. W dniu Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok zasadzający na rzecz powoda kwotę zł z odsetkami i kosztami i w tej części wyrok jest prawomocny. Natomiast Sąd oddalił roszczenie powoda co do kwoty zł i od tej części wyroku została wniesiona apelacja. Spółka jest stroną postępowań sądowych (przeciw CNT), których łączna wartość zobowiązań wynosi tys. PLN 11. Transakcje z podmiotami powiązanymi Spółka w I półroczu 2013 roku nie zawarła z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 12. Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliła gwarancji innemu podmiotowi, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Strona 11 z 16

12 13. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego AKTYWA zmiana A. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Długoterminowe aktywa finansowe Należności długoterminowe Kaucje zatrzymane długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Kaucje zatrzymane krótkoterminowe Należności z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechaną Aktywa razem PASYWA zmiana A. Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Akcje własne ( wielkość ujemna) Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Zysk/strata netto (1 526) B. Zobowiązania długoterminowe Rezerwy długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania długoterminowe Kaucje otrzymane długoterminowe C. Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kaucje otrzymane krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Strona 12 z 16

13 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny) półrocze 2013 od do półrocze 2012 od do zmiana I. Przychody ze sprzedaży II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży IV. Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) netto ze sprzedaży V. Pozostałe przychody VI Pozostałe koszty Zysk (strata) z działalności operacyjnej VII. Przychody finansowe VIII. Koszty finansowe IX. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności Zysk (strata) brutto X. Podatek dochodowy Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej Zysk / strata na działalności zaniechanej Zysk (strata) netto za okres XI. Inne całkowite dochody netto 0 Całkowity dochód netto za okres Sprawozdanie z przepływów pieniężnych półrocze 2013 od do półrocze 2012 od do zmiana Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (24 116) (14 829) (9 287) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 359) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 136) Przepływy pieniężne netto razem (21 379) (23 865) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym (21 379) (23 865) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek roku obrotowego (14 063) Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (11 577) Strona 13 z 16

14 Przychody Spółki w I półroczu 2013 roku kształtowały się następująco: I półrocze 2013 Wyszczególnienie Wartość w tys. PLN Udział % Roboty budowlano-montażowe ,40 Usługi sprzętowo-transportowe 0 0,00 Sprzedaż materiałów i towarów ,60 Razem Przychody Spółki w I półroczu 2012 roku kształtowały się następująco: Wyszczególnienie I półrocze 2012 Wartość w tys. PLN Udział % Roboty budowlano-montażowe ,47 Usługi sprzętowo-transportowe - działalność zaniechana ,62 Sprzedaż materiałów i towarów 350 0,91 Razem Na przychody Spółki w I półroczu 2013 podstawowy wpływ miała działalność budowlanomontażowa, której udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł ponad 92%, natomiast udział sprzedaży materiałów i towarów, stanowił 8%. Za I półrocze 2013 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły tys. PLN (realny wzrost o 5%). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł za I półrocze 2013 roku tys. PLN. Po obciążeniu wyniku brutto kosztami ogólnymi zarządu, zysk netto ze sprzedaży za I półrocze 2013 roku wyniósł 75 tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka wypracowała zysk netto ze sprzedaży w wysokości 120 tys. PLN (po wyłączeniu straty na działalności zaniechanej (-) tys.). Zysk z działalności operacyjnej na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł 753 tys. PLN (za I półrocze 2012 roku zysk w wysokości tys. PLN). Wyższy zysk z działalności operacyjnej w 2012 roku jest spowodowany głównie wyłączeniem działalności zaniechanej, na której Spółka poniosła w I półroczu 2012 roku stratę w wysokości (-) tys. PLN oraz znaczną sprzedażą środków trwałych. Strona 14 z 16

15 Na działalności finansowej spółka osiągnęła zysk na poziomie 195 tys. PLN (per saldo), co jest spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami z lokat. Do końca I półrocza 2013 roku Spółka uzyskała wynik brutto na poziomie 948 tys. PLN. Po obniżeniu wyniku brutto podatkiem Spółka wypracowała do końca I półrocza 2013 roku zysk netto w wysokości 862 tys. PLN. W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 761 tys. PLN (realny wzrost o 13%). Spółka na roku zatrudniała 64 pracowników, z czego 9 pracowników na stanowiskach robotniczych stan zatrudnienia na dzień przyjęcia zwolnienia stan zatrudnienia na dzień Fizyczni Umysłowi OGÓŁEM Strona 15 z 16

16 14. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego półrocza W pierwszym półroczu 2013 roku Spółka nie wygrała żadnego przetargu ani nie podpisała żadnego nowego kontraktu, natomiast od maja br. zauważamy, że poziom marż na rynku musi rosnąć ponieważ zajmujemy coraz wyższe miejsca w przetargach. Ponadto obserwujemy znaczący spadek w podaży przetargów na rynku. Coraz bardziej wydłuża się okres spływu środków na skutek rosnących wymogów kontrolnych po stronie Zamawiającego i coraz bardziej widoczny jest trend, że o atrakcyjności branży decyduje bardziej płynność jak rentowność. Efekt długiej zimy 2012/2013 na dwóch kontraktach wymusił zmianę technologii oraz przesunięcie częściowe robót na kolejny rok. II kwartał 2013 roku to tradycyjnie dla branży wzmożony okres rozkręcania budów i rozwiazywania problemów z tym związanych. Spółka wycofuje się z typowej branży budowlanej, w której do dotychczasowych problemów dochodzą obecnie również zatory płatnicze po stronie Zamawiającego na rzecz wdrażania nowych technologii, przy wykorzystaniu know how i wiedzy inżynierskiej. Docelowym kierunkiem są technologie w których elementy budowlane są jednymi z kamieni milowych projektów. Dalej w 2013 roku Spółka będzie kontynuowała działania w celu: - utrzymania na ponad przeciętnym poziomie EBITDA, - pozyskanie projektów w nowej branży ITS, jako narzędzie przejścia Spółki do nowej branży technologiczno-informatycznej, - pozyskanie kontraktów w branży energetyki sieci wysokonapięciowych jako GW, co spowoduje konieczność reorganizacji Spółki. Jacek Taźbirek Prezes Zarządu podpis: Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu podpis: Sosnowiec, r. Strona 16 z 16

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za II kwartał 2008 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CNT S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SOSNOWIEC, KWIECIEŃ 2014 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2. Sytuacja rynkowa.... 4 3. Działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie PPH KOMPAP S.A. oraz sprawozdanie finansowe jednostki

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za IV kwartał 2007 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo