CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SOSNOWIEC, SIERPIEŃ 2013

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Władze Spółki Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozdań Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu półrocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami Transakcje z podmiotami powiązanymi Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego półrocza Strona 2 z 16

3 1. Podstawowe informacje o Spółce Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) z siedzibą w Sosnowcu jest Spółką Akcyjną działając od 1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS W 1998 roku Spółka została dopuszczona do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku. Wielkość kapitału zakładowego Spółki według wartości nominalnej wynosi PLN i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela. W dniu 18 marca 2013 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach w o rejestracji zmian Statutu Spółki oraz zmiany firmy Spółki. Na mocy postanowienia zarejestrowana została zmiana treści 1 Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol Południe S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku (po przerwie ogłoszonej w dniu 7 stycznia 2013 roku). Zgodnie z treścią postanowienia firma Spółki brzmi Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka może używać skrótu firmy CNT S.A.). W dniu 3 kwietnia Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach w o rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki: (41-200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności: - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, - produkcja budowlano-montażowa w zakresie robót ziemno-inżynieryjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych, wyburzeniowych oraz budowa i remonty dróg, - przemysłowe budownictwo kubaturowe, 2. Władze Spółki 2.1. Skład osobowy Zarządu: Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 18 lutego 2013 roku: Jacek Taźbirek Piotr Jakub Kwiatek Ryszard Nawrat - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu Z dniem 18 lutego 2013 roku Pan Ryszard Nawrat złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku Strona 3 z 16

4 Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 18 lutego 2013 roku do nadal: Jacek Taźbirek Piotr Jakub Kwiatek - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz zmiany, które w nich zaszły w ciągu pierwszego półrocza 2013 roku. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 roku: Lucjan Noras Przewodniczący Rady Nadzorczej, Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Ziółek Sekretarz Rady Nadzorczej, Marzena Nowakowska - Kisiel Członek Rady Nadzorczej, Piotr Góralewski Członek Rady Nadzorczej. W dniu 15 kwietnia 2013 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Panią Katarzynę Ziółek rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 23 kwietnia 2013 roku - Raport bieżący nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku. W dniu 22 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kozińską. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 22 maja 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku i nadal: Lucjan Noras Przewodniczący Rady Nadzorczej, Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Kozińska Sekretarz Rady Nadzorczej, Piotr Góralewski Członek Rady Nadzorczej, Marzena Nowakowska-Kisiel Członek Rady Nadzorczej. Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Strona 4 z 16

5 3. Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego Raport półroczny za I półrocze 2013 został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi Interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej. Emitent prowadzi księgi rachunkowe wg MSR/MSSF od roku, zgodnie z Uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2009 roku (raport bieżący nr 84/2009). Datą przejścia na stosowanie standardów MSR/MSSF jest dzień 1 stycznia 2009 roku. Pierwszym sprawozdaniem finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z MSSF było sprawozdanie za okres od r. do 31 grudnia 2010 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości zostały opisane w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2013 roku. Spółka w I półroczu 2013 roku nie zmieniała zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie za I półrocze 2013 roku sporządzone zostało w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla analogicznych okresów roku poprzedniego z zastosowaniem tych samym zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres nie krótszy niż rok od dnia bilansowego. Ustalając zdolność do kontynuowania działalności Zarząd zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą uwzględnił informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania. Strona 5 z 16

6 4. Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Czynniki ryzyka operacyjnego: Czynniki zewnętrzne: - zaostrzenie rygorów dotacji UE dla zamawiających i dalej dla wykonawców; - indolencja zamawiających w rozliczaniu dotacji UE, - opóźnienia administracji w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych, w szczególności brak wykupionych gruntów oraz planu zagospodarowania przestrzennego, - wypatrzenie idei FIDIC, poprzez zmiany zapisów w SIWZ przez zamawiających; - ogłoszone bankructwa firm budowlanych oraz oferty podwykonawcze na przetrwanie. - wzrost wymogów różnych kontroli sporządzanej dokumentacji wykonawczej, skutkuje znacznym wydłużeniem okresu oczekiwania na wynagrodzenie. Czynniki wewnętrzne: RYZYKO OFERTOWE - rosnąca liczba kontraktów w formule zaprojektuj i buduj, - wymogi odnośnie rosnącego udziału własnego wykonawstwa oraz finansowania kontraktu, - rosnąca gama nieprzewidzianych okoliczności w dokumentacji Zamawiającego, które opóźniają procedury administracyjne, środowiskowe, projektowe i wykonawcze - duże wahania zmiany cen energii oraz materiałów przy kalkulacji kontraktów długoterminowych. RYZYKO WYKONAWCZE - ryzyko złej wyceny robót na bazie nieakceptowanych w okresie wykonawczym rozwiązań inżynierskich, - nieprzychylna interpretacja rozwiązań technologicznych w obawie zamawiającego o utratę dofinansowania lub problemy z wypłatą kolejnych transz finansowania, - rosnące wymogi kontroli jakościowej wykonywanych robót oraz dokumentacji powykonawczej, - ryzyko nieprzygotowanych rozwiązań lub nieuzgodnionych pozwoleń po stronie Zamawiającego w sytuacji występujących kolizji w trakcie realizacji kontraktu, - wydłużające się terminy spływu akceptacji dokumentów do wykonanych robót. RYZYKO FINANSOWE waga 16% - dostęp do limitów gwarancyjnych pod wadia i gwarancje dobrego wykonania, - ryzyko płynności - w konsekwencji zatorów płatniczych u zamawiających, - rosnące ceny ubezpieczeń kontraktów i wprowadzane ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli. Strona 6 z 16

7 5. Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozdań Spółka nie posiada Grupy Kapitałowej i jest podmiotem sporządzającym jednostkowe sprawozdania finansowe. 6. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta W I półroczu 2013 roku nie nastąpiły zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 7. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2013 rok. 8. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu półrocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Spółka przedstawia poniżej akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień sporządzenia raportu za I półrocze 2013 roku oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku. Spółka otrzymała w dniu 4 marca 2013 roku od pełnomocnika Provent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację, że udział Provent Polska Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 5%. W dniu 22 lutego 2013 roku zawarta została umowa zobowiązująca do nabycia przez Provent Polska Sp. z o.o akcji zwykłych na okaziciela Energopol Południe S.A. stanowiących na dzień transakcji 9,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z przekazanym Spółce zawiadomieniem przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, Provent Polska Sp. z o.o. nie posiadał jakichkolwiek akcji Spółki, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przez podmioty zależne (Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 4 marca 2013 roku) informacja przekazana Raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 4 marca 2013 roku. W dniu 6 maja 2013 roku Spółka powzięła informację od Pana Zbigniewa Jakubasa o zmniejszeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Zbigniew Jakubas poinformował o zbyciu sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Zbigniewa Strona 7 z 16

8 Jakubasa oraz sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Multico Sp. z o.o. podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa oraz sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Energopol Trade S.A. podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o ofercie (Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz z późn. zm.), stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy zmniejszył się o ponad 2 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz osiągnął poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zmniejszeniu do sztuk akcji dających prawo do głosów, co stanowi 15,50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tyle samo głosów. Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy posiadał łącznie szt. akcji, stanowiących 21,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 21,73% udziału w ogólnej liczbie głosów informacja przekazana Raportem bieżącym nr 30/2013 z dnia 6 maja 2013 roku. W okresie od przekazania przez Spółkę ostatniego raportu okresowego za I kwartał 2013 roku do czasu sporządzenia niniejszego Raportu za I półrocze 2013 roku Spółka nie otrzymała od akcjonariuszy Spółki informacji, z których wynikałaby jakakolwiek zmiana w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku. Lp. Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji Liczba posiadanych akcji (szt.) Liczba posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu (szt.) Udział kapitale zakładowym (%) Stan posiadania akcji na dzień przekazania raportu za I kwartał 2013: Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (%) 1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi ,73 21,73 2. SEZAM VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ,50 27,50 3. Provent Polska sp. z o.o ,99 9,99 Strona 8 z 16

9 Zmiana stanu posiadania akcji od dnia przekazania raportu za I kwartał 2013 do dnia przekazania raportu za I półrocze 2013: 1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi zmniejszenie o co najmniej 2% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 2. Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych bez zmian 3. Provent Polska sp. z o.o. bez zmian Stan posiadania akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2013: 1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi ,50 15,50 2. SEZAM VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych* ,50 27,50 3. Provent Polska sp. z o.o ,99 9,99 *Informacja przekazana Raportem bieżącym nr 58/2012 z dnia 1 października 2012 roku 1. SEZAM VIII FIZ Aktywów Niepublicznych 2. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi 3. Provent Polska sp. z o.o. 4. Pozostali akcjonariusze Strona 9 z 16

10 9. Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień przekazania Raportu okresowego za I półrocze 2013 roku posiadali następujące ilości akcji: Organy Spółki Liczba akcji szt. Zmiana (-) spadek, (+) wzrost, (*) brak zmian ZARZĄD 1. Jacek Taźbirek Piotr Jakub Kwiatek * Razem ZARZĄD RADA NADZORCZA 1. Lucjan Noras 0 * 2. Waldemar Dąbrowski 0 * 3. Piotr Góralewski 0 * 4. Marzena Nowakowska - Kisiel 0 * 5. Katarzyna Kozińska powołanie do RN w dniu roku 0 * 6. Katarzyna Ziółek rezygnacja złożona z dniem roku 0 * Razem RADA NADZORCZA 0 * W okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego za I kwartał 2013 roku zaszły poniższe zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące: a) Jacek Taźbirek nabycie akcji CNT S.A. na rynku regulowanym GPW S.A. - Raport bieżący nr 37/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku; 10. Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami CNT S.A. nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. Do końca II kwartału 2013 roku prawomocnie zakończono następujące znaczące spory sądowe wygrane przez CNT S.A.: 1) Sprawa z powództwa syndyka masy upadłości Wielozadaniowego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych WPRI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przeciwko Hemex-Budownictwo Sp. z o.o. i CNT SA o zapłatę kwoty tys. PLN tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane. W dniu Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo w stosunku do obu podmiotów i obciążył powoda kosztami procesu., natomiast w dniu r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację powoda i obciążył kosztami postępowania apelacyjnego. Wyroki są prawomocne. Strona 10 z 16

11 2) Sprawa z powództwa CNT S.A. przeciwko Mikrotuneling Partner System spółce z o.o. o nakazanie wydania maszyny przewłaszczonej na rzecz spółki albo zapłatę kwoty 708 tys. PLN z odsetkami. W dniu Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok uwzględniający powództwo w całości. Wyrok prawomocny. Spółka jest stroną postępowań sądowych (z powództwa CNT), których łączna wartość wierzytelności wynosi tys. PLN. Wśród nich największe postępowania stanowią: - sprawa z powództwa wniesionego w dniu r. przez CNT S.A. przeciwko Gminie Wałbrzych Zarządowi Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu o zapłatę kwoty 899 tys. PLN tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane pominięte przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym. Biegły sądowy wydał opinię potwierdzającą zasadność roszczenia powoda i określił wysokość wynagrodzenia powoda. - sprawa z powództwa wniesionego w dniu przez CNT SA przeciwko UNIQA SA o zapłatę kwoty tys. PLN tytułem sumy dwóch gwarancji ubezpieczeniowych zabezpieczających należyte wykonanie umów podwykonawczych. W dniu Sąd Okręgowy w Katowicach wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego pozwany wniósł sprzeciw. W dniu Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok zasadzający na rzecz powoda kwotę zł z odsetkami i kosztami i w tej części wyrok jest prawomocny. Natomiast Sąd oddalił roszczenie powoda co do kwoty zł i od tej części wyroku została wniesiona apelacja. Spółka jest stroną postępowań sądowych (przeciw CNT), których łączna wartość zobowiązań wynosi tys. PLN 11. Transakcje z podmiotami powiązanymi Spółka w I półroczu 2013 roku nie zawarła z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 12. Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliła gwarancji innemu podmiotowi, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Strona 11 z 16

12 13. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego AKTYWA zmiana A. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Długoterminowe aktywa finansowe Należności długoterminowe Kaucje zatrzymane długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Kaucje zatrzymane krótkoterminowe Należności z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechaną Aktywa razem PASYWA zmiana A. Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Akcje własne ( wielkość ujemna) Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Zysk/strata netto (1 526) B. Zobowiązania długoterminowe Rezerwy długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania długoterminowe Kaucje otrzymane długoterminowe C. Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kaucje otrzymane krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Strona 12 z 16

13 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny) półrocze 2013 od do półrocze 2012 od do zmiana I. Przychody ze sprzedaży II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży IV. Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) netto ze sprzedaży V. Pozostałe przychody VI Pozostałe koszty Zysk (strata) z działalności operacyjnej VII. Przychody finansowe VIII. Koszty finansowe IX. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności Zysk (strata) brutto X. Podatek dochodowy Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej Zysk / strata na działalności zaniechanej Zysk (strata) netto za okres XI. Inne całkowite dochody netto 0 Całkowity dochód netto za okres Sprawozdanie z przepływów pieniężnych półrocze 2013 od do półrocze 2012 od do zmiana Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (24 116) (14 829) (9 287) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 359) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 136) Przepływy pieniężne netto razem (21 379) (23 865) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym (21 379) (23 865) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek roku obrotowego (14 063) Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (11 577) Strona 13 z 16

14 Przychody Spółki w I półroczu 2013 roku kształtowały się następująco: I półrocze 2013 Wyszczególnienie Wartość w tys. PLN Udział % Roboty budowlano-montażowe ,40 Usługi sprzętowo-transportowe 0 0,00 Sprzedaż materiałów i towarów ,60 Razem Przychody Spółki w I półroczu 2012 roku kształtowały się następująco: Wyszczególnienie I półrocze 2012 Wartość w tys. PLN Udział % Roboty budowlano-montażowe ,47 Usługi sprzętowo-transportowe - działalność zaniechana ,62 Sprzedaż materiałów i towarów 350 0,91 Razem Na przychody Spółki w I półroczu 2013 podstawowy wpływ miała działalność budowlanomontażowa, której udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł ponad 92%, natomiast udział sprzedaży materiałów i towarów, stanowił 8%. Za I półrocze 2013 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły tys. PLN (realny wzrost o 5%). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł za I półrocze 2013 roku tys. PLN. Po obciążeniu wyniku brutto kosztami ogólnymi zarządu, zysk netto ze sprzedaży za I półrocze 2013 roku wyniósł 75 tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka wypracowała zysk netto ze sprzedaży w wysokości 120 tys. PLN (po wyłączeniu straty na działalności zaniechanej (-) tys.). Zysk z działalności operacyjnej na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł 753 tys. PLN (za I półrocze 2012 roku zysk w wysokości tys. PLN). Wyższy zysk z działalności operacyjnej w 2012 roku jest spowodowany głównie wyłączeniem działalności zaniechanej, na której Spółka poniosła w I półroczu 2012 roku stratę w wysokości (-) tys. PLN oraz znaczną sprzedażą środków trwałych. Strona 14 z 16

15 Na działalności finansowej spółka osiągnęła zysk na poziomie 195 tys. PLN (per saldo), co jest spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami z lokat. Do końca I półrocza 2013 roku Spółka uzyskała wynik brutto na poziomie 948 tys. PLN. Po obniżeniu wyniku brutto podatkiem Spółka wypracowała do końca I półrocza 2013 roku zysk netto w wysokości 862 tys. PLN. W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 761 tys. PLN (realny wzrost o 13%). Spółka na roku zatrudniała 64 pracowników, z czego 9 pracowników na stanowiskach robotniczych stan zatrudnienia na dzień przyjęcia zwolnienia stan zatrudnienia na dzień Fizyczni Umysłowi OGÓŁEM Strona 15 z 16

16 14. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego półrocza W pierwszym półroczu 2013 roku Spółka nie wygrała żadnego przetargu ani nie podpisała żadnego nowego kontraktu, natomiast od maja br. zauważamy, że poziom marż na rynku musi rosnąć ponieważ zajmujemy coraz wyższe miejsca w przetargach. Ponadto obserwujemy znaczący spadek w podaży przetargów na rynku. Coraz bardziej wydłuża się okres spływu środków na skutek rosnących wymogów kontrolnych po stronie Zamawiającego i coraz bardziej widoczny jest trend, że o atrakcyjności branży decyduje bardziej płynność jak rentowność. Efekt długiej zimy 2012/2013 na dwóch kontraktach wymusił zmianę technologii oraz przesunięcie częściowe robót na kolejny rok. II kwartał 2013 roku to tradycyjnie dla branży wzmożony okres rozkręcania budów i rozwiazywania problemów z tym związanych. Spółka wycofuje się z typowej branży budowlanej, w której do dotychczasowych problemów dochodzą obecnie również zatory płatnicze po stronie Zamawiającego na rzecz wdrażania nowych technologii, przy wykorzystaniu know how i wiedzy inżynierskiej. Docelowym kierunkiem są technologie w których elementy budowlane są jednymi z kamieni milowych projektów. Dalej w 2013 roku Spółka będzie kontynuowała działania w celu: - utrzymania na ponad przeciętnym poziomie EBITDA, - pozyskanie projektów w nowej branży ITS, jako narzędzie przejścia Spółki do nowej branży technologiczno-informatycznej, - pozyskanie kontraktów w branży energetyki sieci wysokonapięciowych jako GW, co spowoduje konieczność reorganizacji Spółki. Jacek Taźbirek Prezes Zarządu podpis: Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu podpis: Sosnowiec, r. Strona 16 z 16

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za II kwartał 2008 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 1 Wstęp Informacje uzupełniające do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2013 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. obejmujące okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. obejmujące okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ obejmujące okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku Gdynia, wrzesień 2013 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku 22 października 2015 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat... 3 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo