Nota 32 c. Nota 33 a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nota 32 c. Nota 33 a"

Transkrypt

1 Nota 32 c Nota 33 a Nota 33 b Nota 34 a 73

2 Nota 35 a Nota 36 a Nota 37 a Nota 37 b Nota 37 c 74

3 Nota 37 d Nota 38 a Nota 39 a Zysk netto za rok obrotowy 2003 w kwocie tys. PLN przeznaczono w kwocie tys. PLN na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki. Pozostałą część zysku 3 tys. PLN przenaczono na zwiększenie kapitału zapasowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania za rok obrotowy 2004, nie podjęto jeszcze decyzji odnośnie podziału bieżącego zysku, w części przypadającej na jednostkę dominującą. Nota 40 a Zysk na jedną akcję stanowi iloraz zysku netto oraz liczby posiadanych akcji. Rozwodniony zysk na jedna akcję równy jest zyskowi na jedną akcję. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 75

4 Objaśnienia do skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych a) Struktura środków pieniężnych Na dzień 31 grudnia 2004 Środki pieniężne w banku - rachunki bieżące Środki pieniężne w kasie 31 Inne aktywa pieniężne 105 Razem b) Działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa Działalność operacyjna jest to podstawowy rodzaj działalności jednostki obejmujący ogół działań, których celem jest osiągnięcie zysku. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja płyt wiórowych, laminowanych, filmów, folii i obrzeży. Przypływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dotyczą wydatków na zakup oraz przychodów ze sprzedaży zasobów trwale pozostających w jednostce, pozwalających na osiąganie zysków i dopływ środków pieniężnych. Spółka zalicza do działalności inwestycyjnej: - wydatki na zakup i wpływy ze sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, - wydatki na zakup i wpływy ze sprzedaży składników finansowego majątku trwałego. Działalność finansowa Spółki polega na przepływach środków pieniężnych z tytułu pozyskiwania przez jednostkę kapitału własnego oraz obcego, a także obsługi oraz spłaty zadłużenia. Spółka zalicza do działalności finansowej: - zaciągnięcie i spłatę kredytów i pożyczek, - emisję i wykup bonów komercyjnych, - nabycie akcji własnych i wypłatę dywidendy, - zapłacone odsetki. c) Główne różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanym rachunku przepływu środków pieniężnych Amortyzacja Amortyzacją wykazana w rachunku zysków i strat jest zgodna z amortyzacją w rachunku przepływów pieniężnych. Zmiana stanu zapasów 76

5 Poniżej przedstawiono uzgodnienie pomiędzy zmianą stanu zapasów a zmianą stanu zapasów wykazaną w bilansie. Zmiana stanu zapasów w bilansie Stan zapasów Pfleiderer Prospan na r Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Poniżej przedstawiono uzgodnienie pomiędzy zmianą stanu należności a zmianą stanu należności wykazaną w bilansie. Zmiana stanu należności w bilansie Stan należności Pfleiderer OOO na r Stan należności Pfleiderer Prospan na r Zmiana stanu należności Zmiana stanu rezerw Poniżej przedstawiono uzgodnienie pomiędzy zmianą stanu rezerw a zmianą stanu rezerw wykazaną w bilansie. Zmiana stanu rezerw w bilansie Stan rezerw Pfleiderer Prospan na r Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zobowiązań Poniżej przedstawiono uzgodnienie pomiędzy zmianą stanu zobowiązań a zmianą stanu zobowiązań wykazaną w bilansie Zmiana stanu zobowiązań w bilansie Stan zobowiązań Pfleiderer Prospan na r Stan zobowiązań Pfleiderer OOO na r Korekta rozrachunków pomiędzy spółką dominującą a jednostkami zależnymi Zmiana stanu zobowiązań z działalności inwestycyjnej -69 Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Poniżej przedstawiono uzgodnienie pomiędzy zmianą stanu rozliczeń międzyokresowych a zmianą stanu RMK wykazaną w bilansie. Zmiana stanu RMK w bilansie Ujemna wartość firmy Pfleiderer Prospan na r

6 Stan RMK Pfleiderer Prospan na r Stan RMK Pfleiderer OOO na r. 13 Zmiana stanu RMK Inne korekty Poniżej przedstawiono listę pozycji wchodzącą w skład innych korekt. Zmiana wyceny forwardu Zmiana forwardu w 2004r. 393 Rozwiązanie rezerw na środki trwałe Korekta leasingu 219 Spisanie wartości firmy Pfleiderer OOO 235 Razem inne korekty d) Działalność inwestycyjna Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Zakup WNiP 305 Zakup środków trwałych Wzrost inwestycji Zmiana zobowiązań inwestycyjnych - 69 Razem Inne wydatki inwestycyjne Pozycja inne wydatki inwestycyjne dotyczy wzrostu zaliczek na środki trwałe w budowie. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe Na dzień 31 grudnia 2004r. Grupa posiadała instrumenty finansowe (w tys. PLN): Wyszczególnienie; Stan na 31/12/2003; Zwiększenia; Zmniejszenia; Stan na 31/12/2004 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 78

7 - środki pieniężne na rachunkach bieżących; ; 5.846; 0; bony skarbowe; 0; ; 0; obligacje; ; 0; ; 0 - inne aktywa pieniężne; 0; 105; 0; kontrakty typu forward; 2.276; 0; 393; Pożyczki udzielone i należności własne; 1.038; 5.027; 0; Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - udziały; ; 0; ; 64 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe zobowiązania finansowe - obligacje; 0; 0; 0; 0 - kredyty bankowe i pożyczki; 0; 0; 0; 0 Charakterystyka posiadanych instrumentów finansowych a) Opis transakcji forward Transakcje forward są terminowymi transakcjami wymiany walut po z góry określonym kursie. W 2004 roku Grupa używała transakcji forward do zabezpieczania ryzyka kursowego związanego z transakcjami handlowymi oraz z pożyczkami walutowymi. Transakcje forward były wyceniane na koniec każdego miesiąca. Na dzień roku Grupa posiadała zawartych 18 transakcji terminowych typu forward. 6 transakcji mających na celu zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym transakcji handlowych zakupu surowców w EUR oraz sprzedaży wyrobów Grupy w USD oraz 12 transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym udzielone pożyczki dewizowe. Transakcje terminowe zabezpieczające obroty handlowe Grupy przewidują zakup EUR za USD i USD za EUR po wcześniej ustalonym kursie. W pierwszej części roku 2004 występowało ryzyko kursowe EUR/USD (eksport w USD, wydatki w EUR). W celu uniknięcia powyższego ryzyka Grupa zawierała transakcje terminowe typu forward. W drugiej części roku, na skutek zmiany waluty niemal wszystkich handlowych kontraktów eksportowych z USD na EUR ryzyko to przestało występować i Grupa zmuszona była zamknąć część otwartych wcześniej i jeszcze nierozliczonych transakcji forward EUR/USD, zawierając w tym celu transakcje przeciwne. Na dzień bilansowy Grupa posiadała także otwarte transakcje na sprzedaż 10,9 miliona EUR za PLN zabezpieczające udzielone pożyczki. Terminy realizacji transakcji przypadają w I półroczu Na dzień transakcje wycenione zostały wg wartości godziwej zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Zysk na transakcjach w wysokości 1.882,7 tys. złotych, wykazany został w przychodach finansowych i drugostronnie w krótkoterminowych aktywach finansowych. Transakcje zabezpieczające obroty handlowe Grupy: Lp. Data transakcji; Data wygaśnięcia; Kwota kupiona; Waluta; Waluta sprzedana; Kurs terminowy ; ; ; EUR; USD; 1, ; ; ; EUR; USD; 1,

8 ; ; ; EUR; USD; 1, ; ; ; USD; EUR; 1, ; ; ; USD; EUR; 1, ; ; ; USD; EUR; 1,22294 Transakcje zabezpieczające udzielone pożyczki dewizowe: Lp. Data transakcji; Data wygaśnięcia; Kwota sprzedana; Waluta; Waluta kupiona; Kurs terminowy ; ; ;EUR ;PLN; 4, ; ; ; EUR ;PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4,1063 Rozliczenie transakcji może nastąpić w dwojaki sposób: - przez dostawę kupionych kwot Euro, - przez rozliczenie różnicami kursowymi (bez dostawy kupionych kwot). Instrument ten z zasady nie przewiduje wcześniejszej realizacji powyższych transakcji. b) Opis obligacji Program emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (commercial papers) zaaranżowany poprzez Bank BPH S.A. działa w formie obligacji krótkoterminowych. Ideą tego programu jest optymalizacja zarządzania środkami finansowymi w Grupie (obecnie Pfleiderer Grajewo S.A. i Pfleiderer Prospan S.A.). Obligacje są emitowane przez Pfleieder Grajewo S.A. z okresem wykupu do 1 roku i nabywane za pośrednictwem Banku BPH S.A. przez Pfleiderer Prospan S.A.. Dzięki temu Grajewo nie korzysta z wyżej oprocentowanych kredytów bankowych, zaś Prospan posiada lokaty wyżej oprocentowane niż np. bony skarbowe. Kosztem ponoszonym przy emisji obligacji jest prowizja dla Banku. Obligacje są przez emitenta po wartości nominalnej. Odsetki są naliczane na koniec każdego miesiąca i odnoszone w koszty Grajewa i przychody Prospanu proporcjonalnie do okresu emisji. Kwota zapłaconych odsetek w roku 2004 wyniosła ,00 PLN. Wartość naliczonych odsetek za rok 2004 wynosi ,00 PLN i termin ich zapłaty przypada w dniu wykupu obligacji w marcu 2005 roku. Dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ww. transakcje zostały wyłączone zarówno w skonsolidowanym bilansie jak i skonsolidowanym rachunku zysków i strat. 80

9 c) Opis pożyczek w Rosji, w którym Grajewo posiada 100% udziałów. Finansowanie realizacji inwestycji odbywa się poprzez pożyczki, krótko lub długoterminowe w EUR. Umowy pożyczek przewidują spłatę odsetek równocześnie ze spłatą kapitału na zakończenie okresu kredytowania. Do tej pory odsetki są naliczane w okresach kwartalnych i wykazywane jako przychody finansowe. Kwota zapłaconych odsetek w roku 2004 wyniosła 0 PLN. Wartość naliczonych odsetek w roku 2004 wynosi ,66 PLN i termin ich zapłaty przypada w dniu spłaty pożyczki 31 grudnia 2008 roku. Dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ww. transakcje zostały wyłączone zarówno w skonsolidowanym bilansie jak i skonsolidowanym rachunku zysków i strat. d) Udziały Szczegóły dotyczące udziałów zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym w notach. Ryzyka finansowe w działalności Grupy a) Ryzyko kredytowe Transakcje, które narażają Grupę na ryzyko kredytowe obejmują należności z tytułu dostaw i usług. Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług jest ograniczone, ponieważ baza klientów Grupy jest bardzo liczna i ryzyko jest bardzo zdywersyfikowane. W związku z powyższym koncentracja ryzyka kredytowego jest nieznaczna. Poza tym Grupa prowadzi restrykcyjną politykę zarządzania należnościami. Polega ona na ograniczeniu ryzyka niewypłacalności klientów poprzez stosowanie ubezpieczenia kredytu kupieckiego oraz faktoringu pełnego. W roku 2004 ok. 90% należności handlowych było zabezpieczonych w taki sposób. W przypadku niewypłacalności klientów ubezpieczonych następuje wypłata odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Każdy klient w Grupie posiada limit kredytu kupieckiego do którego może się zadłużać (zwykle jest to limit ubezpieczeniowy). b) Ryzyko stopy procentowej Grupa posiada środki pieniężne na rachunkach bankowych, bony skarbowe i posiadała zobowiązania z tytułu kredytów bankowych (otwarte linie kredytowe). Ryzyko stopy procentowej jest związane z przepływami odsetkowymi wynikającymi z kredytów opartych o zmienną stopę procentową. Grupa obecnie nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych. Będzie to rozważane dopiero w momencie znacznego zadłużenia bankowego. W chwili obecnej ryzyko zmiany stopy procentowej jest niskie. c) Ryzyko kursowe W roku obrotowym 2001/2002 Grupa spłaciła wszystkie kredyty dewizowe zaciągnięte w bankach komercyjnych. Ryzyko kursowe na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego z tego tytułu nie występuje. Obrót handlowy w dewizach odbywa się zarówno przy zakupach surowców, jak i sprzedaży wyrobów, tak więc przypadku wahań kursów walut obcych różnice kursowe powstałe na transakcjach częściowo się kompensują. Dodatkowo Grupa realizuje walutowe wydatki inwestycyjne. Grupa na bieżąco monitoruje swoją pozycję walutową a następnie zabezpiecza część otwartą, stosując w pierwszej kolejności hedging naturalny, poprzez odpowiedni dobór waluty nowych kontraktów, zaś w następnej kolejności transakcje zabezpieczające typu forward. Grupa monitoruje swoje ryzyko pod kątem przepływów pieniężnych, nie zaś rachunku wyników. W pierwszej części roku 2004 występowało ryzyko kursowe EUR/USD (eksport w USD, wydatki w EUR). W celu uniknięcia powyższego ryzyka Grupa zawierała transakcje terminowe typu forward opisane w dodatkowej nocie objaśniającej nr 1. W drugiej części roku, na skutek zmiany waluty niemal wszystkich kontraktów eksportowych z USD na EUR ryzyko to przestało występować i Grupa zmuszona była zamknąć otwarte wcześniej i jeszcze nierozliczone transakcje forward EUR/USD, zawierając w tym celu transakcje przeciwne. Dodatkowo Grupa narażona jest na ryzyko kursowe wynikające z udzielanych dla Pfleiderer OOO pożyczek w EUR. Spółka neutralizuje to ryzyko poprzez transakcje forward EUR/PLN. Tym samym zmiany kursu walutowego EUR/PLN, które wpływają na zmianę wartości udzielonych w EUR pożyczek zawsze są rekompensowane zmianą wyceny transakcji forward. 81

10 d) Ryzyko zmian cen Grupa z uwagi na specyfikę produkcji oraz przyjętą na rynku praktykę nie zabezpiecza zmian cen swoich surowców i produktów na rynkach towarowych. Ceny sprzedaży produktów są elastyczne i mogą podlegać zmianom m.in. w przypadku zmiany cen surowców. e) Ryzyko istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych Grupa jest całkowicie zabezpieczona przed istotnym zakłóceniem przepływów środków pieniężnych, dzięki posiadanym bardzo wysokim liniom kredytowym, dostępnym w każdym momencie. Istotne zakłócenie przepływów pieniężnych jest jednakże mało prawdopodobne z uwagi na dywersyfikację klientów. Wszelkie nadzwyczajne wydatki są zawsze planowane z dużym wyprzedzeniem i uwzględniane w procesie zarządzanie płynnością. f) Ryzyko utraty płynności finansowej Płynność finansowa jest monitorowana w Spółce na bieżąco. Dotyczy to zarówno płynności w okresie kilku następnych dni, jak i okresu kilku najbliższych lat. Ryzyko utraty płynności praktycznie nie występuje z uwagi na obecny brak zadłużenia bankowego i posiadanie do dyspozycji otwartych linii kredytowych. Obecne wskaźniki płynności są w Grupie wysokie. g) Przyjęte przez Grupę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym Grupa zarządza wszystkimi opisanymi powyżej elementami ryzyka finansowego, które może mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie Grupy w przyszłości, kładąc w tym procesie największy nacisk na zarządzanie: - ryzykiem kredytowym - ryzykiem walutowym - ryzykiem utraty płynności Celem zarządzania ryzykiem kredytowym jest ograniczenie strat Grupy mogących wynikać z niewypłacalności klientów. Cel ten jest realizowany poprzez stosowanie ubezpieczeń należności i faktoring pełny. Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest minimalizacja strat wynikających z niekorzystnych zmian kursu walutowego. Grupa monitoruje swoją pozycję walutową z punktu widzenia przepływów pieniężnych, nie zaś rachunku wyników. Cel ten jest realizowany poprzez w pierwszej kolejności hedging naturalny, a w następnej transakcje zabezpieczające typu forward. Monitorowana pozycja i transakcje zabezpieczające mają horyzont czasowy do 12 miesięcy. Celem zarządzania płynnością finansową jest zabezpieczenie Grupy przed jej niewypłacalnością. Cel ten jest realizowany poprzez systematyczne dokonywanie projekcji zadłużenia w horyzoncie do 5 lat, a następnie aranżację odpowiednich źródeł finansowania. 2. Zobowiązania warunkowe i ryzyka a) Płynność finansowa Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania krótkoterminowe Grupy wynosiły tysiące złotych i nie przewyższały majątku obrotowego wynoszącego tysiące złotych co wskazuje na dobrą płynność finansową Grupy. Dobra płynność finansowa Grupy jest wynikiem utrzymującej się dobrej koniunktury na rynku płyt wiórowych, jak również wysokiego poziomu sprzedaży eksportowej. b) Transakcje z przedsiębiorstwami z krajów byłego Związku Radzieckiego Grupa prowadzi liczne transakcje handlowe z przedsiębiorstwami z krajów byłego Związku Radzieckiego. Trudna i niepewna sytuacja ekonomiczno - polityczna tych krajów może mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki finansowe działalności Grupy. Sprzedaż towarów i produktów do krajów byłego Związku Radzieckiego wynosiła w 2004 roku tysięcy złotych, co stanowiło 17,2 % przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Na dzień 31 grudnia 2004 roku należności od przedsiębiorstw z krajów byłego Związku Radzieckiego wyniosły tysięcy złotych. Na należności przeterminowane w wysokości tys. PLN Grupa dokonała odpisów aktualizujących w pełnej wysokości. 82

11 c) Weksle obce Zobowiązania warunkowe z tytułu weksli obcych na dzień 31 grudnia 2004 roku nie wystąpiły. d) Warunki umów kredytowych Na przestrzeni 2004r. Grupa korzystała z kredytów bankowych w niewielkim stopniu. Grupa podpisała kilka umów na kredyty o charakterze kredytów odnawialnych, zatem mogą być zaciągane i spłacane w każdym czasie. Umowy kredytowe zawierają pewne warunki, których niespełnienie przez Grupę może spowodować natychmiastową wymagalność kredytów. Jest to przede wszystkim obowiązek utrzymywania przez Grupę odpowiedniej rentowności oraz wielkości kapitału własnego. e) Ryzyko podatkowe Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe. f) Odsetki karne Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, odsetki karne dotyczące przeterminowanych zobowiązań mogą stać się wymagalne w okresie 3 lat po uregulowaniu zobowiązania głównego. Nie jest praktycznie możliwe podanie kwoty potencjalnego zobowiązania Grupy z tego tytułu. Zdaniem Zarządu potencjalne straty nie byłyby znaczne, gdyż Grupa terminowo reguluje swoje zobowiązania. g) Ryzyko kursowe Ryzyko kursowe zostało opisane w dodatkowej nocie objaśniającej nr 1. h) Udzielone gwarancje i poręczenia Grupa posiada na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia na rzecz firmy niemieckiej Mider-Helm Methanol GmbH na kwotę 1 mln EURO za zobowiązania firmy Zakłady Azotowe Kędzierzyn Koźle (ZAK). Zabezpieczeniem tej transakcji jest weksel wystawiony przez ZAK na dobro Spółki dominującej. 3. Rozrachunki z budżetem państwa Na dzień bilansowy rozrachunki z budżetem przedstawiały się następująco: tys. PLN Należności z tytułu: VAT Cła 7 Podatku dochodowego od osób prawnych Należności podatkowe Spółki rosyjskiej 7 Razem:

12 Zobowiązania z tytułu: VAT 72 ZUS Podatku dochodowego od osób fizycznych 837 Podatku dochodowego od osób prawnych 487 Pozostałe 8 Zobowiązania podatkowe Spółki rosyjskiej 72 Razem: Na dzień bilansowy zobowiązania wobec samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie wystąpiło. 4. Działalność zaniechana W okresie sprawozdawczym Grupa nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności. 5. Koszty inwestycji na własne potrzeby Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych i środków trwałych na własne potrzeby w roku obrotowym 2004 nie wystąpił ze względu na outsourcing usług remontowych. 6. Planowane nakłady inwestycyjne W okresie od do nakłady inwestycyjne na majątek trwały wyniosły 65,2 mln PLN. Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym to ok. 133,5 mln PLN. 7. Znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi A. Pfleiderer Grajewo S.A. jest podmiotem zależnym wobec Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH oraz Pfleiderer AG. Obroty z Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH i Pfleiderer AG w okresie wyniosły: - sprzedaż 30,0 tys. PLN - zakupy 2.584,6 tys. PLN Stan należności wobec Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH i Pfleiderer AG na dzień r. wyniósł 0,0 PLN, natomiast zobowiązań 514,1 tys. PLN. Znaczącą kwotę w obrotach pomiędzy Spółkami stanowią opłaty licencyjne za prawo do użytkowania nazwy i logo Pfleiderer. W obrotach z koncernem Spółka wygenerowała również przychody finansowe. Były to otrzymane odsetki od papierów dłużnych spółki Pfleiderer AG. Zarówno wielkość obrotu, jak i saldo rozrachunków na dzień bilansowy dotyczy wszystkich spółek wchodzących w skład koncernu Pfleiderer w Niemczech. Spółka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. posiada 56,7% akcji Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie, która jest również podmiotem grupy Pfleiderer. Wysokość transakcji w okresie była następująca: - sprzedaż ,5 tys. PLN - zakupy ,4 tys. PLN Stan należności wobec Pfleiderer Prospan S.A. na dzień r. wyniósł 0,0. PLN, zobowiązań 6.783,3 tys. PLN. Transakcje z Pfleiderer Prospan S.A. zostały wyłączone w wyniku konsolidacji. Na wzajemne obroty z Pfleiderer Prospan S.A. składają się głównie sprzedaż i zakupy wyrobów spółek, głównie płyty 84

13 surowej, laminowanej oraz filmów, a wzajemne dostawy mają na celu zabezpieczenie niezbędnych stanów magazynowych i jak najlepsze zaspokojenie potrzeb naszych klientów. W kwotę ogólnych obrotów między Spółkami wchodzi również kwota odsetek w wysokości 1.061,2 tys. PLN, które Pfleiderer Grajewo S.A. zapłaciło Pfleiderer Prospan S.A. za wyemitowane obligacje krótkoterminowe w ramach programu emisji papierów komercyjnych. Spółka zakupuje usługi transportowe w spółce JURA Polska wchodzącej w skład koncernu Pfleiderer. Wysokość transakcji w okresie była następująca: - sprzedaż 32,5 tys. PLN - zakupy 6.328,9 tys. PLN Stan należności wobec JURA Polska na dzień r. wyniósł 0,00 tys. PLN, zobowiązań 727,2 tys. PLN. Grajewo w Spółce Jura Polska zakupuje usługi spedycyjne i transportowe przy sprzedaży wyrobów. Obroty w okresie z tym podmiotem były następujące: - sprzedaż 12,4 tys. PLN - zakupy 5.486,5tys. PLN Stan należności wobec Spółki Laminat na dzień r. wyniósł 0,00 tys. PLN, zobowiązań 576,3 tys. PLN. Spółka Laminat zatrudnia pracowników, którzy świadczą pracę na rzecz Grupy w związku ze zmiennością zapotrzebowania na wielkość produkcji. Podmiotem w 100% zależnym od Pfleiderer Grajewo S.A. jest również Spółka Pfleiderer OOO, utworzona na terytorium Rosji z siedzibą w Novgorodzie Vielikim, Federacja Rosyjska. W chwili obecnej Spółka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. posiada udziały w Pfleiderer OOO o wartości 529,4 tys. PLN. Spółka ta jest w początkowej fazie organizacji, a jej docelowym przedmiotem działalności będzie głównie produkcja płyt wiórowych i wyrobów z drewna oraz handel wyrobami własnymi i towarami. Spółka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. udzieliło Pfleiderer OOO w 2003 dwóch pożyczek w łącznej wysokości 215 tys. EUR. Również w 2004r. Spółka dominująca Pfleiderer Grajewo S. A. udzieliło Spółce córce pożyczek w łącznej wysokości tys. EUR. Saldo należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2004r. wyniosło ,6 tys. EUR tj ,4 tys. PLN (w tym naliczone odsetki 134,6 tys. EUR, tj. 560,8 tys. PLN). Łączna wartość inwestycji na rynku rosyjskim ma się zamknąć kwotą tys. EUR. Za pośrednictwem spółki zależnej Spółka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. ma zamiar osiągnąć pozycję jednego z wiodących producentów płyt meblowych w Rosji. Transakcje z rosyjską spółką zależną zostały wyłączone w wyniku konsolidacji. B. Spółka zależna Pfleiderer Prospan S.A. jest podmiotem zależnym wobec Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH oraz Pfleiderer AG poprzez podmiot dominujący Pfleiderer Grajewo S.A. Z kolei podmioty Interwood GmbH oraz Interwood GmBH są podmiotami zależnymi w 100% od Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH oraz Pfleiderer AG. Obroty Prospanu z Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH i Pfleiderer AG w okresie wyniosły: - sprzedaż 368,0 tys. PLN - zakupy 2.913,5 tys. PLN Stan należności wobec Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH i Pfleiderer AG na dzień r. wyniósł 0 tys. PLN, natomiast zobowiązań 569,7 tys. PLN. Znaczącą kwotę w obrotach pomiędzy Prospanem a niemieckimi Spółkami koncernu Pfleiderer podobnie jak w przypadku Grajewa stanowią opłaty licencyjne za prawo do użytkowania nazwy i logo Pfleiderer. W omawianym okresie Spółka Pfleiderer Prospan S.A. przeprowadzała transakcje handlowe z Firmą Wodego GmbH należacą również do koncernu Pfleiderer. Wartość obrotu w okresie wyniosły: - sprzedaż 0 tys. PLN 85

14 - zakupy ,3 tys. PLN Stan należności i zobowiązań Prospanu wobec Wodego GmbH na dzień r. wyniósł 0,00 tys. PLN. W obrotach pomiędzy Spółkami zakup folii HPL do oklejania blatów stanowi zdecydowaną większość dokonywanych transakcji. Obroty z Interwood GmbH w okresie wyniosły: - sprzedaż 0,0 tys. PLN - zakupy 20,0 tys. PLN Stan należności wobec Interwood GmbH na dzień r. wyniósł 0,0 tys. PLN, natomiast zobowiązań 0,0 tys. PLN. Całość kwoty w obrotach pomiędzy Spółkami stanowi opłata za usługi związane z pozyskaniem drewna. Spółka Prospan zakupuje usługi transportowe w spółce JURA Polska. Wysokość transakcji w okresie była następująca: - sprzedaż 81,4 tys. PLN - zakupy ,4 tys. PLN Stan należności wobec JURA Polska na dzień r. wyniósł 0,00 tys. PLN, zobowiązań 643,5 tys. PLN. Prospan w Spółce Jura Polska zakupuje usługi spedycyjne i transportowe przy sprzedaży wyrobów. Prospanu w okresie z tym podmiotem były następujące: - sprzedaż 0 tys. PLN - zakupy 2.055,5 tys. PLN Stan należności wobec Spółki Laminat na dzień r. wyniósł 0,00 tys. PLN, zobowiązań 199,3 tys. PLN. Spółka Laminat zatrudnia pracowników, którzy świadczą pracę na rzecz Pfleiderer Prospan S.A. w związku ze zmiennością zapotrzebowania na wielkość produkcji Pfleiderer Prospan S.A. w 2004r. nie miało żadnych transakcji ze spółką Pfleiderer OOO. 8. Wspólne przedsięwzięcia W omawianym okresie nie wystąpiły żadne wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami gospodarczymi. 9. Stan zatrudnienia w grupach zawodowych na dzień 31 grudnia 2004 roku Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło 952 osób w tym: - pracownicy bezpośrednio produkcyjni pracownicy pośrednio produkcyjni pracownicy administracyjno-biurowi i pozostali Informacje o wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących Wynagrodzenia Członków Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. łącznie z premiami wypłacone za okres od dnia 1 stycznia do końca 2004 roku kształtowały się w sposób następujący: 1. Prezes Zarządu - Paweł Wyrzykowski 86

15 2. Członek Zarządu - Rafał Karcz 3. Członek Zarządu - Rainer Stracke 4. Członek Zarządu - Dariusz Tomaszewski Jednocześnie ten sam skład osobowy stanowi Zarząd Spółki zależnej Pfleiderer Prospan S.A. Wynagrodzenia Zarządu uzyskane w Prospanie kształtowały się w sposób następujący: 1. Prezes Zarządu - Paweł Wyrzykowski 2. Członek Zarządu - Rafał Karcz 3. Członek Zarządu - Rainer Stracke 4. Członek Zarządu - Dariusz Tomaszewski Wypłacone wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej w omawianym okresie wyniosło 13,5 tys. PLN w Grajewie oraz 32,8 tys. PLN w Prospanie. 11. Pożyczki udzielone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Z członków Zarządu jedynie Pan Dariusz Tomaszewski posiadał na dzień 31 grudnia 2004 w Pfleiderer Prospan S.A. zadłużenie w kwocie 25,8 tys. PLN. Zadłużenie to jest wynikiem zaciągniętej w 1997r. pożyczki z Funduszu Prywatyzacyjnego przeznaczonej na zakup akcji Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali zadłużenia z tytułu pożyczek wobec Grupy. 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansow bieżący okres Nie miały miejsce znaczące zdarzenia, dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres. 13. Wydarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które powodowałyby konieczność wprowadzania korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w nim dodatkowych informacji. 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem Prawnym poprzednikiem Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. były Zakłady Płyt Wiórowych Przedsiębiorstwo Państwowe. Przejęcie aktywów i pasywów tego przedsiębiorstwa przez jednostkę dominującą w Grupie Kapitałowej nastąpiło w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa w oparciu o art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego na dzień 30 czerwca 1994 roku został wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia spółki akcyjnej na dzień 1 lipca 1994 roku z jednoczesnym przekształceniem funduszy własnych przedsiębiorstwa państwowego w kapitał akcyjny i zapasowy spółki akcyjnej. Wpisu do rejestru handlowego jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego dokonano 1 lipca 1994 roku. 15. Stopa inflacji W okresie ostatnich 3 lat stopa inflacji nie przekroczyła 100%, w związku z powyższym nie wystąpiła potrzeba korygowania sprawozdań finansowych wskaźnikiem inflacji. 16. Różnice pomiędzy danymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowany sprawozdaniami Nie wystąpiły żadne różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym, a uprzednio sporządzonym i opublikowanym sprawozdaniem finansowym jednostkowym Pfleiderer Grajewo S.A. za III kwartał Korekty błędów podstawowych 87

16 Nie dokonano żadnych korekt błędów podstawowych, gdyż błędy takie nie wystąpiły. 18. Kontynuacja działalności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2004 sporządzone zostało z założeniem kontynuowania działalności gospodarczej i nie wystąpiły żadne okoliczności wskazujące na jej zaprzestanie w przyszłości. 19. Realizacja wcześniej publikowanych prognoz finansowych Grupa nie dokonywała publikacji prognozy na rok Połączenia spółek W okresie za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie miały miejsca połączenia spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. 21. Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych metodą praw własności Zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez spółkę dominującą w Grupie Kapitałowej udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane są według kosztu historycznego (ceny nabycia) pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. Porównanie wartości wg tej wyceny z wyceną metodą praw własności zaprezentowano poniżej: w tys. PLN - Laminat Sp. z o.o. Wartość bilansowa na dzień = 50 Wartość wg metody praw własności na = 118 Różnica w wartości udziałów = 68 Wartość bilansowa na dzień = 50 Wartość wg metody praw własności na = 195 Różnica w wartości udziałów = 145 Zmiana różnicy wartości - wpływ na wynik finansowy 2004 = 77 Wartość posiadanych udziałów wyceniona metodą praw własności, przy uwzględnieniu powyższych ograniczeń, byłaby na dzień 31 grudnia 2004 roku wyższa od wartości bilansowej o 145 tysięcy złotych, a na dzień 31 grudnia 2003 roku wartość udziałów byłaby wyższa o 68 tysiące złotych. Zmiana wartości udziałów wycenionych wg metody praw własności w kwocie ok. 77 tys. złotych wpłynęłaby na zwiększenie skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy za 2004r. 22. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe W związku z zakupem w dniu 14 grudnia 2004r sztuk akcji Pfleiderer Prospan S.A. Grupa sporządziła skonsolidowany bilans na dzień przejęcia, tj r. w skład którego wchodzi sprawozdanie spółki Pfleiderer OOO z siedzibą w Vielikim Novgorodzie w Rosji, w której Pfleiderer Grajewo S.A. posiada 100 % udziałów, oraz sprawozdanie Pfleiderer Prospan S.A., w którym Pfleiderer Grajewo S.A. posiada 56,7% akcji. Spółka nie objęła konsolidacją Spółkę zależną Laminat Sp. z o.o. 23. Główne różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem brutto Poniżej przedstawione zostały główne pozycje różniące podstawę opodatkowania i wynik brutto za rok 2004 i rok 2003 (w tys. PLN) dla Spółki dominującej w Grupie Kapitałowej. 88

17 Tytuł; Rok 2004; Rok 2003 Wynik brutto; ; Pozostałe rezerwy; 2 735; 0 Rozliczenie opłat za ochronę środowiska; -31; 62 Rozliczenie amortyzacji kosztów emisji akcji; -236; 236 Przeklasyfikowanie leasingu; -393; -250 Rezerwy na należności; -234; 292 Wykorzystanie ulgi inwestycyjnej; 1 734; Odpisy aktualizujące wartość zapasów; ; 945 Nie zrealizowane różnice kursowe; 2 738; 175 Rezerwa na odprawy pracownicze; 237; 444 Rezerwa na niewykorzystane urlopy; 116; 123 Rezerwa na nagrody jubileuszowe; -171; 501 Rezerwa na opcje menedżerskie; 1 446; 0 Rezerwa na opłaty leasingowe; 10; 8 Amortyzacja linii w czasie modernizacji; 1 033; 0 Zmniejszenie przejściowej różnicy z tytułu amortyzacji; -48; -108 Rezerwy na koszty ubezpieczeń; -118; 241 Rozwiązanie rezerwy na koszty finansowe PW2; -655; -655 Rezerwy na bonifikaty; 0; -340 Rezerwa na koszty usług; 123; -170 Nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową; ; Rezerwa na koszty finansowe suszarni; -159; -159 Rezerwa na wypłatę premii; 958; -428 Rezerwa na odsetki od obligacji; 934; 0 Rezerwa na majątek trwały; -314; 0 Naliczone odsetki; -589; 0 Inne; 311; 188 Razem Przejściowe różnice; ; Darowizny; 36; 18 Dostawy bezpłatne; 0; 26 Amortyzacja i ubezpieczenie samochodów osobowych powyżej limitu; 61; 35 89

18 Amortyzacja środków trwałych; 92; 92 Odpisane należności; 12; 11 Rozliczenie transakcji forward; 562; 106 Likwidacja materiałów na magazynie; 0; 36 Kary i odszkodowania; 20; 6 PFRON; 107; 0 Koszty reklamacji; 0; 16 Nabycie akcji własnych; 1 095; 0 Usługi nkup; 199; Pozostałe nkup; 115; 114 Razem Trwałe różnice; 2 299; Darowizny preferowane; -35; -18 Inne różnice - rozliczenie straty; 0; 0 Podstawa opodatkowania; ; Podatek dochodowy 19%, rok poprzedni 27%; ; Podatek z lat ubiegłych; 0; 263 Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat; ; Podatek odroczony A. Poniżej przedstawione zostały główne różnice przejściowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, spowodowane odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony według zasad rachunkowości i przepisów podatkowych, według stanu na dzień roku, oraz na dzień roku (w tys. PLN) pozostające do rozliczenia w następnych latach obrotowych dla Spółki dominującej w Grupie Kapitałowej. Tytuł ; Stan na ; Stan na Ujemne różnice przejściowe Rezerwa na majątek finansowy; 0; 314 Amortyzacja linii produkcyjnej; 1 033; 0 Rezerwa na amortyzację i różnice kursowe od nowej linii produkcyjnej; 7 006; Rezerwa na koszty finansowe suszarni; 1 382; Nadwyżka amortyzacji z aktualizacji wyceny; 1 464; Rezerwy na należności; 4 226; Niezrealizowane różnice kursowe; 5 018; 466 Rezerwa na bonifikaty; 0; 0 Odpisy aktualizujące wartość zapasów; 7 313;

19 Koszty emisji akcji; 0; 236 Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze; 7 505; Rezerwa na urlopy; 1 287; Rezerwa na opcje menażerskie; 1 446; 0 Rezerwa na koszty ubezpieczeń; 153; 271 Rezerwa na koszty usług i opłat za środowisko; 627; 278 Rezerwa na opłaty leasingowe; 112; 103 Rezerwa na premie pracownicze; 1 572; 614 Rezerwa na koszty od obligacji; 934; 0 Rezerwy pozostałe; 2 735; 0 Pozostałe; 46; 244 Razem ujemne przejściowe różnice; ; Przyszła należność z tytułu podatku dochodowego 19% ; 8 333; Dodatnie przejściowe różnice Nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową; ; Ulgi inwestycyjne (narastająco); 1 423; Leasing; 1 731; Naliczone odsetki od pożyczek; 561; 0 Dodatnie różnice kursowe; 1 907; 93 Inne; 88; 59 Razem dodatnie przejściowe różnice; ; Przyszłe zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 19% ; 8 138; B. Poniżej przedstawione zostały główne różnice przejściowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, spowodowane odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony według zasad rachunkowości i przepisów podatkowych, według stanu na dzień roku, oraz na dzień roku (w tys. PLN) pozostające do rozliczenia w następnych latach obrotowych dla Spółki zależnej Pfleiderer Prospan S.A. Tytuł; Stan na ; Stan na Nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową; ; Leasing Holzma; 2 190; Leasing Metallzim; 197; 126 Naliczone odsetki od papierów wartościowych; 994; 0 Razem - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ; ; Rezerwa na majątek finansowy; 24;

20 Rezerwa na amortyzację Conti-Roll; 5 571; Rezerwa na odsetki Conti-Roll; 1 223; Rezerwa na suszarnię Karlino; 3 000; Rezerwa na należności krótkoterminowe; 6 020; Rezerwa na wyroby gotowe; 3 085; 642 Rezerwa na papiery; 1 821; Rezerwa na materiały techniczne; 3 289; Rezerwa na surowce; 359; 454 RMK; 625; 590 Nagrody jubileuszowe; 866; Odprawa emerytalno-rentowa; 432; 435 Zwolnienia; 8 362; Zaległości urlopów wypoczynkowych; 950; Premie; 1 488; 758 Opcje menedżerskie; 1 303; 0 Ochrona środowiska; 20; 20 Pozostałe; 4 070; 39 RMK przychodów; 0; Części zamienne do Conti-Roll; 4 336; 0 Inne różnice przejściowe; 200; 0 Razem - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego; ; Przyszła stawka podatkowa; 19%; 19% Przyszła należność z tytułu podatku dochodowego ; 8 938; Przyszłe zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego ; 7 310; Różnica w kwocie ,14 pomiędzy wyliczoną rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 2003 roku, tj ,62 a wykazaną w bilansie, tj ,76 wynika z wyliczonej rezerwy na wartość akcji Pfleiderer Grajewo S.A. ujętej w kapitale z aktualizacji wyceny. C. Spółka zależna Pfleiderer OOO utworzyła podatek odroczony na ujemne różnice przejściowe w kwocie 617 tys. PLN. Załącznik Nr 1 Opis pozycji; Stan na dzień ; Stan na dzień A. Aktywa trwałe; ,08; ,01 I. Wartości niematerialne i prawne; 4 061,47; 1 043,00 92

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa i pasywa, wpływy i wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 31 grudnia 2010 roku 31 grudnia 2009 roku Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 0,00 Środki pieniężne (stan rachunku bankowego)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Półrocze/ półrocze/2006 Raiffeisen Bank Polska S.A. stan zaciągniętego kredytu zapłacone odsetki

Półrocze/ półrocze/2006 Raiffeisen Bank Polska S.A. stan zaciągniętego kredytu zapłacone odsetki B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo