Nota 32 c. Nota 33 a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nota 32 c. Nota 33 a"

Transkrypt

1 Nota 32 c Nota 33 a Nota 33 b Nota 34 a 73

2 Nota 35 a Nota 36 a Nota 37 a Nota 37 b Nota 37 c 74

3 Nota 37 d Nota 38 a Nota 39 a Zysk netto za rok obrotowy 2003 w kwocie tys. PLN przeznaczono w kwocie tys. PLN na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki. Pozostałą część zysku 3 tys. PLN przenaczono na zwiększenie kapitału zapasowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania za rok obrotowy 2004, nie podjęto jeszcze decyzji odnośnie podziału bieżącego zysku, w części przypadającej na jednostkę dominującą. Nota 40 a Zysk na jedną akcję stanowi iloraz zysku netto oraz liczby posiadanych akcji. Rozwodniony zysk na jedna akcję równy jest zyskowi na jedną akcję. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 75

4 Objaśnienia do skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych a) Struktura środków pieniężnych Na dzień 31 grudnia 2004 Środki pieniężne w banku - rachunki bieżące Środki pieniężne w kasie 31 Inne aktywa pieniężne 105 Razem b) Działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa Działalność operacyjna jest to podstawowy rodzaj działalności jednostki obejmujący ogół działań, których celem jest osiągnięcie zysku. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja płyt wiórowych, laminowanych, filmów, folii i obrzeży. Przypływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dotyczą wydatków na zakup oraz przychodów ze sprzedaży zasobów trwale pozostających w jednostce, pozwalających na osiąganie zysków i dopływ środków pieniężnych. Spółka zalicza do działalności inwestycyjnej: - wydatki na zakup i wpływy ze sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, - wydatki na zakup i wpływy ze sprzedaży składników finansowego majątku trwałego. Działalność finansowa Spółki polega na przepływach środków pieniężnych z tytułu pozyskiwania przez jednostkę kapitału własnego oraz obcego, a także obsługi oraz spłaty zadłużenia. Spółka zalicza do działalności finansowej: - zaciągnięcie i spłatę kredytów i pożyczek, - emisję i wykup bonów komercyjnych, - nabycie akcji własnych i wypłatę dywidendy, - zapłacone odsetki. c) Główne różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanym rachunku przepływu środków pieniężnych Amortyzacja Amortyzacją wykazana w rachunku zysków i strat jest zgodna z amortyzacją w rachunku przepływów pieniężnych. Zmiana stanu zapasów 76

5 Poniżej przedstawiono uzgodnienie pomiędzy zmianą stanu zapasów a zmianą stanu zapasów wykazaną w bilansie. Zmiana stanu zapasów w bilansie Stan zapasów Pfleiderer Prospan na r Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Poniżej przedstawiono uzgodnienie pomiędzy zmianą stanu należności a zmianą stanu należności wykazaną w bilansie. Zmiana stanu należności w bilansie Stan należności Pfleiderer OOO na r Stan należności Pfleiderer Prospan na r Zmiana stanu należności Zmiana stanu rezerw Poniżej przedstawiono uzgodnienie pomiędzy zmianą stanu rezerw a zmianą stanu rezerw wykazaną w bilansie. Zmiana stanu rezerw w bilansie Stan rezerw Pfleiderer Prospan na r Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zobowiązań Poniżej przedstawiono uzgodnienie pomiędzy zmianą stanu zobowiązań a zmianą stanu zobowiązań wykazaną w bilansie Zmiana stanu zobowiązań w bilansie Stan zobowiązań Pfleiderer Prospan na r Stan zobowiązań Pfleiderer OOO na r Korekta rozrachunków pomiędzy spółką dominującą a jednostkami zależnymi Zmiana stanu zobowiązań z działalności inwestycyjnej -69 Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Poniżej przedstawiono uzgodnienie pomiędzy zmianą stanu rozliczeń międzyokresowych a zmianą stanu RMK wykazaną w bilansie. Zmiana stanu RMK w bilansie Ujemna wartość firmy Pfleiderer Prospan na r

6 Stan RMK Pfleiderer Prospan na r Stan RMK Pfleiderer OOO na r. 13 Zmiana stanu RMK Inne korekty Poniżej przedstawiono listę pozycji wchodzącą w skład innych korekt. Zmiana wyceny forwardu Zmiana forwardu w 2004r. 393 Rozwiązanie rezerw na środki trwałe Korekta leasingu 219 Spisanie wartości firmy Pfleiderer OOO 235 Razem inne korekty d) Działalność inwestycyjna Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Zakup WNiP 305 Zakup środków trwałych Wzrost inwestycji Zmiana zobowiązań inwestycyjnych - 69 Razem Inne wydatki inwestycyjne Pozycja inne wydatki inwestycyjne dotyczy wzrostu zaliczek na środki trwałe w budowie. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe Na dzień 31 grudnia 2004r. Grupa posiadała instrumenty finansowe (w tys. PLN): Wyszczególnienie; Stan na 31/12/2003; Zwiększenia; Zmniejszenia; Stan na 31/12/2004 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 78

7 - środki pieniężne na rachunkach bieżących; ; 5.846; 0; bony skarbowe; 0; ; 0; obligacje; ; 0; ; 0 - inne aktywa pieniężne; 0; 105; 0; kontrakty typu forward; 2.276; 0; 393; Pożyczki udzielone i należności własne; 1.038; 5.027; 0; Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - udziały; ; 0; ; 64 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe zobowiązania finansowe - obligacje; 0; 0; 0; 0 - kredyty bankowe i pożyczki; 0; 0; 0; 0 Charakterystyka posiadanych instrumentów finansowych a) Opis transakcji forward Transakcje forward są terminowymi transakcjami wymiany walut po z góry określonym kursie. W 2004 roku Grupa używała transakcji forward do zabezpieczania ryzyka kursowego związanego z transakcjami handlowymi oraz z pożyczkami walutowymi. Transakcje forward były wyceniane na koniec każdego miesiąca. Na dzień roku Grupa posiadała zawartych 18 transakcji terminowych typu forward. 6 transakcji mających na celu zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym transakcji handlowych zakupu surowców w EUR oraz sprzedaży wyrobów Grupy w USD oraz 12 transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym udzielone pożyczki dewizowe. Transakcje terminowe zabezpieczające obroty handlowe Grupy przewidują zakup EUR za USD i USD za EUR po wcześniej ustalonym kursie. W pierwszej części roku 2004 występowało ryzyko kursowe EUR/USD (eksport w USD, wydatki w EUR). W celu uniknięcia powyższego ryzyka Grupa zawierała transakcje terminowe typu forward. W drugiej części roku, na skutek zmiany waluty niemal wszystkich handlowych kontraktów eksportowych z USD na EUR ryzyko to przestało występować i Grupa zmuszona była zamknąć część otwartych wcześniej i jeszcze nierozliczonych transakcji forward EUR/USD, zawierając w tym celu transakcje przeciwne. Na dzień bilansowy Grupa posiadała także otwarte transakcje na sprzedaż 10,9 miliona EUR za PLN zabezpieczające udzielone pożyczki. Terminy realizacji transakcji przypadają w I półroczu Na dzień transakcje wycenione zostały wg wartości godziwej zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Zysk na transakcjach w wysokości 1.882,7 tys. złotych, wykazany został w przychodach finansowych i drugostronnie w krótkoterminowych aktywach finansowych. Transakcje zabezpieczające obroty handlowe Grupy: Lp. Data transakcji; Data wygaśnięcia; Kwota kupiona; Waluta; Waluta sprzedana; Kurs terminowy ; ; ; EUR; USD; 1, ; ; ; EUR; USD; 1,

8 ; ; ; EUR; USD; 1, ; ; ; USD; EUR; 1, ; ; ; USD; EUR; 1, ; ; ; USD; EUR; 1,22294 Transakcje zabezpieczające udzielone pożyczki dewizowe: Lp. Data transakcji; Data wygaśnięcia; Kwota sprzedana; Waluta; Waluta kupiona; Kurs terminowy ; ; ;EUR ;PLN; 4, ; ; ; EUR ;PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4, ; ; ; EUR; PLN; 4,1063 Rozliczenie transakcji może nastąpić w dwojaki sposób: - przez dostawę kupionych kwot Euro, - przez rozliczenie różnicami kursowymi (bez dostawy kupionych kwot). Instrument ten z zasady nie przewiduje wcześniejszej realizacji powyższych transakcji. b) Opis obligacji Program emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (commercial papers) zaaranżowany poprzez Bank BPH S.A. działa w formie obligacji krótkoterminowych. Ideą tego programu jest optymalizacja zarządzania środkami finansowymi w Grupie (obecnie Pfleiderer Grajewo S.A. i Pfleiderer Prospan S.A.). Obligacje są emitowane przez Pfleieder Grajewo S.A. z okresem wykupu do 1 roku i nabywane za pośrednictwem Banku BPH S.A. przez Pfleiderer Prospan S.A.. Dzięki temu Grajewo nie korzysta z wyżej oprocentowanych kredytów bankowych, zaś Prospan posiada lokaty wyżej oprocentowane niż np. bony skarbowe. Kosztem ponoszonym przy emisji obligacji jest prowizja dla Banku. Obligacje są przez emitenta po wartości nominalnej. Odsetki są naliczane na koniec każdego miesiąca i odnoszone w koszty Grajewa i przychody Prospanu proporcjonalnie do okresu emisji. Kwota zapłaconych odsetek w roku 2004 wyniosła ,00 PLN. Wartość naliczonych odsetek za rok 2004 wynosi ,00 PLN i termin ich zapłaty przypada w dniu wykupu obligacji w marcu 2005 roku. Dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ww. transakcje zostały wyłączone zarówno w skonsolidowanym bilansie jak i skonsolidowanym rachunku zysków i strat. 80

9 c) Opis pożyczek w Rosji, w którym Grajewo posiada 100% udziałów. Finansowanie realizacji inwestycji odbywa się poprzez pożyczki, krótko lub długoterminowe w EUR. Umowy pożyczek przewidują spłatę odsetek równocześnie ze spłatą kapitału na zakończenie okresu kredytowania. Do tej pory odsetki są naliczane w okresach kwartalnych i wykazywane jako przychody finansowe. Kwota zapłaconych odsetek w roku 2004 wyniosła 0 PLN. Wartość naliczonych odsetek w roku 2004 wynosi ,66 PLN i termin ich zapłaty przypada w dniu spłaty pożyczki 31 grudnia 2008 roku. Dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ww. transakcje zostały wyłączone zarówno w skonsolidowanym bilansie jak i skonsolidowanym rachunku zysków i strat. d) Udziały Szczegóły dotyczące udziałów zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym w notach. Ryzyka finansowe w działalności Grupy a) Ryzyko kredytowe Transakcje, które narażają Grupę na ryzyko kredytowe obejmują należności z tytułu dostaw i usług. Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług jest ograniczone, ponieważ baza klientów Grupy jest bardzo liczna i ryzyko jest bardzo zdywersyfikowane. W związku z powyższym koncentracja ryzyka kredytowego jest nieznaczna. Poza tym Grupa prowadzi restrykcyjną politykę zarządzania należnościami. Polega ona na ograniczeniu ryzyka niewypłacalności klientów poprzez stosowanie ubezpieczenia kredytu kupieckiego oraz faktoringu pełnego. W roku 2004 ok. 90% należności handlowych było zabezpieczonych w taki sposób. W przypadku niewypłacalności klientów ubezpieczonych następuje wypłata odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Każdy klient w Grupie posiada limit kredytu kupieckiego do którego może się zadłużać (zwykle jest to limit ubezpieczeniowy). b) Ryzyko stopy procentowej Grupa posiada środki pieniężne na rachunkach bankowych, bony skarbowe i posiadała zobowiązania z tytułu kredytów bankowych (otwarte linie kredytowe). Ryzyko stopy procentowej jest związane z przepływami odsetkowymi wynikającymi z kredytów opartych o zmienną stopę procentową. Grupa obecnie nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych. Będzie to rozważane dopiero w momencie znacznego zadłużenia bankowego. W chwili obecnej ryzyko zmiany stopy procentowej jest niskie. c) Ryzyko kursowe W roku obrotowym 2001/2002 Grupa spłaciła wszystkie kredyty dewizowe zaciągnięte w bankach komercyjnych. Ryzyko kursowe na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego z tego tytułu nie występuje. Obrót handlowy w dewizach odbywa się zarówno przy zakupach surowców, jak i sprzedaży wyrobów, tak więc przypadku wahań kursów walut obcych różnice kursowe powstałe na transakcjach częściowo się kompensują. Dodatkowo Grupa realizuje walutowe wydatki inwestycyjne. Grupa na bieżąco monitoruje swoją pozycję walutową a następnie zabezpiecza część otwartą, stosując w pierwszej kolejności hedging naturalny, poprzez odpowiedni dobór waluty nowych kontraktów, zaś w następnej kolejności transakcje zabezpieczające typu forward. Grupa monitoruje swoje ryzyko pod kątem przepływów pieniężnych, nie zaś rachunku wyników. W pierwszej części roku 2004 występowało ryzyko kursowe EUR/USD (eksport w USD, wydatki w EUR). W celu uniknięcia powyższego ryzyka Grupa zawierała transakcje terminowe typu forward opisane w dodatkowej nocie objaśniającej nr 1. W drugiej części roku, na skutek zmiany waluty niemal wszystkich kontraktów eksportowych z USD na EUR ryzyko to przestało występować i Grupa zmuszona była zamknąć otwarte wcześniej i jeszcze nierozliczone transakcje forward EUR/USD, zawierając w tym celu transakcje przeciwne. Dodatkowo Grupa narażona jest na ryzyko kursowe wynikające z udzielanych dla Pfleiderer OOO pożyczek w EUR. Spółka neutralizuje to ryzyko poprzez transakcje forward EUR/PLN. Tym samym zmiany kursu walutowego EUR/PLN, które wpływają na zmianę wartości udzielonych w EUR pożyczek zawsze są rekompensowane zmianą wyceny transakcji forward. 81

10 d) Ryzyko zmian cen Grupa z uwagi na specyfikę produkcji oraz przyjętą na rynku praktykę nie zabezpiecza zmian cen swoich surowców i produktów na rynkach towarowych. Ceny sprzedaży produktów są elastyczne i mogą podlegać zmianom m.in. w przypadku zmiany cen surowców. e) Ryzyko istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych Grupa jest całkowicie zabezpieczona przed istotnym zakłóceniem przepływów środków pieniężnych, dzięki posiadanym bardzo wysokim liniom kredytowym, dostępnym w każdym momencie. Istotne zakłócenie przepływów pieniężnych jest jednakże mało prawdopodobne z uwagi na dywersyfikację klientów. Wszelkie nadzwyczajne wydatki są zawsze planowane z dużym wyprzedzeniem i uwzględniane w procesie zarządzanie płynnością. f) Ryzyko utraty płynności finansowej Płynność finansowa jest monitorowana w Spółce na bieżąco. Dotyczy to zarówno płynności w okresie kilku następnych dni, jak i okresu kilku najbliższych lat. Ryzyko utraty płynności praktycznie nie występuje z uwagi na obecny brak zadłużenia bankowego i posiadanie do dyspozycji otwartych linii kredytowych. Obecne wskaźniki płynności są w Grupie wysokie. g) Przyjęte przez Grupę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym Grupa zarządza wszystkimi opisanymi powyżej elementami ryzyka finansowego, które może mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie Grupy w przyszłości, kładąc w tym procesie największy nacisk na zarządzanie: - ryzykiem kredytowym - ryzykiem walutowym - ryzykiem utraty płynności Celem zarządzania ryzykiem kredytowym jest ograniczenie strat Grupy mogących wynikać z niewypłacalności klientów. Cel ten jest realizowany poprzez stosowanie ubezpieczeń należności i faktoring pełny. Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest minimalizacja strat wynikających z niekorzystnych zmian kursu walutowego. Grupa monitoruje swoją pozycję walutową z punktu widzenia przepływów pieniężnych, nie zaś rachunku wyników. Cel ten jest realizowany poprzez w pierwszej kolejności hedging naturalny, a w następnej transakcje zabezpieczające typu forward. Monitorowana pozycja i transakcje zabezpieczające mają horyzont czasowy do 12 miesięcy. Celem zarządzania płynnością finansową jest zabezpieczenie Grupy przed jej niewypłacalnością. Cel ten jest realizowany poprzez systematyczne dokonywanie projekcji zadłużenia w horyzoncie do 5 lat, a następnie aranżację odpowiednich źródeł finansowania. 2. Zobowiązania warunkowe i ryzyka a) Płynność finansowa Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania krótkoterminowe Grupy wynosiły tysiące złotych i nie przewyższały majątku obrotowego wynoszącego tysiące złotych co wskazuje na dobrą płynność finansową Grupy. Dobra płynność finansowa Grupy jest wynikiem utrzymującej się dobrej koniunktury na rynku płyt wiórowych, jak również wysokiego poziomu sprzedaży eksportowej. b) Transakcje z przedsiębiorstwami z krajów byłego Związku Radzieckiego Grupa prowadzi liczne transakcje handlowe z przedsiębiorstwami z krajów byłego Związku Radzieckiego. Trudna i niepewna sytuacja ekonomiczno - polityczna tych krajów może mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki finansowe działalności Grupy. Sprzedaż towarów i produktów do krajów byłego Związku Radzieckiego wynosiła w 2004 roku tysięcy złotych, co stanowiło 17,2 % przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Na dzień 31 grudnia 2004 roku należności od przedsiębiorstw z krajów byłego Związku Radzieckiego wyniosły tysięcy złotych. Na należności przeterminowane w wysokości tys. PLN Grupa dokonała odpisów aktualizujących w pełnej wysokości. 82

11 c) Weksle obce Zobowiązania warunkowe z tytułu weksli obcych na dzień 31 grudnia 2004 roku nie wystąpiły. d) Warunki umów kredytowych Na przestrzeni 2004r. Grupa korzystała z kredytów bankowych w niewielkim stopniu. Grupa podpisała kilka umów na kredyty o charakterze kredytów odnawialnych, zatem mogą być zaciągane i spłacane w każdym czasie. Umowy kredytowe zawierają pewne warunki, których niespełnienie przez Grupę może spowodować natychmiastową wymagalność kredytów. Jest to przede wszystkim obowiązek utrzymywania przez Grupę odpowiedniej rentowności oraz wielkości kapitału własnego. e) Ryzyko podatkowe Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe. f) Odsetki karne Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, odsetki karne dotyczące przeterminowanych zobowiązań mogą stać się wymagalne w okresie 3 lat po uregulowaniu zobowiązania głównego. Nie jest praktycznie możliwe podanie kwoty potencjalnego zobowiązania Grupy z tego tytułu. Zdaniem Zarządu potencjalne straty nie byłyby znaczne, gdyż Grupa terminowo reguluje swoje zobowiązania. g) Ryzyko kursowe Ryzyko kursowe zostało opisane w dodatkowej nocie objaśniającej nr 1. h) Udzielone gwarancje i poręczenia Grupa posiada na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia na rzecz firmy niemieckiej Mider-Helm Methanol GmbH na kwotę 1 mln EURO za zobowiązania firmy Zakłady Azotowe Kędzierzyn Koźle (ZAK). Zabezpieczeniem tej transakcji jest weksel wystawiony przez ZAK na dobro Spółki dominującej. 3. Rozrachunki z budżetem państwa Na dzień bilansowy rozrachunki z budżetem przedstawiały się następująco: tys. PLN Należności z tytułu: VAT Cła 7 Podatku dochodowego od osób prawnych Należności podatkowe Spółki rosyjskiej 7 Razem:

12 Zobowiązania z tytułu: VAT 72 ZUS Podatku dochodowego od osób fizycznych 837 Podatku dochodowego od osób prawnych 487 Pozostałe 8 Zobowiązania podatkowe Spółki rosyjskiej 72 Razem: Na dzień bilansowy zobowiązania wobec samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie wystąpiło. 4. Działalność zaniechana W okresie sprawozdawczym Grupa nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności. 5. Koszty inwestycji na własne potrzeby Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych i środków trwałych na własne potrzeby w roku obrotowym 2004 nie wystąpił ze względu na outsourcing usług remontowych. 6. Planowane nakłady inwestycyjne W okresie od do nakłady inwestycyjne na majątek trwały wyniosły 65,2 mln PLN. Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym to ok. 133,5 mln PLN. 7. Znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi A. Pfleiderer Grajewo S.A. jest podmiotem zależnym wobec Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH oraz Pfleiderer AG. Obroty z Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH i Pfleiderer AG w okresie wyniosły: - sprzedaż 30,0 tys. PLN - zakupy 2.584,6 tys. PLN Stan należności wobec Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH i Pfleiderer AG na dzień r. wyniósł 0,0 PLN, natomiast zobowiązań 514,1 tys. PLN. Znaczącą kwotę w obrotach pomiędzy Spółkami stanowią opłaty licencyjne za prawo do użytkowania nazwy i logo Pfleiderer. W obrotach z koncernem Spółka wygenerowała również przychody finansowe. Były to otrzymane odsetki od papierów dłużnych spółki Pfleiderer AG. Zarówno wielkość obrotu, jak i saldo rozrachunków na dzień bilansowy dotyczy wszystkich spółek wchodzących w skład koncernu Pfleiderer w Niemczech. Spółka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. posiada 56,7% akcji Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie, która jest również podmiotem grupy Pfleiderer. Wysokość transakcji w okresie była następująca: - sprzedaż ,5 tys. PLN - zakupy ,4 tys. PLN Stan należności wobec Pfleiderer Prospan S.A. na dzień r. wyniósł 0,0. PLN, zobowiązań 6.783,3 tys. PLN. Transakcje z Pfleiderer Prospan S.A. zostały wyłączone w wyniku konsolidacji. Na wzajemne obroty z Pfleiderer Prospan S.A. składają się głównie sprzedaż i zakupy wyrobów spółek, głównie płyty 84

13 surowej, laminowanej oraz filmów, a wzajemne dostawy mają na celu zabezpieczenie niezbędnych stanów magazynowych i jak najlepsze zaspokojenie potrzeb naszych klientów. W kwotę ogólnych obrotów między Spółkami wchodzi również kwota odsetek w wysokości 1.061,2 tys. PLN, które Pfleiderer Grajewo S.A. zapłaciło Pfleiderer Prospan S.A. za wyemitowane obligacje krótkoterminowe w ramach programu emisji papierów komercyjnych. Spółka zakupuje usługi transportowe w spółce JURA Polska wchodzącej w skład koncernu Pfleiderer. Wysokość transakcji w okresie była następująca: - sprzedaż 32,5 tys. PLN - zakupy 6.328,9 tys. PLN Stan należności wobec JURA Polska na dzień r. wyniósł 0,00 tys. PLN, zobowiązań 727,2 tys. PLN. Grajewo w Spółce Jura Polska zakupuje usługi spedycyjne i transportowe przy sprzedaży wyrobów. Obroty w okresie z tym podmiotem były następujące: - sprzedaż 12,4 tys. PLN - zakupy 5.486,5tys. PLN Stan należności wobec Spółki Laminat na dzień r. wyniósł 0,00 tys. PLN, zobowiązań 576,3 tys. PLN. Spółka Laminat zatrudnia pracowników, którzy świadczą pracę na rzecz Grupy w związku ze zmiennością zapotrzebowania na wielkość produkcji. Podmiotem w 100% zależnym od Pfleiderer Grajewo S.A. jest również Spółka Pfleiderer OOO, utworzona na terytorium Rosji z siedzibą w Novgorodzie Vielikim, Federacja Rosyjska. W chwili obecnej Spółka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. posiada udziały w Pfleiderer OOO o wartości 529,4 tys. PLN. Spółka ta jest w początkowej fazie organizacji, a jej docelowym przedmiotem działalności będzie głównie produkcja płyt wiórowych i wyrobów z drewna oraz handel wyrobami własnymi i towarami. Spółka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. udzieliło Pfleiderer OOO w 2003 dwóch pożyczek w łącznej wysokości 215 tys. EUR. Również w 2004r. Spółka dominująca Pfleiderer Grajewo S. A. udzieliło Spółce córce pożyczek w łącznej wysokości tys. EUR. Saldo należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2004r. wyniosło ,6 tys. EUR tj ,4 tys. PLN (w tym naliczone odsetki 134,6 tys. EUR, tj. 560,8 tys. PLN). Łączna wartość inwestycji na rynku rosyjskim ma się zamknąć kwotą tys. EUR. Za pośrednictwem spółki zależnej Spółka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. ma zamiar osiągnąć pozycję jednego z wiodących producentów płyt meblowych w Rosji. Transakcje z rosyjską spółką zależną zostały wyłączone w wyniku konsolidacji. B. Spółka zależna Pfleiderer Prospan S.A. jest podmiotem zależnym wobec Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH oraz Pfleiderer AG poprzez podmiot dominujący Pfleiderer Grajewo S.A. Z kolei podmioty Interwood GmbH oraz Interwood GmBH są podmiotami zależnymi w 100% od Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH oraz Pfleiderer AG. Obroty Prospanu z Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH i Pfleiderer AG w okresie wyniosły: - sprzedaż 368,0 tys. PLN - zakupy 2.913,5 tys. PLN Stan należności wobec Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH i Pfleiderer AG na dzień r. wyniósł 0 tys. PLN, natomiast zobowiązań 569,7 tys. PLN. Znaczącą kwotę w obrotach pomiędzy Prospanem a niemieckimi Spółkami koncernu Pfleiderer podobnie jak w przypadku Grajewa stanowią opłaty licencyjne za prawo do użytkowania nazwy i logo Pfleiderer. W omawianym okresie Spółka Pfleiderer Prospan S.A. przeprowadzała transakcje handlowe z Firmą Wodego GmbH należacą również do koncernu Pfleiderer. Wartość obrotu w okresie wyniosły: - sprzedaż 0 tys. PLN 85

14 - zakupy ,3 tys. PLN Stan należności i zobowiązań Prospanu wobec Wodego GmbH na dzień r. wyniósł 0,00 tys. PLN. W obrotach pomiędzy Spółkami zakup folii HPL do oklejania blatów stanowi zdecydowaną większość dokonywanych transakcji. Obroty z Interwood GmbH w okresie wyniosły: - sprzedaż 0,0 tys. PLN - zakupy 20,0 tys. PLN Stan należności wobec Interwood GmbH na dzień r. wyniósł 0,0 tys. PLN, natomiast zobowiązań 0,0 tys. PLN. Całość kwoty w obrotach pomiędzy Spółkami stanowi opłata za usługi związane z pozyskaniem drewna. Spółka Prospan zakupuje usługi transportowe w spółce JURA Polska. Wysokość transakcji w okresie była następująca: - sprzedaż 81,4 tys. PLN - zakupy ,4 tys. PLN Stan należności wobec JURA Polska na dzień r. wyniósł 0,00 tys. PLN, zobowiązań 643,5 tys. PLN. Prospan w Spółce Jura Polska zakupuje usługi spedycyjne i transportowe przy sprzedaży wyrobów. Prospanu w okresie z tym podmiotem były następujące: - sprzedaż 0 tys. PLN - zakupy 2.055,5 tys. PLN Stan należności wobec Spółki Laminat na dzień r. wyniósł 0,00 tys. PLN, zobowiązań 199,3 tys. PLN. Spółka Laminat zatrudnia pracowników, którzy świadczą pracę na rzecz Pfleiderer Prospan S.A. w związku ze zmiennością zapotrzebowania na wielkość produkcji Pfleiderer Prospan S.A. w 2004r. nie miało żadnych transakcji ze spółką Pfleiderer OOO. 8. Wspólne przedsięwzięcia W omawianym okresie nie wystąpiły żadne wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami gospodarczymi. 9. Stan zatrudnienia w grupach zawodowych na dzień 31 grudnia 2004 roku Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło 952 osób w tym: - pracownicy bezpośrednio produkcyjni pracownicy pośrednio produkcyjni pracownicy administracyjno-biurowi i pozostali Informacje o wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących Wynagrodzenia Członków Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. łącznie z premiami wypłacone za okres od dnia 1 stycznia do końca 2004 roku kształtowały się w sposób następujący: 1. Prezes Zarządu - Paweł Wyrzykowski 86

15 2. Członek Zarządu - Rafał Karcz 3. Członek Zarządu - Rainer Stracke 4. Członek Zarządu - Dariusz Tomaszewski Jednocześnie ten sam skład osobowy stanowi Zarząd Spółki zależnej Pfleiderer Prospan S.A. Wynagrodzenia Zarządu uzyskane w Prospanie kształtowały się w sposób następujący: 1. Prezes Zarządu - Paweł Wyrzykowski 2. Członek Zarządu - Rafał Karcz 3. Członek Zarządu - Rainer Stracke 4. Członek Zarządu - Dariusz Tomaszewski Wypłacone wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej w omawianym okresie wyniosło 13,5 tys. PLN w Grajewie oraz 32,8 tys. PLN w Prospanie. 11. Pożyczki udzielone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Z członków Zarządu jedynie Pan Dariusz Tomaszewski posiadał na dzień 31 grudnia 2004 w Pfleiderer Prospan S.A. zadłużenie w kwocie 25,8 tys. PLN. Zadłużenie to jest wynikiem zaciągniętej w 1997r. pożyczki z Funduszu Prywatyzacyjnego przeznaczonej na zakup akcji Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali zadłużenia z tytułu pożyczek wobec Grupy. 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansow bieżący okres Nie miały miejsce znaczące zdarzenia, dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres. 13. Wydarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które powodowałyby konieczność wprowadzania korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w nim dodatkowych informacji. 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem Prawnym poprzednikiem Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. były Zakłady Płyt Wiórowych Przedsiębiorstwo Państwowe. Przejęcie aktywów i pasywów tego przedsiębiorstwa przez jednostkę dominującą w Grupie Kapitałowej nastąpiło w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa w oparciu o art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego na dzień 30 czerwca 1994 roku został wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia spółki akcyjnej na dzień 1 lipca 1994 roku z jednoczesnym przekształceniem funduszy własnych przedsiębiorstwa państwowego w kapitał akcyjny i zapasowy spółki akcyjnej. Wpisu do rejestru handlowego jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego dokonano 1 lipca 1994 roku. 15. Stopa inflacji W okresie ostatnich 3 lat stopa inflacji nie przekroczyła 100%, w związku z powyższym nie wystąpiła potrzeba korygowania sprawozdań finansowych wskaźnikiem inflacji. 16. Różnice pomiędzy danymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowany sprawozdaniami Nie wystąpiły żadne różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym, a uprzednio sporządzonym i opublikowanym sprawozdaniem finansowym jednostkowym Pfleiderer Grajewo S.A. za III kwartał Korekty błędów podstawowych 87

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 GRAJEWO skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO PSr Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO PSr * Wykorzystano wartość zysku zanualizowanego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 GRUPA KAPITAŁOWA PFLEIDERER GRAJEWO S.A. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA. SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P Ó Ł K I za okres 01.01.2007 31.12.2007 (OPISOWE) Krosno Odrzańskie, marzec 2008 r. 1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 rok. Amica Wronki S. A.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 rok. Amica Wronki S. A. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 rok Amica Wronki S. A. WSTĘP PREZESA ZARZĄDU Amica Wronki SA osiągnęła w roku 2007 lepsze wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK SZPG STOMIL SANOK SA. 38-500 Sanok 687-00-04-321 004023400

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK SZPG STOMIL SANOK SA. 38-500 Sanok 687-00-04-321 004023400 SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN Łódź, 19 sierpnia 2013 r. Spis treści strona 1. Informacje dotyczące Spółki Dominującej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Końskie, 30 marca 2007 r. Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze jednostkowe, roczne sprawozdanie zostało sporządzone przez spółkę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 GRAJEWO skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr III / 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GRAJEWO skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Katowice, kwiecień 2011r. KOPEX S.A. w tys. zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej KOPEX S.A. sporządzone na

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo