ŚWIATOWA KONFERENCJA NA RZECZ TELEKOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIATOWA KONFERENCJA NA RZECZ TELEKOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ"

Transkrypt

1 M i ę d z y n a r o d o w y Z w i ą z e k T e l e k o m u n i k a c y j n y AKT KOŃCOWY ŚWIATOWA KONFERENCJA NA RZECZ TELEKOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ (DUBAJ, 2012 r.) WCIT Dubaj, ZEA GRUDNIA

2

3 1 M i ę d z y n a r o d o w y Z w i ą z e k T e l e k o m u n i k a c y j n y AKT KOŃCOWY* ŚWIATOWEJ KONFERENCJI NA RZECZ MIĘDZYNARODOWEJ TELEKOMUNIKACJI (Dubaj, 2012 r.) * Jak ustalono i zatwierdzono na zakończenie konferencji oraz przedłożono do podpisu państwom członkowskim, zgodnie z nr 162 Ogólnych zasad konferencji, zgromadzeń i spotkań Związku

4 2

5 3 MIĘDZYNARODOWY REGULAMIN TELEKOMUNIKACYJNY PREAMBUŁA 1 Zakładając powszechne uznanie niezawisłego prawa każdego państwa do regulowania telekomunikacji, postanowienia niniejszego Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego (zwanego dalej Regulaminem ) mają za zadanie uzupełnienie Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, w celu osiągnięcia celów Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego dotyczących promowania rozwoju usług telekomunikacyjnych i ich możliwie jak najbardziej efektywnego funkcjonowania przy jednoczesnej harmonizacji rozwoju urządzeń dla światowej telekomunikacji. Państwa członkowskie zobowiązują się wdrażać niniejszy Regulamin z poszanowaniem i przestrzegając ich zobowiązań dotyczących praw człowieka. Niniejszy Regulamin uznaje prawo państw członkowskich do dostępu do międzynarodowych usług telekomunikacyjnych. ARTYKUŁ 1 Cel i zakres Regulaminu a) Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady odnoszące się do świadczenia i funkcjonowania międzynarodowych usług telekomunikacyjnych oferowanych społeczeństwu, jak również podstawowych międzynarodowych środków transportu telekomunikacyjnego, stosowanych do świadczenia takich usług. Regulamin ten nie odnosi się do treści międzynarodowych usług telekomunikacyjnych. 2A abis) Niniejszy Regulamin zawiera również przepisy mające zastosowanie do operatorów, zarejestrowanych lub uznanych przez państwa członkowskie, w celu ustanowienia, obsługi i prowadzenia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa, zwanych dalej zarejestrowanymi operatorami. 3 b) Regulamin ten uznaje w art. 9 prawo państw członkowskich do szczególnych ustaleń W niniejszym Regulaminie używa się sformułowania społeczeństwo w odniesieniu do ogółu populacji, w tym organów rządowych i prawnych Poniższy Regulamin został opracowany w celu ułatwienia połączeń sieci oraz interoperacyjności na szczeblu światowym obiektów telekomunikacji, w celu promocji zharmonizowanego rozwoju oraz wydajnej pracy obiektów technicznych, jak i wydajności, przydatności oraz dostępu społeczeństwa do międzynarodowych usług telekomunikacyjnych.

6 Odniesienia do Zaleceń Sektora Standaryzacji ITU (ITU-T) w niniejszym Regulaminie nie powinny być traktowane, jako nadające tym Zaleceniom taki sam status prawny, jak niniejszemu Regulaminowi W ramach niniejszego Regulaminu, świadczenie i obsługa międzynarodowych usług telekomunikacyjnych w każdym przypadku opiera się na wzajemnym porozumieniu między zarejestrowanymi operatorami Zarejestrowani operatorzy powinni spełniać przy wdrażaniu zasad niniejszego Regulaminu, w możliwie największym zakresie, odpowiednie Zalecenia ITU-T a) Regulamin uznaje prawo każdego państwa członkowskiego, zgodnie z prawem krajowym i jeżeli państwo członkowskie podejmie taką decyzję, do wymagania, aby zarejestrowani operatorzy działający na jego terytorium oraz świadczący międzynarodowe usługi telekomunikacyjne dla społeczeństwa, zostali zarejestrowani przez to państwo członkowskie. 10 b ) W stosownych przypadkach, dane państwo członkowskie będzie zachęcać takich usługodawców do stosowania odpowiednich Zaleceń ITU-T. 11 c) W stosownych przypadkach, państwa członkowskie będą współpracować w realizacji tych Zaleceń Niniejszy Regulamin powinien obowiązywać niezależnie od rodzaju użytych środków transmisji, chyba że Regulacje Radiowe stanowią inaczej. ARTYKUŁ 2 Definicje 13 Do celów niniejszego Regulaminu będą mieć zastosowanie następujące definicje. Poniższe pojęcia i definicje nie muszą jednak mieć zastosowania do innych celów Telekomunikacja: Jakakolwiek transmisja, emisja lub odbiór znaków, sygnałów, tekstu, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych Międzynarodowe usługi telekomunikacyjne: oferowanie usług telekomunikacyjnych pomiędzy urządzeniami lub wszelkiego rodzaju jednostkami, które znajdują się na terytorium lub należą do różnych krajów Telekomunikacja rządowa: Telekomunikacja pochodząca od: głowy państwa; szefa rządu lub członków rządu; naczelnego dowódcy sił zbrojnych, lądowych, morskich lub powietrznych; przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych; Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych; szefów głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych; Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, lub stanowiąca odpowiedź na telekomunikację rządową wymienioną powyżej.

7 Usługa telekomunikacyjna: Telekomunikacja, która odnosi się do międzynarodowej telekomunikacji publicznej i następuje pomiędzy: - państwami członkowskimi; - zarejestrowanymi operatorami, oraz - Przewodniczącym Rady, Sekretarzem Generalnym, Zastępcą Sekretarza Generalnego, dyrektorami prezydiów, członkami Rady ds. Regulacji Radiowych oraz innymi przedstawicielami lub upoważnionymi urzędnikami Związku, w tym osobami pracującymi nad sprawami urzędowymi poza siedzibą Związku Trasa międzynarodowa: Urządzenia techniczne oraz instalacje znajdujące się w różnych krajach i używane do przekazu telekomunikacyjnego między dwoma międzynarodowymi terminalami lub instytucjami Relacja: Wymiana ruchu telekomunikacyjnego między dwoma krajami końcowymi, odnosząca się zawsze do konkretnej usługi, jeśli występuje pomiędzy ich zarejestrowanymi operatorami: 23 a) środek wymiany ruchu w konkretnej usłudze: - po bezpośrednim obwodzie (bezpośrednia relacja), lub - poprzez punkt przekazu w kraju trzecim (pośrednia relacja), oraz 24 b) normalnie, uregulowanie rozliczeń Taryfa rozliczeniowa: taryfa uzgodniona pomiędzy zarejestrowanymi operatorami, w danej relacji, wykorzystywana do utworzenia międzynarodowych rozliczeń Pobierana opłata: Opłata ustalana i pobierana przez zarejestrowanych operatorów od ich klientów za korzystanie z międzynarodowych usług telekomunikacyjnych. ARTYKUŁ 3 Sieć międzynarodowa Państwa członkowskie podejmują starania, aby zapewnić, że zarejestrowani operatorzy współpracują w zakresie tworzenia, funkcjonowania i utrzymania międzynarodowej sieci w celu zapewnienia zadowalającej jakości usług Państwa członkowskie podejmują starania w celu zapewnienia odpowiednich urządzeń telekomunikacyjnych, w celu sprostania wymaganiom oraz zapotrzebowaniu na międzynarodowe usługi telekomunikacyjne.

8 Zarejestrowani operatorzy określą, w drodze wzajemnego porozumienia, które międzynarodowe trasy mają być używane. Do czasu zawarcia umowy i pod warunkiem, że nie istnieje bezpośrednia trasa pomiędzy zainteresowanymi końcowymi zarejestrowanymi operatorami, początkowy zarejestrowany operator ma możliwość określenia przebiegu swojego wychodzącego ruchu telekomunikacyjnego, biorąc pod uwagę interesy odpowiednich zarejestrowanych operatorów tranzytowych i docelowych Zgodnie z prawem krajowym, każdy użytkownik mający dostęp do międzynarodowej sieci, ma prawo do wysyłania przekazów telekomunikacyjnych. Jakość usług, zgodnie z odpowiednimi Zaleceniami ITU-T, powinna być utrzymywana na jak najbardziej zadowalającym poziomie. 31A 3.5 Państwa członkowskie podejmują starania zapewniające, że międzynarodowe telekomunikacyjne zasoby numeracyjne, określone w Zaleceniach ITU-T, są wykorzystywane tylko przez wyznaczone osoby i wyłącznie do celów, do których zostały one przypisane; oraz że nieprzypisane zasoby nie są używane. 31B 3.6 Państwa członkowskie podejmują starania zapewniające dostępność informacji o międzynarodowym identyfikatorze nadawcy (ang. CLI - calling line identification), biorąc pod uwagę odpowiednie Zalecenia ITU-T. 31E 3.7 Państwa członkowskie powinny stworzyć sprzyjające warunki dla realizacji regionalnych punktów wymiany ruchu telekomunikacyjnego, w celu poprawy jakości, zwiększenia łączności i odporności sieci, promowania konkurencji i obniżenia kosztów międzynarodowych połączeń telekomunikacyjnych. ARTYKUŁ 4 Międzynarodowe usługi telekomunikacyjne Państwa członkowskie będą wspierać rozwój międzynarodowych usług telekomunikacyjnych i promować ich dostępność dla społeczeństwa Państwa członkowskie dążą do zapewnienia współpracy zarejestrowanych operatorów w ramach niniejszego Regulaminu w celu świadczenia, w drodze porozumienia, szerokiej gamy międzynarodowych usług telekomunikacyjnych zgodnych, w możliwie największym stopniu, z odpowiednimi Zaleceniami ITU-T Zgodnie z prawem krajowym, państwa członkowskie podejmują starania, aby zapewnić, że zarejestrowani operatorzy świadczą i utrzymują, w możliwie największym stopniu, zadowalającą jakość usług, zgodnie z właściwymi Zaleceniami ITU-T w odniesieniu do: 35 a) dostępu do międzynarodowej sieci przez użytkowników korzystających z terminali dopuszczonych do podłączenia do sieci, a które nie szkodzą urządzeniom technicznym ani personelowi; 36 b) urządzeń i usług telekomunikacji międzynarodowej dostępnych dla użytkowników na ich dedykowany użytek;

9 7 37 c) co najmniej takiej formy usług telekomunikacyjnych, która jest w miarę dostępna dla społeczeństwa, w tym dla osób niebędących abonentami określonej usługi telekomunikacyjnej; oraz 38 d) zdolności współdziałania różnych usług, stosownie do potrzeb, w celu ułatwienia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych. 38A 4.4 Państwa członkowskie promują środki gwarantujące, że zarejestrowani operatorzy zapewniają bezpłatne, przejrzyste, aktualne i dokładne informacje użytkownikom końcowym na temat międzynarodowych usług telekomunikacyjnych, w tym cen roamingu międzynarodowego i powiązanych odnośnych warunków, w odpowiednim czasie. 38B 4.5 Państwa członkowskie promują środki mające na celu zapewnienie zadowalającej jakości usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym, świadczonych na rzecz użytkowników odwiedzających. 38C 4.6 Państwa członkowskie powinny wspierać współpracę pomiędzy zarejestrowanymi operatorami w celu uniknięcia i zmniejszania przypadkowych opłat roamingowych w strefach przygranicznych. 38E 4.7 Państwa członkowskie podejmują starania w celu promowania konkurencji w zakresie świadczenia usług roamingu międzynarodowego i są zachęcane do rozwijania polityk sprzyjających konkurencyjnym cenom w roamingu z korzyścią dla użytkowników końcowych. ARTYKUŁ 5 Bezpieczeństwo telekomunikacji ratującej życie oraz priorytet telekomunikacji Telekomunikacja ratująca życie, obejmująca telekomunikację awaryjną, usługi telekomunikacji w sytuacji wypadku, a także telekomunikację w przypadku klęsk żywiołowych, powinna być uprawniona do przekazywania z zasady, a także, gdy jest to technicznie możliwe, telekomunikacji takiej powinien przysługiwać absolutny priorytet przed wszystkimi innymi formami telekomunikacji, zgodnie z odpowiednimi artykułami Konstytucji oraz Konwencji, w zgodzie z odpowiednimi Rezolucjami i Zaleceniami ITU-T Telekomunikacji rządowej, w tym telekomunikacji związanej ze stosowaniem określonych postanowień Karty Narodów Zjednoczonych, powinien, gdy jest to technicznie możliwe, przysługiwać priorytet nad [formami] telekomunikacji innymi niż te, o których mowa w nr 39, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konstytucji oraz Konwencji, a także biorąc pod uwagę odpowiednie Zalecenia ITU-T Postanowienia regulujące priorytet przyznany wszystkim innym dowolnym usługom telekomunikacyjnym zawarte są w odpowiednich Zaleceniach ITU-T. 41A 5.4 Państwa członkowskie powinny zachęcać zarejestrowanych operatorów do informowania wszystkich użytkowników, w tym użytkowników roamingu, w stosownym czasie i bezpłatnie, o numerach, które będą stosowane w przypadku połączeń z innymi usługami awaryjnymi.

10 8 ARTYKUŁ 5A Bezpieczeństwo i niezawodność sieci 41B Państwa członkowskie będą indywidualnie i wspólnie dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności międzynarodowych sieci telekomunikacyjnych w celu ich skutecznego wykorzystywania i uniknięcia uszkodzeń technicznych, a także harmonijnego rozwoju międzynarodowych usług telekomunikacyjnych oferowanych społeczeństwu. ARTYKUŁ 5B Zwalczanie spamu 41C Państwa członkowskie powinny dążyć do podjęcia niezbędnych środków w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się spamu i zminimalizowania jego wpływu na międzynarodowe usługi telekomunikacyjne. Zachęca się państwa członkowskie do współpracy w tym zakresie. ARTYKUŁ 6 Pobieranie opłat i rozliczenia 42A Międzynarodowe ustalenia telekomunikacyjne 42B 6.1 Z zastrzeżeniem właściwego prawa krajowego, warunki ustaleń dotyczących międzynarodowych usług telekomunikacyjnych mogą być określane za pomocą umów handlowych lub poprzez zasady ustalania taryf rozliczeniowych, ustanowionych na mocy przepisów krajowych. 42C Państwa członkowskie podejmują starania wspierające inwestycje w międzynarodowe sieci telekomunikacyjne i promujące konkurencyjne ceny hurtowe dla ruchu prowadzonego w takich sieciach telekomunikacyjnych. 42D 42DA Zasady taryf rozliczeniowych Warunki 42E 6.2 Poniższe przepisy mogą mieć zastosowanie w przypadku, gdy warunki ustaleń dotyczących międzynarodowych usług telekomunikacyjnych są określane przez zasady taryf rozliczeniowych, zgodnie z przepisami krajowymi. Przepisy te nie mają zastosowania do ustaleń ustanawianych przez umowy handlowe. 42F Dla każdej stosowanej usługi w danej relacji, zarejestrowani operatorzy, w drodze wzajemnego porozumienia, ustalają i korygują taryfy rozliczeniowe stosowane między nimi, zgodnie z przepisami Załącznika 1 i biorąc pod uwagę stosowne Zalecenia ITU-T.

11 9 42G Jeżeli nie uzgodniono inaczej, strony świadczące międzynarodowe usługi telekomunikacyjne muszą spełniać odpowiednie przepisy, określone w Załącznikach 1 i 2. 42H W przypadku braku ustaleń szczególnych pomiędzy zarejestrowanymi operatorami, jednostką monetarną stosowaną w tworzeniu taryf rozliczeniowych dla międzynarodowych usług telekomunikacyjnych oraz w tworzeniu międzynarodowych rozliczeń jest: - albo jednostka monetarna Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), obecnie specjalne prawa ciągnienia (SDR), określone przez tę organizację; - albo wymienialne waluty lub inne jednostki monetarne uzgodnione pomiędzy zarejestrowanymi operatorami. 42HA Pobieranie opłat 42I Opłaty pobierane od klientów za konkretne połączenie powinny być takie same w danej relacji, niezależnie od trasy międzynarodowej wykorzystywanej przy tym połączeniu. Przy ustalaniu tych opłat, państwa członkowskie powinny unikać asymetrii pomiędzy opłatami stosowanymi w różnych kierunkach tej samej relacji. 42J Opodatkowanie 42K 6.3 W przypadku, gdy, w zgodzie z przepisami prawa krajowego, na opłaty pobierane za usługi telekomunikacji międzynarodowej nakładane są podatki, wówczas te podatki powinny być pobierane standardowo wyłącznie w odniesieniu do międzynarodowych usług obciążających klientów w danym państwie, o ile nie podjęto innych ustaleń dotyczących szczególnych okoliczności. 42KA 6.4 Usługi telekomunikacyjne 42KB Zarejestrowani operatorzy mogą zrezygnować z włączenia usług telekomunikacyjnych do rozliczeń międzynarodowych, na mocy mających zastosowanie przepisów Konstytucji i Konwencji oraz niniejszego Regulaminu, z należytym uwzględnieniem konieczności zawierania wzajemnych ustaleń. Zarejestrowani operatorzy mogą świadczyć usługi telekomunikacyjne bezpłatnie. 42KC Ogólne zasady operacyjne, odnoszące się pobierania opłat i rozliczeń, mające zastosowanie do usług telekomunikacyjnych, powinny uwzględniać odpowiednie Zalecenia ITU-T. ARTYKUŁ 7 Zawieszenie świadczenia usług Jeżeli, zgodnie z Konstytucją i Konwencją, państwo członkowskie korzysta z prawa do częściowego lub całkowitego zawieszenia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych, państwo członkowskie niezwłocznie powiadomi Sekretarza Generalnego o zawieszeniu i późniejszym wznowienia świadczenia usług na standardowych warunkach, poprzez najbardziej odpowiedni środek komunikacji.

12 Sekretarz Generalny niezwłocznie przekaże taką informację pozostałym państwom członkowskim, poprzez najbardziej odpowiedni środek komunikacji. ARTYKUŁ 8 Rozpowszechnianie informacji Korzystając z najdogodniejszych i najbardziej ekonomicznych metod, Sekretarz Generalny jest zobowiązany rozpowszechniać otrzymane informacje o charakterze administracyjnym, operacyjnym lub statystycznym dotyczące międzynarodowych usług telekomunikacyjnych. Takie informacje powinny być rozpowszechniane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konstytucji oraz Konwencji i niniejszego artykułu, na podstawie decyzji podjętych przez Radę lub przez właściwe konferencje ITU, oraz z uwzględnieniem wniosków lub decyzji posiedzeń ITU. Jeżeli państwa członkowskie wyrażą zgodę, informacje te mogą być przekazywane Sekretarzowi Generalnemu bezpośrednio przez zarejestrowanego operatora, a następnie rozpowszechniane przez Sekretarza Generalnego. Państwa członkowskie powinny przekazać informacje Sekretarzowi Generalnemu terminowo i zgodnie z właściwymi Zaleceniami ITU-T. ARTYKUŁ 8A Efektywność energetyczna/e-odpady 57B 8.2 Zachęca się państwa członkowskie do przyjęcia najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej oraz i e-odpadów z uwzględnieniem właściwych Zaleceń ITU-T. ARTYKUŁ 8B Dostępność 57D 8.3 Państwa członkowskie powinny promować dostęp dla osób niepełnosprawnych do międzynarodowych usług telekomunikacyjnych, biorąc pod uwagę odpowiednie Zalecenia ITU-T.

13 11 ARTYKUŁ 9 Ustalenia szczególne a) Zgodnie z art. 42 Konstytucji, w sprawach telekomunikacyjnych, które ogólnie nie dotyczą państw członkowskich, mogą być podejmowane ustalenia szczególne. Z zastrzeżeniem przepisów krajowych, państwa członkowskie mogą zezwolić zarejestrowanym operatorom lub innym organizacjom lub osobom na podejmowanie takich wzajemnych ustaleń szczególnych z państwami członkowskimi i zarejestrowanymi operatorami lub innymi instytucjami lub osobami upoważnionymi do podejmowania takich ustaleń w innym kraju w celu utworzenia, funkcjonowania i wykorzystania specjalnych międzynarodowych sieci telekomunikacyjnych, systemów i usług w celu spełnienia specjalnych międzynarodowych potrzeb telekomunikacyjnych w ramach i/lub pomiędzy terytoriami zainteresowanych państw członkowskich, a także obejmujące, w razie potrzeby, warunki finansowe, techniczne lub operacyjne, których należy przestrzegać. 59 b) Wszelkie ustalenia szczególne będą mieć na celu unikanie szkód technicznych urządzeń telekomunikacyjnych krajów trzecich Państwa członkowskie powinny, w stosownych przypadkach, zachęcać strony, aby wszelkie ustalenia szczególne, podjęte zgodnie z nr 58 (9.1) powyżej, uwzględniały odpowiednie postanowienia Zaleceń ITU-T. ARTYKU Ł 10 Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin, którego integralną część stanowią Załączniki 1 i 2, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i ma zastosowanie od tego dnia, zgodnie z wszystkimi postanowieniami art. 54 Konstytucji Jeżeli państwo członkowskie zgłosi zastrzeżenia w odniesieniu do stosowania jednego lub kilku postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe państwa członkowskie mogą pominąć to postanowienie lub postanowienia w ich relacjach z państwem członkowskim, które zgłosiło takie zastrzeżenia. W DOWÓD TEGO, delegaci państw członkowskich Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego wymienieni poniżej podpisali, w imieniu odpowiednich kompetentnych władz, jeden egzemplarz niniejszego Aktu Końcowego w języku arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. W przypadku rozbieżności lub sporów, tekst francuski jest rozstrzygający. Niniejszy egzemplarz zostanie złożony w archiwach Związku. Sekretarz Generalny przekazuje jeden uwierzytelniony odpis każdemu państwu członkowskiemu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Sporządzono w Dubaju, 14 grudnia 2012 roku.

14 12 1/1 1 Taryfy rozliczeniowe ZAŁĄCZNIK 1 Postanowienia ogólne dotyczące rozliczeń 1/2 1.1 Dla każdej odpowiedniej usługi w danej relacji, państwa członkowskie podejmują starania, aby zapewnić, że zarejestrowani operatorzy, w drodze wzajemnego porozumienia, ustalą i skorygują stosowane między nimi taryfy rozliczeniowe, z uwzględnieniem Zaleceń ITU-T i trendów odnoszących się do kosztów świadczenia określonej usługi telekomunikacyjnej, oraz podzielą takie taryfy na części za zakańczanie należne zarejestrowanym operatorom krajów, w których zakańczane jest połączenie oraz, gdzie jest to stosowne, na części tranzytowe należne zarejestrowanym operatorom w krajach tranzytowych. 1/3 1.2 Ewentualnie, w relacjach ruchu, w których można zastosować badania kosztów ITU-T, jako podstawę, taryfy rozliczeniowe można określić zgodnie z następującą metodą: 1/4 a) zarejestrowani operatorzy ustalają i korygują swoje części za zakańczanie połączeń i części tranzytowe z uwzględnieniem Zaleceń ITU-T; 1/5 b) taryfą rozliczeniową będzie suma części za zakańczanie połączeń i wszelkich części tranzytowych. 1/6 1.3 Gdy jeden lub kilku zarejestrowanych operatorów nabywa, za wynagrodzenie ryczałtowe lub na podstawie innych ustaleń, prawo do wykorzystania części obwodu i/lub instalacji innego zarejestrowanego operatora, wówczas tym pierwszym przysługuje prawo do ustalenia własnego udziału za tę część relacji, w zgodzie z postanowieniami, o których mowa w punkcie 1.1 oraz 1.2 powyżej. 1/7 1.4 W przypadkach, gdy jedno lub kilka międzynarodowych tras przesyłu danych zostało utworzonych w drodze umowy pomiędzy zarejestrowanymi operatorami i gdzie ruch jest przekazywany jednostronnie przez początkowego zarejestrowanego operatora na trasę międzynarodową, która nie została uzgodniona z docelowym zarejestrowanym operatorem, wówczas końcowe stawki płatne na rzecz docelowego zarejestrowanego operatora powinny być takie same jak w przypadku, gdyby ruch ten był kierowany do wcześniej uzgodnionych dróg połączenia, zaś koszty tranzytowe są ponoszone przez początkowego zarejestrowanego operatora, chyba że docelowy zarejestrowany operator gotów jest wyrazić zgodę na inny udział. 1/8 1.5 W przypadkach, gdy ruch kierowany jest przez punkt tranzytowy bez uprawnień i/lub zgody na część tranzytową, tranzytowy zarejestrowany operator ma prawo ustalić poziom części tranzytowej, która ma być uwzględniona w międzynarodowych rozliczeniach. 1/9 1.6 Jeżeli zarejestrowany operator obciążony jest opłatą lub podatkiem fiskalnym od swoich części kursów księgowych lub innych wynagrodzeń, nie nakłada to takiej opłaty lub podatku na innych zarejestrowanych operatorów.

15 13 1/10 2 Tworzenie rozliczeń 1/ O ile nie uzgodniono inaczej, zarejestrowani operatorzy odpowiedzialni za pobieranie opłat przygotują miesięczne rozliczenie wykazujące wszystkie należne kwoty i wyślą je do danego zarejestrowanego operatora. 1/ Rozliczenia należy wysłać tak szybko jak to możliwe, z uwzględnieniem stosownych Zaleceń ITU-T, oraz, za wyjątkiem przypadków siły wyższej, przed upływem 50 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą, chyba że wspólnie uzgodniono inaczej. 1/ Rozliczenie uważa się za przyjęte bez potrzeby specjalnego powiadomienia wystawiającego zarejestrowanego operatora o otrzymaniu rozliczenia. 1/ Niemniej jednak, każdy zarejestrowany operator ma prawo zakwestionować treść rozliczenia w terminie dwóch miesięcy kalendarzowych od daty otrzymania rozliczenia, ale tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania różnic w ramach wzajemnie uzgodnionych limitów. 1/ W relacjach, gdzie nie ma szczególnych ustaleń, kwartalne rozliczenie przedstawiające bilanse rozliczeń miesięcznych za okres, do którego się odnoszą, powinno być przygotowane jak najszybciej przez zarejestrowanego operatora będącego wierzycielem i wysyłane do zarejestrowanego operatora będącego dłużnikiem, który, po weryfikacji, odsyła podpisany i zatwierdzony egzemplarz. 1/ W pośrednich relacjach, gdzie zarejestrowany operator tranzytowy działa jako pośrednik w rozliczeniach pomiędzy dwoma krańcowymi punktami, państwa członkowskie podejmują starania, aby zapewnić, że zarejestrowani operatorzy zawierają dane księgowe za ruch tranzytowy w odpowiednim rozliczeniu ruchu wychodzącego dla zarejestrowanych operatorów poza nim w sekwencji routingu, jak najszybciej po otrzymaniu danych od początkowego zarejestrowanego operatora, zgodnie z odpowiednimi Zaleceniami ITU-T. 1/17 3 Bilansowanie rozliczeń 1/ Wybór waluty płatności 1/ Płatności bilansów rozliczeń telekomunikacji międzynarodowej dokonuje się w walucie wybranej przez wierzyciela, po konsultacji z dłużnikiem. W przypadku braku porozumienia, wybór wierzyciela ma pierwszeństwo we wszystkich przypadkach, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w paragrafie poniżej. Jeżeli wierzyciel nie określi waluty, wybór należy do dłużnika. 1/ Jeśli wierzyciel wybierze walutę o wartości ustalonej jednostronnie lub walutę, której równowartość jest określana przez jej stosunek do waluty o wartości także ustalonej jednostronnie, zastosowanie wybranej waluty musi zostać zaakceptowane przez dłużnika. 1/20A Pod warunkiem, że przestrzegane są okresy płatności, zarejestrowani operatorzy mają prawo, za obopólną zgodą, korygować bilanse rozliczeń poprzez kompensatę: a) przychodów i rozchodów w relacjach z innymi zarejestrowanymi operatorami; b) innych wzajemnie uzgodnionych rozliczeń, jeśli ma to zastosowanie.

16 14 Zasada ta obowiązuje także w przypadku, gdy płatności dokonywane są za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji płatniczych, zgodnie z ustaleniami z zarejestrowanymi operatorami. 1/ Określenie kwoty płatności 1/ Kwota płatności w wybranej walucie, jak określono poniżej, jest równa wartości bilansu rozliczenia. 1/ W przypadku, gdy rozliczenia wyrażone są w jednostce monetarnej MFW, wartość w wybranej walucie powinna zostać ustalona poprzez relację obowiązującą na dzień przed płatnością, lub najpóźniejszą relację opublikowaną przez MFW, pomiędzy jednostką monetarną MFW a wybraną walutą. 1/ Jednakże, w przypadku gdy relacja jednostki monetarnej MFW do wybranej waluty nie została opublikowana, wartość bilansu powinna, w pierwszej kolejności, zostać zamieniona na walutę, której kurs został opublikowany przez MFW, korzystając z kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień płatności lub najpóźniej opublikowany kurs. Otrzymana w ten sposób wartość powinna następnie zostać zamieniona na wartość równoważną wybranej walucie, korzystając z kursu zamknięcia obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień płatności lub ostatniego aktualnego kursu podawanego przez władze lub ogólnie uznawanego na zagranicznych rynkach wymiany walut w głównym centrum finansowym kraju dłużnika. 1/ Jeżeli, zgodnie ze szczególnymi ustaleniami, bilans rozliczenia nie został wyrażony w jednostkach monetarnych MFW, płatność będzie także przedmiotem tego szczególnego ustalenia oraz: 1/27 a) jeżeli wybrana waluta i waluta rozliczenia jest taka sama, kwota wybranej waluty jest taka sama, jak wartość rozliczenia; 1/28 b) jeśli wybrana waluta płatności jest inna od waluty, w której wyrażono rozliczenie, kwota ustalana jest przez zamianę rozliczenia na wartość równoważną w wybranej walucie w zgodzie z postanowieniami zawartymi w punkcie powyżej. 1/ Spłata rozliczeń 1/ Spłata rozliczeń powinna być realizowana tak szybko, jak jest to możliwe, ale nie później niż dwa miesiące kalendarzowe po dniu, w którym rozliczenie zostało wysłane przez zarejestrowanego operatora będącego wierzycielem. Po tym okresie, zarejestrowany operator będący wierzycielem może, po uprzednim powiadomieniu w formie ostatecznego wezwania do zapłaty, o ile nie uzgodniono inaczej, doliczyć odsetki w wysokości do 6 procent rocznie, licząc od następnego dnia po wygaśnięciu wspomnianego okresu. 1/ Spłata należności z tytułu rozliczenia nie może być opóźniana z powodu sporu związanego z tym rozliczeniem. Uzgodnione później korekty powinny zostać włączone do kolejnych rozliczeń. 1/ W dniu spłaty, dłużnik przekazuje kwotę w wybranej walucie, jak naliczono powyżej, w formie czeku bankowego, przelewu lub innymi środkami zaakceptowanymi przez dłużnika i wierzyciela. Jeżeli wierzyciel nie wyraża żadnych preferencji, wybór należy do dłużnika. 1/ Opłaty nakładane w państwie dłużnika (podatki, opłaty rozliczeniowe, prowizje, itp.) ponoszone są przez dłużnika. Wszelkie takie opłaty nałożone w kraju wierzyciela,

17 15 w tym opłaty nałożone przez banki pośredniczące w krajach trzecich, ponosi wierzyciel. 1/ Postanowienia dodatkowe 1/ Jeżeli w czasie pomiędzy wysłaniem przekazu (przelew bankowy, czek, etc.) a czasem otrzymania przez wierzyciela tego przekazu (zaksięgowania, spieniężenia czeku, etc.) zachodzi rozbieżność w wartości równoważnej dla wybranej wartości obliczonej w zgodzie z postanowieniami zawartymi w paragrafie 3.2, a także, gdy różnica ta wynika z wahań przekraczających 5% naliczonej kwoty, całkowita różnica powinna zostać podzielona po równo pomiędzy wierzyciela i dłużnika. 1/ Jeżeli wystąpi radykalna zmiana w międzynarodowym systemie walutowym, która unieważnia lub sprawia, że jeden lub kilka z powyższych punktów traci zastosowanie, zarejestrowani operatorzy mają prawo, za obopólną zgodą, przyjąć inną podstawę monetarną i/lub inne procedury rozliczania bilansów rozliczeń, w oczekiwaniu na zmianę powyższych przepisów.

18 16 2/1 1 Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK 2 Postanowienia dodatkowe dotyczące telekomunikacji morskiej 2/2 Postanowienia zawarte w art. 6 i Załączniku 1, uwzględniające odnośne Zalecenia ITU-T, powinny, podczas naliczania i rozliczania należności zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika, mieć zastosowanie również do telekomunikacji morskiej, o ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej. 2/3 2 Organ rozliczeniowy 2/4 2.1 Opłaty za telekomunikację morską w morskich usługach mobilnych oraz w morskich satelitarnych usługach mobilnych, powinny, w zasadzie i zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz stosowaną praktyką, być pobierane od licencjobiorców morskich stacji mobilnych: 2/5 a) przez administrację wydającą licencję; lub 2/6 b) przez zarejestrowanego operatora; lub 2/7 c) przez inny podmiot lub podmioty wyznaczone do tego celu przez administrację, o którym/których mowa w podpunkcie a) powyżej. 2/8 2.2 Administrację lub zarejestrowanych operatorów lub wyznaczony podmiot lub podmioty wymienione w paragrafie 2.1 określa się w niniejszym Załączniku, jako organy rozliczeniowe. 2/9 2.3 Odniesienia do zarejestrowanych operatorów, o których mowa w art. 6 oraz Załączniku 1, należy, stosując postanowienia zawarte w art. 6 oraz Załączniku 1 odnoszące się do telekomunikacji morskiej, rozumieć jako organy rozliczeniowe. 2/ Państwa członkowskie powinny wyznaczyć własny organ lub organy rozliczeniowe do celów wdrożenia niniejszego Załącznika oraz podać do wiadomości Sekretariatu Generalnego ich nazwy, kody identyfikacyjne oraz adresy w celu włączenia ich na listę stacji okrętowych oraz przydziałów tożsamości morskich usług mobilnych. Liczba takich nazw oraz adresów będzie ograniczona z uwzględnieniem odnośnych Zaleceń ITU-T. 2/11 3 Tworzenie rozliczeń 2/ Zasadniczo rozliczenia powinny być traktowane jako zaakceptowane bez konieczności wysyłania specjalnego powiadomienia akceptacji do dostawcy usług, który je przesłał. 2/ Jednakże, każdemu organowi rozliczeniowemu przysługuje prawo do zakwestionowania treści rozliczenia w okresie sześciu miesięcy kalendarzowych od daty wysłania rozliczenia, nawet w przypadku, gdy zostało ono już opłacone.

PROTOKÓŁ. zmieniający Porozumienie w sprawie zamówień rządowych. Załącznik do Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych...

PROTOKÓŁ. zmieniający Porozumienie w sprawie zamówień rządowych. Załącznik do Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych... L 68/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.3.2014 TŁUMACZENIE PROTOKÓŁ zmieniający Porozumienie w sprawie zamówień rządowych PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY POROZUMIENIE W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH.................

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2012 COM(2012) 689 final 2012/0324 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

Edorsed by: WYTYCZNE SEPA

Edorsed by: WYTYCZNE SEPA Edorsed by: WYTYCZNE SEPA PRAKTYCZNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WDROŻENIA ROZ- PORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 260/2012 Z DNIA 14 MARCA 2012 R. USTANAWIAJĄCEGO WYMOGI TECHNICZNE I HANDLOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.94.11.38 1994-06-17 zm. Dz.U.95.63.326 1994-07-01 zm. Dz.U.95.63.324 1996-09-01 zm.wyn.z M.P.97.10.74 1997-07-01 zm. Dz.U.97.104.662 1999-01-01 zm. Dz.U.99.30.288 1999-07-10 zm. Dz.U.99.30.288 2000-01-01

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Wzór Umowy - PROJEKT Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Świadczenie usług serwisowych SAP Enterprise Support (ES) dla systemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR L 255/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.8.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013

Bardziej szczegółowo

członek Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej Komisją Europejską ) odpowiedzialny za rozszerzenie

członek Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej Komisją Europejską ) odpowiedzialny za rozszerzenie L 233/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.8.2008 UMOWA PRZEJŚCIOWA w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r.

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r. L 133/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady ISSN 1830-5024 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE GRUDZIEŃ 2009 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo