ŚWIATOWA KONFERENCJA NA RZECZ TELEKOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIATOWA KONFERENCJA NA RZECZ TELEKOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ"

Transkrypt

1 M i ę d z y n a r o d o w y Z w i ą z e k T e l e k o m u n i k a c y j n y AKT KOŃCOWY ŚWIATOWA KONFERENCJA NA RZECZ TELEKOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ (DUBAJ, 2012 r.) WCIT Dubaj, ZEA GRUDNIA

2

3 1 M i ę d z y n a r o d o w y Z w i ą z e k T e l e k o m u n i k a c y j n y AKT KOŃCOWY* ŚWIATOWEJ KONFERENCJI NA RZECZ MIĘDZYNARODOWEJ TELEKOMUNIKACJI (Dubaj, 2012 r.) * Jak ustalono i zatwierdzono na zakończenie konferencji oraz przedłożono do podpisu państwom członkowskim, zgodnie z nr 162 Ogólnych zasad konferencji, zgromadzeń i spotkań Związku

4 2

5 3 MIĘDZYNARODOWY REGULAMIN TELEKOMUNIKACYJNY PREAMBUŁA 1 Zakładając powszechne uznanie niezawisłego prawa każdego państwa do regulowania telekomunikacji, postanowienia niniejszego Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego (zwanego dalej Regulaminem ) mają za zadanie uzupełnienie Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, w celu osiągnięcia celów Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego dotyczących promowania rozwoju usług telekomunikacyjnych i ich możliwie jak najbardziej efektywnego funkcjonowania przy jednoczesnej harmonizacji rozwoju urządzeń dla światowej telekomunikacji. Państwa członkowskie zobowiązują się wdrażać niniejszy Regulamin z poszanowaniem i przestrzegając ich zobowiązań dotyczących praw człowieka. Niniejszy Regulamin uznaje prawo państw członkowskich do dostępu do międzynarodowych usług telekomunikacyjnych. ARTYKUŁ 1 Cel i zakres Regulaminu a) Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady odnoszące się do świadczenia i funkcjonowania międzynarodowych usług telekomunikacyjnych oferowanych społeczeństwu, jak również podstawowych międzynarodowych środków transportu telekomunikacyjnego, stosowanych do świadczenia takich usług. Regulamin ten nie odnosi się do treści międzynarodowych usług telekomunikacyjnych. 2A abis) Niniejszy Regulamin zawiera również przepisy mające zastosowanie do operatorów, zarejestrowanych lub uznanych przez państwa członkowskie, w celu ustanowienia, obsługi i prowadzenia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa, zwanych dalej zarejestrowanymi operatorami. 3 b) Regulamin ten uznaje w art. 9 prawo państw członkowskich do szczególnych ustaleń W niniejszym Regulaminie używa się sformułowania społeczeństwo w odniesieniu do ogółu populacji, w tym organów rządowych i prawnych Poniższy Regulamin został opracowany w celu ułatwienia połączeń sieci oraz interoperacyjności na szczeblu światowym obiektów telekomunikacji, w celu promocji zharmonizowanego rozwoju oraz wydajnej pracy obiektów technicznych, jak i wydajności, przydatności oraz dostępu społeczeństwa do międzynarodowych usług telekomunikacyjnych.

6 Odniesienia do Zaleceń Sektora Standaryzacji ITU (ITU-T) w niniejszym Regulaminie nie powinny być traktowane, jako nadające tym Zaleceniom taki sam status prawny, jak niniejszemu Regulaminowi W ramach niniejszego Regulaminu, świadczenie i obsługa międzynarodowych usług telekomunikacyjnych w każdym przypadku opiera się na wzajemnym porozumieniu między zarejestrowanymi operatorami Zarejestrowani operatorzy powinni spełniać przy wdrażaniu zasad niniejszego Regulaminu, w możliwie największym zakresie, odpowiednie Zalecenia ITU-T a) Regulamin uznaje prawo każdego państwa członkowskiego, zgodnie z prawem krajowym i jeżeli państwo członkowskie podejmie taką decyzję, do wymagania, aby zarejestrowani operatorzy działający na jego terytorium oraz świadczący międzynarodowe usługi telekomunikacyjne dla społeczeństwa, zostali zarejestrowani przez to państwo członkowskie. 10 b ) W stosownych przypadkach, dane państwo członkowskie będzie zachęcać takich usługodawców do stosowania odpowiednich Zaleceń ITU-T. 11 c) W stosownych przypadkach, państwa członkowskie będą współpracować w realizacji tych Zaleceń Niniejszy Regulamin powinien obowiązywać niezależnie od rodzaju użytych środków transmisji, chyba że Regulacje Radiowe stanowią inaczej. ARTYKUŁ 2 Definicje 13 Do celów niniejszego Regulaminu będą mieć zastosowanie następujące definicje. Poniższe pojęcia i definicje nie muszą jednak mieć zastosowania do innych celów Telekomunikacja: Jakakolwiek transmisja, emisja lub odbiór znaków, sygnałów, tekstu, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych Międzynarodowe usługi telekomunikacyjne: oferowanie usług telekomunikacyjnych pomiędzy urządzeniami lub wszelkiego rodzaju jednostkami, które znajdują się na terytorium lub należą do różnych krajów Telekomunikacja rządowa: Telekomunikacja pochodząca od: głowy państwa; szefa rządu lub członków rządu; naczelnego dowódcy sił zbrojnych, lądowych, morskich lub powietrznych; przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych; Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych; szefów głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych; Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, lub stanowiąca odpowiedź na telekomunikację rządową wymienioną powyżej.

7 Usługa telekomunikacyjna: Telekomunikacja, która odnosi się do międzynarodowej telekomunikacji publicznej i następuje pomiędzy: - państwami członkowskimi; - zarejestrowanymi operatorami, oraz - Przewodniczącym Rady, Sekretarzem Generalnym, Zastępcą Sekretarza Generalnego, dyrektorami prezydiów, członkami Rady ds. Regulacji Radiowych oraz innymi przedstawicielami lub upoważnionymi urzędnikami Związku, w tym osobami pracującymi nad sprawami urzędowymi poza siedzibą Związku Trasa międzynarodowa: Urządzenia techniczne oraz instalacje znajdujące się w różnych krajach i używane do przekazu telekomunikacyjnego między dwoma międzynarodowymi terminalami lub instytucjami Relacja: Wymiana ruchu telekomunikacyjnego między dwoma krajami końcowymi, odnosząca się zawsze do konkretnej usługi, jeśli występuje pomiędzy ich zarejestrowanymi operatorami: 23 a) środek wymiany ruchu w konkretnej usłudze: - po bezpośrednim obwodzie (bezpośrednia relacja), lub - poprzez punkt przekazu w kraju trzecim (pośrednia relacja), oraz 24 b) normalnie, uregulowanie rozliczeń Taryfa rozliczeniowa: taryfa uzgodniona pomiędzy zarejestrowanymi operatorami, w danej relacji, wykorzystywana do utworzenia międzynarodowych rozliczeń Pobierana opłata: Opłata ustalana i pobierana przez zarejestrowanych operatorów od ich klientów za korzystanie z międzynarodowych usług telekomunikacyjnych. ARTYKUŁ 3 Sieć międzynarodowa Państwa członkowskie podejmują starania, aby zapewnić, że zarejestrowani operatorzy współpracują w zakresie tworzenia, funkcjonowania i utrzymania międzynarodowej sieci w celu zapewnienia zadowalającej jakości usług Państwa członkowskie podejmują starania w celu zapewnienia odpowiednich urządzeń telekomunikacyjnych, w celu sprostania wymaganiom oraz zapotrzebowaniu na międzynarodowe usługi telekomunikacyjne.

8 Zarejestrowani operatorzy określą, w drodze wzajemnego porozumienia, które międzynarodowe trasy mają być używane. Do czasu zawarcia umowy i pod warunkiem, że nie istnieje bezpośrednia trasa pomiędzy zainteresowanymi końcowymi zarejestrowanymi operatorami, początkowy zarejestrowany operator ma możliwość określenia przebiegu swojego wychodzącego ruchu telekomunikacyjnego, biorąc pod uwagę interesy odpowiednich zarejestrowanych operatorów tranzytowych i docelowych Zgodnie z prawem krajowym, każdy użytkownik mający dostęp do międzynarodowej sieci, ma prawo do wysyłania przekazów telekomunikacyjnych. Jakość usług, zgodnie z odpowiednimi Zaleceniami ITU-T, powinna być utrzymywana na jak najbardziej zadowalającym poziomie. 31A 3.5 Państwa członkowskie podejmują starania zapewniające, że międzynarodowe telekomunikacyjne zasoby numeracyjne, określone w Zaleceniach ITU-T, są wykorzystywane tylko przez wyznaczone osoby i wyłącznie do celów, do których zostały one przypisane; oraz że nieprzypisane zasoby nie są używane. 31B 3.6 Państwa członkowskie podejmują starania zapewniające dostępność informacji o międzynarodowym identyfikatorze nadawcy (ang. CLI - calling line identification), biorąc pod uwagę odpowiednie Zalecenia ITU-T. 31E 3.7 Państwa członkowskie powinny stworzyć sprzyjające warunki dla realizacji regionalnych punktów wymiany ruchu telekomunikacyjnego, w celu poprawy jakości, zwiększenia łączności i odporności sieci, promowania konkurencji i obniżenia kosztów międzynarodowych połączeń telekomunikacyjnych. ARTYKUŁ 4 Międzynarodowe usługi telekomunikacyjne Państwa członkowskie będą wspierać rozwój międzynarodowych usług telekomunikacyjnych i promować ich dostępność dla społeczeństwa Państwa członkowskie dążą do zapewnienia współpracy zarejestrowanych operatorów w ramach niniejszego Regulaminu w celu świadczenia, w drodze porozumienia, szerokiej gamy międzynarodowych usług telekomunikacyjnych zgodnych, w możliwie największym stopniu, z odpowiednimi Zaleceniami ITU-T Zgodnie z prawem krajowym, państwa członkowskie podejmują starania, aby zapewnić, że zarejestrowani operatorzy świadczą i utrzymują, w możliwie największym stopniu, zadowalającą jakość usług, zgodnie z właściwymi Zaleceniami ITU-T w odniesieniu do: 35 a) dostępu do międzynarodowej sieci przez użytkowników korzystających z terminali dopuszczonych do podłączenia do sieci, a które nie szkodzą urządzeniom technicznym ani personelowi; 36 b) urządzeń i usług telekomunikacji międzynarodowej dostępnych dla użytkowników na ich dedykowany użytek;

9 7 37 c) co najmniej takiej formy usług telekomunikacyjnych, która jest w miarę dostępna dla społeczeństwa, w tym dla osób niebędących abonentami określonej usługi telekomunikacyjnej; oraz 38 d) zdolności współdziałania różnych usług, stosownie do potrzeb, w celu ułatwienia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych. 38A 4.4 Państwa członkowskie promują środki gwarantujące, że zarejestrowani operatorzy zapewniają bezpłatne, przejrzyste, aktualne i dokładne informacje użytkownikom końcowym na temat międzynarodowych usług telekomunikacyjnych, w tym cen roamingu międzynarodowego i powiązanych odnośnych warunków, w odpowiednim czasie. 38B 4.5 Państwa członkowskie promują środki mające na celu zapewnienie zadowalającej jakości usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym, świadczonych na rzecz użytkowników odwiedzających. 38C 4.6 Państwa członkowskie powinny wspierać współpracę pomiędzy zarejestrowanymi operatorami w celu uniknięcia i zmniejszania przypadkowych opłat roamingowych w strefach przygranicznych. 38E 4.7 Państwa członkowskie podejmują starania w celu promowania konkurencji w zakresie świadczenia usług roamingu międzynarodowego i są zachęcane do rozwijania polityk sprzyjających konkurencyjnym cenom w roamingu z korzyścią dla użytkowników końcowych. ARTYKUŁ 5 Bezpieczeństwo telekomunikacji ratującej życie oraz priorytet telekomunikacji Telekomunikacja ratująca życie, obejmująca telekomunikację awaryjną, usługi telekomunikacji w sytuacji wypadku, a także telekomunikację w przypadku klęsk żywiołowych, powinna być uprawniona do przekazywania z zasady, a także, gdy jest to technicznie możliwe, telekomunikacji takiej powinien przysługiwać absolutny priorytet przed wszystkimi innymi formami telekomunikacji, zgodnie z odpowiednimi artykułami Konstytucji oraz Konwencji, w zgodzie z odpowiednimi Rezolucjami i Zaleceniami ITU-T Telekomunikacji rządowej, w tym telekomunikacji związanej ze stosowaniem określonych postanowień Karty Narodów Zjednoczonych, powinien, gdy jest to technicznie możliwe, przysługiwać priorytet nad [formami] telekomunikacji innymi niż te, o których mowa w nr 39, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konstytucji oraz Konwencji, a także biorąc pod uwagę odpowiednie Zalecenia ITU-T Postanowienia regulujące priorytet przyznany wszystkim innym dowolnym usługom telekomunikacyjnym zawarte są w odpowiednich Zaleceniach ITU-T. 41A 5.4 Państwa członkowskie powinny zachęcać zarejestrowanych operatorów do informowania wszystkich użytkowników, w tym użytkowników roamingu, w stosownym czasie i bezpłatnie, o numerach, które będą stosowane w przypadku połączeń z innymi usługami awaryjnymi.

10 8 ARTYKUŁ 5A Bezpieczeństwo i niezawodność sieci 41B Państwa członkowskie będą indywidualnie i wspólnie dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności międzynarodowych sieci telekomunikacyjnych w celu ich skutecznego wykorzystywania i uniknięcia uszkodzeń technicznych, a także harmonijnego rozwoju międzynarodowych usług telekomunikacyjnych oferowanych społeczeństwu. ARTYKUŁ 5B Zwalczanie spamu 41C Państwa członkowskie powinny dążyć do podjęcia niezbędnych środków w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się spamu i zminimalizowania jego wpływu na międzynarodowe usługi telekomunikacyjne. Zachęca się państwa członkowskie do współpracy w tym zakresie. ARTYKUŁ 6 Pobieranie opłat i rozliczenia 42A Międzynarodowe ustalenia telekomunikacyjne 42B 6.1 Z zastrzeżeniem właściwego prawa krajowego, warunki ustaleń dotyczących międzynarodowych usług telekomunikacyjnych mogą być określane za pomocą umów handlowych lub poprzez zasady ustalania taryf rozliczeniowych, ustanowionych na mocy przepisów krajowych. 42C Państwa członkowskie podejmują starania wspierające inwestycje w międzynarodowe sieci telekomunikacyjne i promujące konkurencyjne ceny hurtowe dla ruchu prowadzonego w takich sieciach telekomunikacyjnych. 42D 42DA Zasady taryf rozliczeniowych Warunki 42E 6.2 Poniższe przepisy mogą mieć zastosowanie w przypadku, gdy warunki ustaleń dotyczących międzynarodowych usług telekomunikacyjnych są określane przez zasady taryf rozliczeniowych, zgodnie z przepisami krajowymi. Przepisy te nie mają zastosowania do ustaleń ustanawianych przez umowy handlowe. 42F Dla każdej stosowanej usługi w danej relacji, zarejestrowani operatorzy, w drodze wzajemnego porozumienia, ustalają i korygują taryfy rozliczeniowe stosowane między nimi, zgodnie z przepisami Załącznika 1 i biorąc pod uwagę stosowne Zalecenia ITU-T.

11 9 42G Jeżeli nie uzgodniono inaczej, strony świadczące międzynarodowe usługi telekomunikacyjne muszą spełniać odpowiednie przepisy, określone w Załącznikach 1 i 2. 42H W przypadku braku ustaleń szczególnych pomiędzy zarejestrowanymi operatorami, jednostką monetarną stosowaną w tworzeniu taryf rozliczeniowych dla międzynarodowych usług telekomunikacyjnych oraz w tworzeniu międzynarodowych rozliczeń jest: - albo jednostka monetarna Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), obecnie specjalne prawa ciągnienia (SDR), określone przez tę organizację; - albo wymienialne waluty lub inne jednostki monetarne uzgodnione pomiędzy zarejestrowanymi operatorami. 42HA Pobieranie opłat 42I Opłaty pobierane od klientów za konkretne połączenie powinny być takie same w danej relacji, niezależnie od trasy międzynarodowej wykorzystywanej przy tym połączeniu. Przy ustalaniu tych opłat, państwa członkowskie powinny unikać asymetrii pomiędzy opłatami stosowanymi w różnych kierunkach tej samej relacji. 42J Opodatkowanie 42K 6.3 W przypadku, gdy, w zgodzie z przepisami prawa krajowego, na opłaty pobierane za usługi telekomunikacji międzynarodowej nakładane są podatki, wówczas te podatki powinny być pobierane standardowo wyłącznie w odniesieniu do międzynarodowych usług obciążających klientów w danym państwie, o ile nie podjęto innych ustaleń dotyczących szczególnych okoliczności. 42KA 6.4 Usługi telekomunikacyjne 42KB Zarejestrowani operatorzy mogą zrezygnować z włączenia usług telekomunikacyjnych do rozliczeń międzynarodowych, na mocy mających zastosowanie przepisów Konstytucji i Konwencji oraz niniejszego Regulaminu, z należytym uwzględnieniem konieczności zawierania wzajemnych ustaleń. Zarejestrowani operatorzy mogą świadczyć usługi telekomunikacyjne bezpłatnie. 42KC Ogólne zasady operacyjne, odnoszące się pobierania opłat i rozliczeń, mające zastosowanie do usług telekomunikacyjnych, powinny uwzględniać odpowiednie Zalecenia ITU-T. ARTYKUŁ 7 Zawieszenie świadczenia usług Jeżeli, zgodnie z Konstytucją i Konwencją, państwo członkowskie korzysta z prawa do częściowego lub całkowitego zawieszenia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych, państwo członkowskie niezwłocznie powiadomi Sekretarza Generalnego o zawieszeniu i późniejszym wznowienia świadczenia usług na standardowych warunkach, poprzez najbardziej odpowiedni środek komunikacji.

12 Sekretarz Generalny niezwłocznie przekaże taką informację pozostałym państwom członkowskim, poprzez najbardziej odpowiedni środek komunikacji. ARTYKUŁ 8 Rozpowszechnianie informacji Korzystając z najdogodniejszych i najbardziej ekonomicznych metod, Sekretarz Generalny jest zobowiązany rozpowszechniać otrzymane informacje o charakterze administracyjnym, operacyjnym lub statystycznym dotyczące międzynarodowych usług telekomunikacyjnych. Takie informacje powinny być rozpowszechniane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konstytucji oraz Konwencji i niniejszego artykułu, na podstawie decyzji podjętych przez Radę lub przez właściwe konferencje ITU, oraz z uwzględnieniem wniosków lub decyzji posiedzeń ITU. Jeżeli państwa członkowskie wyrażą zgodę, informacje te mogą być przekazywane Sekretarzowi Generalnemu bezpośrednio przez zarejestrowanego operatora, a następnie rozpowszechniane przez Sekretarza Generalnego. Państwa członkowskie powinny przekazać informacje Sekretarzowi Generalnemu terminowo i zgodnie z właściwymi Zaleceniami ITU-T. ARTYKUŁ 8A Efektywność energetyczna/e-odpady 57B 8.2 Zachęca się państwa członkowskie do przyjęcia najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej oraz i e-odpadów z uwzględnieniem właściwych Zaleceń ITU-T. ARTYKUŁ 8B Dostępność 57D 8.3 Państwa członkowskie powinny promować dostęp dla osób niepełnosprawnych do międzynarodowych usług telekomunikacyjnych, biorąc pod uwagę odpowiednie Zalecenia ITU-T.

13 11 ARTYKUŁ 9 Ustalenia szczególne a) Zgodnie z art. 42 Konstytucji, w sprawach telekomunikacyjnych, które ogólnie nie dotyczą państw członkowskich, mogą być podejmowane ustalenia szczególne. Z zastrzeżeniem przepisów krajowych, państwa członkowskie mogą zezwolić zarejestrowanym operatorom lub innym organizacjom lub osobom na podejmowanie takich wzajemnych ustaleń szczególnych z państwami członkowskimi i zarejestrowanymi operatorami lub innymi instytucjami lub osobami upoważnionymi do podejmowania takich ustaleń w innym kraju w celu utworzenia, funkcjonowania i wykorzystania specjalnych międzynarodowych sieci telekomunikacyjnych, systemów i usług w celu spełnienia specjalnych międzynarodowych potrzeb telekomunikacyjnych w ramach i/lub pomiędzy terytoriami zainteresowanych państw członkowskich, a także obejmujące, w razie potrzeby, warunki finansowe, techniczne lub operacyjne, których należy przestrzegać. 59 b) Wszelkie ustalenia szczególne będą mieć na celu unikanie szkód technicznych urządzeń telekomunikacyjnych krajów trzecich Państwa członkowskie powinny, w stosownych przypadkach, zachęcać strony, aby wszelkie ustalenia szczególne, podjęte zgodnie z nr 58 (9.1) powyżej, uwzględniały odpowiednie postanowienia Zaleceń ITU-T. ARTYKU Ł 10 Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin, którego integralną część stanowią Załączniki 1 i 2, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i ma zastosowanie od tego dnia, zgodnie z wszystkimi postanowieniami art. 54 Konstytucji Jeżeli państwo członkowskie zgłosi zastrzeżenia w odniesieniu do stosowania jednego lub kilku postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe państwa członkowskie mogą pominąć to postanowienie lub postanowienia w ich relacjach z państwem członkowskim, które zgłosiło takie zastrzeżenia. W DOWÓD TEGO, delegaci państw członkowskich Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego wymienieni poniżej podpisali, w imieniu odpowiednich kompetentnych władz, jeden egzemplarz niniejszego Aktu Końcowego w języku arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. W przypadku rozbieżności lub sporów, tekst francuski jest rozstrzygający. Niniejszy egzemplarz zostanie złożony w archiwach Związku. Sekretarz Generalny przekazuje jeden uwierzytelniony odpis każdemu państwu członkowskiemu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Sporządzono w Dubaju, 14 grudnia 2012 roku.

14 12 1/1 1 Taryfy rozliczeniowe ZAŁĄCZNIK 1 Postanowienia ogólne dotyczące rozliczeń 1/2 1.1 Dla każdej odpowiedniej usługi w danej relacji, państwa członkowskie podejmują starania, aby zapewnić, że zarejestrowani operatorzy, w drodze wzajemnego porozumienia, ustalą i skorygują stosowane między nimi taryfy rozliczeniowe, z uwzględnieniem Zaleceń ITU-T i trendów odnoszących się do kosztów świadczenia określonej usługi telekomunikacyjnej, oraz podzielą takie taryfy na części za zakańczanie należne zarejestrowanym operatorom krajów, w których zakańczane jest połączenie oraz, gdzie jest to stosowne, na części tranzytowe należne zarejestrowanym operatorom w krajach tranzytowych. 1/3 1.2 Ewentualnie, w relacjach ruchu, w których można zastosować badania kosztów ITU-T, jako podstawę, taryfy rozliczeniowe można określić zgodnie z następującą metodą: 1/4 a) zarejestrowani operatorzy ustalają i korygują swoje części za zakańczanie połączeń i części tranzytowe z uwzględnieniem Zaleceń ITU-T; 1/5 b) taryfą rozliczeniową będzie suma części za zakańczanie połączeń i wszelkich części tranzytowych. 1/6 1.3 Gdy jeden lub kilku zarejestrowanych operatorów nabywa, za wynagrodzenie ryczałtowe lub na podstawie innych ustaleń, prawo do wykorzystania części obwodu i/lub instalacji innego zarejestrowanego operatora, wówczas tym pierwszym przysługuje prawo do ustalenia własnego udziału za tę część relacji, w zgodzie z postanowieniami, o których mowa w punkcie 1.1 oraz 1.2 powyżej. 1/7 1.4 W przypadkach, gdy jedno lub kilka międzynarodowych tras przesyłu danych zostało utworzonych w drodze umowy pomiędzy zarejestrowanymi operatorami i gdzie ruch jest przekazywany jednostronnie przez początkowego zarejestrowanego operatora na trasę międzynarodową, która nie została uzgodniona z docelowym zarejestrowanym operatorem, wówczas końcowe stawki płatne na rzecz docelowego zarejestrowanego operatora powinny być takie same jak w przypadku, gdyby ruch ten był kierowany do wcześniej uzgodnionych dróg połączenia, zaś koszty tranzytowe są ponoszone przez początkowego zarejestrowanego operatora, chyba że docelowy zarejestrowany operator gotów jest wyrazić zgodę na inny udział. 1/8 1.5 W przypadkach, gdy ruch kierowany jest przez punkt tranzytowy bez uprawnień i/lub zgody na część tranzytową, tranzytowy zarejestrowany operator ma prawo ustalić poziom części tranzytowej, która ma być uwzględniona w międzynarodowych rozliczeniach. 1/9 1.6 Jeżeli zarejestrowany operator obciążony jest opłatą lub podatkiem fiskalnym od swoich części kursów księgowych lub innych wynagrodzeń, nie nakłada to takiej opłaty lub podatku na innych zarejestrowanych operatorów.

15 13 1/10 2 Tworzenie rozliczeń 1/ O ile nie uzgodniono inaczej, zarejestrowani operatorzy odpowiedzialni za pobieranie opłat przygotują miesięczne rozliczenie wykazujące wszystkie należne kwoty i wyślą je do danego zarejestrowanego operatora. 1/ Rozliczenia należy wysłać tak szybko jak to możliwe, z uwzględnieniem stosownych Zaleceń ITU-T, oraz, za wyjątkiem przypadków siły wyższej, przed upływem 50 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą, chyba że wspólnie uzgodniono inaczej. 1/ Rozliczenie uważa się za przyjęte bez potrzeby specjalnego powiadomienia wystawiającego zarejestrowanego operatora o otrzymaniu rozliczenia. 1/ Niemniej jednak, każdy zarejestrowany operator ma prawo zakwestionować treść rozliczenia w terminie dwóch miesięcy kalendarzowych od daty otrzymania rozliczenia, ale tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania różnic w ramach wzajemnie uzgodnionych limitów. 1/ W relacjach, gdzie nie ma szczególnych ustaleń, kwartalne rozliczenie przedstawiające bilanse rozliczeń miesięcznych za okres, do którego się odnoszą, powinno być przygotowane jak najszybciej przez zarejestrowanego operatora będącego wierzycielem i wysyłane do zarejestrowanego operatora będącego dłużnikiem, który, po weryfikacji, odsyła podpisany i zatwierdzony egzemplarz. 1/ W pośrednich relacjach, gdzie zarejestrowany operator tranzytowy działa jako pośrednik w rozliczeniach pomiędzy dwoma krańcowymi punktami, państwa członkowskie podejmują starania, aby zapewnić, że zarejestrowani operatorzy zawierają dane księgowe za ruch tranzytowy w odpowiednim rozliczeniu ruchu wychodzącego dla zarejestrowanych operatorów poza nim w sekwencji routingu, jak najszybciej po otrzymaniu danych od początkowego zarejestrowanego operatora, zgodnie z odpowiednimi Zaleceniami ITU-T. 1/17 3 Bilansowanie rozliczeń 1/ Wybór waluty płatności 1/ Płatności bilansów rozliczeń telekomunikacji międzynarodowej dokonuje się w walucie wybranej przez wierzyciela, po konsultacji z dłużnikiem. W przypadku braku porozumienia, wybór wierzyciela ma pierwszeństwo we wszystkich przypadkach, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w paragrafie poniżej. Jeżeli wierzyciel nie określi waluty, wybór należy do dłużnika. 1/ Jeśli wierzyciel wybierze walutę o wartości ustalonej jednostronnie lub walutę, której równowartość jest określana przez jej stosunek do waluty o wartości także ustalonej jednostronnie, zastosowanie wybranej waluty musi zostać zaakceptowane przez dłużnika. 1/20A Pod warunkiem, że przestrzegane są okresy płatności, zarejestrowani operatorzy mają prawo, za obopólną zgodą, korygować bilanse rozliczeń poprzez kompensatę: a) przychodów i rozchodów w relacjach z innymi zarejestrowanymi operatorami; b) innych wzajemnie uzgodnionych rozliczeń, jeśli ma to zastosowanie.

16 14 Zasada ta obowiązuje także w przypadku, gdy płatności dokonywane są za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji płatniczych, zgodnie z ustaleniami z zarejestrowanymi operatorami. 1/ Określenie kwoty płatności 1/ Kwota płatności w wybranej walucie, jak określono poniżej, jest równa wartości bilansu rozliczenia. 1/ W przypadku, gdy rozliczenia wyrażone są w jednostce monetarnej MFW, wartość w wybranej walucie powinna zostać ustalona poprzez relację obowiązującą na dzień przed płatnością, lub najpóźniejszą relację opublikowaną przez MFW, pomiędzy jednostką monetarną MFW a wybraną walutą. 1/ Jednakże, w przypadku gdy relacja jednostki monetarnej MFW do wybranej waluty nie została opublikowana, wartość bilansu powinna, w pierwszej kolejności, zostać zamieniona na walutę, której kurs został opublikowany przez MFW, korzystając z kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień płatności lub najpóźniej opublikowany kurs. Otrzymana w ten sposób wartość powinna następnie zostać zamieniona na wartość równoważną wybranej walucie, korzystając z kursu zamknięcia obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień płatności lub ostatniego aktualnego kursu podawanego przez władze lub ogólnie uznawanego na zagranicznych rynkach wymiany walut w głównym centrum finansowym kraju dłużnika. 1/ Jeżeli, zgodnie ze szczególnymi ustaleniami, bilans rozliczenia nie został wyrażony w jednostkach monetarnych MFW, płatność będzie także przedmiotem tego szczególnego ustalenia oraz: 1/27 a) jeżeli wybrana waluta i waluta rozliczenia jest taka sama, kwota wybranej waluty jest taka sama, jak wartość rozliczenia; 1/28 b) jeśli wybrana waluta płatności jest inna od waluty, w której wyrażono rozliczenie, kwota ustalana jest przez zamianę rozliczenia na wartość równoważną w wybranej walucie w zgodzie z postanowieniami zawartymi w punkcie powyżej. 1/ Spłata rozliczeń 1/ Spłata rozliczeń powinna być realizowana tak szybko, jak jest to możliwe, ale nie później niż dwa miesiące kalendarzowe po dniu, w którym rozliczenie zostało wysłane przez zarejestrowanego operatora będącego wierzycielem. Po tym okresie, zarejestrowany operator będący wierzycielem może, po uprzednim powiadomieniu w formie ostatecznego wezwania do zapłaty, o ile nie uzgodniono inaczej, doliczyć odsetki w wysokości do 6 procent rocznie, licząc od następnego dnia po wygaśnięciu wspomnianego okresu. 1/ Spłata należności z tytułu rozliczenia nie może być opóźniana z powodu sporu związanego z tym rozliczeniem. Uzgodnione później korekty powinny zostać włączone do kolejnych rozliczeń. 1/ W dniu spłaty, dłużnik przekazuje kwotę w wybranej walucie, jak naliczono powyżej, w formie czeku bankowego, przelewu lub innymi środkami zaakceptowanymi przez dłużnika i wierzyciela. Jeżeli wierzyciel nie wyraża żadnych preferencji, wybór należy do dłużnika. 1/ Opłaty nakładane w państwie dłużnika (podatki, opłaty rozliczeniowe, prowizje, itp.) ponoszone są przez dłużnika. Wszelkie takie opłaty nałożone w kraju wierzyciela,

17 15 w tym opłaty nałożone przez banki pośredniczące w krajach trzecich, ponosi wierzyciel. 1/ Postanowienia dodatkowe 1/ Jeżeli w czasie pomiędzy wysłaniem przekazu (przelew bankowy, czek, etc.) a czasem otrzymania przez wierzyciela tego przekazu (zaksięgowania, spieniężenia czeku, etc.) zachodzi rozbieżność w wartości równoważnej dla wybranej wartości obliczonej w zgodzie z postanowieniami zawartymi w paragrafie 3.2, a także, gdy różnica ta wynika z wahań przekraczających 5% naliczonej kwoty, całkowita różnica powinna zostać podzielona po równo pomiędzy wierzyciela i dłużnika. 1/ Jeżeli wystąpi radykalna zmiana w międzynarodowym systemie walutowym, która unieważnia lub sprawia, że jeden lub kilka z powyższych punktów traci zastosowanie, zarejestrowani operatorzy mają prawo, za obopólną zgodą, przyjąć inną podstawę monetarną i/lub inne procedury rozliczania bilansów rozliczeń, w oczekiwaniu na zmianę powyższych przepisów.

18 16 2/1 1 Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK 2 Postanowienia dodatkowe dotyczące telekomunikacji morskiej 2/2 Postanowienia zawarte w art. 6 i Załączniku 1, uwzględniające odnośne Zalecenia ITU-T, powinny, podczas naliczania i rozliczania należności zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika, mieć zastosowanie również do telekomunikacji morskiej, o ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej. 2/3 2 Organ rozliczeniowy 2/4 2.1 Opłaty za telekomunikację morską w morskich usługach mobilnych oraz w morskich satelitarnych usługach mobilnych, powinny, w zasadzie i zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz stosowaną praktyką, być pobierane od licencjobiorców morskich stacji mobilnych: 2/5 a) przez administrację wydającą licencję; lub 2/6 b) przez zarejestrowanego operatora; lub 2/7 c) przez inny podmiot lub podmioty wyznaczone do tego celu przez administrację, o którym/których mowa w podpunkcie a) powyżej. 2/8 2.2 Administrację lub zarejestrowanych operatorów lub wyznaczony podmiot lub podmioty wymienione w paragrafie 2.1 określa się w niniejszym Załączniku, jako organy rozliczeniowe. 2/9 2.3 Odniesienia do zarejestrowanych operatorów, o których mowa w art. 6 oraz Załączniku 1, należy, stosując postanowienia zawarte w art. 6 oraz Załączniku 1 odnoszące się do telekomunikacji morskiej, rozumieć jako organy rozliczeniowe. 2/ Państwa członkowskie powinny wyznaczyć własny organ lub organy rozliczeniowe do celów wdrożenia niniejszego Załącznika oraz podać do wiadomości Sekretariatu Generalnego ich nazwy, kody identyfikacyjne oraz adresy w celu włączenia ich na listę stacji okrętowych oraz przydziałów tożsamości morskich usług mobilnych. Liczba takich nazw oraz adresów będzie ograniczona z uwzględnieniem odnośnych Zaleceń ITU-T. 2/11 3 Tworzenie rozliczeń 2/ Zasadniczo rozliczenia powinny być traktowane jako zaakceptowane bez konieczności wysyłania specjalnego powiadomienia akceptacji do dostawcy usług, który je przesłał. 2/ Jednakże, każdemu organowi rozliczeniowemu przysługuje prawo do zakwestionowania treści rozliczenia w okresie sześciu miesięcy kalendarzowych od daty wysłania rozliczenia, nawet w przypadku, gdy zostało ono już opłacone.

19 17 2/14 4 Bilansowanie rozliczeń 2/ Wszelkie międzynarodowe rozliczenia telekomunikacji morskiej powinny zostać spłacone przez organ rozliczający bezzwłocznie i nie później niż w ciągu sześciu miesięcy kalendarzowych od daty wysłania tego rozliczenia, z wyjątkiem rozliczeń realizowanych w zgodzie z paragrafem 4.3 poniżej. 2/ W przypadku, gdy rozliczenia za międzynarodową telekomunikację morską pozostaną niespłacone po upływie sześciu miesięcy kalendarzowych, administracja, która wydała licencję stacji mobilnej powinna, na żądanie, podjąć wszelkie możliwe działania dozwolone w granicach prawa krajowego, aby zapewnić rozliczenie należności przez licencjobiorcę. 2/ Jeżeli okres pomiędzy datą wysłania a datą otrzymania przekracza jeden miesiąc, wówczas organ rozliczający, który otrzymał rozliczenie, powinien niezwłocznie powiadomić dostawcę usług, który przesłał rozliczenie, o ewentualnych opóźnieniach w przesłaniu zapytań i płatnościach. Opóźnienie takie nie może przekroczyć trzech miesięcy kalendarzowych w przypadku płatności lub pięciu miesięcy w przypadku zapytań, przy czym oba te okresy liczone będą od dnia otrzymania rozliczenia. 2/ Podmiot rozliczeniowy będący dłużnikiem ma prawo odmówić rozliczenia i wyrównania rozliczeń przedstawionych później niż w przeciągu dwunastu miesięcy kalendarzowych od daty przekazu, którego dotyczy rozliczenie, o ile prawo krajowe nie stanowi inaczej, w którym to przypadku maksymalny termin może wynosić osiemnaście miesięcy kalendarzowych.

20 REZOLUCJE PLENARNE/1 18 (DUBAJ, 2012) REZOLUCJA PLENARNA/1 (DUBAJ, 2012 r.) Specjalne środki dostępu do międzynarodowych sieci światłowodowych dla krajów śródlądowych rozwijających się oraz małych krajów wyspiarskich rozwijających się Światowa Konferencja na rzecz Telekomunikacji Międzynarodowej (Dubaj, 2012 r.), mając na uwadze a) Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 65/172 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych działań związanych z konkretnymi potrzebami i problemami krajów śródlądowych rozwijających się; b) 30 Rezolucję (Popr. Guadalajara, 2010 r.) Konferencji Pełnomocników w sprawie szczególnych środków dla krajów najsłabiej rozwiniętych, małych krajów wyspiarskich rozwijających się, krajów śródlądowych rozwijających się i krajów z gospodarką w okresie przejściowym; c) Deklarację Milenijną oraz Wyniki Szczytu Światowego 2005; d) wyniki spotkań w ramach Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) w Genewie (2003 r.) i Tunisie (2005 r.); e) Deklarację z Ałma-Aty oraz Program Działań Adresowany do Szczególnych Potrzeb Krajów Śródlądowych Rozwijających się w Ramach Nowych Światowych Ram Współpracy na rzecz Transportu Tranzytowego dla Śródlądowych i Tranzytowych Krajów Rozwijających się z Ałma-Aty, przypominając a) o Nowym Partnerstwie na rzecz Rozwoju Afryki (NEPAD), które jest inicjatywą mającą na celu zwiększenie współpracy gospodarczej i rozwoju na poziomie regionalnym, zważywszy na fakt, że wiele śródlądowych i tranzytowych krajów rozwijających się jest położonych w Afryce; b) o Deklaracjach ministrów komunikacji Unii Narodów Południowoafrykańskich (UNASUR) oraz Mapie Drogowej na rzecz łączności na terenach krajów południowoamerykańskich na rzecz integracji Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji Rady Południowoamerykańskiej ds. Infrastruktury i Planowania (COSIPLAN); c) o Mandacie nr 7 uchwalonym podczas 6. Szczytu Ameryk w Kartagenie, w dniach kwietnia 2012 r., w którym Głowy Państw i Rządów Ameryk uchwaliły ogólne przyspieszenie działań na rzecz połączenia sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci światłowodowych i szerokopasmowych, w krajach regionu, a także sieci międzynarodowych, w celu usprawnienia łączności, zwiększenia dynamiki komunikacji pomiędzy narodami Ameryk oraz zmniejszeniu kosztów międzynarodowej transmisji danych, a tym samym promowania dostępu, łączności i usług zintegrowanych we wszystkich sektorach społecznych w Amerykach, potwierdzając a) prawo dostępu krajów śródlądowych do morza oraz do swobodnego tranzytu przez terytorium krajów tranzytowych za pomocą wszelkich środków transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego;

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE PLENARNE Oryginał: angielski PROJEKT ZMIANY MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH (ITRS)

POSIEDZENIE PLENARNE Oryginał: angielski PROJEKT ZMIANY MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH (ITRS) World Conference on International Telecommunications (WCIT-12) [Światowa Konferencja Międzynarodowej Telekomunikacji] Dubaj, 3 14 grudnia 2012 r. POSIEDZENIE PLENARNE Oryginał: angielski PROJEKT ZMIANY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kirgiskiej, zwane dalej Umawiającymi

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Mołdawii, zwane dalej Umawiającymi

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law www.jarzpartner.pl Stary Rynek 81 Pl 61-772 Poznań, Poland Tel : + 4861 8522610 Fax : + 4861 8527636 E-mail : poznan@jarzpartner.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie: Warszawa dnia 02.12.2014 Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym MEMORANDUM Warszawa, październik 2012 r. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym Niniejsze Memorandum zostało zawarte w dniu..

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI STAN NA 26 KWIETNIA 2014 Przyjęty Uchwałą nr 217/99 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 kwietnia 1999

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id na potrzeby realizacji usługi SAML WebSSO

Regulamin Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id na potrzeby realizacji usługi SAML WebSSO Regulamin Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id na potrzeby realizacji usługi SAML WebSSO 1. Pojęcia wstępne 1.1. Federacyjne Zarządzanie Tożsamością jest procesem, w którym dostawca usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

-/- Subfundusz Fund Partners Kredyt Bank Conservative 6;-/-

-/- Subfundusz Fund Partners Kredyt Bank Conservative 6;-/- Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gwarancja Niniejsza Gwarancja została udzielona

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kenii, zwane dalej Umawiającymi się

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. Podmiotem uprawnionym do korzystania z usług Stowarzyszenia Inżynierów i

1. Podmiotem uprawnionym do korzystania z usług Stowarzyszenia Inżynierów i REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W KROŚNIE NA RZECZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1 Ogólne założenia Niniejszy Regulamin reguluje zasady stałego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1171 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie,

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, ul. Krakusa 2, 03-390 Warszawa Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Umowa o współpracy na rzecz realizacji Projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 77/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP SPIS TREŚCI: 1 Definicje... 2 2 Informacje i objaśnienia... 2 3 Stacjonarny Numer IP... 3 3.1 Opłata Aktywacyjna... 3 3.2 Abonament... 3 3.3 Opłaty za krajowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W dniu. w Warszawie pomiędzy: miastem stołecznym Warszawą - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (kod 01-494) przy ul. Oławskiej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki:

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki: Miejscowość Warszawa Data 29 listopada 2013r. Szanowni Państwo! W wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171 poz. 1800 z późn. zm.) T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. dla przedsiębiorców Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo