I. OPIS ZAKRESU USŁUG Przedmiotem zamówienia mają być usługi (dalej Usługi): 1.Szkoleniowe z zakresu: Moduł SD:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OPIS ZAKRESU USŁUG Przedmiotem zamówienia mają być usługi (dalej Usługi): 1.Szkoleniowe z zakresu: Moduł SD:"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę szkoleniową w ramach projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w kapitał ludzki w zakresie informatycznym" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Ustronna 41, Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS o kapitale zakładowym złotych, NIP: , tel , Fax: jako podmiot poszukujący Wykonawców z zakresu usług szkoleniowych (dalej Wykonawcy), działając stosownie do wymogów określonych w umowie o dofinansowanie projektu (dalej Projekt) niniejszym kieruje zapytanie ofertowe: I. OPIS ZAKRESU USŁUG Przedmiotem zamówienia mają być usługi (dalej Usługi): 1.Szkoleniowe z zakresu: Moduł SD: Sprzedaż W ys ył k a Fakturowanie Ustalanie cen Delta Sales Order Management Wspomaganie sprzedaży w module SD(warsztaty) Cross- Funcional Customizing in SD Availability Check in SAP ERP Moduł MM: Buisiness Process in Procurement Zakupy Consumption base planning Weryfikacja faktur Customizing in Materials Management Ustalanie cen Procurement Optimization Processes in Logistics Execution str. 1

2 Moduł HR: Business Process in HCM Zarządzanie Organizacją Rozwój Kadr Rekrutacja E-rekrutacja Zarzadzanie szkoleniami Ocena pracownicza Moduł Finansowy i Co Accouting Customizing fundamentals Accounting Customizing I Accounting Customizing II Financial Closing Cost Center and internal order accounting Profit Center Accounting Cost Center Accounting Analiza rentowności Ceny transferowe SAP Basis: Administration AS ABAP Workload Analysis AS ABAP Authorization Concept AS ABAP Secure SAP System Management Security in SAP System Environment SAP System Monitoring Using CCMS I SAP System Monitoring Using CCMS II Raportowanie i analizy Wszystkie Usługi przeprowadzone będą w siedzibie Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. (dalej TME). TME dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne moduły. Szczegółowy opis przedmiotu zamawianych Usług zawarty jest w Załączniku nr 1, stanowiących integralną część niniejszego zapytania ofertowego. Wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. str. 2

3 II. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUG 1. TME wymaga i przewiduje, że wszystkie Usługi wskazane powyżej zostaną wykonane w terminie od stycznia 2012 do maja 2012 r. 2. Miejscem wykonania Usług będzie siedziba TME ul. Ustronna 41, Łódź. 3. Usługi realizowane będą w grupach osób od 2 do 5, jedno szkolenie dot. raportowania i analiz w grupie 12 osób, a dzień szkolenia będzie obejmował 6 8 godzin. III. WARUNKI,JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY USŁUG O wykonanie Usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych zakresem zapytania ofertowego, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną we właściwym rejestrze, lub ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), 2. Posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z zakresu SAP 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj., a) posiadają ważną w okresie składania oferty umowę partnerską z firmą SAP i status partnera PartnerEdge lub partnera serwisowego. b) zrealizowali co najmniej 3 projekty, w ramach których realizowane były szkolenia funkcjonalne w obszarach FI, CO, MM, SD, HR, SAP Basis c) dysponują doświadczonym zespołem konsultantów posługujących się językiem polskim, spełniających następujące warunki (każdy konsultant): - zrealizował minimum 3 projekty w charakterze konsultanta danego obszaru 4. Posiadają doświadczenie we wdrażaniu SAP przynajmniej w 5 firmach. 5. Złożą ofertę w pełni zgodną z wymogami niniejszego zapytania ofertowego, 6. Spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności: posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełnienia powyższych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych dokumentów, załączonych do oferty. IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1. Wraz z ofertą Wykonawcy składają: a) aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) kserokopię dokumentu nadania NIP i Regon, c) wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz od terminu składania ofert (lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 3 projektów str. 3

4 w ramach których realizowane były szkolenia funkcjonalne i techniczne w zakresie merytorycznym odpowiadającym zagadnieniom eksploatacji, konfiguracji i administracji systemem SAP, d) wykaz osób, które będą realizować zamówienie posiadających odpowiednio wymienione kwalifikacje (każdy z konsultantów): zrealizował minimum 3 projekty SAP w charakterze konsultanta danego obszaru e) Oświadczenie o zapewnieniu najwyższej jakości oferowanych usług, w tym Usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. f) Wykaz zrealizowanych projektów SAP w zakresie wdrożenia SAP w firmach, g) Oświadczenie, że załączony do zapytania ofertowego wzór umowy został przez Wykonawcę zaakceptowany i, że zobowiązuje się on w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez TME. 2. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczonej notarialnie. 3. W przypadku, gdy załączona do oferty kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości, TME może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. V. MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. TME zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego. 2. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. 3. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa w pkt.2 powyżej informacja zostanie niezwłocznie: a) Przekazana potencjalnym Wykonawcom, do których TME skierowało zapytanie ofertowe, b) Zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie TME. VI. OSOBY UPAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu Usług uprawniona jest Joanna Rędzikowska Tel w godzinach VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Dokumenty składające się na ofertę winny obejmować: str. 4

5 1) Formularz cenowy oferty, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 2) Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 3) Kserokopię dokumentu nadania NIP i Regon 4) Pozostałe wymagane w punkcie IV c)-g) dokumenty i oświadczenia 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana w języku polskim pismem czytelnym i zrozumiałym. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. TME dopuszcza składania w ramach odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofert częściowych na poszczególne moduły. 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty. VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Wykonawca określa cenę całkowitą realizacji Usługi, z uwzględnieniem podziału, o którym mowa w pkt. I. OPIS ZAKRESU USŁUGI powyżej, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty. 2. Wykonawca określa ceny jednostkowe na wszystkie elementy Usług wymienione w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik oferty cena netto, kwota podatku VAT, cena brutto. 3. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i podane w złotych polskich. Całkowita cena realizacji Usług powinna być wyrażona cyfrowo i słownie. 4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian np. w wartościach/ ilościach (np. ilości osób szkolonych w ramach grupy, ilości dni szkolenia, itp.) określonych przez TME w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne. 5. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem Usług, w tym z ankietami poszkoleniowymi, testami wiedzy po każdym ze szkoleń, materiałami szkoleniowymi, certyfikatami dla uczestników szkoleń oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. 6. Ceny podane przez Wykonawcę w treści oferty ustalone są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu. IX. OPAKOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: Oferta dotycząca Usług Szkoleniowych str. 5

6 Nadesłane oferty, które wpłyną do TME za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej po wyznaczonym terminie będą odsyłane bez otwierania, natomiast oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY Ofertę należy : a) Złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, ul. Ustronna 41 w recepcji, bądź b) Przesłać za pośrednictwem PPUP Poczta Polska, bądź kuriera, w ten sposób, aby dotarła do TME najpóźniej w terminie do dnia 5 grudnia 2011 r. godz XI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERTY 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia o godzinie w siedzibie Zamawiającego. 2. Otwarcia ofert dokona Komisja powołana przez TME. 3. Po dokonaniu otwarcia ofert Komisja podda ocenie: a) ich kompletność, b) zgodność ofert z treścią i wymogami zapytania ofertowego, c) merytoryczną i formalną zawartość oferty - w tym ilość uzyskanych przez poszczególnych potencjalnych Wykonawców punktów. 4. W wypadku powzięcia przez Komisję informacji o dających się usunąć brakach złożonych ofert, TME dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do dokonania niezbędnych uzupełnień, wyjaśnień bądź sprostowań. XII. KRYTERIA OCENY OFERTY Oceniana będzie łączna cena w PLN brutto za wykonanie całej Usługi. Wyboru najkorzystniejszych ofert TME dokona stosując poniższe kryteria: LP Nazwa kryterium Waga / ilość punktów 1. Cena (min.) Usługi 50 pkt Adekwatność programu szkoleniowego znajdującego się w ofercie Wykonawcy z zakresu Usług Udokumentowane doświadczenie kadry trenerskiej Wykonawcy z okresu ostatnich 3 lat 25 pkt 10 pkt str. 6

7 4. Złożenie oferty uwzględniającej wszystkie usługi objęte zakresem Zapytania Ofertowego. 10 pkt 5. Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu systemu jakości w zakresie wykonywania Usług. 5 pkt W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego potencjalnego Wykonawcę takiej samej ilości punktów przy ocenie ofert, TME podejmie dalsze działania w celu wyłonienia Wykonawcy. XIII. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 1. TME udzieli zamówienia na wykonanie Usług opisanych w pkt. I. OPIS ZAKRESU USŁUG powyżej Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podanie kryterium wyboru. 2. TME o wyborze oferty powiadomi : a. Wykonawcę/ Wykonawców, których oferty zostały wybrane pisemnie na adres wskazany w ofercie, b. Pozostałych uczestniczących w postępowaniu Wykonawców - poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej w zakładce Projekty UE oraz siedzibie TME (na tablicy ogłoszeń). XIV. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis zamawianych Usług Załącznik nr 2: Formularz cenowy oferty Załącznik nr 3: Wzór umowy str. 7

8 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zamawianych Usług Szkolenia z zakresu : Moduł SD Sprzedaż ( 5 dni szkolenia) Wysyłka (3 dni szkolenia) Fakturowanie (2 dni szkolenia) Ustalanie cen (3 dni szkolenia) Delta Sales Order Management (3 dni szkolenia) Wspomaganie sprzedaży w module SD(warsztaty) ( 1 dzień warsztaty) Cross- Funcional Customizing in SD (3 dni szkolenia) Availability Check in SAP ERP ( 3 dni szkolenia) Moduł MM Business Process in Procurement ( 1 dzień szkolenia) Zakupy ( 5 dni szkolenia ) Consumption base planning (2 dni szkolenia) Weryfikacja faktur (3 dni szkolenia) Customizing in Materials Management ( 5 dni szkolenia) Ustalanie cen ( 3 dni szkolenia) Procurement Optimization (2 dni szkolenia) Processes in Logistics Execution (3 dni szkolenia) Moduł HR Business Process in HCM ( 5 dni szkolenia) Zarządzanie Organizacją (3 dni szkolenia) Rozwój Kadr ( 5 dni szkolenia) Rekrutacja ( 3 dni szkolenia) E-rekrutacja ( 3 dni szkolenia) Zarzadzanie szkoleniami ( 3 dni szkolenia) Ocena pracownicza ( 4 dni szkolenia) Moduł Finansowy i Co Accouting Customizing fundamentals (5 dni szkolenia) Accounting Customizing I ( 3 dni szkolenia) Accounting Customizing II ( 2 dni szkolenia ) Financial Closing ( 4 dni szkolenia) Cost Center and internal order accounting (5 dni szkolenia) str. 8

9 Profit Center Accounting ( 3 dni szkolenia) Cost Center Accounting ( 3 dni szkolenia) Analiza rentowności ( 5 dni szkolenia) Ceny transferowe ( 2 dni szkolenia ) SAP Basis Administration AS ABAP (5 dni szkolenia) Workload Analysis AS ABAP ( 3 dni szkolenia) Authorization Concept AS ABAP ( 3 dni szkolenia) Secure SAP System Management ( 2 dni szkolenia ) Security in SAP System Environment ( 3 dni szkolenia ) SAP System Monitoring Using CCMS I ( 2 dni szkolenia ) SAP System Monitoring Using CCMS II ( 2 dni szkolenia) Raportowanie i analizy (2 dni szkolenia) 1 dzień szkoleniowy liczy od 6 do 8 godz. w zależności od tematyki szkolenia. Łączna ilość osób do przeszkolenia w ramach wszystkich Usług wskazanych powyżej 18 Każde z ww. szkoleń, realizowanych w ramach niniejszego Projektu musi zakończyć się ankietą poszkoleniową oraz testem wiedzy dla każdego z uczestników szkoleń. Testy będą oceniane przez poszczególnych trenerów prowadzących szkolenia w ramach Projektu, a wyniki będą dostarczane Zamawiającemu. Każdy uczestnik otrzyma po zakończonym szkoleniu certyfikat zaświadczający o przebytym szkoleniu. Po realizacji wszystkich szkoleń w ramach niniejszego Projektu zostanie przeprowadzona ankieta poprojektowa. str. 9

10 Załącznik nr 2 Formularz cenowy oferty Na usługę szkoleniową w ramach projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników TME w zakresie informatycznym realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszonym przez Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Miejscowość, data DANE WYKONAWCY Nazwa : Adres:. Nr tel / fax:. NIP : REGON:. 1. Usługa szkoleniowa z zakresu: LP Temat szkolenia Ilość szkoleń Wartość jednostkowa netto w PLN Wartość jednostkowa VAT w PLN Wartość jednostkowa brutto w PLN Wartość ogółem brutto z VAT w PLN (pozycja 3x pozycja 6) MODUŁ SD 1 Sprzedaż 5 2 Wysyłka 3 3 Fakturowanie 2 4 Ustalanie cen 3 5 Delta Sales Order Management 3 str. 10

11 Wspomaganie sprzedaży w module SD - warsztaty 1 Cross- Functional Customizing in SD 3 Availability Check in SAP ERP 3 Business Process in Procurement 1 10 Zakupy 5 11 Consumption base planning 2 12 Weryfikacja faktur 3 Customizing in Materials 13 Management 5 14 Ustalanie cen 3 Procurement 15 Optimization 2 Processes in Logistics 16 Execution 3 17 Business Process in HR 5 Zarządzanie 18 organizacją 3 19 Rozwój kadr 5 20 Rekrutacja 3 21 E- rekrutacja 3 Zarządzanie 22 szkoleniami 3 Ocena 23 pracownicza 4 MODUŁ MM MODUŁ HR SAP Basis str. 11

12 Administration 24 AS ABAP I 5 Workload Analysis AS 25 ABAP 3 Authorization Concept AS 26 ABAP Secure SAP System Management 2 Securing SAP in System Environment 3 SAP System Monitoring Using CCMS I 2 SAP System Monitoring Using CCMS II 2 Accounting Customizing fundamentals 5 Accounting Customizing I 3 Accounting 33 Customizing II 2 34 Financial Closing Cost Center and internal order accounting 5 Profit Center Accounting 3 Cost Center 37 Accounting 3 Analiza 38 rentowności 5 MODUŁ FINANSOWY I CO str. 12

13 39 Ceny transferowe 2 Raportowanie i 40 analizy 2 41 Ogółem wartość brutto Całkowita wartość netto : (słownie: ) Całkowita wartość brutto : (słownie: ) str. 13

I. OPIS ZAKRESU USŁUG Przedmiotem zamówienia mają być usługi (dalej Usługi): 1.Szkoleniowe z zakresu: Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

I. OPIS ZAKRESU USŁUG Przedmiotem zamówienia mają być usługi (dalej Usługi): 1.Szkoleniowe z zakresu: Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę szkoleniową w ramach projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników TME w zakresie finansowo księgowym Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

zakup szkoleń w zakresie SAP

zakup szkoleń w zakresie SAP TZ/271/12/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup szkoleń w zakresie SAP Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO 1. Nazwa i adres Zamawiającego Numer postępowania: ZR-40/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 03.07.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zamówienia:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zamówienia: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zamówienia: Świadczenie usług wsparcia użytkowników, rozwoju i modyfikacji wdrożonego

Bardziej szczegółowo